9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan for Odder. Plan, Odder Kommune Dok.id.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id."

Transkript

1 Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan for Odder Plan, Odder Kommune Dok.id.:

2 Indhold 1. Indledning Integrering af miljøhensyn Miljørapportens betydning udtalelser i offentlighedsfasen Vand Byvækst Byomdannelse Byudvikling Byggeri på landet Neder Randlev Bovlstrup Falling Torrild Assedrup Balle Fensten Nølev Oldrup Rude Tunø by Kirkeindsigt Skovrejsning og skovrejsning uønsket Rekreative anlæg Vindmøller Vindmølleområde 8.V.3 Tendrup Vestermark Vindmølleområde 8.V.4 ved Hadrup Fælles biogasanlæg Område B2 - mellem Oldrup og Hundslund Område B3 mellem Hundslund og Trustrup Hvorfor planen er valgt Overvågning Vedtagelsespåtegning

3 1. Indledning Kommuneplan er omfattet af kravet om miljøvurdering. I forbindelse med godkendelsen af kommuneplanforslaget godkendte Byrådet derfor: Miljøvurdering af Kommuneplan for Odder Kommune. Plan og Agenda 21 strategi maj 2011 med indstik fra september 2011 fastlagde fokuspunkter for revisionen af kommuneplanen, som Byrådet den 9. maj 2012 besluttede skulle undergå en fuld revision. Miljøvurderingen omhandler de dele af kommuneplanen, hvor der er indholdsmæssige ændringer i forhold til Kommuneplan Det vil sige retningslinjer vedr. byvækst, byggeri på landet, veje, kulturmiljøer, kirkeindsigt, natur, potentiel natur, økologiske forbindelser, større husdyrbrug, skovrejsning, rekreative anlæg, vindmøller og fælles biogasanlæg. Når planforslag er omfattet af krav om miljøvurdering, skal Byrådet udarbejde en sammenfattende redegørelse ved den endelige vedtagelse af kommuneplanforslaget. Der skal redegøres for: Hvordan miljøhensyn er integreret i planen. Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning. Hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer. Hvordan kommunen vil overvåge væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. 2. Integrering af miljøhensyn Kommuneplanens retningslinjer er overvejende opstillet for at afbøde og imødegå negative miljøpåvirkninger. Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger. For de enkelte retningslinjer peger Miljørapporten på hvilke parametre, der som minimum bør iagttages ved lokalplanlægningen. I forhold til kommuneplanens rammer er der generelt ikke påpeget væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil dog i alle tilfælde ved detaljeret lokalplanlægning m.m. skulle foretages en screening for at afgøre, om lokalplanen skal miljøvurderes. Miljørapporten indeholder for enkelte områder parametre, der som minimum bør iagttages ved lokalplanlægningen. Som udgangspunkt kan der ikke placeres boliger i NFI-områder, medmindre tekniske tiltag kan sikre grundvandsbeskyttelsen. 3. Miljørapportens betydning udtalelser i offentlighedsfasen Forslag til Kommuneplan og miljøvurderingen af forslaget har været i offentlig høring fra den 27. februar til den 3. maj I høringsperioden modtog Odder Kommune indsigelser og bemærkninger om følgende: 3 bemærkninger fra andre myndigheder 10 bemærkninger vedr. byudvikling 5 bemærkninger vedr. kulturmiljøer 2 bemærkninger vedr. veje 2 bemærkninger primært vedr. natur 3 bemærkninger primært vedr. landbrug 6 bemærkninger vedr. skov, heraf en på vegne af 13 borgere 2 bemærkninger vedr. rekreative stier, heraf en på vegne af 13 sommerhusejere 1 bemærkning vedr. grundvand 13 skriftlige indsigelser, heraf en modtaget efter offentlighedsfasens udløb den 3. maj 2013, og 361 postkort primært mod vindmøller 3

4 5 skriftlige indsigelser, en bilagt 169 underskrifter, og 248 postkort primært mod biogasanlæg 5 andre indsigelser vedr. hundeskov, internetdækning, samt 2 mere brede bemærkninger til hele kommuneplanforslaget. Hertil kommer 10 inviterede forslag til kommuneplanen fra Odder Gymnasium. Bemærkningerne er behandlet i Byrådet den 10. juni 2013 i overensstemmelse med notatet af 10. juni 2013 (dok. nr ). Der har ikke været specifikke bemærkninger til miljøvurderingen. På baggrund af indsigelser og bemærkninger har Byrådet vedtaget en række ændringer i kommuneplanforslaget. Ændringerne fremgår dels af rapporten Tekstrettelser i Kommuneplan (dok. nr ), dels af en oversigt over ændringer af kommuneplanrammerne (dok. nr ). Begge bilag er optaget i Hvidbogen til Kommuneplan I det følgende gennemgås ændringerne og begrundelserne for, at de ikke fører til yderligere miljøvurdering. Ændringerne gennemgås i samme rækkefølge, som emnerne er behandlet i Miljørapporten. 3.1 Vand Generelt har Naturstyrelsen og Odder Vandværk anmodet om, at kommuneplanens afsnit om Vand suppleres med et kort, der viser grundvandsforholdene (OSD, NFI og indvindingsoplande) i kommunen. Optagelsen af kortet i kommuneplanen vil understøtte, at der i den videre planlægning tages de nødvendige hensyn til grundvandet og dermed det omgivende miljø. 3.2 Byvækst Bemærkningerne i offentlighedsfasen har givet anledning til dels en ændring af Byrådets mål for byomdannelse, dels at et byvækstareal i Odder vest føres tilbage til perspektivområde, som beskrevet nedenfor Byomdannelse I høringsperioden har et par udviklere foreslået, at den del af erhvervsområderne 1.E.1 og 1.E.11, der ligger syd for Ballevej, omdannes til blandet bolig- og erhvervsområde. Udviklerne henviser til, at det, med det fremlagte kommuneplanforslag, er sket for den sydøstligste del af området afgrænset af Ballevej, Stampmøllevej og Rønhøjvej. På baggrund af forslaget har Byrådet den 10. juni 2013 vedtaget, at det under målafsnittet i kommuneplanen anføres, at Byrådet er sindet at forsætte undersøgelserne af mulighederne for på sigt at omdanne hele erhvervsområdet syd for Ballevej til et blandet bolig- og erhvervsområde. Tilkendegivelsen fra Byrådet i kommuneplanen giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Byudvikling Naturstyrelsen har i offentlighedsfasen meddelt, at styrelsen ikke kan acceptere, at der i forslaget udlægges i alt 31 ha i Odder Vest del af rammeområderne 1.B.41 og 1.B.40 som nyt byudviklingsområde, da kommunens befolkningsprognose ikke sandsynliggør, at arealet vil blive udnyttet indenfor planperioden (12 år). Styrelsen bemærker, at såfremt der i planperioden opstår behov for yderligere boligudlæg, kan det opfyldes gennem udarbejdelse af et kommuneplantillæg. På baggrund af styrelsens bemærkning, har Byrådet besluttet at ændre det omhandlede byvækstareal til perspektivområde. Ændring giver ikke anledning til ændret miljøvurdering. 4

5 3.3 Byggeri på landet I Kommuneplan var 7 byer på landet afgrænset. Det var Balle, Assedrup, Nølev, Over Randlev, Dyngby, Festen og Oldrup. I kommuneplanforslag er yderligere 6 byer medtaget, så der nu er i alt 13 afgrænsede byer. Det drejer sig om følgende Bovlstrup, Falling, Neder Randlev, Torrild, Rude og Tunø by. Baggrunden for at medtage disse byer er, at der allerede er åbnet op for bebyggelse i dem, idet der i byerne allerede er udlagt kommuneplanrammer. I høringsfasen har et par borgere og et fællesråd gjort opmærksom på, at der er visse uoverensstemmelser mellem afgrænsningerne af byerne på landet og de udlagte kommuneplanrammer. I forlængelse heraf er forvaltningen blevet opmærksom på, at det af teksten i kommuneplanforslagets fremgår, at der kun er 11 afgrænsede byer. Det er ikke korrekt. Reelt er der tale om 13, som det også fremgår af kommuneplanens kort over afgrænsede byer. Konsekvensen af skrivefejlen er imidlertid, at afgrænsningen af Rude og Tunø by ikke fremgår af miljøvurderingsrapporten. I det følgende gennemgås samtlige ændringer af afgrænsningerne i forhold til de, der fremgik af kommuneplanforslaget. Afgrænsningerne af Dyngby og Over Randlev gennemgås ikke, da afgrænsningen af disse er uændrede Neder Randlev Kommuneplanrammer og den endelige afgrænsning i Kommuneplan

6 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Som det fremgår ovenfor tilrettes afgrænsningen af Neder Randlev, så den følger kommuneplanrammernes afgrænsning. Da en mindre del af ramme 4.BL.10 ligger i nitratfølsomt område indføjes i den tilhørende rammebestemmelse, at den del af rammeområdet, der ligger inden for nitratfølsomt område, alene må bebygges, forudsat der etableres tekniske tiltag, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. Den nye afgrænsning giver ikke anledning til ændret miljøvurdering, da der reelt ikke sker ændringer i byggemulighederne i forhold til før gennemførelsen af Kommuneplan Bovlstrup Kommuneplanrammer og den endelige afgrænsning i Kommuneplan

7 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Som det fremgår tilrettes afgrænsningen, så den medtager alle rammebelagte områder. I miljøvurderingen er alene de rammebelagte områder medtaget. Imidlertid er de supplerende områder, der er medtaget i afgrænsningen, allerede bebygget og ikke beliggende i nitratfølsomme områder. På baggrund af ovenstående giver den ændrede afgrænsning ikke anledning til ændret miljøvurdering Falling Kommuneplanrammer og den endelige afgrænsning i Kommuneplan

8 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Som det fremgår tilrettes afgrænsningen, så den medtager alle rammebelagte områder. I Miljøvurderingen er det de rammebelagte områder, der er vurderet. Ændringen af afgrænsningen giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Torrild Kommuneplanrammer og den endelige afgrænsning i Kommuneplan

9 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Som det fremgår tilrettes afgrænsningen, så den medtager alle rammebelagte områder. Det er den nye afgrænsning bortset fra den vestligste del, der allerede er bebygget, der er miljøvurderet. Den ændrede afgrænsning giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Assedrup og i forslaget Der er ikke rammebelagte områder i Assedrup og der sker ikke ændringer i afgrænsningen. Imidlertid er det i miljøvurderingen forudsat, at et mindre, nordligt område udtages. Området udvider ikke byggemulighederne. Den uændrede afgrænsning giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Balle 9

10 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Der er ikke rammebelagte områder i Balle. Der sker en mindre udvidelse af afgrænsningen mod vest. Udvidelsen vil give øgede byggemuligheder på arealer, der er omkranset af by og ligger uden for nitratfølsomme områder. Den ændrede afgrænsning giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Fensten Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Der er ikke rammebelagte områder i Fensten. Der sker en mindre udvidelse af afgrænsningen i nord. Området er miljøvurderet. En del af det sydligste område, sydøst for Fenstenvej og syd for Karensminde, er ikke miljøvurderet som et område, der kan bebygges. 10

11 Der er tale om et mindre område, der har været medtaget i de to seneste kommuneplaner, og som ligger mellem to bebyggelser (huludfyldning). Der ses således ikke at ske en uhensigtsmæssig miljøpåvirkning ved at medtage området, som derimod vil kunne være med til at understøtte byen. Den ændrede afgrænsning giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Nølev Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Der er ikke rammebelagte områder i Nølev. Der sker en mindre udvidelse af afgrænsningen mod syd øst. Det er den nye afgrænsning, der er miljøvurderet. Den ændrede afgrænsning giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Oldrup 11

12 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Der er ikke rammebelagte områder i Oldrup. Der sker en mindre udvidelse af afgrænsningen mod sydvest. Det er den nye afgrænsning, der er miljøvurderet. Den ændrede afgrænsning giver ikke anledning til ændret miljøvurdering Rude Kommuneplanrammer og den endelige afgrænsning i Kommuneplan

13 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Der er et enkelt rammeområde ved Rude. Rude har ikke tidligere været afgrænset i kommuneplanen. Afgrænsningen i kommuneplanforslaget var ikke medtaget i miljøvurderingen. Der er tale om et område, der er fuld udbygget eller allerede rammebelagt. Der ses således ikke at ske en uhensigtsmæssig miljøpåvirkning ved at afgrænse byen Tunø by Kommuneplanrammer og den endelige afgrænsning i Kommuneplan

14 Afgrænsning i forslag til Kommuneplan Næsten hele Tunø by er rammebelagt. I forhold til de rammebelagte områder medtages 4 relativt små områder i afgrænsningen, hvor af de to østligste, nord og syd for byen, er bebygget. Det samme gælder til dels for de to vestligste områder. For de to ejendomme er valgt at lade afgrænsningerne følge matriklerne, hvilket efter en konkret vurdering kan give mindre byggemuligheder. Der ses således ikke at ske en uhensigtsmæssig miljøpåvirkning ved at afgrænse byen. 3.4 Kirkeindsigt Århus Stift har på vegne af Gosmer-Halling Menighedsråd udtrykt bekymring over, at kirkeindsigtsområdet ved Gosmer og Over Randlev kirker reduceres pga. skovrejsning. Endvidere er forvaltningen ved behandlingen af indsigelsen blevet opmærksom på, at en del af det foreslåede skovrejsningsområde ligger inden for en Provst Exner-fredning. På den baggrund udvides kirkeindsigtsområdet omkring Gosmer Kirke med området inden for fredningen, idet det vurderes, at kirkeindsigtsområderne på den konkrete lokalitet i øvrigt må vige for skovrejsning til sikring af grundvandet. Udvidelse af kirkeindsigtsområde med Provst Exner-fredningen (sorte afgrænsninger) 3.5 Skovrejsning og skovrejsning uønsket Som nævnt har Århus Stift på vegne af Gosmer-Halling Menighedsråd udtrykt bekymring over, at kirkeindsigtsområdet ved Gosmer og Over Randlev kirker reduceres pga. skovrejsning. Endvidere er forvaltningen ved behandlingen af indsigelsen blevet opmærksom på, at en del af det foreslåede skovrejsningsområde ligger inden for en Provst Exner-fredning. 14

15 På den baggrund reduceres området til skovrejsning svarende til det område, der er omfattet af Provst Exner-fredningen. Parallelt hertil optages området som uønsket skovrejsningsområde. Se kortet nedenfor. Skovrejsningsområdet til venstre reduceres og området til højre hvor skovrejsning er uønsket, udvides med Provst Exner-fredningen (sort afgrænsning på billedet til venstre) 3.6 Rekreative anlæg Naturstyrelsen har bemærket, at en mindre del af udvidelsesmuligheden for Odder Strand Camping, rammeområde 4.F.1, ligger inden for særlig drikkevandsområde OSD, der er omfattet af indsatsplan Boulstrup. På den baggrund har styrelsen stillet krav om, at der i afsnittet om grundvand i redegørelsen til retningslinjerne for rekreative anlæg redegøres for de forhold, der skal tages i betragtning, i det omfang den del af området, der ligger inden for særligt drikkevandsområde, inddrages til campingplads. Supplementet til redegørelsen giver ikke anledning til ændret miljøvurdering. 3.7 Vindmøller Som det fremgår af indledningen, har der været mange bemærkninger til de udpegede vindmølleområder. Især udtrykkes der bekymring for vindmøllestøjen og møllernes placering i landskabet. Vindmøller skal overholde de bindende støjgrænser, der er fastlagt i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Grænseværdierne varierer alt efter vindhastigheden og arealanvendelsen. De omkringliggende samlede bebyggelser i tilknytning til vindmølleområderne, som Trustrup, Aggestrup, Elbæk og Hadrup, vil alle være omfattet af skærpede støjkrav. For enkeltboliger på landet er støjkravene lempede, da man her må have en forventning om støj fra de forskellige produktionsmiljøer, eksempelvis landbrug. Derfor har Byrådet besluttet, at der ikke foretages ændringer af vindmølleområderne begrundet i støj. Flere indsigere anfører, at der inden for en afstand på 8 gange møllehøjden pålægges begrænsninger på udvidelse og ombygning af eksisterende beboelsesbygninger. Det er rigtigt, at der i forbindelse med den konkrete vindmølleplanlægning udlægges en støjkonsekvenszone, hvor der vil være begrænsninger for udvidelsesmuligheder alt efter anvendelsen. Støjkonsekvenszonens udbredelse afhænger bl.a. af hvilken mølletype, der anvendes, og kan ikke fastlægges som en fast afstand på 8 gange møllehøjden. Derfor har Byrådet besluttet, at der heller ikke begrundet i dette afstandskrav fortages ændringer i udpegningerne. Herudover har Naturstyrelsen stillet krav om, at der i afsnittet om grundvand i redegørelsen til retningslinjerne om vindmøller, redegøres for de foranstaltninger der skal gennemføres, når vindmøller etableres i særlige drikkevandsområder. Det vil understøtte sikringen af det omgivende miljø. 15

16 Imidlertid er der en række andre hensyn, der indebærer, at Byrådet på baggrund af den offentlige høring foretager ændringer i retningslinjerne og rammebestemmelserne for 8.V.3 samt afgrænsningen af 8.V.3, 8.V.4 og 1.V.3. Ændringerne og konsekvenserne heraf for miljøvurderingen gennemgås i det følgende Vindmølleområde 8.V.3 Tendrup Vestermark Elbæk Efterskole har udtrykt bekymring for, at støjkonsekvenszonen fra vindmølleområde 8.V.3, Tendrup Vestermark, vil pålægge begrænsninger for muligheden for at udbygge efterskolen. På den baggrund har Byrådet besluttet at indsætte en retningslinje om, at det konkrete vindmølleprojekt med støjbidrag ikke må medføre en begrænsning på en evt. udvidelse af Elbæk Efterskole. Andre indsigere finder, at placeringen af vindmølleområde 8.V.3 umiddelbart op til kulturmiljøet Aggestrup i Horsens Kommune er uhensigtsmæssig. Byrådet finder, at vindmøller er en naturlig del af produktionsmiljøet i landbrugslandet, hvorfor kulturmiljøet i sig selv ikke er en begrundelse for, at der ikke kan etableres vindmøller. Derimod medgives, at en reduktion af møllehøjden vil sikre en bedre indpasning af vindmøller på stedet. På den baggrund ændres retningslinjerne og rammebestemmelserne for området, således at der alene kan opføres møller med en møllehøjde på 125 m inden for området. Det betyder, at der i stedet for én mølle kan etableres 2 møller, der sikrer, at møllerne fra fjernzonen den sydlige side af Horsens Fjord vil fremstå mere integreret i landskabet, herunder i forhold til Hundslund Kirke. Endelig har Naturstyrelsen gjort opmærksom på, at en mindre del af 8.V.3 ligger inden for et geologisk interesseområde. På den baggrund har Byrådet besluttet, at udtage den del af 8.V.3 af vindmølleområdet. Samlet har indsigelserne således ført til, at der er sket en tilretning af bestemmelserne for og afgrænsning af 8.V.3, der reducerer evt. uheldige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Den nye afgrænsning af vindmølleområdet fremgår af kortet nedenfor. Det stiplede område udgår af vindmølleområdet Vindmølleområde 8.V.4 ved Hadrup Indsigelserne mod dette område har ud over støj peget på, at den sydøstlige del af vindmølleområdet er lavbundsareal beskyttet som mose efter naturbeskyttelsesloven. På den baggrund har Byrådet, for at sikre at naturområdet ikke forstyrres i forbindelse med etablering af møllerne, vedtaget at udtage lavbundsarealet af vindmølleområdet. Indsigelsen om inddragelse af lavbundsarealet i 8.V.4 har således ført til en reduktion af området, så uheldige miljømæssige påvirkninger på lavbundsarealet hindres. Den nye afgrænsning af vindmølleområdet fremgår af kortet nedenfor. 16

17 Det stiplede område udgår af vindmølleområdet Vindmølleområde 1.V.3 ved Oldrup Indsigelserne mod dette område har ud over støj peget på, at en del af området er omfattet af fredning af arealer ved Rathlousdal. Endvidere er en del af vindmølleområdet beliggende inden for nitratfølsomme områder. Som det fremgår af redegørelsen til retningslinjerne om vindmøller forudsætter etablering af vindmøller inden for 1.V.3 en dispensation fra fredningen. Vindmøller anses i dag som en del af produktionsmiljøet i landbruget, og området er beliggende i udkanten af fredningen, hvorfor placering af vindmøller på stedet ikke nødvendigvis er i konflikt med fredningen. Derimod har det været målet, at vindmølleområder ikke skulle berøre de nitratfølsomme områder. På den baggrund har Byrådet besluttet at udtage den del af vindmølleområdet, der berører det nitratfølsomme område. Indsigelsen om inddragelse af en del af det nitratfølsomme område i 1.V.3 har således ført til en reduktion af området, så uheldige miljømæssige påvirkninger på det nitratfølsomme område hindres. Den nye afgrænsning af vindmølleområdet fremgår af kortet nedenfor. Det stiplede område udgår af vindmølleområdet 3.8 Fælles biogasanlæg Indsigelserne mod planlægningen for fælles biogasanlæg omhandler især trafikgener og placeringen i landskabet. Indsigelserne har ført til, at B2 og B3 udtages af Kommuneplan Baggrunden herfor fremgår af det følgende Område B2 - mellem Oldrup og Hundslund Område B2 ligger ud til Oldrupvej, der er en potentiel farlig skolevej, såfremt der etableres biogasanlæg i området. 17

18 På den baggrund har Byrådet besluttet at udtage området af kommuneplanen. Indsigelserne mod området har således medført, at det udtages for at hindre uheldige miljømæssige påvirkninger i forhold til det omgivende miljø Område B3 mellem Hundslund og Trustrup Odder Kommune har den 25. april 2013 fra Naturstyrelsen modtaget den endelige grundvandskortlægning for Hovedgård, som viser, at hele område B3, mellem Hundslund og Trustrup, ligger inden for område til særlige drikkevandsinteresser. Det har været en forudsætning, at områder til særlige drikkevandsinteresser blev friholdt for fælles biogasanlæg, hvorfor Byrådet har besluttet at udtage B3 af kommuneplanen. Indsigelserne mod området har således medført, at det udtages for at hindre uheldige miljømæssige påvirkninger i forhold til det omgivende miljø. 4. Hvorfor planen er valgt Udlæggene i kommuneplanen af arealer til ny skov, vindmøller, biogasanlæg og områder til større husdyrbrug er begrundet i et statsligt krav til kommuneplanlægningen. Herudover er Odder Kommune en bosætnings- og landkommune. Et alternativ til udvikling af landsbyerne, infrastruktur, fritids- og kulturanlæg, samt udpegning af arealer til de ovenfor nævnte aktiviteter for helt at undgå en miljøpåvirkning, er således ikke relevant. I forbindelse med kommuneplanen giver det derfor ingen mening at definere et 0-alternativ som et alternativ, hvor den planlagte by- og infrastrukturudvikling ikke finder sted. Finder udviklingen ikke sted i Odder Kommune, vil den finde sted i nabokommunerne i stedet. Miljøpåvirkningen vil så komme der. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. Derfor har det været muligt i tilblivelsesfasen at imødegå og fravælge planløsninger, der vil få en uacceptabel påvirkning af miljøet. I kommuneplanforslaget er der således allerede taget vidtgående miljømæssige hensyn, hvorfor der kun er fremlagt ét forslag. På det grundlag er planen valgt. 5. Overvågning Der opstilles ikke noget særskilt overvågningsprogram som følge af miljørapporten. Overvågning skal ske i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner og i forbindelse med administration af disse planer samt ved administration af evt. sektorplaner og sektorlovgivning i øvrigt. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner vil der som minimum blive foretaget miljøscreening og evt. lavet miljørapport. I forbindelse med de større bygge- og anlægsarbejder, vil der som minimum blive lavet en VVM-screening og evt. en VVM-rapport. 6. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Byrådet den Odder, den

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Sammenfattende Redegørelse - 9

Sammenfattende Redegørelse - 9 Vedtaget af Byrådet den 27.3.2017 Sammenfattende Redegørelse - 9 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune 06-03-2017 Dok.id.: 727-2017-10500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn...

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Byggeri på landet 11 afgrænsede byer. Odder Kommune

Byggeri på landet 11 afgrænsede byer. Odder Kommune Byggeri på landet 11 afgrænsede byer Odder Kommune Der er udpeget 11 afgrænsede byer i landzone: Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Neder Randlev, Nølev, Over Randlev, Oldrup og Torrild.

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit Plan og By Sagsbehandler: Bo Vestergård Sagsnr. 01.02.05-K04-10-15 Dato: 2.3.2016 Notat om høringssvar, forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Notat vedr. restrummelighed i Syddjurs Kommune

Notat vedr. restrummelighed i Syddjurs Kommune 1 of 6 Baggrund Syddjurs Kommune sendte den 9. juli 17. september 2013 på baggrund af Byrådets behandling forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. 15. august fremsendte Naturstyrelsen notat med

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-25 for Odsherred Kommune

Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-25 for Odsherred Kommune PLAN, BYG OG ERHVERV Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-25 for Odsherred Kommune - omhandlende den ny Højby hal BAGGRUND FOR TILLÆGGET Arealet vest for plejecenteret Solvognen, matr. nr. 24b

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

Ønske om nye vindmølleområder

Ønske om nye vindmølleområder POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK NOTAT Ønske om nye vindmølleområder Lodsejere fra Thyholm ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019

Kommuneplantillæg nr. 019 Kommuneplantillæg nr. 019 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 for Frederikssund Kommune. For nyt rammeområde LE 6.2. Ridecenter i Over Dråby. Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Frederikssund byråd

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for. Miljørapport Juni 2009

Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for. Miljørapport Juni 2009 Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for Samsø Kommune 2009-21 Miljørapport Juni 2009 Miljøvurdering af Kommuneplanforslag for Samsø Kommune 2009-21 Side 2 Miljørapporten 2009-2021 for Samsø Kommune er

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

Landbruget og kommuneplanlægningen. Helle Tegner Anker Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU

Landbruget og kommuneplanlægningen. Helle Tegner Anker Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Landbruget og kommuneplanlægningen Helle Tegner Anker Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Oversigt landbruget og landskabet Planlægning - kommuneplaner Generelt om kommuneplaner Særlige retningslinjer

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For Reersø Camping Forslaget er fremlagt fra den 2. februar 2011 til den 30. marts 2011 KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg &

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 07. Henne 07.01 Henne Stationsby 07.02 Henne Strand 07.03 Henneby 07.04 Stausø 07.05 Henne Kirkeby 07.10 Åbent land Henne Bevaringsværdige bygninger Rammer 07.01 Henne Stationsby Status Henne Stationsby

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen

Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Stevns Kommunes ønsker til revision af landsplandirektivet Fingerplanen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Redegørelse for Stevns Kommunes ønsker til ændringer i Fingerplanen... 5 Udviklingen i Strøby

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

P-hus på Sortebrødre Plads

P-hus på Sortebrødre Plads P-hus på Sortebrødre Plads Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Tillæg nr. 2 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag l Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har vedtaget Tillæg nr. 2 til OSD-redegørelsen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til tilbyning til B & B på Ryethøjvej 9, 3500 Værløse Furesø Kommune har den 5. august 2015 modtaget ansøgning om tilbygning til udvidelse af Bed & Breakfast-virksomhed

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Skagen: Ved Gl. Landevej Nord udlægges areal til parkering ved Color Hotel - rammeområde SKA.F.04.02

Skagen: Ved Gl. Landevej Nord udlægges areal til parkering ved Color Hotel - rammeområde SKA.F.04.02 Revision af retningslinjer Generelt er der sket en betydelig revision af alle retningslinjer, der hovedsagelig stammer fra Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt. Antallet af retningslinjer er blevet reduceret

Læs mere

Screening for Miljøvurdering

Screening for Miljøvurdering Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup- Hornsyld-Overby

Læs mere

Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering Vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder

Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering Vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 3 5 7 8 9 10

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere