Lokalplan & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.47. & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet"

Transkript

1 & Kommuneplantillæg nr. 11 Detailhandelsområde på Industriskellet Ishøj Kommune 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdets beliggenhed...4 EKSISTERENDE FORHOLD...5 Lokalplanens omgivelser...5 Nuværende anvendelse...6 Terrænforhold...7 LOKALPLANENS INDHOLD...7 Lokalplanområdets størrelse og zoneforhold...7 Lokalplanområdets hoveddisponering...7 Parkering og vejforhold...7 Byggeriets udformning...8 Ubebyggede arealer...9 Skiltning...9 MILJØFORHOLD...9 Støjforhold...9 Jordforurening...10 Grundvand...11 Affald...11 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...11 Planloven...11 Regionplan Kommuneplanstrategi Kommuneplan Lokalplan Strategisk miljøvurdering...14 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder...15 LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Områdeafgrænsning og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Skilte Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan Servitutter Lokalplanens retsvirkninger...20 Vedtagelsespåtegning...20 Kortbilag...21 KOMMUNEPLANTILLÆG NR

3 Kortmateriale: Ishøj Kommunes tekniske kort. Udarbejdet af PlanConsult ApS i samarbejde med Ishøj Kommune, Teknisk Forvaltning. 3

4 Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Ishøj Kommune er karakteriseret ved et meget tæt byområde, der dækker ca. 25 % kommunens areal. Til trods for ønsker er det for øjeblikket ikke muligt at udvide dette byareal. Lokalisering af blandt andet nye detailhandelsbutikker må således finde sted ved fortætning og omdannelse inden for de eksisterende byarealer. Ishøj Kommune ønsker med denne lokalplan at udbygge mulighederne for detailhandel, inden for det eksisterende byareal i et område med god tilgængelighed for alle typer trafikanter. Dette formål opnås ved at placere en ny butik i det stationsnære område omkring Ishøj S-togsstation. Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens erhvervsområde 1E3 ca. 800 m syd for Ishøj S-togsstation på Industriskellet 1. Industriskellet er lokalplanområdets afgrænsning mod vest, mens området afgrænses mod nord af Vejlebrovej og mod øst af Ishøj Strandvej. Kort over rammeområder for lokalplanlægning i Ishøj Kommune. Område 1E3 og 1E5 er med kommuneplantillæg nr. 5 slået sammen til område 1E3. Beliggenhed af lokalplanområdet er angivet med en sort cirkel. 4

5 Redegørelse Ishøj Strandvej er en hovedfærdselsåre for byområderne langs kysten, både inden for og uden for Ishøj Kommune. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et nyt ejendomsskel. Alle vejnavne er angivet på kortbilag 1. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er placeret i eksisterende bymæssig bebyggelse nær Ishøj Bycenter. Lokalplanens omgivelser Øst for lokalplanområdet ligger et åbent og lavt boligområde med parcelhuse, hvor kommuneplanens rammebestemmelser for område 1B4 fastsætter den maksimale bygningshøjde til 8,5 m. For området gælder lokalplan nr. 1.32, der fastsætter den maksimale bygningshøjde til 1½ etager og den maksimale bebyggelsesprocent til 30. Nord for lokalplanområdet ligger kommuneplanens rammeområde 1B13, som er et åbent og lavt boligområde med rækkehuse, hvor den maksimale bygningshøjde er fastsat til 8,5 m. For området gælder byplanvedtægt nr. 8, der for det sydligste delområde fastsætter den maksimale bygningshøjde til 1-2 etager og den maksimale udnyttelsesgrad til 35 %. Foto af nuværende udstillingsareal inden for lokalplanområdet og bebyggelse nord for lokalplanområdet i baggrunden. Nord for lokalplanområdet mellem område 1B4 og 1B13 ligger område 1D11. Området er udlagt til offentlige formål og anvendes til en musikskole og et vandværk. Kommuneplanens rammebestemmelser for området fastsætter den maksimale bygningshøjde til én etage. For området gælder lokalplan nr. 1.32, der fastsætter den maksimale bygningshøjde til 1½ etage og den maksimale bebyggelsesprocent til 25. 5

6 Redegørelse Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger der inden for kommuneplanes rammeområde 1E3 og lokalplan toetagers erhvervsejendomme som naboer. Nabogrunden syd for lokalplanområdet anvendes til salg af personbiler, hvor bebyggelsen er på 1 etage. Foto af nuværende udstillingsareal inden for lokalplanområdet, Vejlebrovej nord for lokalplanområdet og erhvervsejendomme vest for lokalplanområdet. Nuværende anvendelse Lokalplanområdet er en del af en m 2 grund på matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj, der hidtil er blevet anvendt til salg af personbiler. Foto af nuværende udstillingsareal inden for lokalplanområdet og bilforretning umiddelbart syd for lokalplanområdet. I baggrunden ses toetagers erhvervsejendomme. Lokalplanområdet omfatter den nordlige del af grunden, der er blevet anvendt som udstillingsareal til parkering af biler. Udstillingsarealet er i dag omgivet af et trådhegn. 6

7 Redegørelse Terrænforhold Lokalplanområdet er lavtliggende i kote ca. 2, og med frit vandspejl konstateret ét sted ca. 1,4 m under terræn. Der er tale om et tidligere engområde, hvor der er sket en lille opfyldning og udjævning af terrænet i forbindelse med byggemodningen. LOKALPLANENS INDHOLD I det følgende er beskrevet de anlæg og aktiviteter lokalplanen giver mulighed for at etablere. Der er dog ikke knyttet en handlepligt til lokalplanen, og den hindre derfor ikke hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte. Lokalplanområdets størrelse og zoneforhold Lokalplanområdet er på ca m 2 og udgør inden udstykning den nordlige del af matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanområdets hoveddisponering Lokalplanen giver mulighed for, at der på den sydlige del af lokalplanområdet etableres erhvervsaktiviteter i form af en detailhandelsbutik på op til m 2 bruttoetageareal. Nord og øst for den nye bebyggelse kan der ud mod Vejlebrovej og Ishøj Strandvej etableres parkeringspladser og grønne friarealer. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må som helhed ikke overstige 80, og bygningshøjden må ikke overstige 9 m, svarende til de hidtil gældende rammebestemmelser. Parkering og vejforhold Der skal ved etablering af en butik i lokalplanområdet etableres en 9 m bred ind- og udkørsel til Industriskellet. Denne indkørsel skal udformes således, at både varetransport med lastbil og trafik fra kunder og personale kan komme sikkert til og fra lokalplanområdet. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen lavet en trafikredegørelse, hvor det anslås, at der vil køre ca. 525 biler pr. døgn til og fra butikken og ca. 80 biler pr. time til og fra butikken i spidstimebelastningen. Det vurderes at lokalplanens parkerings- og vejforhold på tilfredsstillende vis kan håndtere den kommende trafik. Der forventes let forhøjede gennemsnitlige ventetider for biler, der fra Vejlebrovej kører ind i lyskrydset Vejlebrovej/ Ishøj Strandvej, men trafikafviklingen vil fortsat kunne ske uden problemer. 7

8 Redegørelse Der vil på en stor del af det ubebyggede areal blive etableret parkeringspladser til betjening af områdets brugere. Alle parkeringsarealer og veje i lokalplanområdet skal være befæstede. Nær indgangen til butikken skal der reserveres p-pladser til handicapkøretøjer. Byggeriets udformning Der udlægges i lokalplanen et byggefelt, som angivet på kortbilag 2, hvor bebyggelse og udendørs oplag skal placeres. Uden for byggefeltet kan der alene placeres udhuse, cykelskure og overdækninger på tilsammen maksimalt 50 m 2, i nær sammenhæng med bebyggelsen. Der må inden for byggefeltet etableres bebyggelse med maksimalt 9 meters højde, svarende til den maksimale tilladte totalhøjde for bygninger i det omkringliggende erhvervsområde. Lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser for byggeriets udformning med hensyn til farve- og materialevalg. Lokalplanen tillader ikke større bygningshøjde end i det tilstødende erhvervsområde, som lokalplanområdet hidtil har været en del af. Ligeledes adskiller bestemmelserne for farve- og materialevalg sig ikke væsentlig fra det omkringliggende erhvervsbyggeri. Da lokalplanområdet i øvrigt ligger omkranset af bebyggelse vurderes det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for at opføre, ikke at påvirke kystlandskabet. Principtegning af facade mod Vejlebrovej. Principtegning af facader mod Industriskellet (til venstre) og Ishøj Strandvej (til højre). 8

9 Redegørelse Ubebyggede arealer Udover parkeringsarealer kan de ubebyggede arealer anvendes til grønne friarealer og i et vist omfang udendørs oplag. De grønne friarealer vil være placeret som smalle bræmmer ud mod Industriskellet, Vejlebrovej og Ishøj Strandvej. De grønne friarealer skal bestå af tæt, lav beplantning. Udendørs oplag kan alene finde sted inden for det angivne byggefelt på kortbilag 2, i tæt sammenhæng med bebyggelsen. Lokalplanens bestemmelser sikre således samlet at lokalplanområdet får et ryddeligt udseende. Skiltning Der kan i lokalplanens nordøstlige hjørne i en afstand af indtil 2,5 m fra skel mod Ishøj Strandvej opsættes et skilt med et firmalogo på maksimalt 2,5 x 2,5 m og med en højde på maksimalt 7 m. Skiltet skal godkendes af Københavns Amt som er vejmyndighed. Der kan på bygningens facade mod Vejlebrovej samt på gavle mod Industriskellet og Ishøj Strandvej opsættes et firmalogo. På bygningens facade mod Vejlebrovej kan der opsættes permanente udhængsskabe eller lignende til opsætning af plakater. Der kan ved indgangen til butikker i lokalplanområdet opsættes en vitrine. Der kan opsættes den nødvendige belysning og skiltning til oplysning og betjening af brugere af området under forudsætning af, at det ikke er til gene for de omboende. MILJØFORHOLD I det følgende er der redegjort for miljøforhold af betydning for lokalplanområdet. Støjforhold Der vil i forbindelse med driften af detailhandelen i lokalplanområdet forekomme almindelig støj i forbindelse med vareindlevering samt trafik til og fra området. Lokalplanområdet ligger i et erhvervsområde. For områdetypen erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder gælder følgende grænseværdier, som er baseret på Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder: 9

10 Redegørelse Mandag-fredag kl , Lørdag: kl Mandag-fredag kl , Lørdag: kl , Søn- og helligdage kl Alle dage: kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) Disse støjgrænser vil blive lagt til grund for administrationen af lokalplanområdet. De til enhver tid gældende støjgrænser ifølge miljøbeskyttelsesloven vil i øvrigt blive overholdt. Jordforurening Der er på 4 lokaliteter i lokalplanområdet foretaget boreprøver, som er analyseret for forureningskomponenter. Der er ikke registreret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, hvorfor muld og fyldjord i området vurderes som uforurenet. Omkring 75 m 3 lettere forurenet jord omkring tekniske anlæg i jorden vil blive fjernet i forbindelse med en realisering af denne lokalplan. Matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj er kortlagt af Københavns Amt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven. Det forventes, at amtet efter en udmatrikulering af lokalplanområdet og fjernelse af de 75 m 3 lettere forurenet jord vil lade lokalplanområdet udgå af kortlægningen af forurenede grunde. Det vurderes, at driften af lokalplanområdet ikke vil give anledning til jordforurening. Der skal i jordforureningsspørgsmål gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord: 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om jordforurening, skal kommunal-bestyrelsen underrette amtsrådet herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 10

11 Redegørelse Stk. 2. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område, der i Regionplan 2001 for Københavns Amt er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger i et område, der af amtet er udlagt som vandindvindingszone omkring to vandindvindingsboringer. Det er en beskyttelseszone for nedsivning af uønskede stoffer. Alt spildevand samt opsamlet regnvand vil blive ledt til separate ledninger i det kommunale kloaknet til henholdsvis spildevand og regnvand. Erhvervsaktiviteterne som lokalplanen giver mulighed for forventes derfor ikke at have betydning for drikkevandsinteresserne i området. Affald De erhvervsaktiviteter lokalplanen giver mulighed for forventes altovervejende at medføre produktion af affald i form af papir/pap og plastik fra brugt emballage samt affald i form af dagrenovation. Alt affald fra lokalplanområdet vil blive håndteret i henhold til Regulativ for erhvervsaffald for Ishøj Kommune. Der påregnes ikke lugtgener i forbindelse med erhvervsaktiviteterne i lokalplanområdet. Der kan inden for lokalplanområdet opstilles genbrugscontainere til indsamling af glas, papir og lignende. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING I det følgende beskrives lokalplanens forhold til den eksisterende planlægning for området. Planloven Lokalplanen ligger inden for det der i planloven defineres som den kystnære del af byzonen og inden for kystnærhedszonen. Det har dog ikke nogen praktisk betydning, da lokalplanområdet er placeret i eksisterende bymæssig bebyggelse, og ikke får direkte forbindelse med kystlandskabet, og dermed ikke vil påvirke det visuelt. Da den maksimale, tilladte bygningshøjde i lokalplanområdet er 9 m, svarende til bestemmelserne i lokalplan , som nærværende lokalplan afløser, sker der ikke nogen 11

12 Redegørelse ændring af påvirkningen af landskabet over længere afstande. Med en lavere tilladt maksimal højde for et skilt på 7 m vil det ligeledes være uden betydning for landskabsoplevelsen over længere afstande. Regionplan 2001 I tillæg nr. 8 til Regionplan 1997 for Københavns Amt er der foretaget afgrænsning af et knudepunktcenter omkring Ishøj S-togsstation samt 4 nærtliggende lokalcentre. Afgrænsningen af centrene i tillæg nr. 8 er videreført som en del af Regionplan HUR har i 2001 overtaget regionplankompetencen fra Københavns Amt, og har i et regionplantillæg om detailhandel fra juli 2004 fastlagt de centrale byområder i hovedstadsregionen, hvor inden for detailhandel af regional betydning kan lokaliseres. For byområdet omkring Ishøj S-togstation er der i tillægget fra 2004 ikke fastsat noget loft, for hvor store arealer kommunen kan anvende til butiksformål. Det er således Ishøj Kommune, der inden for centerområdet ved Ishøj S-togsstation fastsætter rammen for de arealer, der kan anvendes til butiksformål. Inden for de centrale byområder er den maksimale butiksstørrelse dog generelt fastsat til m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker for nye butikker. HUR har i et regionplantillæg fra 2004 om harmonisering af stationsnærhedsprincippet angivet, at lokalisering af kontor og serviceerhverv, herunder detailhandel, skal ske inden for en principiel afstand af 1000 m fra S- togsstationer. Det er kommunerne, der efterfølgende konkret afgrænser de stationsnære områder i et helt antal rammeområder. Lokalplanområdet ligger ca. 800 m fra Ishøj S-togsstation og udgøres i kommuneplanen af et helt rammeområde, der ligger inden for det afgrænsede stationsnære område. Lokalplanområdet ligger uden for regionplanlagte områder med kulturhistorisk interesse, og der er i lokalplanområdet ikke registeret fund af fortidsminder. Kommuneplanstrategi 2003 Kommuneplanstrategien afløser ikke den eksisterende kommuneplan, men angiver de overordnede prioriteringer inden for nogle enkelte temaer, herunder byudvikling og byomdannelse. 12

13 Redegørelse Ishøj Kommune er et meget tæt byområde og har i øjeblikket ikke mulighed for at udvide sit byareal. Det er derfor nødvendigt at udnytte mulighederne for byomdannelse og fortætning for at lokalisere ny bebyggelse. Erhvervsområdet ved Industrivangen og Industriskellet ligger i et område, der kaldes Byområdet i kommuneplanstrategien. Der er her mulighed for, at etablere blandt andet servicevirksomheder, der jf. regionplanen omfatter detailhandel. Videre ønskes dette erhvervsområde på sigt delvist omdannet til boligområde. Lokalplanen ligger således inden for rammerne af de prioriteringer, der er fastlagt i kommuneplanstrategien mht. lokalisering af nye servicefunktioner i Byområdet, samt i nærheden af et på sigt muligt nyt boligområde i erhvervsområdet ved Industrivangen og Industriskellet. Kommuneplan I kommuneplanen er der fastlagt en række generelle rammebestemmelser for hele kommunen, som skal respekteres ved lokalplanlægning. Af særlig betydning for lokalplanområdet gælder bestemmelsen om, at der uden for kommuneplanlagte centerområder alene kan etableres dagligvarebutikker på op til m 2, samt at der i lokalcentre kan etableres dagligvarebutikker på op til m 2. Da lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på op til m 2 (bruttoetageareal), og da området ligger uden for de eksisterende centerområder, kræves der derfor vedtagelse af nyt kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens byområde 1E3 og er omfattet rammebestemmelserne fastlagt i kommuneplantillæg nr. 5, der fastlægger følgende: Området er udlagt til: Erhvervsformål. Bebyggelsens art: Industri- og håndværksvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed, forsamlingslokaler samt virksomhed som har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området. Bebyggelsesprocent: Maks. 80. Antal etager: Maks. 2. Højde: Maks. 9 m. 13

14 Redegørelse Kommuneplantillæg nr. 5 afløses for lokalplanområdets vedkommende med vedtagelse af vedlagte kommuneplantillæg nr. 11. Heri angives, at der kan etableres et nyt centerområde med en ramme for detailhandel på op til m 2 bruttoetageareal. Hele erhvervsområde 1E3 ligger inden for de konkrete afgrænsede stationsnære arealer omkring Ishøj S- togsstation. Lokalplanen ligger med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 11 inden for kommuneplanens rammer for etablering af detailhandel. Lokalplan Lokalplanområdet udgjorde den nordøstligste del af lokalplan , og som inden for lokalplanområdets afgrænsning afløses ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Lokalplan omfatter et ca. 12,5 ha stort erhvervsområde i byzone, som kan anvendes til lettere industri og håndværksvirksomhed, kontor- og serviceerhverv m.m. Den maksimale bebyggelsesprocent og bygningshøjde er er fastsat til henholdsvis 80 % og 9 m. Strategisk miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal den ansvarlige myndighed for udarbejdelsen af lokalplaner og kommuneplantillæg lave en miljøvurdering af planerne, hvis det forventes, at de vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Ishøj Kommune vurderer ikke, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. I vurderingen af dette er der lagt vægt på følgende forhold. Lokalplanområdet ligger ca. 800 m syd for Ishøj Bycenter, der rummer 30 butikker, heraf et varehus (Bilka) på ca m 2, 9 dagligvarevarebutikker på til sammen ca m 2, og 20 udvalgsvarebutikker på til sammen ca m 2. Det samlede detailhandelsareal i bycenteret er på ca m 2, hvortil kommer ca m 2 bolig og m 2 offentlige og private serviceerhverv. Der er i forbindelse med centeret ca parkeringspladser samt bus- og S-togsstation. Ishøj bycenter vurderes uanset vedtagelsen af denne lokalplan at forblive det dominerende knudepunkt i kommunen for både detailhandel og trafikafvikling. 14

15 Redegørelse Lokalplanen er, med sine maksimalt m 2 detailhandel, placeret inden for kommuneplanens stationsnære områder. Lokalplanen vil derfor ikke medføre spredning af byfunktioner, der pga. besøgsmønster og trafikintensitet, ønskes lokaliseret stationsnært, hvor tilgængeligheden optimeres og afhængigheden af biltransport minimeres. Lokalplanen giver ikke mulighed for et byggeri, der kvantitativt eller kvalitativt, ligger udover de hidtil gældende lokalplanbestemmelser. Der vil derfor ikke ske en væsentlig ændring af den landskabelige påvirkning eller miljøpåvirkningen i øvrigt. Endelig er lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg i overensstemmelse med både kommuneplanen og regionplanen, hvad angår lokalisering af detailhandel. Denne afgørelse bekendtgøres med fremlæggelse af lokalplanforslag nr og kommuneplantillæg nr. 11. I henhold til planlovens 58, stk.1, nr. 4 kan afgørelsen påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage over denne afgørelse skal være indgivet skriftligt til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Udnyttelsen af lokalplanens bestemmelser er afhængig af tilladelse eller dispensation fra følgende myndigheder. Fuldt udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder kræver, at Københavns Amt giver dispensation fra eksisterende vejbyggelinjer. Da lokalplanområdet er registreret på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven skal Københavns Amts anvisninger følges, jf. jordforureningsloven. Findes der fortidsminder under jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001 med ændringer af 9. juni 2004). Jordarbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet og fundet straks anmeldes til Museet på Kroppedal. 15

16 Lokalplanbestemmelser LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til detailhandel, at fastlægge omfanget, placeringen og karakteren af ny bebyggelse, at sikre vejadgang, parkerings- og friarealer, erstatte bestemmelserne i lokalplan for lokalplanområdet. 2 Områdeafgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter dele af matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj, som vist kortbilag 1 og Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål til detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer. 3.2 Det samlede bruttoetageareal til detailhandel i lokalplanområdet må maksimalt udgøre m Der må etableres de nødvendige faciliteter for at anvende området til detailhandel på drifts- og sikkerhedsmæssig vis. 3.4 Der må i lokalplanområdet ikke etableres beboelse. 4 Udstykning 4.1 Matrikulære ændringer må kun gennemføres efter godkendelse af Byrådet, og kun hvis de er i overensstemmelse med planens intentioner om at skabe et lokalcenter for detailhandel. 16

17 Lokalplanbestemmelser 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra en op til 9 m bred overkørsel til Industriskellet, placeret efter princippet vist på kortbilag Der skal inden for lokalplanområdet etableres mindst 1 p- plads pr. 30 m 2 publikumstilgængeligt butiksareal, placeret efter princippet vist på kortbilag Der skal nær indgangen til butikken etableres mindst 2 p- pladser forbeholdt handicapkøretøjer. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydermur eller tagflade må gives en højde, der overstiger 9 m over terræn. 6.3 Bebyggelsen må ikke overstige 1 etage eksklusiv kælder. 6.4 Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. 6.5 Udhuse, cykelskure og overdækninger på til sammen maksimalt 50 m 2 kan opføres uden for byggefeltet, i nær sammenhæng med ny bebyggelse. 6.6 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn kræver Ishøj Kommunes tilladelse. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ydervægge skal fremstå som betonmur, blank eller pudset mur eller som vandskuret og evt. malet i jordfarveskalaen, grå eller hvid. Mindre partier kan dog udføres af andre materialer som f.eks. træ, eternit, glas eller metalplader evt. med malet overflade. 17

18 Lokalplanbestemmelser 7.2 Tage skal udføres som sadeltage med en hældning på mellem 15 og 45 grader og være beklædt med røde tegleller betontagsten. 8 Ubebyggede arealer * 8.1 Ubebyggede arealer kan anvendes til adgangsarealer, parkeringspladser og grønne friarealer efter en af Byrådet godkendt beplantnings- og belægningsplan. 8.2 Adgangsarealer og parkeringspladser skal være befæstede. 8.3 Grønne friarealer mod Industriskellet, Vejlebrovej og Ishøj Strandvej skal holdes som grønne arealer med tæt, lav beplantning. 8.4 Udendørs oplag må kun finde sted i sammenhæng med bebyggelse inden for det angivne byggefelt på kortbilag Belysning af parkeringsarealer og friarealer skal udføres med ensartede armaturer, som ikke er højere end 6 m, og som ikke efter Byrådets skøn er til gene for de omboende. 9 Skilte 9.1 Der må i lokalplanområdets nordøstlige hjørne, inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod Ishøj Strandvej, opsættes et skilt med firmalogo på maksimalt 2,5 x 2,5 m på en stander med en højde på maksimalt 7 m. 9.2 Der må opsættes skilte med firmalogo på facaden og på hver gavl, med en størrelse på maksimalt 2,5 x 2,5 m. 9.3 Skilte på facaden, gavle og standeren må være gennemlyste, men må ikke virke generende for trafikken eller omkringliggende ejendomme. Skiltene skal være ubevægelige. 9.4 Der må opsættes de skilte der er nødvendige for at guide og vejlede brugere af lokalplanområdet. * Opmærksomheden henledes på, at ethvert anlæg inden for byggelinjen til Ishøj Strandvej skal godkendes af Københavns Amt som vejmyndighed. 18

19 Lokalplanbestemmelser 9.5 Der må på facaden ud mod Vejlebrovej opsættes permanente plakatholdere, udhængsskabe eller lignende til opsætning af plakater. Plakatholdere skal etableres med yderrammer og gennemsigtig frontafskærmning. 9.6 Der kan ved indgangen til hver butik opsættes en vitrine. 9.7 Byrådet kan give tilladelse til anden skiltning, hvor særlige forhold taler herfor, f.eks. ved etablering af flere selvstændige butikker i lokalplanområdet eller i forbindelse med udstykninger. 10 Tekniske anlæg 10.1 Der må i lokalplanområdet opstilles de nødvendige tekniske installationer som el- og teleskabe eller lignende Alle forsyningsledninger skal føres i jorden Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas Der skal i lokalplanområdet etableres separatkloakering, således at regnvand fra tage og overflader samt spildevand afledes til hvert sit ledningssystem. 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før parkeringspladserne jf. 5.2 er anlagt. 12 Ophævelse af lokalplan Den af Ishøj Byråd den 4. november 2003 vedtagne lokalplan ophæves for det i nærværende lokalplan afgrænsede område. 13 Servitutter Følgende servitutter ophæves i henhold til lov om planlægning 15, stk. 2, nr. 16, for den del af matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj, der er omfattet af nærværende lokalplans bestemmelser: Byrde Dato Aktnummer G Lokalplan med tillæg nr. 5 til kommuneplanen for Ishøj Kommune. 19

20 Lokalplanbestemmelser 14 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning vedtaget af Ishøj Byråd den 7. juni På Byrådets vegne, Ole Bjørstorp borgmester (sign) Ole Horskær Madsen teknisk chef (sign) 20

21 Kortbilag Kortbilag 21

22 Kortbilag 22

23 Kortbilag 23

24 Kommuneplantillæg KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 11 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på tilhørende kortbilag viste område. Området afgrænses mod vest af Industriskellet, mod nord af Vejlebrovej, mod øst af Ishøj Strandvej og mod syd af ejendomsskel. Området benævnes 1E6 og udlægges i kommuneplanen som et centerområde. Nedenstående bestemmelser optages i kommuneplanen for området: Område 1E6 Området er udlagt til: Centerområde til erhvervsformål. Bebyggelsens art: Kontor- og servicevirksomhed, herunder detailhandel, samt virksomhed som har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området. Bebyggelsesprocent: Maks. 80. Butiksareal: Maks m 2 bruttoetageareal. Antal etager: Maks. 2. Højde: Maks. 9 m. Ophævelse af kommuneplantillæg nr. 5 Det af Ishøj Byråd den 4. november 2003 vedtagne tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Ishøj Kommune ophæves for det i nærværende tillæg afgrænsede område. Vedtagelsespåtegning Tillæg 11 til kommuneplan er i henhold til 11 i lov om planlægning vedtaget af Ishøj Byråd den 7. juni 2005 På Byrådets vegne, Ole Bjørstorp borgmester Ole Horskær Madsen teknisk chef

25 Kommuneplantillæg (sign) Kortbilag til kommuneplantillæg nr. 11 (sign) 25

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere