Lokalplan nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 073-310"

Transkript

1 Lokalplan nr Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d :4 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013

2 Lokalplan nr for udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, er udarbejdet af Rambøll for Tønder Kommune, Plan & Trafik. August 2013

3 Indhold Indhold 3 VEJLEDNING 4 Hvad er en lokalplan? 4 Læsevejledning 4 Offentliggørelse af planforslag 4 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger 4 Retsvirkninger 4 Varige retsvirkninger 5 Klagevejledning 5 INDLEDNING 6 BESTEMMELSER 7 1 Formål 7 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 7 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykninger 7 5 Bebyggelsens omfang og placering 8 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 7 Ubebyggede arealer, beplantning og hegn 8 8 Veje og parkering 8 9 Tekniske anlæg og skiltning 9 10 Ophævelse af servitutter 9 11 Ophævelse af lokalplaner 9 12 Forudsætninger for ibrugtagning 9 REDEGØRELSE 11 Lokalplanens bagrund 11 Lokalplanens formål 11 Lokalplanområdet 11 Lokalplanens indhold 12 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 13 Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning 17 Servitutter 19 Tilladelse fra myndighederne 19 VEDTAGELSESPÅTEGNING 21 Kortbilag 1: matrikelkort med afgrænsning 23 Kortbilag 2: beplantning og vejadgang 24 3

4 Vejledning Planloven kan læses på HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde et lokalplanforslag. Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en lokalplan: inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen består af en redegørelse og en række lokalplanbestemmelser. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning og lovgivning beskrives også. Illustrationerne i lokalplanens redegørelsesdel er alene af vejledende karakter. Lokalplanbestemmelserne er bindende og tinglyses på de ejendomme, lokalplanen omfatter. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra til OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne. Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Forslaget til lokalplanen har været i offentlighøring i perioden INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG NÆRMERE OPLYSNINGER I den offentlige høring har kommunen modtaget en indsigelse fra Naturstyrelsen. Denne har medført at redegørelsen for grundvand er uddybet. Områdeafgrænsningen af lokalplanen er blevet justeret, sådan at området er blevet en smule mindre i det nordvestlige højre. Ændringen af arealafgrænsningen skyldes at matrikelskellet er ændret. Dette sikrer at en eventuel fremtidig opgradering af Søndermarksvej vil være mulig. 4 Kommunens hjemmeside Derudover er der blevet foretaget enkelte tekniske rettelser. Lokalplanen kan ses i Borgerservicebutikkerne, på bibliotekerne, på kommunens hjemmeside og på Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø på tlf.: eller pr. RETSVIRKNINGER Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation.

5 Vejledning En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. KLAGEVEJLEDNING Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens 58 klages over retslige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag, hvor planen offentliggøres. Din klage skal sendes til Tønder Kommune, så vidt muligt elektronisk på ellers pr. brev til Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men når der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Tønder Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Ved retlige spørgsmål forstås spørgsmål, som drejer sig om de procesmæssige forhold i forbindelse med planens udarbejdelse og vedtagelse. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Dog kan lovligheden af indholdet påklages. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 5

6 Indledning Produceret af KMD, Tønder kommune, KMD, COWI Lokalplanområdet INDLEDNING Planområdet er på ca. 1,4 ha, og ligger i den sydlige del af Løgumkloster. Området omfatter matrikel nr. 1468, 1996 og 2190, alle Løgumkloster. Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme. Lokalplanen udlægger på den baggrund området til tekniske anlæg. Planområdet ligger i byzone. 6

7 Bestemmelser TØNDER KOMMUNE Lokalplan Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster I henhold til bestemmelser i lov om planlægning, LBK nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at give mulighed for anvendelse af området til erhvervsformål og tekniske anlæg i form af fjernvarmeværk og tilhørende tekniske anlæg, herunder administrationsbygninger, akkumuleringstanke, skorstene og lign. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus Afgrænsning 2.1 Lokalområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1468, 1996 og 2190, alle Løgumkloster, samt alle matrikler, der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes heraf. Zonestatus 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og fastholdes i byzone ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv og tekniske anlæg, herunder fjernvarmeværk med tilhørende funktioner. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som vist på kortbilag 2. Delområdernes anvendelse fastlægges til: Delområde I: Tekniske anlæg i miljøklasse 1-4. Delområde II: Erhverv og tekniske anlæg i miljøklasse Delområde I må kun anvendes til tekniske anlæg, såsom fjernvarmeværk og tilhørende tekniske anlæg, herunder administrationsbygninger, naturgaskedel, biomassekedel, akkumuleringstanke, skorstene og lign. 3.4 Delområde II må anvendes til erhvervsformål og tekniske anlæg, administrationsbygning og lign. i miljøklasse Udstykninger 4.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 7

8 Bestemmelser 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Al bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. 5.2 I delområde I må ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overskride 12 meter målt fra terræn, dog må der opføres tanke/siloer med en højde på op til 22 m. Derudover kan tekniske anlæg til områdets forsyning, skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygningsfunktion, opføres med en større højde. I delområde II må ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overskride 12 m målt fra terræn. Derudover kan tekniske anlæg til områdets forsyning, skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygningsfunktion, opføres med en større højde. 5.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overskride 50 %. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Udvendige bygningssider på ny bebyggelse må udføres i tegl, beton, træ, stål eller monterede facadematerialer som eternitbeklædning, fibercement og lignende. Akkumuleringstanke skal gives ens ytre fremtreden i form af farver og materialer. 6.2 Til tagbeklædning må kun anvendes teglsten, beton/cementtagsten, fiberecement, tagpap, zink, kobber, aluminium, eternit eller grå/sorte natur- eller eternitskifer. 6.3 Tagflader, der ikke udgøres af solfangere og solceller, må ikke udføres med materialer med et glanstal større end Ubebyggede arealer, beplantning og hegn 7.1 Der udlægges areal til et mindst 5 meter bredt beplantningsbælte som vist på kortbilag 2. Beplantningsbæltet må gennembrydes af vejadgange og tilhørende oversigtsarealer. 7.2 Der må etableres trådhegn til indhegning af området. Trådhegnet må maksimalt være 2 meter højt. 7.3 Alle områder til udendørs oplag og færdsel skal befæstes med impermeabel belægning. 7.4 Udendørs oplag, affaldscontainere og lignende skal anbringes indenfor afskærmede områder af enten plankeværk eller af tæt, afskærmende beplantning. 7.5 Der må ikke ske oplag eller henstilling af både, campingvogne og uindregistrerede køretøjer på ubebyggede arealer. 8 Veje og parkering 8.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Søndermarksvej og Stationsvej. 8

9 Bestemmelser 8.2 Der må etableres interne veje til den interne betjening af lokalplanområdet. 8.3 Al parkering skal ske på egen grund. Parkeringsområdet skal sikre det nødvendige antal p-pladser til anlægget. 9 Tekniske anlæg 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. 9.2 Alle forsyningsledninger skal fremføres via jordkabler og rør. 9.3 Spildevand og overfladevand skal afledes i henhold til den gældende spildevandsplan for Tønder Kommune. 9.4 Solfangere/solceller må ikke være reflekterende og skal følge tagflader eller facader. 10 Ophævelse af servitutter 10.1 Lokalplanen ophæver ingen servitutter. 11 Ophævelse af lokalplaner 11.1 Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr , vedtaget af Løgumkloster Byråd den 6. december 1994, for det areal, der er omfattet af nærværende lokalplan. 12 Forudsætninger for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - vejadgang og parkering er etableret, jf bebyggelsen er tilsluttet kollektiv forsyning, jf. 9. 9

10 10

11 Redegørelse LOKALPLANENS BAGGRUND Løgumkloster Fjernvarme ønsker at supplere det nuværende anlæg, der anvender naturgas som hovedbrændsel, med et solvarmeanlæg bestående af op til m 2 solfangere og et damvarmelager på op til m 3. Udover solvarmeanlægget ønsker Løgumkloster fjernvarme også at samle sine aktiviteter på Søndermarksvej, herunder at opføre administrationsbygning og etablere en kedelcentral og pumpestation som erstatning for centralen i Garvergade. I forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet bl.a. til Løgumgårde ønsker de endvidere at etablere biomassekedler. Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge det planmæssige grundlag for udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål, at udvide de eksisterende byggemuligheder ved Løgumkloster Fjernvarme. LOKALPLANOMRÅDET Afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 1468, 1996 og 2190, alle Løgumkloster. Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Løgumkloster, og afgrænses mod øst af Dravedvej, mod nord af Stationsvej og mod vest af Søndermarksvej. Mod syd grænser området op mod en transformerstation. Nuværende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,4 ha. Området er delvis bebygget og anvendes i dag til Løgumkloster Fjernvarme samt en elinstallatør. Løgumkloster Fjernvarme Fremtidige forhold Fremadrettet ønskes området anvendt til tekniske anlæg i form af et fjernvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg samt erhverv. Lokalplanen muliggør dermed en omdannelse af området fra industri til tekniske anlæg og erhverv. Lokalplanen sikrer, at eksisterende beplantningsbælte mod Dravedvej opretholdes. 11

12 Redegørelse II Udvidelse af varmeværket Ny akkumuleringstank I Højspændingsledning Illustrationsplan, der viser ét eksempel på, hvordan planen kan virkeliggøres. Produceret af KMD, Tønder kommune, KMD, COWI LOKALPLANENS INDHOLD Områdets anvendelse Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I anvendes til tekniske anlæg i miljøklasse 1-4, og delområde II anvendes til tekniske anlæg og erhverv i miljøklasse 1-3. Afstandskrav for erhverv/tekniske anlæg i miljøklasse 4 er 100 m til boliger. Af skyggemæssige grunde skal tanke/siloer placeres i delområde I. Der kan etableres tekniske anlæg i form af fjernvarmeværk og tilhørende tekniske anlæg, herunder administrationsbygninger, akkumuleringstanke, skorstene m.m. Zonestatus og bonusvirkning Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone. 12

13 Redegørelse Udstykningsmuligheder Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. Bebyggelsens fremtræden, omfang og placering Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og fremtræden er fastlagt ud fra tanken om, at bebyggelsen i området skal harmonere med den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet samt det tilgrænsede erhvervsområde. Lokalplanen fastlægger på den baggrund, at bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på op til 12 meter, dog må der opføres akkumuleringstanke med en højde på op til 22 m. Akkumuleringstanke skal have ens ydre. Derudover kan tekniske anlæg til områdets forsyning, skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygningsfunktion, opføres med en større højde. Ubebyggede arealer, beplantning og hegn Lokalplanen sikrer, at eksisterende beplantningsbælte mod Dravedvej, opretholdes. Vejbetjening og parkering Lokalplanen ændrer ikke de eksisterende vejadgange til området, som sker fra Søndermarksvej og Dravedvej. Tekniske anlæg Vandforsyning Lokalplanområdet ligger inden for Tønder Forsyning A/S forsyningsområde, og ny bebyggelse skal derfor tilsluttes Løgumkloster Vandværk. Spildevand Spildevand og overfladevand skal afledes i henhold til den gældende spildevandsplan for Tønder Kommune. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Grundvand Indtil der er vedtaget vandplaner, er retningslinjer i Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt om grundvand og vandmiljø ophøjet til landsplandirektiver. Planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og inden for et indsatsområde for grundvand. I det følgende redegøres for behovet for byudvikling i et NFI-område. Denne redegørelse tager afsæt i retningslinje 6.2.1, og i Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt : Differentieret beskyttelse af drikkevandsinteresserne I områder med særlige drikkevandsinteresser må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes. I områder med (almindelige) drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås. I områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktiviteter, der udgør en risiko for grundvandsforurening, placeres under hensyntagen til gældende lovgivning. Drikkevandsinteresserne 13

14 Redegørelse fremgår af kortbilag 4. Denne retningslinje præciseres eller suppleres for nogle emners vedkommende i retningslinjerne til : Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplanlægningen Hensynet til drikkevandsinteresserne skal indarbejdes i kommuneplanerne, og kommunerne skal forholde sig til grundvandsbeskyttelse. Før der inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker gennem kommune- og lokalplanlægningen ønskes foretaget et arealudlæg, skal kommunen gennemføre en konkret vurdering af, om arealudlægget er forsvarligt det pågældende sted. I lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker, skal der ved fastlæggelse af lokalplanområdets anvendelse og indretning sikres en imødegåelse af grundvandforurening Grundvand, virksomheder og anlæg inklusiv landbrugsbedrifter I områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandværker må virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening, ikke etableres eller udvides, medmindre det ved en konkret dokumentation påvises, at den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der minimerer forureningsrisikoen til et acceptabelt niveau. Det forudsættes, at der tages udgangspunkt i Bedst anvendelig teknologi. I den sydlige del af Løgumkloster By er der i Kommuneplan udpeget arealer til industri og erhverv, men områderne er bebygget og kan derfor ikke rumme et eventuelt nyt fjernvarmeværk. Alle eksisterende områder til erhverv og tekniske anlæg i Løgumkloster by ligger inden for NFI-området. Den planlagte udvidelse af Løgumkloster Fjernvarmeværk sker inden for eksisterende lokalplanlagt område hvilket betyder, at der ikke skal inddrages nye arealer til byudvikling. Da hele Løgumkloster By er beliggende inden for et nitratfølsom indvindingsområde (NFI) betyder det, at en alternativ placering uden for NFI-området vil skulle ske i det åbne land ca. 800 m syd for den nuværende bymæssige bebyggelse, og en sådan placering strider mod planlægningsprincippet om indefra og ud samt om at undgå byspredning i det åbne land. Et fjernevarmeværk skal ligge rimeligt tæt på aftagerne, for at begrænse energitabet i ledningsnettet og en placering langt fra byen vil øge energitabet. Det er desuden ikke muligt at foretage en opdeling af de nuværende aktiviteter og de nye aktiviteter. Alternativet til udbygningen er derfor flytning af hele Løgumkloster Fjernvarme til et andet område, som er en meget en stor investering, der vil gøre det vanskeligt at opretholde fjernvarmeforsyning til byen. Endvidere planlægges der for et nyt solvarmeanlæg øst for Løgumkloster Fjernvarme. Det vil også skulle flyttes til et nyt areal uden for byen, da længden af transmissionsledningen fra værket til anlægget har betydning for etableringsomkostningerne, energiforbrug til pumper og varmetab m.v. 14 Samlet vurderes det, at en begrænsning i udvidelsesmulighederne for

15 Redegørelse Løgumkloster Fjernvarme betyder, at man ikke kan leve op til forpligtelserne om at levere fjernvarme til nye bolig- og erhvervsområder i Løgumkloster By. I de statslige udmeldinger er der indført krav til byudvikling baseret på udkastene til vandplanernes retningslinje 40 og 41. Det er Tønder Kommunes vurdering, at den aktuelle udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme kan karakteriseres som et teknisk anlæg, der ikke vil kunne udgøre nogen trussel mod grundvandet, hverken ved den almindelige drift eller i forbindelser med driftsuheld. Anlægget vurderes dermed, at høre hjemme på tilladelseslisten der dækker over boliger og mindre grundvandstruede anlæg som kan placeres i OSD og NFI områder i særlige tilfælde. Samlet set vurderes det, at kommuneplantillæggets ændring af rammeområde fra centerformål til tekniske anlæg ikke giver anledning til en øget forureningsrisiko. Det vurderes på den baggrund, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne for grundvand, retningslinje 6.2.1, og i Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt samt med notatet om Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Natura 2000 Der gælder særlige regler for internationale beskyttelsesområder Natura 2000-områder. Natura 2000-områder består af EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. I Natura 2000-områder må der bl.a. ikke planlægges for - nye arealer til byzone eller sommerhusområde - nye større vejanlæg, trafikanlæg og tekniske anlæg. Lokalplanen omfatter ikke et internationalt beskyttelsesområde. De nærmeste Natura 2000-områder ligger ca. 1 km vest for planområdet (Brede Å) og ca. 3 km syd for planområdet (Kongens Mose og Draved Skov). Det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-områderne. Det vurderes på den baggrund, at lokalplanen er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplanens retningslinjer Grundvand Se ovenstående vurdering om grundvand. Skovrejsning Planområdet ligger inden for et område, hvor skovtilplantning er uønsket. Kommuneplantillægget udlægger området til tekniske anlæg, og det vurderes på den baggrund, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne om skovrejsning, jf. retningslinje og i Kommuneplan Højspændingsledninger Planområdets sydligste del gennemskæres af en højspændingsledning (60 kv luftledning). Omkring højspændingsledningen er en vejledende konsekvenszone på 50 meter på hver side af ledningen, hvor der ikke må udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse. Kommuneplan- 15

16 Redegørelse tillægget giver ikke mulighed for miljøfølsom anvendelse, og det vurderes på den baggrund, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinjerne om højspændingsledninger, jf. retningslinje i Kommuneplan Kommuneplanrammer Kommuneplan fastlægger anvendelsen i området til centerområde. Kommuneplanen er således ikke i overensstemmelse med lokalplanens mulighed for etablering af tekniske anlæg, fjernvarmeværk. Derfor udarbejdes tillæg nr til Kommuneplan i tilknytning til denne lokalplan. Tillæg nr ændrer anvendelsen i området til tekniske anlæg. Kommuneplantillæg nr fastlægger følgende rammer for lokalplanlægning: Rammebestemmelser: Rammeområde Anvendelse Tekniske anlæg. 16 Zoneforhold Bebyggelsesprocent Bygningshøjde og etageantal Parkering Særlige bestemmelser Der kan indpasses erhverv i området. Miljøklasse 1-4. Eksisterende: byzone Fremtidig: byzone 50% for den enkelte ejendom Lokalplaner Lokalplan nr Max. bygningshøjde: 12 m. Akkumuleringstanke må dog opføres med en bygningshøjde på op til 22 m. Tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygnings funktion, kan dog opføres med en større højde. 1 p-plads pr. 100 m 2 erhverv/tekniske anlæg Der må ikke opsættes flag eller skilte med reklamer langs vejene. Ved indkørselen til området må der opsættes skilte/pyloner som indeholder virksomhedens navn, husnummer, logo og lignende. Hvor flere virksomheder deler indkørsel skal skilte for virksomhederne samordnes i et skilt. I forbindelse med lokalplanlægning og miljøgodkendelse skal der tages hensyn til grundvandsforekomsten.

17 Redegørelse Lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan nr for et erhvervsområde ved Stationsvej/Dravedvej. Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan nr ophæves lokalplan nr for det areal, der er omfattet af nærværende lokalplan. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN LOVGIVNING Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. 936 af 24/09/2009) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer og programmer ske en vurdering af, om planen antages at få en væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myndighed, der udarbejder planforslaget efter forudgående høring af andre myndigheder, hvis område berøres. Hvis planforslaget antages at få en væsentlig virkning på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hvis planforslaget antages ikke at få væsentlig virkning på miljøet, skal afgørelsen, med begrundelse herfor, offentliggøres med oplysning om, at afgørelsen kan påklages. Screening På baggrund af screeningen kan det konkluderes, at realisering af lokalplan nr ikke vurderes at give anledning til væsentlige miljøkonflikter, der skal undersøges nærmere i en egentlig miljøvurdering. Klagevejledning Tønder Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra dagen, hvor planen offentliggøres. Din klage skal sendes til Tønder Kommune, så vidt muligt elektronisk på ellers pr. brev til Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Tønder Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 17

18 Redegørelse Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. VVM bekendtgørelsen Solvarmeanlægget, der opføres i tilknytning til Løgumkloster Fjernvarmeværk, er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 3a, hvilket betyder, at solvarmeanlægget og den afledte udvidelse af fjernvarmeværket skal VVM screenes. Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Naturbeskyttelsesloven Den sydvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 16 om søbeskyttelseslinje. Tilstandsændringer (herunder byggeri, beplantning og anlæg) inden for søbeskyttelseslinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16. Søbeskyttelseslinje og beskyttede vandløb Tønder Kommune er indstillet på at meddele dispensation til de aktiviteter, der er i overensstemmelse med denne lokalplan, jf. afsnit bebyggelsens omfang og placering. Museumsloven I henhold til Museumslovens 27 skal bygherren være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde i området findes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstilles og Museum Sønderjylland, Arkæologi - Haderslev kontaktes på tlf Se i øvrigt Museum Sønderjylland har foretaget en arkivarisk kontrol, og museet har på den baggrund vurderet, at der er risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder under anlægsarbejder. 18 Produceret af KMD, Tønder kommune, KMD, COWI

19 Redegørelse Jordforureningsloven Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord). Der er ikke tinglyst eller registreret affaldsdepoter eller andre former for jordforurening indenfor planområdet. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet straks standses, og kommunen skal underrettes. SERVITUTTER Lokalplanen kan ophæve udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål. Lokalplanens realisering forudsætter ikke ophævelse af servitutter. TILLADELSE FRA MYNDIGHEDER Varmeforsyningsloven En realisering af lokalplanen kræver, at Byrådet godkender et projekt herfor efter varmeforsyningsloven. Miljøbeskyttelsesloven Projektet kræver kommunens tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19 om beskyttelse af jord og grundvandet. Miljøgodkendelse En udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme vil sandsynligvis kræve en miljøgodkendelse. I kommende miljøgodkendelser for virksomheder inden for planområdet, vil der blive stillet vilkår om tekniske tiltag til beskyttelse af grundvandet i NFI-området. Byggeri og nedrivning Byggeri kræver byggetilladelse fra Tønder Kommune inden arbejdet påbegyndes. Nybyggeri må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til el, vand og varmeforsyning samt sket færdigmelding til Tønder Kommune. 19

20 Redegørelse 20

21 Vedtagelsespåtegning VEDTAGELSE Lokalplan er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune den 26. September 2013 efter reglerne i Lov om Planlægning (LBK nr. 937 af 24. September 2009). Laurids Rudebeck Borgmester Keld I. Hansen Direktør OFFENTLIGGØRELSE Den endelige vedtagelse af Lokalplan er offentlig bekendtgjort d. 8. Oktober

22

23 Kortbilag 1 Matrikelkort & afgrænsning Nord 2381 Stationsvej Søndermarksvej 1996 Dravedvej a Målforhold: 1:

24 Kortbilag 2 Beplantning og vejadgang Nord Stationsvej Søndermarksvej Dravedvej 24 Målforhold: 1:2.000

25 25

26

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Forslag til Lokalplan nr. 072-110 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Juni 2013 Lokalplan nr. 072-110 for gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro er udarbejdet af advokat

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 4.2-12 lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby

Lokalplan nr. 4.2-12 lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby Lokalplan nr. 4.2-12 lbn. 185 Sommerhusområde - Brandvejen i Arrild Ferieby Billede Billede eller oversigtskort Billede Billede TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007 INDHOLD LOVGIVNING Hvad er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere