LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED"

Transkript

1 LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED G A L S R O F GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. TILVEJEBRINGELSE Byrådet kan til enhver tid udarbejde lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. OFFENTLIG DEBAT Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. DISPENSATIONER Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, og kun hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. OFFENTLIG HØRING Byrådet har d. 15. maj vedtaget at sende forslag til lokalplan 171 samt kommuneplantillæg 1 i 8 ugers offentlig høring i perioden d. 26. maj 2014 til 28. juli Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være kommunen i hænde senest d. 28. juli 2014 og sendes til: eller Guldborgsund Kommune Miljø & Plan Parkvej Nykøbing F 2

3 INDHOLD REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Baggrund 1 Eksisterende forhold 1 Anvendelse 2 Landskabelig indpasning 2 Vej- og adgangsforhold 3 Bilag 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 4 Statslig planlægning 4 Kommuneplan 5 Lokalplaner 6 Andre planer 6 Miljøforhold 6 Servitutter 6 Forsyning 7 Museumslovgivning 7 Miljøvurdering 7 VVM 7 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger 7 Endelige retsvirkninger 7 BESTEMMELSER LOKALPLAN XXX 1 Lokalplanens formål 8 2. Område og zonestatus 8 3. Områdets anvendelse 8 4. Vej-, sti og adgangsforhold 8 5. Udstykning 9 6. Anlæggets omfang og placering 9 7. Anlæggets ydre fremtræden 9 8. Bebyggelsens omfang og placering 9 9. Hegning og beplantning Ubebyggede arealer Belysning Terræn Handcapvenlighed Regnvand Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Ophævelse af hidtil gældende lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 12 TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN Kortbilag 1: Matrikel og områdeafgrænsning Kortbilag 2: Adgangsveje og beplantningsbælter Kortbilag 3: Illustrationsplan 3

4 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD BAGGRUND FORMÅL Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for etablering af solcelleanlæg til strømproduktion på et område ved Egevænget i den nordlige del af Nysted. Baggrunden er en bygherres ønske om at etablere i alt 6 solcelleanlæg, hver af størrelsen 400 kw. Samlet vil anlæggene have en effekt på 2,4 MW, og solpanelerne vil dække et nettoareal på ca. 5,5 ha.. Alle solcelleanlæggene opføres på én gang, som et samlet kompleks, og placeres indenfor de samme markfelter i et samlet, velordnet system. Anlægget omkranses på alle sider af hegnsbeplantning. Beplantningen omkring anlægget vil både visuelt skærme for anlægget set fra de omgivende områder og samtidig, med den rette sammensætning af buske- og træarter, fremme mulighederne for det lokale dyre- og fugleliv. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Nysted, i forbindelse med et eksisterende erhvervsareal. Området udgør et areal på ca. 6,6 ha, hvoraf selve solcelleanlæggene vil optage ca. 5,5 ha. GRØN ENERGIPRODUKTION Den årlige el-produktion fra solcelleanlægget er beregnet til omtrent kwh årligt, svarende til omtrent 500 husstandes årlige elforbrug. Solenergi er en vedvarende energikilde, som vil bidrage til væsentligt at reducere emissionen af klimagasser og andre luftforurenende stoffer. Hvis det antages, at produktionen fra det nye solcelleanlæg vil erstatte elproduktionen fra fossile energikilder, såsom kul, kan det groft beregnes, at solcelleprojektet vil medføre en reduceret emission på mindst tons CO2 om året og derved bidrage til kommunens grønne profil. BIODIVERSITET Solcelleanlægget opføres som en solcellehave. De frie arealer mellem og under solpanelerne samt randbeplantningen omkring området ønskes udviklet som et grønt område med gode betingelser for naturligt hjemmehørende plante- og dyrearter, som kan fremme biodiversiteten i det lokale område. Områdeafgrænsni ngen Selve lokalplanområdet ligger indenfor bygrænsen, men består af et større markstykke, som i dag anvendes i almindelig markdrift. Området er dækket af lokalplan N12 og N19. Disse lokalplaner udlægger denne lokal- Selve området beplantes og vedligeholdes økologisk, dels for at begrænse vedligeholdelsen af området og samtidig for at skabe gode grønne økologiske betingelser for flora og fauna i området. Beplantning bliver udformet og tilpasset til lokale forhold med fokus på udvikling af biodiversiteten. Solcelleanlægget er et simpelt, væskefrit og passivt anlæg, der ikke rummer bevægelige dele og kræver et meget begrænset årligt vedligehold. Solpanelerne kræver kun en let montering (med spyd) og medfører ikke større anlægsarbejder. De monteres på hævede stativer, som giver gode lysforhold også nedenunder panelerne. Dermed bliver der mulighed for, at grøn beplantning kan brede sig over hele anlæggets område og give gode raste- og fødesøgningsmuligheder for en række dyrearter. Lokal pl anafgrænsni ngen på lokal pl an N12 (med rødt) og N19 (med turkis)

5 plans område til hhv. boliger og erhverv. Begge lokalplaner er delvist udnyttet, men de resterende dele lokalplanlægges nu i stedet til solcelleanlæg. Det lokale terræn, både indenfor selve lokalplanområdet og i de omkringliggende områder, er mere eller mindre fladt. Mod syd grænser området op til et boligområde (Syrenvænget, Rosenhaven). Mod vest ligger den gennemgående Wichmandsvej, og erhvervsarealerne langs denne. Mod nord ligger udkanten af byen, som også består af blandede erhvervsarealer (virksomheder samt en genbrugsplads). Mod øst ligger lokalplanområdet ud mod det åbne land, afgrænset af et læhegn ud mod de nærmeste markstykker. Der findes i dag tæt grøn beplantning langs lokalplanområdets udgrænsning mod vest, langs Wichmandsvej. Langs den østlige kant mod markerne står et mindre, smalt grøn hegn. Herudover er der ret sparsom beplantning og relativt åbent mod byområderne nord og syd for lokalplanområdet. ANVENDELSE Lokalplanen udlægger areal til opsætning af solcelleanlæg og elproduktion herfra, samt de tilhørende tekniske anlæg og vejadgange gennem området, der er nødvendige for driften af anlægget. Dette omfatter også betingelser for størrelse og højde af solpaneler og de tilhørende anlæg. Der kan desuden etableres rekreative funktioner på de arealer der ikke anvendes til solceller. Lokalplanen udlægger et gennemgående grønt bælte gennem lokalplanområdet til offentlige, rekreative formål. LANDSKABELIG INDPASNING Solpanelerne opstilles med front mod syd for at udnytte solstrålingen optimalt. Lokalplanen opstiller betingelser, der sikrer, at panelerne samtidig opstilles i velordnede parallelle, lige rækker. Planen indeholder også betingelser for solanlæggets visuelle fremtræden: farver, refleksion etc., der sikrer en harmonisk indpasning i lokalplanområdet. Skitse til disponering af lokalplanområdet, med en grøn kile igennem området. 2

6 Det lokale terræn er stort set fladt. Der etableres beplantning på alle sider omkring anlægget, som efter opvækst forventes helt visuelt at afskærme solcelleanlægget fra de omkringliggende områder. BEPLANTNING Solcelleanlægget ønskes omkranset af randbeplantning, og lokalplanen opstiller betingelser, der sikrer, at de omgivende hegn vil have tilpas højde, bredde og tæthed til at fungere som en tilfredsstillende visuel afskærmning mod omgivelserne. Mod lokalplanområdets afgrænsning mod nord kan afskærmende beplantning her etableres som en del af et større grønt bælte. Dette vil samtidig give plads til en evt. åbning af vandløbet her, som i dag er rørlagt, og løber gennem området fra klostermosen i nordøst til Rørsø i vest. Mod de øvrige sider etableres beplantningen som en tæt randbeplantning langs lokalplanområdets afgrænsning. Planen ønsker samtidig at give mulighed for at kunne etablere varierede, tilpassede plantetyper, som kan bidrage til at fremme den lokale biodiversitet. Beplantningen skal etableres før ibrugtagning af anlægget. Der kan opstå situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at plante umiddelbart før ibrugtagningen af anlægget (f.eks. pga. årstiden). I sådanne tilfælde skal beplantningen etableres på det først kommende hensigtsmæssige tidspunkt. VEJ- OG ADGANGSFORHOLD Lokalplanområdet drives i dag i markdrift uden stier eller adgangsveje gennem området. Fremtidig adgang til området vil skulle ske fra enten Egevænget eller Syrenvænget. Indenfor lokalplanområdet kan der etableres de veje og stier der måtte være nødvendige for driften. Der kan ligeledes etableres stier, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt for områdets øvrige rekreative funktioner. Der kan i den grønne kile etableres en offentlig sti. BILAG Der er til lokalplanen blevet udarbejdet 3 kortbilag. Kortbilag 1: matrikel og områdeafgrænsning. Kortbilag 2: Adgangsveje beplantningsbælter. Kortbilag 3: illustrationsplan. 3

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING STATSLIG PLANLÆGNING KYSTNÆRHEDSZONE Lokalplanområdet ligger delvist indenfor kystnærhedszonen, da den vestlige del af området ligger indenfor den afgrænsning af zonen, som løber omkring Rørsø, øst for Nysted. Solpanelerne har en begrænset højde, maksimalt 3 meter fra terræn, og med beplantning omkring lokalplanområdet og den tætte bymæssige bebyggelse vest for området, vil solcellerne slet ikke være synlige fra de egentlige sø-/kystområder omkring Rørsø længere ude mod vest eller vigen sydvest for Nysted. De lavtliggende, flade kystnære landskaber mod syd og sydøst ligger på lidt længere afstand, kystlinjen ligger omkring 2-2,5 km fra lokalplanområdet, og på disse afstande vil beplantningen langs den østlige kant af lokalplanområdet helt afskærme for anlæggets synlighed. Samlet vurderes opstillingen af solceller ikke at have egentlig betydning for oplevelsen af kystlandskaberne indenfor kystnærhedszonen. NATURA 2000 I henhold til 13 i Planloven (lov nr. 587 af ) må en lokalplan ikke stride mod en Natura 2000-plan. Der foreligger ikke en Natura 2000-plan i og omkring lokalplanområdet, da området ligger udenfor et Natura 2000-område. I henhold til 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af ) gælder, at planforslag i eller udenfor et Natura ikke må påvirke udpegningsgrundlagene for et Natura 2000-område væsentligt eller kunne få væsentlige afledte konsekvenser, der kan påvirke udpegningsgrundlagene væsentligt. Lokalplanområdet ligger ca. 300 m fra nærmeste Natura 2000-område. Området udgør Natura 2000-område nr. 173, herunder Habitatområde, nr. 152 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 83. Udpegningsgrundlagene fremgår nedenfor. grundlaget og for øvrige flagermus, da det kan skabe flere fourageringsmuligheder for disse. På grund af ovenstående vurderer Natur, at gennemførelsen af lokalplanforslaget ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene væsentligt. Lokalplanforslaget kan heller ikke umiddelbart få afledte konsekvenser ved realisering. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering. Det vurderes samlet, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt. HABITAT - (BILAG IV-ARTER) Der foreligger pt. ikke naturdata fra lokalplanområdet i Danmarks Miljøportal ved søgning d Men der vil kunne forekomme både flagermus og padder på og omkring lokalplanområdet på grund af nærliggende beskyttede naturtyper. Natur vurderer dog, at området ikke udgør et yngle- og rastested for disse, da arealet på luftfotos nu og tilbage i tiden ser ud til at være i almindelig omdrift. Det vurderes derfor, at gennemførelsen af planforslaget ikke kan beskadige bilag IV-plantearter samt ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-dyrearter, jf. Habitatbekendtgørelsen 11, stk. 2, (BEK nr. 408/2007). I henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen 14 (Bekendtgørelse nr. 330 af ) må visse vildtlevende dyr, omfattet af bilag 1 og 2 til BEK nr. 901, ikke slås ihjel, indfanges eller indsamles uanset hvilken metode, der anvendes. Det gælder fx alle padder og flagermus. Der gøres opmærksom på, at lokalplanområdet som nævnt er beliggende i et område, hvor der i en afstand af ca. 300 m ligger 3-beskyttede naturområder fx Rørsø. Der kan derfor i perioder forekomme både padder og flagermus, som kan opholde sig på og omkring lokalplanområdet. Gennemførelse af lokalplanen vil ikke påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget, da lokalplanområdet er beliggende udenfor Natura 2000-området. Der kan forekomme rastende svaner og gæs indenfor lokalplanområdet, men Natur vurderer, at svaner og gæs allerede nu i højere grad anvender de større omkringliggende landbrugsarealer til at fouragere på pga. forstyrrelse fra omkringliggende beboelsesejendomme op lokalplanområdet. Åbning af vandløbet i den nordlige del af området vurderes til at være en fordel for flagermus på udpegnings- 4

8 KOMMUNEPLAN OMRÅDE NYST T4 TILLÆG I Kommuneplan for Guldborgsund Kommune indgår lokalplanområdet i Nysted By, indenfor henholdsvis rammeområde NYST B7 (Boligområde Syrenvænget) og rammeområde NYST E3 (Erhvervsområde ved Egevænget). Opførelse af et solenergianlæg er således ikke i overensstemmelse med retningslinjerne i den hidtidige kommuneplan, og lokalplanens gennemførelse kræver, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen. ANVENDELSE: Tekniske anlæg, herunder solcelleanlæg, samt rekreative formål der kan indpasses omkring de tekniske anlæg. BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER: Bebyggelsesprocent for rammen 10. Max. antal etager 1. Max. bygningshøjde 3m. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan udlægger en ny ramme T4 - Solcelleanlæg Nysted. Ligeledes rettes der mindre områdeafgrænsninger i de omkringliggende rammer. FRIAREALER Se generelle bestemmelser Arealet hvor der udlægges en ny ramme er i dag omfattet af kommuneplanramme NYST B7 og NYST E3. Dele af disse to kommuneplanrammer overføres til den nye ramme NYST T4. Bestemmelserne for NYST T4 fremgår af boksen til højre. TRAFIKALE FORHOLD Mht. parkering se de generelle rammebestemmelser ZONESTATUS Arealet ligger i, og forbliver i byzone. For områderne NYST E3, NYST B7, NYST O3 er de samme regler gældende som hidtil. Der er for alle områder ændret i rammernes afgrænsning. ANDET Se generelle rammebestemmelser Kommende kommunepl anrammer Nuværende kommunepl anrammer 5

9 LOKALPLANER AFLYSNING AF LOKALPLAN NYS N19 OG NYS N12 Det aktuelle lokalplanområde indgår i et område, der er omfattet af lokalplan NYS N19 vedtaget af Nysted Byråd den 16. juni 2004 samt af lokalplan NYS N12 vedtaget af Nysted Byråd den 11. november Lokalplanerne fastlægger området til henholdsvis boligområde (lokalplan NYS N19) samt erhvervsområde til let industri (lokalplan NYS N12). Lokalplan NYS N19 og lokalplan NYS N12 aflyses for det aktuelle lokalplanområde, når nærværende lokalplan er endeligt vedtaget af Byrådet. ANDRE PLANER KULTURMILJØER Hele byområdet lige vest for lokalplanområdet, på den anden side af Wichmandsvej, samt et større landområde længere mod vest, omkring Rørsø, er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan Med deres begrænsede højde vil solpanelerne i sig selv ikke have videre betydning for oplevelsen af bymiljøet på den anden side af vejen. Hertil kommer, at solcelleanlægget vil være helt visuelt afskærmet fra byområderne mod vest af beplantning langs kanten af området, samt at den nærmeste nabo på den anden side af Wichmandsvej. Indenfor det udpegede kulturmiljø, er en større tømmerhandel med store bygninger og et væsentligt industri-teknisk præg. Samlet vurderes opstillingen af solceller at have helt underordnet betydning for oplevelsen af det udpegede kulturmiljø. GRUNDVAND Lokalplanområdet ligger delvist i et område med drikkevandsinteresser og delvist i et område med særlige drikkevandsinteresser. Solcelleanlæg indeholder ingen former for væsker, og lokalplanen indebærer derfor ikke en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. KLIMAPLAN Guldborgsund Kommune bestræber gennem sin klimaplan at nedbringe det samlede CO2-udslip, og øge andelen af vedvarende energi. Denne lokalplan muliggør at der etableres et solcelleanlæg, der bakker op om denne målsætning. VEJ- OG STIPROJEKTER Vej- og stiprojekter udført efter lokalplanens vedtagelse skal godkendes af Guldborgsund Kommunes vejmyndighed. HANDICAPVENLIGHED Stier og offentlige rekreative arealer skal indrettes efter ds 3028 tilgængelighed for alle, samt ds 105 udearealer for alle. MILJØFORHOLD STØJ Ingen form for aktiviteter i lokalplanområdet må give anledning til støjgener. De af Miljøministeriet til enhver tid fastsatte vejledende grænseværdier for støjbelastning skal overholdes. Foranstaltninger til afværgning af støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i brug. JORDFORURENING Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes, jf. 71 i lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 om forurenet jord. Området ligger uden for områdeklassificeret areal og jordfyldninger skal derfor ikke anmeldes. SERVITUTTER Der er for lokalplanområdet tinglyst lokalplan N12 og N19. Disse tinglysninger ophæves for lokalplanområdet, idet lokalplanen endelig vedtages. I henhold til Lov om Planlægning 15, stk. 2 nr. 16 ophæves servitutter, der er i strid mod lokalplanens vedtagelse. Område med særlige drikkevandsinteresser er markeret med rød skravering, mens områder med drikkevandsinteresser er markeret med blå skravering Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst og derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes 6

10 FORSYNING SPILDEVAND Byggeri skal såfremt det måtte være nødvendigt tilsluttes kloaknettet efter nærmere anvisning fra Guldborgsund Forsyning MUSEUMSLOVGIVNING Forud for igangsættelse af jordarbejder, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden. MILJØVURDERING Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget, og på den baggrund er det Byrådets vurdering at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen og kommuneplantillægget, idet planerne omfatter et mindre område på lokalt plan og planerne ikke vurderes at danne grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. VVM Anlæg til produktion af elektricitet er nævnt i bilaget til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at et solcelleanlæg til produktion af elektricitet ikke kan sammenlignes med et traditionelt værk til fremstilling af elektricitet som f.eks. gasmotorer eller turbineanlæg. Anlægget vil derfor ikke være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (se bilag 3 og 4). MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Når en lokalplan er offentliggjort i henhold til Lov om planlægning (Planloven) 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at en ejendom, der er omfattet af forslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde m.v., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. ENDELIGE RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning (Planloven) 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 7

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS FORMÅL ER AT SIKRE: 1.1 At området kan anvendes til solcelleanlæg samt de nødvendige tilhørende tekniske installationer, 1.2 at fastlægge bestemmelser for solcelleanlæggets placering og størrelser, der sikrer en harmonisk indpasning i landskabet, Kommentarer til 1 Formålet med lokalplanen er at sikre muligheden for etableringen af et solcelleanlæg, og dennes indpasning i landskabet 1.3 at friarealer udlægges til grønt område, samt at der omkring anlægget etableres grønne beplantningsbælter til brug som hegn og visuel afskærmning, 1.4 at der sikres vejadgang til og igennem området til servicering af solcelleanlægget, 1.5 at sikre, at området retableres, når driften af solcelleanlægget ophører. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter dele af matriklen 23a Nysted Markjorder, samt matrikel 7000aq Nysted Markjorder. 2.2 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der udstykkes af det i 2.1 nævnte område. 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til energiproduktion i form af solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer, vejanlæg og beplantning. 3.2 Der kan tillades rekreative aktiviteter der hensigtsmæssigt kan indpasses i områdets øvrige aktiviteter. 3.3 Det på kortbilag 2 markerede område, er udlagt til offentligt rekreativt område. Kommentarer til 3.2 Hovedformålet med lokalplanen er at muliggøre et solcelleanlæg. Såfremt der måtte være et ønske om og mulighed for, kan arealer imellem solcellerne anvendes til rekreative aktiviteter, så længe disse ikke påvirker driften af solcelleanlægget 4. VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD 4.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Egevænget, Syrenvænget. Indgange kan placeres som angivet på illustrationsplanen på kortbilag Etablering af adgangsveje skal godkendes af Guldborgsund Kommunes vejmyndighed. 4.3 Adgangsveje skal så hvidt muligt placeres således der ikke opstår direkte indkig til solcellerne fra de omkringboende naboer. 4.4 Der må kun etableres veje, som er nødvendige for driften af anlægget. Veje må have en kørebanebredde på højest 4 meter og skal udføres med en kørefast belægning af grus eller andet godkendt vejmateriale. 8

12 4.5 Der kan indenfor det rekreative område markeret på kortbilag 2 etableres en offentlig tilgængelig sti. 5. UDSTYKNINGER 5.1 Indenfor lokalplanområdet kan der ske udstykning af solcelleanlæggene. Udstykningen af arealet kan ske i op 6 dele, svarende til én for hver af de 6 stk. 400 kw anlæg. 5.2 Der kan udstykkes arealer til mindre skure o.lign. i forbindelse med rekreative funktioner i lokalplanområdet. 5.3 Der kan ikke ske udstykning til andre formål end ovenstående 6. ANLÆGGETS OMFANG OG PLACERING 6.1 Solcellepaneler skal opstilles i lige, parallelle rækker med ensartede afstande mellem hvert panel, efter principperne som vist på illustrationsplanen i kortbilaget Solcellepaneller skal have en højde på maks. 3 meter over terræn, målt fra niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet. 6.3 Ledninger mellem de enkelte rækker i solcelleanlægget, transformerstation og elnettet skal fremføres under terræn. 7. ANLÆGGETS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Alle solceller opsat inden for lokalplanområdet skal fremtræde med samme farve, størrelse og udformning. 7.2 Farver skal holdes i dæmpede farver, såsom mørk blå eller grå. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. Kommentarer til 7.3 Solceller skal være antifleksbehandlet, således der ikke opstår blænde- og blinkgener for naboer og forbipasserende. 7.3 Solcellerne skal være antirefleksbehandlede og må maksimalt have et glanstal på Det er tilladt at skilte på tekniske installationer, såfremt det er nødvendigt for drift og sikkerhed af anlægget. 7.5 Der tillades skiltning mod det på bilag 2 angivne rekreative areal til information om aktiviteter indenfor lokalplanområdet (herunder solcelleanlægget) Kommentarer til Bestemmelser omkring skiltning skal sikre at der kan informeres om projektet intentioner, men at dette sker på en måde hvorpå der ikke opstår gener for naboer 7.6 Skiltning må ikke overstige 2 m. i højden. 8. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 8.1 Indenfor lokalområdet må der etableres bygninger med et areal på maks. 6 m2. Kommentarer til 8.1 Der skal til anlægget etableres mindre teknikbygninger til tilslutningen. Der kan derudover blive behov for mindre skure til områdets rekreative aktiviteter 9

13 8.2 Arealet af alle bygninger må samlet ikke overstige 60 m Teknikbygninger må maks. have en højde på 3,5 meter over terræn. 9. HEGNING OG BEPLANTNING 9.1 Beplantningsbælterne langs lokalplanområdets afgrænsning skal have en bredde på minimum 5 meter og minimum 3 rækker træer og buske. 9.2 Beplantningen skal være tæt og bestå af egnstypiske hjemmehørende arter. 9.3 Der kan på enkelte steder mod det på kortbilag 2 markerede rekreative areal, undlades beplantning, for at skabe indblik til solcellerne. 9.4 Beplantningsbæltet skal være etableret inden ibrugtagning af anlægget. Jf Det er tilladt at etablere trådhegn omkring solcelleanlægget. Hegnet skal stå på indersiden af beplantningsbæltet. 9.6 Hegnet skal give mulighed for indkig til området og højden må ikke overstige 2 meter. 9.7 Der kan på ydersiden af beplantningen etableres et mindre trådhegn i maksimalt 1,2m højde til beskyttelse af nyplantede træer og buske. Kommentarer til 9.4 Såfremt beplantning ikke er muligt/hensigtsmæssigt (f.eks. pga. årstiden) umiddelbart før ibrugtagning, skal der plantes ved først kommende lejlighed. Kommentarer til 9.5 For at hegnet ikke virker for massivt skal det etableres således der er indblik til solcelleanlægget. Dette kan f.eks. være et trådhegn el. lign. 10. UBEBYGGEDE AREALER 10.1 Ubebyggede arealer skal henligge som naturgræs/blomstereng. Det er tilladt at etablere frugttræer og -buske som solitære beplantninger på friarealer og som en del af beplantningsbælterne Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden skal overholdes Der må ikke oplagres jord, bygningsaffald eller lignende affald, eller andet affald og materialer indenfor lokalplanens areal Det på kortbilag 2 markerede vandløb kan genåbnes som et rekreativt element i området Parkering i forbindelse med servicering o. lignende af solcelleanlægget skal ske indenfor det indhegnede område. 11. BELYSNING Kommentarer til 9.7 Hegnet på ydersiden af beplantningsbæltet har udelukkende til formål at beskytte nye planter. Derfor bør et eventuelt hegn fjernes, idet beplantningsbæltet er tilvokset. Kommentarer til 10.4 I forbindelse med genåbningen af vandløbet, kan der etableres et andet forløb af åen. Genåbning af vandløbet kræver godkendelse af Guldborgsund Kommune Der må kun etableres belysning langs offentlige stier i området 11.2 Belysning skal udføres med den maksimal højde på 3 meter Ingen belysning må give anledning til gener for naboer eller trafik. 10

14 12. TERRÆN 12.1 Det eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares. Det er tilladt at foretage mindre terrænreguleringer, som er nødvendige for opførslen af anlægget under forudsætning af, at alle reguleringer udføres som blødt afrundede op mod bygninger eller anlæg Der må ikke foretages permanente reguleringer af det naturlige terræn på mere end +/- 0,5 meter og terrænreguleringer tættere på skel end 1 meter er ikke tilladt. 13. HANDICAPVENLIGHED 13.1 Ved etablering af offentligt tilgængelige stier og arealer skal disse udformes efter ds3028 tilgængelighed for alle, samt ds105 udearealer for alle. 14. REGNVAND 14.1 Regnvand skal nedsives indenfor lokalplanområdet 15. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 15.1 Den i 9.1 angivne beplantning skal være etableret ved ibrugtagning af anlægget Inden solcelleanlægget kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald og lignende og være givet et ordentligt udseende jf Kommentarer til 15.1 Såfremt beplantning ikke er muligt/hensigtsmæssigt (f,eks. pga. årstiden) umiddelbart før ibrugtagning, skal der plantes ved først kommende lejlighed. 16. SERVITUTTER 16.1 Det skal tinglyses på ejendommen, at hele solcelleanlægget med tilhørende tekniske anlæg samt befæstede arealer og funderingsanlæg skal fjernes af ejeren inden ét år efter, driften er ophørt. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Tinglysning skal være sket senest ved færdigmelding af etablering af solcelleanlægget. 17. OPHÆVELSE AF HIDTIL GÆLDENDE LOKALPLANER 17.1 Lokalplan NYS N19 samt NYS N12 aflyses for det aktuelle lokalplanområde. 18. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 18.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 11

15 18.2 Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 19. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget som forslag, til udsendelse i offentlig høring, af Guldborgsund Byråd på mødet den 15. maj 2014 John Brædder Borgmester Claus Thykjær Kommunaldirektør 12

16 KORTBILAG 1 13

17 KORTBILAG 2 14

18 KORTBILAG 3 Lokalplanafgrænsning Solceller Beplantningsbælte Å-forløb 15

19 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN REDEGØRELSE Tillæg nr. 1 til Kommuneplan udlægger en ny ramme T4 - Solcelleanlæg Nysted. Ligeledes rettes der mindre områdeafgrænsninger i de omkringliggende rammer. Arealet hvor der udlægges en ny ramme er i dag omfattet af kommuneplanramme NYST B7 og NYST E3. Dele af disse to kommuneplanrammer overføres til den nye ramme NYST T4. Den nye ramme NYST T4 giver mulighed for opførsel af et solcelleanlæg, samt udnyttelse af de ubebyggede arealer til diverse offentlige formål der kan indpasses omkring solceller. Der gives kun mulighed for at der kan opføres mindre bebyggelser i forbindelse solcelleanlægget eller de offentlige formål. Nuværende rammer

20 Fremti di ge rammer OMRÅDE MARI T4 ANVENDELSE: Tekniske anlæg, herunder solcelleanlæg, samt rekreative formål der kan indpasses omkring de tekniske anlæg. BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER: Bebyggelsesprocent for rammen 10. Max. antal etager 1. Max. bygningshøjde 3m. FRIAREALER Se generelle bestemmelser 2

21 TRAFIKALE FORHOLD Mht. parkering se de generelle rammebestemmelser ZONESTATUS Arealet ligger i, og forbliver i byzone. ANDET Se generelle rammebestemmelser OMRÅDE NYST E3, NYST B7, NYST O3 For områderne NYST E3, NYST B7, NYST O3 er de samme regler gældende som hidtil. Der er for alle områder ændret i rammernes afgrænsning. Således vedtaget som forslag, til udsendelse i offentlig høring, af Guldborgsund Byråd på mødet den 15. maj 2014 John Brædder Borgmester Claus Thykjær Kommunal direktør 3

LOKALPLAN 180 ØSTER TOREBY ERHVERVSAREAL TIL SOLCELLER FORSLAG

LOKALPLAN 180 ØSTER TOREBY ERHVERVSAREAL TIL SOLCELLER FORSLAG LOKALPLAN 180 ØSTER TOREBY ERHVERVSAREAL TIL SOLCELLER FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2016 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov

FORSLAG. Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23. Telemast syd for Amalievænget, Nakskov FORSLAG Lokalplan 360-63 og Kommuneplantillæg 23 Telemast syd for Amalievænget, Nakskov August 2013 Offentlig høring fra den 27. august til 22. oktober 2013 FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR TELEMAST SYD FOR AMALIEVÆNGET,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere