Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler"

Transkript

1 Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler

2 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet... 8 Vanding... 9 Skimmel & bladplet...10 Optagning & lagring Dyrkningsvejledning: Avl af stivelseskartofler 2012 KMC, Herningvej 60, 7330 Brande Design og layout: DeltaComm Tryk: CS Grafisk

3 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler 3 Den største kartoffelavl Avl af stivelseskartofler (melkartofler) udgør langt den største produktion af kartofler i Danmark. Der dyrkes hvert år stivelseskartofler på ca ha, hvilket resulterer i en produktion på 9-10 millioner tdr. kartofler. Stivelseskartofler har en lang vækstperiode fra midt i april til begyndelsen af oktober, og de leveres til fabrikken i kampagnen fra starten af september til slutningen af december. Det betyder, at en stor del af kartoflerne bliver leveret næsten direkte fra marken i september og oktober, mens resten mellemlagres i huse eller kuler til leverancerne i november og december. Fokus i avlen er højt udbytte, høj stivelsesprocent og stærk resistens mod sygdomme. Andre egenskaber så som holdbarhed i lageret, tørkeresistens mm. betyder dog også meget.

4 4 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Udsædsmateriale & lægning Kartofler elsker løs jord, og derfor skal man sikre en ordentlig pløjning og gerne en grundig opharvning, gerne i 20 cm dybde. På sammenkørte jorde kan decideret jordløsning/grubning være nødvendig. Kuras er pt. langt den største sort til stivelsesproduktionen, og sammen med Kardal og Oleva dækker disse sorter ca. 85 % af det totale areal. Ny sorter som Aviala, Avenance, Aventra og Odin vil i de kommende år også komme til at betyde noget. Læggeafstand Læggeafstanden har i mange år været en standard på 33 cm ved 75 cm rækkeafstand, svarende til et plantetal på planter pr. ha. En række nye forsøg og praktiske erfaringer har vist, at man godt kan sætte plantetallet ned, dvs. sætte læggeafstanden op. Det kræver dog 75 cm rækkeafstand Plantetal/ha Læggeafstand cm Tdr./ha (1550 knolde/td.) cm rækkeafstand Plantetal/ha Læggeafstand cm Tdr./ha (1550 knolde/td.)

5 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler 5 at 3 bestemte forudsætninger er opfyldt: gode læggebetingelser, sunde læggekartofler og en lang vækstsæson. Kartofler til tidlig optagning kan med fordel sættes på cm. I tabellerne er angivet læggeafstand og plantetal ved hhv. 75 og 90 cm rækkeafstand. Vær opmærksom på, at hvis man f.eks. kører med varierende rækkeafstand (sprøjtespor), så skal man have det samme plantetal, dvs. man skal justere sin læggeafstand efter rækkeafstanden. Husk, at forudsætningen for at sætte plantetallet ned (læggeafstanden op) er sunde og stærke læggekartofler. Bejdsning mod rodfiltsvamp og cikader Bejdsning mod angreb af rodfiltsvamp bør altid udføres, og en bejdsning med et kombineret middel mod rodfiltsvamp og insekter kan absolut anbefales. Bejdsning mod insekter sikrer, at man altid har den rette timing i sin bekæmpelse af insekter (cikader). Gødskning af melkartofler Kvælstof Kvælstof er den vigtigste byggesten i kartoflens udvikling og har særlig betydning for protein-dannelsen, som er udgangspunkt for al vækst. Som følge af kartoflens relativt lange vækstperiode skal den have adgang til kvælstof i en del længere tid end andre forårs-såede landbrugsafgrøder som korn og græsfrø. Her er kartoflen på linje med majs og roer, der også gror/har vækst i efteråret. Det betyder, at man skal sørge for, at den kvælstofgødning man anvender, skal indeholde en stor andel af ammonium-n. Urea, svovlsur ammoniak og flydende ammoniak er eksempler på den type gødning. Fordelen ved disse gødninger er også, at udvaskningsrisikoen er langt mindre end ved anvendelse af nitratgødninger: Både urea og svovlsur ammoniak er gødninger, der er svære at arbejde med. De klumper sammen, tager fugt fra luften og er svære at sprede ret meget ud over 12 m. Og selvom man spreder på lille afstand, er resultatet ikke altid godt nok.

6 6 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Flydende ammoniak er at foretrække Til stivelseskartofler er flydende ammoniak langt den bedste N-gødning, og den giver i de fleste situationer en lige så god kvælstofudnyttelse som placeret gødning. Den flydende ammoniak omdannes og frigives, når jordtemperaturen stiger i maj måned, og kvælstoffet er netop klar på det tidspunkt, hvor kartoflerne har brug for kvælstof. På sandjorde (JB1) med vanding skal man gøde kartoflerne med den mængde, man må anvende. Pt. er det 200 kg N/ha. Ved høje udbytteniveauer er 200 kg N ikke altid nok. Det optimale N-niveau på sandjord med vanding er kg N/ha, og derfor er den maksimalt tilladte mængde på 200 kg/ha en form for undergødskning. Kalium Kalium er en væsentlig byggesten i forbindelse med indlagringen af stivelse i knoldene. Kartofler er, som græs, luksusoptagere af K, og er der nok til stede i jorden, vil planten bogstavelig talt stå og søbe i K. Det forsinker omdannelsen af sukker til stivelse og vil i sidste ende betyde, at stivelsesprocenten bliver for lav. Derfor skal man altid sikre sig nye og opdaterede K-tal fra de jorde, hvor man skal have sine kartofler, og det gælder i særdeleshed, hvis man lejer jord.

7 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler 7 I tabellen kan man se de vejledende K-mængder ved forskellige Kt. Det er værd at være opmærksom på, at Kt på mange sandjorde med kartofler ofte er mellem 3 og 5. Kali-tildeling Kt Kg K /ha Disse K mængder er vejledende, og har man et højt udbytteniveau, skal man sørge for at give lidt ekstra i forhold til ovenstående vejledning. K-gødninger skal være klorfri, og langt den bedste kalikilde til kartofler er Patentkali (kali magnesia). Patentkali indeholder Mg, som også er væsentlig for kartofler, og Patentkali indeholder desuden en del svovl. Fosfor En normal kartoffelafgrøde fjerner ca kg fosfor pr. ha, og det er nogenlunde det, der skal gødes efter. Fosfortilstanden er på de fleste jorde god, men man skal dog løbende holde øje med sine P-tal. Fosfor er den 3. vigtigste byggesten i omdannelsen af sukker til stivelse og må absolut ikke spares væk. Gylle er et godt supplement Tidligere har gylle til kartofler været noget, man helst undgik, men en godt oprørt gylle med nogenlunde ensartet indhold af næringsstoffer er et fortræffeligt supplement til flydende ammoniak. Svinegylle har et godt indhold af P, som gør den til et godt supplement til kartofler. Kaliindholdet er til gengæld lavt, men med Patentkali/ kalimagnesia ved siden af får man faktisk en god kombination. Man skal være mere opmærksom på kvæggylle, når det anvendes til kartofler. Det skyldes selvfølgelig det høje indhold af kali, men også et relativt højt indhold af klor, som sammen med det høje kali-indhold kan betyde lavere stivelsesprocenter. Hvor meget gylle, der kan bruges, varierer fra bedrift til bedrift og i forhold til hvor meget gylle, der i øvrigt

8 8 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler bruges i sædskiftet. Man bliver derfor nødt til at prøve sig frem med, hvilken mængde man kan bruge. Almindeligvis kan der bruges tons pr. ha. Enkelte kan også bruge mere, men her er man nødt til at gøre sine egne erfaringer. Protamylasse til kartofler Protamylasse er et restprodukt fra kartoffelmelsfremstillingen. Det er et koncentrat, der fremkommer efter man har fjernet det opløselige protein. Protamylassen indeholder den resterende mængde kvælstof og desuden det fosfor og kalium, som kartoflen har optaget i vækstsæsonen. 2-4 tons protamylasse pr. ha er et godt supplement til den flydende ammoniak. Protamylassen kan sagtens kombineres med gylle, men man skal selvfølgelig holde øje med, hvor meget kalium man kommer op på. Blander man protamylasse og gylle i gylletanken, skal man sikre omhyggelig omrøring for at undgå bundfældning. Nødvendige mikronæringsstoffer Mangan, magnesium og svovl er 3 væsentlige mikronæringsstoffer for kartofler. Mangan og svovl får man almindeligvis med de normale gødninger og er derfor sjældent et problem. Magnesium skal man dog være opmærksom på, idet kartofler faktisk er ret afhængige af gode magnesiumforsyninger. Patentkali og magnesiumkalk er begge fortræffelige kilder. Ekstra mangan kan tilføres sammen med de første skimmelsprøjtninger først i juni. Anvend mangansulfat. Desuden skal man også huske at tilføre bor og zink. Ryd op i ukrudtet Med den lange vækstperiode som kartoflerne har, er god ukrudtsbekæmpelse en væsentlig forudsætning for et godt resultat. I fremspiringsperioden er kartoflernes konkurrenceevne begrænset, og vanskeligt ukrudt som pileurter, bynke, melder mm. kan være alvorligt begrænsende for planternes udvikling. Forsøg med ubehandlede led har gang på gang vist, at en ordentlig ukrudtsbekæmpelse giver tdr./ha i merudbytte!

9 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler 9 Derfor skal der ryddes ordentligt op i ukrudtet, mens man kan. Langt de fleste anvender kemiske løsninger med flere sprøjtninger før og efter kartoflernes fremspiring. Det forudsætter, at man færdighypper kartoflerne i forbindelse med lægningen eller i hvert fald umiddelbart efter. Der er også mulighed for mekanisk ukrudtsbekæmpelse med diverse forskellige maskiner til formålet. Vanskeligt ukrudt som sort natskygge, gråbynke, kvikgræs, burresnerre mm. er svære at bekæmpe i kartofler. Man skal huske at gå hårdt til disse ukrudtsarter i de andre afgrøder i sædskiftet, hvor man ofte har andre og langt bedre bekæmpelsesmuligheder over for netop disse ukrudtsarter. Vanding Kartofler på sandjord kræver meget vand i perioden fra midt juni til sidst i august. Det bedste vand er selvfølgelig regn i jævne mængder hen over hele vækstperioden. Desværre eksisterer den ideelle situation sjældent,

10 10 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler og derfor må man gribe til vanding i de perioder, hvor der ikke kommer tilstrækkelig regn fra oven. I juni, juli og august kan planternes daglige vandforbrug komme op på 5-7 mm, og ved høje temperaturer (+ 25 C) endog højere. På sandjorde med tilgængeligt vand på mm betyder det, at der skal vandes hver 5-7 døgn for at opfylde planternes vandbehov. Hold regnskab med vandet Det kan kraftigt anbefales at føre vandingsregnskab, hvor naturlig nedbør, vandingsmængder, tidspunkter og estimeret fordampning noteres. På internettet findes der on-line systemer, der kan gøre sådanne ting. Man skal i hvert fald undlade at anvendes metoden med, at når naboen er begyndt, må jeg nok også hellere komme i gang. Skimmel & bladplet Kartoffelskimmel er en velkendt sygdom i kartofler, og får den de rigtige forhold, udvikler den sig epidemisk i marken. Den angriber først bladene og senere når der dannes sporer på bladene så angriber den også knoldene.

11 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler 11 Nogle sorter er betydeligt mere resistente end andre, men ingen er 100 % resistente. Derfor skal der løbende sprøjtes i kartoffelmarken for at for hindre etablering af angreb. Kartoffelskimmel forekommer hvert eneste år, men i varierende omfang meget beroende på vejret. Lune og fugtige sommerdage med let til frisk vind er absolut sygdommens yndlingsspredningsvejr, hvorimod køligt vejr med kolde nætter holder sygdommen nede, dog uden at slå den ihjel. En efterhånden gammel tommelfingerregel siger, at første sprøjtning skal ske inden rækkelukning, og den regel gælder stadig! Forebyggelse og forskellige midler Strategien i at holde skimlen nede er forebyggelse i kombination med en prioriteret indsats med forskellige svampemidler. Fundamentet i skimmelbekæmpelsen er anvendelse af mancozeb-midler. Mancozeb-midlerne lægger en beskyttende hinde på bladene og forhindrer svampen i at etablere et angreb, hvor den kan trænge ind og inficere planten. Anvender man rene mancozeb-sprøjtninger, skal man regne med at sprøjte hver 5-7 dag. Øger man intervallerne, øger man også risikoen for skimmelangreb.

12 12 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler I perioder med høj risiko for skimmel kan Revus og Ranman anvendes, enten i blanding med mancozeb-midler eller alene, men stadig med nogenlunde samme interval. Ridomil er et stærkt middel i de marker, hvor der er angreb af skimmel. Men midlet skal bruges med omtanke og må aldrig anvendes i egen opformering af læggekartofler pga. risikoen for opbygning af resistens. Bladplet i vækst Bladplet (kaldes også nogle gange ved det latinske navn, alternaria) er de sidste 10 år blevet et stigende problem i industrikartofler. Smitten findes hovedsageligt i jorden og spredes via støv, der hvirvles op, når der sprøjtes/vandes eller via vandstænk. Derfor ser man også næsten altid, at angrebene etableres langs sprøjte/vandingsspor og derfra breder sig til resten af marken. Som det gælder for skimmel, skal man være foran sygdommen med præventive sprøjtninger, den første normalt omkring Skt. Hans og anden sprøjtning ca. 2-3 uger herefter.

13 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler 13 Afkorter væksten Manglende bekæmpelse af bladplet betyder tidligere nedvisning af marken i august og kan i nogle tilfælde betyde tab på 2-3 ugers vækst. Amistar og Signum er begge stærke midler mod bladplet, men også mancozeb midlerne har nogen effekt på bladplet. Marker, der er stressede af mangel på vand eller næringsstof eller pga. insektangreb, er ofte mere udsatte for tidlige angreb end velpassede marker. Optagning & lagring Ved de tidligste leverancer dvs. fra ca. 25. august til 10. september bliver kartoflerne taget op med mere eller mindre grøn top. Her gælder det, at man ikke skal vælge de grønneste marker, da de ofte vil give et lidt for stort spild ved optagningen. Efter september er de fleste marker delvist afmodnet, og de bliver derfor nemmere at køre op og få til at slippe udløberne. Ved

14 14 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler optagning af grønne kartofler skal man huske, at man let beskadiger kartoflerne, da man er nødt til at køre lidt hårdere på med topkæden. Kartoflerne fra grønne marker skal leveres hurtigt efter optagningen, og man skal sørge for, at man kun tager den mængde op, man skal levere på det givne tidspunkt. Forudsætninger for god opbevaring Når kartoflerne senere i september er naturligt afmodnede, kan man sagtens tage mængder op til kuledækning. Man bør dog løbende tjekke, at skindet ikke flosser, da sådanne kartofler er sværere at opbevare, og vægttabet er uforholdsmæssigt højt. Beskadigelser skal undgås, fordi beskadigelser er lig med betydeligt vægttab når kartoflerne bruger energi på at lukke sårene. Kartofler, der skal gemmes til leverance efter november, bør tages op, mens vejret sikrer en god kvalitet, og optagningen skal foregå ved jord- og lufttemperaturer over 10 C. Det er med til at sikre, at kulen eller stakken ikke rådner og skal leveres før tid. Kartofler er en levende vare, og uanset hvornår kartoflerne skal leveres, skal der luft til dem de første par døgn efter optagningen. Tørre kartofler er alt andet lige meget nemmere at opbevare end fugtige kartofler derfor skal de kartofler, der skal gemmes, også tages op i tørvejr. Kuler med regler Kuler er en god måde at opbevare stivelseskartoflerne på, og hvis blot nogle få regler overholdes, er det også næsten problemfrit at have en god vare: Kulen skal ligge frit og tilgængelig, både for vognmand og for luften. Kulen placeres nord-syd så vinden kan blæse på den brede side af kulen. Halm skal der til! Mest på toppen af kulen mindst i bunden. Vinden blæser ind i kulen fra bunden, og den fugtige varme luft kommer ud af toppen derfor mest halm i toppen. Jo længere tid kartoflerne skal gemmes, desto mere halm. Plastik er fint ovenpå halmen, ikke direkte på kartoflerne (undtagen ved regn under optagningen).

15 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler 15 Fiberdug kan også bruges, men beskytter kun ned til 2 graders frost derefter tager knoldene skade af frosten. Ingen kuler må blive over tdr. pr. løbende meter, og jo dårligere vejret og kartoffelkvaliteten er, jo mindre kuler. De kartofler der skal gemmes længst, måske til efter nytår, må ikke overstige tdr. pr. løbende meter. Kuler skal tilses løbende. Begynder man at finde fugtige knolde, skal man være på vagt. Det er et tegn på, at der er ved at opstå problemer i stakken. Hårdhændet håndtering, manglende udluftning og manglende tilsyn vil uvægerligt resultere i dårlig kvalitet og store vægttab og dermed tab af penge. Husk at når optagningen er færdig og kartoflerne er lagret, så har man haft alle omkostningerne undtagen fragten til fabrikken. Derfor skal man være påpasselig med de lagrede kartofler.

16 KMC Herningvej 60 DK-7330 Brande Denmark Tel.: Fax:

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler

Stivelseskartofler. Etablering. Kartofler kan dyrkes til. spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Stivelseskartofler Kartofler kan dyrkes til spisekartofler pulverkartofler, chips og pommes frites læggekartofler stivelseskartofler Denne dyrkningsvejledning handler om produktion af stivelseskartofler.

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Etablering Dyrkningsmetode

Etablering Dyrkningsmetode Side 1 af 7 Løg Det samlede dyrkningsareal med løg i Danmark udgør godt 1.400 ha (DFFE, 2009), hvoraf er 133 økologiske (Plantedirektoratet, 2008), hvilket svarer til knapt 10 pct. 2/3 af produktionen

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

CCM-majs (Corn Cob Mix)

CCM-majs (Corn Cob Mix) Side 1 af 11 CCM-majs (Corn Cob Mix) CCM-majs høstes med en mejetærsker og er en blanding af kerner + en større eller mindre del af spindelen, som formales før ensilering. CCM-majs kan benyttes som foder

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning

overvåger snart kartoffelmarkerne Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning / juli 2014 / MAGASINET Drone overvåger snart kartoffelmarkerne Store forventninger til tidsbesparende teknik portræt Jakob Ulstrup en rådgiver med en klar målsætning gode råd / Udsyn / Nyheder / Information

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010

DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 DuPont Agro Information om planteavl og plantebeskyttelse 2010 Ukrudtsgræsser, burresnerre og megen vintersæd ender let galt af Bo Melander, Århus Universitet Hjemmedyrket protein til foderblandinger CDQ

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Industrihamp. Etablering

Industrihamp. Etablering Side 1 af 6 Industrihamp Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder, som der er et

Læs mere

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet

Stråtaget. - fra jord til tag. En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog for tækkelærlinge og tækkemænd om høst af tækkerør og god råvarekvalitet Af tækkemand Søren Vodder, A` Øllebølle Tæk Stråtaget - fra jord til tag En materialelærebog

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere