LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 6 LOKALPLANEN 1. Lokalplanens formål 7 2. Lokalplanområdet og zonestatus 7 3. Områdets anvendelse 7 4. Udstykninger 8 5. Vej- og stiforhold m.v Bebyggelsens omfang og placering 8 1. Bebyggelsens ydre fremtræden 9 8. Ubebyggede arealer 9 9. Grundejerforening Tilladelse fra andre myndigheder Vedtagelsespåtegning. 11 LOKALPLANENS BILAG Lokalplankort kortbilag l Matrikulære forhold kortbilag 2 Illustrationsplan kortbilag 3

3 Beskrivelse af lokalplanens indhold, Lokalplanområdet er et større landområde, der delvis ejes af Skanderborg kommune. Området er i kommuneplanen forudsat anvendt til boligformål, institutionsformål m.v. I overensstemmelse med kommuneplanen indeholder lokalplanen bestemmelser om, at en større del af området (ca. 5 ha), der er beliggende i landzone, overføres til byzone, at der inden for området kan udstykkes ca. 110 parcelhusgrunde på ikke under 700 m2, at der kun må opføres eller indrettes én bolig på hver grund, at der udlægges større friarealer til fælles anvendelse for beboere på begge sider af den planlagte karrésti, at bygninger ikke må opføres med mere end én etage, dog med mulighed for at indrette beboelse i kælder på grunde med stærkt faldende terræn, at tagene skal dækkes med tegltagsten, dog ikke tage over garager, carporte, terrasser, udestuer og andre mindre bygningsdele, og at der udlægges areal til beplantningsbælter på grunde langs Højvangen og Nonnebjergvej, langs karréstien og de fælles friarealer.

4 2. Kommuneplanen: Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanområdet ligger inden for enkeltområde B , B og D i kommuneplanen for Skanderborg kommune. (B , B og D i kommuneplanforslaget) Dog har en nærmere fastlæggelse af karréstiens placering m.v. medført en justering af grænsen langs denne. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelser for området. ^ \ Rammebestemmelser for enkeltområde B (eksisterende parcelhusområde). (B i kommuneplanforslaget) - Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. - Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres med mere end Ih etage. - Eksisterende friarealer skal fastholdes. - Den del af området, der ligger i landzone, skal inddrages i byzone (skraveret område).

5 3. Boliger Friarealer Rammebestemmelser for enkeltområde B.O3.80.0l (nyt byudviklingsområde). (B i kommuneplanforslaget) - Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutionsformål m.v. - Eksisterende friarealer m.v. ("Gården") skal indpasses i forbindelse med den nærmere planlægning af området. - Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres med mere end Ih etage. - Inden for området (ca. 10 ha) forudsættes ca. 8 ha anvendt til opførelse af ca. 120 boliger incl. veje m.v. Den øvrige del (ca. 2 ha) forudsættes anvendt til fælles friarealer og institutionsformål. - Den del af området, der ligger i landzone, skal inddrages i byzone (skraveret område).

6 Rammebestemmelser for enkeltområde D (del af fremtidigt, overordnet stinet). (D i kommuneplanforslaget) - Områdets anvendelse fastlægges til stiformål. Ved anlæg af stien skal der sikres niveauadskilt skæring med det overordnede vejnet, Området skal inddrages i byzone. Vejforhold: Teknisk forsyning: Bortset fra enkelte grunde langs Forsythiavej sker vejadgangen til området fra Nonne-. bjergvej. Den del af Holtskovgårdsvej, der er beliggende inden for lokalplanområdet, kan på længere sigt ændres til en lukket boligvej. Den nuværende adgangsvej over matr. nr. 15 ]L til matr. nr. 15 e vil blive nedlagt, når kommunen i overensstemmelse med lokalplanen kan anvise anden vejadgang til ejendommen. Området er omfattet af Skanderborg kommunes spildevandsplan, godkendt den Spildevand ledes til centralrenseanlægget ved Vroldvej i Skanderborg via eksisterende ledninger.

7 Regnvand fra området ledes til Skanderborg Sø. Vandforsyning skal ske fra Skanderborg kommunale Vandforsyning. Elforsyning skal ske fra Østjysk Elforsyning, I varmeplan for Skanderborg kommune er området pålagt tilslutningspligt til fjernvarme. Skovloven: Ejendommen matr. nr. 15 e Gram, Skanderborg jorder, er omfattet af fredskovpligt.

8 6. Lokalplanens retsvirkninger. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra bestemmelser i lokalplanen under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2 en bestemmelse om, at en del af området overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af Lov om frigørelsesafgift (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af om frigørelsesafgift). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

9 7, LOKALPLAN NR. 037 for et område til åben-lav boligbebyggelse sydøst for Nonnebjergvej i Højvangen. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Lokalplanen skal sikre, at det i afsnit 2 omhandlede område anvendes til boligformål med aben-lav bebyggelse, i princippet som vist på illustrationsplanen, kortbilag 3, at der udlægges arealer med hensigtsmæssig placering til veje/ stier og fælles friarealer m.v. r at området får et harmonisk præg, herunder i forhold til omgivelserne, og at området kan indgå som en naturlig del af den fremtidige byudvikling. Lokalplanområdet og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 2 og omfatter del af matr.nre. 149 a, 220 og 232 a Skanderborg markjorder, matr.nre. 15 c, 15 e, 15 i_ og dele af 15 a, k og 15 I Gram, Skanderborg jorder, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendomme En del af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres denne del af området til byzone. 3. Områdets anvendelse Området må kun anvendes til boligformål, institutionsformål m.v. Bebyggelsen må kun bestå af aben-lav bebyggelse. På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig Inden for området kan der tillades opført nødvendige bygningsanlæg i forbindelse med fælles ledningsanlæg, f.eks. til elforsyning og fjernvarmeforsyning, og det kan tillades, at der opføres beskyttelsesrum til civilforsvar smæssige formål.

10 4. Udstykninger Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med den på kortbilag l viste retningsgivende udstykningsplan Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 700 m2. Vej- og stiforhold m.v Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag Højvangen udlægges i en bredde af ca. 20,0 m, 5.03 Øvrige veje (boligveje) udlægges i en bredde af ca. 8,0 m og afsluttes med vendeplads med en bredde af ca. 14,0 m som vist på kortbilag Karréstien udlægges i en bredde af ca. 7,0 m + mindst 8,0 m til sikkerhed for skråningsanlæg m.v Øvrige stier udlægges i en bredde af ca. 3,0 m Overkørsler: 5.07 Byggelinier: Overkørsler skal placeres mindst 0,5 m fra kabelskabe, lysstandere o.lign. og i princippet som vist på kortbilag 3. Langs følgende veje og stier pålægges byggelinier i de neden for angivne afstande fra vej- eller stiskel: Højvangens vestskel 7,0-10,0 m Højvangens østskel 15,0 m Nonnebjergvej 5,0 m Øvrige veje 2,5 m Karréstien og fælles friarealer 5,0 m Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygninger må ikke opføres med mere end én etage, dog kan kælderetager, hvor et stærkt faldende terræn indbyder til det, tillades udnyttet delvis til beboelse.

11 Tagenes vinkel med det vandrette plan skal være mellem 20 og Tage over garager, carporte, terrasser, udestuer og andre mindre bygningsdele kan tillades udført med anden taghældning end den under afsnit 6.03 anførte. Bebyggelsens ydre fremtræden Tage skal dækkes med tegltagsten De under afsnit 6.04 omtalte tage samt solenergianlæg er ikke omfattet af bestemmelserne i afsnit Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæramende Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. Ubebyggede arealer De på kortbilag l med tæt priksignatur viste arealer udlægges til fælles formål (friareal m. v.) På arealet med eksisterende landbrugsbygninger "Gården" kan byrådet give tilladelse til dyrehold. (Se fodnote) 8.02 På de enkelte grunde langs Højvangen, Nonnebjergvej og fremtidig vej nordøst for området udlægges areal til et 5,0 m bredt beplantningsbælte og langs karréstien og de fælles friarealer et 3,0 m bredt beplantningsbælte som vist på kortbilag Beplantningen af de oven for nævnte fælles friarealer og beplantningsbælter foretages af udstykkeren som et led i byggemodningen Beplantningsbælte på private grunde, jfr. afsnit 8.02, skal vedligeholdes af de pågældende grundejere Hegn må i naboskel og langs vej- og stiskel i øvrigt kun etableres som levende hegn Terrænregulering på mere end - 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn eller nærmere skel end 1,0 m må kun foretages med byrådets tilladelse. Fodnote til 8.01; Regler i reglementet om miljøbeskyttelse er gældende for dyrehold, men byrådet kan stille særlige krav herom.

12 Bestemmelserne i afsnit 8.06 gælder dog ikke for volde og skråninger i tilknytning til veje og stier, som skal tåles anlagt på de enkelte grunde. 9. Grundej erforening Kommunen kan bestemme, at den til enhver tid værende ejer af fremtidige udstykkede grunde inden for lokalplanområdet skal være medlem af en grundejerforening for området Grundejerforeningen kan på kommunens foranledning stiftes, når 25% af grundene er solgt ved betinget eller endeligt skøde Byrådet kan give tilladelse til at udvide grundejerforeningens område og kan i øvrigt kræve grundejerforeningen sammensluttet med andre grundejerforeninger Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område Grundejerforeningen skal udfærdige et ordensreglement Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål Såfremt Skanderborg kommune ikke overtager de anlagte veje samt stiarealer og friarealer som offentlige, skal grundejerforeningen være pligtig til vederlagsfrit at modtage skøde på disse arealer og herefter overtage m vedligeholdelsen af disse Vedrørende friareal og karrésti, der er udlagt for et større område, kan grundejerforeningen pålægges andel til vedligeholdelse og overtagelse. 10. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra - Landbrugsministeriet angående ophævelse af landbrugspligten i forbindelse med områdets udnyttelse til byformål. - Skovstyrelsen vedrørende ejendommen matr.nr, 15 e Gram, Skanderborg jorder, idet ejendommen er omfattet af fredskovpligt.

13 11, 11. Vedtagelsespå tegning. Lokalplanforslaget er vedtaget af Skanderborg byråd, den 15/ P. b. uus Christensen I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Skanderborg byråd, den 28/ P. b. v

14 OMRÅDEGRÆNSE EKST. SKEL BYGGELINIER LANGS EKST. VEJE / STIER/FÆLL. FRIAREAL FÆLLES FRIAREAL BEPLANTNING SBÆLTE ADGANGSVEJ TIL MATR. NR. 15 e ( NEDLÆGGES) SKANDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 037 TEKNISK FORVALTNING BYPLANAFDELINGEN BILAG NR. 1 JUNI 1986 MÅL 1:4000 O i i l 500 l _ 600

15 N «-* XI - LOKALPLANGRÆNSE BY/LANDZONEGRÆNSE SKANDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 037 BILAG NR. 2 TEKNISK FORVALTNING BYPLANAFDELINGEN MÅL 1:4000 O, 1QO JUNI l m 5-544

16 SKANDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 037 TEKNISK FORVALTNING BYPLANAFDELINGEN MÅL 1:4000 BILAG NR 3 JUNI ;3H«O i i..

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere