SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 4. Galten Skovby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1099 - Boliger i Skovby Nygaard etape 4. Galten Skovby"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger i Skovby Nygaard etape 4 Galten Skovby Juni 2015

2 KOLOFON LOKALPLAN NR er offentlig bekendtgjort Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Adelgade Skanderborg Direkte tlf.: Skanderborg Kommune

3 5... INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING... 4 Hvad er en lokalplan... 4 REDEGØRELSE... 6 Oversigtskort... 6 Lokalplanens baggrund, formål og indhold... 7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 9 Teknisk Forsyning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter Retsvirkninger BESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages ibrug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Vedtagelse BILAG Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Arealanvendelse Udsnit af bilag 2, arealanvendelse Bilag 3 Illustrationsskitse samt andre skitser Bilag 4 Topografi Bilag 5 bearbejdning af terræn og placering af regnvandsbassiner Bilag 6 Skovby Nygaard - revideret strukturplan ilag 51 Juni

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelse, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelser, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Topografi Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: - enkelte udsnit af illustrations plan - diagrammer som viser princip for områdets udformning - kort med placering af regnvandsbassiner, lavninger og områder med yderligere terrænregulering. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, samt indberettet planen til det landsdækkende digitale register er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Juni

6 REDEGØRELSE OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune. 6 Skanderborg Kommune

7 REDEGØRELSE Meters Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget LOKALPLANENS BAGGRUND, FORMÅL OG INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra grundejeren. Lokalplanen er fjerde etape i byudviklingsområdet Skovby Nygaard. Byudviklingen sker på grundlag af strukturplanen og kvalitetsmanualen for Skovby Nygaard. Lokalplanen åbner mulighed for at området i fremtiden kan anvendes til åben-lav boligformål til helårsbeboelse og dertil hørende fælles grønne friarealer, stier, veje, nødvendige tekniske anlæg og anlæg til regnvandshåndtering. Det er lokalplanens formål at sikre: sammenhæng og kvalitet i stiforbindelserne fra boligbebyggelsen til de fælles friarealer, nærområdet og skolen, for dermed at sikre god tilgængelighed for færdsel til fods og på cykel, omfanget og placeringen af fælles friarealer for dermed at sikre god plads og tilgængelighed til udendørs leg, bevægelse og ophold indenfor lokalplanområdet. at områdets private og fælles friarealer indrettes så risikoen for grundvandsforurening minimeres og muligheden for grundvandsdannelse øges at områdets private og fælles friarealer indrettes så risikoen for oversvømmelser i området og i nærtliggende områder mindskes. Juni

8 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet dækker 8,8 ha og har placering i den vestlige del af det nye byudviklingsområde Skovby Nygaard mellem Galten og Skovby. Lokalplanområdet udgør en del af matr. nr. 2a Skovby By, Skovby og en del af matr. nr. 17fh Skovby By, Skovby. Størstedelen af arealet er en del af landbrugsejendommen Skovby Nygaard. Der er ikke eksisterende bygninger indenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men overføres til byzone med vedtagelsen af denne lokalplan. Lokalplanområdet ligger indenfor et område, hvor grundvandsbeskyttelse er særlig nødvendigt, fordi området er udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse(osd) og størstedelen af området er nitratfølsomt indvindingsopland. Læs mere om dette i afsnittet om teknisk forsyning. LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanen er fjerde etape i virkeliggørelsen af Skovby Nygaard strukturplan. Hele den østlige del af Skovby Nygaard er i perioden planlagt med lokalplanerne 1051, 1069 og Denne fjerde lokalplan er den første i Skovby Nygaards vestlige del. Lokalplanområdet ligger op mod Galtens nuværende nordøstlige bykant. Umiddelbart syd for området løber Østergårdsstien og syd for stien ligger Klank Skov. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Klank boldbaner og lokalplan Landbrugsejendommen Skovby Nygaard er beliggende tæt på lokalplanområdet. Disse bygninger nedlægges gradvist. I en afstand af ca. 500 meter syd for lokalplanområdet er Mosagergrøften beliggende. Mosagergrøften optager overfladevand fra en stor del af Skovby og det omkringliggende landskab, herunder en del af området Skovby Nygaard. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet indrettes som en boligenklave omsluttet af et grønt areal og med vejtilslutning via stamvej mod Smedeskovvej. Det grønne areal vil på sigt blive en del af en grøn kile, med stitilslutning til Smedeskovvej mod nord og til de øvrige boligenklaver i Skovby Nygaard. Boligenklaven er med lokalplanen planlagt til enfamiliehuse som åbenlav bebyggelse, samt veje, stier og et internt fælles friareal. 8 Skanderborg Kommune

9 REDEGØRELSE Bæredygtighedshensyn Som del af af Skanderborg Kommunes mål for bæredygtighed, lægges der også i lokalplanen vægt på en bæredygtig og miljørigtig planlægning, både hvad angår sundhed, trafik, energi og regnvandshåndtering. Læs mere om dette under afsnit om Strukturplanen og Kvalitetsmanualen. Lokalplanen sikrer området et godt stisystem, som giver fodgængere og cyklister god adgang til de fælles friarealer og til det øvrige nærområder herunder Skovby Skolen. Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser for bebyggelse og vandafledning, som sikrer at spildevand og overfladevand afledes under hensyntagen til miljøet, ikke mindst grundvandet. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN 2013 Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 30.B.19 og er i overensstemmelse hermed. Kommuneplanrammen udlægger området til blandet boligområde, herunder både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Gennem rammeområdet skal der friholdes en grøn landskabskile fra nord mod syd og området skal i øvrigt fremstår i harmoni med landskabet. Struktur og kvalitetsmanual Kommuneplanbestemmelserne udspringer af en struktur og kvalitetsmanual for det samlede Skovby Nygaard område, som blev vedtaget af Skanderborg Byråd i Byrådet har med dette arbejdet ønsket at skabe et fælles grundlag for kvaliteten og sammenhængen i den etapevise lokalplanlægning og udbygning af området. Struktur- og kvalitetsmanualen er udarbejdet i dialog med Galten-Skovbys borgere, foreninger, virksomheder og institutioner og viser, hvordan byerne Galten og Skovby kan bindes yderligere sammen ved at skabe et landskabeligt rum mellem bydelene med rekreative forbindelser og aktiviteter. Området skaber en grøn forbindelse mellem Lyngbygård Ådal mod nord og Klank Skoven, Klank idrætsanlæg og Østergårdsstien mod syd og det er ønsket, at området med sin brede på min. 70 meter vil blive benyttet af både nye og eksisterende beboere i Galten-Skovby. Skovby Nygaard området rummer muligheder for op mod 400 boliger. Strukturplanen opdeler udbygningen i 8 adskilte boligområder med forskellige bebyggelsestyper. De forskellige bebyggelsestyper bidrager til at skabe variation og mangfoldighed i Skovby Nygaard. Dette er den fjerde etape og det må forventes at udbygningen af de resterende 4 etaper som minimum tager 3 år. Juni

10 REDEGØRELSE Vejtilslutningen til Smedeskovvej kan eksempelvis etableres som en rundkørsel. Luftfoto af venstresvingsspor ved Smedeskovvej og Øster Nygaard. Alle boliger sikres nem vej- og stiadgang til nærtliggende skoler, daginstitutioner, fritidstilbud samt adgang til de centrale grønne arealer via et integreret stisystem. Strukturplanen viser ny vejtilslutning til Smedeskovvej og en fælles stamvej for boligområderne, der vender mod Galten. Vejtilslutningen kan etableres som T-kryds med venstresvingsspor på Smedeskovvej. Skanderborg kommune vil på baggrund af trafik og støjmålinger vurdere, om der skal etableres en rundkørsel eller lignende i forbindelse med de senere etaper af området. Kvalitetsmanualen konkretiserer visionerne for en bæredygtig, landskabelig og sundhedsfremmende bydel og sikre en god kvalitetsmæssig sammenhæng og standard for området som helhed. 10 Skanderborg Kommune

11 REDEGØRELSE Strukturplanen og kvalitetsmanualen kan fremvises og udleveres ved henvendelse til Skanderborg Kommune. NATURA 2000-OMRÅDE OG BILAG IV-ARTER Der er ikke internationale naturbeskyttelsesområder indenfor lokalplanområdet eller i nærheden. Lokalplanen vurderes derfor ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Der er ikke fundet bilag IV-arter indenfor lokalplanområdet, men da lokalplanen omfatter et landbrugsareal, vurderes dyrelivet at ville omfatte almindeligt forekommende arter i landbrugslandet, herunder haren, som på rødlisten er vurderet til sårbar. Da lokalplanområdet er af begrænset udstrækning, og da der findes tilgrænsende landbrugsarealer, vurderes det som usandsynligt, at projektet vil medføre væsentlige negative påvirkninger af arterne. NATURBESKYTTELSESLOVEN Lokalplanområdet er delvist omfattet af 300 m skovbyggelinje, jf. Naturbeskyttelseslovens 17. I forbindelse med høringen af planen er Naturstyrelsen blevet hørt om reduktion af skovbyggelinjen for den del, der er omfattet af lokalplanen. Naturstyrelsen har tilkendegivet at villereducere linjen. MUSEUMSLOVEN Skanderborg Museum anbefaler, at der foretages arkæologisk forundersøgelse af lokalplanområdet forud for bygge- og anlægsarbejde. Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme fortidsminder, oldsager eller lignende, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsminder, og Skanderborg Museum tilkaldes for besigtigelse, jf. museumslovens 27. BOLIG- OG BEFOLKNINGSPROGNOSE, SKOLE, INSTITUTIONER, KOLLEKTIV TRAFIK Lokalplanområdet ligger i Skovby Skolens distrikt. Det vurderes, at der er tilstrækkelig skole- og institutionskapasitet til den planlagte byvækst. Der er ca. 700 meter fra lokalplanområdet til Skovby Skolen via Østergårdsstien. Der er pt. forbindelse med regionalbus fra Smedeskovvej og Østergårdsvej. LOV OM MILJØVURDERING Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (939 af ) og Juni

12 REDEGØRELSE vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: - at planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. - at planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4. TEKNISK FORSYNING EL-FORSYNING Elforsyning sker fra Aura A/S VANDFORSYNING Vandforsyningen sker fra Galten Vandværk. VARMEFORSYNING Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisning og efter planloven og varmeforsyningens regler, herunder regler for lavenergibebyggelse. For bebyggelse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergibebyggelse, kan der dispenseres fra bestemmelsen om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning jf. planlovens 19, stk. 4. SPILDEVANDSFORHOLD Spildevand Lokalplanområdet tilsluttes Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Spildevandssystem i henhold til gældende spildevandsplan. Overfladevand Der skal etableres to nye bassiner indenfor lokalplanområdet til den almindelige forsinkelse og rensning af overfaldevand fra tage, interne veje og parkering. Bassinerne skal dimensioneres efter Skanderborg Kommunes administrationspraksis. Stamvejen afvandes ligeledes til bassinerne. I 2014 vedtog Skanderborg Kommune en klimatilpasningsplan omhandlende 16 indsatsområder, hvor der i særlig grad er problemer med afledning af regnvand i forbindelse med de kraftigere skybrud. Et af disse områder er Mosagergrøften ved Århusvej syd for Skovby. Overfladevand fra den sydlige del af Skovby Nygaard ledes naturligt mod Mosagergrøften. I forbindelse med områdets byggemodning vil der ske en større afstrømning af regnvand fra området i og med, at der bliver flere befæstede områder i form af veje, stier og terrasser m.m. For at belaste Mosagergrøften mindst mulig skal lokalplanområdet indrettes, så mest mulig regnvand 12 Skanderborg Kommune

13 REDEGØRELSE kan nedsives eller forsinkes indenfor området. Det betyder, at der udover de almindelige forsinkelsesbassiner skal sikres arealer, hvorpå regnvand periodisk kan opstuves. Disse oversvømmelsesarealer vil blive indrettet indenfor de fælles grønne områder og anlagt så de indpasses naturlige og smukt i landskabet, og kan anvendes til rekreative formål på alle de tidspunkter af året, hvor de ikke vil være våde. GRUNDVANDSBESKYTTELSE Lokalplanområdet ligger i Område med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD). Størstedelen af området er desuden udpeget som NitraltFølsomt Indvindingsopland (NFI), hvilket er den mest sårbare områdeudpegning. Det grundvandsdannende opland til Storring Vandværk rækker ind over lokalplanområdet og grundvandsdannelsen i området er stor (>100 mm/ år). Indenfor området er der et forholdsvist tyndt lerlag, nogle steder kun 5-10 meter. Samlet set betyder dette at grundvandet i området er meget sårbart. Grundvand indenfor området skal derfor beskyttes ekstraordinært. Lokalplanen sikre, at parkeringspladser, kørearealer og veje udføres med tæt belægning for at hindre nedsivning. Regnvandsbassiner skal ligeledes etableres, med tæt membran. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om, at omfanget af befæstede arealer skal begrænses til 130 m2 pr. boliggrund. Ved at begrænse omfanget af befæstede arealer, som normalt vil kræve megen vedligeholdelse, er det hensigten at hindre, at kommende beboere fristes til at anvende pesticider. Lokalplanen foreskriver at fælles friarealer skal fremstå med et naturpræg med lavt plejebehov, for at motivere til ikke at anvende pesticider og kunstgødning inden for lokalplanområdet. Lokalplanen kan som juridisk redskab ikke fastsætte bestemmelser om pesticid- og gødningsforbud. Skanderborg kommune anbefaler dog at der ikke anvendes pesticider i området og at beboerne i øvrigt er opmærksomme på at sprøjtegifte og andre miljøfremmende stoffer der udledes på jorden kan havne i drikkevandet. RENOVATION Af hensyn til fremkommeligheden i området, og af hensyn til arbejdsmiljøet, skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Yderligere oplysninger findes på: Juni

14 REDEGØRELSE TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER POLITIET Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). NATURSTYRELSEN Omkring Klank Skov er der en 300 m skovbyggelinje. Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter, at Naturstyrrelsen reducerer skovbyggelinjen. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at ville reducere linjen, således at lokalplanområdetikke vil være omfattet af skovbyggelinjen. MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet, der er i landzone. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af udstykningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. SERVITUTTER SERVITUTTER Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 14 Skanderborg Kommune

15 REDEGØRELSE RETSVIRKNINGER LOKALPLANFORSLAGET (MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER) I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. LOKALPLANEN Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper.skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Juni

16 BESTEMMELSER 16 Skanderborg Kommune

17 BESTEMMELSER - Boliger i Skovby Nygaard etape 4 I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: 1 Formål 1 FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området alene anvendes til åbenlav boligformål til helårsbeboelse, 1.2 at veje og bebyggelse følger og tilpasses det naturlige terræn, for derved at bevare områdets naturlige landskabstræk, 1.3 god tilgængelighed for færdsel til fods og på cykel, 1.4 at fælles friarealer, veje og stier anlægges, så disse skaber gode fysiske rammer for fællesskab, sundhedsfremme og rekreation, 1.5 at området indrettes sådan, at risiko for forurening af grundvandet mindskes, 1.6 at området indrettes sådan, at der stadig kan dannes grundvand, og 1.7 at forebygge risiko for oversvømmelse i nærområdet. 2 Område og zonestatus 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Skovby By, Skovby del af 2a, del af 17fh og del af 19m, Galten By, Galten del af 12f og del af 49e samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. Delområdernes præcise afgrænsning findes elektronisk, og kan findes via 2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, D, E og F, som angivet på Bilag 2. Juni

18 BESTEMMELSER 2.3 Lokalplanen er beliggende i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Området nord for Smedeskovvej skal forblive i landzone. 3 Arealanvendelse 3 AREALANVENDELSE 3.1 Delområde A og B må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af enfamiliehuse til helårsbeboelse, herunder veje, stier og parkeringspladser. 3.2 Delområde D må kun anvendes til fælles intern friarealer. Indenfor delområdet kan der etableres legeplads, opholdspavillion og lignende lokale mødesteder. 3.3 Delområde E må kun anvendes til grønt fælles friareal, stier, mindre tekniske anlæg til områdets forsyning og anlæg til regnvandshåndtering. Indenfor delområdet kan der etableres motions- og legeredskaber eller lignende anlæg til rekreative formål. 3.4 Delområde F anvendes til vej, stier, regnvandshåndtering, støjafskærmning, beplantning og grønt areal samt mindre tekniske anlæg til områdets forsyning. 4 Udstykning 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning skal ske i princippet, som angivet på bilag Delområde D, E og F må ikke udstykkes yderligere. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 I delområde A og B må bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstige 30. Andel i fælles arealer medregnes ikke i bebyggelsesprocenten. På hver grund må der kun opføres 1 bolig til 1 husstand. 5.2 I delområde A må bebyggelsen opføres med en maksimal højde til øverste tagkant på 8,5 meter over byggemodnet terræn. 5.3 I delområde B må bebyggelsen opføres med en maksimal højde til øverste tagkant på 6,5 meter over byggemodnet terræn. 18 Skanderborg Kommune

19 BESTEMMELSER 5.4 I delområde A må bygninger opføres i op til 2 etager. 5.5 I delområde B må bygninger opføres i 1 etage. 5.6 Der er pålagt byggelinjer mod vej på hver grund, i princippet som angivet på Bilag 2, og som uddybet i det efterfølgende: Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse (incl. garager, carporte og udhuse og lignende mindre bygninger) mellem vejskel og byggelinjer. Byggelinjernes afstand til vejskel er 2,5 m med undtagelse af grunde, hvor bredden på kørebanen på vej B-B, C-C, D-D, E-E og F-F afviger fra 4.8 m på grund af parkeringspladser. Her følger byggelinjen nabogrundene efter princippet angivet på Bilag I delområde D må der ikke opføres bebyggelse, med undtagelse af opholdspavillion eller lignende let konstruktion. Der kan i det fælles friareal etableres motions- og legepladser samt en mindre, overdækket, udendørs fælles samlingsplads til f.eks. grill- eller bålhytte. Hertil kan der etableres mindre tekniske installationer til områdets forsyning. 5.8 I delområde E må der kun etableres mindre bebyggelse eller konstruktioner til rekreative formål eller til nødvendig teknisk forsyning. I en afstand af 30 meter fra Klank Skov må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Der kan etableres motionsog legeredskaber, overdækkede opholdsarealer, shelters, eller lignende til brug for områdets anvendelse til rekreative formål. Tekniske anlæg skal indpasses i terrænet og afskærmes fra omgivelserne med lav beplantnng, så de fremstår med mindst mulig synlighed fra omgivelserne. 6 Bebyggelsens udseende 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Bebyggelsens facader må kun fremstå i materialerne: teglsten - kan fremstå som blank mur eller vandskuret / pudset facade. træ (som bræddebeklædning, ikke som bjælkehuse). Træ omfatter her ikke krydsfiner. Der kan i mindre omfang anvendes beklædning af facader med metal, fibercement og glas. Det vil sige mindre end en tredjedel af den enkelte bygnings facade. Bygningsfacaderne skal fremstå i afdæmpede farvenuancer eller gråtoner. Juni

20 BESTEMMELSER 6.2 Tagdækning må kun udføres i materialerne: tagsten (tegl eller beton). skifer. forpatineret zink. sort og koksgrå tagpap. fibercementplade med farven mørk koksgrå eller sort, glas Til udestuer kan der anvendes andre materialer. 6.3 Tagene på boligerne må ikke udføres i reflekterende materialer som eksempelvis glaseret tegl. 6.4 Placeres der flere kviste og tagvinduer på hovedhusets tagflade, skal disse indbyrdes være udformet ens, enkeltsiddende og jævnt fordelt på tagfladen. 6.5 Tage må ikke udføres med hel- eller halvhvalm. 6.6 Anlæg til indvinding af solenergi i form af f.eks. solfangere, solceller og lignende installationer synlige for omgivelserne skal opsættes parallelt og tæt på taget, eller som en integreret del af tagkonstruktionen eller facaden. Anlæggene skal udformes med anti-refleksbehandlet glas eller lignende overflader. 6.7 Sokler må ikke være synlige i en højde på mere end 0,4 m over terræn. 6.8 Legepladser og overdækket areal i fælles frireal i Delområde D og E skal udføres i træ og i afdæmpede farver, ikke signalfarver. 7 Ubebyggede arealer 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Fælles friarealer i delområde D, E og F anlægges som sammenhængende grønne arealer. Områderne skal fremstå som græsklædte med lavt plejebehov. 7.2 Langs alle boligveje i lokalplanområdet skal plantes mindre enkeltstående allétræer til markering af stikrydsning, overkørsler, fartdæmpning og parkeringspladser. Vejtræerne skal etableres med én art fælles for alle boligveje i lokalplanområdet, så det sikres at der opnås en ensartet karakter for området som helhed. 20 Skanderborg Kommune

21 BESTEMMELSER 7.3 I fælles friarealer skal der plantes enkelte fritstående eller mindre grupper af træer og/eller buske som dækker et areal på op til 10 m2 pr. gruppe. Omkring regnvandsbassiner kan der plantes træer og buske på et større areal i en afstand på 0-3 meter fra bassinet. Arealer omkring legeplads, forsamlingspladser og stier kan fremstå mere velplejede og afskærmes med lav lægivende beplantning. 7.4 Hegn skal etableres som levende hegn. Dette gælder også hegn nærmere skel end 1 meter. Hegn mod vej og sti skal placeres på egen grund mindst 0,3 meter fra skel Hegn mod delområde D, E og F skal være bøg. 7.6 I delområde A og B må der ikke foretages befæstelse på mere end 130m2 af hver enkelt boliggrund. Belægninger som græsarmeringssten og grus medregnes ikke. Bebyggelse medregnes ikke. 7.7 Indenfor fælles friarealer i delområde D og E må der ikke foretages befæstelse på mere end 5% af delområdets areal. Belægningerne skal fortrinsvis udføres som permeable belægninger. 7.8 I lokalplanområdet må der ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. På kortbilag 5 er markeret to områder indenfor delområde A og B, som kan terrænreguleres yderligere. Terrænet indenfor disse to områder må dog ikke overstige kote 57. I forbindelse med etablering af vej-, sti- og parkeringsanlæg samt regnvandsbassiner kan større terrænreguleringer tillades Terrænregulering på den enkelte grund i delområde A og B skal udføres med blødt afrundede skråninger med en maksimal hældning på 1:4. Terrænet må ikke reguleres nærmere end 1 meter fra skel. Terrænregulering i og mod skel må ikke ske med støttemur Indenfor delområde D, E og F skal terrænregulering udføres med blødt afrundede skråninger med en maksimal hældning på 1:5. I forbindelse med etablering af regnvandsbassiner kan større hældning tillades Der skal etableres to nye regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet til forsinkelse og rensning af regnvand, se placering på kortbilag 2. Regnvandsbassinerne skal etableres, med en tæt membran. Juni

22 BESTEMMELSER 7.12 Regnvand fra veje, parkeringsarealer, tage og øvrige befæstedearealer skal ledes til regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet. Regnvand fra den nordlige del af delområde F kan ledes til regnvandsbassin ved Smedeskovvej Regnvandsbassiner skal placeres som vist på kortbilag 2 og skal udformes hensigtsmæssigt i forhold til terræn, stier, skel og delområdegrænse, eksempelvis som vist på kortbilag Langs Østergårdsstien og i forbindelse med regnvandsbassiner skal der etableres lavninger til opstuvning af regnvand ved store regnskyld, disse skal placeres som vist på kortbilag 5. Herfra skal vandet ledes videre til regnvandsbassin med tæt membran indenfor lokalplanområdet I delområde F skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger i form af jordvold eller beplantningsbælte langs lokalplanområdets vestlige grænse. Støjvolde og beplantningsbælter må ikke etableres nærmere end 3 meter fra stierne b-b, c-c, d-d, og e-e og må ikke placeres nærmere end 100 meter fra Østergårdsstien. På 2 kortbilag er markeret 4 strækninger med støjvold. I den nordligste del af delområde F nær Smedskovvej skal der etableres en støjvold i en højde af 1,5 meter i forhold til det naturlige terræn. Støjvoldens hældning på denne strækning må maksimalt være 1:3. Se placering på kortbilag 2. Nær Havrevej skal der etableres en støjvold med en højde på 1 til 1,5 meter i forhold til det naturlige terræn. Ved tilslutningen af boligvej skal støjvoldens højde være minimum 1,2 m. Støjvoldens hældning på denne strækning må maksimalt være 1:4. Se placering på kortbilag 2. Nær Rugvej skal der etableres en støjvold med en højde på 0,8 til 1,2 meter i forhold til det naturlige terræn. Ved tilslutningen af boligvej skal støjvoldens højde være minimum 1,2 m. Støjvoldens hældning på denne strækning må maksimalt være 1:4. Se placering på kortbilag 2. Nær Hvedevej og Solsikkevænget kan der etableres støjdæmpende foranstaltninger i op til 1,2 meters højde i forhold til det naturlige terræn. Ved tilslutningen af boligvej skal støjvoldens højde være minimum 1,2 m. Støjvoldens hældning på denne strækning må maksimalt være 1:4. 8 Veje, stier og parkering 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Smedeskovvej. 22 Skanderborg Kommune

23 BESTEMMELSER 8.2 Grunde må kun have overkørsel til boligvejene B-B, C-C, D-D, E-E, og F-F og ikke med mere end en overkørsel til den enkelte grund. Overkørsler må ikke anlægges i en bredde der overstiger 8 meter. Overkørsler skal placeres mindst 0,5 meter fra kabelskabe, lysmaster og lignende. 8.3 Veje og stier udlægges i princippet som vist på Bilag 2 og skal anlægges i overensstemmelse med vejledende illustrationer, Bilag Vejene og stierne udlægges som private fællesveje/stier. 8.5 Stamvejen A-A udlægges med en samlet bredde på 10,3 meter, og anlægges med belægning til kørebane på 6,3 meter og græsrabatter på 2 m langs begge sider af vejen. Vejen skal udformes med hastighedsdæmpende foranstaltninger svarende til maks. 40 km/t. Vejen skal etableres med overkørsler markeret med hævet niveau, forsætninger eller lignende foranstaltninger til hastighedsdæmpning samt med belægningsskift i krydsning med stikveje og stier, herunder ud for Sti b-b, c-c, d-d, og e-e i princippet som angivet på Bilag 2 og Bilag Boligveje B-B, C-C, D-D, E-E og F-F udlægges med en bredde på 7,8 meter, heraf anlægges med belægning til kørebane på 4,8 meter og græsrabatter langs begge sider af vejen, suppleret med rabatsten henholdsvis vandrender, i princippet som angivet på Bilag 3. Vejene skal udformes med hastighedsdæmpende foranstaltninger svarende til maks. 20 km/t. Vejenes bredde kan øges eller mindskes til hastighedsdæmpende foranstaltninger, gæsteparkeringspladser og de nødvendige vendepladser, som angivet på Bilag 2 og Bilag Alle veje i lokalplanområdet skal udføres med hjørneafskæringer. 8.8 Vendepladser skal anlægges med et effektivt vendeareal på minimum 14x14 m. Vendepladsen på vej B-B skal etableres med en radius på mindst 12,5 meter. 8.9 På boligstikvejen B-B skal der etableres mindst 2 handikap gæsteparkeringspladser og på stikvejene C-C, D-D, E-E og F-F skal der etableres med mindst 1 gæsteparkeringsplads på hver, i princippet som angivet på Bilag 2 og Bilag Inden for lokalplanområdet er det ikke tilladt at parkere lastbiler, sættevogne, større trailere(1000 kg), både, campingvogne, containere og lign. Dog kan det tillades at opbevare f.eks. robåde, kanoer og lign., som kan skjules bag hæk eller hegn, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde. Juni

24 10 Miljø BESTEMMELSER 8.11 Vejarealer og parkeringsarealer skal udføres med fast belægning med fald mod afløb til kontrolleret afledning. Regnvand fra veje og parkeringsarealer må ikke nedsives På fælles arealer og langs veje og stier skal lyskilder med samme belysningsfunktion være ens i udformning/armatur indenfor hele lokalplanområdet Forbindelsesstierne a-a, b-b, c-c, d-d, e-e og f-f udlægges i en bredde af 4 meter og anlægges med fast belægning i en bredde af 2 meter, i princippet som angivet på bilag 2 og Bilag Naturstier g-g, h-h, i-i, j-j, k-k og l-l udlægges i en bredde af 3,75 m, i princippet som angivet på Bilag 2. I forbindelse med senere udbygning af stinettet nord for lokalplangrænsen ud for sti k-k og l-l, skal sti k-k og l-l forlænges og tilsluttes hertil. Naturstierne anlægges med en åben belægning i en bredde af 1,75 m bredde Sti a-a skal tilsluttes Østergårdsstien og Smedeskovvej Sti f-f skal tilsluttes Østergårdstien, kommende stier ved lokalplan 1084 og kommende sti mod Smedeskovvej Sti i-i og j-j skal tilsluttes Østergårdsstien 8.18 Sti b-b, c-c, d-d og e-e skal føres frem til lokalplangrænsen ved eksisterende boligområder ved Hvedevej, Rugvej, Havrevej og Solsikkevænget. Stierne skal desuden tilsluttes kommende stier mod øst. 9 Tekniske anlæg 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Skanderborg Kommunes anvisning. 9.2 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn og må ikke føres på facader. 9.3 Antenner og paraboler: Der må ikke etableres synlige sende- eller modtageanlæg på lokalplanens bebyggelse. Sende- og modtageanlæg uden tilknytning til bebyggelse skal have en maks. højde fra naturligt terræn til overkant på anlægget på 1,5 m. 24 Skanderborg Kommune

25 BESTEMMELSER 10 MILJØ Ingen bestemmelser 11 Grundejerforening 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Samtlige grundejere inden for lokalplanens område har pligt til at være medlem af grundejerforeningen Skovby Nygård Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunen, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, eller sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder inden for lokalplanområdet at drifte og vedligeholde vejafvanding, veje, stier og fælles friarealer mm. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på veje, stier og fælles arealer inden for lokalplanområdet og forestå drift af disse veje, stier og fællesarealer samt øvrige fællesanlæg, der måtte blive etableret indenfor området Vedtagelse af grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf forudsætter godkendelse af Skanderborg Kommune. 12 Betingelser for, at ny bebyggelse må tages ibrug 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES IBRUG Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: 12.1 Vej- og stiadgang til offentlige veje og stier er udlagt og anlagt, som beskrevet i 8.1 til og med 8.17 er etableret Tilslutning til kollektiv varmeforsyning er etableret i overensstemmelse med Spildevandssystem samt regnvandssystem og tilslutning her til er etableret Ny bebyggelse må ikke ibrugtages, før der er anlagt vej- og parkeringspladser med tæt belægning. Juni

26 BESTEMMELSER 12.5 Fælles friarealer og træer langs vejene skal etableres og plantes i forbindelse med byggemodningen og senest når 50% af grundene er solgt, eller når Skanderborg kommune kræver det Støjafskærmende foranstaltninger langs stamvejen er etableret i overensstemmelse med Lokalplan og byplanvedtægt 13 LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14 Servitutter 14 SERVITUTTER Der ophæves ingen servitutter. 15 Vedtagelse 15 VEDTAGELSE 15.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den Skanderborg Kommune

27 BESTEMMELSER Juni

28 BILAG 28 Skanderborg Kommune

29 Bilag 1 BILAG 1 MATRIKELKORT 77b 12f 77a 49e 49b 7000b 3bz 3br 3bæ 19m 7000i 5o 2cb 2bø 2bt 2br 2bp 2bæ 2cs 2bz 2by 2bv 2cp 2cn 2cl 2ci 2cg 2ce 2em 2bx 2cq 2co 2cm 2ck 2ch 2cf 2cd 17hq k17ho 17hm 2en 17hk 17hf 3bø 3e 3bt 3ca 3bv 3by 3cg 3ch 3ci 3cr 3cs 3cb 3cc 3ck 3cl 3cm 3cx 3cy 7000at 3ct 3cz 3cu 3cæ 3cv 3cø 3dd 3dh 3de 3di 3df 3dk 3dg 3dl 14dy 14gu 2a Skovby By, Skovby 17hu 2ct 2dc 2da 2cæ 2cy 2cv 2de 17hb 2dg 2dq 2dl 2dk 17gu 2dn 2dm 2dp 2do 2cu 2eo 2di 2cx 17gs 2ep 2eg 2dh 2ek 2cz 2df 2ei 2ee 2dd 2cø 2db 2ec 2eh 2ea 2ef 2dæ 2dy 2dv 2dt 2dr 2ed 2eb 7000æ 2dø 2dz 2dx 2du 2ds 2el Signatur: Lokalplangrænse 17hv Eksisterende byzone Areal der overføres til byzone Jordstykke Optaget vej Fredskov Ejerlav 14gv 14dy 14il 14in 14iq 17fh 14iu 14iq 14ir 14ip 14iq 7000v 14a 14z Mål: 1: a Meter Juni

30 BILAG 30 Skanderborg Kommune

31 Bilag 2 BILAG 2 AREALANVENDELSE a A k b b c c Signatur: F d d e e B A a C A Cg D g D i i k k D E E h F h F j j B l l f E f A Lokalplangrænse Delområdegrænse Delområde nr. Vejudlæg Sti! A Vejpunkt!a Stipunkt Vejadgang Stitilslutning Byggelinie Nye skel Grønt areal Fællesareal ^ regnvandsbassin Støjvold Støjvold !! Støjvold Mål: 1:4.000 Støjvold Meter Juni

32 BILAG 32 Skanderborg Kommune

33 BILAG UDSNIT AF BILAG 2, AREALANVENDELSE e a e A B C C g A Signatur: A Lokalplangrænse Delområdegrænse Delområde nr. Vejudlæg Sti! A Vejpunkt!a Stipunkt Vejadgang Stitilslutning k D k D g i D i Byggelinie Nye skel Grønt areal Fællesareal ^ regnvandsbassin Støjvold Støjvold !! Støjvold Støjvold 150 E E h h F j j F Mål: 1: Meter f l E B B l f k Juni

34 BILAG 34 Skanderborg Kommune

35 Bilag 3 BILAG 3 ILLUSTRATIONSSKITSE SAMT ANDRE SKITSER Illustrationsskitse 1:2000 Forventet afgrænsning område 2 Østergårds stien m Hovedsti Bassin Område 1 Bassin Område 2 Juni

36 BILAG Principsnit gennem stamvej: Vester Nygaard, ved Østergaardsparken Skel - Boliger Skovby Nygaard Skel - Boliger Østergaardsparken Boliger Skovby Nygaard Min. 2,5 m Eksist. sti 3,8 m 12,2 m 1 m 2 m 2 m Stamvej 6,3 m 2 m 23,5 m 31,8 m Principsnit gennem stamvej: Vester Nygaard, ved Solsikkevænget Skovby Nygaard Skel Solsikkevænget Boliger Skovby Nygaard Min. 2,5 m 16 m 1 m 2 m 2 m Stamvej 6,3 m 2 m 23,5 m Principsnit B-B: Vester Nygaard 31,8 m m 36 Skanderborg Kommune

37 2 m Stamvej 6,3 m 2 m Princip for stamvej Princip for boligvej 1,5 m Boligvej 4,8 m 1,5 m 1 m 2 m 1 m 1 m 1,75 m 1 m 4 m 3,75 m Princip for forbindelsessti Princip for natursti m Juni

38 BILAG Princip for overgang mellem sti og stamvej Stiforbindelse Stamvej Belægningsskift markerer overgang Forbindelse til eksisterende sti Stiforbindelse til den grønne kile Belysning markerer overgange og skaber stemning Betonplinte til ophold m 38 Skanderborg Kommune

39 Princip for overgang mellem Stamvej og Boligvej Stamvej Græs rabat Græs rabat Belægningsskift i overgange Stiforbindelse Hævet areal Boligvej Overgangen markeres i kørebanen m Juni

40 BILAG Planudsnit Gæsteparkering/Byggelinier Lav rabatsten i beton mellem asfalt og græsrabat - Eksempel Betonvandrende med riste - eksempel Byggelinie nord for boligvej Græs rabat 2,5 m 1,5 m 4,8 m 5,8 m 7,3 m 4,8 m Gæsteparkering 1,5 m Gæsteparkering Handicap-bil Græs rabat 1,5 m 1,5 m 2,5 m Byggelinie syd for boligvej m 40 Skanderborg Kommune

41 Planudsnit Vendeplads boligvej 4,8 m Boligvej Græs rabat Græs rabat Vendeplads Min 14 x 15 m Eksempel på indkørsel til bolig Intern Stiforbindelse Eksempel på indkørsel til bolig Eksempel på indkørsel til bolig Intern Stiforbindelse Lav rabatsten i beton mellem asfalt og græsrabat - eksempel Betonvandrende med riste - eksempel Juni m

42 BILAG Eksempel på støjdæmpende foranstaltninger i lokalplanområdets nordlige del Boligvej S Bakkerne kan beplantes med forskellige løgplanter som vil blomster og forandre udseenet af bakkerne. Det vil fremhæve årstidernes skiften og medvirke til at gøre køreturen ad stamvejen Vester Nygaard til en god oplevelse. 42 Skanderborg Kommune

43 Princip for oversvømmelsesarealer - snit Juni

44 BILAG 44 Skanderborg Kommune

45 Juni

46 BILAG 46 Skanderborg Kommune

47 57 m Bilag 4 BILAG 4 TOPOGRAFI 77b 77a 45 m 46 m 46,5 m 48,25 m 55,25 m 57 m 58 m 45,75 m 47,5 m 51,5 m 46 m 46,25 m 3bz 7000b 3br 3bæ 3bø 3e 3bt 3ca 3cb 3cc 48,5 m 50,5 m 50,25 m 49,25 m 3ck 3cg 3ci 3cm 3cr 3cx 3cs 3cy 7000at 3ct 3cz 3cu 3cæ 3cv3cø 61,5 m 61,25 m 61,5 m 14z 3dh 3di 3dk 3dg 3dl 14dy 14gu 14gv 14dy 14il 14in 14iq 14iu 14iq 14ir 14ip 57,25 m 7000v 12f 49e 3cl 47,25 m 59,75 m 47 m 53,75 m 57,5 m 60,75 m 57,25 m 58 m 19m 7000i 55,5 m 56,75 m 61,25 m 46,75 m 48 m 49,5 m 52,75 m 57 m 57,75 m 54,75 m 59,5 m 56,5 m 52,25 m 61,5 m 48 m 49 m 50 m 52 m 53,5 m 55 m 56,5 m 56,75 m 47 m 52 m 53 m 54 m 56 m 58 m 47,75 m 55 m 59,25 m 48,75 m 51 m 57 m 50 m 49 m 52,5 m 54 m 59,5 m 51,75 m 56,25 m 56 m 59 m 58,25 m 2a 60,25 m 63 m 51 m 55,75 m 56 m 53 m 57,25 m 58,75 m 60 m 54,5 m 64 m 58 m 56,75 m 60,75 m 56 m 56 m 57 m 61,25 m 62 m 56,25 m 58 m 59 m 61 m 60 m 62 m 62 m 57,5 m 61,75 m 61,5 m 55,75 m 58,5 m 56 m 56,5 m 57,75 m 58,25 m 56 m 63 m 56 m 5o 2cb 2bø 2bt 2br 2bp 2bæ 17hq k17ho 2cs 17hm 2bz 2by 2bv 2cp 2cn 2cl 2en 2ci 2cg 2ce 17hk 2em 2bx 63 m 63 m 62,75 m 63,25 m 62 m 59,25 m 2cq 2co 2cm 60 m 58 m 57,75 m 63 m 54 m 59 m 57,25 m 63 m 55 m 62 m 62,5 m 59 m 62,25 m 58,25 m 57,25 m 59,75 m 55,75 m 56,25 m 54,75 m 54,25 m 56,5 m 61 m 57,75 m 56 m 56,75 m 53 m 56 m 55,25 m 54,5 m 60 m 17fh Jordstykke Lokalplangrænse Mål: 1: a 2ck 2ch 2cf 2cd 53,5 m 61 m 2cæ 2da 2cy 2cv 2ct 17hu 2de 2dc 2dg 2dq 2dn 2dl 2dk 2do 2dm 2cu 2eo 2dp 2di 2cx 17gs 2ep 2dh 2cz 2ek 2eg 2df 2ei 2ee 2dd 2db 2cø 2ec 2eh 2ef 2ea 2dæ 2dy 2dv 2dt 2dr 2ed 2eb 7000æ 2dø 2ds 2dz 2du 2dx 2el Signatur: Højdekurver (1 m) 61 m 56 m 52,5 m 17hf 56 m 57 m 60,25 m 61 m 56,25 m 60,5 m 17hv 55,75 m 57 m 55,5 m Højdekurver (0,25 m) 55 m 53,25 m Meter Juni

48 BILAG 48 Skanderborg Kommune

49 57,5 m Bilag 5 BILAG 5 BEARBEJDNING AF TERRÆN OG PLACERING AF REGNVANDSBASSINER 57,75 m 57,25 m 56 m 57,25 m 57 m 57 m 56 m 59,25 m 58,5 m 56,75 m 56 m 56 m 60,75 m 60,25 m 59 m 58,75 m 60 m 59,75 m 58,25 m 59 m 57,75 m 56,5 m 56 m 55,25 m 56 m 56 m 55,75 m 56,5 m 56,25 m 55,75 m 56 m Signatur: Lokalplangrænse Delområdegrænse Højdekurver (1 m) Højdekurver (0,25 m) terrænregulering op til kote 57 Lavninger Regnvandsbassin 56 m 56,25 m Mål: 1: Meter k 61,5 m 61,25 m 60,5 m 59,5 m 58 m 56,5 m 56,75 m 61,25 m 60 m 60,75 m 61 m 57,25 m 57,25 m 61,5 m 61,25 m 61 m 58 m Juni

50 BILAG 50 Skanderborg Kommune

51 Bilag 6 BILAG 6 SKOVBY NYGAARD - REVIDERET STRUKTURPLAN ilag 5 Bilag 6 Smedeskovvej Sti D Dige Kommende lokalplanområder Lund Vedtagne lokalplaner Lp1051, Lp 1069, Lp 1084 Lokalplanområde Juni m

52

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 4. Galten Skovby

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til. Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 4. Galten Skovby SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Boliger i Skovby Nygaard etape 4 Galten Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden 26.03.2015 til 21.05.2015. Marts 2015 KOLOFON FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1099 ER FREMLAGT

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade. Lokalplan for tankstation i Skanderborg

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade. Lokalplan for tankstation i Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE - Tankstation ved Blindgade Lokalplan for tankstation i Skanderborg Oktober 2014 KOLOFON LOKALPLAN NR. 1085 Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 22. oktober 2014 Nærmere oplysninger:

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup. Lokalplan forslag den 23. februar 2000

HOLMEGAARD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup. Lokalplan forslag den 23. februar 2000 HOLMEGAARD KOMMUNE LOKALPLAN NR. H.9.6. for nyt boligområde i Holme-Olstrup Landevejen adgangsvej Løgvej Olstrupvej boligvej Mulighed for tæt/lav - alm. boliger grønt område H.9.6 2du Hovedsti 2du grønt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby

Lokalplan Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 052-707 Boligområde ved Lyngbyvej og Harestien i Lyngby Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere