Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15"

Transkript

1 Kommuneplan Odder Kommune Redegørelse til Planog Agenda21-strategi 2014/15 Redegørelse for den fysiske planlægning Odder Kommune - Plan

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fysisk planlægning i Odder Kommune... 5 Kommuneplanrevision Planlovens krav... 6 Revisionsbehov... 6 Fokusemner i kommuneplanstrategi 2014/ Befolkningsudvikling... 9 Dialog Redegørelse for udvikling Byggeri og infrastruktur Bebyggelse Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Infrastruktur Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Forebyggelse af miljøkonflikter Redegørelse for udvikling Statslige krav til planrevisionen Revision Lokalplanrammer Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Land og vand Landskabet Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Naturinteresser

3 Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Land- og skovbrugsinteresser Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Ferie- og fritidsanlæg Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Tekniske anlæg Redegørelse for udvikling Statslige krav Revision Agenda Kommuneplanarbejdet og bæredygtighed Revision Planer 2011 nov

4 Forord Ifølge planloven skal byrådet inden udgangen af den første halvdel af hver kommunal valgperiode offentliggøre en Planstrategi og en Agenda21-strategi. Efterfølgende skal selve kommuneplanen revideres. I planstrategien skal der redegøres for hvilke dele af kommuneplanen, at byrådet ønsker at ændre i næste revision. Den planlægningsmæssige indsats tager udgangspunkt i byrådets 3 visioner, der også er omdrejningspunktet for kommunens kommende Udviklingsplan, som Plan- og Agenda21- strategien bliver en del af. De tre visioner handler om: Det gode liv Vækst Økonomi Denne Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15 indeholder en beskrivelse af, hvad der er sket siden 2011, og hvad der forventes at skulle ske i løbet af de næste 12 år inden for den fysiske udvikling af Odder Kommune. Målet med redegørelsen er at få en pejling for hvilken strategi, der skal lægges til grund for revisionen af kommuneplan. Redegørelsen forholder sig primært til de fysiske områder, som der er retningslinjer for i Kommuneplan og i mindre grad til kommuneplanens mål-afsnit. Redegørelsen er bilag til Plan- og Agenda-21 strategi 2014/15. 4

5 Fysisk planlægning i Odder Kommune I Odder Kommune ønskes der en direkte sammenhæng mellem visionerne og de strategiske mål i Udviklingsplanen og Plan- og Agenda21-strategien. Derfor optræder Plan- og Agenda21-strategien som en del af Udviklingsplanen et særskilt afsnit heri. Udviklingsplanen inklusive Plan- og Agenda21-strategien skal udgøre de overordnede pejlemærker for udviklingen af Odder Kommune. Det vil sige, dels for kommune- og lokalplanlægningen og diverse sektorplaner, dels for budgettet og de heraf afledte handlingsplaner og politikker. Den skal samordne og koordinere den økonomiske og fysiske planlægning. Tilsvarende lægges vægt på, at den videre planlægning sektorplaner, lokalplaner med flere knyttes tæt op til budgettet og kommuneplanen, samt følges op af konkrete strategier for, hvor i organisationen der skal gøres en indsat for at nå de overordnede mål i Udviklingsplanen. I nedenstående diagram er den beskrevne sammenhæng søgt illustreret. Styreform i Odder Kommune juni

6 Kommuneplanrevision 2016 Kravene til udarbejdelse af en Plan- og Agenda21-strategi fremgår af planloven. Et krav er blandt andet, at strategien skal følges af en redegørelse for den planlægning, der er gennemført siden sidste revision. Planlovens krav Konkret hedder det i planlovens 23 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt til det lokale kulturmiljøråd. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten 1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller 2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4- årsperiode. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 2, skal træffes i et møde. Stk. 4. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende den i stk. 2 nævnte revisionsbeslutning tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening samtidig offentliggøres med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Stk. 6. Efter udløbet af fristen efter stk. 5 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de myndigheder, som er nævnt i stk. 1. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. Revisionsbehov Herunder følger en oversigt over kommuneplanens temaer fordelt på 2 af dens hovedoverskrifter Byggeri og Infrastruktur og Land og Vand. Alle temaer skal revideres. Nogle gennemgribende, mens andre blot ajourføres i forhold til den faktiske udvikling. Generelt lægges op til en fuld revision af kommuneplanen. 6

7 Land og Vand Byggeri og Infrastruktur Hovedoverskrifter/Temaer Bebyggelse Infrastruktur Forebyggelse af miljø-konflikter Lokalplanrammer Landskabet Naturinteresser Land- og skovbrugsinteresser Ferie- og Fritidsanlæg Tekniske anlæg Retningslinjer Byvækst Erhverv Detailhandel Sommerhuse Byggeri på landet Veje Havne Klimatilpasning Bolig og erhverv Støj VVM Bebyggelsesregulerende bestemmelser Landskabelige interesser Geologiske interesser Kystnærhed Kulturmiljøer Kirkeindsigt Natur og potentiel natur Naturkvalitet Bygge- og beskyttelseslinjer Lavbundsarealer Økologiske forbindelser Internationale beskyttelsesområder Landbrugsområder Større husdyrbrug VVM-godkendte landbrug Skovrejsning - ønsket og uønsket Sommerhuse Kolonihaver Lystbådehavne Rekreation på og ved vand Cykel- og vandreruter Rekreative anlæg Arealkrævende anlæg Deponering og affald Vindmøller Strækningsanlæg Antennemaster Fælles biogasanlæg Spildevand 7

8 Fokusemner i kommuneplanstrategi 2014/15 Denne Redegørelse til Plan- og Agenda21-strategi 2014/15 indeholder, som nævnt i forordet, en beskrivelse af, hvad der er sket siden 2011, og hvad der forventes at skulle ske i løbet af de næste 12 år inden for den fysiske udvikling af Odder Kommune. For hvert af den gældende kommuneplans temaer redegøres, der for: Udviklingen fra 2011 den seneste planstrategi til 2014 og fremefter Hvilke planer der lå i kommuneplan Hvilke kommuneplantiltag der er realiseret helt eller delvist Særlige nye statslige krav og anbefalinger til Kommuneplan Forslag til planlægningsmæssigt fokus i Kommuneplan Redegørelsen er bilag til Plan- og Aggenda21-strategien, der indgår som en del af Udviklingsplanen for Odder Kommune. 8

9 Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen i Odder Kommune ifølge befolkningsprognose fra KMD, jan Byrådets vision er, at befolkningstallet i Odder Kommune i 2025 skal være Ifølge den seneste befolkningsprognose fra januar 2013, som er udarbejdet af KMD for Odder Kommune, vil tallet imidlertid kun blive I den forbindelse bemærkes i øvrigt, at sammenholdes prognosen med de faktiske befolkningsudvikling fra udgangen af 2012 til udgangen af 2013, så viste prognosen, at antallet af indbyggere ville vokse med 50 indbyggere til , men reelt skete der et faldt med 27 indbyggere eller 0,1 %. Reel befolkningsudvikling

10 DK statistik KMD Forskel i befolkningsprognose for Odder udarbejdet af Danmarks Statistik og KMD Sammenholdes endvidere kommunens egen befolkningsprognose (KMD, jan 2013) med den befolkningsprognose, der udarbejdes af Danmarks Statistik, ligger kommunens egen prognose også noget højere end den. Det betyder, at såfremt byrådets vision om, at kommunen skal have et befolkningstal på indbyggere i 2025 (se redegørelsens afsnit Dialog ), skal holde stik, er det nødvendigt at gøre en aktiv indsats Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper KMD s befolkningsprognose Som det fremgår af grafen ovenfor peger prognoserne endvidere på, at gruppen over 60 år fremadrettet vokser mere end gruppen fra Gruppen ligger, ligesom gruppen 0-19, på nogenlunde samme niveau over tid, dog med en faldende tendens hen mod slutningen af perioden. 10

11 Der bliver således stadig færre til at forsørge flere hvilket også er en naturlig konsekvens af, at vi i gennemsnit lever længere. I alt åben-lav tæt-lav Etage Forventet boligbyggeri i Odder Kommune fra fordelt på typer En af mulighederne for kommunen for at tiltrække flere borgere er at sikre, at der stedse er det nødvendige udbud af ledige boliger og grunde. Af tabellen fremgår, hvor meget boligbyggeri kommunen forventer, der skal etableres frem til Et boligbyggeri, som angivet i grafen vil sikre, at der er mulighed for at etablere tilstrækkeligt med boliger til de nye tilflyttere. 11

12 Dialog Allerede i 2009 vedtog byrådet en politik for borgerinddragelse og kommunikation. Politikken fastslår, at byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne. I forbindelse med vedtagelsen af ovennævnte politik påpegede byrådet, at det vigtigste er mødet mellem borgeren og byrådsmedlemmer, samt at det er nemt for borgerne at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende. Redegørelse for udvikling Når der gennemføres en eller anden form for fysisk planlægning, sker der altid borgerinddragelse som minimum i overensstemmelse med planlovens krav. Af planloven fremgår, at byrådet i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi, kommuneplaner og lokalplaner skal: Offentliggøre disse i minimum 8 uger Indkalde forslag og ideer til planarbejdet Skriftligt orientere ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanforslagets område om lokalplanforslaget Skriftligt orientere ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet i det omfang byrådet skønner, at forslaget har betydning for dem Skriftligt orientere de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, som har bedt om at blive underrettet I loven stilles derimod ikke krav om, at byrådet skal holde offentlige møder herunder sende direkte link til planerne eller udarbejde, udsende og offentliggøre særligt informationsmateriale. I forbindelse med offentliggørelse af planforslag, er det tilstrækkeligt, at det sker digitalt på kommunens hjemmeside. Det er således ikke et lovkrav, at der skal ske offentlig annoncering af planforslag eller vedtagne planer i lokale aviser. Tilsvarende er byrådet ikke forpligtet til at udarbejde eller inddrage offentligheden i forbindelse med udarbejdelse af andre typer af ikke-lovpligtige planer f.eks. helhedsplaner eller strukturplaner for diverse områder. Byrådet i Odder Kommune vælger imidlertid ofte at inddrage borgerne med flere ud over, hvad der er foreskrevet i loven. Udvikling I forhold til de krav, der stilles krav om i lovgivningen til borgerinddragelse, er der i den forløbne planperiode sket en udvidet inddragelse af borgerne i forbindelse med blandt andet følgende planarbejder: Fastlæggelse af en væksstrategi for Odder Kommune Vejen til Vækst Fastlæggelse af en bosætnings- og markedsføringsstrategi for Odder Kommune 12

13 Udarbejdelse af en klimatilpasningsplan og et tilhørende kommuneplantillæg for klimatilpasning Udarbejdelse af helhedsplan for Hov Havn Foroffentlighedsfase for Vindmølleprojekter ved Torrild og Tendrup Vestermark Udbygning af Grobshulevej Foroffentlighedsfase for indretning af dagligvarebutik ved Vennelundsvej Vækststrategi Byrådet vedtog i efteråret 2011 vækststrategien Vejen til vækst. Vejen til vækst anviser hvilke indsatsområder/projekter, som kan medvirke til at skabe vækst i de kommende år i relation til følgende fem hovedtemaer: 1. Erhvervsudvikling og handel 2. Turisme og landdistriktsudvikling 3. Kultur, fritid og idræt 4. Bosætning og service 5. Infrastruktur og fysiske rammer I forbindelse med udviklingen af vækststrategien var tilrettelagt en proces, der sikrede inddragelse af borgere, repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet og foreningsverdenen. Vejen til vækst skal styrke udviklingen i Odder Kommune i bred forstand og dermed fastholde Odder Kommune som et godt sted at bo, arbejde og leve. Odder Kommune har siden arbejdet med at udmønte de enkelte indsatsområder i vækststrategien. Bosætnings- og markedsføringsstrategi Et vigtigt indsatsområde i vækststrategien er bosætning. Odder Kommune er i de seneste år blevet udfordret som bosætningskommune. I 2013 oplevede kommunen en befolkningstilbagegang på 27 borgere. Selv om der er tale om en marginal tilbagegang, så viser de senere års befolkningsudvikling, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at tiltrække nye borgere til kommunen. Byrådet har derfor formuleret en bosætningsstrategi, hvor målet er indbyggere i Det er et ambitiøst mål, der kræver initiativer. Byrådet har derfor i dialog med blandt andre borgere, erhvervsliv, foreninger og kommunens medarbejdere udarbejdet et idékatalog over, hvordan Odder Kommune skal arbejde med bosætning i de kommende år. Idékataloget Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune blev godkendt af det tidligere byråd den 2. december Det nye byråd besluttede den 3. februar 2014, at arbejde videre med de mål og indsatser, som er sammenfattet i idékataloget. Byrådet besluttede endvidere, at bosætningssætningsstrategien skal understøttes af konkrete markedsføringsinitiativer, der sætter fokus på Odder som attraktiv bosætningskommune. Markedsføringsinitiativerne skal beskrives i en egentlig markedsføringsstrategi. 13

14 Derfor har byrådet afsat 1. mio. kr. til markedsføring af Odder som attraktiv bosætningskommune i Midler der disponeres af forvaltningen til konkrete markedsføringstiltag, samt til finansiering af ekstern konsulentbistand til udformning af markedsføringsstrategien. De overordnede formål med markedsføringsstrategien er: at synliggøre kommunen og tiltrække potentielle tilflyttere, virksomheder og gæster af alle slags (turister, handlende, med videre). at bidrage til, at kommunens nuværende borgere og virksomheder er stolte af deres hjemkommune, og derfor fungerer som gode ambassadører for Odder Kommune at bidrage til at bevæge udviklingen i kommunen i den retning, som angives i udviklingsplanen at sikre sammenhæng og konsekvens i kommunens eksterne kommunikation at sikre mest mulig effekt inden for de givne økonomiske rammer, samt sikre effektivitet og professionalisme i kommunens markedsføringsarbejde. Klimatilpasning I forbindelse med starten på arbejdet med en klimatilpasningsplan og det tilhørende kommuneplantillæg blev holdt offentlige møder om klimatilpasning blandt andet i forbindelse med offentlighedsfasen for forslaget til Plan- og Agenda21-strategi Til det pågældende møde havde Odder Kommune indbudt direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi, som oplægsholder. Målet var at sikre, at diskussionerne om planforslagene tog udgangspunkt i et kvalificeret oplæg. Helhedsplan for Hov Havn I forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg for Hov Havn, valgte byrådet tillige at udarbejde en helhedsplan for området i direkte dialog med borgerne. Det foregik på to offentlige møder. På første møde fik borgerne mulighed for i dialog med de arkitekter, som skulle udarbejde et forslag til helhedsplan, at komme med direkte og konkrete forslag til planens udformning. Herefter tog arkitekterne alle ideer med hjem og tegnede videre på en plan, som så blev vist og drøftet på andet møde. Først herefter behandlede byrådet forslaget til helhedsplan, som efterfølgende blev sendt i offentlig høring sammen med kommuneplantillægget. Dermed kom de to offentlige møder reelt til at fungere som et supplement til den lovpligtige offentlighedsproces for kommuneplantillægget. Vindmøller I forbindelse med gennemførelse af en lokalplanlægning for to vindmølleområder har byrådet og forvaltningen været indbudt til et møde i lokalrådet i Torrild om det ene af vindmølleområderne. På det møde fremlagde og drøftede formanden for Miljø- og Teknikudvalget de foreløbige vindmølleplaner med borgerne. Herudover har kommunen udarbejdet et informationsmateriale i forbindelse med begge mølleprojekter, der kan danne baggrund for drøftelse af indholdet i den kommende VVM-undersøgelse for projekterne. 14

15 Grobshulevej I forbindelse med udbygningen af Grobshulevej i overensstemmelse med kommuneplanen, har kommunen i de indledende faser gennemført et indbudt møde med samtlige berørte lodsejere. Målet var så tidligt så muligt at sikre, at de berørte lodsejere fik indblik i og overblik over de forventede konsekvenser for dem. Anden inddragelse Ud over ovenstående eksempler har borgere været inddraget ved møde på rådhuset og på stedet i forbindelse med diverse lokalplanforslag, trafiksikkerhedsprojekter med mere. Ligesom de orienteringsbreve, der skal tilsendes alle ejere, lejere, brugere og interessenter såvel uden for som inden for områder omfattet af lokalplanforslag jævnfør ovenfor, indeholder link til lokalplanforslagene. Endelig benytter byrådet sig i udstrakt grad af mulighederne for at gennemføre foroffentlighedsmøder, uanset det er foreskrevet i loven eller ej. 15

16 Byggeri og infrastruktur 16

17 Bebyggelse Kommuneplanens tema Bebyggelse dækker over: Byvækst Erhverv Detailhandel Sommerhuse Byggeri på landet Redegørelse for udvikling Som det fremgår dækker Bebyggelse bredt over udviklingen af vores byer, erhverv, detailhandel med mere, og netop indsatsen indenfor disse områder er central for efterlevelse af byrådets vision om det gode liv og vækst. Etablering af nye attraktive byområder, rekreative byrum, gode muligheder for servicefunktioner og erhverv med mere kan medvirke til at sikre bosætning, beskæftigelse med videre (vækst) og sætte rammen for det gode liv. Kommuneplan Byrådets mål for byområdet fremgår af den gældende kommuneplan. Heraf fremgår, at byrådets fokus er rettet mod byudvikling, byomdannelse og landdistriktsudvikling, samt udviklingen indenfor erhverv og detailhandel. Udvikling Siden 2011 har byrådet i konsekvens af sine mål for udviklingen inden for bebyggelse: Gennemført byfortætning i Vitapark Set nærmere på mulighederne for yderligere byomdannelse af de ældste erhvervsområder vest for Århusvej i Odder Nord konkret planlægges på tiden for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Rønhøjvej og Stampmøllevej Vedtaget en helhedsplan og kommuneplantillæg for en omdannelse af Hov Havn til blandet bolig- og erhvervsområde Gennemgået og afgrænset alle byer bortset fra Odder by og de 5 lokalcentre Indarbejdet klimahensyn i alle nye udstykninger for eksempel etableret et kombineret regnvands- og forsinkelsesbassin i Odder Vest Skabt mulighed for et varieret boligudbud gennem planlægning for nye boligområder indeholdende både åbent-lavt, tæt-lavt og etagebebyggelse Gennemført en detailhandelsundersøgelse Færdigrenoveret Polititorvet i overensstemmelse med Midtbyplanen for Odder by Udarbejdet projekt for den østligste del af Rosensgade fra Polititorvet til krydset Rådhusgade Banegårdsgade. Statslige krav I kommuneplanen skal evt. nye arealer til byudvikling afgrænses ud fra en helhedsvurdering under iagttagelse af de øvrige planlægningsmæssige interesser i det åbne land. I den forbindelse skal 17

18 byrådet overveje eventuelle nye udlæg i forhold eksisterende uudnyttede udlæg, samt dokumentere behovet for eventuelle nyudlæg. Desuden er der særlige krav til byudvikling i kystnærhedszonen og områder med særlige drikkevandsinteresser samt for detailhandel. Det er et statsligt mål fortsat at sikre uforurenet grundvand til drikkevandsforsyningen. Kommuneplanlægningen skal derfor ved blandt andet placering af byvækst sikre områder med sårbart drikkevand og indvindingsoplande til almene vandværker. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: Afgrænsningen af de 5 lokalcentre og ajourføring af øvrige bysamfund Ændring af dele eller hele erhvervsområdet ved Århusvej i Odder Nord til blandet bolig- og erhvervsområde Behovet for ændring (reduktion) af området i Odder Nord udlagt til særligt pladskrævende varegrupper Behovet for byomdannelse af arealerne i tilknytning til Odder Station, herunder banearealerne mellem Lillegade og bebyggelserne ud til Banegårdsgade Behov for evt. nye eller ændrede udlæg til byudvikling 18

19 Infrastruktur Kommuneplanens tema Infrastruktur dækker bredt og omfatter letbanen, busser, færge, veje, cykelstier med mere. De fysiske planer for området fremgår af kommuneplanens retningslinjer for: Veje Havne Redegørelse for udvikling Retningslinjerne skal imidlertid ses i tæt sammenhæng med kommuneplanens afsnit om byrådets mål for trafik. Kommuneplan Byrådets mål for trafikken og infrastrukturen fremgår af den gældende kommuneplan. Et vigtigt mål er byrådets forsatte arbejde for og understøttelse af letbanen, som ses som et væsentligt element i bestræbelserne på at tiltrække nye borgere, for eksempel med arbejdsplads eller studiested i Aarhus. Dermed er letbanen også et vigtigt element i den kommende bosætningsstrategi. Det samme gælder optimering af den øvrige kollektive trafik, etablering af sikre skoleveje, samt en udbygning af vejnettet til og fra Odder. Udvikling Siden 2011 har byrådet i konsekvens af ovenstående: Deltaget i omdannelse af Odderbanen til letbane, herunder elektrificering af banen, indretning af standsningsstederne i kommunen og byomdannelse nær stationsområdet i Odder Igangsat en udbygning af Grobshulevej den nordlige forbindelsesvej som forventes afsluttet sommeren 2015 Igangsat udmøntningen af en trafiksikkerhedsplan for Odder Midtby, som forventes afsluttet foråret 2015 Påbegyndt udarbejdelse af et selvstændigt projekt for trafikafvikling samt tilkørselsforhold til honnørkaj og tankanlæg i forbindelse med helhedsplanen for Hov Havn Gennemført diverse trafiksikkerhedsprojekter til sikring af skoleveje Arbejdet for optimering af den kollektive bustrafik, herunder udbredelsen af viden om teletaxa Ansøgt midler til forsøgsdrift indenfor kollektiv trafik Vedtaget en cykelstrategi Ansøgt midler fra Vejdirektoratets cykelpulje Statslige krav Det er statens mål, at transportens CO 2 -udledning skal nedbringes. 19

20 Den kollektive trafik og cyklismen skal fremmes. Den fysiske planlægning og investeringerne i infrastrukturen skal derfor være med til at sikre, at byerne udvikler sig, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen. Herudover lægger staten vægt på at sikre udviklingsbetingelserne for havne som transportknudepunkter og erhvervsområder for virksomheder, der har behov for skibstransport. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: En udbygning af samarbejdet med Aarhus Kommune om udviklingen og optimering af infrastrukturen i den sydlige del af Aarhus Kommune og nordlige del af Odder Kommune til gensidig gavn Det fortsatte arbejde med at optimere grundlaget for letbanen Fortsat optimering af den kollektive trafik, herunder ny bybuslinje til servicering af Odder Vest Fortsat gennemførelse af diverse trafiksikkerhedsprojekter Konkretisering af cykelstrategien 20

21 Forebyggelse af miljøkonflikter Kommuneplanens tema Forebyggelse af miljøkonflikter dækker over: Klimatilpasning Afstande mellem bolig og erhverv Støj Vurderinger af virksomheders indvirkning på miljøet Redegørelse for udvikling I Odder Kommune startede arbejdet med klimatilpasning allerede i forbindelse med den foregående revision af kommuneplanen (Kommuneplan ). Det var inden Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) stillede krav om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan og optage mål og retningslinjer og eventuelle rammer for klima i kommuneplanen. I Kommuneplan blev spørgsmålet om klimatilpasning, som i den foregående kommuneplan, alene behandlet under byrådets mål for udviklingen. Der var således ikke optaget specifikke retningslinjer om emnet. De øvrige potentielle miljøkonflikter imødegås gennem den fysiske planlægning ved at sikre afstand mellem arealanvendelser til miljøbelastende virksomhed (herunder landbrugsproduktioner) og andre aktiviteter, som er følsomme overfor støj, forurening, lugt og lignende. I den sammenhæng er det også byrådets vision at medvirke til at udvikle landbrugene i dialog og harmoni med omgivelserne (se redegørelsens afsnit om Land- og skovbrugsinteresser). Vurdering af virksomhedernes indvirkning på miljøet (VVM) gennemføres herudover for større projekter i overensstemmelse med lovgivningen, så eventuelle miljøproblemer håndteres. Ligesom alle planer og projekter som minimum screenes i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommuneplan Et af målene i kommuneplanen var, at byrådet ville udarbejde et kommuneplantillæg om klimatilpasning, samt i øvrigt at arbejde for en bæredygtig energiforsyning. Udvikling På byrådsmøde den 12. maj 2013 blev tillæg nr. 1 om klimatilpasning vedtaget. Herefter er der optaget nye retningslinjer til imødegåelse af de forventede konsekvenser af fremtidens klimaændringer i tilknytning til nogle af kommuneplanens gældende retningslinjer. Det gælder retningslinjerne for: Byvækst Lavbundsarealer Desuden er optaget helt nye og selvstændige retningslinjer for temaet klimatilpasning. 21

22 I tilknytning til disse retningslinjer er de områder, hvor der kan ske oversvømmelse, kortlagt. Desuden peges der på 5 indsatsområder, hvor der kan være behov for at sætte fokus på klimatilpasning. Hvordan og hvilke behov for tiltag, der er inden for indsatsområderne, skal undersøges i den kommende planperiode. I forhold til byrådets mål om at arbejde for en bæredygtig energiforsyning, besluttede byrådet i september 2013, at deltage i regionssamarbejdet om projektet MIDT Energistrategi. I forbindelse med Kommuneplan fastholdt byrådet, at ny beboelse inden for 300 m til husdyrproduktion så vidt muligt skal undgås, samt at ny beboelse i områder fra 300 m til 500 m fra husdyrproduktion skal vurderes for miljøpåvirkninger fra husdyrproduktionen. Det blev i den forbindelse præciseret: At afstandene er den fysiske afstand fra stalde med eksisterende husdyrproduktion og en ny beboelse i det åbne land Statslige krav til planrevisionen Det er et statsligt krav, at kommuneplanerne indeholder retningslinjer og i nødvendigt omfang rammebestemmelser for klimatilpasning fra 2013, samt at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Herudover er det en statslig interesse, at kommunen ikke inddrager mere landbrugsjord end nødvendigt til ikke landbrugsmæssig anvendelse. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: Ændringsbehov i rammerne på grund af vedtagne klimatilpasningsplaner Om afstandskravene mellem virksomheder og miljøfølsomanvendelse giver anledning til revision af kommuneplanens arealudlæg til diverse aktiviteter. 22

23 Lokalplanrammer Kommuneplanens tema Lokalplanrammer dækker over, at der for en lang række områder i Odder Kommune er fastlagt rammer for en videre planlægning i form af lokalplaner. Rammerne er delt op på følgende lokaliteter: Odder Saksild Hov Gylling Ørting Hundslund Tunø Bovlstrup Neder Randlev Falling Torrild Boligområde Blandet bolig og erhverv Erhvervsområde Rekreativt område Sommerhusområde Offentlige formål Tekniske anlæg Redegørelse for udvikling Af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen skal fremgå hvad der kan bestemmes for de enkelte dele af kommunen. Der kan således ikke lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet kommuneplanrammer for. Der skal fastsættes rammer for alle de områder, hvor der forventes gennemført lokalplaner, men der er ikke pligt til at fastsætte rammer for hele kommunens område. Målet med rammerne er at give offentligheden mulighed for at vurdere, hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte områder. Derfor skal rammerne være udformet, så det er muligt at vurdere, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. De områder, der knytter sig til kommuneplanens rammer, skal afgrænses og vises på kort. Kommuneplan Siden den seneste kommuneplanrevision er der foretaget enkelte ændringer af kommuneplanens rammebestemmelser og arealudlæg gennem vedtagelse af en række kommuneplantillæg. Udvikling Siden vedtagelse af Kommuneplan har byrådet vedtaget følgende kommuneplantillæg: 23

24 Kommuneplantillæg nr. 1 Klimatilpasning Kommuneplantillæg nr. 2 Hov Havn Kommuneplantillæg nr. 3 Boligområde ved Løkkesgårdsvej Kommuneplantillæg nr. 4 Boligområde ved Parkvej/Rørthvej Statslige krav Det er et statsligt krav, at kommunen dokumenterer evt. behov for nye arealudlæg til byvækst i form af boliger, erhverv med mere, samt at byen vokser inde fra byerne og ud i det åbne land. Endvidere lægger staten vægt på at der økonomiseres med jorden, det vil sige at mulighederne for byomdannelse tænkes ind i planlægningen. Revision I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen bør der tages stilling til: Ændringsbehov i rammer på grund af ændrede eller nye retningslinjer og behov for eventuelle tilretninger eller ændringer at de enkelte rammeområders afgrænsning Evt. konsekvensrettelser som følge af ændringer andre steder i kommuneplanen 24

25 25

26 Land og vand 26

27 Landskabet Kommuneplanens tema Landskabet dækker over: Landskabelige interesser Geologiske interesser Kystnærhed Kulturmiljøer Kirkeindsigt Redegørelse for udvikling Temaet Landskabet dækker bredt og omfatter kommuneplanens retningslinjer for landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, geologiske bevaringsværdier i form af landskabsformer og blottede profiler med mere, den 3 km brede kystnærhedszone langs alle kommunens kyster, 40 bevaringsværdige kulturmiljøer samt alle kirkeindsigtsområder ved kirkerne i det åbne land. Kommuneplan Ved den seneste kommuneplanrevision havde byrådet fokus på kulturmiljøerne. Udvalget for bevarelse af kulturarv med repræsentanter fra Byrådet, Odder Museum, Odderegnens forening for bygnings- og landskabskultur, Lokalhistorisk arkiv og Danmarks Naturfredningsforening i Odder blev nedsat til at gennemgå kommuneplanens kulturmiljøer. Det resulterede i, at udvalget foreslog en genudpegning af hovedparten, der blev mere eller mindre korrigeret og suppleret med nye. Arbejdet omfattede kun perifert Odder bys kulturmiljøer. Efterfølgende vedtog byrådet at optage samtlige ændringer i kommuneplanen. Udvikling Som opfølgning på revisionen af kulturmiljøerne i Kommuneplan har Miljø- og Teknikudvalget flere gange drøftet administrationen af disse, især muligheden for at bevare dem. Hovedparten af kulturmiljøerne er ejet af private og i det omfang, at de ikke er omfattet af andre reguleringer, er det derfor op til ejerne om og hvordan de bevares. Det gælder rundt regnet for 28 ud af de i alt 40 kulturmiljøer. Herudover har Miljø- og Teknikudvalget i december 2013 i tråd med Udvalget for Bevarelse af Kulturarv påpeget, at også Odder bys kulturmiljøer bør kortlægges. Statslige krav Inden for kystnærhedszonen skal allerede vedtagne men uudnyttede arealreservationer revurderes med henblik på eventuel ophævelse af reservationerne. Endvidere kan der generelt alene planlægges for byudvikling og anlæg i kystnærhedszonen på baggrund af en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør der tages stilling til: Opkvalificering af udpegningen af bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi på grundlag af landskabskaraktermetoden En kortlægning af kulturmiljøerne i Odder by 27

28 Naturinteresser Kommuneplanens tema Naturinteresser dækker over: Natur og potentiel natur Naturkvalitet Bygge- og beskyttelseslinjer Lavbundsarealer Økologiske forbindelser Internationale beskyttelsesområder Redegørelse for udvikling Under kommuneplanens afsnit Naturinteresser er fastlagt retningslinjer for naturområder og vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og som i kommuneplansammenhæng opfattes som eksisterende natur, samt de potentielle naturområder. Det vil sige de områder i det åbne land typisk dyrkede arealer der med fordel kan omdannes til natur i form af græs eller vådområder. Til disse hører tillige hovedparten af lavbundsarealerne, ligesom mange af naturområderne og de potentielle naturområder, sammen med skovene danner et sammenhængende net af økologiske forbindelser. Det vil sige forbindelser med natur eller skov, som dyr og planter kan sprede sig gennem. Kommuneplan Ved den seneste kommuneplanrevision var der fokus på at forbedre og udbygge de økologiske forbindelser. Samtidig blev alle naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer optaget i kommuneplanen efter statslig krav. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen blev man dog også opmærksom på, at ikke alle lavbundsarealer, der fremgår af kommuneplanen, er afgrænset og udpeget korrekt. Det tema nåede man dog ikke at tilrette i den gældende kommuneplan. Udvikling I perioden er ca. 102 ha udgået af kommunens registrering af 3-naturområder. Baggrunden er, at blandt andet 43 ha skov i Uldrup Bakker hidtil fejlagtigt har været registeret som omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Siden 2011 har 106 ha imidlertid udviklet sig til ny natur og blevet omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det er sket blandt andet takket været etablering af en del nye søer. Ovenstående betyder, at det samlede areal af natur omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 hele perioden har ligget nogenlunde stabilt. I 2011 var der således ha af kommunens samlede areal ( ha) omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 mod i dag ha. Statslige krav Staten ønsker, at sikre en høj biologisk mangfoldighed, at beskytte økosystemerne og at standse tabet af biodiversitet. For at sikre kvalitet og økologisk integritet i fredede områder og beskyttede naturtyper er det herudover et statsligt mål, at kommunerne igennem deres planlægning i det åbne 28

29 land for blandt andet trafikanlæg tager hensyn til sammenhængen i naturen, herunder økologiske forbindelseslinjer. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: Revision af kommuneplanens udpegning af lavbundsarealer Ajourføring af udpegningen af natur og potentiel natur Ajourføring af de økologiske forbindelser 29

30 Land- og skovbrugsinteresser Kommuneplanens tema Land- og skovbrugsinteresser dækker over retningslinjer for: Landbrugsområder Større husdyrbrug VVM-godkendte landbrug Skovrejsning ønsket Skovrejsning uønsket Redegørelse for udvikling I kommuneplanen er peget på de arealer, der bør forbeholdes landbrugsdrift, samt hvor der ønskes ny skov og hvilke arealer, der ønskes friholdt for skov. Herudover er udpeget området til placering af større husdyrbrug. Kommuneplan Ved sidste kommuneplanrevision var der fokus på udpegning af skovrejsningsområder til sikring af grundvandet. Det resulterede i, at det allerede udlagte skovrejsningsområde på knap 104 ha ved Bovlstrup blev udvidet til i alt knap 559 ha. I dag er der udlagt i alt 773 ha i kommuneplanen, som ønskes tilplantet med skov. Heraf er dog indtil videre kun tilplantet ca. 5 ha. Uden for skovrejsningsområderne og de områder hvor skovrejsning ikke er ønsket, er der desuden tilplantet i alt ca. 4 ha ved Hundslund siden Ved kommuneplanrevisionen skulle der efter krav fra staten arbejdes med at finde områder til placering af større husdyrbrug. Det vil sige brug med over 500 dyreenheder (DE). I den forbindelse blev peget på 2 konkrete områder i den sydlige del af kommunen, hvor det kan være hensigtsmæssigt at placere sådanne brug. Udvikling I november 2013 vedtog byrådet en strategi for landbrugets udvikling. Visionen er, at landbruget i Odder Kommune skal drives miljømæssigt bæredygtigt. Det skal ske ved at reducere landbrugets påvirkning af miljøet, at udvikle landbrugene i dialog og harmoni med omgivelserne, samt at muliggøre at landbruget kan bidrage til energiforsyningen. En af konsekvenserne af strategien er blandt andet, at der ved fornyelse af kontrakter for udleje/bortforpagtning af kommunale arealer indgår en vurdering af muligheden for, at landbrugsdrift foregår økologisk. Derudover stilles normalt krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler på kommunalt ejede arealer. Siden 2011 har byrådet endvidere arbejdet for at udmønte ideerne om etablering af et skovområde ved Bovlstrup til sikring af grundvandet. I forbindelse med fastlæggelsen af byrådets cykelstrategi er rejst ønsker om etablering af mere bynær skov for eksempel i tilknytning til forskellige stiforløb, samt nye såvel som eksisterende boligområder 30

31 Statslige krav I maj 2014 har ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri som et led i regeringens Økologiske Handlingsplan 2020 opfordret borgmestrene til at omlægge kommunens egne landbrugsarealer til økologisk drift. Statens krav om udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og placeringsmuligheder for nye landbrugsbygninger i kommuneplanen skal understøtte udviklings- og investeringsmulighederne i landbruget, modvirke nabokonflikter og sikre at der tages hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser. Det er fortsat statens mål, at skovarealet forøges, så skovlandskabet udgør % af landets areal i løbet af en trægeneration ( år). Målet er grundvandsbeskyttelse og fremme af bynær skov. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: At revidere udpegningen af skovrejsningsområder, hvor skovrejsning er ønsket, idet der fokuseres på mulighederne for rejsning af ny bynær skov At revidere udpegningen af områder, hvor der ikke ønskes etableret ny skov 31

32 Ferie- og fritidsanlæg Kommuneplanens tema Ferie- og fritidsanlæg dækker over: Sommerhuse Kolonihaver Lystbådehavne Rekreation på og ved vand Cykel- og vandreruter Rekreative anlæg Arealkrævende anlæg Redegørelse for udvikling Siden 2011 har fokus primært været på udlæggene af og realiseringen af stier, samt muligheden for at udvikle nogle af kommunens campingpladser. Kommuneplan Ved kommuneplanrevisionen blev skolestierne, samt de rekreative cykel- og vandreruter gennemgået. Endvidere blev der åbnet op for en mindre udvidelsesmulighed for Odder Strand Camping. Udvikling I perioden har byrådet vedtaget en cykelstrategi, jævnfør Infrastruktur. I forlængelse af cykelstrategien er Vejdirektoratet i januar 2014 søgt om midler til realisering af strategien. Desuden er der arbejdet videre med realiseringen af Hov Kyststi og stiforløb fra Norsminde til og gennem Odder by. En lokal initiativgruppe Krydsfelt Norsminde har rettet henvendelse til Aarhus og Odder kommuner med henblik på etablering af et partnerskab om udvikling af området på Norsminde Havn og omkring Norsminde Fjord til gavn for turister og fastboende. Projektet omfatter såvel rekreative aktiviteter omkring fjorden som udvikling af selve havneområdet. Endelig har Naturstyrelsen i marts 2014 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje til etablering af 7 primitive træhytter på Tunø Campingplads. Statslige krav Ifølge planloven må der ikke udlægges nye sommerhusområder i kystzonen og eksisterende skal fastholdes til ferieformål. Forudsætningen for reservationer til nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen er sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: Ajourføring af udpegningen af cykel- og vandreruter Fastlæggelse af en turismestrategi, herunder for udbygning af anlæg med betydning for turismen 32

33 Tekniske anlæg Kommuneplanens tema Tekniske anlæg dækker over retningslinjer for: Deponering og affald Vindmøller Strækningsanlæg Antennemaster Fælles biogasanlæg Spildevand Redegørelse for udvikling I forbindelse med den seneste revision af kommuneplanen var fokus på vindmøller og fælles biogasanlæg. Spildevandsplan er under udarbejdelse og vil indeholde en investeringsplan for etablering og renovering af offentlig kloak, samt indsats i det åbne land. Kommuneplan I Kommuneplan blev udlagt 5 nye vindmølleområder ved henholdsvis: Torrild, Ondrup, Åkjær, Tendrup Vestermark og Hadrup. Desuden blev udlagt et område mellem Fensten og Ørting til fælles biogasanlæg. Udvikling I perioden er påbegyndt en planlægning af vindmølleområderne ved Torrild og Tendrup Vestermark. I forbindelse med planlægningen gennemføres en vurdering af møllernes indvirkning på miljøet (VVM), som vil være afgørende for den endelige placering og udformning af disse. På spildevandssiden er det planen at nedlægge to decentrale, offentlige renseanlæg beliggende i henholdsvis Gylling og Hundslund. Desuden forventes yderligere et offentligt sandfilteranlæg i Halling og et offentligt trixanlæg i Søby nedlagt. I Odder Kommune vil der herefter med udgangen af spildevandsplanens planperiode (2014) kun findes ét centralt renseanlæg beliggende i Odder by. Udledningstilladelse til Odder Renseanlæg er i 2012 revideret og tilpasset til de kommende nedlæggelser. Fælleskloakerede oplande i kommunen omlægges generelt til separatsystemer ud fra en levetidsbetragtning for eksisterende kloakledninger. Statslige krav Det er statens mål, at Danmark i 2050 er uafhængig af olie, gas og kul. Det skal nås ved blandt andet at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, biomasse og flere elbiler De statslige vandplaner indeholder ingen supplerende indsats for forbedret spildevandsrensning i det åbne land i Odder Kommune. 33

34 Revision I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør tages stilling til: Evt. ændringer af vindmølleområderne i konsekvens af den gennemførte planlægning Evt. ændringer i spildevandsoplandene i konsekvens af spildevandsplanen 34

35 35

36 Agenda 21 36

37 Kommuneplanarbejdet og bæredygtighed Inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal byrådet offentliggøre en redegørelse for byrådets strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal oplyse om, hvordan kommunen arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med bæredygtighed, herunder hvordan borgere, virksomheder, organisationer og foreninger inddrages i arbejdet. Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde Fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. I Odder Kommune tænkes bæredygtighed ind i al fysisk planlægning. Derfor indgår Agenda21- strategien som en del af kommunens Udviklingsplan, samt som en naturlig del af kommunens Planstrategi og kommuneplanarbejde i øvrigt. Kommuneplan I forbindelse med Kommuneplan blev peget på, at god planlægning er forudsætningen for bæredygtighed. Det drejer sig blandt andet om etablering og udbygning af skove og vådområder samt fastsættelse af rammer, der fremmer udvikling af bæredygtige landbrug, byer, transport, energi med mere. Konkret kan nævnes, at de økologiske forbindelser, som skal sikre dyr og planters spredningsmuligheder, blev udbygget og forbedret med Kommuneplan , ligesom der i den kommuneplan blev udlagt nye skovrejsningsområder primært til sikring af grundvandet, men også af hensyn til dyr og planter. Herudover blev der udpeget nye områder til vindmøller og fælles biogasanlæg. Udvikling I perioden har byrådet vedtaget en klimatilpasningsplan og optaget retningslinjer i kommuneplanen om klimatilpasning. Endvidere er der, som beskrevet andre steder i redegørelsen, indarbejdet klimahensyn i alle lokalplaner. Der er herudover etableret et kombineret regnvands- og forsinkelsesbassin i Odder Vest og et kogræsserprojekt i Stampmølledalen med fokus på naturpleje og økologi. Endelig arbejdes der med diverse stiprojekter i samarbejde med brugere og ejere blandt andet stiprojektet fra Odder by gennem Odder ådal til Norsminde og en kyst sti ved Hov. 37

38 Revision Øvrige revisionstiltag i kommuneplanen, jævnfør de foregående afsnit, vil fortsat ske med udgangspunkt i Agenda21-tankegangen og dermed med bæredygtighed for øje. 38

39 Planer 2011 nov Overordnede planer og strategier Nr. Vedtaget Plan og Agenda 21-strategi Kommuneplan Udviklingsplan Plan og Agenda 21-strategi Strukturplaner o. lign. Cykelstrategi 2013 Helhedsplan for Hov Havn 2014 Detailhandelsstrategi Under udarbejdelse Erhvervsområde i Odder nord Under udarbejdelse Tillæg til Kommuneplan Klimatilpasning Hov Havn Boligområde ved Løkkegårdsvej Boligområde ved Rørthvej/Parkvej Erhversområde til bådeoplag og parkering i Hov 5 Under udarbejdelse Område 1.V.2 til vindmøller ved Torrild 6 Under udarbejdelse Detailhandelsbutik, Vennelundsvej 72 7 Under udarbejdelse Sektorplaner Trafiksikkerhedsplan Ajourført 2013 Spildevandsplan Under udarbejdelse Vandforsyningsplan Under udarbejdelse Klimatilpasningsplan 2014 Lokalplaner Boligområde i Odder vest Dagligvarebutik, Rådhusgade Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej Blandet bolig-, butiks- og erhvervsområde ved Øsgergade Etagebolig ved Tornøegade/Randlevvej Område til centerformål - Polititorvet Boligområde for 6 boliger i VitaPark i Odder Område til centerformål Holsteinsgade 24 og Område til centerformål ved Rosensgade Boligområde ved Løkkegårdsvej Boligområde ved Parkvej Byomdannelse ved Rønhøjvej og Stampmøllevej 1125 Under udarbejdelse Vindmølleområde 1.V.2. ved Torrild 1126 Under udarbejdelse Lokalplan for 3 etageboliger i VitaPark 1127 Under udarbejdelse Træhusbebyggelse i Odder Vest 1128 Under udarbejdelse Skovbakkeskolen 1129 Under udarbejdelse Bolig- og erhvervsområde ved Holsteinsgade Under udarbejdelse 39

40 Sommerhusområde ved Kystvejen i Saksild Sommerhusområde ved Norsminde Lokalplaner fortsat Sommerhusområde ved Saksild Sommerhusområde ved Rude Strand Sommerhusområde ved Dyngby Sommerhusområde ved Saksild Erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Boulstrup boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup Boligområde ved Øster Allé og Hov Strand Erhvervsareal i Hov til bådeoplag og parkering 5034 Under udarbejdelse Boligområde ved Otto Møllersgade i Gylling Område til offentlige formål ved Hovedgaden i Gylling boliger ved Åstrædet/Tværvejen i Gylling Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark 8008 Under udarbejdelse 40

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 HOVEDSTRUKTUR med bilag: A Detailhandelsstruktur B 100 kulturmiljøer C Landsbyafgrænsninger D Prioterede områder offentlig bekendtgørelse af næstved kommuneplan 2013-25 Næstved Byråd

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Hvidbog. Kommuneplan 2009-2021 Odder kommune

Hvidbog. Kommuneplan 2009-2021 Odder kommune Hvidbog Kommuneplan 2009-2021 Odder kommune Forord Du sidder nu med Hvidbogen for Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder alle de dokumenter, der har haft betydning for byrådets endelige vedtagelse

Læs mere

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Nationale mål Nyheder og prioriteringer Nationale planmål 1. Landsplanredegørelsen 1997 "Danmark og europæisk planpolitik

Læs mere

Faxe Kommuneplan 2013

Faxe Kommuneplan 2013 Vedtaget af byrådet den 11. december 2014 Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Redaktion og layout: Center for Erhverv og Udvikling Forsidefotos: Billede nr.

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur November 0 Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd. november 0. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen Rabjerg, m.fl. Planen kan rekvireres

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd i december 009. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune

En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune En bæredygtig udvikling i Fuglebjerg Kommune Fuglebjerg Kommunalbestyrelse har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2002-2009, der skal beskrive udviklingen i kommunen de næste otte år. Kommuneplanen afløser

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013.

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013. Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 213006 Brevid. 1819859 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013 22. december 2013 Forslag

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere