Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde"

Transkript

1 Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder ved sygdom hos en medarbejder, herunder afsked på grund af sygdom, har Kirkeministeriet besluttet at beskrive alle reglerne i denne vejledning. Med vejledningen følger Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 2002 om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær. Personalestyrelsen under Finansministeriet har den 1. september 2001 udsendt et cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl.på grund af svagelighed og sygefravær. Dette cirkulære er optrykt som bilag til denne vejledning. Der er ikke knyttet krav om sygefravær af en bestemt længde før et menighedsråd kan beslutte at få undersøgt, om medarbejderen bliver i stand til at vende tilbage til arbejdet eller beslutte, om der skal indledes en sag om afsked på grund af sygdom. Efter retningslinier fra Finansministeriet kan det for tjenestemænds vedkommende vurderes, om der er grundlag for afsked på grund af uegnethed som følge af hyppige sygefravær over en længere periode. Forinden en sådan sag påbegyndes, skal der været taget stilling til, om tjenestemanden kan afskediges på grund af sygdom. I begge tilfælde foretages vurderingen i Finansministeriet af den lægekyndige konsulent eller af Helbredsnævnet. På statslige arbejdspladser er der en forpligtelse til at udvise social ansvarlighed og gøre en indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen. Det henstilles i lighed hermed, at menighedsrådene i det enkelte tilfælde konkret vurderer, om der skal indledes en sag om afsked på grund af svagelighed eller sygefravær eller arbejdsskade. Menighedsrådet bør overveje muligheden for at iværksætte personalepolitiske foranstaltninger, og herunder at anvende det sociale kapitel i staten, fx fleksjob. 1. Regler om sygdom Der findes en række generelle regler i Funktionærloven og i Dagpengeloven om, hvordan sygdom skal registreres og dokumenteres. Disse regler vil blive omtalt senere i denne vejledning. 1

2 I de regler, der er nævnt i afsnit 1, er der for det meste alene taget stilling til, om medarbejderen skal have løn under sygdom fra menighedsrådet. Såfremt medarbejderen ikke har krav på løn under sygdom, har vedkommende ret til på visse betingelser at få dagpenge efter dagpengeloven fra henholdsvis arbejdsgiver og fra kommunen. 1.1.Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Der ydes løn under sygdom. For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer findes reglerne i Kirkeministeriets cirkulære af xxx om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær. 1.1.Gartnere og gartneriarbejdere Der ydes løn under sygdom til medarbejdere på månedsløn og med over 8 timers ugentlig beskæftigelse. Timelønnede med mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse har under sygdom ret til sygedagpenge efter dagpengelovens regler. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. Gartnere og gartneriarbejdere på bykirkegårde er omfattet af StK-fællesoverenskomstens regler om sygdom. 1.2.Kontorpersonale Der ydes løn under sygdom til medarbejdere på månedsløn og med over 8 timers ugentlig beskæftigelse. Timelønnede med mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse har under sygdom ret til sygedagpenge efter dagpengelovens regler. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. Reglerne om sygdom i StK-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste finder tilsvarende anvendelse på disse medarbejdere. 1.3.Provsti- og præstesekretærer Der ydes løn under sygdom til medarbejdere på månedsløn og med over 8 timers ugentlig beskæftigelse. Timelønnede med mindre end 8 timers ugentlig beskæftigelse har under sygdom ret til sygedagpenge efter dagpengelovens regler. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. 2

3 Reglerne om sygdom i StK-fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste finder tilsvarende anvendelse på disse medarbejdere. 1.4.Gravermedhjælpere Der ydes løn under sygdom, når ansættelsen har varet 13 uger før sygefraværet. Ved sygefravær, der er indtrådt i de første 13 uger af ansættelsen, har medarbejderen efter dagpengeloven ret til sygedagpenge fra kommunen. Medarbejderen skal selv søge kommune om at få sygedagpenge. Reglerne om sygdom findes i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 25. juni 2001 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. 1.5.Sognemedhjælpere Der ydes løn under sygdom. Reglerne herom findes i Kirkeministeriets cirkulære af 15. februar 2000 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere. 1.6.Honoraraflønnede organister og kirkesangere Der ydes løn under sygdom. Reglerne herom findes i Kirkeministeriet cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesvilkår for kirkesangere og for organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer. 2. Generelle regler vedrørende sygdom. 2.1.Sygemelding Menighedsrådet fastsætter en frist for, hvornår et sygefravær senest skal meldes på 1. sygedag. Medarbejderen skal følge de regler, som menighedsrådet har fastsat for sygemeldinger, herunder til hvem sygemelding skal ske. En sygemelding kan ske telefonisk, pr. eller ved fremsendelse af et brev til menighedsrådet kontaktpersonen eller en af menighedsrådet udpeget person/medarbejder, der modtager sygemeldinger. Medarbejderen skal så snart det er muligt give menighedsrådet meddelelse om, hvornår arbejdet vil kunne forventes genoptaget. 2.2.Erklæring om uarbejdsdygtighed Når medarbejderen genoptager arbejdet, skal sygefraværet dokumenters ved, at vedkommende underskriver en erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom med angivelse af datoen for første og for sidste sygedag. 3

4 Det kræves ikke, at medarbejderen skal give oplysning om sygdommens art. Menighedsrådet kan kræve at få erklæringen fra medarbejderen, før denne genoptager arbejdet, men tidligst så den er menighedsrådet i hænde på 2. fraværsdag. 2.3.Lægeattest Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan menighedsrådet forlange, at medarbejderen fremskaffer en lægeattest om sygdommens forventede varighed. Denne lægeattest skal menighedsrådet betale. Selv om sygdommen er af kortere varighed end 2 uger kan menighedsrådet i særlige tilfælde kræve en lægeattest på et tidligere tidspunkt. Denne mulighed har menighedsrådet kun, når antallet eller karakteren af medarbejderens forudgående sygemeldinger taler derfor. Denne lægeattest skal medarbejderen selv betale for. 2.4.Sygedagslister Menighedsrådet skal føre en sygedagsliste for hver medarbejder. Sygedaglisten skal bruges til at registrere medarbejderens sygedage og øvrige fraværsdage. Menighedsrådet skal anvende Finansministeriet sygedagsliste. Den kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen på telefon Blanketten hedder Fi38. Blanketten kan også findes på Menighedsrådet skal opbevare sygedagslisterne for hver medarbejder for de seneste fem ansættelsesår. 2.5.Barns første sygedag. For de under afsnit 1.1. til 1.6. nævnte personalegrupper kan menighedsrådet, hvis medarbejderen anmoder derom, give vedkommende hel eller delvis tjenestefrihed med løn til at passe et sygt, mindreårigt (under 18 år), hjemmeværende barn på det første sygedag, når det er nødvendigt at hensyn til barnet, og når forholdene på arbejdspladsen tillader det. Barns førstesygedag skal registreres på menighedsrådets sygedagsliste for medarbejderen. 3. Nedsættelse af arbejdstid midlertidigt på grund af sygdom. 3.1.Tjenestemænd Hvis en tjenestemands sygdom begrunder det, kan der gives midlertidig nedsættelse af arbejdstiden for at gøre overgangen fra sygdom til fuld beskæftigelse lettere. 4

5 Der kan gives tilladelse til nedsættelse af arbejdstiden med indtil halvdelen i maksimalt 3 måneder med fuld løn. Disse sager vil fremover kunne afgøres af menighedsrådene. Menighedsrådene har dog mulighed for at få en vurdering fra Helbredsnævnet i Finansministeriet om det lægelig grundlag for eventuel nedsættelse af arbejdstiden. Hvis menighedsrådet ønsker at få foretaget sådan vurdering skal sagen forelægges for Kirkeministeriet, der videresender sagen til Finansministeriet. Menighedsrådet skal sende tjenestemandens ansøgning om nedsat tjenestetid med til Kirkeministeriet, Kirkeministeriet vil herefter bede tjenestemanden om en lægeerklæring. Tjenestemanden skal selv betale for at få udarbejdet disse oplysninger hos sin læge og eventuel speciallæge. Menighedsrådet skal i disse tilfælde betale et gebyr til Helbredsnævnet for at få foretaget vurderingen af tjenestemandens helbredsmæssige tilstand. 3.2.Andre ansatte end tjenestemænd Hvis medarbejderen har krav på løn under sygdom og ikke kan genoptage arbejdet i fuldt omfang, men f.eks. på halv tid, betragtes medarbejderen som delvis syg og menighedsrådet kan derfor beslutte at give medarbejderen fuld løn under det delvis fravær. Menighedsrådet kan forlange, at medarbejderen fremskaffer en lægeattest som dokumentation for behovet for det delvise fravær. 4. Afsked på grund af sygdom 4.1.Tjenestemænd Reglerne herom findes i Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 2002 om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær. Kirkeministeriet træffer i henhold til reglen i tjenestemandslovens 26 afgørelse om uansøgt afsked af en varigt ansat tjenestemand på grund af sygdom. Afgørelsen træffes på grundlag af en indstilling fra menighedsrådet. Kompetencen til at foretage afsked på grund af sygdom for en prøveansat tjenestemand ligger hos menighedsrådet. Om opsigelsesvarlser m.m henvises til afsnit VI, 2. Afsked i Kirkeministeriets vejledning af 24. november 1983 om ansættelse på prøve i tjenestemandsstillinger m.v. som kirkeog kirkegårdsfunktionær. 5

6 4.2.Tjenestemandslignende ansatte Reglerne herom findes i Kirkeministeriets cirkulære af 1. december 2002 om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær, pkt Menighedsrådet træffer i henhold til reglen i 1 i Kirkeministeriets cirkulære af 28. december 1979 om opsigelsesvarsler m.m for kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår afgørelse om uansøgt afsked af en tjenestemandslignende ansat kirkeeller kirkegårdsfunktionær. For tjenestemandslignende ansatte gravere træffer menighedsrådet afgørelse om uansøgt afsked på grund af sygdom efter reglen i 18 i aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver. Denne aftale findes som bilag til Kirkeministeriets cirkulære af 14. december 1981 vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som gravere. 4.3.Overenskomstansatte Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af gartnere og gartneriarbejdere på grund af sygdom. Menighedsrådet skal her følge reglerne i i StK-fællesoverenskomsten. 4.4.Kontorpersonale Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af kontorpersonale m.m efter reglerne i i StK-fællesoverenskomsten. 4.5.Præstesekretærer og provstisekretærer Præstesekretærer afskediges af menighedsrådet efter indstilling fra præsten. Provstisekretærer afskediges af provsten/provstiudvalget. Afgørelse om uansøgt afsked træffes i begge tilfælde efter reglerne i i StKfællesoverenskomsten. 4.6.Gravermedhjælpere Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af en gravermedhjælp på grund af sygdom efter reglerne i i Kirkeministeriets cirkulære af 25. juni 2001 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl. 4.7.Sognemedhjælpere Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked af en sognemedhjælper på grund af sygdom efter reglerne i 23 og i 32, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære af 15. februar 2002 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere. 6

7 4.8.Honorarlønnede organister og kirkesangere Menighedsrådet træffer afgørelse om uansøgt afsked på grund af sygdom hos en honorarlønnet organist eller hos en kirkesanger. Om afsked af disse to personalegrupper henvises til pkt. 12 i Kirkeministeriets cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesvilkår for kirkesangere og for organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer. 5. Høringsregler 5.1.Generelle regler Menighedsrådet kan ikke afgøre sager, der vedrører en kirkefunktionærs forhold, forinden den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig i sagen. Dette gælder også i forbindelse med en sygesag. Reglen herom findes i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. 23, stk. 2. Menighedsrådet skal også foretage en partshøring af medarbejderen efter reglen herom i forvaltningslovens 19. Disse regler gælder for alle ansatte. Høringen efter de to regler, der er nævnt oven for, kan foregå som en samlet høring. Høringen skal ske skriftligt. Anmoder medarbejderen under høringsfasen om et møde skal anmodningen efterkommes. Medarbejderen kan også tage sin tillidsmand eller sin faglige organisation eller en anden bisidder med til mødet. 5.2.Specielle regler For nogle af de personalegrupper, der er nævnt i denne vejledning, gælder der desuden nogle specielle regler om høring af medarbejderen og dennes centralorganisation Tjenestemænd Kirkeministeriet, som har kompetence til at foretage uansøgt afsked af tjenestemænd, skal efter reglen i tjenestemandslovens 31 høre medarbejderen og centralorganisationen Tjenestemandslignende ansatte. Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglen i 4 stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære af 28. december 1979 om opsigelsesvarsler m.m. for de kirke- og kirkegårdsfunktionærer, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår. 7

8 For tjenestemandslignende ansatte gravere skal menighedsrådet høre graveren efter reglen i 20, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulære af 18. december 1981 om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver. Menighedsrådet skal også høre centralorganisationen, som er følgende: For gravere, visse kirkegårdsledere, og kirketjenere: Statsansatte Kartel, Drosselvej 57, Postboks 209, 2000 Frederiksberg. For PO-organister, PO-organistassistenter, kordegne og kordegneassistenter, kirkegårdsledere ved større bykirkegårde og sognemedhjælpere: Statstjenestemændenes centralorganisation II, Olof Palmes Gade 10, 2100 København Ø. For DOKS-organister, DOKS organistassistenter: Akademikernes Centralorganisation, Nørre Voldgade 29, Postboks 2192, 1017 København K Gartnere- og gartneriarbejdere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglerne i forvaltningslovens Kontorpersonale Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglerne i forvaltningslovens Præstesekretærer og provstisekretærer Provstiudvalget/provsten skal høre medarbejderen efter reglerne i forvaltningslovens Gravermedhjælpere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglen i 19, stk. 2 i Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 25. juni 2001 om løn- og ansættelsesvilkår for gravermedhjælpere m.fl Sognemedhjælpere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter reglen i 31, stk. 1, i Kirkeministeriets cirkulære af 15. februar 2000 om løn- og ansættelsesvilkår for sognemedhjælpere Honorarlønnede organister og kirkesangere Menighedsrådet skal høre medarbejderen efter pkt. 12 i Kirkeministeriets cirkulære af 10. februar 1999 om ansættelsesvilkår for kirkesangere og organister, der ikke lønnes efter tjenestemændenes lønrammer. 5.3.Indholdet af en høring Menighedsrådet skal skriftlig meddele medarbejderen, at menighedsrådet har til hensigt at afskedige den pågældende eller indberette den pågældende til Kirkeministeriet på grund af sygdom. 8

9 Menighedsrådet kan ikke træffe afgørelse i sagen før høringsfristen er udløbet. Medarbejderens synspunkter skal indgå i det grundlag, som menighedsrådet træffer beslutning på. Dette gælder både for de personalegrupper, hvor menighedsrådet har kompetence til at afskedige og for tjenestemænd, hvor kompetencen til at foretage uansøgt afsked på grund af sygdom ligger hos Kirkeministeriet, jfr. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 16. I partshøringen skal indgå: Sagsbeskrivelse, herunder sygedagsliste, eventuelle referater, telefonnotater m.v. Lægerklæringer Begrundelse for den påtænkte afsked/indberetning Frist for høringssvar. Herved får medarbejderen mulighed for at se, om der er overensstemmelse mellem menighedsrådets noteringer af sygefravær og medarbejderens egne noteringer samt om de oplysninger menighedsrådet har er fyldestgørende. For tjenestemænd er der fastsat regler om, at vedkommende skal høres om de lægelige oplysninger, der indgår i sagen. Finansministeriet sender kopier af det lægelige materiale direkte til den pågældende medarbejder i folkekirken. 5.4.Høringsfrist I de tilfælde, hvor det er menighedsrådets kompetence at meddele uansøgt afsked på grund af sygdom, anbefales det at sætte fristen for høring af medarbejderen til 3 tre uger. Tilsvarende frist skal gives ved den samtidige høring af den pågældende centralorganisation. 9

10 Kirkeministeriet, den 1. december 2002 Cirkulære om afsked af de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på grund af sygdom eller sygefravær (til menighedsrådene) Indledning I dette cirkulære beskrives, hvordan der skal forholdes, når et menighedsråd ønsker at få afskediget en tjenestemandsansat eller tjenestemandslignende ansat kirke- og kirkegårdsfunktionær på grund af 1. sygdom eller 2. på grund af uegnethed som følge af sygefravær I cirkulæret beskrives det også, hvordan der skal forholdes, når en tjenestemandsansat eller en tjenestemandslignende ansat kirke- og kirkegårdsfunktionær selv søger sin afsked på grund af sygdom. 1. Cirkulæret gælder for 1. Personkreds 1. Tjenestemænd ved kirker og kirkegårde 2. Tjenestemandslignende ansatte ved kirker og kirkegårde. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte medarbejdere oppebærer løn under sygdom. 2. Tjenestemænd 2.1.Uansøgt afsked på grund af sygdom 2. Når en tjenestemands helbredsforhold medfører sygefravær af længere varighed, skal menighedsrådet foretage indberetning til Kirkeministeriet. Menighedsrådet skal vurdere, hvornår sygdommen har en sådan varighed eller hyppighed, at der er grundlag for at indlede en sygesag. I denne vurdering skal indgå, om der er udsigt til, at tjenestemanden kan genoptage arbejdet i delvis eller fuldt omfang inden for en rimelig tid. Menighedsrådet skal ind sende sygedagsliste for medarbejderen samt oplysning om tjenestemandens CPR-nummer, adresse og ansættelsestidspunkt. Sygedagslisten skal dække de seneste fem ansættelsesår eller hele ansættelsesperioden, hvis den er af kortere varighed. Stk. 2. I det omfang, der er muligt for menighedsrådet skal det oplyses, om tjenestemanden har kontaktet Socialforvaltningen i vedkommendes kommune med henblik på iværksættelse af aktiviteter efter dagpengeloven, lov om en aktiv social politik og/eller Lov om social pension eller om tjenestemanden er blevet tilkendt mellemste eller højeste sociale førtidspension. Stk. 3. Hvis sygefraværet skyldes en arbejdsskade, skal menighedsrådet vedlægge kopi af anmeldelsesblanketten til Arbejdsskadestyrelsen, kopi af eventuelle afgørelser fra 10

11 Arbejdsskadestyrelsen i arbejdsskadesagen samt eventuelle bilag vedrørende tidligere arbejdsskader. 3. Når Kirkeministeriet har modtaget det i 2 nævnte materiale, indhenter Kirkeministeriet en lægeerklæring. Stk. 2. Kirkeministeriet skriver direkte til tjenestemanden om, at vedkommende skal få udarbejdet en lægeerklæring hos sin læge. Ministeriet gør samtidig opmærksom på, at lægeerklæringen skal sendes til Kirkeministeriet i en lukket kuvert. På den lukkede kuvert skal anføres tjenestemandens navn og CPR-nummer. Den lukkede kuvert med lægeerklæringen sendes til Kirkeministeriet og vil i uåbnet tilstand blive sendt videre af Kirkeministeriet til Finansministeriets lægekyndige konsulent. 4. Hvis det lægelige materiale, der i første omgang er forelagt Finansministeriet ikke er tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse, beder Kirkeministeriet på foranledning af Finansministeriet tjenestemanden om at fremskaffe yderligere nødvendigt lægeligt materiale. 5. Det er menighedsrådet, der skal afholde udgiften ved at få udarbejdet det i 3 og i 4 nævnte lægelige materiale. 6. Hvis Finansministeriets lægekyndige konsulent eller Helbredsnævnet vurderer, at tjenestemanden snarest kan genoptage arbejdet inden for en vis frist, giver Kirkeministeriet menighedsrådet meddelelse herom. Denne meddelelse skal menighedsrådet give videre til tjenestemanden. Stk. 2. Menighedsrådet skal skriftligt meddele tjenestemanden, at såfremt arbejdet ikke er genoptaget inden for den fastsatte frist, vil menighedsrådet indlede en sygesag igen. 7. Hvis Finansministeriet meddeler, at der er grundlag for afsked på grund af sygdom, hvis tjenestemanden ikke har genoptaget arbejdet inden en fastsat frist og på fuld tid og i fuldt omfang, giver Kirkeministeriet menighedsrådet meddelelse herom. Denne meddelelse skal menighedsrådet give videre til tjenestemanden. Stk. 2. Menighedsrådet skal meddele Kirkeministeriet, hvis tjenestemanden ikke inden for den efter den i stk. 1 fastsatte frist genoptager arbejdet i fuldt omfang. 8. Kirkeministeriet foretager i henhold til tjenestemandslovens 31, stk. 1 og forvaltningslovens 19 høring af tjenestemanden. Høringen omfatter også det lægelige materiale, der er sendt fra Finansministeriet direkte til tjenestemanden. 9. Det er Kirkeministeriets kompetence at afskedige en syg tjenestemand, der ikke selv har sagt op, jf. lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v Ansøgt afsked på grund af sygdom 10. Reglerne i 2, og 3-5 og 7, stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når en tjenestemand selv søger sin afsked på grund af sygdom. Stk. 2 Menighedsrådet skal sende medarbejderens afskedsansøgning med til Kirkeministeriet. 11

12 Stk. 3. Det er Kirkeministeriets kompetence at afskedige en syg tjenestemand, der selv har søgt om afsked på grund af sygdom, jf. lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v Tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer 3.1.Uansøgt afsked på grund af sygdom 11. 2, stk. 1 og 3-7 finder tilsvarende anvendelse på tjenestemandslignende ansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer. 12. Kirkeministeriet giver menighedsrådet meddelelse om resultatet af Finansministeriets vurdering af det lægelige materiale i sygesagen. 13. Såfremt menighedsrådet på dette grundlag beslutter sig for at fortsætte sygesagen, skal menighedsrådet give medarbejderen samt dennes centralorganisation lejlighed til at udtale sig inden for en frist på 3 uger. 14. På grundlag af de indkomne høringssvar træffer menighedsrådet endelig afgørelse om at afskedige medarbejderen. 15. Menighedsrådet skal meddele afskeden skriftligt til medarbejderen Ansøgt afsked på grund af sygdom. 16. Det er menighedsrådets kompetence at anerkende en ansøgning om afsked på grund af sygdom. 4. Afsked på grund af uegnethed som følge af sygefravær 17. Hyppige sygefravær over en længere periode kan danne grundlag for menighedsrådet vurdering af, om en tjenestemand eller en tjenestemandslignende ansat kirke- eller kirkegårdsfunktionær er egnet til at varetage sin stilling fremover Tjenestemænd 18. Reglerne i 2-5 og 8-9 finder tilsvarende anvendelse Tjenestemandslignende ansatte 19. Reglerne i finder tilsvarende anvendelse. 5. Ikrafttrædelse 20. Dette cirkulære træder i kraft den 1. december

13 Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 30. maj 1980 om forhold i forbindelse med sygdomsforfald m.v. for de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd m.fl. Kirkeministeriet, den 1. december 2002 P.M.V. E.B. Merete C. Kjær Fuldmægtig Kirkeministeriet, 3. kontor Dokument idnr

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK Personalepolitik Del 1 2 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr. 12016 af 14/12 1981 (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere