Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Vare-nr.: Der tages forbehold for ændringer. 07/09 DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side Generelle anvisninger...2 Sikkerhedsanvisninger...3 Opstillingsanvisninger / Vedligeholdelsesanvisninger...4 Hydrauliske tilslutninger og gastilslutning...5 Betjeningspanel...6 Anvisninger vedrørende energibesparende drift / driftsfejl Generelle anvisninger Gas er et miljøvenligt og ufarligt brændstof, medmindre det håndteres groft uforsvarligt. Dette kondenserende naturgasfyr er et produkt af høj kvalitet, der er fremstillet i overensstemmelse med det nuværende tekniske niveau. Sikkerhedsanvisningerne skal beskytte mod mulige farer _0709

3 SIKKERHEDSANVISNINGER Sikkerhedsanvisninger Gaslugt - Tænd ikke for lyset - Tænd/sluk ikke elektriske kontakter - Ingen åben ild - Luk for gashanen. - Åbn vinduer og døre - Ring til gasforsyningsselskabet fra en telefon uden for farezonen! Fare for forgiftning, kvælning og eksplosion! Røggaslugt - Afbryd anlægget - Åbn vinduer og døre - Kontakt installatøren Fare for forgiftning! Udskiftning af sikringer - Forbindelsen mellem fyret og elnettet skal afbrydes, før der skiftes sikringer. Fyrets tilslutningsklemmer står også under spænding, når strømmen er slået fra på tænd/ sluk-knappen. Fare for elektriske stød Frostsikring Når et kondenserende naturgasfyr er tændt, er det automatisk frostsikret. Der må ikke anvendes frostvæske. Tøm om nødvendigt anlægget. Fare for vandskader og funktionsfejl som følge af is i anlægget! Luft-/røgrør Ved lave udendørstemperaturer kan det ske, at vanddampen i røggassen kondenserer i luft-/røgrørene og fryser til is. Denne is kan falde ned fra taget og medføre fare for personskader og tingsskader. Det kan forhindres, at is falder ned fra taget, ved at træffe forholdsregler mod dette i konstruktionen, f.eks. ved montering af snefang. Fare for personskader! _0709 3

4 Opstillingsanvisninger / Vedligeholdelsesanvisninger Opstilling/ændringer - Opstilling og ændringer af kondenserende naturgasfyr må kun foretages af en autoriseret vvs-leverandør, da dette kræver en fagmands specialviden. - Røggasføringens dele må ikke ændres. - et må kun sættes i drift afhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet, når ventilationsåbningerne i døre og vægge ikke er blokeret hverken helt eller delvist, og når røgrøret er fuldstændigt monteret. - et må kun sættes i drift uafhængigt af lufttilførslen fra fyrrummet, når luft-/røgrøret er fuldstændigt monteret, og vindafskærmningen ikke er tildækket. - Kondenserende naturgasfyr må kun installeres i frostfrie rum. - Når udetemperaturen er under frysepunktet, må strømmen til naturgasfyret ikke afbrydes, da det medfører fare for is i systemet! - Afløb og sikkerhedsventiler må ikke ændres. Fare! Overholdes dette ikke, er der fare for brand, ødelæggelse, forgiftning og eksplosion! Eksplosive og letantændelige stoffer, f.eks. benzin, fortyndere, maling, papir osv., må ikke anvendes og opbevares i fyrrummet! For energibesparelse og beskyttelse med tilkalkning bør varmtvandstemeraturen maksimalt indstilles til 50oC, når vandets samlede hårdhed er fra 15odH (2,5 mol/m3). Ved en samlet hårdhed på mere end 20odH anbefales det, at montere en kalkspalter på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholdren, for at øge serviceintervallerne (pga. kalkaflejringer). Korrosionsbeskyttelse Sprøjtemidler, opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler, maling, lim osv. må ikke ikke anvendes og opbevares i nærheden af naturgasfyret. Disse stoffer kan under visse betingelser medføre korrosion i fyret og røggasanlægget. Kloakudluftninger på taget kan ligeledes indeholde korroderende dampe. Der skal derfor holdes en sikker afstand til luft-/røggasudgangen (anbefalet: min. 5 m). Advarsel vær opmærksom på at der ved lækager, er risiko for brandfare samt risiko for skade, forgiftning og eksplosion! Rengøring Rengør frontpladen med en klud, opvredet i vand med et mildt rengøringsmiddel. Komponenterne inden i naturgasfyret må kun rengøres af en professionel fagmand. Vedligeholdelse Vigtigt! Dette kræver en fagmands specialviden! - Ejeren af fyret er forpligtet til at lade anlægget vedligeholde regelmæssigt for at sikre, at det kondenserende naturgasfyr fungerer sikkert. - Der skal foretages vedligeholdelse af et kondenserende naturgasfyr en gang om året. - Vedligeholdelsen er beskrevet i monterings- og vedligeholdelsesvejledningerne. - Afbryd strømmen til fyret, før der foretages vedligeholdelse af det. - Efter vedligeholdelsesarbejdet skal det kontrolleres, at samtlige afmonterede komponenter er blevet monteret korrekt, før naturgasfyret tændes igen. - Vi anbefaler, at du indgår en vedligeholdelsesaftale med en autoriseret vvs-installatør. Efter service skal frontpanelet lukkes og sikres at dette er tæt. Ved defekter på aftrækssystemet kan der ellers opstå fare for CO-forgiftning! _0709

5 Hydrauliske tilslutninger og gastilslutning Vigtigt før ibrugtagning af fyret! Påfyldning af anlægget Varmeanlægget skal være helt fyldt med vand. Fyld om nødvendigt mere vand på anlægget. Stopventilerne skal være åbne, og anlægstrykket skal aflæses på regulatorhuset, mens varmeanlægget fyldes. Anlægstrykket skal ligge i det grønne felt. Den forbindelse mellem drikkevandsforsyningen og vandet i varmeanlægget, der er nødvendig for at kunne fylde vand på varmeanlægget, skal afbrydes igen efter påfyldning! Ellers er der fare for, at drikkevandet bliver forurenet af vandet fra varmeanlægget! Hvis der ikke er påfyldt vand, og naturgasfyret tændes, er der fare for overophedning! Bemærk! Det må ikke anvendes inhibitorer. Dette kan medføre fare for skader på naturgasfyret. Fyldning af vandlåsen Vandlåsen skal være påsat og fyldt med vand. Vandlås Figur: Vandlås CGB-75/100 Vandlås Figur: Vandlås CGB-11/20/24, CGB-K-20/24 Vandlås Figur: Vandlås CGB-35/50 Åbning af stopventilerne Serviceventil Varmereturløb Lukket Åben Koldtvandshane kun kombifyr Serviceventil Varmereturløb Lukket Åben Kondensafløb Gasventil Åbnes: ved at trykke ned og dreje ventilen til venstre Lukkes: ved at dreje ventilen til højre Kontrol af vandstanden Vandstanden skal kontrolleres regelmæssigt. Manometerviseren skal stå mellem 2,0 og 2,5 bar. Vvs-installatøren viser dig, hvordan der påfyldes ekstra vand på anlægget. Der må ikke tilsættes tilsætningsstoffer til det kolde vand, da disse kan angribe komponenterne _0709 5

6 Betjening Betjeningspanel Tænd/sluk 230 V~ Lysring Resetknap Temperaturvælger varmt vand Anlægstryk Temperaturvælger vand til opvarmning Anlægstemperatur Lysring til statusvisning Lysringen blinker grønt lyser konstant grønt blinker gult lyser konstant gult blinker rødt Betydning Standby (strøm slået til, brænder kører ikke, f.eks. sommerdrift) Vinterdrift: Pumpen kører, men brænderen kører ikke Skorstensfejerdrift Brænderdrift, flamme tændt Fejl Sommerdrift (opvarmning slukket) Vinterdrift (indstilling 2 til 8) Skorstensfejerdrift (lysringen blinker gult) Temperaturvælger varmt vand, naturgasfyr 1 (15 C)... 9 (65 C) 7 (50 C) anbefalet Temperaturvælger varmt vand, kombifyr 1 (40 C)... 9 (60 C) 7 (50 C) anbefalet Temperaturvælger vand til opvarmning 2 (20 C)... 8 (75 C) Bemærk: Betjeningsmodulet BM kan også monteres som regulering. I tifælde af dette vil alle tidligere indstillinger blive overstyret af betjeningsmodule BM. For indtallation og betjening henvises til Moterings- og betjeningsvejledning for betjenningsmodul BM _0709

7 Anvisninger vedrørende energibesparende drift Opvarmning Energibesparelse takket være moderne teknik: Kondenserende fyr er yderst besparende. Et moderne kondenserende naturgasfyr anvender også den energi, som traditionelle varmeanlæg leder med røgen ud i miljøet. Brug så lidt elektricitet som muligt. Indstil flertrinsvarmekredspumper til laveste trin. Modulerende pumper skal som hovedregel ikke justeres, da de automatisk tilpasser sig driftsbetingelserne. Det kan betale sig at vedligeholde sit varmeanlæg regelmæssigt. En tilsodet brænder eller et dårligt indstillet fyr kan reducere virkningsgraden af et varmeanlæg. Regelmæssig vedligeholdelse af anlægget ved en autoriseret vvs-installatør har hurtigt tjent sig ind. Opvarmning på lavt blus Lad om muligt varmeanlægget køre med en returløbstemperatur under 45 C for at opnå en optimal udnyttelse af brændværdien. Termostater regulerer også varmeudgifterne Når fyret ikke kører, spares der energi. Med en moderne, ude- eller rumtemperaturstyret termostat, automatisk natsænkning og termostatstyrede ventiler tændes der kun for varmen, når der er behov for det. Resten af tiden spares der penge. - Udstyr varmeanlægget med en original udetemperaturstyret termostat fra Wolf. Du kan få rådgivning om optimal indstilling hos din vvs-installatør. - Med originalt Wolf-reguleringstilbehør kan du udnytte natsænkningsfunktionen til at tilpasse energiniveauet til det tidspunkt, hvor der faktisk er behov for opvarmning. - Du kan også udnytte muligheden for indstilling af sommerdrift. Sørg for, at boligen ikke er overopvarmet. Rumtemperaturen bør tilpasses nøje. Det giver større velvære, og der anvendes ikke energi til opvarmning, som ingen har brug for. Det er vigtigt at skelne mellem optimale temperaturer for forskellige rum, f.eks. stue og soveværelse. En 1 grad højere rumtemperatur medfører et øget energiforbrug på ca. 6 %! - Brug rumtermostaterne til at tilpasse rumtemperaturen til det aktuelle formål. - Hvis der er installeret en rumtemperatursensor i et rum, skal termostatventilen dér åbnes helt. På den måde reguleres varmeanlægget optimalt. God luftcirkulation er vigtig I nærheden af radiatorerne og rumtemperatursensoren skal luften kunne cirkulere frit, da varmeanlægget ellers ikke fungerer optimalt. Lange gardiner eller uheldigt placerede møbler kan sluge helt op til 20 % af varmen! _0709 7

8 Anvisninger vedrørende energibesparende drift Hold varmen i rummet også om natten! Luk persiennerne, og træk gardinerne for. Det reducerer rummets varmetab fra vinduerne om natten. Isolering af radiatornicher og lys maling på radiatoren giver desuden en besparelse på helt op til 4 %. Kraftige fuger omkring vinduer og døre holder også på varmen i rummet. Minimer energiforbruget med fornuftig udluftning Ved timelang udluftning afgiver vægge og ting i rummet deres varme. Resultatet er, at det kræver lang tids opvarmning at genetablere et behageligt indeklima. Kortvarig og grundig udluftning er derfor langt mere effektiv og behagelig. Udluftning af radiatorer Udluft regelmæssigt radiatorerne i alle rum. Især i rummene i de øverste etager sikrer det, at radiatorer og termostater fungerer uden problemer. Radiatoren kommer til at reagere hurtigere på ændringer i varmebehovet. Intelligent udnyttelse af cirkulationspumper Cirkulationspumper bør altid være udstyret med et tænd/sluk-ur. Disse bør programmeres i overensstemmelse med det sædvanlige behov for opvarmning. Warmwasserbetrieb Den optimale varmtvandstemperatur Indstil kun det varme vands eller varmtvandbeholderens temperatur til den temperatur, du har brug for. Yderligere opvarmning kræver ekstra energi. Fornuftig omgang med varmt vand Hvis du tager et brusebad, bruger du kun ca. 1/3 af vandmængden til et karbad. Få omgående repareret dryppende vandhaner. Störung / Fehlercode Hvis lysringen til statusvisning blinker rødt, skal den fejlkode, som det tilsluttede reguleringsudstyr viser, helst aflæses og noteres. et tændes igen ved at trykke på Reset-knappen. Hvis fejlen fortsætter, skal fyret slukkes, og en vvs-installatør skal tilkaldes. Kondenserende naturgasfyr er udstyret med en elektronisk røggastemperaturbegrænser. Når røggastemperaturen overstiger 110 C, slukkes der automatisk for fyret. et tændes igen ved at trykke på Reset-knappen. Hvis fejlen fortsætter, skal røggasanlægget kontrolleres af en vvs-installatør. Fare for skader på anlægget, forgiftning og kvælning! Betjeningsvejledningen bør opbevares let tilgængeligt i nærheden af naturgasfyret. Den gennemsigtige lomme kan hænges op et egnet sted med det medfølgende velcro-ophæng, f.eks. på den udvendige side af fyret _0709

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE

Operating instructions. ecotec plus VC, VCW DK, SE Operating instructions ecotec plus VC, VCW DK, SE Driftsvejledning For brugeren Driftsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere