Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen"

Transkript

1 Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009

2 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indvindingsområde - Skagen 2009

3 Forord Gruppe D007 på Byggeri og Anlægssektorens Vand og Miljø uddannelses 5. semester ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Aalborg Universitet fremlægger hermed et forslag til en indsatsplan omkring vandindvinding og vandforsyning i området på Skagen Odde. Indsatsplanen er fremstillet for i fremtiden at kunne sikre en bæredygtig forsyning af rent drikkevand til Skagen, under hensyntagen til kvaliteten af vandet samt naturen og miljøet i de berørte indvindingsoplande. Indsatsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med 3 i Bekendtgørelsen om indsatsplaner. Som baggrund for indsatsplanen er der udarbejdet en rapport, Vandforsyning til Skagen, hvor følgende er blevet undersøgt: - Gældende bindinger i området - Vandindvinding og vandforsyning i området - Vandbehandling på Skagen Vandværk - Vandforbruget i området - Områdets geologi - Grundvandsproblemer og sænkninger i området - Vandforsyningsledning fra Tolne Indsatsplanen er udarbejdet i forhold til en række love, som anvendes i rapporten, Vandforsyning til Skagen. Disse er opstillet herunder: - Naturbeskyttelsesloven - Vandløbsloven - Vandforsyningsloven - Råstofloven - Husdyrbrugsloven - Skovloven Derudover er indsatsplanen udarbejdet i henhold til følgende planer: - De statslige Vand- og Natura 2000-planer i Danmark - Regionplan Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 3

4 Indsatsplanen er delt op i tre dele. Den første del er indledningen. Denne del beskriver hvad der indgår i en indsatsplan, og hvilke procedure planen skal igennem før godkendelse. Derudover indeholder indledningen en præsentation af området, hvori indsatsplanen skal være gældende, herunder en beskrivelse af arealanvendelse i området. Til sidst i indledningen opstilles de overordnede problemstillinger. Den næste del er en handlingsplan. Der er her opstillet en tabel med hvilke indsatser, der skal gøres, hvem der skal udføre dem, samt hvornår de skal gennemføres. Til sidst gives en vurdering af indsatsernes prioritering. Den sidste del er en redegørelse af de opstillede indsatser i handlingsplanen. Indsatserne beskrives her mere detaljerede og der gives en begrundelse for, hvorfor de er vigtige at medtage i en handlingsplan for området, og hvordan disse overholdes i fremtiden. 4

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 7 Procedure for indsatsplan... 7 Præsentation af området... 7 Arealanvendelse... 9 Problemstillinger Handlingsplan Prioritering Redegørelse Vandforsyning Land- og skovbrug Bebyggelse Øvrige forureningskilder Opfølgning

6 6 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indvindingsområde - Skagen 2009

7 Indledning Dette er et forslag til en indsatsplan for indvindingsområdet i Skagen Klitplantage umiddelbart syd for Skagen. En indsatsplan er en plan for, hvilke indsatser der skal iværksættes i et område for at beskytte grundvandsressourcerne på den specifikke lokalitet. I planen beskrives de forskellige tiltag i området, samt hvilke personer og instanser, der står for gennemførelsen af de forskellige indsatser. Indsatsplanen viser de påkrævede indsatser, der skal iværksættes i forhold til de, i Regionsplanen, beskrevne rammer omkring grundvandsbeskyttelse. Disse rammer skal sikre drikkevandet i fremtiden. En indsatsplan som denne skal løbende vurderes og revideres, hvis de ønskede effekter ikke opnås. Planen revideres ligeledes, hvis der opstår ny viden eller teknologier, som gør indsatserne bedre eller billigere. Planperioden for en indsatsplan er maksimal 4 år. Indsatsplanen tager udgangspunkt i problemstillingerne omkring arealanvendelsen, grundvandskemien og geologien i området i rapporten Vandforsyning til Skagen. I denne indsatsplan er der udpeget et indsatsområde syd for Skagen, som indeholder indvindingsoplandet samt det grundvandsdannende opland. Grundvandet i området trues ikke af svære konkrete trusler, hvilket betyder, at udgangspunktet for indsatplanen er at fastholde de allerede benyttede arealanvendelser. Procedure for indsatsplan Dette forslag til en indsatsplan skal efter behandling af Frederikshavn Kommunens Grundvandsråd, offentliggøres og sendes i høring i mindst 8 uger. I denne periode har implicerede parter mulighed for at gøre indsigelser samt at komme med ændringsforslag til indsatsplanen. Efter høringsperioden vurderes det fra kommunens side, om der skal arbejdes videre med eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Derefter forelægges det reviderede forslag af indsatsplanen for Grundvandsrådet, og det besluttes her, om indsatsplanen kan godkendes. Præsentation af området Normalt tager en indsatsplan udgangspunkt i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). OSD-område 1 er placeret i det nordligste af Vendsyssel, lige syd for Skagen, i Skagen Klitplantage. 7

8 Figur 1 - Kort over OSD 1 Skagen OSD 1 Skagen er vist på Figur 1, området har et areal på ca. 19 km 2. Da OSD-området ikke dækker hele indvindingsområdet fra Skagen Vandværk, vælges det i stedet at fastsætte et nyt indsatsområde. Dette gøres vha. kortlægning af indvindingsopland og det grundvandsdannende opland. Disse to oplande er endvidere sammenfaldende, da der ikke regnes med overfladeafstrømning i området. I området oppumpes der desuden fra et frit reservoir, hvor nedbøren vil være identisk med den indvundne mængde. På Figur 2 er et potentialekort over Skagen Odde vist. Figur 2 viser endvidere indvindingsoplandets grænser, som bestemmes som det endelige indsatsområde. Indsatsområdet har et areal på ca. 6 km 2. Figur 2 - Indsatsområdet med potentiallinier 8

9 I Indsatsområdet er der 20 aktive indvindingsboringer. Omkring kildepladsen findes en kildepladszone på 300 m, som skal sikre kildepladsen mod forurening. Indvindingsbehovet til Skagen fra kildepladsen er m 3 /år. Arealanvendelse Indsatsområdet består hovedsageligt af nåleskov, hede, vådområde, mose, landbrug, jernbane, veje samt en smule bebyggelse, hvilket er vist på Figur 3. Figur 3 - Arealanvendelseskort over indsatsområdet De få områder med landbrug dyrkes ikke intensivt, hvilket betyder, at der ikke er alvorlig fare for forurening med nitrat. Der kan dog forekomme nedsivninger af nitrat fra lavninger med moseaflejninger og jordlommer med ferskvandstørv. Skovområdet er bestående af større sammenhængende arealer med nåleskov, hvor plantning af disse anvendes som grundvandsbeskyttende initiativer. Jernbanen til Skagen går igennem området. Til vedligeholdelsen og rensning af denne bruges pesticider, hvilket medfører forurening af enkelte boringer. Disse boringer er efterfølgende blevet nedlagt. 9

10 I den nordlige del af indsatsområdet er der enkelte områder med bebyggelse. Disse områder er bestående af enkelte fritstående bebyggelser samt den sydlige del af Skagen By, dette er vist på Figur 3. Problemstillinger På baggrund af rapporten, Vandforsyning til Skagen, kan der opstilles en række problemstillinger som påvirker vandindvindingen i indsatsområdet. - Klorid i råvandet, grundet store sænkninger: I indsatsområdet er der problemer med for høje koncentrationer af klorid i råvandet, der indvindes fra boringer i området. Da det i Danmark ikke er tilladt at rense råvandet for klorid, vil dette skabe et problem for drikkevandskvaliteten. Det vil derfor være nødvendigt at nedlægge eller nedjustere indvindingsmængden på boringer med kloridproblemer. - Få alternative indvindingsmuligheder: Kloridproblemerne skaber nye problemer, da nedlægningen af boringer vil kunne resultere i, at det ikke er muligt at dække indvindingsbehovet. Dette skaber problemer med at kunne finde alternative muligheder til indvindingen. - Nedsivning af fremmede stoffer: På baggrund af grundvandsspejlet findes forholdsvis tæt på jordoverfladen, er der en risiko for, at fremmede stoffer let vil kunne trænge ned og forurene grundvandet. Skagen Oddes geologiske opbygning betyder endvidere, at området er meget nitratsårbart. Grundet denne sårbarhed, er det vigtigt, at områdets friholdes for landbrugsdrift, dyrkning mm, igennem en sikring af den nuværende bevoksning med hede og skov. - Forurening fra bebyggelse i området: I den nordlige del af indsatsområdet findes der enkelte bebyggelser, som kan udgøre en forureningskilde. Hvis der her anvendes f.eks. sprøjtemidler, vil dette kunne nedsive til grundvandet og skabe en forurening. Derudover vil kloakledninger fra bebyggelsen udgøre en risiko, hvis der sker brud på disse. - Jernbanen som forureningskilde: Jernbanen, der går gennem indsatsområdet, kan også skabe problemer. Her kan forekomme spild af brændstof eller skadeligt gods, og forurening fra sprøjtemidler til vedligeholdelse af jernbaneskinnerne kan udgøre en risiko. 10

11 Handlingsplan I følgende skema er der opstillet hvilke indsatser, der skal laves til de forskellige problemstillinger. Der angives et tidspunkt hvor dette problem skal behandles, samt hvem der har ansvaret for de enkelte indsatser. Anvendte forkortelser i skemaet: FV: Frederikshavn Vand A/S FK: Frederikshavn Kommune BDK: Bane Danmark 1. Vandindvinding 1.1 Opfølgning af indvindingsstrategi Problemkilder Indsats Tidspunkt Ansvar Fremtidig opfølgning og optimering af indvindingen på kildepladserne, og undersøgelse af fremtidige bedst rentable strategi FV 1.2 Kloridproblemer Øget overvågning af kloridindhold i råvandet, og evt. fremtidig ændring af indvindingsstrategi FV 1.3 Alternative indvindingsmuligheder Undersøgelse af indvindingsmængder fra Tolne FV/FK 1.4 Alternative indvindingsmuligheder Etablering af vandforsyningsledning fra Tolne FV/FK 2. Land- og skovbrug 2.1 Arealanvendelse Fastholdelse af nuværende plan for skov og landbrug FK 2.2 Nitrat Information til skov- og landbrugsejere i området. 2.3 Pesticider Information til skov- og landbrugsejere i området. 2010, , 2013 FK FK 11

12 3. Bebyggelse 3.1 Arealanvendelse Friholdelse af byvækst i området FK 3.2 Grundvandsbeskyttelse Information om brugen af sprøjtemidler til beboere i området. 2010, 2013 FK 3.3 Kloaksystem Tilsyn og vedligeholdelse af kloaksystem. 2010, 2012 FK 4. Øvrige forureningskilder 4.1 Ubenyttede boringer Ubenyttede boringer i området skal sløjfes. 4.2 Industri Tilsyn med virksomheder. Nyanlæggelse af virksomheder skal ske under grundvandsbeskyttende kontrol. 4.3 Jernbanen Udfasning af brugen af pesticider på jernbanearealer FV 2010 FK 2010 BDK /FK Som det fremgår ligger det overordnede ansvar for udførsel af handlingsplanen ved Frederikshavn Kommune, da Skagen Vandværk er et kommunalt vandværk. Prioritering Det vurderes at de vigtigste indsatspunkter er problemkilderne ved vandindvinding, herunder punkterne Det er centralt at der sker en opfølgning af den nye indvindingsstrategi, for at sikre at denne giver den ønskede effekt på den omkringliggende natur. Herunder er det nødvendigt, at der sker en øget overvågning af kloridindhold i boringerne, da dette anses som et markant problem i indsatsområdet. Ydermere skal der foretages en opfølgning af sænkningspåvirkningerne i Natura 2000-området, da dette område ikke må påvirkes. De resterende problemkilder prioriteres ligeligt. 12

13 Redegørelse I dette afsnit beskrives overstående indsatser mere dybdegående, samt hvorfor disse er vigtige at medtage i handlingsplanen. Derudover beskrives det hvordan der følges op på disse i fremtiden. For mere uddybende analyse af de enkelte problemstillinger, se rapporten Vandforsyning til Skagen. Vandforsyning Ad 1.1) Opfølgning af indvindingsstrategien skal ske som en fremtidig opfølgning og optimering af indvindingen på kildepladsen og undersøgelse af fremtidige bedst rentabel indvindingsstrategi. Dette skal ske som et led i overvågning af grundvandssænkningerne i indsatsområdet. På baggrund af dette, skal indvindingsstrategien løbende revideres. Endvidere skal strategien også revideres løbende på baggrund af grundvandspåvirkninger i omkringliggende naturområder samt eventuelle ændringer i vandforbrug fra storforbrugere i Skagen. Opfølgning af indvindingsstrategien foretages fra at indsatsplanen træder i kraft, og så længe denne er gældende. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Vand A/S. Ad 1.2) Problemer med klorid i råvandet anses for at være et af de største problemer i indsatsområdet. Dette skyldes, at Skagen Vandværk tidligere har været nødsaget til at lukke flere boringer pga. for højt kloridindhold. Problemet opstår ved kraftig indvinding på boringerne, hvilket kan resultere i en indtrængen af saltvand i indvindingsboringen. Det er derfor nødvendigt, at overvåge kloridindholdet i boringerne og evt. lave forebyggende arbejde vha. nye indvindingsstrategier og overvågning af grundvandsspejlet. Herved sikres en fremtidig vandindvindingen uden for store påvirkninger. Indsatsen skal ske løbende fra og med ikrafttrædelsen af indsatsplanen. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Vand A/S. Ad 1.3) Som led i en ny indvindingsstruktur, er det fundet nødvendigt at importere rent drikkevand fra Tolne. Her skal der løbende foretages undersøgelser af indvindingsmængder fra Tolne, herunder hvilke mængder der er bedst rentable at indvinde i Skagen. Dette initiativ skal foregå løbende fra etableringen af vandforsyningsledningen. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Kommune. 13

14 Ad 1.4) I fremtiden findes det nødvendigt at anlægge en vandforsyningsledning fra Tolne til Skagen. Denne løsning skal vedtages politisk, før nærmere planlægning og projektering kan igangsættes. Den politiske beslutning forventes at blive vedtaget i år 2010, hvorefter planlægning og projektering kan påbegyndes. Projektet forventes afsluttet i år Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Vand A/S. Land- og skovbrug Ad 2.1) Med hensyn til land- og skovbrug er det vigtigt at fastholde den nuværende arealanvendelse. Her skal den nuværende plan for skov og landbrug fastholdes. En stor del af området, hvorunder jordlagene er klassificerede som nitratfølsomme, er dækket af skov og hede. Dette vurderes værende vigtigt at bevare, da det mindsker risikoen for nitratpåvirkninger fra eksempelvis landbrugsarealer. Heden er allerede klassificeret som 3-område ifølge naturbeskyttelsesloven, hvorfor der ikke umiddelbart må laves ændringer her. Det er her Frederikshavn Kommunes ansvar, at arealanvendelsen fastholdes samt at de gældende love overholdes. Ad 2.2) I forhold land- og skovbrug er det centralt at undersøge brugen af nitrat i området. Her skal det sikres at skov- og landbrugsejere er opmærksomme på problemet og derfor skal der foreligge information til ejerne, således at fremtidige større problemer med udvaskning i indsatsområdet kan forhindres. Denne indsats skal ske to gange i indsatsperioden, først i 2010 og derefter i 2013 for at følge op på informationen. Ansvaret ligger her ved Frederikshavn Kommune. Ad 2.3) Det er centralt at undersøge brugen af pesticider i området. Også her skal der foreligge information til skov- og landbrugsejere, således at de er opmærksomme på problemet ved anvendelse af sprøjtemidler. Dette skal ske for at hindre fremtidige større problemer med forurening af pesticider i indsatsområdet. Indsatsen skal foregå to gange i indsatsperioden, igen i 2010 og Ansvaret ligger her ved Frederikshavn Kommune. 14

15 Bebyggelse Ad 3.1) Da bebyggelse udgør en stor risiko for forurening efterstræbes det, at arealanvendelsen i området ikke ændres mht. nybebyggelse. Det ønskes derfor at området helt holdes fri for byvækst. Tidsrammen for denne indsats vil være fra indsatsplanen træder i kraft og så længe den er gældende, dvs. at der i hele perioden skal ydes en indsats for ikke at lave ændringer omkring arealanvendelsen. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Kommune. Ad 3.2) I bebyggelsesområdet vil der være risiko for, at der anvendes pesticider og andre miljøfremmede stoffer til f.eks. fjernelse af ukrudt. Disse pesticider og stoffer kan muligvis påvirke grundvandet og derfor ønskes det at brugen af disse helt stoppes. Det ønskes derfor at give beboerne i området information om brugen af sprøjtemidler, samt give dem et indblik i, hvordan disse kan skade grundvandet. Det vurderes, at denne information skal gives, når indsatsplanen træder i kraft, således at der undgås unødvendigt brug af disse stoffer. Derudover vil denne information også blive givet igen i 2013, da det så er muligt at få budskabet ud til eventuelle nye beboere. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Kommune. Ad 3.3) Til et bebyggelsesområde er der et tilhørende kloaksystem. Ved brud på kloakledninger er der risiko for forurening af grundvandet. Det ønskes derfor at lave tilsyn med kloakledningerne, samt at vedligeholde disse for at sikre høj kvalitet af kloaksystemet. Dette tilstræbes gjort hvert andet år i perioden for indsatsplanen. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Kommune. Øvrige forureningskilder Ad 4.1) Ubenyttede boringer i indsatsområdet kan også udgøre en forureningsfare. Ved den nye indvindingsstrategi nedlægges 20 af de nuværende 40 indvindingsboringer. Det tilstræbes at nedlægge disse, da de ikke forventes anvendt i fremtiden. De ubenyttede indvindingsboringer ønskes nedlagt hurtigst muligt. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Vand A/S. 15

16 Ad 4.2) I indsatsområdet ligger kun enkelte virksomheder, heriblandt en bilforhandler og en Falck-station. Virksomhederne udgør en risiko mod grundvandet, da der kan forekomme forurening fra f.eks. brændstof. Det tilstræbes at der føres tilsyn med virksomhederne for at undgå forurening. Anlæggelse af nye industriområder godkendes kun, hvis der laves grundvandsbeskyttende foranstaltninger. Tidsrammen for denne indsats vil være fra indsatsplanen træder i kraft og så længe den er gældende. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Kommune. Ad 4.3) Jernbanen udgør stor forureningsfare, da der her kan forekomme spild af brændstof eller skadeligt gods. Derudover anvendes der også pesticider til at vedligeholde sporskifte samt til at holde beplantning væk fra skinnerne, så det ikke skaber problemer for togtrafikken. Pesticiderne er skadelige for grundvandet, og brugen af pesticider på jernbanearealerne ønskes derfor udfaset. Dette gøres hurtigst muligt efter indsatsplanen bliver gældende. Ansvaret for dette ligger hos Frederikshavn Kommune i samarbejde med Bane Danmark. Opfølgning Det anbefales at danne en følgegruppe ved Frederikshavn Kommune. Denne gruppe skal følge op på indsatserne en gang årligt. Følgegruppen opgave er, at sikre den bedst mulige overholdelse af indsatsplanen, at gribe ind ved behov, samt at planen opdateres hvis der skulle komme nye problemer eller nye løsningsforslag til de allerede eksisterende problemer. Senest 4 år efter den endelig vedtagelse af indsatsplanen skal de implicerede parter foretage en evaluering af planen for at undersøge, hvorvidt der er behov for ændringer, og dermed lave en ny revision af planen. Ved enighed om en opdateret revision, kan planperioden forlænges. 16

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

FREMTIDSSIKRING AF VAND- INDVINDINGEN TIL THISTED VAND

FREMTIDSSIKRING AF VAND- INDVINDINGEN TIL THISTED VAND FREMTIDSSIKRING AF VAND- INDVINDINGEN TIL THISTED VAND Christian Thirup, NIRAS Gro Heen, Thisted Vand Dansk Vand Konferencen 2016 Hjultorvet,1903 1 THISTED VAND Præsentation Vandforsyning Spildevandsforsyning

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

Indsatsplan. for grundvandsbeskyttelse. Torpet Vandværk Vejlen Vandværk Vadum Vandværk. Vadum Omfatter vandværkerne: Aalborg og Aabybro kommune

Indsatsplan. for grundvandsbeskyttelse. Torpet Vandværk Vejlen Vandværk Vadum Vandværk. Vadum Omfatter vandværkerne: Aalborg og Aabybro kommune for grundvandsbeskyttelse Vadum Omfatter vandværkerne: Torpet Vandværk Vejlen Vandværk Vadum Vandværk Aalborg og Aabybro kommune December 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 33 Vandværkerne: Lindholm Nr. Uttrup Aalborg Kommunale Vandforsyning Hvorup Syd Aalborg Kaserne Oktober 2005 T E K N I K

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1427 Sæby Sæbygårdværket og Ørnedalsværket Toftelund Vandværk Understed Vandværk Østervrå Vandværk Try Vandværk Dybvad Vandværk Thorshøj Vandværk

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø. Geolog Carsten Vigen Hansen

SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø. Geolog Carsten Vigen Hansen SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Geolog Carsten Vigen Hansen SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Følgegruppemøde Disposition: 1. Præsentation af Natur og Miljø 2. Kommunes rolle Aktiv deltager i følgegrupper

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Møde i GrundvandsERFAmidt Silkeborg den 19. marts 2014 Indhold 1.

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Dagens program Kl. 13:00 Velkomst Kl. 13:10 Baggrund for indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune. v/ Birgitte A. Hollænder, Aalborg Kommune

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Forslag til Indsatsplan

Forslag til Indsatsplan Forslag til Indsatsplan VIBORG AMT - Miljø & Teknik for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd J. nr. 8-52-2-761-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand ved

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Bynær vandindvinding Et praktisk eksempel Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Disposition Forureningsudvikling, planlægning og tilladelser Ny Bagsværd kildeplads og vandværk Driftserfaringer

Læs mere