En krigerisk syssel - at skyde papegøjen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En krigerisk syssel - at skyde papegøjen"

Transkript

1 En krigerisk syssel - at skyde papegøjen 1

2 En krigerisk syssel at skyde papegøjen Af Mads Findal Andreasen I 2006 fik Kalundborg og Omegns Museum overdraget et silkeskærf med 20 sølvplader samt en gammel fane fra Forsvarsbrødrene for Kalundborg og Omegn. Silkeskærfet var en gave fra Fritz Johnsen i Kastrup. Fritz Johnsens far, Christian Johnsen, var i perioden restauratør på det daværende Hotel du Nord i Kordilgade nr. 18 i Kalundborg, og havde i 1939 udlejet hotellets store serveringstelt til en lokal skytteforening, der skulle afholde sin årlige fugleskydning. Skytterne kunne efter endt fugleskydning og middag imidlertid ikke betale lejen, og deponerede skærfet med de mange tidligere fuglekongers navne indgraveret i hver deres sølvplade hos restauratøren som sikkerhed for gælden. Gælden blev aldrig betalt og derfor beholdt Christian Johnsen silkeskærfet til sin død i Hans hustru, Else Johnsen, drev hotellet videre til 1948, hvor Kalundborg byråd besluttede at nedrive Hotel du Nord i forbindelse med gadegennembruddet fra Kordilgade til Kalundborg Station. Hotellet lå der, hvor nu Vænget støder til Kordilgade. Else Johnsen og sønnen Fritz rejste fra byen medbringende skydeforeningens deponerede silkeskærf. Den sidste navneplade på skærfet er fra Fritz Johnsen besluttede sidste år at returnere det til Kalundborg og henvendte sig til Forsvarsbrødrene for Kalundborg og Omegn. Disse kendte imidlertid intet til skærfet og kontaktede derfor Kalundborg og Omegns Museum. Forsvarsbrødrene besluttede ved samme lejlighed at overgive Kalundborg Sæby deres gamle fane fra foreningens stiftelse i 1928 til museet, for fanen var efterhånden blevet så mør af ælde, at det ikke mere var forsvarligt at udsætte den for vind og vejr. Fanen supplerer nu museets allerede ganske pæne samling af faner fra Kalundborg Borgervæbning og diverse skytte- og idrætsforeninger i Kalundborg-området gennem snart 200 år. Gaverne stillede dog mange spørgsmål: Hvilken skytteforening havde ejet skærfet, hvorfor blev gælden aldrig indløst, og hvad er egentlig historien bag fugleskydning og den mangfoldighed af skytte-, gymnastikog idrætsforeninger, der overalt i Danmark spirede frem for år siden? Fugleskydning Lad os begynde med fugleskydningen, da denne foreteelse kan spores længst tilbage, nærmere betegnet til 1200-tallets Frankrig. Her holdt johannitermunkene i Aix-en- 2

3 Provence i 1272 fugleskydning for byens ungdom i anledning af, at kong Ludvig den Helliges korsriddere var kommet tilbage fra det Hellige Land. Også kongen af Melorca holdt på samme tid fugleskydning i Montpellier, og få år senere lod hertug Boleslav et broderskab i Schlesien rejse en stang med en fugl, som skulle skydes ned. Denne, må man gå ud fra, festlige tradition bredte sig fra Frankrig over Tyskland og Nederlandene til Baltikum og Skandinavien, og overalt går de samme elementer igen; nemlig nedskydning af en fugl på en stang. 1 Ser man endnu længere tilbage, kan traditionen have sit udspring i det muslimske Spanien, hvor maurerne allerede i 900-tallet skød til måls efter en babhaga en fuglefigur, opstillet på en høj stang. Babhaga blev så til papagayo på spansk. 2 Få år senere omtales i skråen for Det danske Kompagni i København også de våben, som brødrene kunne benytte ved papegøjeskydningen, nemlig egen armbrøst. Armbrøsten har altså i begyndelsen af 1400-tallet fortrængt bue og pil som det foretrukne våben, og det forventedes, at papegøjeskytterne medbragte deres eget våben. At armbrøsten ikke var et sjældent våben, fremgår af kong Christoffer af Bayerns stadfæstelse af Ålborgs rettigheder i 1441, som foreskriver, at ingen må ride hverken om dagen eller om natten i vor købstad Ålborg med spændte armbrøster. 3 Noget tilsvarende, må man håbe, også har været god tone i Kalundborg. Fugleskydningsskærf i silke med 20 forsølvede navneplader. Kalundborg Museum, Inv. nr. 0007x1 I Danmark omtales i 1346 i et testamente fra Lund en Ingemann, kaldet Fuglekonge og i 1431 dannes Guds Legemes Lav (i daglig tale Papegøjelauget) i Ålborg, i hvis skrå (vedtægter) papegøjekongens pligter og rettigheder omtales. Papegøjekongen er således forpligtet at give lauget fire tønder tysk øl for hans nyvundne værdighed. Der står ikke noget om tøndernes størrelse, men da 160 liter pr. tønde nok ikke er helt ved siden af, var der sikkert ingen laugsmedlemmer, der gik tørstig hjem den dag. Til gengæld kunne papegøjekongen så også et år frem glæde sig til frit at kunne deltage i alle andre fester, og sammen med riddere, præster, borgmester, rådmænd, skriver, skaffer og majgreven slap han for at skænke i forbindelse med laugets gilder. 3

4 Ikke alle havde mulighed for at skyde papegøjen. I Danmark fik kun ét laug eller gilde i byerne privilegium til at afholde papegøjeskydning. Det har sandsynligvis været lauget med de mest fornemme medlemmer, der således kunne vise deres formåen over for stadens mere jævne borgere. Med andre ord: Vise, hvem der havde skudt papegøjen! I Danmark var fugleskydning en fornøjelig og repræsentativ beskæftigelse for de få, men uden den store militære betydning, for i Danmark var byerne kongens, og deres forsvar således en sag for kongen. Helt så nemt slap de ikke i de mange selvstændige tyske bystater, hvor borgerne selv skulle forsvare byen og dens selvstændighed med våben. Fugleskydning var her en måde at vedligeholde borgernes skydefærdigheder. Papegøjeskydningen var således en populær beskæftigelse i middelalderen, og fortsatte under mere repræsentative former gennem hele renæssancen blot nu med de endnu mere træfsikre bøsser som det foretrukne våben. I 1700-tallet svinder interessen i takt med laugsvæsenets begyndende opløsning, men under Napoleonskrigene dannes der til gengæld borgervæbninger i de danske byer således også i Kalundborg i Her dannes tillige i 1810 Det kalundborgske Borgerlige Fugleskydnings-Selskab 4, men af købmand Ole Lunds erindringer fremgår det, at selskabet midt i 1800-tallet var ved at sygne hen. De afholdt deres årlige fugleskydning på Gisseløre datidens foretrukne kampplads, hvor også borgervæbningen, indtil nedlæggelsen i 1853, holdt sine larmende og festlige øvelser. Disse øvelser har Ole Lund beskrevet på mesterlig vis. 5 Krigerisk syssel og ånd Fugleskydningen skulle imidlertid få en renæssance, og denne gang var det ikke kun At fugleskydning med armbrøst ikke var en ukendt fornøjelse i Norden i 1500-tallet kan ses ud af dette træsnit fra Olaus Magnus HISTORIA DE GENTIBUS SEPTENTRIONALIBUS (Det Nordiske Folks Historie) fra Bemærk de stumme pilespidser fuglen skulle helst ikke lide for megen overlast. 4

5 Kallundborg Skytteforening, fotograferet på Møllebakken 20. september Det er muligvis nordenden af den gamle Reberbane, der skimtes til venstre for de opstillede skytter. Reberbanen blev gennem flere år benyttet som skydebane. Foto Kalundborg Lokalarkiv købstædernes finere borgerskab, der trådte op. Det gjorde snart sagt hvert sogn, og baggrunden var alvorlig nok. Efter treårskrigen lå det i luften, at der snart ville komme en ny dansk-tysk krig. Det fik i 1861 kaptajn V. Mønster til i aviserne Fædrelandet og Berlingske Tidende at slå til lyd for, at der i Danmark blev oprettet frivillige skytteforeninger som supplement til den almindelige værnepligt: Grundlaget for Nutidens Hære er Infanteriet, hvortil den talrigste Del af Befolkningen udskrives, og en Hovedbetingelse for et godt øvet Infanteri er Færdigheden i Skydning. Som sagerne stod, var almuen ganske ukendt med våbenbrug, og blev først uddannet heri, når krigen var brudt ud. Blev Øvelser (i riffelskydning) med Tiden en folkelig Sædvane, vil den krigeriske Aand holdes vedlige ved den krigeriske Syssel, og med krigeriske Aand mente Mønster Den krigeriske Aand, som i Oldtiden gjorde Danmark mægtigt og bar dets Navn til fjærne Kyster. Mønster opfordrede indflydelsesrige personer, særlig større jordejere, til at stille sig i spidsen for lokale skytteforeninger. 6 Opfordringen blev hørt: I Holbæk Amt stillede skolelærere, borgmestre og godsejere sig gerne i spidsen. I 1867 havde skytteforeningerne i hhv. Kalundborg (stiftet 1863), Raklev (stiftet 1862/63) og på Røsnæs således 50, 50 og 60 skytter hver. 5

6 Skytteforeningerne i Holbæk Amt samlede sig i 1868 i Holbæk Amts-Skytteforening, bestående af 21 kredse med tilsammen ca. 700 skytter, der ved skydning og (som noget ekstraordinært) frivillig eksercits, march og feltøvelser holdt deres krigeriske ånd ajour. Denne interesse deltes af over ligesindede her i landet. En ikke helt billig fritidsfornøjelse, når man betænker, at en riffel kostede 30 rigsdaler, og at ammunitionen heller ikke var billig for de oftest ganske unge skytter. Der fandtes heldigvis også mange bidragydende medlemmer, men dette til trods hindrede ammunitions- og riffelmangel endnu flere skytteaspiranter i at blive optaget i foreningerne. Tiden var ellers moden til det, for ønsket om revanche for det sørgelige nederlag i 1864 var stor og udbredt. Forsvarssagen Revanchetanken falmede efter Frankrigs hurtige nederlag til Tyskland i Den krigeriske ånd var dog stadig intakt nu gjaldt kampen bare landets indre fjender. Og i takt med, at den indenrigspolitiske kamp om parlamentarisme, forsvar og Københavns befæstning gennem 1870 erne og -80 erne eskalerede meldte stadig flere venstrefolk sig ind i skyttebevægelsen. De havde for øje at tvinge Højrefolkene væk fra skyttesagens ledelse. Højrefolk prøvede at svare igen med samme mønt for at bevare ledelsen, da man med rette frygtede en væbnet Venstreledet folkeopstand rettet mod konseilspræsident Estrups provisoriske styre. Mange steder lykkedes det venstrefolkene at erobre skytteforeningerne, og de steder, hvor det ikke lykkedes, dannedes der i stedet folkevæbnings-samlag eller såkaldte riffelforeninger. I 1885 eskalerede forsvarssagen efter Estrups provisoriske finanslov og igangsættelsen af Københavns nye befæstning. Riffelforeningerne henvendte sig til Venstres politiske ledelse for at høre, hvorledes de skulle agere stemningen var på kogepunktet. Venstres ledelse var imidlertid splittet på spørgsmålet om revolte og gav riffelforeningerne et uldent og undvigende svar, og foreningerne gjorde ikke mere ved den sag. Venstrefolk erobrede dog den øverste ledelse i skytteforeningen, men de var af grundtvigiansk observans og ligeså bange for revolte som Højre. 7 Danmark undgik således en truende borgerkrig, og skytteforeningerne begyndte en mere fredelig udvikling, idet gymnastik (og senere idræt) blev en stadig større del af foreningernes virke. Stridens æble blev, hvorvidt man skulle dyrke Dansk eller Svensk gymnastik. I Kalundborg blev det Dansk gymnastik. For alle skytteforeninger, uanset om de var Venstre- eller Højreledede, gjaldt det dog, at de årligt afholdt en festlig fugleskydning med sponsorerede præmier til de dygtigste eller heldigste skytter. Denne præmieskydning havde kaptajn Mønster allerede i 1861 fremhævet som et nyttigt pædagogisk virkemiddel. I Kalundborg blev der afholdt fugleskydning på Gisseløre, i Ellinglund, på Møllebakken ved den nu nedrevne Reberbane samt i en mindre grusgrav på Herredsåsen. Det af Fritz Johnsens opbevarede fuglekongeskærf blev aldrig indløst af skytteforeningen. Danmark blev besat af Tyskland, som straks forbød al skydning og allerede i 1940 krævede skytteforeningernes rifler og salonbøsser afleveret hos politiet. Senere under besættelsen kunne der igen skydes, men da kun med luftbøsser, og efter besættelsen var det meget svært at skaffe rifler. Derfor kom mange skytteforeninger ikke i gang 6

7 Sæby Forsamlingshus (her fotograferet i 1943) blev opført i 1886 af Den Conservative Klub i Holbæk Amts 3. valgkreds som mødested for Højrefolk i Forsvarssagens mest kritiske periode. De små skydehulslignende vinduer under tagskægget skyldes Højrefolkenes frygt for ballade eller angreb fra Venstre-rebeller, når der blev holdt politiske møder i huset. Senere blev huset et almindeligt forsamlingshus, hvor alle kunne mødes, og de små vinduer blev i 1950 erne udskiftet med større. 8 Foto Høng Lokalarkiv. igen efter krigen. Kalundborg Lokalarkiv ligger inde med Det kalundborgske Borgerlige Fugleskydnings-Selskabs regnskabsprotokol for perioden Herefter har arkivet intet materiale om eller fra selskabet. Museets nyerhvervede skærf kan meget vel være det sidste fuglekongeskærf fra dette selskab, der under eller umiddelbart efter 2. Verdenskrig ophørte med at eksistere. Noter/litteratur: 1 Søndergaard, Leif: De skød papegøjen, Skalk, 1999, nr. 6, s Kjærgaard, Thorkild: Broderskabets billeder, Skalk 1997, nr. 5, s Søndergaard, Leif: De skød papegøjen, s Kalundborgs Historie, bd. 1, Kalundborg 1985, s Ole Lund: Af Livet i den gamle Købmandsgaard, i Fra Holbæk Amt, 1911, s. 67ff. 6 L.F.C. Kragh: Skyttesagen i Danmark gennem 50 år ( ), Kjøbenhavn 1911, s. 9ff. 7 Kristian Hvidt: Venstre og forsvarssagen , Århus 1971, s Bent Frandsen: Træk af Høng Kommunes historie. Høng 2001, s

Helsingør Kommunes Museer

Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer Årsskrift 1997 Jesper Godvin Hansen "Manden i Fuglerfængerhuset" Johannes Jensen boede i første trediedel af 1800-tallet i et af de såkaldte "Fuglefængerhuse" lidt uden for Hellebæk

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel.

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel. Snedkernes Fagforening Vejen 9. september 1907 60 år 1967 Snedkerforbundets Vejen Afdelings 60 års Jubilæumsfest den 9. september 1967 på Hansens Hotel Menu Aspargessuppe Helstegt svinekam m. æbler, svesker

Læs mere

Viborg Stifts Folkeblad i 100 år af Henning Ringgaard Lauridsen

Viborg Stifts Folkeblad i 100 år af Henning Ringgaard Lauridsen Viborg Stifts Folkeblad i 100 år af Henning Ringgaard Lauridsen Kapitel 1 - for Sandhed og Ret Viborg Stifts Folkeblad har leveret viborgenserne daglige nyheder i 125 år. Da avisen blev bragt til verden

Læs mere

Opgøret i Venstre 1905

Opgøret i Venstre 1905 1 Opgøret i Venstre 1905 - om Uroen i partiet og kampen mod rebellerne, med udgangspunkt i Politikens fremstilling af de begivenheder, der ledte frem til dannelsen af det Radikale Venstre i 1905. Jonas

Læs mere

Marquisen. Af Nils Aage Jensen

Marquisen. Af Nils Aage Jensen Marquisen Af Nils Aage Jensen Der hænger et maleri på Rådhuset i Nyborg. Det forestiller en lidt gråhåret herre i en farvestrålende uniform, som med en flot drejning af overkroppen vender sig ud mod tilskueren.

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

Stevns Garderforening

Stevns Garderforening Stevns Garderforening 100 års jubilæum 1913-2013 Jubilæumsfesttegnet Stevns Garderforenings 100 års festtegn er udarbejdet i samarbejde med Jysk Emblemfabrik og uddeles til de medlemmer, der deltager i

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;"

ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[; - l - ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;" Min far, Jens Busk Sørensen - altid kaldt Jens Busk - kan jeg huske, fra han var ca. 50 år, til han døde som 65-årig. Jeg nåede at blive født i Aptrup, Sall sogn

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Tidsskriftet NOMOS 5:2 (dec. 2007) Anmeldelser

Tidsskriftet NOMOS 5:2 (dec. 2007) Anmeldelser RENÉ RASMUSSEN: Front og bro. Flensborg Avis i spil mellem Danmark og Tyskland 1930-1945. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg 2005. ISBN 87-89178-50-5. 2 bind.

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Nyborg før & nu 2008 11. årgang 2009

Nyborg før & nu 2008 11. årgang 2009 Nyborg før & nu 2008 11. årgang 2009 Nyborg før & nu 2008 Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Nyborg Museumsforening Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek 11. årgang 2009 Oplag:

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK September 2009 No. 53 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Kilde: De danske Apotekers Historie og Vendsyssel Tidende. Det gamle apotek i Østervrå. Efter at der den 28. juni 1891 var

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 42. årgang Nr. 3 - august 2009 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Arrangementer efterår/vinter 2009 2010 Alle medlemsmøderne (onsdagsmøderne) starter kl. 1930. Bemærk dog, at julearrangementet

Læs mere

LETHRICA ÅRGANG 2, NR. 4 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE NOVEMBER 2007 I DETTE NUMMER: LEDER: HISTORISKE ARTIKLER: Kulturmiljøer i lejre

LETHRICA ÅRGANG 2, NR. 4 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE NOVEMBER 2007 I DETTE NUMMER: LEDER: HISTORISKE ARTIKLER: Kulturmiljøer i lejre ÅRGANG 2, NR. 4 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE NOVEMBER 2007 Lokalhistorisk interesserede er jo normalt besindige folk, der først og fremmest er optaget af vores egns kultur og historie. Dette

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum

Lovens lange arm. Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum. Politihistorisk Museum Lovens lange arm Politiets historie fra middelalderen til i dag set fra Politihistorisk Museum Politihistorisk Museum Politihistorisk Museum Vil du vide mere om politiets og kriminalitetens historie, kan

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere