Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg"

Transkript

1 Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Resumé 1. Denne sag drejer sig om, at Dansk Energi har anmeldt en særlig vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg til Energitilsynet. 2. Sagen forelægges for Energitilsynet, dels fordi der er tale om en branchevejledning med overordnede principper for tarifering, som ikke tidligere har været behandlet af Energitilsynet, og dels fordi der er tale om, at der er stor politisk fokus samt mediefokus på netop den omfattede kundegruppe. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Dansk Energi har udarbejdet vejledningen, fordi foreningen har vurderet, at kunder med solcelleanlæg efter den nuværende tariferingsmodel, som er taget til efterretning af Energitilsynet ved møde d. 18. december 2012, ikke betaler for de omkostninger, som de som køberkategori giver anledning til, hvilket ikke er i overensstemmelse med. elforsyningslovens bestemmelser. 4. Dansk Energis vejledning indeholder en nettarif, en rådighedsbetaling samt et særligt abonnement. Nettariffen betales af den leverede mængde elektricitet fra elnettet, og svarer til den normale nettarif efter den nuværende tariferingsmodel, og som alle andre kunder også betaler. Rådighedsbetalingen betales af den mængde elektricitet, som solcelleejerne forbruger direkte fra anlægget, og dækker de omkostninger netselskabet har ved, at kapaciteten i elnettet skal stå til rådighed. Endeligt indeholder vejledningen et særligt abonnement for solcellekunder, fordi disse kunder er forbundet med særlige administrative omkostninger for netselskabet. 5. Sekretariatet har overordnet set vurderet, at ejere af solcelleanlæg udgør en særlig kundegruppe for netselskaberne, og har derfor ikke fundet det urimeligt, at der findes særlige tariferingsmetoder for denne gruppe af kunder. 6. Sekretariatet har vurderet, at den nettarif, som kunder med solcelleanlæg ved vejledningen kommer til at betale, er overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser, idet kunder med solcelleanlæg der- 1

2 med betaler det samme for den samme ydelse, som alle andre kunder. 7. Det særlige nye abonnement for kunder med solcelleanlæg følger hovedreglen i den nuværende tariferingsmodel. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at det særlige nye abonnement for kunder med solcelleanlæg ligeledes er i overensstemmelse med elforsyningsloven. 8. Vedrørende rådighedsbetaling har Sekretariatet for Energitilsynet fundet det rimeligt, og i overensstemmelse med elforsyningsloven, at kunder med solcelleanlæg betaler for, at deres andel af den samlede efterspurgte kapacitet står til rådighed. Sekretariatet for Energitilsynet har derudover vurderet, at metoden til fastsættelse af rådighedstariffen er i overensstemmelse med elforsyningsloven. Der er her lagt vægt på, at kunderne alene betaler de omkostninger, som de giver anledning til, idet rådighedstariffen er korrigeret for de fordele, og dermed reducerede omkostninger, som forbrug direkte fra solcelleanlægget forårsager. 9. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor indstillet, at Energitilsynet tager Dansk Energis anmeldte vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg til efterretning. Tilkendegivelse 10. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse tilkendegivet følgende: At en anvendelse af vejledningen til tarifering af kunder med solcelleanlæg uden afvigelser vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens 73, og at vejledningen derfor tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens 73 b. At anvendelse af vejledningen ikke erstatter det enkelte netselskabs egen metodefastsættelse og følgende beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af Energitilsynet efter de almindelige regler herom, jf. elforsyningslovens 73 a og Metodebekendtgørelsens 1 og 4. At anvendelse af vejledningen ikke i sig selv indebærer en godkendelse af det enkelte selskabs tarifering. 2

3 Sagsfremstilling 11. Dansk Energi har d. 20. marts 2013 anmeldt en vejledning til særlig tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg. Vejledningen omfatter alle installationstilsluttede solcelleanlæg, både store produktionsanlæg over 50 kw og de mindre anlæg under 50 kw, herunder også de helt små husstandsanlæg. 12. Den nye tariferingsmetode for kunder med solceller indeholder en nettarif og et særligt abonnement, fastsat i overensstemmelse med de generelle tariferingsmetoder for alle øvrige kunder. Hertil kommer en rådighedsbetaling for det forbrug, som solcelleejerne har direkte fra eget anlæg. 13. Det nuværende tariferingssystem er tre-delt, og består af et investerings/tilslutningsbidrag, et årligt abonnement samt en variabel nettarif. Tilslutningsbidraget dækker de omkostninger, der måtte være ved tilslutning og udbygning af nettet i forbindelse med tilslutningen, abonnement dækker de faste omkostninger, der er forbundet med kundeforholdet, og nettariffen dækker de løbende omkostninger, der er til bl.a. drift og vedligeholdelse af nettet. Det er alene abonnementet og nettariffen der påvirkes af Dansk Energis vejledning om tarifering af kunder med solcelleanlæg. 14. Baggrunden for anmeldelsen er ifølge Dansk Energi, at elforsyningsloven foreskriver, at fastsættelse af tarifferne skal ske efter kostægte principper ud fra de omkostninger, som de enkelte køberkategorier giver anledning til. 15. Når kunder med solcelleanlæg skal underlægges en særlig tariferingsmetode hænger det ifølge Dansk Energi sammen med, at elnettet skal indrettes ens, uanset om den enkelte forbruger (i perioder) producerer en del af sit elforbrug selv eller ej. Elnettet skal kunne levere den strøm, som forbrugerne maksimalt efterspørger til et hvert tidspunkt, uafhængigt af, om nogle kunder installerer solceller. 16. Dette skyldes ifølge Dansk Energi, at solcelleanlæggene alene kan nedbringe trækket i nettet på nogle tidspunkter primært om sommeren i de lyse timer, hvor overskydende produktion tilføres nettet. På andre tidspunkter, trækker disse kunder det meste eller hele deres elforbrug på nettet, fordi anlægget ikke producerer eller producerer relativt lidt i forhold til den pågældende solcelleejers elforbrug på tidspunktet. Dette er typisk også på de tidspunkter, hvor elforbruget er størst, f.eks. en mørk vinteraften. Solcelleanlæggene kan dermed ikke til enhver tid nedbringe trækket i nettet, og kravene til den samlede kapacitet i elnettet er derfor i langt overvejende grad uafhængigt af, om der er installeret solceller. Dansk Energi anfører hertil, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse af nettet derfor også er uafhængigt af, om der kommer produktion fra solceller, men at alene kapaciteten, der skal stå til rådighed for kunden, er afgørende herfor. 17. At omkostninger til drift- og vedligeholdelsesomkostninger er drevet af behovet for kapacitet gælder ifølge Dansk Energi for alle forbrugere. Der er imidlertid en forskel mellem gruppen af solcelleejere og øvrige kunder. 18. For kunder, der trækker hele deres forbrug fra elnettet, er det årlige forbrug fra nettet ifølge Dansk Energi en god approksimation for kapacitetsbehovet, hvor det antages, at øget forbrug vil øge kapacitetsbehovet, og dermed omkostningerne 3

4 hertil. Disse kunder betaler således via nettariffen for de fulde omkostninger til drift og vedligeholdelse for det krævede kapacitetsbehov. Samtidig sikres det, at de kunder, der har det største forbrug og som derved antages at stille størst krav til kapacitetsbehovet også bidrager mest til at sikre driften af dette kapacitetsbehov. 19. Ifølge Dansk Energi er det samlede årlige forbrug fra nettet imidlertid ikke en tilsvarende god approksimation for det samlede kapacitetsbehov for kunder med solcelleanlæg, idet solcelleejerne producerer en del af deres forbrug selv, men alligevel har det samme kapacitetsbehov i nettet som kunder uden solcelleanlæg. Da den del af solcelleanlæggenes produktion, der forbruges direkte fra anlægget, betyder en relativt mindre leveret mængde fra nettet, vil disse kunder derved betale mindre til drift- og vedligeholdelse af den krævede kapacitet via den almindelige nettarif, som betales af den leverede mængde el fra nettet,end kunder uden solcelleanlæg, selvom kravet til kapacitet og omkostningerne hertil er stort set det samme. 20. Den nye tariferingsmetode indebærer, at solcelleejere kommer til at betale for de omkostninger, der påføres nettet, på lige fod med kunder, der modtager hele deres forbrug fra det kollektive net. 21. Den nye tariferingsmetode indebærer ifølge Dansk Energi ligeledes, at tariferingen sker efter ensartede principper for alle solcellekunder uanset deres mulighed for at anvende nettoafregningsordningen for afgifter og PSO. 22. Den anmeldte tariferingsmetode indeholder 3 elementer: 4 a) Der betales nettarif af den målte leverede mængde elektricitet b) Abonnementsbetaling for omkostninger relateret til kundeforholdet c) Der betales rådighedsbetaling for den mængde elektricitet, som forbruges direkte fra eget anlæg. Nettariffen (a) betales på ens vilkår for alle kunder, herunder både solcelleejere og øvrige forbrugere, mens der ved fastsættelse af abonnementet (b) skelnes mellem de to grupper. Rådighedsbetalingen (c) er en tillægsbetaling, der alene gør sig gældende for forbrugere med eget solcelleanlæg. De enkelte elementer uddybes nedenfor. Efterfølgende gennemgås også målingsgrundlaget for betaling af nettarif og rådighedsbetaling. Nettariffen 23. Nettariffen er den løbende betaling, der dækker omkostninger til at drive og vedligeholde elnettet, og betales af den målte mængde elektricitet, der leveres til kunden 24. Størrelsen af denne nettarif i vejledningen for kunder med solceller følger de almindelige principper herfor, som er fastlagt i Dansk Energis vejledning til tarifberegningsmodel, som kan findes her:

5 25. Vejledningen er taget til efterretning af Energitilsynet ved møde d. 19. december Nettariffen er således fastsat efter samme princip uanset, om kunden har solcelle eller ej. Abonnementet 27. Abonnementsbetalingen dækker ifølge Dansk Energi over administrationsomkostningerne ved kundeforholdet, herunder omkostningerne til at sikre valide data til afregning af produktion og forbrug. Abonnementsbetalingen for kunder med solcelleanlæg fastlægges efter den specifikke afregningsgruppe 1-6 i Energinet.dks Retningslinier for nettoafregning af egenproducenter, som er udstedt med hjemmel i Nettoafregningsbekendtgørelsen, og efter principperne i Dansk Energis førnævnte vejledning. 28. For afregningsgrupperne 1-6 er der forskellige krav til måling og rapportering, og opgørelse af afregningsgrundlag dels for tarif og rådighedsbetaling, og dels for PSO (Fuld PSO, reduceret PSO eller ingen PSO). Dette afviger fra afregningen af almindelige kunder, hvor afregningsgrundlaget for både tarif og (fuld) PSO typisk alene er den leverede mængde fra nettet og hvor rapporteringskravene er mindre omfangsrige og mindre differentierede. Abonnementsbetalingen for kunder med solcelleanlæg afhænger dermed bl.a. af, om kunden er timeafregnet, eller om kunden afregnes efter en simpel model baseret på målt mængde elektricitet over en periode. Afregningsgrupperne fremgår af nedenstående boks 1. Boks. 1. Energinet.dks afregningsgrupper for egenproducenter Afregningsgruppe Nettoafregning på timebasis Gruppe 1: Decentrale anlæg, hvis elproduktion sælges på markedsvilkår. Gruppe 2: Decentrale anlæg, hvis elproduktion er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a og sælges til lovbestemte priser. Gruppe 3: Blandingsfyrede værker med flere anlæg, hvoraf nogle er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a og andre ikke. For anlæg i grupperne 1-3 er afregningsgrundlaget for Energinet.dks net-, system- og PSOtarif-lig med den målte nettolevering til/fra net på timebasis. Der opkræves reduceret PSOtarif af egenproduktionen beregnet som nettoproduktionen fratrukket nettolevering til net. Afregningsgruppe Forenklet nettoafregning Gruppe 4: Installationstilsluttede vindmøller uanset størrelse og installationstilsluttede decentrale anlæg med en installeret effekt under 50 kw med overskudsproduktion, som ejeren vil sælge. Gruppe 5: Installationstilsluttede anlæg uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er 0 eller ubetydelig For anlæg i grupperne 4-5 gennemføres en forenklet nettoafregning på basis af den målte bruttolevering til/fra net i afregningsperioden. Modellen kan anvendes for de nævnte anlægstyper, uanset om de har fuld time-/kvartersregistrering og dermed mulighed for at anvende nettoafregning på timebasis. Afregningsgruppe 6 - Årsbaseret nettoafregning Gruppe 6: Installationstilsluttede VE-anlæg med en effekt <= 6 kw i privat husstand, eller højest 6kW pr. 100 m 2 i ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. For anlæg i gruppe 6 er afregningsgrundlaget baseret på opgørelse af nettolevering til/fra net på årsbasis, eller for den afregningsperiode der opgøres i forbindelse med flytning eller leverandørskifte. 5

6 Abonnementsbetalingen følger Dansk Energis vejledning til tarifberegningsmodel, som er taget til efterretning af Energitilsynet på møde d. 18. december Dvs. at faste omkostninger, der knytter sig til kundeforholdet, indregnes i den faste betaling, dvs. abonnementet. Rådighedsbetaling 29. Rådighedsbetalingen er en betaling for kapacitet, der ikke dækkes via nettariffen. Ifølge Dansk Energi har det som beskrevet ovenfor omkostninger for netselskabet, at en kunde med solceller skal kunne trække el fra nettet til hver en tid, uanset om solcellerne producerer eller ej. 30. I følge anmeldelsen skal rådighedsbetalingen betales af solcelleejerens egetforbrug af elektricitet direkte fra solcelleanlægget, og skal dække omkostningerne ved, at solcelleejeren til enhver tid i stedet kan trække dette forbrug fra det kollektive net. Rådighedsbetalingen opgøres derfor i forhold til solcelleejerens egetforbrug direkte fra solcelleanlægget målt i kwh. 31. Rådighedsbetalingen pr. kwh svarer til nettariffen fratrukket de besparelser, der er ved ikke at benytte det kollektive elnet. De nævnte besparelser dækker over sparede omkostninger til nettab og netudbygning. Metoden for fastsættelsen af rådighedsbetalingen som den almindelige nettarif fratrukket omkostninger til nettab og netudbygning svarer til beregningsmodellen i Elfor s (nu Dansk Energi) vejledning om opkrævning af rådighedsbetaling fra egenproducenter. At Elfors vejledning er i overensstemmelse med elforsyningslovens 73 er indirekte taget til efterretning via Energitilsynets godkendelse af Energi Fyn Nets anvendelse heraf, jf. afgørelse af 28. oktober Et eksempel på størrelsesordenen af en rådighedstarif i forhold til den almindelige nettarif for små solcellekunder, er indhentet fra Energi Fyn, der allerede nu opererer med en rådighedstarif for egenproducenter, jf. Elfor-vejledningen. Her vil en normal nettarif på C-niveau udgøre 19,15 øre pr. kwh, og når omkostningerne til nettab og netudbygning er trukket fra, udgør rådighedstariffen 14,21 øre pr. kwh. Forskellen på en almindelig nettarif og en rådighedstarif, dvs. omkostningerne til nettab og netudbygning udgør således knap 5 øre pr. kwh eller ca. 25 pct. Størrelsen af nettariffen, fradraget for nettab og netudbygning, og dermed også det absolutte niveau for rådighedstariffen vil variere fra selskab til selskab. 33. Med en produktion fra anlægget på kwh og en samtidighedsfaktor i mellem forbrug og produktion fra solcelleanlægget på 20 pct. vil der blive betalt rådighedstarif af 4.800*0,2=960 kwh, svarende til godt 136 kr. årligt (960 kwh*0,1421 kr. pr. kwh) med ovennævnte størrelsesorden af rådighedstariffen. 34. Efter Sekretariatet for Energitilsynets oplysninger opkræves kunder med solcelleanlæg på nuværende tidspunkt alene tarif af den mængde elektricitet, som overstiger den fra anlægget tilførte mængde elektricitet til nettet (en nettoafregningsordning). Dvs. at hvis en solcelleanlægsejer har en overproduktion, som de ikke selv forbruger, men i stedet tilfører til elnettet, så modregnes denne overproduktion i forbindelse med tarifberegningen i den mængde elektricitet, som solcelleanlægsejeren trækker fra nettet solcelleanlægsejeren kan således anvende elnettet som lager. Denne nettoafregningsordning er imidlertid hverken anmeldt til eller godkendt af Energitilsynet, og vurderes i øvrigt ikke at være i overensstem- 6

7 melse med elforsyningsloven. Det er forventningen, at netselskaberne fremadrettet vil anvende nærværende vejledning, og at der dermed ikke længere vil ske tarifafregning efter ovennævnte nettoafregningsordning. Sekretariatet vil følge op på dette. 35. Af nedenstående tabel 1 fremgår forskellen i den samlede betaling af tarif afhængigt af om man er almindelig kunde eller kunde med solcelleanlæg på den nuværende ordning efter tariferingsmodellen, den ikke godkendte nettoafregningsordning og den foreslåede ordning med udgangspunkt i Energi Fyns tilfælde rådighedsbetaling. Herudover fremgår merbetalingen ved den foreslåede ordning afhængigt af, om man har været afregnet i overensstemmelse med tariferingsmodellen eller om man har været afregnet efter nettoafregningsordningen, der som nævnt ikke har været godkendt. Tabel 1. Betaling af tarif. Almindelig netkunde, kr./år Kunde med solcelleanlæg, nuværende tariferingsmodel, kr./år Kunde med solcelleanlæg, nettoafregningsordning, kr./år Kunde med solcelleanlæg, foreslået ordning, kr./år Merbetaling ved foreslået ordning for solcellekunde afregnet efter nuværende tariferingsmodel, kr./år Merbetaling ved foreslået ordning for nettoafregnet solcellekunde, kr./år Nettarif 957,50 773,66 38,30 773, ,36 Rådighedstarif Samlet tarifbetaling ,42 136,42 136,42 957,50 773,36 38,30 910,08 910,08 910,08 Merbetaling 136,42 871,78 Note: Beregningen i tabellen er foretaget under forudsætning af at der er tale om en kunde med årligt forbrug på kwh. For kunden med solcelleanlæg er der tale om et anlæg, der producerer kwh årligt, hvoraf der forbruges 960 kwh (20 pct.) direkte fra anlægget. Med ordning efter den nuværende tariferingsmodel betales der almindelig nettarif af den leverede mængde fra nettet (4040 kwh), mens der med nettoafregningsordningen alene betales nettarif af 200 kwh årligt (samlet forbrug fratrukket anlæggets produktion), mens der med den foreslåede ordning betales nettarif af den leverede mængde fra nettet på 4040 kwh (5000 kwh-960kwh) og rådighedstarif af forbruget direkte fra anlægget (960 kwh). Målingsgrundlag for betaling af nettarif og rådighedsbetaling 36. Rådighedsbetaling skal som nævnt ske af den egenproduktion, som solcelleejeren selv forbruger direkte fra eget anlæg. 37. For store produktionsanlæg (over 50 kw) lægges der op til, at egenproduktionen opgøres på grundlag af målt elektricitet, hvorimod egenproduktion på mindre anlæg estimeres. Denne forskel er begrundet i, at det kun er for de store anlæg over 50 kw, at der er krav fra Energinet.dk om, at der skal foretages måling af egenproduktionen fra anlægget. Der er således ingen krav om måling af egenproduktionen for anlæg under 50 kw. 38. For de store anlæg betales der rådighedsbetaling af den målte egenproduktion fratrukket den mængde, der tilføres elnettet. 39. For de små anlæg er der ikke krav om måling af egenproduktionen, og derfor må denne ifølge Dansk Energi estimeres. Dansk Energi foreslår, at gøre dette ud fra anlæggets maksimaleffekt (installeret effekt) ganget med den forventede be- 7

8 nyttelsestid. Dansk Energi lægger op til, at der ved estimation af egenproduktionen anvendes en standardbenyttelsestid på 800 timer, da de har vurderet, at de fleste anlæg som minimum vil kunne præstere en benyttelsestid af denne størrelsesorden. Der er således tale om en laveste fællesnævner -betragtning, da der vil være anlæg, der producerer mere, men sandsynligvis ingen (eller få), der producerer mindre. For disse små anlæg betales der således rådighedsbetaling af den estimerede egenproduktion fratrukket den til nettet tilførte mængde el. 40. Dansk Energi har valgt standardbenyttelsestiden på de 800 timer, fordi både Energinet.dk og SKAT anvender denne standardbenyttelsestid. 41. Dansk Energi oplyser, at kunderne også kan vælge at få installeret en produktionsmåler, som de i givet fald selv vil skulle betale driftsomkostningerne til. Dansk Energi oplyser, at et eksempel på en sådan driftsomkostning hos et tilfældigt udvalgt selskab er ca. 200 kr. ekskl. moms årligt, men at dette kan variere fra selskab til selskab. Øvrigt 42. Energitilsynet tog på mødet d. 18. december 2012 Dansk Energis nuværende tariferingsmodel og vejledning hertil til efterretning, da denne blev vurderet i overensstemmelse med kriterierne i elforsyningslovens I den nuværende tariferingsmodel og vejledning indgår der imidlertid ingen særlig tariferingsmetode for så vidt angår kunder med solcelleanlæg. Kunder med solcelleanlæg er dermed i princippet underlagt de samme tariferingsmetoder som øvrige kunder uden solcelleanlæg, uanset at kunder med solcelleanlæg (og fra 2010 alle mikro VE-anlæg) kunne nettoafregne afgifter og PSO. Det vil sige, at der på lige fod med alle andre netkunder skal betales et abonnement til dækning af netselskabets faste omkostninger, og en variabel nettarif af den leverede mængde kwh til dækning af selskabets forbrugsafhængige omkostninger. Det er dog, jf. nedenfor, typisk ikke den måde kunder med solcelleanlæg i de senere år er blevet tariferet. 44. Dansk Energi har d. 23. april 2013 orienteret sekretariatet om, at Dansk Energi ultimo 2010 anbefalede alle netselskaber, at der ikke opkræves rådighedsbetaling for nettoafregnet egenproduktion fra VE-anlæg med en effekt op til 6 kw, således at VE-anlægsejerne fik en tidsbegrænset rabat gældende for 2011 og I mail af 25. april 2013 fra Dansk Energi fremgår det yderligere, at nettariffen også er omfattet af rabatordningen. Rabatordningen har ikke været en del af branchens tariferingsmodel, og ingen netselskaber har til sekretariatet metode-anmeldt tariferingsprincipper indeholdende en sådan rabatordning. 46. Dansk Energi har nu udarbejdet og anmeldt en særlig tariferingsmetode for solcelleanlægsejere og vejledning hertil. Høring 47. Et udkast til tilsynsnotat har i perioden februar 2014 været sendt i høring, og der er modtaget 3 høringssvar fra hhv. FSE, Danmarks Almene Boliger (BL) og GreenGo Energy. 8

9 48. Høringssvarene omhandler alene rådighedsbetalingen, og der er kommenteret på disse i vedlagte høringsnotat. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i sekretariatets vurdering. 9

10 Lovgrundlag 49. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 50. Elforsyningsloven indeholder nogle generelle bestemmelser om elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse. Loven tilsiger, at elforsyningsvirksomheders priser skal være rimelige, objektive og ikke-diskriminerende, og at Energibranchens organisationer kan lave standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer, jf. følgende: Elforsyningslovens 73, 73 a og 73 b (lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013): 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af elnettet. 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. 51. Udover de konkrete bestemmelser vedr. tarifering af elforsyningsvirksomheders ydelser indeholder elforsyningsloven nogle indledende overordnede formålsbestemmelser: 1. Lovens formål er at sikre, at landes elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 10

11 52. Krav til kollektive elforsyningsvirksomheder fremgår af 20, stk. 1: 20. Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, 2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i elforsyningsnettet og 4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet. 53. Hertil kommer Metodebekendtgørelsen som fastlægger krav om at selskaberne skal anmelde deres metoder til Energitilsynet, og at disse kan basere sig på standardiserede metoder i branchevejledninger Metodebekendtgørelse (nr af 20. september 2010 ): 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse. Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. [.] 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 54. Udover lovbestemmelserne, har Energiklagenævnet den 30. juni 2004 i fire sager 1 stadfæstet Energitilsynets afgørelser om opkrævning af rådighedsbetaling fra egenproducenter 2. Energiklagenævnet behandlede sagerne samlet da de alle vedrørte opkrævning af rådighedsbetaling fra egenproducenter. I det følgende er gengivet en ekstrakt af Energiklagenævnets afgørelse vedr. Dalum Papir A/S klage over Energitilsynets afgørelse af. 28. oktober 2002 vedr. Energi Fyn Net A/S: Energiklagenævnets bemærkninger Sagen er én af en række lignende klagesager vedrørende egenproducenters rådighedsbetaling, som giver anledning til, at Energiklagenævnet har overvejet retstilstanden på et mere overordnet grundlag. 1 J.nr Dalum Papir A/S Energi Fyn Net A/S, J.nr begge vedr. A/S Dansk Shell TRE-FOR Elnet A/S og J.nr vedr. Danisco Sukker A/S på vegne af Nakskov Sukkerfabrik Nakskov Kommunale Elværk. 2 Energitilsynets afgørelse af. 28. oktober 2002 vedr. Energi Fyn Net A/S og TRE-FOR Elnet A/S afregning af rådighedsbetaling (jour.nr 3/ , 3/ og 3/ ). 11

12 [..] Energiklagenævnet lægger til grund, at egenproducenter som udgangspunkt anvender nettet: - som stand-by-kapacitet ved udfald af eget anlæg; - til udligning mellem eget behov og egenproduktion (dvs. når egenproduktionen overstiger behovet, eksporteres der til nettet, og ellers importeres der fra nettet); - til samtidig eksport (salg) af hele eller dele af egenproduktionen som prioriteret produktion og import (indkøb) af virksomhedens behov (udover den del af egenproduktionen, som virksomheden beholder). Netselskabet skal sikre, at egenproducenter kan få tilgodeset disse behov uden at det nedsætter forsyningskvaliteten for andre kunder. Der er i realiteten to hovedspørgsmål i sagen: 1. hvorvidt det er rimeligt, at store selskaber, der selv producerer elektricitet, skal betale en særlig ydelse som almindelige forbrugere ikke betaler for rådighed, dvs. mulighed for at aftage supplerende el fra nettet mod sædvanlig betaling; og, hvis man finder det rimeligt: 2. hvor stor en rådighedsbetaling kan være. 1. Netselskabernes principielle adgang til at opkræve rådighedsbetaling [ ] Indledende konstaterer Energiklagenævnet, at diskussionerne om rådighed har stået på i en årrække i elsektoren, og mellem denne, egenproducenterne og myndighederne. Det har ikke været muligt at forhandle sig frem til et resultat, der har kunnet accepteres fra alle sider. [..] Der er imidlertid langvarig praksis i Elprisudvalget, Konkurrenceankenævnet og Energiklagenævnet for, at der kan opkræves en rådighedsbetaling. Hverken i denne eller de øvrige sager, der ligeledes er afgjort den 30. juni 2004 om spørgsmålet, har Energiklagenævnet fundet grundlag for at ændre denne praksis. (SETs fremhævning) Derfor bekræfter nævnet, at netrådighedsydelser som udgangspunkt indgår i fordelingen af de generelle omkostninger og i tariferingen på et givet spændingsniveau på lige fod med de andre ydelser, som betales via nettariffen (på spændingsniveauet). (SETs fremhævning) [ ] 2. Prisfastsættelsen [ ] Elforsyningsloven giver elforsyningsvirksomhederne og Energitilsynet et spillerum for, hvorledes netvirksomheden prisfastsætter og opkræver betaling for specielle ydelser, som egenproducenter efterspørger eller vil kunne have behov for at efterspørge. [ ] Efter Energiklagenævnets vurdering adskiller egenproducenter sig fra øvrige brugere af elforsyningsnettet ved at have adgang til en særlig ydelse forårsaget af deres egenproduktion (rådighed over en potentiel effekt). [ ] Energiklagenævnet finder videre, at modellen for Energi Fyn Net s beregning af rådighedsbetaling ikke strider mod elforsyningsloven, jf. herved lovens 73, når begge følgende betingelser er opfyldt: 12

13 a. netselskabet skal afgrænse ydelsen til de kw eller det dertil svarende antal kwh, som egenproducenten enten kan trække fra nettet eller kan have behov for; b. netselskabet skal reducere rådighedsbetalingens afregningsgrundlag i det omfang, I. hvor egenproducenten benytter den aftalte rådighed til at få levering, og II. hvor egenproducenten betaler nettarif herfor. Om fremgangsmåden ved fastsættelsen af rådighedsydelsens pris bemærker Energiklagenævnet følgende: [..] Energiklagenævnet er enig med Energitilsynet i, at det ikke kan anses for urimeligt, at ydelser vedrørende rådighed indgår i omkostningsgrundlaget for netvirksomhedernes prisfastsættelse på lige fod med netvirksomhedernes øvrige ydelser. Nævnet finder det endvidere rimeligt, at netvirksomhederne kan tage udgangspunkt i nettariffen, som er en øre/kwh-betaling, hvorfra trækkes de omkostninger, som egenproducenten sparer netvirksomheden for, og at disse beregnes som sparet nettab og sparede netinvesteringer i henhold til bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for decentrale elproducenter, 2 (SETs fremhævning). Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energitilsynets bedømmelse (jf. pkt. 114 i den påklagede afgørelse) af, at elforsyningslovens 73 indebærer, at rådighedsbetalingen som udgangspunkt maksimalt kan relatere sig til egenproducenternes faktiske mulighed eller behov for træk fra nettet (SETs fremhævning). Heraf og af almindelige retsgrundsætninger følger efter nævnets opfattelse, at rådighedsbetaling ikke kan opkræves ud over, hvad der modsvarer kablets overførselskapacitet. Efter Energiklagenævnets opfattelse har omkostningselementerne drift og vedligehold som udgangspunkt en fælles karakter, idet de samtidig afholdes i samtlige nettilsluttedes interesse. Det forhold, at egenproducenten har foretaget investeringer i kabel og transformer på egen grund, påvirker ikke i sig selv egenproducentens adgang til at trække effekt fra og levere til det kollektive net. Det er derfor rimeligt, at omkostningselementerne drift og vedligehold indgår i rådighedsbetalingen. Det gælder uanset omfanget af investeringer, som egenproducenten har foretaget i egne kabel- og transformeranlæg. [...] 3. På baggrund heraf skal Energiklagenævnet konkludere: Ifølge Dalum Papir A/S diskrimineres virksomheden ved at skulle betale rådighedsbetaling, som ikke opkræves af andre køberkategorier. Egenproducenters brug af nettet svarer ikke til andre virksomheders, og det kan derfor ikke anses for diskriminerende, at egenproducenter betaler rådighedsbetaling i form af reduceret nettarif. Det gælder også, selvom tariffen er baseret på den el, egenproducenten forbruger uden at trække den fra nettet (SETs fremhævning). [..] Energiklagenævnet kan ikke give klager medhold i anbringendet om, at egenproducenter i tilstrækkeligt omfang bidrager til at dække netvirksomhedernes generelle omkostninger gennem den nettarif, der betales for den strøm, som egenproducenterne køber fra nettet på lige fod med andre forbrugere, når egenproducenternes behov overstiger egenproduktionen. Nævnet tiltræder dermed Energitilsynets vurdering af, at Energi Fyn Net A/S model ligger inden for rammerne af lovens 73. Med denne begrundelse kan nævnet tilslutte sig Energitilsynets afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse 13

14 Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002 stadfæstes. 55. For så vidt angår afregningsgrupper for egenproducenter fremgår følgende af Energinet.dks Retningslinier for nettoafregning af egenproducenter: Afregningsmodeller I bekendtgørelsens 3, 4 og 5 defineres den grundlæggende nettoafregningsmodel. Med henblik på at afpasse reglerne for nettoafregning med det øvrige markedsdesign inddeles egenproducenterne i seks kategorier, der håndteres på forskellig vis, dog således at den generelle nettoafregningsregel altid er opfyldt, jf. bekendtgørelsens 3 og 4. Hvis en egenproducent ønsker at sælge elektricitet på markedet, skal denne altid indgå aftale med en PBA (eller en elleverandør der har aftale med en PBA). Hvis produktionen er aftagepligtig, varetager Energinet.dk som hidtil balanceansvaret for overskudsproduktionen. Med "aftagepligt" forstås her og overalt i det følgende, at produktionen er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a, og at denne aftagepligt rent faktisk udnyttes af egenproducenten. Egenproducenter skal i alle tilfælde ligesom alle andre elforbrugere altid indgå aftale med en elleverandør, der har en aftale med en FBA. Nettoafregning på timebasis Gruppe 1: Decentrale anlæg, hvis elproduktion sælges på markedsvilkår. Gruppe 2: Decentrale anlæg, hvis elproduktion er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a og sælges til lovbestemte priser. Gruppe 3: Blandingsfyrede værker med flere anlæg, hvoraf nogle er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a og andre ikke. Installationstilsluttede vindmøller, der opfylder kravene til nettoafregning på timebasis, kan også vælge afregning efter grupperne 1-3. Imidlertid forventes det, at disse egenproducenter normalt vil foretrække den forenklede nettoafregning beskrevet nedenfor. I det følgende ses derfor bort fra vindmøller i forbindelse med nettoafregning på timebasis. For anlæg i grupperne 1-3 er afregningsgrundlaget for Energinet.dks net-, systemog PSOtarif-lig med den målte nettolevering til/fra net på timebasis. Der opkræves reduceret PSOtarif af egenproduktionen beregnet som nettoproduktionen fratrukket nettolevering til net. Forenklet nettoafregning Gruppe 4: Installationstilsluttede vindmøller uanset størrelse og installationstilsluttede decentrale anlæg med en installeret effekt under 50 kw med overskudsproduktion, som ejeren ønsker at sælge Gruppe 5: Installationstilsluttede anlæg uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er 0 eller ubetydelig For anlæg i grupperne 4-5 gennemføres en forenklet nettoafregning på basis af den målte bruttolevering til/fra net i afregningsperioden. Modellen kan anvendes for de nævnte anlægstyper, uanset om de har fuld time-/kvartersregistrering og dermed mulighed for at anvende nettoafregning på timebasis. Årsbaseret nettoafregning Gruppe 6: Installationstilsluttede VE-anlæg med en effekt <= 6 kw i privat husstand, vsmæssig benyttet bebyggelse. For anlæg i gruppe 6 er afregningsgrundlaget baseret på en opgørelse af nettolevering til/fra net opgjort på årsbasis, eller for den afregningsperiode der må opgøres i forbindelse med flytning eller leverandørskifte. 14

15 Begrundelse 56. I det nedenstående vurderes Dansk Energis anmeldte tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg, som beskrevet i sagsfremstillingen. 57. Energiklagenævnet traf i 2004 en række afgørelser om adgangen til at opkræve rådighedsbetaling fra egenproducenter 3. Sagerne vedrørte større virksomheder og adskiller sig på det grundlag fra denne sag, der vedrører både virksomheder og private kunder, som har fået installeret et solcelleanlæg. Sekretariatet for Energitilsynet finder dog at der er flere ligheder med afgørelserne, hvilket vil fremgå i nedenstående vurderinger. Ordningen generelt 58. Ejere af solcelleanlæg udgør en særlig kundegruppe for netselskaberne, idet der er nogle særlige krav i forhold til håndteringen af disse. Disse særlige krav er dels i forhold til bl.a. afregning og opgørelse af afregningsgrundlaget, hvorved omkostningerne for netselskaberne til håndtering heraf kan adskille sig fra almindelige nettilsluttede kunder. Dels kan der være forskelle solcellekunderne imellem i forhold til mulighederne for nettoficering af afgifter og PSO, idet solcelleordningen for anlæg med en installeret effekt på maksimalt 6 kv (nettomålerordningen) er ændret pr. 20. november Hertil kommer, at kunder med solceller giver anledning til nogle driftsomkostninger, som netselskaberne ikke får dækket via den almindelige nettarif. 59. Sekretariatet for Energitilsynet finder det derfor ikke urimeligt, at der findes særlige tariferingsmetoder for denne gruppe af kunder. Dette er desuden i overensstemmelse med Energiklagenævnets praksis, hvor følgende vedr. egenproducenter fremgår; adskiller egenproducenter sig fra øvrige brugere af elforsyningsnettet ved at have adgang til en særlig ydelse forårsaget af deres egenproduktion (rådighed over en potentiel effekt). [ ].. En sådan særlig kundekategorisering med en særlig tarifering (herunder rådighedsbetaling) vil desuden kunne bidrage til en mere kostægte fordeling af omkostningerne, således at kunderne med solcelleanlæg i højere grad end tidligere betaler for de omkostninger, som de giver anledning til. Sker dette ikke, vil der være risiko for, at de øvrige kunder kommer til at betale de øgede omkostninger forbundet med kunder med solcelleanlæg. Der kan således blive tale om krydssubsidiering til fordel for kunder med solceller. 60. Princippet om en kostægte tarifering er endvidere stadfæstet af Energiklagenævnet i afgørelsen vedr. rådighedsbetaling, hvori Energiklagenævnet bekræfter 3 Se hertil under lovgrundlaget. 4 Nettomålerordningen indgik som en del af elafgiftsloven, hvor det af elafgiftslovens 2, stk. 1, litra e) fremgik, at el der blev fremstillet på bl.a. solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse fra undtaget fra elafgiften. Nettoafregningsordningen blev indført pr. 1. januar 1998 og gjaldt oprindeligt kun for solcelleanlæg, men blev ved en lovændring i forlængelse af energiaftalen fra 2008 udvidet til at gælde alle mikroanlæg til vedvarende elproduktion pr. 1. juli Den 20. november 2012 blev nettoafregningsordningen ændret. Ændringen medfører, at alene de anlæg, som er tilsluttet nettet inden den 20. november 2012 årsafregnes ved nettoafregning. VEanlægsejere på den gamle ordning er derfor årsafregnet, mens VE-anlægsejere på den nye ordning er timeafregnet. 15

16 at netrådighedsydelser som udgangspunkt indgår i fordelingen af de generelle omkostninger og i tariferingen på et givet spændingsniveau på lige fod med de andre ydelser, som betales via nettariffen (på spændingsniveauet). Nævnet bemærker videre, at det er en betingelse for anvendelse af dette udgangspunkt, at de rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som omhandles i 73, overholdes ved den konkrete prisfastsættelse. Dermed bidrager en særlig tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg til, at der ikke sker krydssubsidiering,. En særlig tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg vil derfor, hvis den er udformet rigtigt, være med til at sikre, at den samlede tarifering er bedre i overensstemmelse med elforsyningslovens Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet hvert enkelt element i den særlige tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg for sig, jf. nedenfor. Nettariffen 62. Kunder med solcelleanlæg får leveret en del af deres forbrug fra det kollektive elnet, da solcelleanlægget ikke kan producere på alle tider af døgnet eller på alle tider af året. Den foreslåede nettarif opkræves af den fulde mængde el, der leveres til kunden fra det kollektive net, uanset at kunden på et tidligere tidspunkt har leveret el ind til nettet. 63. Nettariffen følger nettariffen for kunder uden solcelleanlæg. Derved betaler solcelleanlægsejeren på lige fod med almindelige kunder uden solcelleanlæg via nettariffen for de omkostninger, der er forbundet med den direkte brug af nettet, dvs. det faktiske træk af elektricitet fra nettet, som dog er mindre end det ville have været uden tilstedeværelsen af et solcelleanlæg. Der betales dermed det samme, for den samme ydelse. 64. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at nettariffen for kunder med solcelleanlæg er i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. Abonnementet 65. Det særlige nye abonnement for kunder med solcelleanlæg, indeholder betaling for administration af kundeforholdet. Det er bl.a. afhængigt af, hvilken af afregningsgrupperne 1-6 kunden er placeret i, herunder hvorvidt kunden vælger at blive timeafregnet. - Abonnementet for solcellekunder vil typisk være større end et almindeligt abonnement. Metoden følger derudover hovedreglen vedr. i den nuværende branchevejledning til tariferingsmodel. 66. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det særlige abonnement for kunder med solcelleanlæg er i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. I denne vurdering er der lagt vægt på, at anvendelsen af afregningsgrupperne i Energinet.dks vejledning dels vurderes at give objektive kriterier for hvilke kunder, der skal betale hvad, og dels sikrer ikke-diskriminerende vilkår, idet kunder med ens karakteristika også tariferes ens. Hertil kommer, at det er rimeligt, at forskellige kundetyper betaler de omkostninger, som netop de giver anledning til. Rådighedsbetalingen 67. Kunder med solcelleanlæg får dækket en del af deres forbrug direkte fra solcelleanlægget, og når dette ikke er tilfældet, skal solcelleanlægsejerens forbrug i stedet kunne trækkes på det kollektive net. 16

17 68. Det kollektive elnet skal ifølge Dansk Energi kapacitetsmæssigt være dimensioneret til at kunne levere solcelleanlægsejerens samlede forbrug til et hvert tidspunkt. Da det samlede forbrug er en god approksimation for hvad behovet for kapacitet er, er det dermed solcelleanlægsejernes samlede forbrug, der afspejler det efterspurgte kapacitetsbehov. Da omkostningerne til drift og vedligeholdelse ifølge Dansk Energi i langt overvejende grad er drevet af kapaciteten, er disse således stort set uafhængige af, om solcelleanlæggene producerer eller ikke producerer. 69. Sekretariatet for Energitilsynet finder det derfor rimeligt, og i overensstemmelse med elforsyningslovens 73, at kunder med solcelleanlæg betaler for, at deres andel af den samlede efterspurgte kapacitet til enhver tid står til rådighed, hvilket også er i overensstemmelse med Energiklagenævnets praksis (jf. afsnit 2 i Energiklagenævnets bemærkninger som er citeret under lovgrundlaget ovenfor). 70. Den foreslåede rådighedsbetaling opkræves af forbrug direkte fra anlægget. Rådighedsbetalingen pr. kwh svarer til den almindelige nettarif fratrukket de fordele, der er ved, at kunderne ikke anvender det kollektive elnet for så vidt angår denne del af deres forbrug. De nævnte fordele dækker over sparede omkostninger til nettab og netudbygning. 71. Da kapacitetsbehovet afhænger af det samlede forbrug vurderer Sekretariatet for Energitilsynet ligeledes, at det er rimeligt, at kunder med solcelleanlæg betaler for at have dette samlede kapacitetsbehov til rådighed via en rådighedsbetaling, der afhænger af størrelsen af forbruget direkte fra solcelleanlægget. 72. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at metoden til fastsættelse af rådighedstariffen er i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. Der er her lagt vægt på, at kunderne alene betaler de omkostninger, som de giver anledning til, idet tariffen er korrigeret for de fordele, som forbrug direkte fra solcelleanlægget medfører. 73. Sekretariatet vurderer videre, at omkostningerne til nettab og netudbygning, er dækkende for de fordele der er for netsystemet ved, at solcelleejerne forbruger elektricitet direkte fra eget anlæg. Nettabet afhænger af den mængde elektricitet, der faktisk løber igennem nettet, hvorved dette reduceres ved at solcelleanlægsejerne forbruger direkte fra deres anlæg. Sekretariatet finder det derfor rimeligt, at disse reducerede omkostninger kommer solcelleanlægsejerne til gode. Herudover finder sekretariatet det rimeligt, at solcelleanlægsejerne tilgodeses for den reducerede netudbygning, som tilstedeværelsen af solcelleanlægget har, selvom kapaciteten i langt overvejende grad ikke påvirkes at tilstedeværelsen af solcelleanlæg. Denne metode til fastsættelse af rådighedstariffen er i øvrigt i overensstemmelse med Energiklagenævnets praksis og de betingelser der er opstillet i Energitilsynets afgørelse af 28. oktober 2002, som er stadfæstet af Energiklagenævnet. 74. Sekretariatet har vurderet, at der ikke umiddelbart er andre af nettariffens elementer, hvortil omkostningerne reduceres som følge af tilstedeværelsen af solcelleanlæggene. Eneste element, hvor det blev vurderet, at der eventuelt kunne være en besparelse, var omkostningerne til energispareaktiviteter. Imidlertid kan omkostninger til energibesparelser hverken siges entydigt at være drevet af ener- 17

18 giforbruget eller af kundeforholdet, hvorfor det er vanskeligt at fordele disse på en fuldt ud omkostningsægte måde. Dertil kommer, at solcelleanlægsejerne via deres historiske forbrug fra det kollektive net været med til at drive størrelsen af det energisparekrav, som netselskaberne nu skal realisere. Derfor synes det rimeligt, at også solcelleanlægsejerne bidrager til at dække omkostningerne hertil. 75. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog, at i det omfang, at energisparekravene reduceres relativt set som følge af solcelleanlægsejernes reducerede forbrug fra nettet, kan det blive relevant at tage spørgsmålet om solcelleanlægsejernes bidrag til energispareaktiviteter op til genovervejelse. 76. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer samlet set, at rådighedsbetalingen for kunder med solcelleanlæg er i overensstemmelse med kriterierne i elforsyningslovens Rådighedsbetalingen er desuden i overensstemmelse med Energitilsynets og Energiklagenævnets hidtidige praksis for rådighedsbetaling for egenproducenter. Målingsgrundlag for betaling af nettarif og rådighedsbetaling 78. Den nævnte rådighedsbetaling skal ske ud fra solcelleanlægsejerens egetforbrug direkte fra anlægget. For at kunne bestemme dette egetforbrug, er det nødvendigt at vide, hvor stor den såkaldte egenproduktion er. 79. For store anlæg (over 50 kw) er der i Energinet.dk s foreskrifter krav om måling af egenproduktion, og egetforbruget kan dermed bestemmes ud fra denne målte egenproduktion og den mængde elektricitet, der levereres til det kollektive elnet. 80. Sekretariatet for Energitilsynet finder denne metode retvisende, og i overensstemmelse med elforsyningslovens 73, idet metoden dels er rimelig, idet der betales efter faktisk produktion, dels er objektiv, da der er tale om en måling af produktionen, og dels er ikke-diskriminerende, da den gælder for alle (store) anlæg. 81. For de små anlæg (under 50 kw) er der ikke krav om måling, og den foreslåede metode indebærer, at egenproduktionen estimeres ud fra anlæggets maksimaleffekt og en standardbenyttelsestid på 800 timer. 82. De 800 timer der anvendes af SKAT og Energinet.dk er baseret på Energistyrelsens Energikataloger 5, hvor produktion fra forskellige teknologier fremgår. Ifølge Teknologikataloget vil der typisk produceres kwh/kw, men Energistyrelsen har oplyst, at en produktion på 800 kwh/kw nok fortsat er realistisk særligt for små husstandsanlæg, idet optimalt placerede solcelleanlæg kan producere noget mere (ca kwh/kw), men husstandsanlæg er ofte i skygge noget af dagen eller sidder ikke helt optimalt i forhold til solen. 83. Sekretariatet for Energitilsynet finder det ikke urimeligt, at egenproduktionen for små anlæg estimeres, når der ikke er krav om måling heraf. Sekretariatet læg- 5 Kilde: Energistyrelsens Energiteknologikatalog: kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/el-og- FV/teknologikatalog_jan_2014v3.pdf 18

19 ger i denne vurdering også vægt på, det vil være meget omkostningsfuldt for kunderne, hvis en ny metode indebar, at der skulle måles, men samtidig finder sekretariatet det vigtigt, at kunderne kan vælge mod betaling - at få installeret en produktionsmåler, hvis de måtte ønske dette. 84. Sekretariatet vurderer, at en estimation, som baserer sig dels på anlæggets installerede effekt og dels på en standardbenyttelsestid på 800 timer pr. installeret kv, er både rimelig, objektiv og ikke-diskriminerende. Dels fordi en større installeret effekt må forventes at medføre en højere produktion, hvilket derfor også bør afspejles i den estimerede egenproduktion, og dels fordi en standardbenyttelsestid på 800 timer med rette bør være en benyttelsestid, som de fleste anlæg må kunne forventes at leve op til, jf. Energistyrelsens vurdering, hvilket også understøttes af, at den også anvendes af andre myndigheder. 85. Metoden er derfor rimelig, objektiv og ikke-diskriminerede, fordi estimationen af egenproduktionen dermed både tager anlæggets størrelse i betragtning, afspejler virkeligheden og gælder for alle. 86. Det skal afslutningsvist bemærkes, at vurderingen er knyttet op på den nuværende udgave af Dansk Energis tariferingsmodel. Såfremt de enkelte netvirksomheder anmelder en tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg der afviger fra Dansk Energis, vil det kunne have betydning for vurdering af netvirksomhedens metode. Tilkendegivelse 87. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse tilkendegivet følgende: At anvendelse af vejledningen til tarifering af kunder med solcelleanlæg uden afvigelser vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens 73, og at vejledningen derfor tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens 73 b. At anvendelse af vejledningen ikke erstatter det enkelte netselskabs egen beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af Energitilsynet efter de almindelige regler herom, jf. elforsyningslovens 73 a og Metodebekendtgørelsens 1 og 4. At anvendelse af vejledningen ikke i sig selv indebærer en godkendelse af det enkelte selskabs tarifering.. 19

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10910 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Danisco Sugar A/S, København, på vegne af Nakskov Sukkerfabrik. Energitilsynet af 16. december 2002 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling

Danisco Sugar A/S, København, på vegne af Nakskov Sukkerfabrik. Energitilsynet af 16. december 2002 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling (Elforsyning) Danisco Sugar A/S, København, på vegne af Nakskov Sukkerfabrik Energitilsynet af 16. december 2002 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 7. maj 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LRN/LAA RESUMÉ 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

A/S Dansk Shell, Fredericia over Energitilsynet af 25. august 2003 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling

A/S Dansk Shell, Fredericia over Energitilsynet af 25. august 2003 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling (Elforsyning) A/S Dansk Shell, Fredericia over Energitilsynet af 25. august 2003 Grundlaget for opkrævning af rådighedsbetaling Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 23. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om, at Dansk Energi har anmeldt dels

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2016-5984-4.0 15-04-2016 Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner bagud i tid Fristen i den nye bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen.

Energitilsynet, Eltra og Dalum Papir A/S har i forbindelse med sagsbehandlingen for nævnet fremsendt bemærkninger til sagen. (Elforsyning) Dalum Papir A/S over Energitilsynet af 30. juni 2003 Eltras regulering af PSO-tarif Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere