Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter"

Transkript

1 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED Energinet.dk 27582/10.

2 Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version Dato Nye retningslinjer udgivet med bekendtgørerelse 804 af 28/ xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Dok /10, Sag 10/4107 2/37

3 Indholdsfortegnelse 1. Terminologi og definitioner Definitioner jf. Nettoafregningsbekendtgørelsen Definitioner som bruges i disse retningslinier Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Retningslinjernes formål, anvendelsesområde og hjemmel Hjemmel Klage og sanktioner Referencer Ikrafttræden Administrative bestemmelser Varslingsfrister og kommunikation af nødvendige oplysninger Hvad gør egenproducenten? Hvad gør Energinet.dk? Hvad gør netvirksomheden? Legitime modtagere af måletidsserier Hvem kan gøre brug af nettoafregning? Hovedregel Specialregler for kraftvarmeanlæg VE-anlæg i private boliger og anden ikke erhvervsmæssig bebyggelse Afregningsmodeller Generelt om PSO-tariffen Nettoafregning på timebasis Afregning af anlæg i gruppe Afregning af anlæg i gruppe Afregning af anlæg i gruppe Installationsformer og målekrav for anlæg i grupperne Indrapportering af måleværdier til Energinet.dk Forenklet nettoafregning Afregning af anlæg i gruppe Afregning af anlæg i gruppe Installationsform og målekrav for anlæg i grupperne Målekrav til anlæg i gruppe Målekrav til anlæg i gruppe Indrapportering af måleværdier til Energinet.dk Nettoafregning på årsbasis Afregning af anlæg i gruppe Installationsform og målekrav for anlæg i gruppe Målekrav for M1 til anlæg i gruppe Indrapportering af måleværdier til Energinet.dk...24 Bilag 1: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 1 og 2 Bilag 2: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 3 Bilag 3: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 4 Bilag 4: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 5 Bilag 5: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 6 Dok /10, Sag 10/4107 3/37

4 Læsevejledning Disse retningslinjer indeholder alle generelle og specifikke krav vedrørende nettoafregning af egenproducenter, jf. bekendtgørelse nr. 804 af 28/06/2010, herefter kaldet NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende. Kapitel 2 beskriver de overordnede generelle krav og forpligtelser, som Energinet.dk stiller til netvirksomhederne ved varetagelsen af opgaver i forbindelse med nettoafregnede egenproducenter, samt Kapitel 2 indeholder tillige de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften. Kapitlerne 3 til 8 indeholder de mere specifikke krav til nettoafregning af egenproducenter, herunder krav til hvorledes egenproducenterne skal fungere i elmarkedet. Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Forskriften kan hentes på i hovedmenu "Bibliotek" og placeret under "Regler og forskrifter,", "Markedsforskrifter for el". Dok /10, Sag 10/4107 4/37

5 1. Terminologi og definitioner 1.1 Definitioner jf. Nettoafregningsbekendtgørelsen EGENPRODUCENT: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvist at dække eget energiforbrug. EGETFORBRUG af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer. ELPRODUKTIONSANLÆG: Teknisk enhed til elproduktion. OFFENTLIGE BETALINGSFORPLIGTELSER: Elforbrugernes forpligtelse til at afholde omkostninger, som påhviler dem i forhold til deres elforbrug ifølge 8, stk. 2 og 3, i lov om elforsyning, herunder betalinger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet som nævnt i nr. 5. PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET: Elforbrugernes betalinger til miljøvenlig elektricitet ifølge 58, 58 a og 58 b i lov om elforsyning og i lov om fremme af vedvarende energi. VEDVARENDE ENERGIKILDER: Energikilder omfattet af 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedva-rende energi. 1.2 Definitioner som bruges i disse retningslinier AFREGNINGSPERIODE: Egenproducenter der bruger den årsbaserede nettoafregning (gruppe 6) har en afregningsperiode på 1 år med et fast opgørelsestidspunkt. Men ved flytning eller leverandørskifte i løbet af afregningsperioden deles denne op på flytte- eller leverandørskifte tidspunktet, så egenproducenten først efter det næste normale opgørelsestidspunkt igen får en afregningsperiode på 1 år. EGENPRODUKTION = bekendtgørelsens "Egetforbrug af elektricitet" FBA: Godkendt forbrugsbalanceansvarlig markedsaktør PBA: Godkendt produktionsbalanceansvarlig markedsaktør. Almindelig PSO-tarif: defineres som den generelt udmeldte PSO-tarif, alt inklusive (=OFFENTLIGE BETALINGSFORPLIGTELSER). Reduceret PSO-tarif: defineres som den almindelige PSO-tarif fratrukket den andel af tariffen, som tilskrives omkostninger til pristillæg m.v. efter elforsyningslovens 56-58b (=OFFENTLIGE BETALINGSFORPLIGTELSER - PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET). 15/60-MÅLING: Fjernaflæst måling på kvarters- eller timebasis, der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis. Dok /10, Sag 10/4107 5/37

6 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Retningslinjernes formål, anvendelsesområde og hjemmel Retningslinjerne er jf. 11 i NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN udarbejdet efter aftale med Energistyrelsen. Retningslinjerne henvender sig primært til netvirksomhederne og egenproducenter, for at beskrive pligter og rettigheder i forbindelse med nettoafregning. Retningslinjerne beskriver også hvorledes nettoafregning indgår i elmarkedets sammenhænge af hensyn til bl.a. de kommercielle elleverandører og balanceansvarlige. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer. 2.2 Hjemmel Retningslinjerne er udstedt med hjemmel i 11 i NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN. 2.3 Klage og sanktioner Klage Klage over retningslinjerne kan indbringes for Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Klager over Energinet.dk's forvaltning af bestemmelserne i retningslinjerne kan ligeledes indbringes for Energistyrelsen. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 2.4 Referencer Ref. 1) Bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni Nettoafregningsbekendtgørelsen Ref. 2) Forskrift D1: "Afregningsmåling og afregningsgrundlag", rev. 2, december Ikrafttræden Nærværende retningslinjer træder i kraft 1. juli 2010 og afløser: - Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter v. 2.0 af 14. februar 2005 I forhold til den foregående udgave er retningslinjerne nu blevet udvidet med beskrivelsen af PSO-fritagelse må små produktionsanlæg, samt den årsbaserede nettoafregning (gruppe 6) for VE anlæg <= 6 kw i private boliger og anden ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinet.dk's kontaktperson for retningslinjerne, jf. Energinet.dk's hjemmeside Retningslinjerne er godkendt af Energistyrelsen jf. NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN. Dok /10, Sag 10/4107 6/37

7 3. Administrative bestemmelser 3.1 Varslingsfrister og kommunikation af nødvendige oplysninger Alle egenproducenter, der pr. 30. juni 2010 modtager nettoafregning efter bekendtgørelse nr af 15. december 2004, behøver ikke ansøge om nettoafregning efter disse retningslinjer. Overgang til nettoafregning er betinget af, at egenproducenten opfylder alle betingelserne, og at de nødvendige målinger og måledata er til stede. Anmodning om nettoafregning for et anlæg, indgives til Energinet.dk. Ansøgeren skal udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes på Overgang til nettoafregning og ophør af nettoafregning kan kun ske til den 1. i en kalendermåned med et forudgående varsel på mindst én måned. Når Energinet.dk har bekræftet en anmodning om overgang til nettoafregning eller en anmodning om ophør af nettoafregning, er egenproducenten bundet af valget resten af kalenderåret. Bekræftelsen sendes i kopi til netvirksomheden. Uanset ovennævnte binding vil Energinet.dk automatisk flytte egenproducenter fra gruppe 2 til gruppe 1, hvis de overgår til at sælge elektriciteten på markedsvilkår. Tilsvarende flyttes en egenproducent fra gruppe 1 til gruppe 2, hvis egenproducenten opgiver markedet efter et års "prøvetid", jf. bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet ved decentral kraftvarme m.v. 1 En nettoafregnet egenproducent kan skifte godkendt balanceansvarlig markedsaktør på grund af skift af elleverandør eller på grund af elleverandørens skift af godkendt balanceansvarlig markedsaktør. I alle tilfælde skal skiftet ske efter de normale varslingsfrister for skift af godkendt balanceansvarlig markedsaktør. 3.2 Hvad gør egenproducenten? Egenproducenten skal skriftligt anmode Energinet.dk om afregning efter NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSEN med angivelse af: 1. Præcis hvilken afregningsmodel man ønsker afregning efter, med henvisning til grupperne Fra hvilket tidspunkt ændringen ønskes, jf. varslingsfristerne. Egenproducenten skal ved anmodningen skrive under på, at kravene i bekendtgørelsen overholdes og i øvrigt kunne dokumentere alle forhold af betydning for tildeling af en given nettoafregningsmodel. For at undgå misforståelser mellem egenproducenten og de kommercielle aktører, som egenproducenten har indgået eller påtænker at indgå kontrakt med, skal egenproducenten huske at informere om, at handelsforholdet skal indrettes efter den valgte nettoafregningsmodel. Egenproducenten skal anmelde ejerskifte til Energinet.dk, så Energinet.dk kan udbetale pristillæg til den korrekte jer. For VE-anlæg der indgår i årsbaseret nettoafregning, gælder dette 1 Bekendtgørelse nr af 15. december Dok /10, Sag 10/4107 7/37

8 dog kun hvis anlægget's effekt er > 50 kw for solceller, > 25 kw for vindmøller eller over > 11 kw for øvrige anlæg. 3.3 Hvad gør Energinet.dk? Energinet.dk tager automatisk hensyn til de specifikke energiopgørelser for hver enkelt egenproducent, som nettoafregnes i forbindelse med opgørelsen af det samlede afregningsgrundlag mellem Energinet.dk og netvirksomheden, herunder: - Betaling af PSO-tarif og den reducerede PSO-tarif. - Betaling af Energinet.dk's systemtarif og nettarif(forbrug). Grundlaget er de måletidsserier, som indrapporteres til Energinet.dk. Energinet.dk er desuden ansvarlig for registrering af egenproducentens eventuelle PBA og eventuelle kommercielle køber af produktionen, der ikke selv er PBA. Oplysningerne videregives til netvirksomheden af hensyn til netvirksomhedens distribuering af måledata til legitime modtagere. Energinet.dk udbetaler pristillæg for overskudsproduktion til egenproducenten via NEMkonto. 3.4 Hvad gør netvirksomheden? Netvirksomheden skal opsætte det nødvendige måleudstyr og indsende tidsserierne omtalt i kapitel 6, 7 og 8 til Energinet.dk og øvrige legitime modtagere. Netvirksomheden skal afregne egenproducenten i relation til de afregninger, som er relevante for netvirksomheden efter regnereglerne i kapitel 6, 7 og 8 og kommunikere relevante energiopgørelser til legitime modtagere efter de almindelige regler herfor. Netvirksomheden er desuden ansvarlig for registrering af egenproducentens FBA og elleverandør, som det er tilfældet for alle andre elforbrugere i netvirksomhedens område. Netvirksomheden skal anmelde ejerskifte til Energinet.dk for VE-anlæg der indgår i årsbaseret nettoafregning, hvis anlæggets effekt er <= 50 kw for solceller, <= 25 kw for vindmøller eller <= 11 kw for øvrige anlæg, så Energinet.dk kan udbetale pristillæg til den korrekte ejer Legitime modtagere af måletidsserier Netvirksomheden er som måleansvarlig forpligtet til at fremsende måledata til samtlige legitime modtagere. Fremsendelsen af måledata til Energinet.dk er allerede omtalt i kapitel 6, 7 og 8. Her omtales alene fremsendelse af tidsserier til øvrige legitime modtagere. Generelt gælder, at målingerne til PBA og FBA fremsendes summeret pr. elleverandør, mens målinger til elleverandøren fremsendes individuelt pr. anlæg. I alle tilfælde skal de kommercielle aktører have tidsserier for den produktion/forbrug, som PBA/FBA er balanceansvarlige for. For anlæg i grupperne 1, 3 og 4 (uden aftagepligt) skal desuden sendes en ekstra tidsserie svarende til afregningsgrundlaget for Energinet.dks nettarif(produktion). I de forskellige afregningsmodeller drejer det sig om følgende tidsserier, som er defineret i Bilagene 1-5, og som i de fleste tilfælde er beregnet ud fra de underliggende måleværdier: Dok /10, Sag 10/4107 8/37

9 Gruppe 1: Direkte tilsluttet Installationstilsluttet PBA/salg NP NP - nettarif for produktion NTN NTN FBA/køb BF BF Gruppe 2: Direkte tilsluttet Installationstilsluttet PBA/salg NTN NTN FBA/køb NFN NFN Gruppe 3: Direkte tilsluttet Installationstilsluttet PBA/salg NPa + NPk NTNa NPa + NPk NTNa - nettarif for produktion NTNk NTNk FBA/køb BF BF Gruppe 4: Installationstilsluttet PBA/salg BTN - nettarif for produktion BTN FBA/køb BFN Gruppe 5: FBA/køb Installationstilsluttet BFN Gruppe 6: Salg 2 FBA/køb Installationstilsluttet NTN (i afregningsperioden) NFN (i afregningsperioden) 2 Den opgjorte produktion holdes uden for markedet, Energinet.dk udbetaler det lovpligtige pristillæg Dok /10, Sag 10/4107 9/37

10 4. Hvem kan gøre brug af nettoafregning? NETTOAFREGNINGSBEKENDTGØRELSENS 2 nr. 1, uddybet i 3, stk. 3 og stk. 4 definerer, hvem der kan gøre brug af afregningsreglerne. 4.1 Hovedregel Hovedreglen gælder for elforbrugere, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på at dække eget energiforbrug (egenproducenter), på betingelse af, at: 1. Elproduktionsanlægget ligger på forbrugsstedet 2. Elproduktionsanlægget er 100 % ejet af forbrugeren. Ejere af vindmøller kan kun betragtes som egenproducenter og dermed ydes nettoafregning, hvis vindmøllen er installationstilsluttet. Hverken centrale kraftværker, almindelige decentrale kraftvarmeanlæg, der primært er opført med henblik på kollektiv varmeforsyning, eller affaldsforbrændingsanlæg kan betragtes som egenproducenter. 4.2 Specialregler for kraftvarmeanlæg For kraftvarmeanlæg gælder følgende to specialregler: 1. Hvis et kraftvarmeanlæg er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og forbrugeren senest denne dato har indgået leasingaftale eller anden finansiel aftale om rådighed over anlægget og fortsat har en sådan aftale, fraviges hovedreglens krav om 100 % ejerskab. 2. Hvis et kraftvarmeanlæg, nettilsluttet senest den 12. april 2000, leverer varme til flere erhvervsvirksomheder gennem direkte varmeforsyningsnet, og anlægget er ejet af en eller flere af disse virksomheder, ydes der nettoafregning for virksomhedernes samlede elforbrug. Der ses tillige bort fra hovedreglens krav til anlæggets beliggenhed. I nærværende retningslinjer fortolkes specialreglen i pkt. 2, så virksomhedernes samlede elforbrug og anlæggets elproduktion skal håndteres, som om der var tale om én egenproducent med flere målepunkter, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 2. En sådan konstellation kan kun vælge nettoafregning efter de regler, der gælder for anlæg i grupperne 1-3, se afsnit 5. De pågældende virksomheder skal derfor have én godkendt forbrugsbalanceansvarlig markedsaktør til varetagelse af det relevante forbrug hos alle virksomhederne og én godkendt produktionsbalanceansvarlig markedsaktør til varetagelse af den relevante produktion. 4.3 VE-anlæg i private boliger og anden ikke erhvervsmæssig bebyggelse VE-anlæg kan få årsbaseret nettoafregning som beskrevet i kapitel 8, hvis de udover at opfylde hovedreglen også opfylder: 1. Anlægget må udelukkende anvende vedvarende energikilder. 2. Anlægget skal være installationstilsluttet. 3. Anlægget skal installeret i tilknytning til en privat bolig eller anden ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. 4. Den installerede effekt skal være <= 6 kw i private boliger, eller <= 6 kw pr. 100 m 2 i anden ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse Ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse betyder her børneinstitutioner, skoler og lignende. Dok /10, Sag 10/ /37

11 Kommunalt ejede bygninger hvorfra der drives almindeligt erhverv - f.eks. butikker - er ikke omfattet. Flere husstande Bygningskomplekser med flere boliger kan indgå samlet i årsbaseret nettoafregning, selv om anlæggets samlede effekt er større end 6 kw, når blot effekten per bolig ikke overstiger 6 kw. Det er et krav, at det er administratoren af den samlede installation (bygningskompleks og produktionsanlæg), der har netbenyttelsesaftalen med netvirksomheden. Beboerne i de enkelte boliger mister således deres mulighed for at agere individuelt i elmarkedet og selv skifte leverandør. Såfremt blot en enkelt kunde i en bygning med flere boliger holder fast i sine individuelle rettigheder, så kan den samlede bygning således ikke indgå i årsbaseret nettoafregning. Der skal installeres en afregningsmåler, der måler bygningens nettoforbrug eller nettoproduktion. Desuden skal der installeres fordelingsmålere i hver boligenhed. Dok /10, Sag 10/ /37

12 5. Afregningsmodeller I bekendtgørelsens 3, 4 og 5 defineres den grundlæggende nettoafregningsmodel. Med henblik på at afpasse reglerne for nettoafregning med det øvrige markedsdesign inddeles egenproducenterne i seks kategorier, der håndteres på forskellig vis, dog således at den generelle nettoafregningsregel altid er opfyldt, jf. bekendtgørelsens 3 og 4. Hvis en egenproducent ønsker at sælge elektricitet på markedet, skal denne altid indgå aftale med en PBA (eller en elleverandør der har aftale med en PBA). Hvis produktionen er aftagepligtig, varetager Energinet.dk som hidtil balanceansvaret for overskudsproduktionen. Med "aftagepligt" forstås her og overalt i det følgende, at produktionen er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a, og at denne aftagepligt rent faktisk udnyttes af egenproducenten 3. Egenproducenter skal i alle tilfælde ligesom alle andre elforbrugere altid indgå aftale med en elleverandør, der har en aftale med en FBA. Nettoafregning på timebasis Gruppe 1: Decentrale anlæg, hvis elproduktion sælges på markedsvilkår. Gruppe 2: Decentrale anlæg, hvis elproduktion er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a og sælges til lovbestemte priser. Gruppe 3: Blandingsfyrede værker med flere anlæg, hvoraf nogle er omfattet af aftagepligten i elforsyningslovens 59 a og andre ikke. Installationstilsluttede vindmøller, der opfylder kravene til nettoafregning på timebasis, kan også vælge afregning efter grupperne 1-3. Imidlertid forventes det, at disse egenproducenter normalt vil foretrække den forenklede nettoafregning beskrevet nedenfor. I det følgende ses derfor bort fra vindmøller i forbindelse med nettoafregning på timebasis. For anlæg i grupperne 1-3 er afregningsgrundlaget for Energinet.dks net-, system- og PSOtarif lig med den målte nettolevering til/fra net på timebasis. Der opkræves reduceret PSOtarif af egenproduktionen beregnet som nettoproduktionen fratrukket nettolevering til net. Forenklet nettoafregning Gruppe 4: Installationstilsluttede vindmøller uanset størrelse og installationstilsluttede decentrale anlæg med en installeret effekt under 50 kw med overskudsproduktion, som ejeren ønsker at sælge Gruppe 5: Installationstilsluttede anlæg uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er 0 eller ubetydelig For anlæg i grupperne 4-5 gennemføres en forenklet nettoafregning på basis af den målte bruttolevering til/fra net i afregningsperioden. Modellen kan anvendes for de nævnte anlægstyper, uanset om de har fuld time- /kvartersregistrering og dermed mulighed for at anvende nettoafregning på timebasis. 3 I henhold til elforsyningslovens 59 a skal Energinet.dk varetage den fysiske salgsopgave og balanceringsydelse for visse anlægskategorier. Det vil sige, at Energinet.dk skal aftage elektriciteten fra producenterne omfattet af bestemmelsen og afregne salgssummen og pristillæggene med disse. Dok /10, Sag 10/ /37

13 Årsbaseret nettoafregning Gruppe 6: Installationstilsluttede VE-anlæg med en effekt <= 6 kw i privat husstand, eller højest 6kW pr. 100 m i ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. For anlæg i gruppe 6 er afregningsgrundlaget baseret på en opgørelse af nettolevering til/fra net opgjort på årsbasis, eller for den afregningsperiode der må opgøres i forbindelse med flytning eller leverandørskifte. 5.1 Generelt om PSO-tariffen Den Energinet.dk fastsætter en PSO-tarif gældende for alt elforbrug. I denne forbindelse fastsættes samtidigt, hvor stor en andel af PSO-tariffen, som nettoafregnede egenproducenter er fritaget for at betale. Nettoafregnede egenproducenter er fritaget for at betale PRISTILLÆG TIL MILJØVENLIG ELEKTRICITET, for deres EGENPRODUKTION. Med andre ord skal nettoafregnede egenproducenter kun betale ovennævnte pristillæg i forhold til det elforbrug, som de aftager fra det kollektive elforsyningsnet. Egenproduktionen danner basis for opkrævning af REDUCERET PSO-TARIF. Dog gælder at nettoafregnede egenproducenter fritages helt for betaling af PSO-tarif, når elproduktionsanlægget har en nominel effekt <= 50 kw for solceller, <= 25 kw for vindmøller og <= 11 kw for andre anlæg. Dok /10, Sag 10/ /37

14 6. Nettoafregning på timebasis Der skelnes ikke mellem installationstilsluttede anlæg og direkte tilsluttede anlæg, når blot elproduktionsanlægget er beliggende på forbrugsstedet og er 100 % ejet af forbrugeren med de undtagelser, der er beskrevet i afsnit 4.2. Det vil sige, at egenproducenterne ligestilles afregningsmæssigt uanset installationsformen. For at opnå denne afregningsmæssige ligestilling opgøres den målte levering til og fra det kollektive elforsyningsnet som nettoleveringen til og fra forbrugsstedet pr. time. Det vil sige, at der i en given time enten er en positiv nettolevering til net eller fra net, medmindre nettoudvekslingen er lig med nul. Man kan sige, at egenproducenten "låner" det kollektive elforsyningsnet i maksimalt én time til opbevaring af elektricitet i de tilfælde, hvor egenproducenten har overskudsproduktion, som senere i samme time bruges til at dække eget elforbrug. I det følgende anvendes ordene i følgende betydning: - "Nettolevering til net": Positiv nettolevering til kollektivt elforsyningsnet fra forbrugsstedet opgjort pr. time. - "Nettolevering fra net": Positiv nettolevering fra kollektivt elforsyningsnet til forbrugsstedet opgjort pr. time. - "Egenproduktion": Nettoproduktion minus "Nettolevering til net". I det følgende beskrives alene afregningen af Energinet.dks tariffer. Egenproducenterne skal herudover betale netvirksomhedernes nettariffer og eventuel rådighedsbetaling. 6.1 Afregning af anlæg i gruppe 1 Denne afregningsmodel gælder for egenproducenter, som sælger elektricitet på markedsvilkår, uanset om de modtager pristillæg efter elforsyningslovens 58 eller ej. Balanceansvar Normalt ved nettoafregning ses balanceansvaret i forhold til den beregnede levering til/fra net "nettoubalance". Dette princip umuliggør imidlertid egenproducenternes muligheder for at indgå i markedet for systemydelser. "Nettoubalance" modellen ophæves derfor for anlæg i gruppe 1 til fordel for de almindelige regler for separat balanceansvar for produktion og forbrug. For anlæg i gruppe 1 er PBA således balanceansvarlig for hele nettoproduktionen, mens FBA er balanceansvarlig for hele bruttoforbruget. De to balanceansvar kan varetages af samme eller forskellige virksomheder. Som det vil fremgå, videreføres "nettoubalance" modellen for anlæggene i de øvrige grupper, bortset fra anlæggene i gruppe 3. Køb og salg af el Det separate balanceansvar betyder, at egenproducenten skal sælge hele sin nettoproduktion og købe sit samlede bruttoforbrug i markedet. Betaling af PSO-tarif Dok /10, Sag 10/ /37

15 Egenproducenten betaler almindelig PSO-tarif af nettolevering fra net og en reduceret PSOtarif af egenproduktionen. Reduceret PSO-tarif opkræves ikke, hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 5.1. Betaling af Energinet.dks nettariffer og systemtarif Egenproducenten betaler Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif af nettolevering fra net. Egenproducenten betaler Energinet.dks nettarif(produktion) af nettolevering til net. Energinet.dk opkræver denne betaling via PBA. 6.2 Afregning af anlæg i gruppe 2 Denne afregningsmodel gælder for egenproducenter, hvis produktion er aftagepligtig som defineret i kapitel 5. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens samlede salg til Energinet.dk er lig med nettolevering til net, mens det samlede køb i markedet er lig med nettolevering fra net. Der kan i samme time ikke samtidigt være både køb og salg. Den Energinet.dk er balanceansvarlig for nettolevering til net, mens FBA er balanceansvarlig for nettolevering fra net. Betaling af PSO-tarif Som for anlæg i gruppe 1 betaler egenproducenten almindelig PSO-tarif af nettolevering fra net og den reducerede PSO-tarif af egenproduktionen. Reduceret PSO-tarif opkræves ikke, hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 5.1. Betaling af Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif Som for anlæg i gruppe 1 betaler egenproducenten Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif af nettolevering fra net. Aftagepligtig produktion er fritaget for Energinet.dks nettarif(produktion). 6.3 Afregning af anlæg i gruppe 3 Denne model er aktuel for egenproducenter, der producerer el på flere anlæg på samme forbrugssted, og hvor produktionen på nogle anlæg er aftagepligtig, men ikke på andre anlæg. Køb og salg af el samt balanceansvar For at undgå underminering af den generelle regel om separat balanceansvar for produktion og forbrug indføres særlige regler for anlæg i gruppe 3, som er afledt af reglerne gældende for anlæg i gruppe 1. Egenproducenten skal sælge nettoproduktionen på samtlige anlæg, eksklusive den beregnede aftagepligtige nettolevering til net, på markedet. PBA er dermed balanceansvarlig for den samlede nettoproduktion fra alle anlæg bortset fra den andel af elproduktionen, som sælges til Energinet.dk til lovbestemte priser. Den Energinet.dk køber og er balanceansvarlig for den beregnede nettolevering til net af aftagepligtig produktion. Nettoleveringen til net af aftagepligtig el opgøres pro rata i forhold til nettoproduktionen på anlæg omfattet af aftagepligten og anlæg, der ikke er. Dok /10, Sag 10/ /37

16 FBA er balanceansvarlig for det samlede bruttoforbrug. Betaling af PSO-tarif Som for anlæg i grupperne 1 og 2 betaler egenproducenten almindelig PSO-tarif af nettolevering fra net og den reducerede PSO-tarif af egenproduktionen. Reduceret PSO-tarif opkræves ikke hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 5.1. Betaling af Energinet.dks nettariffer og systemtarif Som for anlæg i gruppe 1 og 2 betaler egenproducenten Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif af nettolevering fra net. Egenproducenten betaler via PBA Energinet.dks nettarif(produktion) af den del af nettoleveringen til net, der ikke er aftagepligtig. Dok /10, Sag 10/ /37

17 6.4 Installationsformer og målekrav for anlæg i grupperne 1-3 Decentrale elproduktionsanlæg er enten (A) tilsluttet direkte til det kollektive elforsyningsnet uden om øvrige forbrugsinstallationer, eller (B) tilsluttet i forbrugsinstallationen (installationstilsluttet). A Direkte tilslutning: Kollektive elforsyningsnet M3 Tovejsmåler M1 M0 Øvrigt forbrug ~ Forbrugssted Egetforbrug til elproduktion B Installationstilsluttet: Kollektive elforsyningsnet M3 M2 Øvrigt forbrug M1 ~ Forbrugssted Egetforbrug til elproduktion Definitioner: M0 = egetforbrug under stilstand M1 = nettoproduktionen M2 = målt leverance til det kollektive elforsyningsnet M3 = målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet M0, M1, M2 og M3 udtrykker de principielle målepunkter, der skal 15/60-måles og fjernaflæses, jf. ovenstående principskitse. For anlæg i gruppe 3 skal M1 opdeles i to: Dok /10, Sag 10/ /37

18 - M1a = nettoproduktionen på anlæg, hvis produktion er omfattet af aftagepligten - M1k = nettoproduktionen på anlæg, hvis produktion ikke er omfattet af aftagepligten. M1 henholdsvis M2 og M3 kan bestå af en række underliggende målepunkter (jf. bl.a. afsnit 4.2), der alle udtrykker den samme type energi-flow, jf. definitionerne ovenfor. For direkte tilsluttede anlæg udtrykker M1 samtidig "målt leverance til det kollektive elforsyningsnet", og M3 + M0 udtrykker samtidig det målte bruttoforbrug. For installationstilsluttede anlæg stilles der ikke krav om direkte måling af egetforbrug under stilstand. Et sådant forbrug er pr. definition dækket af M Indrapportering af måleværdier til Energinet.dk Netvirksomheden skal fremsende M1 (eller M1a og M1k for anlæg i gruppe 3), M2 og M3 4 som individuelle tidsserier til Energinet.dk i henhold til de gældende regler. Fremsendelsen af tidsserier til andre legitime modtagere er omtalt i del 3, afsnit Forbrugstidsserien for direkte tilsluttede anlæg skal være summen af de målte værdier på M3 og M0. Dok /10, Sag 10/ /37

19 7. Forenklet nettoafregning Egenproducenterne i grupperne 4 og 5 skal opfylde kravene i afsnit 4.1 og 4.2 (1. pkt.). Herudover skal anlæggene være installationstilsluttede. For at minimere omkostningerne til fjernaflæste målere og administration afregnes anlæggene i grupperne 4 og 5 efter en forenklet model, hvor der ses bort fra den udligning inden for timen, der kan ske mellem leverancen til og fra det kollektive elforsyningsnet. For at holde afregningen så simpel som mulig anvendes dermed bruttoafregningsregler. I det følgende anvendes ordene i følgende betydning: - "Bruttolevering til net": Målt bruttolevering til det kollektive elforsyningsnet fra forbrugsstedet. - "Bruttolevering fra net": Målt bruttolevering fra det kollektive elforsyningsnet til forbrugsstedet. - "Egenproduktion": Nettoproduktion minus "bruttolevering til net". Det er vigtigt at være opmærksom på, at levering til/fra net i kapitel 7 er defineret som bruttolevering og ikke nettolevering som i kapitel 6. I det følgende beskrives alene afregningen af Energinet.dks tariffer. Egenproducenterne skal herudover betale netvirksomhedernes nettariffer og eventuel rådighedsbetaling. 7.1 Afregning af anlæg i gruppe 4 Anlæg i gruppe 4 omfatter installationstilsluttede vindmøller uanset størrelse og decentrale anlæg med en installeret effekt mindre end 50 kw, hvor egenproducenten ønsker at sælge bruttolevering til net til Energinet.dk, hvis elproduktionen er aftagepligtig, eller til markedet. Modellen kan anvendes for de nævnte anlæg, uanset om de har fuld time-/kvartersregistrering og dermed alternativ mulighed for at anvende nettoafregning på timebasis. Grænsen på 50 kw for decentrale anlæg er fastsat ud fra et synspunkt om at tilstræbe en forenklet løsning, hvor de samlede måle- og administrationsomkostninger for egenproducenten og de kollektive elforsyningsvirksomheder står i rimeligt forhold til anlæggets størrelse. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens samlede salg er lig med bruttolevering til net, mens det samlede køb i markedet er lig med bruttolevering fra net. Den Energinet.dk er balanceansvarlig for bruttolevering til net, hvis elproduktionen er aftagepligtig, ellers skal en PBA varetage dette balanceansvar. FBA er balanceansvarlig for bruttolevering fra net. Ligesom i gruppe 1 kan PBA og FBA være forskellige virksomheder. Betaling af PSO-tarif Egenproducenten betaler almindelig PSO-tarif af bruttolevering fra net og den reducerede PSO-tarif af egenproduktionen. Reduceret PSO-tarif opkræves ikke hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 5.1. Betaling af Energinet.dks nettariffer og systemtarif Dok /10, Sag 10/ /37

20 Egenproducenten betaler Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif af bruttolevering fra net. Egenproducenten betaler via PBA Energinet.dks nettarif(produktion) af bruttolevering til net, medmindre produktionen er aftagepligtig. 7.2 Afregning af anlæg i gruppe 5 Anlæg i gruppe 5 omfatter egenproducenter, uanset anlæggets størrelse, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at sælge elektricitet på markedet eller til Energinet.dk. Måling af bruttolevering til net kan dermed undværes, og måleren for bruttolevering fra net skal være spærret for tilbageløb, idet egenproduktionen pr. definition er lig hele nettoproduktionen. Eventuel faktisk levering til net leveres dermed gratis til netvirksomheden, og derudover kommer egenproducenten til at betale reduceret PSO-tarif af levering til net. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens samlede køb i markedet er lig med bruttolevering fra net. FBA er balanceansvarlig for bruttolevering fra net. Betaling af PSO-tarif Som for anlæg i gruppe 4 betaler egenproducenten almindelig PSO-tarif af bruttolevering fra net og den reducerede PSO-tarif af egenproduktionen. Reduceret PSO-tarif opkræves ikke hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 5.1. Betaling af Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif Som for anlæg i gruppe 4 betaler egenproducenten Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif af bruttolevering fra net. Egenproducenten skal af gode grunde ikke betale Energinet.dks nettarif(produktion). Dok /10, Sag 10/ /37

21 7.3 Installationsform og målekrav for anlæg i grupperne 4-5 Vindmøllen eller det decentrale anlæg skal være tilsluttet i forbrugsinstallationen (installationstilsluttet). Kollektive elforsyningsnet M3 M2 Øvrigt forbrug M1 ~ Forbrugssted Egetforbrug til elproduktion Målepunkterne M1, M2 og M3 defineres som: M1 = Nettoproduktionen. M2 = Målt leverance til det kollektive elforsyningsnet M3 = Målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet. I alle tilfælde følger kravene til måling af M3 den obligatoriske grænse for time- /kvartersregistrering af forbrug pr. målepunkt. Kravene til måling af M1 og M2 gennemgås nedenfor. For installationstilsluttede anlæg stilles der ikke krav om direkte måling af egetforbrug under stilstand. Et sådant forbrug er pr. definition dækket af M3. Ved PSO fritagede anlæg jf. afsnit 5.1 kan M1 måleren undværes set i forhold til Energinet.dk's behov for afregningsopgørelser Målekrav til anlæg i gruppe 4 Anlæg i gruppe 4 leverer en del af produktionen til det kollektive elforsyningsnet, og afregnes herfor. Målerkravet gælder dermed både nettoproduktionsmåleren (M1) og måling af leverancen til det kollektive elforsyningsnet (M2), der skal følge reglerne som beskrevet i forskrift D1. Det vil sige de skal være 15/60 målte for: 1. Vindmøller over 50 kw 2. Øvrige anlæg over 25 kw Hvis M1 hhv. M2 ikke er 15/60-målt skal der aflæses månedligt/kvartalsvis. For anlæg nettilsluttet senest den 31. december 2003 med en installeret effekt under 25 kw kan producenten dog i alle tilfælde vælge at lade nettoproduktionen (M1) beregne efter en fast skabelon defineret som: Dok /10, Sag 10/ /37

22 - Andre installationstilsluttede anlæg end vindmøller: Installeret effekt i kw x timer, som antages jævnt fordelt over året. Dette er ikke relevant for vindmøller <= 25 kw, eller andre anlæg <= 11 kw, da kravet om M1 måling her bortfalder pga. PSO-fritagelsen. For anlæg nettilsluttet efter 31. december 2003 skal nettoproduktionen altid måles, jf. målekravene ovenfor Målekrav til anlæg i gruppe 5 Anlæg i gruppe 5 leverer pr. definition aldrig el til det kollektive elforsyningsnet. Målerkravet gælder således alene for nettoproduktionsmåleren (M1), idet måleren M2 kan undværes, og målingen af leverancen fra det kollektive elforsyningsnet (M3) spærres for tilbageløb. Kollektive elforsyningsnet M3 M2 Øvrigt forbrug M1 ~ Forbrugssted Egetforbrug til elproduktion Minimumkravene til måling af nettoproduktionen (M1) er de samme som kravene, der er opstillet for anlæg i gruppe 4, se afsnit Ved PSO fritagede anlæg jf. afsnit 5.1 kan M1 måleren undværes set i forhold til Energinet.dk's behov for afregningsopgørelser. Hvis der i enkelte tilfælde faktisk leveres energi til det kollektive elforsyningsnet, indgår energimængden automatisk til dækning af netvirksomhedens nettab, energimængden er dermed tabt for egenproducenten, der desuden kommer til at betale reduceret PSO-tarif af denne mængde. 7.4 Indrapportering af måleværdier til Energinet.dk For anlæg i grupperne 4 og 5 gælder, at nettoproduktionen (M1) og leverancen til det kollektive elforsyningsnet (M2) skal sendes som tidsserier i henhold til de gældende regler. Hvis producenten har valgt at lade M1 beregne efter den definerede skabelon, og anlægget opfylder betingelserne herfor, skal dette blot meddeles til Energinet.dk. Dok /10, Sag 10/ /37

23 8. Nettoafregning på årsbasis Egenproducenterne i gruppe 6 skal opfylde kravene i afsnit 4.3 Man kan sige, at egenproducenten "låner" det kollektive elforsyningsnet i løbet af afregningsperioden til opbevaring af elektricitet i de tilfælde, hvor egenproducenten har overskudsproduktion, som på et andet tidspunkt i løbet af afregningsperioden bruges til at dække eget elforbrug. For at opnå dette afregningsmæssige resultat opgøres den målte levering til og fra det kollektive elforsyningsnet som nettoleveringen til og fra forbrugsstedet i den samlede afregningsperiode. Det vil sige, at der i en given afregningsperiode enten er en positiv nettolevering til net eller fra net, medmindre nettoudvekslingen er lig med nul. Afregningsperioden for disse anlæg er normalt et år, med et fast opgørelsestidspunkt. Hvis der i løbet at afregningsperioden forekommer flytning eller skift af elleverandør skal afregningsperioden deles op og opgøres i forbindelse med flyningen/leverandørskiftet. I det følgende anvendes ordene i følgende betydning: - "Nettolevering til net": Positiv nettolevering til kollektivt elforsyningsnet fra forbrugsstedet opgjort over afregningsperioden. - "Nettolevering fra net": Positiv nettolevering fra kollektivt elforsyningsnet til forbrugsstedet opgjort over afregningsperioden. - "Egenproduktion": Nettoproduktion minus "Nettolevering til net". I det følgende beskrives alene afregningen af Energinet.dks tariffer. Egenproducenterne skal herudover betale netvirksomhedernes nettariffer og eventuel rådighedsbetaling. 8.1 Afregning af anlæg i gruppe 6 Anlæg i gruppe 6 omfatter installationstilsluttede VE-anlæg i boliger og anden ikke erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Køb og salg af el samt balanceansvar Egenproducentens samlede køb i markedet er lig med nettolevering fra net. FBA er balanceansvarlig for nettolevering fra net. Eventuel nettolevering til net handles ikke i markedet, men bidrager til at nedbringe nettabet. Ved eventuel overskudsproduktion - nettolevering til net - udbetaler Energinet.dk de lovpligtige pristillæg for VE-produktionen. Såfremt det samlede VE-anlæg består af flere enheder med forskellige teknologier (f.eks. solceller og vindmøller), fordeles nettolevering til net efter en fordelingsnøgle, hvor det antages at solceller har en produktion svarende til 800 fuldlasttimer pr. år, vindmøller 1500 fuldlasttimer pr. år og anden VE-produktion 4000 fuldlasttimer pr. år. Fordelingsnøglen bortfalder hvis M1 for hver af produktionsenhederne og målt og indrapporteret jf Betaling af PSO-tarif Egenproducenten betaler almindelig PSO-tarif af nettolevering fra net og den reducerede PSO-tarif af egenproduktionen. Reduceret PSO-tarif opkræves ikke hvis egenproducenten kan fritages jf. afsnit 5.1. Dok /10, Sag 10/ /37

24 Betaling af Energinet.dks nettariffer og systemtarif Egenproducenten betaler Energinet.dks nettarif(forbrug) og systemtarif af nettolevering fra net. 8.2 Installationsform og målekrav for anlæg i gruppe 6 VE-anlægget skal være tilsluttet i forbrugsinstallationen (installationstilsluttet). Kollektive elforsyningsnet M3 M2 Øvrigt forbrug M1 ~ Forbrugssted Egetforbrug til elproduktion Målepunkterne M1, M2 og M3 defineres som: M1 = Nettoproduktionen. M2 = Målt leverance til det kollektive elforsyningsnet M3 = Målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet. I alle tilfælde følger kravene til måling af M3 den obligatoriske grænse for time- /kvartersregistrering af forbrug pr. målepunkt. Kravene til M2 målingen følger M3. Kravene til måling af M1 gennemgås nedenfor. For installationstilsluttede anlæg stilles der ikke krav om direkte måling af egetforbrug under stilstand. Et sådant forbrug er pr. definition dækket af M3. Ved PSO fritagede anlæg jf. afsnit 5.1 kan M1 måleren undværes set i forhold til Energinet.dk's behov for afregningsopgørelser Målekrav for M1 til anlæg i gruppe 6 Hvis den installerede effekt ligger over grænserne i afsnit 5.1, skal M1 følge målekravene som de er beskrevet i forskrift D1. Det vil sige de skal være 15/60 målte for: 1. Vindmøller og solceller over 50 kw 2. Øvrige anlæg over 25 kw Hvis M1 ikke er 15/60-målt skal der aflæses månedligt/kvartalsvis. 8.3 Indrapportering af måleværdier til Energinet.dk For anlæg i gruppe 6 gælder, at eventuel opgjort nettolevering til net skal sendes til Energinet.dk som en månedstidsserie for den sidste måned i afregningsperioden. Dok /10, Sag 10/ /37

25 Skal nettoproduktionen (M1) måles, skal den sendes som tidsserie i henhold til de gældende regler. Dok /10, Sag 10/ /37

26 Bilag 1, side 1 Bilag 1: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 1 og 2 De beregningsformler, der er angivet i bilaget, er ikke opstillet efter fortegnskonventionen for indberetning af måleværdier til Energinet.dk. Målepunkter M0 = egetforbrug under stilstand M1 = nettoproduktionen M2 = målt leverance til det kollektive elforsyningsnet M3 = målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet. Definerede tidsserier for direkte tilsluttede anlæg Nettoproduktion NP = M1 (M1 0) Nettolevering fra kollektivt NFN = maks. {0, M0 + M3 M1} net Nettolevering til kollektivt net NTN = 1 min {0, M0 + M3 M1} Egenproduktion EP = NP NTN = M1 + min. {0, M0 + M3 M1} Bruttoforbrug BF = EP + NFN = M0 + M3 Beregningsformlerne er opstillet efter bruttometoden vedrørende egetforbrug under stilstand. Egetforbrug under stilstand betragtes derfor som normalt forbrug Definerede tidsserier for installationstilsluttede anlæg Nettoproduktion NP = M1 Nettolevering fra kollektivt NFN = maks. {0, M3 M2} net Nettolevering til kollektivt net NTN = 1 min. {0, M3 M2} Egenproduktion EP = NP NTN = M1 + min. {0, M3 M2} Bruttoforbrug BF = EP + NFN = M1 + M3 M2 Afregning af anlæg i gruppe 1 Køb af el Salg af el på markedet Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Systemansvarets nettarif(produktion) Afregnes af: BF Afregnes af: NP Afregnes af: NFN Afregnes af: EP Afregnes af: NFN Afregnes af: NFN Afregnes af: NTN Forbrug og produktion, som indgår i balanceafregningen PBA NP FBA BF Afregning af anlæg i gruppe 2 Køb af el Salg af aftagepligtig el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Afregnes af: NFN Afregnes af: NTN Afregnes af: NFN Afregnes af: EP

27 Bilag 1, side 2 Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Afregnes af: NFN Afregnes af: NFN Forbrug og produktion, som indgår i balanceafregningen Aftagepligt BA NTN FBA NFN Dok /10, Sag 10/4107 2/37

28 Bilag 1, side 3 Taleksempler på afregning af anlæg i grupperne 1 og 2 Energiopgørelser Målepunkter Installationstilsluttet Time Direkte tilsluttet Time M M M M Definerede tidsserier Nettoproduktion Nettolevering fra kollektivt net Nettolevering til kollektivt net Egenproduktion Bruttoforbrug Afregning af anlæg i gruppe 1 Køb af el Salg af el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Systemansvarets nettarif(produktion) Afregning af anlæg i gruppe Køb af el Salg af aftagepligtig el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Dok /10, Sag 10/4107 3/37

29 Bilag 2, side 1 Bilag 2: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 3 De beregningsformler, der er angivet i bilaget, er ikke opstillet efter fortegnskonventionen for indberetning af måleværdier til Energinet.dk. Målepunkter M0 = egetforbrug under stilstand M1a = aftagepligtig nettoproduktion M1k = ikke-aftagepligtig nettoproduktion M2 = målt leverance til det kollektive elforsyningsnet M3 = målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet. Definerede tidsserier for direkte tilsluttede anlæg Nettoproduktion, ikke-aftagepligtig NPk = M1k (M1k 0) Nettoproduktion, aftagepligtig NPa = M1a (M1a 0) Nettolevering fra kollektivt net NFN = maks. {0, M0 + M3 (M1a + M1k)} Nettolevering til kollektivt net NTN = 1 min. {0, M0 + M3 (M1a + M1k)} Egenproduktion EP = NPa + NPk NTN M1k Nettolevering til net, ikkeaftagepligtig NTNk = NTN Nettolevering til net, aftagepligtig NTNa = M1k + M1a M1a NTN M1a + M1k Bruttoforbrug BF = M0 + M3 Beregningsformlerne er opstillet efter bruttometoden vedrørende egetforbrug under stilstand. Egetforbrug under stilstand betragtes derfor som normalt forbrug.

30 Bilag 2, side 2 Definerede tidsserier for installationstilsluttede anlæg Nettoproduktion, ikke-aftagepligtig NPk = M1k Nettoproduktion, aftagepligtig NPa = M1a Nettolevering fra kollektivt net NFN = maks. {0, M3 M2} Nettolevering til kollektivt net NTN = 1 min. {0, M3 M2} Egenproduktion EP = NPa + NPk NTN M1k Nettolevering til net, ikkeaftagepligtig NTNk = NTN Nettolevering til net, aftagepligtig NTNa = M1k + M1a M1a NTN M1a + M1k Bruttoforbrug BF = M1a + M1k + (M3 M2) Afregning af anlæg i gruppe 3 Køb af el Salg af aftagepligtig el Salg af ikke-aftagepligtig el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Systemansvarets nettarif(produktion) Afregnes af: BF Afregnes af: NTNa Afregnes af: NPa + NPk NTNa Afregnes af: NFN Afregnes af: EP Afregnes af: NFN Afregnes af: NFN Afregnes af: NTNk Forbrug og produktion, som indgår i balanceafregningen Aftagepligt BA NTNa PBA NPa + NPk NTNa FBA BF Dok /10, Sag 10/4107 2/37

31 Bilag 2, side 3 Taleksempler på afregning af anlæg i gruppe 3 Energiopgørelser Målepunkter Installationstilsluttet Time Direkte tilsluttet Time M M1k M1a M M Definerede tidsserier NPk NPa Nettolevering fra kollektivt net Nettolevering til kollektivt net NTNk NTNa EP Bruttoforbrug Afregning af anlæg i gruppe 3 Køb af el Salg af ikke-aftagepligtig el Salg af aftagepligtig el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Systemansvarets nettarif(produktion) Dok /10, Sag 10/4107 3/37

32 Bilag 3, side 1 Bilag 3: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 4 De beregningsformler, der er angivet i bilaget, er ikke opstillet efter fortegnskonventionen for indberetning af måleværdier til Energinet.dk. Målepunkter M1 = nettoproduktionen M2 = målt leverance til det kollektive elforsyningsnet M3 = målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet. Definerede tidsserier for installationstilsluttede anlæg Nettoproduktion NP = M1 Bruttolevering fra kollektivt BFN = M3 net Bruttolevering til kollektivt BTN = M2 net Egenproduktion EP = NP BTN Afregning af anlæg i gruppe 4 Køb af el Salg af el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Systemansvarets nettarif(produktion), 0 ved aftagepligt Afregnes af: BFN Afregnes af: BTN Afregnes af: BFN Afregnes af: EP Afregnes af: BFN Afregnes af: BFN Afregnes af: BTN Forbrug og produktion, som indgår i balanceafregningen PBA (ikke-aftagepligtig), eller BTN den Aftagepligt BA FBA BFN

33 Bilag 3, side 2 Taleksempler på afregning af anlæg i gruppe 4 Energiopgørelser Målepunkter Installationstilsluttet Afregningsperiode M M M Definerede tidsserier Nettoproduktion Bruttolevering fra kollektivt net Bruttolevering til kollektivt net Egenproduktion Afregning af anlæg i gruppe 4 Køb af el Salg af el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Systemansvarets nettarif(produktion)

34 Bilag 4, side 1 Bilag 4: Oversigt over afregning af anlæg i gruppe 5 De beregningsformler, der er angivet i bilaget, er ikke opstillet efter fortegnskonventionen for indberetning af måleværdier til Energinet.dk. Målepunkter M1 = nettoproduktionen M3 = målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet. Definerede tidsserier for installationstilsluttede anlæg Nettoproduktion NP = M1 Bruttolevering fra kollektivt BFN = M3 net Bruttolevering til kollektivt Måles ikke net Egenproduktion EP = NP Afregning af anlæg i gruppe 5 Køb af el Almindelig PSO-tarif Reduceret PSO-tarif Systemansvarets systemtarif Systemansvarets nettarif(forbrug) Afregnes af: BFN Afregnes af: BFN Afregnes af: EP Afregnes af: BFN Afregnes af: BFN Forbrug som indgår i balanceafregningen FBA Afregnes af: BFN

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Version 2.0 af 14. februar 2005 Godkendt af Energistyrelsen den 27. januar 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning...1 1. Godkendelse...1 2. Hvem kan gøre

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Stil gerne spørgsmål undervejs

Stil gerne spørgsmål undervejs Engrosmodellen og målepunkter Anlægstyper Implementation i ampop Målepunktsmatrice Eksempler på anlæg i ampop Tidslinje Eksempler på tidslinjer Skabelonafregnede nettogrupper Taskforce eksempel Stil gerne

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

s d Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw

s d Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw 12-10-2012 s2012-640-d2012 5363-7.0 Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw Vejledning: Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw side 2 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Afregningsmåling og afregningsgrundlag

Afregningsmåling og afregningsgrundlag Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Dec. 2006 Aug. 2007 Aug. 2007 DATE NIF HEP MBN LSO NAME Nov. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE PHQ HEP GEE LSO

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. "Solcelleordningen" - måling og afregning. Temadag 2011-06-01

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. Solcelleordningen - måling og afregning. Temadag 2011-06-01 Nettomåleordning Solcelleordningen Årsbaseret netto Opbevare solcelle el på nettet v. Chefingeniør Preben Høj Larsen VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund og lovgrundlag Hvem kan gøre

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804).

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804). Til: Greve Kommune / Tune Hallerne Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 70 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Bertel Rasmussen Advokater Att.: J. Bertel Rasmussen Bredgade 30 1260 København K Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 25. april 2016 LHT/LHT

Læs mere

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. brev til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere