Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15"

Transkript

1 Kommuneplan Odder Kommune Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15 Redegørelse for den fysiske planlægning Odder Kommune - Plan

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fysisk planlægning i Odder Kommune... 5 Kommuneplanrevision Planlovens krav... 6 Revisionsbehov... 6 Fokusemner i kommuneplanstrategi 2014/ Befolkningsudvikling... 9 Dialog Redegørelse for udvikling Byggeri og infrastruktur Bebyggelse Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Infrastruktur Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Forebyggelse af miljøkonflikter Redegørelse for udvikling Statslige krav til planrevisionen Revision Lokalplanrammer Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Land og vand Landskabet Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Naturinteresser

3 Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Land- og skovbrugsinteresser Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Ferie- og fritidsanlæg Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Tekniske anlæg Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Agenda Kommuneplanarbejdet og bæredygtighed Revision Planer 2011 nov

4 Forord Ifølge planloven skal byrådet inden udgangen af den første halvdel af hver kommunal valgperiode offentliggøre en Planstrategi og en Agenda21-strategi. Efterfølgende skal selve kommuneplanen revideres. I planstrategien skal der redegøres for hvilke dele af kommuneplanen, at byrådet ønsker at ændre i næste revision. Den planlægningsmæssige indsats tager udgangspunkt i byrådets 3 visioner, der også er omdrejningspunktet for kommunens kommende Udviklingsplan, som Plan- og Agenda21- strategien bliver en del af. De tre visioner handler om: Det gode liv Vækst Økonomi Denne Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15 indeholder en beskrivelse af, hvad der er sket siden 2011, og hvad der forventes at skulle ske i løbet af de næste 12 år inden for den fysiske udvikling af Odder Kommune. Målet med redegørelsen er at få en pejling for hvilken strategi, der skal lægges til grund for revisionen af kommuneplan. Redegørelsen forholder sig primært til de fysiske områder, som der er retningslinjer for i Kommuneplan og i mindre grad til kommuneplanens mål-afsnit. Redegørelsen er bilag til Plan- og Agenda-21 strategi 2014/15. 4

5 Fysisk planlægning i Odder Kommune I Odder Kommune ønskes der en direkte sammenhæng mellem visionerne og de strategiske mål i Udviklingsplanen og Plan- og Agenda21-strategien. Derfor optræder Plan- og Agenda21-strategien som en del af Udviklingsplanen et særskilt afsnit heri. Udviklingsplanen inklusive Plan- og Agenda21-strategien skal udgøre de overordnede pejlemærker for udviklingen af Odder Kommune. Det vil sige, dels for kommune- og lokalplanlægningen og diverse sektorplaner, dels for budgettet og de heraf afledte handlingsplaner og politikker. Den skal samordne og koordinere den økonomiske og fysiske planlægning. Tilsvarende lægges vægt på, at den videre planlægning sektorplaner, lokalplaner med flere knyttes tæt op til budgettet og kommuneplanen, samt følges op af konkrete strategier for, hvor i organisationen der skal gøres en indsat for at nå de overordnede mål i Udviklingsplanen. I nedenstående diagram er den beskrevne sammenhæng søgt illustreret. Styreform i Odder Kommune juni

6 Kommuneplanrevision 2016 Kravene til udarbejdelse af en Plan- og Agenda21-strategi fremgår af planloven. Et krav er blandt andet, at strategien skal følges af en redegørelse for den planlægning, der er gennemført siden sidste revision. Planlovens krav Konkret hedder det i planlovens 23 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt til det lokale kulturmiljøråd. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4- årsperiode. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 2, skal træffes i et møde. Stk. 4. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende den i stk. 2 nævnte revisionsbeslutning tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening samtidig offentliggøres med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Stk. 6. Efter udløbet af fristen efter stk. 5 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de myndigheder, som er nævnt i stk. 1. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Revisionsbehov Herunder følger en oversigt over kommuneplanens temaer fordelt på 2 af dens hovedoverskrifter Byggeri og Infrastruktur og Land og Vand. Alle temaer skal revideres. Nogle gennemgribende, mens andre blot ajourføres i forhold til den faktiske udvikling. Generelt lægges op til en fuld revision af kommuneplanen. 6

7 Land og Vand Byggeri og Infrastruktur Hovedoverskrifter/Temaer Bebyggelse Infrastruktur Forebyggelse af miljø-konflikter Lokalplanrammer Landskabet Naturinteresser Land- og skovbrugsinteresser Ferie- og Fritidsanlæg Tekniske anlæg Retningslinjer Byvækst Erhverv Detailhandel Sommerhuse Byggeri på landet Veje Havne Klimatilpasning Bolig og erhverv Støj VVM Bebyggelsesregulerende bestemmelser Landskabelige interesser Geologiske interesser Kystnærhed Kulturmiljøer Kirkeindsigt Natur og potentiel natur Naturkvalitet Bygge- og beskyttelseslinjer Lavbundsarealer Økologiske forbindelser Internationale beskyttelsesområder Landbrugsområder Større husdyrbrug VVM-godkendte landbrug Skovrejsning - ønsket og uønsket Sommerhuse Kolonihaver Lystbådehavne Rekreation på og ved vand Cykel- og vandreruter Rekreative anlæg Arealkrævende anlæg Deponering og affald Vindmøller Strækningsanlæg Antennemaster Fælles biogasanlæg Spildevand 7

8 Fokusemner i kommuneplanstrategi 2014/15 Denne Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15 indeholder, som nævnt i forordet, en beskrivelse af, hvad der er sket siden 2011, og hvad der forventes at skulle ske i løbet af de næste 12 år inden for den fysiske udvikling af Odder Kommune. For hvert af den gældende kommuneplans temaer redegøres, der for: Udviklingen fra 2011 den seneste planstrategi til 2014 og fremefter Hvilke planer der lå i kommuneplan Hvilke kommuneplantiltag der er realiseret helt eller delvist Særlige nye statslige krav og anbefalinger til Kommuneplan Forslag til planlægningsmæssigt fokus i Kommuneplan Redegørelsen er bilag til Plan- og Aggenda21-strategien, der indgår som en del af Udviklingsplanen for Odder Kommune. 8

9 Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen i Odder Kommune ifølge befolkningsprognose fra KMD, jan Byrådets vision er, at befolkningstallet i Odder Kommune i 2025 skal være Ifølge den seneste befolkningsprognose fra januar 2013, som er udarbejdet af KMD for Odder Kommune, vil tallet imidlertid kun blive I den forbindelse bemærkes i øvrigt, at sammenholdes prognosen med de faktiske befolkningsudvikling fra udgangen af 2012 til udgangen af 2013, så viste prognosen, at antallet af indbyggere ville vokse med 50 indbyggere til , men reelt skete der et faldt med 27 indbyggere eller 0,1 %. Reel befolkningsudvikling

10 DK statistik KMD Forskel i befolkningsprognose for Odder udarbejdet af Danmarks Statistik og KMD Sammenholdes endvidere kommunens egen befolkningsprognose (KMD, jan 2013) med den befolkningsprognose, der udarbejdes af Danmarks Statistik, ligger kommunens egen prognose også noget højere end den. Det betyder, at såfremt byrådets vision om, at kommunen skal have et befolkningstal på indbyggere i 2025 (se redegørelsens afsnit Dialog ), skal holde stik, er det nødvendigt at gøre en aktiv indsats Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper KMD s befolkningsprognose Som det fremgår af grafen ovenfor peger prognoserne endvidere på, at gruppen over 60 år fremadrettet vokser mere end gruppen fra Gruppen ligger, ligesom gruppen 0-19, på nogenlunde samme niveau over tid, dog med en faldende tendens hen mod slutningen af perioden. 10

11 Der bliver således stadig færre til at forsørge flere hvilket også er en naturlig konsekvens af, at vi i gennemsnit lever længere. I alt åben-lav tæt-lav Etage Forventet boligbyggeri i Odder Kommune fra fordelt på typer En af mulighederne for kommunen for at tiltrække flere borgere er at sikre, at der stedse er det nødvendige udbud af ledige boliger og grunde. Af tabellen fremgår, hvor meget boligbyggeri kommunen forventer, der skal etableres frem til Et boligbyggeri, som angivet i grafen vil sikre, at der er mulighed for at etablere tilstrækkeligt med boliger til de nye tilflyttere. 11

12 Dialog Allerede i 2009 vedtog byrådet en politik for borgerinddragelse og kommunikation. Politikken fastslår, at byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne. I forbindelse med vedtagelsen af ovennævnte politik påpegede byrådet, at det vigtigste er mødet mellem borgeren og byrådsmedlemmer, samt at det er nemt for borgerne at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende. Redegørelse for udvikling Når der gennemføres en eller anden form for fysisk planlægning, sker der altid borgerinddragelse som minimum i overensstemmelse med planlovens krav. Af planloven fremgår, at byrådet i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi, kommuneplaner og lokalplaner skal: Offentliggøre disse i minimum 8 uger Indkalde forslag og ideer til planarbejdet Skriftligt orientere ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanforslagets område om lokalplanforslaget Skriftligt orientere ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet i det omfang byrådet skønner, at forslaget har betydning for dem Skriftligt orientere de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, som har bedt om at blive underrettet I loven stilles derimod ikke krav om, at byrådet skal holde offentlige møder herunder sende direkte link til planerne eller udarbejde, udsende og offentliggøre særligt informationsmateriale. I forbindelse med offentliggørelse af planforslag, er det tilstrækkeligt, at det sker digitalt på kommunens hjemmeside. Det er således ikke et lovkrav, at der skal ske offentlig annoncering af planforslag eller vedtagne planer i lokale aviser. Tilsvarende er byrådet ikke forpligtet til at udarbejde eller inddrage offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af andre typer af ikke-lovpligtige planer f.eks. helhedsplaner eller strukturplaner for diverse områder. Byrådet i Odder Kommune vælger imidlertid ofte at inddrage borgerne med flere ud over, hvad der er foreskrevet i loven. Udvikling I forhold til de krav, der stilles krav om i lovgivningen til borgerinddragelse, er der i den forløbne planperiode sket en udvidet inddragelse af borgerne i forbindelse med blandt andet følgende planarbejder: Fastlæggelse af en væksstrategi for Odder Kommune Vejen til Vækst Fastlæggelse af en bosætnings- og markedsføringsstrategi for Odder Kommune 12

13 Udarbejdelse af en klimatilpasningsplan og et tilhørende kommuneplantillæg for klimatilpasning Udarbejdelse af helhedsplan for Hov Havn Foroffentlighedsfase for Vindmølleprojekter ved Torrild og Tendrup Vestermark Udbygning af Grobshulevej Foroffentlighedsfase for indretning af dagligvarebutik ved Vennelundsvej Vækststrategi Byrådet vedtog i efteråret 2011 vækststrategien Vejen til vækst. Vejen til vækst anviser hvilke indsatsområder/projekter, som kan medvirke til at skabe vækst i de kommende år i relation til følgende fem hovedtemaer: 1. Erhvervsudvikling og handel 2. Turisme og landdistriktsudvikling 3. Kultur, fritid og idræt 4. Bosætning og service 5. Infrastruktur og fysiske rammer I forbindelse med udviklingen af vækststrategien var tilrettelagt en proces, der sikrede inddragelse af borgere, repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet og foreningsverdenen. Vejen til vækst skal styrke udviklingen i Odder Kommune i bred forstand og dermed fastholde Odder Kommune som et godt sted at bo, arbejde og leve. Odder Kommune har siden arbejdet med at udmønte de enkelte indsatsområder i vækststrategien. Bosætnings- og markedsføringsstrategi Et vigtigt indsatsområde i vækststrategien er bosætning. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I 2013 oplevede kommunen en befolkningstilbagegang på 27 borgere. Selv om der er tale om en marginal tilbagegang, så viser de senere års befolkningsudvikling, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at tiltrække nye borgere til kommunen. Byrådet har derfor formuleret en bosætningsstrategi, hvor målet er indbyggere i Det er et ambitiøst mål, der kræver initiativer. Byrådet har derfor i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og kommunens medarbejdere udarbejdet et idékatalog over, hvordan Odder Kommune skal arbejde med bosætning i de kommende år. Idékataloget Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune blev godkendt af det tidligere byråd den 2. december Det nye byråd besluttede den 3. februar 2014, at arbejde videre med de mål og indsatser, som er sammenfattet i idékataloget. Byrådet besluttede endvidere, at bosætningssætningsstrategien skal understøttes af konkrete markedsføringsinitiativer, der sætter fokus på Odder som attraktiv bosætningskommune. Markedsføringsinitiativerne skal beskrives i en egentlig markedsføringsstrategi. 13

14 Derfor har byrådet afsat 1. mio. kr. til markedsføring af Odder som attraktiv bosætningskommune i Midler der disponeres af forvaltningen til konkrete markedsføringstiltag, samt til finansiering af ekstern konsulentbistand til udformning af markedsføringsstrategien. De overordnede formål med markedsføringsstrategien er: at synliggøre kommunen og tiltrække potentielle tilflyttere, virksomheder og gæster af alle slags (turister, handlende, med videre). at bidrage til, at kommunens nuværende borgere og virksomheder er stolte af deres hjemkommune, og derfor fungerer som gode ambassadører for Odder Kommune at bidrage til at bevæge udviklingen i kommunen i den retning, som angives i udviklingsplanen at sikre sammenhæng og konsekvens i kommunens eksterne kommunikation at sikre mest mulig effekt inden for de givne økonomiske rammer, samt sikre effektivitet og professionalisme i kommunens markedsføringsarbejde. Klimatilpasning I forbindelse med starten på arbejdet med en klimatilpasningsplan og det tilhørende kommuneplantillæg blev holdt offentlige møder om klimatilpasning blandt andet i forbindelse med offentlighedsfasen for forslaget til Plan- og Agenda21-strategi Til det pågældende møde havde Odder Kommune indbudt direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi, som oplægsholder. Målet var at sikre, at diskussionerne om planforslagene tog udgangspunkt i et kvalificeret oplæg. Helhedsplan for Hov Havn I forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for Hov Havn, valgte byrådet tillige at udarbejde en helhedsplan for området i direkte dialog med borgerne. Det foregik på to offentlige møder. På første møde fik borgerne mulighed for i dialog med de arkitekter, som skulle udarbejde et forslag til helhedsplan, at komme med direkte og konkrete forslag til planens udformning. Herefter tog arkitekterne alle ideer med hjem og tegnede videre på en plan, som så blev vist og drøftet på andet møde. Først herefter behandlede byrådet forslaget til helhedsplan, som efterfølgende blev sendt i offentlig høring sammen med kommuneplantillægget. Dermed kom de to offentlige møder reelt til at fungere som et supplement til den lovpligtige offentlighedsproces for kommuneplantillægget. Vindmøller I forbindelse med gennemførelse af en lokalplanlægning for to vindmølleområder har byrådet og forvaltningen været indbudt til et møde i lokalrådet i Torrild om det ene af vindmølleområderne. På det møde fremlagde og drøftede formanden for Miljø- og Teknikudvalget de foreløbige vindmølleplaner med borgerne. Herudover har kommunen udarbejdet et informationsmateriale i forbindelse med begge mølleprojekter, der kan danne baggrund for drøftelse af indholdet i den kommende VVM-undersøgelse for projekterne. 14

15 Grobshulevej I forbindelse med udbygningen af Grobshulevej i overensstemmelse med kommuneplanen, har kommunen i de indledende faser gennemført et indbudt møde med samtlige berørte lodsejere. Målet var så tidligt så muligt at sikre, at de berørte lodsejere fik indblik i og overblik over de forventede konsekvenser for dem. Anden inddragelse Ud over ovenstående eksempler har borgere været inddraget ved møde på rådhuset og på stedet i forbindelse med diverse lokalplanforslag, trafiksikkerhedsprojekter med mere. Ligesom de orienteringsbreve, der skal tilsendes alle ejere, lejere, brugere og interessenter såvel uden for som inden for områder omfattet af lokalplanforslag jævnfør ovenfor, indeholder link til lokalplanforslagene. Endelig benytter byrådet sig i udstrakt grad af mulighederne for at gennemføre foroffentlighedsmøder, uanset det er foreskrevet i loven eller ej. 15

16 Byggeri og infrastruktur 16

17 Bebyggelse Kommuneplanens tema Bebyggelse dækker over: Byvækst Erhverv Detailhandel Sommerhuse Byggeri på landet Redegørelse for udvikling Som det fremgår dækker Bebyggelse bredt over udviklingen af vores byer, erhverv, detailhandel med mere, og netop indsatsen indenfor disse områder er central for efterlevelse af byrådets vision om det gode liv og vækst. Etablering af nye attraktive byområder, rekreative byrum, gode muligheder for servicefunktioner og erhverv med mere kan medvirke til at sikre bosætning, beskæftigelse med videre (vækst) og sætte rammen for det gode liv. Kommuneplan Byrådets mål for byområdet fremgår af den gældende kommuneplan. Heraf fremgår, at byrådets fokus er rettet mod byudvikling, byomdannelse og landdistriktsudvikling, samt udviklingen indenfor erhverv og detailhandel. Udvikling Siden 2011 har byrådet i konsekvens af sine mål for udviklingen inden for bebyggelse: Gennemført byfortætning i Vitapark Set nærmere på mulighederne for yderligere byomdannelse af de ældste erhvervsområder vest for Århusvej i Odder Nord konkret planlægges på tiden for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Rønhøjvej og Stampmøllevej Vedtaget en helhedsplan og kommuneplantillæg for en omdannelse af Hov Havn til blandet bolig- og erhvervsområde Gennemgået og afgrænset alle byer bortset fra Odder by og de 5 lokalcentre Indarbejdet klimahensyn i alle nye udstykninger for eksempel etableret et kombineret regnvands- og forsinkelsesbassin i Odder Vest Skabt mulighed for et varieret boligudbud gennem planlægning for nye boligområder indeholdende både åbent-lavt, tæt-lavt og etagebebyggelse Gennemført en detailhandelsundersøgelse Færdigrenoveret Polititorvet i overensstemmelse med Midtbyplanen for Odder by Udarbejdet projekt for den østligste del af Rosensgade fra Polititorvet til krydset Rådhusgade Banegårdsgade. Statslige krav I kommuneplanen skal evt. nye arealer til byudvikling afgrænses ud fra en helhedsvurdering under iagttagelse af de øvrige planlægningsmæssige interesser i det åbne land. I den forbindelse skal 17

18 byrådet overveje eventuelle nye udlæg i forhold eksisterende uudnyttede udlæg, samt dokumentere behovet for eventuelle nyudlæg. Desuden er der særlige krav til byudvikling i kystnærhedszonen og områder med særlige drikkevandsinteresser samt for detailhandel. Det er et statsligt mål fortsat at sikre uforurenet grundvand til drikkevandsforsyningen. Kommuneplanlægningen skal derfor ved blandt andet placering af byvækst sikre områder med sårbart drikkevand og indvindingsoplande til almene vandværker. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: Afgrænsningen af de 5 lokalcentre og ajourføring af øvrige bysamfund Ændring af dele eller hele erhvervsområdet ved Århusvej i Odder Nord til blandet bolig- og erhvervsområde Behovet for ændring (reduktion) af området i Odder Nord udlagt til særligt pladskrævende varegrupper Behovet for byomdannelse af arealerne i tilknytning til Odder Station, herunder banearealerne mellem Lillegade og bebyggelserne ud til Banegårdsgade Behov for evt. nye eller ændrede udlæg til byudvikling 18

19 Infrastruktur Kommuneplanens tema Infrastruktur dækker bredt og omfatter letbanen, busser, færge, veje, cykelstier med mere. De fysiske planer for området fremgår af kommuneplanens retningslinjer for: Veje Havne Redegørelse for udvikling Retningslinjerne skal imidlertid ses i tæt sammenhæng med kommuneplanens afsnit om byrådets mål for trafik. Kommuneplan Byrådets mål for trafikken og infrastrukturen fremgår af den gældende kommuneplan. Et vigtigt mål er byrådets forsatte arbejde for og understøttelse af letbanen, som ses som et væsentligt element i bestræbelserne på at tiltrække nye borgere, for eksempel med arbejdsplads eller studiested i Aarhus. Dermed er letbanen også et vigtigt element i den kommende bosætningsstrategi. Det samme gælder optimering af den øvrige kollektive trafik, etablering af sikre skoleveje, samt en udbygning af vejnettet til og fra Odder. Udvikling Siden 2011 har byrådet i konsekvens af ovenstående: Deltaget i omdannelse af Odderbanen til letbane, herunder elektrificering af banen, indretning af standsningsstederne i kommunen og byomdannelse nær stationsområdet i Odder Igangsat en udbygning af Grobshulevej den nordlige forbindelsesvej som forventes afsluttet sommeren 2015 Igangsat udmøntningen af en trafiksikkerhedsplan for Odder Midtby, som forventes afsluttet foråret 2015 Påbegyndt udarbejdelse af et selvstændigt projekt for trafikafvikling samt tilkørselsforhold til honnørkaj og tankanlæg i forbindelse med helhedsplanen for Hov Havn Gennemført diverse trafiksikkerhedsprojekter til sikring af skoleveje Arbejdet for optimering af den kollektive bustrafik, herunder udbredelsen af viden om teletaxa Ansøgt midler til forsøgsdrift indenfor kollektiv trafik Vedtaget en cykelstrategi Ansøgt midler fra Vejdirektoratets cykelpulje Statslige krav Det er statens mål, at transportens CO 2 -udledning skal nedbringes. 19

20 Den kollektive trafik og cyklismen skal fremmes. Den fysiske planlægning og investeringerne i infrastrukturen skal derfor være med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen. Herudover lægger staten vægt på at sikre udviklingsbetingelserne for havne som transportknudepunkter og erhvervsområder for virksomheder, der har behov for skibstransport. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: En udbygning af samarbejdet med Aarhus Kommune om udviklingen og optimering af infrastrukturen i den sydlige del af Aarhus Kommune og nordlige del af Odder Kommune til gensidig gavn Det fortsatte arbejde med at optimere grundlaget for letbanen Fortsat optimering af den kollektive trafik, herunder ny bybuslinje til servicering af Odder Vest Fortsat gennemførelse af diverse trafiksikkerhedsprojekter Konkretisering af cykelstrategien 20

21 Forebyggelse af miljøkonflikter Kommuneplanens tema Forebyggelse af miljøkonflikter dækker over: Klimatilpasning Afstande mellem bolig og erhverv Støj Vurderinger af virksomheders indvirkning på miljøet Redegørelse for udvikling I Odder Kommune startede arbejdet med klimatilpasning allerede i forbindelse med den foregående revision af kommuneplanen (Kommuneplan ). Det var inden Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) stillede krav om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan og optage mål og retningslinjer og eventuelle rammer for klima i kommuneplanen. I Kommuneplan blev spørgsmålet om klimatilpasning, som i den foregående kommuneplan, alene behandlet under byrådets mål for udviklingen. Der var således ikke optaget specifikke retningslinjer om emnet. De øvrige potentielle miljøkonflikter imødegås gennem den fysiske planlægning ved at sikre afstand mellem arealanvendelser til miljøbelastende virksomhed (herunder landbrugsproduktioner) og andre aktiviteter, som er følsomme overfor støj, forurening, lugt og lignende. I den sammenhæng er det også byrådets vision at medvirke til at udvikle landbrugene i dialog og harmoni med omgivelserne (se redegørelsens afsnit om Land- og skovbrugsinteresser). Vurdering af virksomhedernes indvirkning på miljøet (VVM) gennemføres herudover for større projekter i overensstemmelse med lovgivningen, så eventuelle miljøproblemer håndteres. Ligesom alle planer og projekter som minimum screenes i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommuneplan Et af målene i kommuneplanen var, at byrådet ville udarbejde et kommuneplantillæg om klimatilpasning, samt i øvrigt at arbejde for en bæredygtig energiforsyning. Udvikling På byrådsmøde den 12. maj 2013 blev tillæg nr. 1 om klimatilpasning vedtaget. Herefter er der optaget nye retningslinjer til imødegåelse af de forventede konsekvenser af fremtidens klimaændringer i tilknytning til nogle af kommuneplanens gældende retningslinjer. Det gælder retningslinjerne for: Byvækst Lavbundsarealer Desuden er optaget helt nye og selvstændige retningslinjer for temaet klimatilpasning. 21

22 I tilknytning til disse retningslinjer er de områder, hvor der kan ske oversvømmelse, kortlagt. Desuden peges der på 5 indsatsområder, hvor der kan være behov for at sætte fokus på klimatilpasning. Hvordan og hvilke behov for tiltag, der er inden for indsatsområderne, skal undersøges i den kommende planperiode. I forhold til byrådets mål om at arbejde for en bæredygtig energiforsyning, besluttede byrådet i september 2013, at deltage i regionssamarbejdet om projektet MIDT Energistrategi. I forbindelse med Kommuneplan fastholdt byrådet, at ny beboelse inden for 300 m til husdyrproduktion så vidt muligt skal undgås, samt at ny beboelse i områder fra 300 m til 500 m fra husdyrproduktion skal vurderes for miljøpåvirkninger fra husdyrproduktionen. Det blev i den forbindelse præciseret: At afstandene er den fysiske afstand fra stalde med eksisterende husdyrproduktion og en ny beboelse i det åbne land Statslige krav til planrevisionen Det er et statsligt krav, at kommuneplanerne indeholder retningslinjer og i nødvendigt omfang rammebestemmelser for klimatilpasning fra 2013, samt at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Herudover er det en statslig interesse, at kommunen ikke inddrager mere landbrugsjord end nødvendigt til ikke landbrugsmæssig anvendelse. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: Ændringsbehov i rammerne på grund af vedtagne klimatilpasningsplaner Om afstandskravene mellem virksomheder og miljøfølsomanvendelse giver anledning til revision af kommuneplanens arealudlæg til diverse aktiviteter. 22

23 Lokalplanrammer Kommuneplanens tema Lokalplanrammer dækker over, at der for en lang række områder i Odder Kommune er fastlagt rammer for en videre planlægning i form af lokalplaner. Rammerne er delt op på følgende lokaliteter: Odder Saksild Hov Gylling Ørting Hundslund Tunø Bovlstrup Neder Randlev Falling Torrild Boligområde Blandet bolig og erhverv Erhvervsområde Rekreativt område Sommerhusområde Offentlige formål Tekniske anlæg Redegørelse for udvikling Af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen skal fremgå hvad der kan bestemmes for de enkelte dele af kommunen. Der kan således ikke lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet kommuneplanrammer for. Der skal fastsættes rammer for alle de områder, hvor der forventes gennemført lokalplaner, men der er ikke pligt til at fastsætte rammer for hele kommunens område. Målet med rammerne er at give offentligheden mulighed for at vurdere, hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte områder. Derfor skal rammerne være udformet, så det er muligt at vurdere, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. De områder, der knytter sig til kommuneplanens rammer, skal afgrænses og vises på kort. Kommuneplan Siden den seneste kommuneplanrevision er der foretaget enkelte ændringer af kommuneplanens rammebestemmelser og arealudlæg gennem vedtagelse af en række kommuneplantillæg. Udvikling Siden vedtagelse af Kommuneplan har byrådet vedtaget følgende kommuneplantillæg: 23

24 Kommuneplantillæg nr. 1 Klimatilpasning Kommuneplantillæg nr. 2 Hov Havn Kommuneplantillæg nr. 3 Boligområde ved Løkkesgårdsvej Kommuneplantillæg nr. 4 Boligområde ved Parkvej/Rørthvej Statslige krav Det er et statsligt krav, at kommunen dokumenterer evt. behov for nye arealudlæg til byvækst i form af boliger, erhverv med mere, samt at byen vokser inde fra byerne og ud i det åbne land. Endvidere lægger staten vægt på at der økonomiseres med jorden, det vil sige at mulighederne for byomdannelse tænkes ind i planlægningen. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: Ændringsbehov i rammer på grund af ændrede eller nye retningslinjer og behov for eventuelle tilretninger eller ændringer at de enkelte rammeområders afgrænsning Evt. konsekvensrettelser som følge af ændringer andre steder i kommuneplanen 24

25 25

26 Land og vand 26

27 Landskabet Kommuneplanens tema Landskabet dækker over: Landskabelige interesser Geologiske interesser Kystnærhed Kulturmiljøer Kirkeindsigt Redegørelse for udvikling Temaet Landskabet dækker bredt og omfatter kommuneplanens retningslinjer for landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, geologiske bevaringsværdier i form af landskabsformer og blottede profiler med mere, den 3 km brede kystnærhedszone langs alle kommunens kyster, 40 bevaringsværdige kulturmiljøer samt alle kirkeindsigtsområder ved kirkerne i det åbne land. Kommuneplan Ved den seneste kommuneplanrevision havde byrådet fokus på kulturmiljøerne. Udvalget for bevarelse af kulturarv med repræsentanter fra Byrådet, Odder Museum, Odderegnens forening for bygnings- og landskabskultur, Lokalhistorisk arkiv og Danmarks Naturfredningsforening i Odder blev nedsat til at gennemgå kommuneplanens kulturmiljøer. Det resulterede i, at udvalget foreslog en genudpegning af hovedparten, der blev mere eller mindre korrigeret og suppleret med nye. Arbejdet omfattede kun perifert Odder bys kulturmiljøer. Efterfølgende vedtog byrådet at optage samtlige ændringer i kommuneplanen. Udvikling Som opfølgning på revisionen af kulturmiljøerne i Kommuneplan har Miljø- og Teknikudvalget flere gange drøftet administrationen af disse, især muligheden for at bevare dem. Hovedparten af kulturmiljøerne er ejet af private og i det omfang, at de ikke er omfattet af andre reguleringer, er det derfor op til ejerne om og hvordan de bevares. Det gælder rundt regnet for 28 ud af de i alt 40 kulturmiljøer. Herudover har Miljø- og Teknikudvalget i december 2013 i tråd med Udvalget for Bevarelse af Kulturarv påpeget, at også Odder bys kulturmiljøer bør kortlægges. Statslige krav Inden for kystnærhedszonen skal allerede vedtagne men uudnyttede arealreservationer revurderes med henblik på eventuel ophævelse af reservationerne. Endvidere kan der generelt alene planlægges for byudvikling og anlæg i kystnærhedszonen på baggrund af en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør der tages stilling til: Opkvalificering af udpegningen af bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi på grundlag af landskabskaraktermetoden En kortlægning af kulturmiljøerne i Odder by 27

28 Naturinteresser Kommuneplanens tema Naturinteresser dækker over: Natur og potentiel natur Naturkvalitet Bygge- og beskyttelseslinjer Lavbundsarealer Økologiske forbindelser Internationale beskyttelsesområder Redegørelse for udvikling Under kommuneplanens afsnit Naturinteresser er fastlagt retningslinjer for naturområder og vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og som i kommuneplansammenhæng opfattes som eksisterende natur, samt de potentielle naturområder. Det vil sige de områder i det åbne land typisk dyrkede arealer der med fordel kan omdannes til natur i form af græs eller vådområder. Til disse hører tillige hovedparten af lavbundsarealerne, ligesom mange af naturområderne og de potentielle naturområder, sammen med skovene danner et sammenhængende net af økologiske forbindelser. Det vil sige forbindelser med natur eller skov, som dyr og planter kan sprede sig gennem. Kommuneplan Ved den seneste kommuneplanrevision var der fokus på at forbedre og udbygge de økologiske forbindelser. Samtidig blev alle naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer optaget i kommuneplanen efter statslig krav. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen blev man dog også opmærksom på, at ikke alle lavbundsarealer, der fremgår af kommuneplanen, er afgrænset og udpeget korrekt. Det tema nåede man dog ikke at tilrette i den gældende kommuneplan. Udvikling I perioden er ca. 102 ha udgået af kommunens registrering af 3-naturområder. Baggrunden er, at blandt andet 43 ha skov i Uldrup Bakker hidtil fejlagtigt har været registeret som omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Siden 2011 har 106 ha imidlertid udviklet sig til ny natur og blevet omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det er sket blandt andet takket været etablering af en del nye søer. Ovenstående betyder, at det samlede areal af natur omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 hele perioden har ligget nogenlunde stabilt. I 2011 var der således ha af kommunens samlede areal ( ha) omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 mod i dag ha. Statslige krav Staten ønsker, at sikre en høj biologisk mangfoldighed, at beskytte økosystemerne og at standse tabet af biodiversitet. For at sikre kvalitet og økologisk integritet i fredede områder og beskyttede naturtyper er det herudover et statsligt mål, at kommunerne igennem deres planlægning i det åbne 28

29 land for blandt andet trafikanlæg tager hensyn til sammenhængen i naturen, herunder økologiske forbindelseslinjer. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: Revision af kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer Ajourføring af udpegningen af natur og potentiel natur Ajourføring af de økologiske forbindelser 29

30 Land- og skovbrugsinteresser Kommuneplanens tema Land- og skovbrugsinteresser dækker over retningslinjer for: Landbrugsområder Større husdyrbrug VVM-godkendte landbrug Skovrejsning ønsket Skovrejsning uønsket Redegørelse for udvikling I kommuneplanen er peget på de arealer, der bør forbeholdes landbrugsdrift, samt hvor der ønskes ny skov og hvilke arealer, der ønskes friholdt for skov. Herudover er udpeget området til placering af større husdyrbrug. Kommuneplan Ved sidste kommuneplanrevision var der fokus på udpegning af skovrejsningsområder til sikring af grundvandet. Det resulterede i, at det allerede udlagte skovrejsningsområde på knap 104 ha ved Bovlstrup blev udvidet til i alt knap 559 ha. I dag er der udlagt i alt 773 ha i kommuneplanen, som ønskes tilplantet med skov. Heraf er dog indtil videre kun tilplantet ca. 5 ha. Uden for skovrejsningsområderne og de områder hvor skovrejsning ikke er ønsket, er der desuden tilplantet i alt ca. 4 ha ved Hundslund siden Ved kommuneplanrevisionen skulle der efter krav fra staten arbejdes med at finde områder til placering af større husdyrbrug. Det vil sige brug med over 500 dyreenheder (DE). I den forbindelse blev peget på 2 konkrete områder i den sydlige del af kommunen, hvor det kan være hensigtsmæssigt at placere sådanne brug. Udvikling I november 2013 vedtog byrådet en strategi for landbrugets udvikling. Visionen er, at landbruget i Odder Kommune skal drives miljømæssigt bæredygtigt. Det skal ske ved at reducere landbrugets påvirkning af miljøet, at udvikle landbrugene i dialog og harmoni med omgivelserne, samt at muliggøre at landbruget kan bidrage til energiforsyningen. En af konsekvenserne af strategien er blandt andet, at der ved fornyelse af kontrakter for udleje/bortforpagtning af kommunale arealer indgår en vurdering af muligheden for, at landbrugsdrift foregår økologisk. Derudover stilles normalt krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler på kommunalt ejede arealer. Siden 2011 har byrådet endvidere arbejdet for at udmønte ideerne om etablering af et skovområde ved Bovlstrup til sikring af grundvandet. I forbindelse med fastlæggelsen af byrådets cykelstrategi er rejst ønsker om etablering af mere bynær skov for eksempel i tilknytning til forskellige stiforløb, samt nye såvel som eksisterende boligområder 30

31 Statslige krav I maj 2014 har ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri som et led i regeringens Økologiske Handlingsplan 2020 opfordret borgmestrene til at omlægge kommunens egne landbrugsarealer til økologisk drift. Statens krav om udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og placeringsmuligheder for nye landbrugsbygninger i kommuneplanen skal understøtte udviklings- og investeringsmulighederne i landbruget, modvirke nabokonflikter og sikre at der tages hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser. Det er fortsat statens mål, at skovarealet forøges, så skovlandskabet udgør % af landets areal i løbet af en trægeneration ( år). Målet er grundvandsbeskyttelse og fremme af bynær skov. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: At revidere udpegningen af skovrejsningsområder, hvor skovrejsning er ønsket, idet der fokuseres på mulighederne for rejsning af ny bynær skov At revidere udpegningen af områder, hvor der ikke ønskes etableret ny skov 31

32 Ferie- og fritidsanlæg Kommuneplanens tema Ferie- og fritidsanlæg dækker over: Sommerhuse Kolonihaver Lystbådehavne Rekreation på og ved vand Cykel- og vandreruter Rekreative anlæg Arealkrævende anlæg Redegørelse for udvikling Siden 2011 har fokus primært været på udlæggene af og realiseringen af stier, samt muligheden for at udvikle nogle af kommunens campingpladser. Kommuneplan Ved kommuneplanrevisionen blev skolestierne, samt de rekreative cykel- og vandreruter gennemgået. Endvidere blev der åbnet op for en mindre udvidelsesmulighed for Odder Strand Camping. Udvikling I perioden har byrådet vedtaget en cykelstrategi, jævnfør Infrastruktur. I forlængelse af cykelstrategien er Vejdirektoratet i januar 2014 søgt om midler til realisering af strategien. Desuden er der arbejdet videre med realiseringen af Hov Kyststi og stiforløb fra Norsminde til og gennem Odder by. En lokal initiativgruppe Krydsfelt Norsminde har rettet henvendelse til Aarhus og Odder kommuner med henblik på etablering af et partnerskab om udvikling af området på Norsminde Havn og omkring Norsminde Fjord til gavn for turister og fastboende. Projektet omfatter såvel rekreative aktiviteter omkring fjorden som udvikling af selve havneområdet. Endelig har Naturstyrelsen i marts 2014 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje til etablering af 7 primitive træhytter på Tunø Campingplads. Statslige krav Ifølge planloven må der ikke udlægges nye sommerhusområder i kystzonen og eksisterende skal fastholdes til ferieformål. Forudsætningen for reservationer til nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen er sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: Ajourføring af udpegningen af cykel- og vandreruter Fastlæggelse af en turismestrategi, herunder for udbygning af anlæg med betydning for turismen 32

33 Tekniske anlæg Kommuneplanens tema Tekniske anlæg dækker over retningslinjer for: Deponering og affald Vindmøller Strækningsanlæg Antennemaster Fælles biogasanlæg Spildevand Redegørelse for udvikling I forbindelse med den seneste revision af kommuneplanen var fokus på vindmøller og fælles biogasanlæg. Spildevandsplan er under udarbejdelse og vil indeholde en investeringsplan for etablering og renovering af offentlig kloak, samt indsats i det åbne land. Kommuneplan I Kommuneplan blev udlagt 5 nye vindmølleområder ved henholdsvis: Torrild, Ondrup, Åkjær, Tendrup Vestermark og Hadrup. Desuden blev udlagt et område mellem Fensten og Ørting til fælles biogasanlæg. Udvikling I perioden er påbegyndt en planlægning af vindmølleområderne ved Torrild og Tendrup Vestermark. I forbindelse med planlægningen gennemføres en vurdering af møllernes indvirkning på miljøet (VVM), som vil være afgørende for den endelige placering og udformning af disse. På spildevandssiden er det planen at nedlægge to decentrale, offentlige renseanlæg beliggende i henholdsvis Gylling og Hundslund. Desuden forventes yderligere et offentligt sandfilteranlæg i Halling og et offentligt trixanlæg i Søby nedlagt. I Odder Kommune vil der herefter med udgangen af spildevandsplanens planperiode (2014) kun findes ét centralt renseanlæg beliggende i Odder by. Udledningstilladelse til Odder Renseanlæg er i 2012 revideret og tilpasset til de kommende nedlæggelser. Fælleskloakerede oplande i kommunen omlægges generelt til separatsystemer ud fra en levetidsbetragtning for eksisterende kloakledninger. Statslige krav Det er statens mål, at Danmark i 2050 er uafhængig af olie, gas og kul. Det skal nås ved blandt andet at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, biomasse og flere elbiler De statslige vandplaner indeholder ingen supplerende indsats for forbedret spildevandsrensning i det åbne land i Odder Kommune. 33

34 Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: Evt. ændringer af vindmølleområderne i konsekvens af den gennemførte planlægning Evt. ændringer i spildevandsoplandene i konsekvens af spildevandsplanen 34

35 35

36 Agenda 21 36

37 Kommuneplanarbejdet og bæredygtighed Inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal byrådet offentliggøre en redegørelse for byrådets strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal oplyse om, hvordan kommunen arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med bæredygtighed, herunder hvordan borgere, virksomheder, organisationer og foreninger inddrages i arbejdet. Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde Fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. I Odder Kommune tænkes bæredygtighed ind i al fysisk planlægning. Derfor indgår Agenda21- strategien som en del af kommunens Udviklingsplan, samt som en naturlig del af kommunens Planstrategi og kommuneplanarbejde i øvrigt. Kommuneplan I forbindelse med Kommuneplan blev peget på, at god planlægning er forudsætningen for bæredygtighed. Det drejer sig blandt andet om etablering og udbygning af skove og vådområder samt fastsættelse af rammer, der fremmer udvikling af bæredygtige landbrug, byer, transport, energi med mere. Konkret kan nævnes, at de økologiske forbindelser, som skal sikre dyr og planters spredningsmuligheder, blev udbygget og forbedret med Kommuneplan , ligesom der i den kommuneplan blev udlagt nye skovrejsningsområder primært til sikring af grundvandet, men også af hensyn til dyr og planter. Herudover blev der udpeget nye områder til vindmøller og fælles biogasanlæg. Udvikling I perioden har byrådet vedtaget en klimatilpasningsplan og optaget retningslinjer i kommuneplanen om klimatilpasning. Endvidere er der, som beskrevet andre steder i redegørelsen, indarbejdet klimahensyn i alle lokalplaner. Der er herudover etableret et kombineret regnvands- og forsinkelsesbassin i Odder Vest og et kogræsserprojekt i Stampmølledalen med fokus på naturpleje og økologi. Endelig arbejdes der med diverse stiprojekter i samarbejde med brugere og ejere blandt andet stiprojektet fra Odder by gennem Odder ådal til Norsminde og en kyst sti ved Hov. 37

38 Revision Øvrige revisionstiltag i kommuneplanen, jævnfør de foregående afsnit, vil fortsat ske med udgangspunkt i Agenda21-tankegangen og dermed med bæredygtighed for øje. 38

39 Planer 2011 nov Overordnede planer og strategier Nr. Vedtaget Plan og Agenda 21-strategi Kommuneplan Udviklingsplan Plan og Agenda 21-strategi Strukturplaner o. lign. Cykelstrategi 2013 Helhedsplan for Hov Havn 2014 Detailhandelsstrategi Under udarbejdelse Erhvervsområde i Odder nord Under udarbejdelse Tillæg til Kommuneplan Klimatilpasning Hov Havn Boligområde ved Løkkegårdsvej Boligområde ved Rørthvej/Parkvej Erhversområde til bådeoplag og parkering i Hov 5 Under udarbejdelse Område 1.V.2 til vindmøller ved Torrild 6 Under udarbejdelse Detailhandelsbutik, Vennelundsvej 72 7 Under udarbejdelse Sektorplaner Trafiksikkerhedsplan Ajourført 2013 Spildevandsplan Under udarbejdelse Vandforsyningsplan Under udarbejdelse Klimatilpasningsplan 2014 Lokalplaner Boligområde i Odder vest Dagligvarebutik, Rådhusgade Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej Blandet bolig-, butiks- og erhvervsområde ved Øsgergade Etagebolig ved Tornøegade/Randlevvej Område til centerformål - Polititorvet Boligområde for 6 boliger i VitaPark i Odder Område til centerformål Holsteinsgade 24 og Område til centerformål ved Rosensgade Boligområde ved Løkkegårdsvej Boligområde ved Parkvej Byomdannelse ved Rønhøjvej og Stampmøllevej 1125 Under udarbejdelse Vindmølleområde 1.V.2. ved Torrild 1126 Under udarbejdelse Lokalplan for 3 etageboliger i VitaPark 1127 Under udarbejdelse Træhusbebyggelse i Odder Vest 1128 Under udarbejdelse Skovbakkeskolen 1129 Under udarbejdelse Bolig- og erhvervsområde ved Holsteinsgade Under udarbejdelse 39

40 Sommerhusområde ved Kystvejen i Saksild Sommerhusområde ved Norsminde Lokalplaner fortsat Sommerhusområde ved Saksild Sommerhusområde ved Rude Strand Sommerhusområde ved Dyngby Sommerhusområde ved Saksild Erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Boulstrup boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup Boligområde ved Øster Allé og Hov Strand Erhvervsareal i Hov til bådeoplag og parkering 5034 Under udarbejdelse Boligområde ved Otto Møllersgade i Gylling Område til offentlige formål ved Hovedgaden i Gylling boliger ved Åstrædet/Tværvejen i Gylling Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark 8008 Under udarbejdelse 40

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Forslag til: Udviklingsplan 2014-18

Forslag til: Udviklingsplan 2014-18 Forslag til: Udviklingsplan 2014-18 Forslag til Udviklingsplan 2014 Forslaget er vedtaget af Odder Byråd den 6. oktober 2014 Høring fra onsdag den 5. november 2014 til og med fredag den 2. januar 2015

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Sammenfattende Redegørelse - 9

Sammenfattende Redegørelse - 9 Vedtaget af Byrådet den 27.3.2017 Sammenfattende Redegørelse - 9 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune 06-03-2017 Dok.id.: 727-2017-10500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn...

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Borgeren i centrum. Grøn udvikling

Borgeren i centrum. Grøn udvikling Plan og Agenda 21 strategi - September 2011 Borgeren i centrum Erhvervsudvikling Byudvikling Grøn udvikling Her kan du læse mere: Plan og Agenda 21 strategien får du ved at henvende dig i Borgerbutikken

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Ikke noget aktuelt men se på det i forhold til f.eks. Ølsted Nord 5.6 Fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og havnevirksomheder

Ikke noget aktuelt men se på det i forhold til f.eks. Ølsted Nord 5.6 Fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og havnevirksomheder Notat Sagsnr.: 2011/0002276 Dato: 9. februar 2012 Titel: Oversigt over temaer til Kommuneplan 2013 Sagsbehandler: Jørgen Krog Planlægger Kommuneplanrevisionen skal indeholde en række punkter, som er meldt

Læs mere

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER

KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER KOMMUNEPLAN 2013 2025 FOR TREKANTOMRÅDET HOVEDSTRUKTUR & RETNINGSLINJER Titel: Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet hovedstruktur og retningslinjer Udarbejdet af: Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 N O T A T Emne: Oversigt over korttemaer Kilde: Baggrund: De eksisterende kort i kommune og regionplan Der gives her

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder.

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013 Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen Sandsynlighedskort Risikoområder Forslag til indsatsområder Nr. 1. Stampmøllebæk Nr. 21. Assedrup

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere