1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV."

Transkript

1 Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Forbrugeren. 1.2 En andelshaver/varmeaftager, hvis ejendom forsynes med fjernvarme benævnes i det følgende som FORBRUGEREN. VVS-Installatøren. 1.3 Et firma, der har autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester, og som derfor må arbejde på varmeinstallationer, der skal tilsluttes eller som er tilsluttet fjernvarmenettet, benævnes i det følgende som VVS-INSTALLATØREN. Omfang. 1.4 Bestemmelserne gælder projektering, udførsel, vedligeholdelse og ændringer af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet. Ansvar. 1.5 FV påtager sig ikke med disse bestemmelser noget ansvar for de udførte installationer. Kvalitetskrav. 1.6 FV forbeholder sig ret til at kræve ændringer i installationer, der ikke opfylder disse bestemmelser - eller er af en sådan standard, at de ikke på rimelig måde opfylder deres formål. FV kan nægte tilslutning af sådanne installationer. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER Etablering af stikledning. Anmodning om fjernvarme. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen sker ved henvendelse til FV af ejeren/ejerne af ejendommen med oplysninger om ejendommens størrelse/varmebehov, hvorefter der udfærdiges skriftlig aftale.

2 Nybygninger. 2.2 Ved anmodning om stik til nybygninger skal der indsendes en målsat tegning, der tydeligt angiver, hvor stikket ønskes indført. FV forbeholder sig ret til at få ændret på indføringen. Eksisterende ejendomme. 2.3 For eksisterende ejendomme træffes aftale på stedet mellem FORBRUGEREN og FV s repræsentant. Fjernvarmeledningen incl. hovedhaner etableres af FV og afsluttes normalt umiddelbart indenfor ejendommens ydermur med hovedhaner, som skal placeres let tilgængeligt over færdigt gulv og i umiddelbar nærhed af måler. Ved tilbygning til eksisterende ejendom må der ikke bygges hen over fjernvarmeledninger, der i givet fald omlægges for bygherrens regning. Målerskab. 2.4 Skønner FV det formålstjenligt etableres der målerskab ved ejendommen. DRIFTSBESTEMMELSER Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Varmelevering- fremløbstemperatur. 3.1 Varmen leveres i form af varmt fjernvarmevand. Fremløbstemperaturen tilpasses efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke) og kan i hovedledningen ved stikafgreningen variere i forsyningsområdet. Afkøling af fjernvarmevandet. 3.2 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og mindst som krævet i tarif-tabel over krav til gennemsnitstemperaturer over et forbrugsår. FV er berettiget til at opkræve betaling for sine ekstra omkostninger, såfremt den krævede afkøling ikke opnås eller nedsætte betalingen ved bedre afkøling end krævet jfr. den gældende tarif. Værkets forpligtigelser. 3.3 FV har pligt til at levere en fremløbstemperatur, der muliggør normal anvendelse i den enkelte ejendoms installation. Differenstrykket kan variere fra 0,2 bar (2 m Vs.) til 0,5 bar (5 m Vs.). Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,0 bar (60 m Vs.). Hovedhaner.

3 3.4 Vedligeholdelse af hovedhaner udføres af værkets personale. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Aftapning af installation. 3.5 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af værkets fjernvarmevand kun foretages af installatøren efter aftale med værket. Driftsforstyrrelser. 3.6 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallationer afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. MÅLERE. Afhentning og opsætning. 4.1 Ved nyinstallationer afhenter VVS-INSTALLATØREN måleren hos værket (FV). VVS- INSTALLATØREN skal udskylle varmeinstallationen med koldt vand og opsætte måleren. Anbringelse og montering. 4.2 Flowmåler skal anbringes umiddelbart efter hovedhaner og filter og på en sådan måde, at udskiftning let kan foretages. Der skal monteres en afspærringshane på begge sider af flowdelene. Den ene kan være hovedhanen, såfremt denne er placeret i samme rum. Tvister. 4.3 Hvis måleren menes at vise forkert, kan hver af parterne forlange måleren afprøvet. Anses måleren at vise rigtigt, betales undersøgelsen af forbrugeren med mindre afprøvningen er forlangt af værket (FV). Regulering ved fejlvisning. 4.4 Varmeværkets normale praksis i påkommende tilfælde er at benytte grad-dag-beregning. INSTALLATIONSBESTEMMELSER. Udførelse af installationsarbejde (autorisation) Autorisation. 5.1 Til enhver udførelse af arbejder på en ejendoms varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-Installatør. Projektering og udførelse af nye varmeinstallationer.

4 Dimensionering. 6.1 Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement og tekniske leveringsbestemmelser for FV. Projektering. 6.2 Projektering og udførelse. Enhver nyinstallation eller ændring af eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med disse bestemmelser samt gældende forskrifter og lovgivning på området. Tilslutningsarrangement. 7.1 Tilslutningsarrangementet som forbinder stikledningen med varmeinstallationen, skal principielt udføres som vist i installationsskitsen. Varmtvandsbeholder. 7.2 Bemærk at differenstrykket jfr. 3.3 kan gøre det vanskeligt at få en gennemstrømningsvandvarmer til at fungere, hvorfor FV anbefaler installation af varmtvandsbeholder. Interne rørledninger. 8.1 Alle plastledninger skal udføres i diffusionstæt materiale. 8.2 Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte tilslutning (uden varmeveksler) udføres efter værkets anvisninger og med samme krav som til værkets hoved- og stikledninger. Isolering. 9.1 I henhold til bygningsreglementet skal varmeinstallationer herunder rørledninger og beholdere isoleres efter gældende regler, der er DS452. Trykprøve. Prøvetryk Inden idriftsættelse skal enhver nytilslutning, udvidelse af varmeinstallation eller eventuelle interne forsyningsledninger i jord på ejerens foranledning og bekostning trykprøves med min. 10 bar (100 m Vs.) koldtvandstryk. Anmeldelse.

5 10.2 Anmeldelse af trykprøve skal ske til FV med mindst 1 dags varsel. Ved trykprøven skal afregningsmåleren være monteret Trykprøven skal foretages af VVS- INSTALLATØREN i overværelse af en repræsentant fra FV. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten berettiget til at påtale disse. Fejl og mangler. Med værkets overværelse af trykprøve påtager FV sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige bestemmelser. Varmeinstallationer med varmeveksler trykprøves kun på primærsiden mellem hovedhaner og varmeveksler. Påfyldning Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationer skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen efter aftale med værket. Indregulering af anlæg Det påhviler VVS-INSTALLATØREN at sørge for, at installationen indreguleres omhyggeligt, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås. Det påhviler også VVS- INSTALLATØREN at sørge for, at ejeren bliver grundigt instrueret i indregulering af anlægget, og at FORBRUGEREN får en skriftlig brugervejledning. Således ændret efter beslutning på bestyrelsesmødet d. 3. juni 2010

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 08-04-2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Forslag til Tekniske Bestemmelser for Næstved Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Næstved Varmeværk A.m.b.a., Åderupvej 22-24, 4700 Næstved, tlf. 55 72 56 65, CVR nr. 69995713,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere