Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde"

Transkript

1 Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder ved sygdom hos en medarbejder, herunder afsked på grund af sygdom, har Kirkeministeriet besluttet at beskrive alle reglerne i denne vejledning. Med vejledningen følger Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 2002 om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær. Personalestyrelsen under Finansministeriet har den 1. september 2001 udsendt et cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl.på grund af svagelighed og sygefravær. Dette cirkulære er optrykt som bilag til denne vejledning. Der er ikke knyttet krav om sygefravær af en bestemt længde før et menighedsråd kan beslutte at få undersøgt, om medarbejderen bliver i stand til at vende tilbage til arbejdet eller beslutte, om der skal indledes en sag om afsked på grund af sygdom. Efter retningslinier fra Finansministeriet kan det for tjenestemænds vedkommende vurderes, om der er grundlag for afsked på grund af uegnethed som følge af hyppige sygefravær over en længere periode. Forinden en sådan sag påbegyndes, skal der været taget stilling til, om tjenestemanden kan afskediges på grund af sygdom. I begge tilfælde foretages vurderingen i Finansministeriet af den lægekyndige konsulent eller af Helbredsnævnet. På statslige arbejdspladser er der en forpligtelse til at udvise social ansvarlighed og gøre en indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen. Det henstilles i lighed hermed, at menighedsrådene i det enkelte tilfælde konkret vurderer, om der skal indledes en sag om afsked på grund af svagelighed eller sygefravær eller arbejdsskade. Menighedsrådet bør overveje muligheden for at iværksætte personalepolitiske foranstaltninger, og herunder at anvende det sociale kapitel i staten, fx fleksjob. 1. Regler om sygdom Der findes en række generelle regler i Funktionærloven og i Dagpengeloven om, hvordan sygdom skal registreres og dokumenteres. Disse regler vil blive omtalt senere i denne vejledning. 1

2 I de regler, der er nævnt i afsnit 1, er der for det meste alene taget stilling til, om medarbejderen skal have løn under sygdom fra menighedsrådet. Såfremt medarbejderen ikke har krav på løn under sygdom, har vedkommende ret til på visse betingelser at få dagpenge efter dagpengeloven fra henholdsvis arbejdsgiver og fra kommunen. 1.1.Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Der ydes løn under sygdom. For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer findes reglerne i Kirkeministeriets cirkulære af xxx om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær. 1.1.Gartnere og gartneriarbejdere Der ydes løn under sygdom til medarbejdere på månedsløn og med over 8 timers ugentlig beskæftigelse. Timelønnede med mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse har under sygdom ret til sygedagpenge efter dagpengelovens regler. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. Gartnere og gartneriarbejdere på bykirkegårde er omfattet af StK-fællesoverenskomstens regler om sygdom. 1.2.Kontorpersonale Der ydes løn under sygdom til medarbejdere på månedsløn og med over 8 timers ugentlig beskæftigelse. Timelønnede med mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse har under sygdom ret til sygedagpenge efter dagpengelovens regler. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. Reglerne om sygdom i StK-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste finder tilsvarende anvendelse på disse medarbejdere. 1.3.Provsti- og præstesekretærer Der ydes løn under sygdom til medarbejdere på månedsløn og med over 8 timers ugentlig beskæftigelse. Timelønnede med mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse har under sygdom ret til sygedagpenge efter dagpengelovens regler. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. 2

3 Reglerne om sygdom i StK-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste finder tilsvarende anvendelse på disse medarbejdere. 1.4.Gravermedhjælpere Der ydes løn under sygdom, når ansættelsen har varet 13 uger før sygefraværet. Ved sygefravær, der er indtrådt i de første 13 uger af ansættelsen, har medarbejderen efter dagpengeloven ret til sygedagpenge fra kommunen. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. Reglerne om sygdom findes i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 25. juni 2001 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. 1.5.Sognemedhjælpere Der ydes løn under sygdom. Reglerne herom findes i Kirkeministeriets cirkulære af 15. februar 2000 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere. 1.6.Honoraraflønnede organister og kirkesangere Der ydes løn under sygdom. Reglerne herom findes i Kirkeministeriet cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesvilkår for kirkesangere og for organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer. 2. Generelle regler vedrørende sygdom. 2.1.Sygemelding Menighedsrådet fastsætter en frist for, hvornår et sygefravær senest skal meldes på 1. sygedag. Medarbejderen skal følge de regler, som menighedsrådet har fastsat for sygemeldinger, herunder til hvem sygemelding skal ske. En sygemelding kan ske telefonisk, pr. eller ved fremsendelse af et brev til menighedsrådet kontaktpersonen eller en af menighedsrådet udpeget person/medarbejder, der modtager sygemeldinger. Medarbejderen skal så snart det er muligt give menighedsrådet meddelelse om, hvornår arbejdet vil kunne forventes genoptaget. 2.2.Erklæring om uarbejdsdygtighed Når medarbejderen genoptager arbejdet, skal sygefraværet dokumenters ved, at vedkommende underskriver en erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom med angivelse af datoen for første og for sidste sygedag. 3

4 Det kræves ikke, at medarbejderen skal give oplysning om sygdommens art. Menighedsrådet kan kræve at få erklæringen fra medarbejderen, før denne genoptager arbejdet, men tidligst så den er menighedsrådet i hænde på 2. fraværsdag. 2.3.Lægeattest Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan menighedsrådet forlange, at medarbejderen fremskaffer en lægeattest om sygdommens forventede varighed. Denne lægeattest skal menighedsrådet betale. Selv om sygdommen er af kortere varighed end 2 uger kan menighedsrådet i særlige tilfælde kræve en lægeattest på et tidligere tidspunkt. Denne mulighed har menighedsrådet kun, når antallet eller karakteren af medarbejderens forudgående sygemeldinger taler derfor. Denne lægeattest skal medarbejderen selv betale for. 2.4.Sygedagslister Menighedsrådet skal føre en sygedagsliste for hver medarbejder. Sygedaglisten skal bruges til at registrere medarbejderens sygedage og øvrige fraværsdage. Menighedsrådet skal anvende Finansministeriet sygedagsliste. Den kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen på telefon Blanketten hedder Fi38. Blanketten kan også findes på Menighedsrådet skal opbevare sygedagslisterne for hver medarbejder for de seneste fem ansættelsesår. 2.5.Barns første sygedag. For de under afsnit 1.1. til 1.6. nævnte personalegrupper kan menighedsrådet, hvis medarbejderen anmoder derom, give vedkommende hel eller delvis tjenestefrihed med løn til at passe et sygt, mindreårigt (under 18 år), hjemmeværende barn på det første sygedag, når det er nødvendigt at hensyn til barnet, og når forholdene på arbejdspladsen tillader det. Barns førstesygedag skal registreres på menighedsrådets sygedagsliste for medarbejderen. 3. Nedsættelse af arbejdstid midlertidigt på grund af sygdom. 3.1.Tjenestemænd Hvis en tjenestemands sygdom begrunder det, kan der gives midlertidig nedsættelse af arbejdstiden for at gøre overgangen fra sygdom til fuld beskæftigelse lettere. 4

5 Der kan gives tilladelse til nedsættelse af arbejdstiden med indtil halvdelen i maksimalt 3 måneder med fuld løn. Disse sager vil fremover kunne afgøres af menighedsrådene. Menighedsrådene har dog mulighed for at få en vurdering fra Helbredsnævnet i Finansministeriet om det lægelig grundlag for eventuel nedsættelse af arbejdstiden. Hvis menighedsrådet ønsker at få foretaget sådan vurdering skal sagen forelægges for Kirkeministeriet, der videresender sagen til Finansministeriet. Menighedsrådet skal sende tjenestemandens ansøgning om nedsat tjenestetid med til Kirkeministeriet, Kirkeministeriet vil herefter bede tjenestemanden om en lægeerklæring. Tjenestemanden skal selv betale for at få udarbejdet disse oplysninger hos sin læge og eventuel speciallæge. Menighedsrådet skal i disse tilfælde betale et gebyr til Helbredsnævnet for at få foretaget vurderingen af tjenestemandens helbredsmæssige tilstand. 3.2.Andre ansatte end tjenestemænd Hvis medarbejderen har krav på løn under sygdom og ikke kan genoptage arbejdet i fuldt omfang, men f.eks. på halv tid, betragtes medarbejderen som delvis syg og menighedsrådet kan derfor beslutte at give medarbejderen fuld løn under det delvis fravær. Menighedsrådet kan forlange, at medarbejderen fremskaffer en lægeattest som dokumentation for behovet for det delvise fravær. 4. Afsked på grund af sygdom 4.1.Tjenestemænd Reglerne herom findes i Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 2002 om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær. Kirkeministeriet træffer i henhold til reglen i tjenestemandslovens 26 afgørelse om uansøgt afsked af en varigt ansat tjenestemand på grund af sygdom. Afgørelsen træffes på grundlag af en indstilling fra menighedsrådet. Kompetencen til at foretage afsked på grund af sygdom for en prøveansat tjenestemand ligger hos menighedsrådet. Om opsigelsesvarlser m.m henvises til afsnit VI, 2. Afsked i Kirkeministeriets vejledning af 24. november 1983 om ansættelse på prøve i tjenestemandsstillinger m.v. som kirkeog kirkegårdsfunktionær. 5

6 4.2.Tjenestemandslignende ansatte Reglerne herom findes i Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 2002 om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær, pkt Menighedsrådet træffer i henhold til reglen i 1 i Kirkeministeriets cirkulære af 28. december 1979 om opsigelsesvarsler m.m for kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår afgørelse om uansøgt afsked af en tjenestemandslignende ansat kirkeeller kirkegårdsfunktionær. For tjenestemandslignende ansatte gravere træffer menighedsrådet afgørelse om uansøgt afsked på grund af sygdom efter reglen i 18 i aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver. Denne aftale findes som bilag til Kirkeministeriets cirkulære af 14. december 1981 vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som gravere. 4.3.Overenskomstansatte Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af gartnere og gartneriarbejdere på grund af sygdom. Menighedsrådet skal her følge reglerne i i StK-fællesoverenskomsten. 4.4.Kontorpersonale Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af kontorpersonale m.m efter reglerne i i StK-fællesoverenskomsten. 4.5.Præstesekretærer og provstisekretærer Præstesekretærer afskediges af menighedsrådet efter indstilling fra præsten. Provstisekretærer afskediges af provsten/provstiudvalget. Afgørelse om uansøgt afsked træffes i begge tilfælde efter reglerne i i StKfællesoverenskomsten. 4.6.Gravermedhjælpere Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af en gravermedhjælp på grund af sygdom efter reglerne i i Kirkeministeriets cirkulære af 25. juni 2001 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. 4.7.Sognemedhjælpere Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af en sognemedhjælper på grund af sygdom efter reglerne i 23 og i 32, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære af 15. februar 2002 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere. 6

7 4.8.Honorarlønnede organister og kirkesangere Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked på grund af sygdom hos en honorarlønnet organist eller hos en kirkesanger. Om afsked af disse to personalegrupper henvises til pkt. 12 i Kirkeministeriets cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesvilkår for kirkesangere og for organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer. 5. Høringsregler 5.1.Generelle regler Menighedsrådet kan ikke afgøre sager, der vedrører en kirkefunktionærs forhold, forinden den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig i sagen. Dette gælder også i forbindelse med en sygesag. Reglen herom findes i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. 23, stk. 2. Menighedsrådet skal også foretage en partshøring af medarbejderen efter reglen herom i forvaltningslovens 19. Disse regler gælder for alle ansatte. Høringen efter de to regler, der er nævnt oven for, kan foregå som en samlet høring. Høringen skal ske skriftligt. Anmoder medarbejderen under høringsfasen om et møde skal anmodningen efterkommes. Medarbejderen kan også tage sin tillidsmand eller sin faglige organisation eller en anden bisidder med til mødet. 5.2.Specielle regler For nogle af de personalegrupper, der er nævnt i denne vejledning, gælder der desuden nogle specielle regler om høring af medarbejderen og dennes centralorganisation Tjenestemænd Kirkeministeriet, som har kompetence til at foretage uansøgt afsked af tjenestemænd, skal efter reglen i tjenestemandslovens 31 høre medarbejderen og centralorganisationen Tjenestemandslignende ansatte. Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglen i 4 stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære af 28. december 1979 om opsigelsesvarsler m.m. for de kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår. 7

8 For tjenestemandslignende ansatte gravere skal menighedsrådet høre graveren efter reglen i 20, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære af 18. december 1981 om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver. Menighedsrådet skal også høre centralorganisationen, som er følgende: For gravere, visse kirkegårdsledere, og kirketjenere: Statsansatte Kartel, Drosselvej 57, Postboks 209, 2000 Frederiksberg. For PO-organister, PO-organistassistenter, kordegne og kordegneassistenter, kirkegårdsledere ved større bykirkegårde og sognemedhjælpere: Statstjenestemændenes centralorganisation II, Olof Palmes Gade 10, 2100 København Ø. For DOKS-organister, DOKS organistassistenter: Akademikernes Centralorganisation, Nørre Voldgade 29, Postboks 2192, 1017 København K Gartnere- og gartneriarbejdere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglerne i forvaltningslovens Kontorpersonale Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglerne i forvaltningslovens Præstesekretærer og provstisekretærer Provstiudvalget/provsten skal høre medarbejderen efter reglerne i forvaltningslovens Gravermedhjælpere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglen i 19, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 25. juni 2001 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl Sognemedhjælpere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglen i 31, stk. 1, i Kirkeministeriets cirkulære af 15. februar 2000 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere Honorarlønnede organister og kirkesangere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter pkt. 12 i Kirkeministeriets cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesvilkår for kirkesangere og organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer. 5.3.Indholdet af en høring Menighedsrådet skal skriftlig meddele medarbejderen, at menighedsrådet har til hensigt at afskedige den pågældende eller indberette den pågældende til Kirkeministeriet på grund af sygdom. 8

9 Menighedsrådet kan ikke træffe afgørelse i sagen før høringsfristen er udløbet. Medarbejderens synspunkter skal indgå i det grundlag, som menighedsrådet træffer beslutning på. Dette gælder både for de personalegrupper, hvor menighedsrådet har kompetence til at afskedige og for tjenestemænd, hvor kompetencen til at foretage uansøgt afsked på grund af sygdom ligger hos Kirkeministeriet, jfr. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 16. I partshøringen skal indgå: Sagsbeskrivelse, herunder sygedagsliste, eventuelle referater, telefonnotater m.v. Lægerklæringer Begrundelse for den påtænkte afsked/indberetning Frist for høringssvar. Herved får medarbejderen mulighed for at se, om der er overensstemmelse mellem menighedsrådets noteringer af sygefravær og medarbejderens egne noteringer samt om de oplysninger menighedsrådet har er fyldestgørende. For tjenestemænd er der fastsat regler om, at vedkommende skal høres om de lægelige oplysninger, der indgår i sagen. Finansministeriet sender kopier af det lægelige materiale direkte til den pågældende medarbejder i folkekirken. 5.4.Høringsfrist I de tilfælde, hvor det er menighedsrådets kompetence at meddele uansøgt afsked på grund af sygdom, anbefales det at sætte fristen for høring af medarbejderen til 3 tre uger. Tilsvarende frist skal gives ved den samtidige høring af den pågældende centralorganisation. 9

10 Kirkeministeriet, den 1. december 2002 Cirkulære om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær (til menighedsrådene) Indledning I dette cirkulære beskrives, hvordan der skal forholdes, når et menighedsråd ønsker at få afskediget en tjenestemandsansat eller tjenestemandslignende ansat kirke- og kirkegårdsfunktionær på grund af 1. sygdom eller 2. på grund af uegnethed som følge af sygefravær I cirkulæret beskrives det også, hvordan der skal forholdes, når en tjenestemandsansat eller en tjenestemandslignende ansat kirke- og kirkegårdsfunktionær selv søger sin afsked på grund af sygdom. 1. Cirkulæret gælder for 1. Personkreds 1. Tjenestemænd ved kirker og kirkegårde 2. Tjenestemandslignende ansatte ved kirker og kirkegårde. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte medarbejdere oppebærer løn under sygdom. 2. Tjenestemænd 2.1.Uansøgt afsked på grund af sygdom 2. Når en tjenestemands helbredsforhold medfører sygefravær af længere varighed, skal menighedsrådet foretage indberetning til Kirkeministeriet. Menighedsrådet skal vurdere, hvornår sygdommen har en sådan varighed eller hyppighed, at der er grundlag for at indlede en sygesag. I denne vurdering skal indgå, om der er udsigt til, at tjenestemanden kan genoptage arbejdet i delvis eller fuldt omfang inden for en rimelig tid. Menighedsrådet skal ind sende sygedagsliste for medarbejderen samt oplysning om tjenestemandens CPR-nummer, adresse og ansættelsestidspunkt. Sygedagslisten skal dække de seneste fem ansættelsesår eller hele ansættelsesperioden, hvis den er af kortere varighed. Stk. 2. I det omfang, der er muligt for menighedsrådet skal det oplyses, om tjenestemanden har kontaktet Socialforvaltningen i vedkommendes kommune med henblik på iværksættelse af aktiviteter efter dagpengeloven, lov om en aktiv social politik og/eller Lov om social pension eller om tjenestemanden er blevet tilkendt mellemste eller højeste sociale førtidspension. Stk. 3. Hvis sygefraværet skyldes en arbejdsskade, skal menighedsrådet vedlægge kopi af anmeldelsesblanketten til Arbejdsskadestyrelsen, kopi af eventuelle afgørelser fra 10

11 Arbejdsskadestyrelsen i arbejdsskadesagen samt eventuelle bilag vedrørende tidligere arbejdsskader. 3. Når Kirkeministeriet har modtaget det i 2 nævnte materiale, indhenter Kirkeministeriet en lægeerklæring. Stk. 2. Kirkeministeriet skriver direkte til tjenestemanden om, at vedkommende skal få udarbejdet en lægeerklæring hos sin læge. Ministeriet gør samtidig opmærksom på, at lægeerklæringen skal sendes til Kirkeministeriet i en lukket kuvert. På den lukkede kuvert skal anføres tjenestemandens navn og CPR-nummer. Den lukkede kuvert med lægeerklæringen sendes til Kirkeministeriet og vil i uåbnet tilstand blive sendt videre af Kirkeministeriet til Finansministeriets lægekyndige konsulent. 4. Hvis det lægelige materiale, der i første omgang er forelagt Finansministeriet ikke er tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse, beder Kirkeministeriet på foranledning af Finansministeriet tjenestemanden om at fremskaffe yderligere nødvendigt lægeligt materiale. 5. Det er menighedsrådet, der skal afholde udgiften ved at få udarbejdet det i 3 og i 4 nævnte lægelige materiale. 6. Hvis Finansministeriets lægekyndige konsulent eller Helbredsnævnet vurderer, at tjenestemanden snarest kan genoptage arbejdet inden for en vis frist, giver Kirkeministeriet menighedsrådet meddelelse herom. Denne meddelelse skal menighedsrådet give videre til tjenestemanden. Stk. 2. Menighedsrådet skal skriftligt meddele tjenestemanden, at såfremt arbejdet ikke er genoptaget inden for den fastsatte frist, vil menighedsrådet indlede en sygesag igen. 7. Hvis Finansministeriet meddeler, at der er grundlag for afsked på grund af sygdom, hvis tjenestemanden ikke har genoptaget arbejdet inden en fastsat frist og på fuld tid og i fuldt omfang, giver Kirkeministeriet menighedsrådet meddelelse herom. Denne meddelelse skal menighedsrådet give videre til tjenestemanden. Stk. 2. Menighedsrådet skal meddele Kirkeministeriet, hvis tjenestemanden ikke inden for den efter den i stk. 1 fastsatte frist genoptager arbejdet i fuldt omfang. 8. Kirkeministeriet foretager i henhold til tjenestemandslovens 31, stk. 1 og forvaltningslovens 19 høring af tjenestemanden. Høringen omfatter også det lægelige materiale, der er sendt fra Finansministeriet direkte til tjenestemanden. 9. Det er Kirkeministeriets kompetence at afskedige en syg tjenestemand, der ikke selv har sagt op, jf. lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v Ansøgt afsked på grund af sygdom 10. Reglerne i 2, og 3-5 og 7, stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når en tjenestemand selv søger sin afsked på grund af sygdom. Stk. 2 Menighedsrådet skal sende medarbejderens afskedsansøgning med til Kirkeministeriet. 11

12 Stk. 3. Det er Kirkeministeriets kompetence at afskedige en syg tjenestemand, der selv har søgt om afsked på grund af sygdom, jf. lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v Tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer 3.1.Uansøgt afsked på grund af sygdom 11. 2, stk. 1 og 3-7 finder tilsvarende anvendelse på tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer. 12. Kirkeministeriet giver menighedsrådet meddelelse om resultatet af Finansministeriets vurdering af det lægelige materiale i sygesagen. 13. Såfremt menighedsrådet på dette grundlag beslutter sig for at fortsætte sygesagen, skal menighedsrådet give medarbejderen samt dennes centralorganisation lejlighed til at udtale sig inden for en frist på 3 uger. 14. På grundlag af de indkomne høringssvar træffer menighedsrådet endelig afgørelse om at afskedige medarbejderen. 15. Menighedsrådet skal meddele afskeden skriftligt til medarbejderen Ansøgt afsked på grund af sygdom. 16. Det er menighedsrådets kompetence at anerkende en ansøgning om afsked på grund af sygdom. 4. Afsked på grund af uegnethed som følge af sygefravær 17. Hyppige sygefravær over en længere periode kan danne grundlag for menighedsrådet vurdering af, om en tjenestemand eller en tjenestemandslignende ansat kirke- eller kirkegårdsfunktionær er egnet til at varetage sin stilling fremover Tjenestemænd 18. Reglerne i 2-5 og 8-9 finder tilsvarende anvendelse Tjenestemandslignende ansatte 19. Reglerne i finder tilsvarende anvendelse. 5. Ikrafttrædelse 20. Dette cirkulære træder i kraft den 1. december

13 Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 30. maj 1980 om forhold i forbindelse med sygdomsforfald m.v. for de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd m.fl. Kirkeministeriet, den 1. december 2002 P.M.V. E.B. Merete C. Kjær Fuldmægtig Kirkeministeriet, 3. kontor Dokument idnr

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF SYGDOM OG TILVEJEBRINGELSE AF HEL- BREDSOPLYSNINGER...

Læs mere

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse

Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse 24.01 Side 1 Regulativ om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom KL juli 2009 1764.13 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3 2. Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger...

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd Cirkulære om Ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 026-08 J.nr. 08-502-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Ansættelsesområder... 3 Ansættelsesbreve...

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Ledere og lærere ved voksenuddannelsescentre

Ledere og lærere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for Ledere og lærere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 27. april 2007 Perst. nr. 050-07 PKAT nr. 128 J.nr. 07-348-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde

Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Vejledning om løn og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund har den 17. januar 2006 indgået vedlagte overenskomst for gravermedhjælpere

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Ansættelse af overvægtig person som tjenestemand

Ansættelse af overvægtig person som tjenestemand Ansættelse af overvægtig person som tjenestemand Generaldirektoratet for Danske Statsbaner havde uberettiget afslået at ansætte en person, der var stærkt overvægtig, som chauffør på tjenestemandsvilkår

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Cirkulære om. Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser

Cirkulære om. Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser Cirkulære om Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser 2000 3 CIRKULÆRE OM INDBERETNING AF OVERENSKOMSTSTRIDIGE ARBEJDSSTANDSNINGER OG KOLLEKTIVE OVERTRÆDELSER

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd Side 1 AFSKRIFT FINANSMINISTERIET LØNNINGS- OG PENSIONSDEPARTEMENTET LP.nr. 029/85 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 43 Den 24. maj 1985. 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 11 12 33 Til samtlige ministerier m.v. Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret Cirkulære om aftale om Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret 2008 Cirkulære af 26. november 2009 Perst. nr. 077-09 J.nr. 09-868-18

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere