LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED"

Transkript

1 LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED G A L S R O F GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. TILVEJEBRINGELSE Byrådet kan til enhver tid udarbejde lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. OFFENTLIG DEBAT Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. DISPENSATIONER Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, og kun hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. OFFENTLIG HØRING Byrådet har d. 15. maj vedtaget at sende forslag til lokalplan 171 samt kommuneplantillæg 1 i 8 ugers offentlig høring i perioden d. 26. maj 2014 til 28. juli Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være kommunen i hænde senest d. 28. juli 2014 og sendes til: eller Guldborgsund Kommune Miljø & Plan Parkvej Nykøbing F 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Baggrund 1 Eksisterende forhold 1 Anvendelse 2 Landskabelig indpasning 2 Vej- og adgangsforhold 3 Bilag 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 4 Statslig planlægning 4 Kommuneplan 5 Lokalplaner 6 Andre planer 6 Miljøforhold 6 Servitutter 6 Forsyning 7 Museumslovgivning 7 Miljøvurdering 7 VVM 7 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger 7 Endelige retsvirkninger 7 BESTEMMELSER LOKALPLAN XXX 1 Lokalplanens formål 8 2. Område og zonestatus 8 3. Områdets anvendelse 8 4. Vej-, sti og adgangsforhold 8 5. Udstykning 9 6. Anlæggets omfang og placering 9 7. Anlæggets ydre fremtræden 9 8. Bebyggelsens omfang og placering 9 9. Hegning og beplantning Ubebyggede arealer Belysning Terræn Handcapvenlighed Regnvand Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Ophævelse af hidtil gældende lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 12 TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN Kortbilag 1: Matrikel og områdeafgrænsning Kortbilag 2: Adgangsveje og beplantningsbælter Kortbilag 3: Illustrationsplan 3

4 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD BAGGRUND FORMÅL Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for etablering af solcelleanlæg til strømproduktion på et område ved Egevænget i den nordlige del af Nysted. Baggrunden er en bygherres ønske om at etablere i alt 6 solcelleanlæg, hver af størrelsen 400 kw. Samlet vil anlæggene have en effekt på 2,4 MW, og solpanelerne vil dække et nettoareal på ca. 5,5 ha.. Alle solcelleanlæggene opføres på én gang, som et samlet kompleks, og placeres indenfor de samme markfelter i et samlet, velordnet system. Anlægget omkranses på alle sider af hegnsbeplantning. Beplantningen omkring anlægget vil både visuelt skærme for anlægget set fra de omgivende områder og samtidig, med den rette sammensætning af buske- og træarter, fremme mulighederne for det lokale dyre- og fugleliv. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Nysted, i forbindelse med et eksisterende erhvervsareal. Området udgør et areal på ca. 6,6 ha, hvoraf selve solcelleanlæggene vil optage ca. 5,5 ha. GRØN ENERGIPRODUKTION Den årlige el-produktion fra solcelleanlægget er beregnet til omtrent kwh årligt, svarende til omtrent 500 husstandes årlige elforbrug. Solenergi er en vedvarende energikilde, som vil bidrage til væsentligt at reducere emissionen af klimagasser og andre luftforurenende stoffer. Hvis det antages, at produktionen fra det nye solcelleanlæg vil erstatte elproduktionen fra fossile energikilder, såsom kul, kan det groft beregnes, at solcelleprojektet vil medføre en reduceret emission på mindst tons CO2 om året og derved bidrage til kommunens grønne profil. BIODIVERSITET Solcelleanlægget opføres som en solcellehave. De frie arealer mellem og under solpanelerne samt randbeplantningen omkring området ønskes udviklet som et grønt område med gode betingelser for naturligt hjemmehørende plante- og dyrearter, som kan fremme biodiversiteten i det lokale område. Områdeafgrænsni ngen Selve lokalplanområdet ligger indenfor bygrænsen, men består af et større markstykke, som i dag anvendes i almindelig markdrift. Området er dækket af lokalplan N12 og N19. Disse lokalplaner udlægger denne lokal- Selve området beplantes og vedligeholdes økologisk, dels for at begrænse vedligeholdelsen af området og samtidig for at skabe gode grønne økologiske betingelser for flora og fauna i området. Beplantning bliver udformet og tilpasset til lokale forhold med fokus på udvikling af biodiversiteten. Solcelleanlægget er et simpelt, væskefrit og passivt anlæg, der ikke rummer bevægelige dele og kræver et meget begrænset årligt vedligehold. Solpanelerne kræver kun en let montering (med spyd) og medfører ikke større anlægsarbejder. De monteres på hævede stativer, som giver gode lysforhold også nedenunder panelerne. Dermed bliver der mulighed for, at grøn beplantning kan brede sig over hele anlæggets område og give gode raste- og fødesøgningsmuligheder for en række dyrearter. Lokal pl anafgrænsni ngen på lokal pl an N12 (med rødt) og N19 (med turkis)

5 plans område til hhv. boliger og erhverv. Begge lokalplaner er delvist udnyttet, men de resterende dele lokalplanlægges nu i stedet til solcelleanlæg. Det lokale terræn, både indenfor selve lokalplanområdet og i de omkringliggende områder, er mere eller mindre fladt. Mod syd grænser området op til et boligområde (Syrenvænget, Rosenhaven). Mod vest ligger den gennemgående Wichmandsvej, og erhvervsarealerne langs denne. Mod nord ligger udkanten af byen, som også består af blandede erhvervsarealer (virksomheder samt en genbrugsplads). Mod øst ligger lokalplanområdet ud mod det åbne land, afgrænset af et læhegn ud mod de nærmeste markstykker. Der findes i dag tæt grøn beplantning langs lokalplanområdets udgrænsning mod vest, langs Wichmandsvej. Langs den østlige kant mod markerne står et mindre, smalt grøn hegn. Herudover er der ret sparsom beplantning og relativt åbent mod byområderne nord og syd for lokalplanområdet. ANVENDELSE Lokalplanen udlægger areal til opsætning af solcelleanlæg og elproduktion herfra, samt de tilhørende tekniske anlæg og vejadgange gennem området, der er nødvendige for driften af anlægget. Dette omfatter også betingelser for størrelse og højde af solpaneler og de tilhørende anlæg. Der kan desuden etableres rekreative funktioner på de arealer der ikke anvendes til solceller. Lokalplanen udlægger et gennemgående grønt bælte gennem lokalplanområdet til offentlige, rekreative formål. LANDSKABELIG INDPASNING Solpanelerne opstilles med front mod syd for at udnytte solstrålingen optimalt. Lokalplanen opstiller betingelser, der sikrer, at panelerne samtidig opstilles i velordnede parallelle, lige rækker. Planen indeholder også betingelser for solanlæggets visuelle fremtræden: farver, refleksion etc., der sikrer en harmonisk indpasning i lokalplanområdet. Skitse til disponering af lokalplanområdet, med en grøn kile igennem området. 2

6 Det lokale terræn er stort set fladt. Der etableres beplantning på alle sider omkring anlægget, som efter opvækst forventes helt visuelt at afskærme solcelleanlægget fra de omkringliggende områder. BEPLANTNING Solcelleanlægget ønskes omkranset af randbeplantning, og lokalplanen opstiller betingelser, der sikrer, at de omgivende hegn vil have tilpas højde, bredde og tæthed til at fungere som en tilfredsstillende visuel afskærmning mod omgivelserne. Mod lokalplanområdets afgrænsning mod nord kan afskærmende beplantning her etableres som en del af et større grønt bælte. Dette vil samtidig give plads til en evt. åbning af vandløbet her, som i dag er rørlagt, og løber gennem området fra klostermosen i nordøst til Rørsø i vest. Mod de øvrige sider etableres beplantningen som en tæt randbeplantning langs lokalplanområdets afgrænsning. Planen ønsker samtidig at give mulighed for at kunne etablere varierede, tilpassede plantetyper, som kan bidrage til at fremme den lokale biodiversitet. Beplantningen skal etableres før ibrugtagning af anlægget. Der kan opstå situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at plante umiddelbart før ibrugtagningen af anlægget (f.eks. pga. årstiden). I sådanne tilfælde skal beplantningen etableres på det først kommende hensigtsmæssige tidspunkt. VEJ- OG ADGANGSFORHOLD Lokalplanområdet drives i dag i markdrift uden stier eller adgangsveje gennem området. Fremtidig adgang til området vil skulle ske fra enten Egevænget eller Syrenvænget. Indenfor lokalplanområdet kan der etableres de veje og stier der måtte være nødvendige for driften. Der kan ligeledes etableres stier, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt for områdets øvrige rekreative funktioner. Der kan i den grønne kile etableres en offentlig sti. BILAG Der er til lokalplanen blevet udarbejdet 3 kortbilag. Kortbilag 1: matrikel og områdeafgrænsning. Kortbilag 2: Adgangsveje beplantningsbælter. Kortbilag 3: illustrationsplan. 3

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING STATSLIG PLANLÆGNING KYSTNÆRHEDSZONE Lokalplanområdet ligger delvist indenfor kystnærhedszonen, da den vestlige del af området ligger indenfor den afgrænsning af zonen, som løber omkring Rørsø, øst for Nysted. Solpanelerne har en begrænset højde, maksimalt 3 meter fra terræn, og med beplantning omkring lokalplanområdet og den tætte bymæssige bebyggelse vest for området, vil solcellerne slet ikke være synlige fra de egentlige sø-/kystområder omkring Rørsø længere ude mod vest eller vigen sydvest for Nysted. De lavtliggende, flade kystnære landskaber mod syd og sydøst ligger på lidt længere afstand, kystlinjen ligger omkring 2-2,5 km fra lokalplanområdet, og på disse afstande vil beplantningen langs den østlige kant af lokalplanområdet helt afskærme for anlæggets synlighed. Samlet vurderes opstillingen af solceller ikke at have egentlig betydning for oplevelsen af kystlandskaberne indenfor kystnærhedszonen. NATURA 2000 I henhold til 13 i Planloven (lov nr. 587 af ) må en lokalplan ikke stride mod en Natura 2000-plan. Der foreligger ikke en Natura 2000-plan i og omkring lokalplanområdet, da området ligger udenfor et Natura 2000-område. I henhold til 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af ) gælder, at planforslag i eller udenfor et Natura ikke må påvirke udpegningsgrundlagene for et Natura 2000-område væsentligt eller kunne få væsentlige afledte konsekvenser, der kan påvirke udpegningsgrundlagene væsentligt. Lokalplanområdet ligger ca. 300 m fra nærmeste Natura 2000-område. Området udgør Natura 2000-område nr. 173, herunder Habitatområde, nr. 152 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 83. Udpegningsgrundlagene fremgår nedenfor. grundlaget og for øvrige flagermus, da det kan skabe flere fourageringsmuligheder for disse. På grund af ovenstående vurderer Natur, at gennemførelsen af lokalplanforslaget ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene væsentligt. Lokalplanforslaget kan heller ikke umiddelbart få afledte konsekvenser ved realisering. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Det vurderes samlet, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt. HABITAT - (BILAG IV-ARTER) Der foreligger pt. ikke naturdata fra lokalplanområdet i Danmarks Miljøportal ved søgning d Men der vil kunne forekomme både flagermus og padder på og omkring lokalplanområdet på grund af nærliggende beskyttede naturtyper. Natur vurderer dog, at området ikke udgør et yngle- og rastested for disse, da arealet på luftfotos nu og tilbage i tiden ser ud til at være i almindelig omdrift. Det vurderes derfor, at gennemførelsen af planforslaget ikke kan beskadige bilag IV-plantearter samt ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-dyrearter, jf. Habitatbekendtgørelsen 11, stk. 2, (BEK nr. 408/2007). I henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen 14 (Bekendtgørelse nr. 330 af ) må visse vildtlevende dyr, omfattet af bilag 1 og 2 til BEK nr. 901, ikke slås ihjel, indfanges eller indsamles uanset hvilken metode, der anvendes. Det gælder fx alle padder og flagermus. Der gøres opmærksom på, at lokalplanområdet som nævnt er beliggende i et område, hvor der i en afstand af ca. 300 m ligger 3-beskyttede naturområder fx Rørsø. Der kan derfor i perioder forekomme både padder og flagermus, som kan opholde sig på og omkring lokalplanområdet. Gennemførelse af lokalplanen vil ikke påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget, da lokalplanområdet er beliggende udenfor Natura 2000-området. Der kan forekomme rastende svaner og gæs indenfor lokalplanområdet, men Natur vurderer, at svaner og gæs allerede nu i højere grad anvender de større omkringliggende landbrugsarealer til at fouragere på pga. forstyrrelse fra omkringliggende beboelsesejendomme op lokalplanområdet. Åbning af vandløbet i den nordlige del af området vurderes til at være en fordel for flagermus på udpegnings- 4

8 KOMMUNEPLAN OMRÅDE NYST T4 TILLÆG I Kommuneplan for Guldborgsund Kommune indgår lokalplanområdet i Nysted By, indenfor henholdsvis rammeområde NYST B7 (Boligområde Syrenvænget) og rammeområde NYST E3 (Erhvervsområde ved Egevænget). Opførelse af et solenergianlæg er således ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i den hidtidige kommuneplan, og lokalplanens gennemførelse kræver, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. ANVENDELSE: Tekniske anlæg, herunder solcelleanlæg, samt rekreative formål der kan indpasses omkring de tekniske anlæg. BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER: Bebyggelsesprocent for rammen 10. Max. antal etager 1. Max. bygningshøjde 3m. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan udlægger en ny ramme T4 - Solcelleanlæg Nysted. Ligeledes rettes der mindre områdeafgrænsninger i de omkringliggende rammer. FRIAREALER Se generelle bestemmelser Arealet hvor der udlægges en ny ramme er i dag omfattet af kommuneplanramme NYST B7 og NYST E3. Dele af disse to kommuneplanrammer overføres til den nye ramme NYST T4. Bestemmelserne for NYST T4 fremgår af boksen til højre. TRAFIKALE FORHOLD Mht. parkering se de generelle rammebestemmelser ZONESTATUS Arealet ligger i, og forbliver i byzone. For områderne NYST E3, NYST B7, NYST O3 er de samme regler gældende som hidtil. Der er for alle områder ændret i rammernes afgrænsning. ANDET Se generelle rammebestemmelser Kommende kommunepl anrammer Nuværende kommunepl anrammer 5

9 LOKALPLANER AFLYSNING AF LOKALPLAN NYS N19 OG NYS N12 Det aktuelle lokalplanområde indgår i et område, der er omfattet af lokalplan NYS N19 vedtaget af Nysted Byråd den 16. juni 2004 samt af lokalplan NYS N12 vedtaget af Nysted Byråd den 11. november Lokalplanerne fastlægger området til henholdsvis boligområde (lokalplan NYS N19) samt erhvervsområde til let industri (lokalplan NYS N12). Lokalplan NYS N19 og lokalplan NYS N12 aflyses for det aktuelle lokalplanområde, når nærværende lokalplan er endeligt vedtaget af Byrådet. ANDRE PLANER KULTURMILJØER Hele byområdet lige vest for lokalplanområdet, på den anden side af Wichmandsvej, samt et større landområde længere mod vest, omkring Rørsø, er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan Med deres begrænsede højde vil solpanelerne i sig selv ikke have videre betydning for oplevelsen af bymiljøet på den anden side af vejen. Hertil kommer, at solcelleanlægget vil være helt visuelt afskærmet fra byområderne mod vest af beplantning langs kanten af området, samt at den nærmeste nabo på den anden side af Wichmandsvej. Indenfor det udpegede kulturmiljø, er en større tømmerhandel med store bygninger og et væsentligt industri-teknisk præg. Samlet vurderes opstillingen af solceller at have helt underordnet betydning for oplevelsen af det udpegede kulturmiljø. GRUNDVAND Lokalplanområdet ligger delvist i et område med drikkevandsinteresser og delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser. Solcelleanlæg indeholder ingen former for væsker, og lokalplanen indebærer derfor ikke en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. KLIMAPLAN Guldborgsund Kommune bestræber gennem sin klimaplan at nedbringe det samlede CO2-udslip, og øge andelen af vedvarende energi. Denne lokalplan muliggør at der etableres et solcelleanlæg, der bakker op om denne målsætning. VEJ- OG STIPROJEKTER Vej- og stiprojekter udført efter lokalplanens vedtagelse skal godkendes af Guldborgsund Kommunes vejmyndighed. HANDICAPVENLIGHED Stier og offentlige rekreative arealer skal indrettes efter ds 3028 tilgængelighed for alle, samt ds 105 udearealer for alle. MILJØFORHOLD STØJ Ingen form for aktiviteter i lokalplanområdet må give anledning til støjgener. De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning skal overholdes. Foranstaltninger til afværgning af støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i brug. JORDFORURENING Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes, jf. 71 i lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 om forurenet jord. Området ligger uden for områdeklassificeret areal og jordfyldninger skal derfor ikke anmeldes. SERVITUTTER Der er for lokalplanområdet tinglyst lokalplan N12 og N19. Disse tinglysninger ophæves for lokalplanområdet, idet lokalplanen endelig vedtages. I henhold til Lov om Planlægning 15, stk. 2 nr. 16 ophæves servitutter, der er i strid mod lokalplanens vedtagelse. Område med særlige drikkevandsinteresser er markeret med rød skravering, mens områder med drikkevandsinteresser er markeret med blå skravering Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst og derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes 6

10 FORSYNING SPILDEVAND Byggeri skal såfremt det måtte være nødvendigt tilsluttes kloaknettet efter nærmere anvisning fra Guldborgsund Forsyning MUSEUMSLOVGIVNING Forud for igangsættelse af jordarbejder, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden. MILJØVURDERING Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget, og på den baggrund er det Byrådets vurdering at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, idet planerne omfatter et mindre område på lokalt plan og planerne ikke vurderes at danne grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. VVM Anlæg til produktion af elektricitet er nævnt i bilaget til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at et solcelleanlæg til produktion af elektricitet ikke kan sammenlignes med et traditionelt værk til fremstilling af elektricitet som f.eks. gasmotorer eller turbineanlæg. Anlægget vil derfor ikke være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (se bilag 3 og 4). MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Når en lokalplan er offentliggjort i henhold til Lov om planlægning (Planloven) 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at en ejendom, der er omfattet af forslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde m.v., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. ENDELIGE RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning (Planloven) 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 7

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS FORMÅL ER AT SIKRE: 1.1 At området kan anvendes til solcelleanlæg samt de nødvendige tilhørende tekniske installationer, 1.2 at fastlægge bestemmelser for solcelleanlæggets placering og størrelser, der sikrer en harmonisk indpasning i landskabet, Kommentarer til 1 Formålet med lokalplanen er at sikre muligheden for etableringen af et solcelleanlæg, og dennes indpasning i landskabet 1.3 at friarealer udlægges til grønt område, samt at der omkring anlægget etableres grønne beplantningsbælter til brug som hegn og visuel afskærmning, 1.4 at der sikres vejadgang til og igennem området til servicering af solcelleanlægget, 1.5 at sikre, at området retableres, når driften af solcelleanlægget ophører. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter dele af matriklen 23a Nysted Markjorder, samt matrikel 7000aq Nysted Markjorder. 2.2 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der udstykkes af det i 2.1 nævnte område. 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til energiproduktion i form af solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer, vejanlæg og beplantning. 3.2 Der kan tillades rekreative aktiviteter der hensigtsmæssigt kan indpasses i områdets øvrige aktiviteter. 3.3 Det på kortbilag 2 markerede område, er udlagt til offentligt rekreativt område. Kommentarer til 3.2 Hovedformålet med lokalplanen er at muliggøre et solcelleanlæg. Såfremt der måtte være et ønske om og mulighed for, kan arealer imellem solcellerne anvendes til rekreative aktiviteter, så længe disse ikke påvirker driften af solcelleanlægget 4. VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Egevænget, Syrenvænget. Indgange kan placeres som angivet på illustrationsplanen på kortbilag Etablering af adgangsveje skal godkendes af Guldborgsund Kommunes vejmyndighed. 4.3 Adgangsveje skal så hvidt muligt placeres således der ikke opstår direkte indkig til solcellerne fra de omkringboende naboer. 4.4 Der må kun etableres veje, som er nødvendige for driften af anlægget. Veje må have en kørebanebredde på højest 4 meter og skal udføres med en kørefast belægning af grus eller andet godkendt vejmateriale. 8

12 4.5 Der kan indenfor det rekreative område markeret på kortbilag 2 etableres en offentlig tilgængelig sti. 5. UDSTYKNINGER 5.1 Indenfor lokalplanområdet kan der ske udstykning af solcelleanlæggene. Udstykningen af arealet kan ske i op 6 dele, svarende til én for hver af de 6 stk. 400 kw anlæg. 5.2 Der kan udstykkes arealer til mindre skure o.lign. i forbindelse med rekreative funktioner i lokalplanområdet. 5.3 Der kan ikke ske udstykning til andre formål end ovenstående 6. ANLÆGGETS OMFANG OG PLACERING 6.1 Solcellepaneler skal opstilles i lige, parallelle rækker med ensartede afstande mellem hvert panel, efter principperne som vist på illustrationsplanen i kortbilaget Solcellepaneller skal have en højde på maks. 3 meter over terræn, målt fra niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet. 6.3 Ledninger mellem de enkelte rækker i solcelleanlægget, transformerstation og elnettet skal fremføres under terræn. 7. ANLÆGGETS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Alle solceller opsat inden for lokalplanområdet skal fremtræde med samme farve, størrelse og udformning. 7.2 Farver skal holdes i dæmpede farver, såsom mørk blå eller grå. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. Kommentarer til 7.3 Solceller skal være antifleksbehandlet, således der ikke opstår blænde- og blinkgener for naboer og forbipasserende. 7.3 Solcellerne skal være antirefleksbehandlede og må maksimalt have et glanstal på Det er tilladt at skilte på tekniske installationer, såfremt det er nødvendigt for drift og sikkerhed af anlægget. 7.5 Der tillades skiltning mod det på bilag 2 angivne rekreative areal til information om aktiviteter indenfor lokalplanområdet (herunder solcelleanlægget) Kommentarer til Bestemmelser omkring skiltning skal sikre at der kan informeres om projektet intentioner, men at dette sker på en måde hvorpå der ikke opstår gener for naboer 7.6 Skiltning må ikke overstige 2 m. i højden. 8. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 8.1 Indenfor lokalområdet må der etableres bygninger med et areal på maks. 6 m2. Kommentarer til 8.1 Der skal til anlægget etableres mindre teknikbygninger til tilslutningen. Der kan derudover blive behov for mindre skure til områdets rekreative aktiviteter 9

13 8.2 Arealet af alle bygninger må samlet ikke overstige 60 m Teknikbygninger må maks. have en højde på 3,5 meter over terræn. 9. HEGNING OG BEPLANTNING 9.1 Beplantningsbælterne langs lokalplanområdets afgrænsning skal have en bredde på minimum 5 meter og minimum 3 rækker træer og buske. 9.2 Beplantningen skal være tæt og bestå af egnstypiske hjemmehørende arter. 9.3 Der kan på enkelte steder mod det på kortbilag 2 markerede rekreative areal, undlades beplantning, for at skabe indblik til solcellerne. 9.4 Beplantningsbæltet skal være etableret inden ibrugtagning af anlægget. Jf Det er tilladt at etablere trådhegn omkring solcelleanlægget. Hegnet skal stå på indersiden af beplantningsbæltet. 9.6 Hegnet skal give mulighed for indkig til området og højden må ikke overstige 2 meter. 9.7 Der kan på ydersiden af beplantningen etableres et mindre trådhegn i maksimalt 1,2m højde til beskyttelse af nyplantede træer og buske. Kommentarer til 9.4 Såfremt beplantning ikke er muligt/hensigtsmæssigt (f.eks. pga. årstiden) umiddelbart før ibrugtagning, skal der plantes ved først kommende lejlighed. Kommentarer til 9.5 For at hegnet ikke virker for massivt skal det etableres således der er indblik til solcelleanlægget. Dette kan f.eks. være et trådhegn el. lign. 10. UBEBYGGEDE AREALER 10.1 Ubebyggede arealer skal henligge som naturgræs/blomstereng. Det er tilladt at etablere frugttræer og -buske som solitære beplantninger på friarealer og som en del af beplantningsbælterne Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden skal overholdes Der må ikke oplagres jord, bygningsaffald eller lignende affald, eller andet affald og materialer indenfor lokalplanens areal Det på kortbilag 2 markerede vandløb kan genåbnes som et rekreativt element i området Parkering i forbindelse med servicering o. lignende af solcelleanlægget skal ske indenfor det indhegnede område. 11. BELYSNING Kommentarer til 9.7 Hegnet på ydersiden af beplantningsbæltet har udelukkende til formål at beskytte nye planter. Derfor bør et eventuelt hegn fjernes, idet beplantningsbæltet er tilvokset. Kommentarer til 10.4 I forbindelse med genåbningen af vandløbet, kan der etableres et andet forløb af åen. Genåbning af vandløbet kræver godkendelse af Guldborgsund Kommune Der må kun etableres belysning langs offentlige stier i området 11.2 Belysning skal udføres med den maksimal højde på 3 meter Ingen belysning må give anledning til gener for naboer eller trafik. 10

14 12. TERRÆN 12.1 Det eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares. Det er tilladt at foretage mindre terrænreguleringer, som er nødvendige for opførslen af anlægget under forudsætning af, at alle reguleringer udføres som blødt afrundede op mod bygninger eller anlæg Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter og terrænreguleringer tættere på skel end 1 meter er ikke tilladt. 13. HANDICAPVENLIGHED 13.1 Ved etablering af offentligt tilgængelige stier og arealer skal disse udformes efter ds3028 tilgængelighed for alle, samt ds105 udearealer for alle. 14. REGNVAND 14.1 Regnvand skal nedsives indenfor lokalplanområdet 15. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 15.1 Den i 9.1 angivne beplantning skal være etableret ved ibrugtagning af anlægget Inden solcelleanlægget kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald og lignende og være givet et ordentligt udseende jf Kommentarer til 15.1 Såfremt beplantning ikke er muligt/hensigtsmæssigt (f,eks. pga. årstiden) umiddelbart før ibrugtagning, skal der plantes ved først kommende lejlighed. 16. SERVITUTTER 16.1 Det skal tinglyses på ejendommen, at hele solcelleanlægget med tilhørende tekniske anlæg samt befæstede arealer og funderingsanlæg skal fjernes af ejeren inden ét år efter, driften er ophørt. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Tinglysning skal være sket senest ved færdigmelding af etablering af solcelleanlægget. 17. OPHÆVELSE AF HIDTIL GÆLDENDE LOKALPLANER 17.1 Lokalplan NYS N19 samt NYS N12 aflyses for det aktuelle lokalplanområde. 18. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 18.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 11

15 18.2 Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 19. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget som forslag, til udsendelse i offentlig høring, af Guldborgsund Byråd på mødet den 15. maj 2014 John Brædder Borgmester Claus Thykjær Kommunaldirektør 12

16 KORTBILAG 1 13

17 KORTBILAG 2 14

18 KORTBILAG 3 Lokalplanafgrænsning Solceller Beplantningsbælte Å-forløb 15

19 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN REDEGØRELSE Tillæg nr. 1 til Kommuneplan udlægger en ny ramme T4 - Solcelleanlæg Nysted. Ligeledes rettes der mindre områdeafgrænsninger i de omkringliggende rammer. Arealet hvor der udlægges en ny ramme er i dag omfattet af kommuneplanramme NYST B7 og NYST E3. Dele af disse to kommuneplanrammer overføres til den nye ramme NYST T4. Den nye ramme NYST T4 giver mulighed for opførsel af et solcelleanlæg, samt udnyttelse af de ubebyggede arealer til diverse offentlige formål der kan indpasses omkring solceller. Der gives kun mulighed for at der kan opføres mindre bebyggelser i forbindelse solcelleanlægget eller de offentlige formål. Nuværende rammer

20 Fremti di ge rammer OMRÅDE MARI T4 ANVENDELSE: Tekniske anlæg, herunder solcelleanlæg, samt rekreative formål der kan indpasses omkring de tekniske anlæg. BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER: Bebyggelsesprocent for rammen 10. Max. antal etager 1. Max. bygningshøjde 3m. FRIAREALER Se generelle bestemmelser 2

21 TRAFIKALE FORHOLD Mht. parkering se de generelle rammebestemmelser ZONESTATUS Arealet ligger i, og forbliver i byzone. ANDET Se generelle rammebestemmelser OMRÅDE NYST E3, NYST B7, NYST O3 For områderne NYST E3, NYST B7, NYST O3 er de samme regler gældende som hidtil. Der er for alle områder ændret i rammernes afgrænsning. Således vedtaget som forslag, til udsendelse i offentlig høring, af Guldborgsund Byråd på mødet den 15. maj 2014 John Brædder Borgmester Claus Thykjær Kommunal direktør 3

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling L O K A L P L A N N R. 1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 17.06.2015 Offentligt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere