Forslag til Lokalplan 362 samt Tillæg 13 til Kommuneplan for et område til erhvervsformål (havneerhverv), Beddingsvej, Hvide Sande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 362 samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til erhvervsformål (havneerhverv), Beddingsvej, Hvide Sande"

Transkript

1 Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften Tarm Forslag til samt Tillæg 13 til Kommuneplan for et område til erhvervsformål (havneerhverv), Beddingsvej, Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på sit møde den 2. december 2013 vedtaget at offentliggøre et forslag til samt forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan , for et område til erhvervsformål (havneerhverv), Beddingsvej, Hvide Sande. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at etablere et solfangeranlæg på et havneareal i Hvide Sandes Østhavn. For også at fremtidssikre områdets anvendelse, foreligger der et ønske om at give videre rammer end blot teknisk anlæg/solfangeranlæg. Dette for at minimere sandsynligheden for igen at ændre plangrundlaget, hvis intentionerne om at etablere solfangeranlæg ikke realiseres, eller hvis der på sigt bliver behov for andre havnerelaterede aktiviteter. Formålet med lokalplanen er således, at udlægge området til erhvervsformål i form af havneerhverv med mulighed for at etablere tekniske anlæg såsom solfangeranlæg. Lokalplan og kommuneplantillæg kan på nuværende tidspunkt ikke påklages. Først i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget kan disse påklages. Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at den planlagte anvendelse ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Sagsbehandler Stine Mark Würtz Direkte telefon E-post Dato 6. december 2013 Sagsnummer TA Åbningstider Telefontider mandag onsdag mandag onsdag Hjemmeside torsdag torsdag fredag fredag Telefon Januar 2012

2 Klagefristen er 4 uger fra den 6. december Klagen skal være skriftlig og skal sendes pr. til eller eventuelt pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Toften 6, 6880 Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune sender snarest, og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb, klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet med sagens relevante dokumenter. Nævnet opkræver klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse. Retsvirkning Fra tidspunktet for ovennævnte lokalplanforslags offentliggørelse må ejendomme, der er omfattet af planerne ikke bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer. Offentliggørelse Forslag til lokalplan og forslag til tillæg fremlægges i 10 uger fra den 6. december 2013 til den 14. februar Indsigelsesret Klageberettiget er enhver med en væsentlig personlig/individuel interesse i sagens udfald, og har du indsigelser eller ændringsforslag til de fremlagte planforslag, skal disse være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest den 14. februar Adressen er Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Toften 6, 6880 Tarm eller Planerne kan ses i de 2 borgerservicecentre, på Ringkøbing og Skjern Biblioteker samt på Planerne kan også bestilles på Spørgsmål til planforslaget kan rettes til planlægger Stine Mark Würtz på telefon Venlig hilsen Stine Mark Würtz Planlægger

3 I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

4 Forslag til Lokalplan nr. 362 for et område til havneerhverv, Beddingsvej, Hvide Sande og forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 2. december 2013

5 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner, Landinspektørgården a/s i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes planafdeling Lokalplan nr. 362 er offentliggjort fra 6. december 2013 til og med 14. februar 2014 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Toften Tarm - Planlægger: Stine Mark Würtz, tlf Forsidebilledet viser lokalplanområdets beliggenhed i Hvide Sande.

6 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?... side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 7 Lokalplanens indhold... side 7 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side 9 Museumsloven, arkæologi og skjulte fortidsminder... side 15 Miljøvurdering... side 15 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side 15 Servitutter... side 16 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Grundejerforening... side Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Servitutter... side Retsvirkninger... side 23 Vedtagelsespåtegning... side 25 Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen... side 25 Matrikelkort... Bilag 1 Eksisterende forhold... Bilag 2 Arealanvendelse... Bilag 3 Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan Bilag 4 Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer... Bilag 5 3

7 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 13 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4

8 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget i Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at etablere et solfangeranlæg på et havneareal i Hvide Sandes Østhavn. Ønsket om at etablere et solfangeranlæg er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsog offentligt formål og i Lokalplan nr. 79, delområde 2b og 2c, udlagt som havneerhverv og slutdepot for havnesediment. Den ændrede arealanvendelse forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag for området. nimere sandsynligheden for igen at ændre plangrundlaget, hvis intentionerne om at etablere solfangeranlæg ikke realiseres, eller hvis der på sigt bliver behov for andre havnerelaterede aktiviteter. Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede på mødet den 23. september 2013, at der kan igangsættes udarbejdelse af lokalplan for et område til havneerhverv. Formålet med lokalplanen er således, at udlægge området til havneerhverv med mulighed for at etablere tekniske anlæg såsom solfangeranlæg. For også at fremtidssikre områdets anvendelse, foreligger der et ønske om at give videre rammer end blot teknisk anlæg/solfangeranlæg. Dette for at mi- 5

9 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger øst for centrum af Hvide Sande i Østhavnen. Området ca. 3,3 ha stort og ligger i byzone. Området fremstår i dag som ubebyggede arealer, hvor størstedelen af området fungerer i dag som slutdepot for havnesediment, dvs. som endestation for det sand, der renses op fra havnebassiner og sejlrender for at vedligeholde disse. Terrænet er forholdsvis jævnt i hele området i kote ca. 2 m. Dog findes der i det sydøstlige hjørne en større bunke havnesediment, der syner som en mindre bakke. Ortofoto Vejadgang til lokalplanområdet sker i dag fra Beddingsvej med forbindelse til interne grusveje. Som det fremgår af serien af ortofotos nedenfor, har lokalplanområdet og dets omgivelser gennemgået en væsentlig forandring siden Fra at være ikke eksisterende/vandareal til at fungere som slutdepot, tages skridtet nu til at kunne anvende de nye landarealer til nye havneaktiviteter. Flyfoto Ortofoto Ortofoto Ortofoto Ortofoto

10 Redegørelse Mindre bakke af havnesediment Boliger på Østergade syd for lokalplanområdet Lokalplanområdet fremstår i dag primært som ubebyggede, græsklædte arealer af havnesediment. Hvide Sande Skibsog Bådebyggeri Mindre redskabsskure og røgeri ved Beddingsvej nordvest for lokalplanområdet. Lokalplanområde Lokalplanområdet og omgivelser set fra Mamrelund syd for lokalplanområdet. Stemningsbillede fra Beddingsvej med put n take-sø og dambrug i baggrunden. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Mod øst, syd og vest er lokalplanområdet afgrænset af vand Ringkøbing Fjord mod øst og Hvide Sande Havn mod syd og vest. Mod nord er lokalplanområdet afgrænset af øvrige opfyldningsarealer, der ligeledes fremstår som græskædte arealer. Desuden findes søer, der anvendes til dambrug og put n take-sø. Disponering Lokalplanens område inddeles i to delområder med formålet at fastlægge forskellige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Det er tanken, at yderligere arealer øst for lokalplanområdet skal fungere som slutdepot for havnesediment. Den senere anvendelse af det nye landareal er ukendt. Anvendelse Fælles for anvendelsen af de to delområder er, at de kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-5, herunder havneaktiviteter såsom slutdepot, bedding, bådebyggeri, reparationsvirksomhed, produkthandel, slæbested o.lign. samt ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Desuden at delområderne kan anvendes til færdsels- og parkeringsarealer samt mindre anlæg til områdets tekniske forsyning. I ingen af delområderne må der ikke opføres eller indrettes boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. Syd for lokalplanområdet findes havnebassiner med lystbåde og husbåde. Delområde I kan yderligere anvendes til akkumuleringstank og teknikbygninger. Delområde II kan Nordvest for lokalplanområdet findes Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri samt flere mindre redskabsskure og enkelte røgerier. 7

11 Redegørelse yderligere anvendes til tekniske anlæg såsom solfangeranlæg. Bebyggelse Bebyggelsens rumfang i forhold til grundarealets størrelse må ikke overstige 3 m 3 /m 2 i begge delområder. Højden af bebyggelse må ikke overstige 20 m i delområde I og 8,5 m i delområde II. En tilladt højde på 20 m er for at muliggøre en akkumuleringstank til et solfangeranlæg, hvori væsken der opvarmes i solfangerne opbevares indtil behovet for at udnytte varme opstår. Højden af solfangeranlæg må ikke overstige 2 m. For den ydre fremtræden af solfangeranlæg fastlægges det, at disse skal antirefleksbehandles. Desuden at disse skal fremstå ens, hvad angår type og farve, hvilket vil medvirke til at skabe et ensartet udtryk. øvrig havnebebyggelse. Desuden at farver skal holdes i jordfarver blandet med hvid, sort og/eller grå, og at materialer ikke må være reflekterende. Trafik Med lokalplanen sikres det, at området fortsat har vejadgang fra Beddingsvej. Det muliggøres, at der kan etableres veje og stier uden at placeringen af disse fastlægges yderligere. Behovet og placering af veje og stier vil afhænge af områdets anvendelse. Landskab, beplantning og ubebyggede arealer Med lokalplanen åbnes der mulighed for, at der kan etableres hegn i området, som levende hegn og/eller trådhegn. Dette kan være aktuelt, såfremt får skal græsse mellem solfangeranlæg. Der åbnes desuden mulighed for, at der kan foretages terrænregulering på op til 5 m. Dette skyldes, at der foreligger et konkret ønske om at opfylde arealet med mere havnesediment, hvorved der kan skabes en sydvendt skråning, der er ideel for placering af solfangere. Et muligt princip for terrænregulering er vist nedenfor. Eksempel på solfangeranlæg hvor der er græssende får imellem panelerne. Skitseforslag til terrænregulering, der sikrer, at solfangeranlæg kan placeres på en sydvendt skråning. Eksempel på solfangeranlæg med teknikbygning og akkumuleringstank (blå silo) i baggrunden. For bebyggelsens ydre fremtræden fastlægges det, at arkitekturen skal tilpasses det maritime miljø og Miljø Med lokalplanen fastlægges det, at der kan etableres virksomheder i miljøklasse 1-5 jf. Miljøministeriets Håndbog om miljø og planlægning. Miljøklasserne bruges som et vejledende grundlag, og der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af den enkelte virksomhed og dens aktiviteter. 8

12 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning EU-naturbeskyttelsesområder Størstedelen af Ringkøbing Fjord er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, og lokalplanområdet ligger således indenfor et såkaldt Natura 2000-opland. Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: - at planen skader Natura 2000-områder, - at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at lokalplanen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter ikke vil kunne medføre negative konsekvenser for Natura 2000-områderne eller bilag IV-arter, da lokalplanen alene muliggør en præcisering af anvendelsen af et allerede udlagt og anvendt område til havneaktiviteter. Forholdet til kysten Området ligger indenfor den kystnære del af byzonen indenfor et eksisterende havneområde. Jævnfør Planloven 5b, stk. 1 må der kun inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Med nærværende lokalplan inddrages ikke nye arealer til byzone. For al planlægning indenfor den kystnære del af byzonen, skal der i lokalplaner jf. Planlovens 16, stk. 3 og 4 redegøres for den visuelle påvirkning af den planlagte bebyggelse. Såfremt denne overstiger 8,5 m og afviger væsentlig i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal kommunen også give en begrundelse herfor. Nærværende lokalplan fastlægger, at ny bebyggelse ikke må overstige 20 m i højden i delområde I og 8,5 m i højden i delområde II. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom. I forhold til Lokalplan nr. 79 er der ikke ændret på den maksimale bygningshøjde indenfor delområde I. For delområde II er der i Lokalplan nr. 79 ikke fastlagt nærmere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering. Begrundelsen for at videreføre bygningshøjden på op til 20 m skal findes i behovet for at opføre en akkumuleringstank indenfor delområde I. I omgivelserne findes flere bygninger med en højde over 8,5 m bl.a. Hvide Sande Skibsog Bådebyggeri. Ny bebyggelse vil således ikke afvige væsentligt i højde og volumen fra omkringliggende, eksisterende bebyggelse. Det påtænkte solfangeranlæg er visualiseret nedenfor til belysning af de landskabelige forhold og den visuelle påvirkning i forhold til kysten og anden bebyggelse. Højden af det viste solfangeranlæg er 2 m, som det fastlægges i lokalplanens bestemmelser. Den forventede terrænregulering er indarbejdet i den underliggende terrænmodel. Solfangeranlæggets højde er derfor målt fra det fremtidige terræn. Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de eksisterende forhold, som er optaget fra forskellige fotostandpunkter, der fremgår af kortet nedenfor. Fotostandpunkterne er udvalgt således, at de illustrerer, hvordan solfangeranlægget vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvor mange mennesker normalt har deres daglige færdsel. De anvendte fotografier til visualiseringerne er optaget med et digitalt Canon EOS 5D Mark II kamera med optik på 35 mm brændvidde. Fotostandpunkterne er fastlagt ved at anvende GPS målte paspunkter i programmet PhotoModeler, hvor der benyttes et kalibreret kamera således, at det er muligt at korrigere billederne for linseforvrængninger. Fotografierne er taget primo oktober Alle visualiseringer er udført i programmerne 3D Studio Max og Adobe Photoshop. 9

13 Redegørelse Den påtænkte akkumuleringstank og teknikbygninger er ikke visualiseret, da behovet, placering og omfang endnu ikke er fastlagt. Andre anvendelser end solfangeranlæg er ikke visualiseret, selvom lokalplanen muliggør andre anvendelser. Bestemmelser for omfang og placering sikrer, at ny bebyggelse ikke vil afvige væsentligt fra omkringliggende, eksisterende bebyggelse. Beliggenheden af fotostandpunkter ift. lokalplanområdet. Fotopunkt 1: Eksisterende forhold Fotopunkt 1: Fremtidige forhold Fotopunkt 2: Eksisterende forhold Fotopunkt 2: Fremtidige forhold 10

14 Redegørelse Fotopunkt 3: Eksisterende forhold Fotopunkt 3: Fremtidige forhold Fotopunkt 4: Eksisterende forhold Lokalplanområdet vil med et solfangeranlæg ændre karakter fra ubebyggede arealer til et område med et større teknisk anlæg. Solfangeranlægget vil være synligt fra alle fire fotostandpunkter, og det vil syne som en større, mørk flade. Det vurderes, at det påtænkte solfangeranlæg ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt, da solfangeranlægget vil blive oplevet fra et i forvejen teknisk præget landskab og havnemiljø. Statslige interesser i kommuneplanlægningen Placeringen af et solfangeranlæg i lokalplanområdet indenfor et eksisterende byområde vil være i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg og kommuneplanretningslinjer for placering af større tekniske (energi)anlæg. Et solfangeranlæg er ikke afhængigt af en kystnær placering, men det er afhængigt af en placering i nærheden af et varmeværk eller fjernvarmenettet, hvilket vil ske med den pågældende placering. Fotopunkt 4: Fremtidige forhold Detailhandel Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af detailhandel. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet findes ingen fredede eller beskyttede naturområder, naturtyper eller fortidsminder. Ligeledes findes ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger. Lokalplanområdet ligger vest for et ha stort område omkring Ringkøbing Fjord, der er i 1985 blev udpeget som natur- og vildtreservat. I 2006 trådte en bekendtgørelse (BEK nr af ) i kraft med formålet at: 1) At bevare Ringkøbing Fjord, Nyminde Strøm og landarealerne Klægbanke og Tipperne samt polde og øer i fjorden som et samlet naturområde af national og international betydning. 2) At regulere den erhvervsmæssige og rekreative anvendelse af fjorden under hensyn til fjordens naturværdier. 11

15 Redegørelse 3) Gennem pleje og drift at tilvejebringe, opretholde og beskytte særlige biologiske værdier i områderne Tipperne og Klægbanke. Fredningen omfatter ikke land- og søområder tilhørende havne, og det vurderes på denne baggrund, at realiseringen af lokalplanen ikke vil påvirke muligheden for at opretholde og beskytte de biologiske interesser indenfor reservatet. Lokalplanområde Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 23of054 og 23er049. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde 23er049. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde 23of054, idet området er udlagt til offentligt formål, herunder depot. Området kan således ikke anvendes til erhvervsformål og tekniske anlæg. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg for et nyt rammeområde 23er081, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter et større område som end lokalplanen, jf. kortet nedenfor. Kommuneplantillæg nr. 13 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Kort fra Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Ringkøbing Fjord (BEK nr af ), der illustrerer reservatets afgrænsning. Lokalplanområdet ligger udenfor afgrænsningen af natur- og vildtreservatet. Kommuneplanen Kommuneplan er blevet vedtaget af Byrådet den 17. september 2013 og har retsvirkning fra den endelige vedtagelse. Hvide Sande er i kommuneplanen udpeget som en af de fire hovedcenterbyer som kommunens udviklingsdynamoer, hvor byvæksten (boligformål, erhvervsformål og offentlige formål) primært skal placeres. Afgrænsningen af lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan nr. 79 Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 79 for Hvide Sande Havn. Nærværende lokalplan er ikke i overensstemmelse med Lokalplan nr. 79, idet denne ikke muliggør erhverv og etablering af tekniske anlæg. Ved Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves den del af Lokalplan nr. 79, som nærværende lokalplan omfatter. 12

16 Redegørelse Varmeforsyningsloven/projektbekendtgørelsen Såfremt der etableres et solfangeranlæg i lokalplanområdet, skal der udarbejdes og godkendes et projektforslag, førend bygge- og anlægsarbejdet kan påbegyndes jf. Varmeforsyningsloven (LBK nr af ) og projektbekendtgørelsen (BEK nr 374 af 15/04/2013). VVM-bekendtgørelsen Solfangeranlæg er omfattet af VVM-bekendtgørelsens Bilag 2, pkt. 3a (BEK nr 1510 af 15/12/2010). Dette indebærer, at der skal foretages som minimum en screening af anlægget, før byggeog anlægsarbejdet kan påbegyndes. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen Lokalplanen giver mulighed for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, da får vil kunne afgræsse arealerne mellem solfangeranlæg. Dyrehold skal efterleve kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr 639 af 13/06/2012). Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider: 1) 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maks. 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid. 2) 30 stk. høns. 3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. I områder til boligformål eller blandet bolig- og erhverv i byzone skal der søges om dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Da lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål skal der ikke søges om dispensation, og der kan således holdes op til 10 får med lam indenfor lokalplanområdet. Miljøforhold Opvarmning Lokalplanområdet ligger indenfor et område med fjernvarmeforsyning og tilslutningspligt. Der blev i 2002 udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyningen i Hvide Sande. Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning. Byrådet skal meddele dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse efter det for ansøgningstidspunktet gældende bygningsreglement. Grundvand Lokalplanområdet ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser (OD) og særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), indsatsområder mht. nitrat (ION) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Lokalplanen muliggør etablering af et solfangeranlæg, hvor solens stråler opvarmer en væske. Lokalplanen fastlægger, at hvor der håndteres væske, kemikalier mm. skal der etableres fast belægning med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Der vil blive indbygget et alarmsystem i ledningernes isolering, der informerer om lækager. Solvarmeanlæggets væske består af vand og glycol, som ved evt. lækage ikke har negative konsekvenser for grundvandet. Vandforsyning Bebyggelse skal tilsluttes den almene vandforsyning efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning. Lokalplanområdet ligger indenfor Holmsland vandværks forsyningsområde. Brandhaner I forbindelse med etablering af vandforsyning til områderne, skal der monteres brandhaner. Der skal tages kontakt til Brand og Redning vedrørende placering af brandhaner. Kloakering Delområde I er i Spildevandsplan udlagt i et spildevandskloakeret område, hvor vej- og tagvand nedsives. Delområde II er ikke omfattet af Spildevandsplan Der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen ved opførelse af ny bebyggelse indenfor delområde II. Jordforurening Region Midtjylland har vurderet, at matr.nr. 362a, Søgård Hgd., Holmsland Klit, kan være forurenet, idet der er eller tidligere har været tungmetalbelastet sedimentdepot, tjæreplads for fiskeri mv. og 13

17 Redegørelse materielgård. Region Midtjylland har derfor kortlagt matrikelnummeret på vidensniveau 1 (V1). Da lokalplanen ikke muliggør bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, skal der som udgangspunkt ikke indhentes en 8-tilladelse i henhold til Lov om forurenet jord. Renovation Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Ringkøbing-Skjern Kommunes Regulativ for Dagrenovation. Hvor der er behov for at opsamlingen af affald skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren. Støjende aktiviteter i omgivelserne Lokalplanområdet ligger i tilknytning til Hvide Sande Havn, hvor der findes flere virksomheder, der kan udgøre en støjforurenende aktivitet. Lokalplanen muliggør erhverv og tekniske anlæg, som ikke udgør en miljøfølsom anvendelse. Støjniveauet fra virksomheder reguleres gennem virksomhedens miljøgodkendelsesordning. Miljøkonsekvensvurdering af virksomheder Lokalplanen åbner mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5. Kortudsnit fra forureningsattest hentet ved Region Midt (lokalitet ). I henhold til jordforureningslovens 50a (Lov om forurenet jord nr af 4. december 2009) er lokalplanområdet omfattet af områdeklassificeringen. Betegnelsen dækker over at området kan være lettere forurenet. Dette betyder som udgangspunkt, at flytning af jord væk fra lokalplanområdet skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern kommune forud for flytning. Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern Kommune af 19. januar 2008 eller senere rettelser. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik. Der opereres med i alt 7 miljøklasser, som hver har tilknyttet en anbefalet afstand til boliger. De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden af Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor kan der forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i Håndbog om Miljø og Planlægning. Eksempelvis hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse virksomheder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, dvs. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som eksempelvis boliger. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af Håndbog for Miljø og Planlægning, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Lokalplanen begrænser ikke den igangværende, lovlige erhvervsudøvelse for områdets eksisterende virksomheder. 14

18 Redegørelse Museumsloven, arkæologi og skjulte fortidsminder Fortidsminder, som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven forstået på den måde, at de ikke må ødelægges uden en forudgående arkæologisk vurdering og/eller undersøgelse har fundet sted. Måske er der allerede kendskab til nogle fortidsminder i et bestemt område; men ofte er fortidsminderne skjulte under muldlaget, og de er derfor ikke tidligere blevet registreret. For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af anlægsarbejde, anbefales det bygherren at kontakte Ringkøbing- Skjern Museum for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse af det pågældende område. Museet udarbejder derefter en udtalelse inden for 4 uger. Det er absolut en fordel, at kontakte museet så tidligt som muligt for at undgå, at skjulte fortidsminder først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i gang og så må indstilles, medens en arkæologisk undersøgelse foretages. Et muligt statsligt tilskud til bygherrens omkostninger ved det arkæologiske undersøgelse mistes, hvis der ikke er foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Findes der ikke ved forundersøgelsen fortidsminder på området, kan bygherren hvad angår Museumsloven uden videre gå i gang med anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægsarbejdet muligvis flyttes, så fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse. Se i øvrigt folderen Vi graver før du går i gang om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan også ses på Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside: Da lokalplanområdet består af havnesediment, er det ikke forventet, at der findes fortidsminder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af lokalplanforslaget Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens 3, stk. 2. Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. De mulige negative konsekvenser af planernes realisering knytter sig hovedsagligt til områdets forandring fra ubebyggede til bebyggede arealer. Som følge heraf øges det befæstede areal, og erhvervsbebyggelse kan medføre luft-, lugt- og støvgener, som reguleres af anden lovgivning. Desuden vil den visuelle opfattelse af områderne blive påvirket, når området bebygges. Med bestemmelser omkring bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden sikres det, at bebyggelse ikke afviger væsentligt fra øvrig bebyggelse i omgivelser. De mulige positive effekter af planernes realisering knytter sig hovedsagligt til de udvidede anvendelsesmuligheder. Dermed vil Hvide Sande Havn have fortsat mulighed for udvikling af fiskerierhvervet, turismen, oplevelsesøkonomien, friluftslivet og erhvervslivet. Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet jf. 3, stk. 2. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Politiet Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have 15

19 Redegørelse væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Kystdirektoratet Terrænændringer mv. på strandbredder og andre kyststrækninger kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994 om kystbeskyttelse og 1 i Trafikministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystdirektoratet. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler i servitutoversigten. Matr.nr. 362a, Søgård Hgd., Holmsland Klit Tinglyst: Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv. Påtaleberettiget: Kommunalbestyrelsen i Holmsland Kommune Deklarationen omhandler projektforslag for ajourføring af fjernvarmeområdet samt tilslutnings- og forblivelsespligt. Deklarationen er ikke i konflikt med lokalplanen, da denne fastlægger, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 16

20 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og registreres i Plansystem DK. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 17

21 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre: Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål. at området kan anvendes til erhvervsformål i form af forskellige havneaktiviteter, at området kan anvendes til tekniske anlæg, at der kan foretages terrænregulering. 2. Område og zonestatus 2.1. Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanområdet er ca. 3,3 ha. Lokalplanen omfatter del af matr.nr. 362a, Søgård Hgd., Holmsland Klit samt alle parceller eller delnumre, der udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område Opdeling i delområder Lokalplanens område opdeles i delområde I og II, som vist på Bilag 3. Delområde I er ca. 0,7 ha. Delområde II er ca. 2,6 ha Zoneforhold Lokalplanens område ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1. Delområde I Delområde I kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-5, herunder havneaktiviteter såsom slutdepot, bedding, bådebyggeri, reparationsvirksomhed, produkthandel, slæbested o.lign. samt akkumuleringstank og teknikbygninger o.lign. samt ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Desuden kan delområdet anvendes til færdselsog parkeringsarealer samt mindre anlæg til områdets tekniske forsyning. Inden for delområdet må der ikke opføres eller indrettes boliger eller anden miljøfølsom anven- Eksisterende lovlig virksomhed kan fortsætte som hidtil. Som udgangspunkt må der kun opføres virksomheder i miljøklasse 1-5 i området jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning. Hvis en virksomhed ikke er klassificeret efter miljøklassesystemet, vil Ringkøbing-Skjern Kommune ud fra en konkret vurdering fastsætte virksomhedens miljøklasse. Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold skal overholde kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr 639 af 13/06/2012). 18

22 Planbestemmelser delse Delområde II Delområde II kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-5, herunder havneaktiviteter såsom slutdepot, bedding, bådebyggeri, reparationsvirksomhed, produkthandel, slæbested o.lign. samt tekniske anlæg som solfangeranlæg o.lign. samt ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Desuden kan delområdet anvendes til færdselsog parkeringsarealer samt mindre anlæg til områdets tekniske forsyning. Eksisterende lovlig virksomhed kan fortsætte som hidtil. Som udgangspunkt må der kun opføres virksomheder i miljøklasse 1-5 i området jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning. Hvis en virksomhed ikke er klassificeret efter miljøklassesystemet, vil Ringkøbing-Skjern Kommune ud fra en konkret vurdering fastsætte virksomhedens miljøklasse. Inden for delområdet må der ikke opføres eller indrettes boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1. Delområde I Bebyggelse må opføres med en højde på maks. 20 m målt over terræn. Bebyggelse må opføres med maks. 3 etager. Bebyggelse må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. Bebyggelsens rumfang i forhold til grundarealets størrelse må ikke overstige 3 m 3 /m 2. Det på Bilag 2 viste ledningstracé skal respekteres. Der må inden for et område med 2 meters bredde på hver side af ledningen ikke bebygges, etableres større beplantning o.lign Delområde II Bebyggelse må opføres med en højde på maks. 8,5 m målt over terræn. Bebyggelse må opføres med maks. 2 etager. Bebyggelsens rumfang i forhold til grundarealets størrelse må ikke overstige 3 m 3 /m 2. Solfangeranlæg må opføres med en højde på maks. 2 m målt over terræn. Solfangeranlæg er et teknisk anlæg, som ifølge BBR skal forstås en stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt teknisk formål. Tekniske anlæg kan ikke karakteriseres som en bygning, hvorfor disse ikke medregnes i bebyggelsens rumfang. 19

23 Planbestemmelser Solfangeranlæg skal opstilles i lige, parallelle rækker. Bebyggelse og tekniske anlæg, herunder solfangeranlæg, må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. 6. Bebyggelsens udseende 6.1. Delområde I Bebyggelse skal tilpasses havnen og det maritime miljø. Arkitekturen skal således hente inspiration fra den eksisterende havnebebyggelse og - aktiviteter således, at havnens karakter fastholdes. Udvendige bygningssider må kun fremtræde i afdæmpede jordfarver blandet med sort, hvid og/eller grå. Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan dog anvendes andre farver. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke må anvendes signalfarver (stærke farver). Der må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer Delområde II Bebyggelse skal tilpasses havnen og det maritime miljø. Arkitekturen skal således hente inspiration fra den eksisterende havnebebyggelse og - aktiviteter således, at havnens karakter fastholdes. Udvendige bygningssider må kun fremtræde i afdæmpede jordfarver blandet med sort, hvid og/eller grå. Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan dog anvendes andre farver. Der må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer. Solfangeranlæg skal fremstå ens, hvad angår type og farve. Solfangeranlæg skal antirefleksbehandles Skiltning og reklamering Skiltning og reklamering skal bortset fra mindre henvisnings- og navneskiltning være i overensstemmelse med Vejledning for skiltning i Holmsland Kommune. Skiltning og reklamering skal godkendes i hvert enkelt tilfælde af Ringkøbing-Skjern Kommune og Hvide Sande Havn. Der findes ikke en samlet skiltepolitik for hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Fra de tidligere Ringkøbing, Holmsland og Skjern kommuner er der skiltevejledninger, der fortsat er gældende, indtil der kommer en ny vejledning for hele kommunen. Vejledninger findes på 20

24 Planbestemmelser 7. Ubebyggede arealer 7.1. Generelt Arealer der ikke benyttes til bebyggelse, tekniske anlæg, parkerings- og færdselsarealer skal fremstå som græsklædte arealer/klitarealer med egnstypisk beplantning/træer dog ikke rynket rosa (rosa rugosa) Terrænregulering I forbindelse med byggemodning må der i dele af lokalplanens område foretages terrænreguleringer på + 5 m. Efter byggemodning må der højest foretages terrænreguleringer på +/- 1 m. Bestemmelsen medvirker til, at området ikke kommer til at virke for goldt. Der henvises til redegørelsesdelen for baggrunden for terrænregulering. Til brug for bedømmelse af et konkret projekt skal oplyses koter på eksisterende og fremtidigt terræn. Koter skal angives i DVR90 (Dansk Vertikal Reference) Hegning Hegning skal ske som levende hegn eller som trådhegn. Hegnets højde må være maks. 2 m Opholdsarealer Der skal tilvejebringes opholdsarealer for områdets ansatte svarende til min. 10 % af etagearealet. 8. Veje, stier og parkering 8.1. Vejadgang Lokalplanens område skal vejbetjenes fra Beddingsvej Veje og stier Indenfor lokalplanens område kan der udlægges veje i en bredde af min. 5 m. Indenfor lokalplanens område kan der udlægges stier i en bredde af min. 3 m Parkering Der skal udlægges areal til parkering svarende til min. 1 p-plads pr. 100 m 2 etageareal til erhvervsformål. Parkeringsarealer skal placering i tilknytning til bebyggelse. 21

25 Planbestemmelser 9. Tekniske anlæg 9.1. Ledninger, kabler m.v. Ledninger og kabler skal fremføres under terræn Affald Der kan etableres affaldsstationer til indsamling af erhvervsaffald i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommune retningslinjer og regulativer på affaldsområdet. 10. Miljø Miljøklasser Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-5 jf. pkt Håndtering af væske, kemikalier mm. Hvor der håndteres væske, kemikalier mm. skal der etableres fast belægning med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Ved etablering af virksomhed indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at virksomheden ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. Bestemmelsen medvirker til at minimere evt. forurening. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Kollektiv varmeforsyning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Bestemmelsen omfatter alene ny bebyggelse og ikke tekniske anlæg såsom solfangeranlæg. Planloven 19, stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. 21a. Planloven 21a: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Byggelovens 4: 22

26 Planbestemmelser En bebyggelse må først tages i brug, når der er: a) adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen, b) afledning for spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand, som er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen, c) drikkevandsforsyning, som er i overensstemmelse med vandforsynings- og miljøbeskyttelseslovgivningen, og d) forsvarlig mulighed for brandslukning i overensstemmelse med beredskabsloven. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Lokalplan nr. 79 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan nr. 362 ophæves Lokalplan nr. 79 for det område, der er omfattet af Lokalplan nr Ringkøbing-Skjern Kommune vil foranledige Lokalplan nr. 79 delvist aflyst. 14. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved Byrådets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen. Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Efter udløbet af indsigelsesfrisen kan Byrådet eventuelt give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter forslaget. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. 23

27 Planbestemmelser Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. 24

28 Planbestemmelser Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan Foreløbig vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 2. december Ole Kamp Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Bisgaard Fagchef for Land, By og Kultur Endelig lokalplan. Endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune i henhold til 27 i Lov om planlægning, den Ole Kamp Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jakob Bisgaard Fagchef for Land, By og Kultur Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen Lokalplanen er i henhold til 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den Lokalplanen er i henhold til 54b i Lov om planlægning registreret i PlansystemDK. 25

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer

Afgørelse vedrørende Lov om miljøvurdering af planer om programmer Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 334 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til offentligt formål, bl. Bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 362 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til havneerhverv, Beddingsvej, Hvide Sande

Lokalplan nr. 362 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til havneerhverv, Beddingsvej, Hvide Sande Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Lokalplan nr. 362 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til havneerhverv, Beddingsvej, Hvide Sande Ringkøbing-Skjern

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 361 og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan , rekreative forlystelsesanlæg, Holmsland Klitvej, Søndervig

Forslag til Lokalplan 361 og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan , rekreative forlystelsesanlæg, Holmsland Klitvej, Søndervig Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 361 og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2025, rekreative forlystelsesanlæg, Holmsland Klitvej, Søndervig

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan nr. 393. for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 393. for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 393 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 3. november 2015 Lokalplanen er udarbejdet af LandSyd Landinspektører

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 326. Område til solvarmeanlæg og erhvervsformål, Høbrovej i Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune

Lokalplan nr. 326. Område til solvarmeanlæg og erhvervsformål, Høbrovej i Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Lokalplan nr. 326 Område til solvarmeanlæg og erhvervsformål, Høbrovej i Tim Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 21. august 2012 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 393 samt Tillæg nr. 54 Falen ved Bork

Lokalplan nr. 393 samt Tillæg nr. 54 Falen ved Bork Returadresse Land, By og Kultur Sekretariat Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Henrik Hauge Direkte telefon 99741350 E-post henrik.hauge@rksk.dk Dato 12. november 2015 Sagsnummer 15-044775

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 319. For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 319 For et område til offentligt formål (børnehave o.lign.) ved Tarm Idrætscenter, Tarm by Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. januar 2012 Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... Page 1 of 2 06-05-2015 From: Land By og Kultur-Fællespostkasse Sent: 13-04-2015 13:12:40 To: Stine Würtz Subject:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere