Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade Aalborg Midtby. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade Aalborg Midtby. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm."

Transkript

1 September 2014 LOKALPLAN Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade Aalborg Midtby Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer Valsted Sebbersund Store Ajstrup Limfjorden Bislev Nibe Klitgård Nørholm Sønderholm Frejlev Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris AALBORG Skalborg Dall Villaby NØRRESUNDBY Rørdal Ellidshøj Ferslev Gug Visse Nørre Tranders Sønder Tranders Gistrup Nøvling Øster Uttrup Klarup Storvorde Sejlflod Lillevorde Gudum Vaarst Vester Hassing Gandrup Gudumholm Gudumlund Skelby Skellet Mou Egense Hou Koldkær Bisnap Hals Aalborg Bugt Volsted Fjellerad Nørre Kongerslev Dokkedal Støvring Kongerslev Skørping Lille Vildmose Aars Rold Skov Terndrup Øster Hurup

2 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Hvad består lokalplanen af? Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger. September 2014 Side 2

3 Indhold og kontaktoplysninger Vejledning. Hvad er en lokalplan?...2 Oversigtskort...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...5 Lokalplanområdets omgivelser...5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning...6 Øvrige krav i medfør af anden lovgivning...9 Servitutter Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Mail: September 2014 Side 3

4 Oversigtskort ad e Ga mm el Ha vn rgg erhverv Re n ds bu hotel ga de Aalborg Universitet rg Ny Re n ds bu ha vn sg ad e boliger ter Løk Øs keg a de medborgerhus br o Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget September 2014 Side 4

5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Denne lokalplan er en opfølgning på lokalplan Boliger, undervisning, erhverv m.m. vest for Musikkens Hus hvor betemmelserne gav mulighed for opførelse af byggeri på maksimalt m² i 7 etager. Den er aktualiseret af et ønske fra grundejer om opførelse af ungdomsboliger i 10 etager og på i alt ca m² med erhverv i stueetagen. Lokalplanområdet Lokalplanen bygger videre på de overordnede principper fra lokalplan og fastlægger byggeretsgivende bestemmelser for planens byggefelt 3. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Nyhavnsgade, mod vest af Rendsburggade, mod nord af grundafgrænsningen mod Rendsburggade 6 og mod øst af Universitetets bygning. På grunden lå tidligere en kommunal administrationsbygning. Ny bebyggelse set fra nordvest. Ill. Henning Larsens Tegnestue Lokalplanområdets omgivelser Området er en del af den nye bydel omkring Musikkens Hus som i højere grad bygger videre på havnens industrielle skala og rå materialeanvendelse end Aalborg Midtbys provinsbykarakter. Mod øst ligger Musikkens Hus-området med Musikkens Hus, ungdomsboliger i op til 50 meters højde og en universitetsbygning. Mod syd, på den anden side af Nyhavnsgade ligger et hovedbibliotekskompleks i røde sten. Mod vest på den anden side af Rendsburggade det blandede område med hotel, Strøybergs Palæ og Utzon-området. Umiddelbar mod nord ligger den tidligere kommunale administrationsbygning i tre etager i gul tegl. Lokalplanens indhold Musikkens Hus-området bindes sammen af et landskabsprojekt udarbejdet af COWI og C F Møller i samarbejde med Aalborg Kommune. Byggeriet af hjørnebygningen vil således udgøre færdiggørelsen af bebyggelsen i Musikkens Hus-området, og giver mulighed for at landskabsprojektet kan realiseres i sin helhed. Lokalplanens område indgår som en del af hele omdannelsen af Aalborg Havnefront, der strækkker sig fra Limfjordsbroen til Østre Havn. Projektet vil udgøre sidste element i denne omdannelse. Disponeringen af lokalplanområdet tog oprindeligt udgangspunkt i den helhedsplan som Coop Himmelb(l)au udarbejdede for Musikkens September 2014 Side 5

6 Redegørelse Hus-området. Denne er dog blevet kraftigt ændret i den landskabsplan som COWI og C F Møller har udarbejdet for området og som danner grundlaget for disponeringen af områdets udearealer. Med baggrund i landskabsprojektets bærende idé om at placere al bebyggelse på en hævet plint blev bebyggelsernes sokkelkoter fastlagt til 2.5 m DVR 90. Den overordnede vision for området sætter fokus på oplevelses- og vidensby, byliv, arkitektur og urbane grønne elementer. Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning MV - Miljøvurdering af planer og programmer Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, da planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende lokalplan, og i øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i dokumentet " Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Aalborg Midtby, Anvendelse og Sted - Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer", som kan ses sammen med lokalplanen på kommunens hjemmeside. VVM - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening. EF-habitatdirektivet Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område. Natura 2000-områder Det nærmeste Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger ca. 6,5 km vest for lokalplanområdet. September 2014 Side 6

7 Redegørelse Lokalplanen giver mulighed for at opføre ungdomsboliger i 10 etager indenfor et knap 1000 kvm stort befæstet areal. Området er domineret af veje og tæt bymæssig bebyggelse. Lokalplanens planlægning af ungdomsboliger vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000-området nr. 15, og i kraft af den betydelige afstand, vurderes lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området. Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering. Bilag IV-arter Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanområdet ligger i udbredelsesområdet for en lille række landlevende arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Aktuelt er byen hjemsted for flere arter af flagermus, især vandflagermus og sydflagermus. Det berørte areal er i dag befæstet og uden betydning som yngle, raste of fourageringsområde for flagermus. Samlet set vurderes lokalplanen ikke at medføre forringelser for bilag IV-arter. Situationsplan. Ill. Henning Larsen Arkitekter September 2014 Side 7

8 Redegørelse Kommuneplanens hovedstruktur Lokalplanen er i overensstemmelse med intentionerne i kommunenplanens hovedstruktur Vision Især med hensyn til blandede funktioner, omdannelse, fortætning og opførelse af ungdomsboliger i bymidten og vækstaksen. Kommuneplanrammer Lokalplanen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 1.1.D2 Nyhavnsgade mfl., Aalborg Midtby. Der er behov for en opdatering af kommuneplanens byggemuligheder. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument. Principskitse af Aalborgs skyline set mod syd (parallelprojektion). Ill. COWI. Lokalplan Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus, Aalborg Midtby Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus, Aalborg Midtby. Ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse ophæves den del af lokalplan , der er omfattet af nærværende lokalplan, dog med undtagelse af pkt afsnittet om grundejerforeninger. De kystnære dele af byzonen Af Planlovens 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del af Aalborg byzoneområde. Det fremstår med en meget blandet bebyggelse og har tidligere været September 2014 Side 8

9 Redegørelse Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv. en del af havnens industriprægede område med store industrianlæg i op til meters højde. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse på op til 10 etager og maks. 35 meters højde. Det er intentionen med byggeriet at det skal tegne en markant profil for Aalborg Havnefront med en moderne arkitektur, der tilpasser sig skalaen og karakteren fra Musikkens Hus-kvarteret. Nyt byggeri vil derfor komme til at påvirke kysten visuelt, men ved en skala, der tilpasses den omkringliggende by. Det påtænkte byggeri er vist på visualiseringen side 8. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Grundvandssænkning Ved en evt. midlertidig eller permanent grundvandssænkning i lokalplanområdet, skal Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning orienteres på grund af områdets særlige beskaffenhed. Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, om der skal gives tilladelse til grundvandssænkning i henhold til Vandforsyningsloven. Afledning af overfladevand Jævnfør spildevandsplanen skal lokalplanområdet etableres som fællesprivate spildevandsanlæg. Dette medfører, at der skal indsendes et udkast til vedtægter fra spildevandslauget, inden der kan meddeles en udledningstilladelse af overfladevand. Overfladevand udledes til Limfjorden. Der er således ikke krav til en hydraulisk reduktion af udledningsmængderne, men kun krav til rensning af overfladevand fra befæstede arealer, der forurenes af aktiviteter som bilkørsel eller lignende. Udledning af vand fra tage, cykelstier, fortovsarealer og lignende vurderes ikke at være omfattet af rensekrav. Såfremt der etableres omfangsdræn eller permanent grundvandssænkning skal en evt. forurening vurderes i forhold til en mulig forureningsrisiko fra jordforureninger. Renovation og affald I bebyggelsen skal der reserveres areal til etablering af affaldsøer på grunden, om muligt som underjordiske containere. Der skal sikres fremkommelighed for renovationsbiler og sikres at transportvejden mellem afhentningssted og renovationsbilerne indrettes i henhold til regulativerne ved Aalborg Forsyning, Renovationen, som findes på Yderligere oplysninger findes på ww.skidt.dk eller på tlf September 2014 Side 9

10 Redegørelse Gas Området er forsynet med bygas, der skal anvendes i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje om bygas. Tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 kw. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området. Jordforurening, jordhåndtering og flytning Støj Lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juli 1999 med senere ændringer). Arealet er kortlagt som følge af områdets tidligere anvendelse. Der er ikke foretaget boringer/analyser indenfor byggefeltet, men med områdets historik, må det imidlertid forventes, at der i større eller mindre grad kan træffes forurening på området. Hvis arealanvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til bl.a. bolig, offentlig legeplads, institution, rekreativt område, eller alment tilgængelig område, skal ejeren eller bruger af arealet ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse efter jordforureningslovens 8, før man ændrer anvendelse af det kortlagte areal. Ansøger skal i den forbindelse, for egen regning, udføre nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, der ikke er beskrevet i allerede foreliggende forureningsundersøgelser, skal arbejdet standses og kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen, senest 4 uger før jordflytningen finder sted. Lokalplanområdet er belastet med trafikstøj fra Nyhavnsgade. Støjgrænserne er i dag Lden 58 db på facaden og på udendørs opholdsarealer. Dog vurderes det, at området kan betragtes som huludfyldning, hvor der kan accepteres en støjgrænse på Lden 68 db på September 2014 Side 10

11 Redegørelse Servitutter facaden forudsat, at der foretages støjreducerende tiltag. Støjgrænsen på Lden 58 db gælder for udendørs opholdsarealer. Ved en trafikmængde på Nyhavnsgade på ca ÅDT viser en overslagsberegning en støjbelastning på Lden 66 db ved byggefelterne nærmest Nyhavnsgade. Hvis der etableres boliger, uddannelsesinstitutioner eller kontorer skal der foretages en støjisolering, evt. i form af en facadeisolering. Det vurderes, at det vil være muligt at støjafskærme på facaden ned til et niveau, hvor trafikstøjgrænserne i Bilag C overholdes. Udendørs opholdsarealer etableres som tagterrasse, hvorfor det også forventes at støjkravene kan overholdes. Inden der meddeles byggetilladelse skal det dokumenteres ved beregning, at grænseværdierne kan overholdes. Risikovurdering Virksomheden Tulip Food Company er beliggende ca. 400 meter sydøst for lokalplanområdet, virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen (i medfør af miljøbeskyttelsesloven mfl.). Det meste af lokalplanområdet er beliggende inden for den generelle sikkerhedszone, der er om Tulip i henhold til Cirkulære om planlægning af arealanvendelse inden for en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed. Inden for lokalplanområdet planlægges der ikke for aktiviteter, der er svært evakuerbare (hospital, plejehjem og lign.). Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsynings selskaber, der dækker det pågældende område. September 2014 Side 11

12 Planbestemmelser Indledning 1. Formål 2. Område og zonestatus 3. Arealanvendelse Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Lokalplanens formål er at sikre: 1.1 at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål, 1.2 at vejbetjeningen til Musikkens Hus området fra Rendsburggade sikres, 1.3 at bebyggelse og byrum har en høj grad af sammenhæng med den øvrige bebyggelse og de øvrige byrum i Musikkens Hus området. 2.1 Lokalplanens område Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort. Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning. 2.2 Zoneforhold Området er i byzone. 3.1 Anvendelse, delområde A Boliger må ikke placeres i stueetagen. Stueetagen skal primært anvendes til publikumsorienterede formål som fx butikker, kulturelle formål, service o.l. Boliger (etageboliger) - ikke i stueetagen Butikslignende formål (frisør, rejse-, turist-, billetbureau o.l.) Restaurant (bar, fastfood o.l.) Hotel (hotel, vandrehjem o.l.) Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør, datarådgivning o.l.) Service (ejendomsmægler, forsikring, marketing, medievirksomhed, reklamevirksomhed o.l.) Kulturelle formål (kulturformidling, udstilling, galleri o.l.) Undervisning (kursus, konference o.l.) Rekreative formål (grønne områder, parker, torve, pladser o.l.) Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, små transformere, vejanlæg o.l.) September 2014 Side 12

13 Planbestemmelser 4. Udstykning 5. Bebyggelsens omfang og placering 3.2 Tekniske anlæg Inden for lokalplanens område kan der opføres transformerstationer og andre bygninger til områdets lokale forsyning. Anlæggene skal så vidt muligt integreres i byggefeltet. 3.3 Åbne facader Facader mod Nyhavnsgade og Rendsburggade skal udformes således at mindst 50% af den bagvedliggende stueetage anvendes til udadvendte og publikumsorienterede funktioner som understøtter områdets byliv. Stueetagen skal have en facade med en høj grad af åbenhed og visuel kontakt. 4.1 Udstykning af sokkelgrund Udstykning foregår som sokkelgrund. 5.1 Byggefelt, delområde A Bebyggelse skal placeres indenfor det på Bilag 2 viste byggefelt. Indenfor byggefeltet må det bebyggede areal (fodaftrykket) maksimalt udgøre 350 m². Der kan opføres maksimalt m². 5.2 Bygningshøjde Bygningshøjden må ikke overskride 35 meter. Elevatortårne, ventilationsanlæg, solenergianlæg eller andre tekniske anlæg og intallationer indregnes i bygningshøjden. Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 10 etager. Sokkelkote på bebyggelse skal være min. 2.0 m og maks. 2.6 m DVR Cykelparkering Cykelparkering kan placeres under terræn. 5.4 Tekniske installationer Tekniske installationer (motorer, rør, kabler, teknikhuse og lign.) må ikke placeres synligt på facader eller tag, men skal integreres i bygningen. Tekniske installationer må ikke udgøre en særskilt etage, med mindre det er kælderetagen. Der må ikke placeres bygninger, varegårde, overdækninger, containere eller lignende til affald udenfor bygningen med mindre det er i form af underjordiske containere. September 2014 Side 13

14 Planbestemmelser 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Arkitektur Bebyggelsens materialer, farve, udformning og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god virkning sammen med den omgivende bebyggelse - især i Musikkens Hus området og skal fremtræde med en høj arkitektonisk standard og materialekvalitet. Eksisterende forhold. Lokalplanområdet set fra øst fra Nyhavnsgade. 6.2 Facader Skal udføres i tegl, beton, natursten, puds, metal eller glas. Ved valg af facadematerialer skal der lægges vægt på materialernes patineringsevne. Facader bør udføres med variation i udtrykket - for eksempel ved udspring, variation i facadedybden eller lignenede. Facadematerialerne må ikke være kraftigt lysreflekterende eller virke blændende. Facader kan begrønnes. Facader kan udformes med mulighed for udnyttelse af solenergi. Solpaneler skal fremstå som en integreret del af facadens arkitektur. 6.3 Tag Byggeriet skal udformes med flade tage eller ensidig taghældning. Taget kan udformes med mulighed for udnyttelse af solenergi såfremt det ikke virker blændende eller stærkt reflekterende. Anlægget skal være integreret i arkitekturen. Taget kan begrønnes. Der kan indrettes en tagterrasse. Denne indregnes i de 10 etager i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. September 2014 Side 14

15 Planbestemmelser Fremtidige forhold. Ny bebyggelse set fra øst fra Nyhavnsgade. Ill. Henning Larsens Arkitekter. 6.4 Facadeaktivitet Mod byrum (gader, pladser og passager) skal facader være præget af detaljer og have en karakter, der understøtter bylivet og oplevelsen af byrummet. Især de åbne facader i stueetagen skal have en facade med en høj grad af åbenhed og visuel kontakt. Vinduer i stueetagen må ikke overklæbes med film eller lignende, ligesom der ikke bør møbleres med reoler eller lignende op ad vinduerne. 6.5 Skiltning Skiltning, lysinstallationer og andet facadeudstyr på bygningen, herunder markiser og solafskærmning, skal med hensyn til omfang, materialer, farver og lignende udføres, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bygningens arkitektoniske udtryk, proportioner og detaljering. Skiltning må ikke have karakter af facadebeklædning og lignende og må ikke udføres som lyskasser eller med lystransparent baggrund. Facadebelysning må ikke ved styrke, blænding, eller lignende være til gene for omgivelserne. September 2014 Side 15

16 Planbestemmelser Der må ikke skiltes på tag, ligesom der ikke må opsættes billboards, fritstående skilte, faste flagstænger eller lignende i området. Aalborg Kommune vil gerne i dialog med virksomheder og andre inden eventuelle skilte opsættes. Derfor opfordres der til at tage kontakt til By- og Landskabsforvaltningen for råd og vejledning. 7. Ubebyggede arealer Der er udarbejdet en skilte- og facadevejledning, som kan ses på kommunens hjemmeside under Arkitektur. 7.1 Opholdsarealer Bebyggelsens opholdsarealer kan anlægges som altaner eller tagterrasser. 8. Veje, stier og parkering 7.2 Beplantning Plantning af træer langs veje skal i princippet udføres som vist på plantegning side Vejadgange Vejadgang til lokalplanområdet og det øvrige Musikkens Hus-område skal ske fra Rendsburggade blandt andet via rampen umiddelbart nord for byggefeltet som vist på Bilag 2. De trafikale forhold skal inden etablering godkendes af Aalborg Kommune. 8.2 Cykelparkering Der skal etableres minimum en cykelparkeringsplads pr. bolig. 8.3 Parkering Der stilles ikke krav om yderligere parkering idet den allerede etablerede parkering i området dækker bebyggelsens behov. Ny bebyggelse set fra sydvest. Ill. Henning Larsen Arkitekter. September 2014 Side 16

17 Planbestemmelser 9. Tekniske anlæg 10. Miljø Der er i forbindelse med lokalplan , Musikkens Hus, Aalborg Midtby og lokalplan , Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus, Aalborg Midtby, lavet en samlet plan og udregning for parkering i lokalplanområdet, området ved Musikkens Hus og Nordkraft, hvor dobbeltudnyttelse indgår som en betingelse. Dobbeltudnyttelse vil sige, at aktiviteter, der ikke tidsmæssigt er sammenfaldende, kan dele parkeringen og dermed reducere det samlede antal pladser. Samtidig kan området trække på hele Aalborg Midtbys parkeringsressource (fx Friis, parkeringskælder ved Musikkens Hus), dog på betingelse af, at der er offentligt tilgængelige parkeringspladser. 9.1 Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning. For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren søger om det, dette gælder dog ikke blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO²-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.2 Ledninger og kabler Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.3 Renovation og affald Ved projektering af veje, fællesarealer mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Affaldsopsamlingen kan ske i kuber eller, hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne mindskes. 9.4 Antenner, paraboler og lign. Alle boliger i lokalplanområdet skal være tilsluttet et fællesantenneanlæg Energiklassificering Der stilles, som udgangspunkt, krav om lavenergibyggeri, som defineret i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt. September 2014 Side 17

18 Planbestemmelser 11. Grundejerforening 10.2 Miljøklassificering Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3. Se Kommuneplanens Bilag A. De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden Støj fra erhverv Det skal sikres, at aktiviteter indenfor lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne eller påvirkes af et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". Se Bilag B. Ventilationsanlæg og lignende skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst mulig gene for støjfølsomme anvendelser. Vareindlevering skal indrettes således, at det medfører mindst mulige gener for naboerne. Om nødvendigt skal der etableres støjafskærmning, for at overholde de til enhver tid gældende vejledende støjkrav. Der skal rettes særlig opmærksomhed på nærbeliggende boliger. Især er det vigtigt med fokus på støjgener aften og nat, hvis der er aktiviteter ud over dagtimerne. Vareindlevering kan fx etableres i en lukket, støjafskærmet sluse/bygningsdel Støj fra trafik Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod trafikstøjgener fra vejene i og omkring lokalplanområdet. Bebyggelsen skal placeres og udføres, så støjniveauet ikke overstiger de grænseværdier, der er nævnt i Kommuneplanens retningslinje 13.3 om Støj. Ved byggefelter ud til Nyhavnsgade kan forventes overskridelser for støjfølsomme anvendelser. Dvs. støjfølsom anvendelse forudsætter støjisolering af bygningen Grundvandssænkning Aalborg Kommune, Miljø- og Energi vurderer, om der skal gives tilladelse til grundvandssænkning og skal derfor orienteres ved en evt. midlertidig eller permanent grundvandssænkning i lokalplanområdet. På grund af områdets særlige beskaffenhed kan der blive stillet særlige vilkår i forbindelse med en eventuel grundvandssænkning. Der skal oprettes grundejerforening for områderne A, B, C og i lokalplan , Musikkens Hus, Aalborg Midtby med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanens område. gælder for en del af lokalplan 's delområde D Medlemspligt og tilskødning af arealer Der skal oprettes grundejerforening(er) med med lemspligt for samt- September 2014 Side 18

19 Planbestemmelser lige grundejere inden for lokalplanenes område. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune. Grundejerforeningen/grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer mv Opgaver Grundejerforeningen/grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune Oprettelse Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det Foreningens størrelse Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 13. Lokalplan og byplanvedtægt 12.1 Betingelser, hele området Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført. - Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt det er dokumenteret at boligbebyggelsen overholder lavenergikravene jf. gældende bygningsgreglement. - Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning. - Ny bebyggelse må ikke tages i brug til støjfølsom anvendelse, før det er dokumenteret ved støjberegning eller støjmåling, at de gældende grænseværdier for trafikstøj er overholdt Ophævelse af lokalplan , Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus, Aalborg Midtby Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan ophæves lokalplan , Boliger, undervisning, erhverv mv. September 2014 Side 19

20 Planbestemmelser 14. Servitutter 15. Retsvirkninger vest for Musikkens Hus, Aalborg Midtby på alle punkter med undtagelse af punkt 11 om grundejerforeninger, for det område, der er omfattet af lokalplan Der ophæves ingen servitutter Endelig vedtagelse og bekendtgørelse Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Eksisterende lovlige forhold Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelserne om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri, dette gælder dog ikke blokvarmecentraler Naboorientering Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Ny lokalplan Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Ekspropriation Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Vedtagelse Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den 6. oktober 2014 Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 15. oktober 2014 Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger. September 2014 Side 20

21 Matrikelkort Boliger, hjørnegrunden Nyhavnsgade/Rendsburggade, Aalborg Midtby 1373d Rendsburggade 1373b "ih" "fy" "ih" 1373c 1373h Nyhavnsgade "ch" Rendsburggade "fp" 686a Ejerlav: Aalborg Bygrunde m Mål 1:500 i A4-format Signatur Lokalplangrænse "ic" 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Bilag 1

22 2 5 6 Arealanvendelse Boliger, hjørnegrunden Nyhavnsgade/Rendsburggade, Aalborg Midtby Rendsburggade Rendsburggade Nyhavnsgade m Signatur Mål 1:500 i A4-format Lokalplangrænse Byggefelt Vejadgang 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Bilag 2

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN JUNI 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Maj 2013 LOKALPLAN 2-4-104 Aalborg Lufthavn Lindholm Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000

Læs mere

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup. April 2013 LOKALPLAN 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-101 BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 1-4-101 BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 1-4-101 BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN NOVEMBER 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere