EJERFORENINGEN FALEN ODENSE C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C"

Transkript

1 EJERFORENINGEN FALEN ODENSE C CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER Bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning LEDELSESBERETNING Foreningsoplysninger Bestyrelsens beretning om regnskabsåret 2009/ ÅRSREGNSKAB (23. ÅR) Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-11 Forbrugs- og energiregnskab 11 Budget 12 Fællesbidrag efter budget 13

3 BESTYRELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2009/2010 for Ejerforeningen Falen Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Falen, den 3. september 2010 Bestyrelsen Rasmus Kortegård formand Ulrik Johansen Anders Michelsen - 1 -

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til foreningens medlemmer Vi har revideret årsrapporten for Ejerforeningen Falen 6-14 for regnskabsåret 1. juli juni 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og budget. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten indeholdte budgettal. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Odense, den 3. september 2010 REVISIONSFIRMAET AXEL GRAM I S Torben Pliniussen registreret revisor - 2 -

5 FORENINGSOPLYSNINGER Ejerforening Ejerforeningen Falen 6-14 c/o GRAM Ejendomsadministration ApS Læssøegade 24, 1., 5000 Odense C Hjemmeside Bestyrelse Rasmus Kortegård, formand Falen 6, 2. tv., 5000 Odense C Ulrik Johansen Falen 10, 2. tv., 5000 Odense C Anders Michelsen Falen 6, st. tv., 5000 Odense C Administration Revision Bank GRAM Ejendomsadministration ApS Læssøegade 24, 1., 5000 Odense C Tlf.: (alle hverdage kl ) hjemmeside: Revisionsfirmaet Axel Gram I S registrerede revisorer FRR Læssøegade 24, 5000 Odense C hjemmeside: Nordea Bank Danmark A/S Fyn Erhvervsafdeling Vestergade 64, 5000 Odense C hjemmeside:

6 BESTYRELSENS BERETNING Indledning Foreningens formål er at administrere fælles anliggender for ejerlejlighederne i ejendommen matr.nr. 770 c, Odense bygrunde, beliggende Falen 6-14, 5000 Odense C. Nærværende beretning beskriver i ord bestyrelsens beslutninger og udførte arbejder for regnskabsåret 2009/10 omfattende perioden 1. juli 2009 til 30. juni Beretning om aktiviteten i regnskabsperioden 1. juli juni 2010 Periodens resultat viser et underskud på kr Foreningens balance udviser samlede aktiver på kr og en formue på kr Periodens resultat betragtes af bestyrelsen som forventet. Realiseret og forventet udvikling for kommende regnskabsperiode Det forventes ikke, at der påbegyndes større vedligeholdelsesarbejder i det kommende regnskabsår

7 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C for 2009/2010 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinjer for ejerforeninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter Fællesbidrag fra ejere og lejeindtægt af kælderrum indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger Omkostninger omfatter afholdte udgifter til forbrugsafgifter, vedligeholdelse, vicevært, forsikring, administration mv. og afskrivninger. Balancen Anlægsaktiver Væsentlige forbedringsarbejder aktiveres. Anskaffelsespris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Aktiver afskrives over den forventede minimumsbrugstid, og udgør: Koldt- og varmtvandsrør 10 år (færdigafdraget i år 2010) Strømpeforing køkkenfaldstammer 20 år (færdigafdraget i år 2026) Tilgodehavender Acontobetalinger til Odense Energi i indeværende varmeår aktiveres, medens opkrævede bidrag hos ejere passiveres. Tilgodehavender måles til det beløb, foreningen forventer at modtage. Anden gæld Gæld måles til det beløb, foreningen skal betale for at frigøre sig fra forpligtelsen

8 RESULTATOPGØRELSE Budget Note 2009/ / /2009 Indtægter Opkrævede fællesbidrag Lejeindtægt, kælderrum Administrationsbidrag, vandregnskab Omkostninger 1 Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Vicevært Forsikring Administration m.v Afskrivninger Finansielle poster Renteomkostninger, driftskonto (1/7-31/12) Renteomkostninger, driftskonto (1/1-30/6) Renteomkostninger, anlægslån (1/7-31/12) Renteomkostninger, anlægslån (1/1-30/6) ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på kr overføres til egenkapitalen

9 BALANCE Note 30. juni juni 2009 AKTIVER Anlægsaktiver 4 Forbedringsarbejder Omsætningsaktiver Tilgodehavender Fællesbidrag mv Forudbetalte omkostninger (forsikring) Tilgodehavender, fraflyttede ejere Varmeregnskab Vandregnskab Likvide beholdninger Kassebeholdning Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

10 BALANCE Note 30. juni juni 2009 PASSIVER Egenkapital Indestående, primo Årets resultat Gældsforpligtelser Langfristet gæld Anlægslån, Nordea Bank heraf afdrages til næste år Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet gæld til næste år Driftskonto, Nordea Bank Forudbetalte fællesbidrag Depositum, kældernøgler Varmeregnskab, opkrævede varmebidrag Anden gæld PASSIVER I ALT

11 NOTER Ejendommens drift Budget 2009/ / / Forbrugsafgifter Renovation Elektricitet Vedligeholdelse Låseservice (udskiftning og gennemgang af dørpumper) Tømrer Maler VVS (udskiftning af støbejernsfaldstammer mv.) Glarmester Have Elektriker Køb af værktøj mv årseftersyn (tag- og facaderenovering) Arbejdsdage Rengøring og trappevask Bortskaffelse af pap mv Rensning af fælles køkkenbrønde og afløb Salt og grus samt sten til baggård

12 NOTER Budget 2009/ / / Administration m.v. Administrationsassistance Administration, ekstraarbejder Administrators andel af bestyrelsesarbejde Kloaksag Klagesag hulmursisolering Revision Bestyrelsearbejde Bestyrelsearbejde vedrørende tidligere år Generalforsamlinger og beboermøder Kontorartikler, kopier o.lign Porto og gebyrer Hjemmeside Udarbejdelse af varmeregnskab Udarbejdelse af vandregnskab PBS, betalingsservice og Danløn juni juni Forbedringsarbejder Koldt- og varmtvandsrør samt strømpeforing Tilgang i regnskabsåret 0 0 Strømpeforing køkkenfaldstammer 0 0 Anskaffelsessum, ultimo Afskrivninger, primo Årets afskrivning Afskrivninger, ultimo

13 NOTER 30. juni juni Anden gæld Skyldig til revisor Bestyrelsegodtgørelse Skyldig til advokat Skyldig til administrator Øvrige skyldige omkostninger FORBRUGS- OG ENERGIREGNSKAB Vand - m Renovation liter containere 12 stk. 12 stk. 12 stk. 12 stk. Elektricitet - kwh Fjernvarme - m

14 BUDGET 2010/ /2010 Driftsomkostninger Renovation Elektricitet Reparation og vedligeholdelse Rengøring af opgange Vicevært/havemand Ejendomsforsikring Administrationsassistance Revision Bestyrelsearbejde Generalforsamling Kontorartikler, kopier o.lign Porto og gebyrer Hjemmeside (redesign) Udarbejdelse af varmeregnskab Udarbejdelse af vandregnskab Gebyr PBS Rente, driftskonto Nordea Bank Rente, anlægslån Nordea Bank Afdrag, anlægslån Nordea Bank Nedbringelse af gæld driftskonto (residual) Udlejning af kælderrum Budgettet er gældende fra 1. november

15 FÆLLESBIDRAG EFTER BUDGET Bidrag Bidrag Lejlighed pr. måned Lejlighed pr. måned Falen 6, st. tv. - 2,38% Falen 10, 3. tv. - 1,87% 840 Falen 6, st. th. - 1,32% 593 Falen 10, 3. th. - 1,87% 840 Falen 6, 1. tv. - 2,58% Falen 10, 4. tv. - 1,87% 840 Falen 6, 1. th. - 1,89% 849 Falen 10, 4. th. - 1,87% 840 Falen 6, 2. tv. - 2,58% Falen 6, 2. th. - 1,89% 849 Falen 12, st. tv. - 1,87% 840 Falen 6, 3. tv. - 2,58% Falen 12, st. th. - 2,52% Falen 6, 3. th. - 1,89% 849 Falen 12, 1. tv. - 1,87% 840 Falen 6, 4. tv. - 2,58% Falen 12, 1. th. - 1,87% 840 Falen 6, 4. th. - 1,89% 849 Falen 12, 2. tv. - 1,87% 840 Falen 12, 2. th. - 1,87% 840 Falen 8, st. tv. - 2,75% Falen 12, 3. tv. - 1,87% 840 Falen 8, st. mf. - 1,2% 539 Falen 12, 3. th. - 2,52% Falen 8, st. th. - 1,87% 840 Falen 12, 4. tv. - 1,87% 840 Falen 8, 1. tv. - 1,87% 840 Falen 12, 4. th. - 1,87% 840 Falen 8, 1. th. - 1,87% 840 Falen 8, 2. tv. - 1,87% 840 Falen 14, st. tv. - 1,23% 552 Falen 8, 2. th. - 1,87% 840 Falen 14, st. th. - 1,98% 889 Falen 8, 3. tv. - 1,87% 840 Falen 14, 1. tv. - 1,87% 840 Falen 8, 3. th. - 1,87% 840 Falen 14, 1. th. - 1,98% 889 Falen 8, 4. tv. - 1,87% 840 Falen 14, 2. tv. - 1,87% 840 Falen 8, 4. th. - 1,87% 840 Falen 14, 2. th. - 1,98% 889 Falen 14, 3. tv. - 1,21% 543 Falen 10, st. tv. - 1,87% 840 Falen 14, 3. th. - 1,98% 889 Falen 10, st. th. - 1,87% 840 Falen 14, 4. tv. - 1,87% 840 Falen 10, 1. tv. - 1,87% 840 Falen 14, 4. th. - 1,98% 889 Falen 10, 1. th. - 1,87% 840 Falen 10, 2. tv. - 1,87% 840 Falen 10, 2. th. - 1,87% 840 Fælles garager - 0,99%

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere