Lokalplan nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 073-310"

Transkript

1 Lokalplan nr Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d :4 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013

2 Lokalplan nr for udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, er udarbejdet af Rambøll for Tønder Kommune, Plan & Trafik. August 2013

3 Indhold Indhold 3 VEJLEDNING 4 Hvad er en lokalplan? 4 Læsevejledning 4 Offentliggørelse af planforslag 4 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger 4 Retsvirkninger 4 Varige retsvirkninger 5 Klagevejledning 5 INDLEDNING 6 BESTEMMELSER 7 1 Formål 7 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 7 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykninger 7 5 Bebyggelsens omfang og placering 8 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 7 Ubebyggede arealer, beplantning og hegn 8 8 Veje og parkering 8 9 Tekniske anlæg og skiltning 9 10 Ophævelse af servitutter 9 11 Ophævelse af lokalplaner 9 12 Forudsætninger for ibrugtagning 9 REDEGØRELSE 11 Lokalplanens bagrund 11 Lokalplanens formål 11 Lokalplanområdet 11 Lokalplanens indhold 12 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 13 Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning 17 Servitutter 19 Tilladelse fra myndighederne 19 VEDTAGELSESPÅTEGNING 21 Kortbilag 1: matrikelkort med afgrænsning 23 Kortbilag 2: beplantning og vejadgang 24 3

4 Vejledning Planloven kan læses på HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde et lokalplanforslag. Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en lokalplan: inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen består af en redegørelse og en række lokalplanbestemmelser. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning og lovgivning beskrives også. Illustrationerne i lokalplanens redegørelsesdel er alene af vejledende karakter. Lokalplanbestemmelserne er bindende og tinglyses på de ejendomme, lokalplanen omfatter. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra til OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne. Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Forslaget til lokalplanen har været i offentlighøring i perioden INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG NÆRMERE OPLYSNINGER I den offentlige høring har kommunen modtaget en indsigelse fra Naturstyrelsen. Denne har medført at redegørelsen for grundvand er uddybet. Områdeafgrænsningen af lokalplanen er blevet justeret, sådan at området er blevet en smule mindre i det nordvestlige højre. Ændringen af arealafgrænsningen skyldes at matrikelskellet er ændret. Dette sikrer at en eventuel fremtidig opgradering af Søndermarksvej vil være mulig. 4 Kommunens hjemmeside Derudover er der blevet foretaget enkelte tekniske rettelser. Lokalplanen kan ses i Borgerservicebutikkerne, på bibliotekerne, på kommunens hjemmeside og på Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø på tlf.: eller pr. RETSVIRKNINGER Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation.

5 Vejledning En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. KLAGEVEJLEDNING Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens 58 klages over retslige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag, hvor planen offentliggøres. Din klage skal sendes til Tønder Kommune, så vidt muligt elektronisk på ellers pr. brev til Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men når der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Tønder Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Ved retlige spørgsmål forstås spørgsmål, som drejer sig om de procesmæssige forhold i forbindelse med planens udarbejdelse og vedtagelse. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Dog kan lovligheden af indholdet påklages. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 5

6 Indledning Produceret af KMD, Tønder kommune, KMD, COWI Lokalplanområdet INDLEDNING Planområdet er på ca. 1,4 ha, og ligger i den sydlige del af Løgumkloster. Området omfatter matrikel nr. 1468, 1996 og 2190, alle Løgumkloster. Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme. Lokalplanen udlægger på den baggrund området til tekniske anlæg. Planområdet ligger i byzone. 6

7 Bestemmelser TØNDER KOMMUNE Lokalplan Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster I henhold til bestemmelser i lov om planlægning, LBK nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at give mulighed for anvendelse af området til erhvervsformål og tekniske anlæg i form af fjernvarmeværk og tilhørende tekniske anlæg, herunder administrationsbygninger, akkumuleringstanke, skorstene og lign. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus Afgrænsning 2.1 Lokalområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1468, 1996 og 2190, alle Løgumkloster, samt alle matrikler, der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes heraf. Zonestatus 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og fastholdes i byzone ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv og tekniske anlæg, herunder fjernvarmeværk med tilhørende funktioner. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som vist på kortbilag 2. Delområdernes anvendelse fastlægges til: Delområde I: Tekniske anlæg i miljøklasse 1-4. Delområde II: Erhverv og tekniske anlæg i miljøklasse Delområde I må kun anvendes til tekniske anlæg, såsom fjernvarmeværk og tilhørende tekniske anlæg, herunder administrationsbygninger, naturgaskedel, biomassekedel, akkumuleringstanke, skorstene og lign. 3.4 Delområde II må anvendes til erhvervsformål og tekniske anlæg, administrationsbygning og lign. i miljøklasse Udstykninger 4.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 7

8 Bestemmelser 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Al bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. 5.2 I delområde I må ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overskride 12 meter målt fra terræn, dog må der opføres tanke/siloer med en højde på op til 22 m. Derudover kan tekniske anlæg til områdets forsyning, skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygningsfunktion, opføres med en større højde. I delområde II må ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overskride 12 m målt fra terræn. Derudover kan tekniske anlæg til områdets forsyning, skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygningsfunktion, opføres med en større højde. 5.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overskride 50 %. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Udvendige bygningssider på ny bebyggelse må udføres i tegl, beton, træ, stål eller monterede facadematerialer som eternitbeklædning, fibercement og lignende. Akkumuleringstanke skal gives ens ytre fremtreden i form af farver og materialer. 6.2 Til tagbeklædning må kun anvendes teglsten, beton/cementtagsten, fiberecement, tagpap, zink, kobber, aluminium, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. 6.3 Tagflader, der ikke udgøres af solfangere og solceller, må ikke udføres med materialer med et glanstal større end Ubebyggede arealer, beplantning og hegn 7.1 Der udlægges areal til et mindst 5 meter bredt beplantningsbælte som vist på kortbilag 2. Beplantningsbæltet må gennembrydes af vejadgange og tilhørende oversigtsarealer. 7.2 Der må etableres trådhegn til indhegning af området. Trådhegnet må maksimalt være 2 meter højt. 7.3 Alle områder til udendørs oplag og færdsel skal befæstes med impermeabel belægning. 7.4 Udendørs oplag, affaldscontainere og lignende skal anbringes indenfor afskærmede områder af enten plankeværk eller af tæt, afskærmende beplantning. 7.5 Der må ikke ske oplag eller henstilling af både, campingvogne og uindregistrerede køretøjer på ubebyggede arealer. 8 Veje og parkering 8.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Søndermarksvej og Stationsvej. 8

9 Bestemmelser 8.2 Der må etableres interne veje til den interne betjening af lokalplanområdet. 8.3 Al parkering skal ske på egen grund. Parkeringsområdet skal sikre det nødvendige antal p-pladser til anlægget. 9 Tekniske anlæg 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. 9.2 Alle forsyningsledninger skal fremføres via jordkabler og rør. 9.3 Spildevand og overfladevand skal afledes i henhold til den gældende spildevandsplan for Tønder Kommune. 9.4 Solfangere/solceller må ikke være reflekterende og skal følge tagflader eller facader. 10 Ophævelse af servitutter 10.1 Lokalplanen ophæver ingen servitutter. 11 Ophævelse af lokalplaner 11.1 Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr , vedtaget af Løgumkloster Byråd den 6. december 1994, for det areal, der er omfattet af nærværende lokalplan. 12 Forudsætninger for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - vejadgang og parkering er etableret, jf bebyggelsen er tilsluttet kollektiv forsyning, jf. 9. 9

10 10

11 Redegørelse LOKALPLANENS BAGGRUND Løgumkloster Fjernvarme ønsker at supplere det nuværende anlæg, der anvender naturgas som hovedbrændsel, med et solvarmeanlæg bestående af op til m 2 solfangere og et damvarmelager på op til m 3. Udover solvarmeanlægget ønsker Løgumkloster fjernvarme også at samle sine aktiviteter på Søndermarksvej, herunder at opføre administrationsbygning og etablere en kedelcentral og pumpestation som erstatning for centralen i Garvergade. I forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet bl.a. til Løgumgårde ønsker de endvidere at etablere biomassekedler. Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge det planmæssige grundlag for udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål, at udvide de eksisterende byggemuligheder ved Løgumkloster Fjernvarme. LOKALPLANOMRÅDET Afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 1468, 1996 og 2190, alle Løgumkloster. Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Løgumkloster, og afgrænses mod øst af Dravedvej, mod nord af Stationsvej og mod vest af Søndermarksvej. Mod syd grænser området op mod en transformerstation. Nuværende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,4 ha. Området er delvis bebygget og anvendes i dag til Løgumkloster Fjernvarme samt en elinstallatør. Løgumkloster Fjernvarme Fremtidige forhold Fremadrettet ønskes området anvendt til tekniske anlæg i form af et fjernvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg samt erhverv. Lokalplanen muliggør dermed en omdannelse af området fra industri til tekniske anlæg og erhverv. Lokalplanen sikrer, at eksisterende beplantningsbælte mod Dravedvej opretholdes. 11

12 Redegørelse II Udvidelse af varmeværket Ny akkumuleringstank I Højspændingsledning Illustrationsplan, der viser ét eksempel på, hvordan planen kan virkeliggøres. Produceret af KMD, Tønder kommune, KMD, COWI LOKALPLANENS INDHOLD Områdets anvendelse Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I anvendes til tekniske anlæg i miljøklasse 1-4, og delområde II anvendes til tekniske anlæg og erhverv i miljøklasse 1-3. Afstandskrav for erhverv/tekniske anlæg i miljøklasse 4 er 100 m til boliger. Af skyggemæssige grunde skal tanke/siloer placeres i delområde I. Der kan etableres tekniske anlæg i form af fjernvarmeværk og tilhørende tekniske anlæg, herunder administrationsbygninger, akkumuleringstanke, skorstene m.m. Zonestatus og bonusvirkning Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone. 12

13 Redegørelse Udstykningsmuligheder Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. Bebyggelsens fremtræden, omfang og placering Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og fremtræden er fastlagt ud fra tanken om, at bebyggelsen i området skal harmonere med den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet samt det tilgrænsede erhvervsområde. Lokalplanen fastlægger på den baggrund, at bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på op til 12 meter, dog må der opføres akkumuleringstanke med en højde på op til 22 m. Akkumuleringstanke skal have ens ydre. Derudover kan tekniske anlæg til områdets forsyning, skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygningsfunktion, opføres med en større højde. Ubebyggede arealer, beplantning og hegn Lokalplanen sikrer, at eksisterende beplantningsbælte mod Dravedvej, opretholdes. Vejbetjening og parkering Lokalplanen ændrer ikke de eksisterende vejadgange til området, som sker fra Søndermarksvej og Dravedvej. Tekniske anlæg Vandforsyning Lokalplanområdet ligger inden for Tønder Forsyning A/S forsyningsområde, og ny bebyggelse skal derfor tilsluttes Løgumkloster Vandværk. Spildevand Spildevand og overfladevand skal afledes i henhold til den gældende spildevandsplan for Tønder Kommune. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Grundvand Indtil der er vedtaget vandplaner, er retningslinjer i Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt om grundvand og vandmiljø ophøjet til landsplandirektiver. Planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og inden for et indsatsområde for grundvand. I det følgende redegøres for behovet for byudvikling i et NFI-område. Denne redegørelse tager afsæt i retningslinje 6.2.1, og i Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt : Differentieret beskyttelse af drikkevandsinteresserne I områder med særlige drikkevandsinteresser må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes. I områder med (almindelige) drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås. I områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktiviteter, der udgør en risiko for grundvandsforurening, placeres under hensyntagen til gældende lovgivning. Drikkevandsinteresserne 13

14 Redegørelse fremgår af kortbilag 4. Denne retningslinje præciseres eller suppleres for nogle emners vedkommende i retningslinjerne til : Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplanlægningen Hensynet til drikkevandsinteresserne skal indarbejdes i kommuneplanerne, og kommunerne skal forholde sig til grundvandsbeskyttelse. Før der inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker gennem kommune- og lokalplanlægningen ønskes foretaget et arealudlæg, skal kommunen gennemføre en konkret vurdering af, om arealudlægget er forsvarligt det pågældende sted. I lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker, skal der ved fastlæggelse af lokalplanområdets anvendelse og indretning sikres en imødegåelse af grundvandforurening Grundvand, virksomheder og anlæg inklusiv landbrugsbedrifter I områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandværker må virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening, ikke etableres eller udvides, medmindre det ved en konkret dokumentation påvises, at den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der minimerer forureningsrisikoen til et acceptabelt niveau. Det forudsættes, at der tages udgangspunkt i Bedst anvendelig teknologi. I den sydlige del af Løgumkloster By er der i Kommuneplan udpeget arealer til industri og erhverv, men områderne er bebygget og kan derfor ikke rumme et eventuelt nyt fjernvarmeværk. Alle eksisterende områder til erhverv og tekniske anlæg i Løgumkloster by ligger inden for NFI-området. Den planlagte udvidelse af Løgumkloster Fjernvarmeværk sker inden for eksisterende lokalplanlagt område hvilket betyder, at der ikke skal inddrages nye arealer til byudvikling. Da hele Løgumkloster By er beliggende inden for et nitratfølsom indvindingsområde (NFI) betyder det, at en alternativ placering uden for NFI-området vil skulle ske i det åbne land ca. 800 m syd for den nuværende bymæssige bebyggelse, og en sådan placering strider mod planlægningsprincippet om indefra og ud samt om at undgå byspredning i det åbne land. Et fjernevarmeværk skal ligge rimeligt tæt på aftagerne, for at begrænse energitabet i ledningsnettet og en placering langt fra byen vil øge energitabet. Det er desuden ikke muligt at foretage en opdeling af de nuværende aktiviteter og de nye aktiviteter. Alternativet til udbygningen er derfor flytning af hele Løgumkloster Fjernvarme til et andet område, som er en meget en stor investering, der vil gøre det vanskeligt at opretholde fjernvarmeforsyning til byen. Endvidere planlægges der for et nyt solvarmeanlæg øst for Løgumkloster Fjernvarme. Det vil også skulle flyttes til et nyt areal uden for byen, da længden af transmissionsledningen fra værket til anlægget har betydning for etableringsomkostningerne, energiforbrug til pumper og varmetab m.v. 14 Samlet vurderes det, at en begrænsning i udvidelsesmulighederne for

15 Redegørelse Løgumkloster Fjernvarme betyder, at man ikke kan leve op til forpligtelserne om at levere fjernvarme til nye bolig- og erhvervsområder i Løgumkloster By. I de statslige udmeldinger er der indført krav til byudvikling baseret på udkastene til vandplanernes retningslinje 40 og 41. Det er Tønder Kommunes vurdering, at den aktuelle udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme kan karakteriseres som et teknisk anlæg, der ikke vil kunne udgøre nogen trussel mod grundvandet, hverken ved den almindelige drift eller i forbindelser med driftsuheld. Anlægget vurderes dermed, at høre hjemme på tilladelseslisten der dækker over boliger og mindre grundvandstruede anlæg som kan placeres i OSD og NFI områder i særlige tilfælde. Samlet set vurderes det, at kommuneplantillæggets ændring af rammeområde fra centerformål til tekniske anlæg ikke giver anledning til en øget forureningsrisiko. Det vurderes på den baggrund, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne for grundvand, retningslinje 6.2.1, og i Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt samt med notatet om Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Natura 2000 Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder Natura 2000-områder. Natura 2000-områder består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for - nye arealer til byzone eller sommerhusområde - nye større vejanlæg, trafikanlæg og tekniske anlæg. Lokalplanen omfatter ikke et internationalt beskyttelsesområde. De nærmeste Natura 2000-områder ligger ca. 1 km vest for planområdet (Brede Å) og ca. 3 km syd for planområdet (Kongens Mose og Draved Skov). Det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områderne. Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplanens retningslinjer Grundvand Se ovenstående vurdering om grundvand. Skovrejsning Planområdet ligger inden for et område, hvor skovtilplantning er uønsket. Kommuneplantillægget udlægger området til tekniske anlæg, og det vurderes på den baggrund, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne om skovrejsning, jf. retningslinje og i Kommuneplan Højspændingsledninger Planområdets sydligste del gennemskæres af en højspændingsledning (60 kv luftledning). Omkring højspændingsledningen er en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af ledningen, hvor der ikke må udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse. Kommuneplan- 15

16 Redegørelse tillægget giver ikke mulighed for miljøfølsom anvendelse, og det vurderes på den baggrund, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne om højspændingsledninger, jf. retningslinje i Kommuneplan Kommuneplanrammer Kommuneplan fastlægger anvendelsen i området til centerområde. Kommuneplanen er således ikke i overensstemmelse med lokalplanens mulighed for etablering af tekniske anlæg, fjernvarmeværk. Derfor udarbejdes tillæg nr til Kommuneplan i tilknytning til denne lokalplan. Tillæg nr ændrer anvendelsen i området til tekniske anlæg. Kommuneplantillæg nr fastlægger følgende rammer for lokalplanlægning: Rammebestemmelser: Rammeområde Anvendelse Tekniske anlæg. 16 Zoneforhold Bebyggelsesprocent Bygningshøjde og etageantal Parkering Særlige bestemmelser Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-4. Eksisterende: byzone Fremtidig: byzone 50% for den enkelte ejendom Lokalplaner Lokalplan nr Max. bygningshøjde: 12 m. Akkumuleringstanke må dog opføres med en bygningshøjde på op til 22 m. Tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygnings funktion, kan dog opføres med en større højde. 1 p-plads pr. 100 m 2 erhverv/tekniske anlæg Der må ikke opsættes flag eller skilte med reklamer langs vejene. Ved indkørselen til området må der opsættes skilte/pyloner som indeholder virksomhedens navn, husnummer, logo og lignende. Hvor flere virksomheder deler indkørsel skal skilte for virksomhederne samordnes i et skilt. I forbindelse med lokalplanlægning og miljøgodkendelse skal der tages hensyn til grundvandsforekomsten.

17 Redegørelse Lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan nr for et erhvervsområde ved Stationsvej/Dravedvej. Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan nr ophæves lokalplan nr for det areal, der er omfattet af nærværende lokalplan. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN LOVGIVNING Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. 936 af 24/09/2009) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer og programmer ske en vurdering af, om planen antages at få en væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myndighed, der udarbejder planforslaget efter forudgående høring af andre myndigheder, hvis område berøres. Hvis planforslaget antages at få en væsentlig virkning på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hvis planforslaget antages ikke at få væsentlig virkning på miljøet, skal afgørelsen, med begrundelse herfor, offentliggøres med oplysning om, at afgørelsen kan påklages. Screening På baggrund af screeningen kan det konkluderes, at realisering af lokalplan nr ikke vurderes at give anledning til væsentlige miljøkonflikter, der skal undersøges nærmere i en egentlig miljøvurdering. Klagevejledning Tønder Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra dagen, hvor planen offentliggøres. Din klage skal sendes til Tønder Kommune, så vidt muligt elektronisk på ellers pr. brev til Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Tønder Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 17

18 Redegørelse Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. VVM bekendtgørelsen Solvarmeanlægget, der opføres i tilknytning til Løgumkloster Fjernvarmeværk, er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 3a, hvilket betyder, at solvarmeanlægget og den afledte udvidelse af fjernvarmeværket skal VVM screenes. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Naturbeskyttelsesloven Den sydvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 16 om søbeskyttelseslinje. Tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for søbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16. Søbeskyttelseslinje og beskyttede vandløb Tønder Kommune er indstillet på at meddele dispensation til de aktiviteter, der er i overensstemmelse med denne lokalplan, jf. afsnit bebyggelsens omfang og placering. Museumsloven I henhold til Museumslovens 27 skal bygherren være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde i området findes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles og Museum Sønderjylland, Arkæologi - Haderslev kontaktes på tlf Se i øvrigt Museum Sønderjylland har foretaget en arkivarisk kontrol, og museet har på den baggrund vurderet, at der er risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder under anlægsarbejder. 18 Produceret af KMD, Tønder kommune, KMD, COWI

19 Redegørelse Jordforureningsloven Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord). Der er ikke tinglyst eller registreret affaldsdepoter eller andre former for jordforurening indenfor planområdet. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet straks standses, og kommunen skal underrettes. SERVITUTTER Lokalplanen kan ophæve udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål. Lokalplanens realisering forudsætter ikke ophævelse af servitutter. TILLADELSE FRA MYNDIGHEDER Varmeforsyningsloven En realisering af lokalplanen kræver, at Byrådet godkender et projekt herfor efter varmeforsyningsloven. Miljøbeskyttelsesloven Projektet kræver kommunens tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19 om beskyttelse af jord og grundvandet. Miljøgodkendelse En udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme vil sandsynligvis kræve en miljøgodkendelse. I kommende miljøgodkendelser for virksomheder inden for planområdet, vil der blive stillet vilkår om tekniske tiltag til beskyttelse af grundvandet i NFI-området. Byggeri og nedrivning Byggeri kræver byggetilladelse fra Tønder Kommune inden arbejdet påbegyndes. Nybyggeri må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til el, vand og varmeforsyning samt sket færdigmelding til Tønder Kommune. 19

20 Redegørelse 20

21 Vedtagelsespåtegning VEDTAGELSE Lokalplan er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune den 26. September 2013 efter reglerne i Lov om Planlægning (LBK nr. 937 af 24. September 2009). Laurids Rudebeck Borgmester Keld I. Hansen Direktør OFFENTLIGGØRELSE Den endelige vedtagelse af Lokalplan er offentlig bekendtgjort d. 8. Oktober

22

23 Kortbilag 1 Matrikelkort & afgrænsning Nord 2381 Stationsvej Søndermarksvej 1996 Dravedvej a Målforhold: 1:

24 Kortbilag 2 Beplantning og vejadgang Nord Stationsvej Søndermarksvej Dravedvej 24 Målforhold: 1:2.000

25 25

26

Lokalplan nr Udvidelse af Toftlund Fjernvarme Toftlund

Lokalplan nr Udvidelse af Toftlund Fjernvarme Toftlund Lokalplan nr. 062-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Lokalplan nr. 062-410 for et solfangeranlæg ved Toftlund, er udarbejdet af Rambøll for Tønder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster

Kommuneplantillæg nr. 16-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Kommuneplantillæg nr. 16-310 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d. 03-01- TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Nord for Rosinfeltvej, Tønder 620.31.1 630.11.3 630.51.1 630.11.1 630.11.2 630.71.1 630.51.2 630.51.3 TØNDER KOMMUNE Teknik og

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 083-470

Lokalplan nr. 083-470 Lokalplan nr. 083-470 Erhvervsområde ved Allerup Nord Allerup TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Juni 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk Lokalplan nr. H103 Samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk PLAN OG MILJØ 2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 FORUDGÅENDE BORGERINDDRAGELSE

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Kommuneplantillæg nr. 10 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum By- og Kulturforvaltningen Orientering om Lokalplanforslag nr. 7-719 Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Forslag til Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere