Lokalplan & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.47. & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet"

Transkript

1 & Kommuneplantillæg nr. 11 Detailhandelsområde på Industriskellet Ishøj Kommune 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdets beliggenhed...4 EKSISTERENDE FORHOLD...5 Lokalplanens omgivelser...5 Nuværende anvendelse...6 Terrænforhold...7 LOKALPLANENS INDHOLD...7 Lokalplanområdets størrelse og zoneforhold...7 Lokalplanområdets hoveddisponering...7 Parkering og vejforhold...7 Byggeriets udformning...8 Ubebyggede arealer...9 Skiltning...9 MILJØFORHOLD...9 Støjforhold...9 Jordforurening...10 Grundvand...11 Affald...11 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...11 Planloven...11 Regionplan Kommuneplanstrategi Kommuneplan Lokalplan Strategisk miljøvurdering...14 Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder...15 LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Områdeafgrænsning og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Skilte Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan Servitutter Lokalplanens retsvirkninger...20 Vedtagelsespåtegning...20 Kortbilag...21 KOMMUNEPLANTILLÆG NR

3 Kortmateriale: Ishøj Kommunes tekniske kort. Udarbejdet af PlanConsult ApS i samarbejde med Ishøj Kommune, Teknisk Forvaltning. 3

4 Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Ishøj Kommune er karakteriseret ved et meget tæt byområde, der dækker ca. 25 % kommunens areal. Til trods for ønsker er det for øjeblikket ikke muligt at udvide dette byareal. Lokalisering af blandt andet nye detailhandelsbutikker må således finde sted ved fortætning og omdannelse inden for de eksisterende byarealer. Ishøj Kommune ønsker med denne lokalplan at udbygge mulighederne for detailhandel, inden for det eksisterende byareal i et område med god tilgængelighed for alle typer trafikanter. Dette formål opnås ved at placere en ny butik i det stationsnære område omkring Ishøj S-togsstation. Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens erhvervsområde 1E3 ca. 800 m syd for Ishøj S-togsstation på Industriskellet 1. Industriskellet er lokalplanområdets afgrænsning mod vest, mens området afgrænses mod nord af Vejlebrovej og mod øst af Ishøj Strandvej. Kort over rammeområder for lokalplanlægning i Ishøj Kommune. Område 1E3 og 1E5 er med kommuneplantillæg nr. 5 slået sammen til område 1E3. Beliggenhed af lokalplanområdet er angivet med en sort cirkel. 4

5 Redegørelse Ishøj Strandvej er en hovedfærdselsåre for byområderne langs kysten, både inden for og uden for Ishøj Kommune. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et nyt ejendomsskel. Alle vejnavne er angivet på kortbilag 1. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er placeret i eksisterende bymæssig bebyggelse nær Ishøj Bycenter. Lokalplanens omgivelser Øst for lokalplanområdet ligger et åbent og lavt boligområde med parcelhuse, hvor kommuneplanens rammebestemmelser for område 1B4 fastsætter den maksimale bygningshøjde til 8,5 m. For området gælder lokalplan nr. 1.32, der fastsætter den maksimale bygningshøjde til 1½ etager og den maksimale bebyggelsesprocent til 30. Nord for lokalplanområdet ligger kommuneplanens rammeområde 1B13, som er et åbent og lavt boligområde med rækkehuse, hvor den maksimale bygningshøjde er fastsat til 8,5 m. For området gælder byplanvedtægt nr. 8, der for det sydligste delområde fastsætter den maksimale bygningshøjde til 1-2 etager og den maksimale udnyttelsesgrad til 35 %. Foto af nuværende udstillingsareal inden for lokalplanområdet og bebyggelse nord for lokalplanområdet i baggrunden. Nord for lokalplanområdet mellem område 1B4 og 1B13 ligger område 1D11. Området er udlagt til offentlige formål og anvendes til en musikskole og et vandværk. Kommuneplanens rammebestemmelser for området fastsætter den maksimale bygningshøjde til én etage. For området gælder lokalplan nr. 1.32, der fastsætter den maksimale bygningshøjde til 1½ etage og den maksimale bebyggelsesprocent til 25. 5

6 Redegørelse Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger der inden for kommuneplanes rammeområde 1E3 og lokalplan toetagers erhvervsejendomme som naboer. Nabogrunden syd for lokalplanområdet anvendes til salg af personbiler, hvor bebyggelsen er på 1 etage. Foto af nuværende udstillingsareal inden for lokalplanområdet, Vejlebrovej nord for lokalplanområdet og erhvervsejendomme vest for lokalplanområdet. Nuværende anvendelse Lokalplanområdet er en del af en m 2 grund på matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj, der hidtil er blevet anvendt til salg af personbiler. Foto af nuværende udstillingsareal inden for lokalplanområdet og bilforretning umiddelbart syd for lokalplanområdet. I baggrunden ses toetagers erhvervsejendomme. Lokalplanområdet omfatter den nordlige del af grunden, der er blevet anvendt som udstillingsareal til parkering af biler. Udstillingsarealet er i dag omgivet af et trådhegn. 6

7 Redegørelse Terrænforhold Lokalplanområdet er lavtliggende i kote ca. 2, og med frit vandspejl konstateret ét sted ca. 1,4 m under terræn. Der er tale om et tidligere engområde, hvor der er sket en lille opfyldning og udjævning af terrænet i forbindelse med byggemodningen. LOKALPLANENS INDHOLD I det følgende er beskrevet de anlæg og aktiviteter lokalplanen giver mulighed for at etablere. Der er dog ikke knyttet en handlepligt til lokalplanen, og den hindre derfor ikke hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte. Lokalplanområdets størrelse og zoneforhold Lokalplanområdet er på ca m 2 og udgør inden udstykning den nordlige del af matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanområdets hoveddisponering Lokalplanen giver mulighed for, at der på den sydlige del af lokalplanområdet etableres erhvervsaktiviteter i form af en detailhandelsbutik på op til m 2 bruttoetageareal. Nord og øst for den nye bebyggelse kan der ud mod Vejlebrovej og Ishøj Strandvej etableres parkeringspladser og grønne friarealer. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må som helhed ikke overstige 80, og bygningshøjden må ikke overstige 9 m, svarende til de hidtil gældende rammebestemmelser. Parkering og vejforhold Der skal ved etablering af en butik i lokalplanområdet etableres en 9 m bred ind- og udkørsel til Industriskellet. Denne indkørsel skal udformes således, at både varetransport med lastbil og trafik fra kunder og personale kan komme sikkert til og fra lokalplanområdet. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen lavet en trafikredegørelse, hvor det anslås, at der vil køre ca. 525 biler pr. døgn til og fra butikken og ca. 80 biler pr. time til og fra butikken i spidstimebelastningen. Det vurderes at lokalplanens parkerings- og vejforhold på tilfredsstillende vis kan håndtere den kommende trafik. Der forventes let forhøjede gennemsnitlige ventetider for biler, der fra Vejlebrovej kører ind i lyskrydset Vejlebrovej/ Ishøj Strandvej, men trafikafviklingen vil fortsat kunne ske uden problemer. 7

8 Redegørelse Der vil på en stor del af det ubebyggede areal blive etableret parkeringspladser til betjening af områdets brugere. Alle parkeringsarealer og veje i lokalplanområdet skal være befæstede. Nær indgangen til butikken skal der reserveres p-pladser til handicapkøretøjer. Byggeriets udformning Der udlægges i lokalplanen et byggefelt, som angivet på kortbilag 2, hvor bebyggelse og udendørs oplag skal placeres. Uden for byggefeltet kan der alene placeres udhuse, cykelskure og overdækninger på tilsammen maksimalt 50 m 2, i nær sammenhæng med bebyggelsen. Der må inden for byggefeltet etableres bebyggelse med maksimalt 9 meters højde, svarende til den maksimale tilladte totalhøjde for bygninger i det omkringliggende erhvervsområde. Lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser for byggeriets udformning med hensyn til farve- og materialevalg. Lokalplanen tillader ikke større bygningshøjde end i det tilstødende erhvervsområde, som lokalplanområdet hidtil har været en del af. Ligeledes adskiller bestemmelserne for farve- og materialevalg sig ikke væsentlig fra det omkringliggende erhvervsbyggeri. Da lokalplanområdet i øvrigt ligger omkranset af bebyggelse vurderes det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for at opføre, ikke at påvirke kystlandskabet. Principtegning af facade mod Vejlebrovej. Principtegning af facader mod Industriskellet (til venstre) og Ishøj Strandvej (til højre). 8

9 Redegørelse Ubebyggede arealer Udover parkeringsarealer kan de ubebyggede arealer anvendes til grønne friarealer og i et vist omfang udendørs oplag. De grønne friarealer vil være placeret som smalle bræmmer ud mod Industriskellet, Vejlebrovej og Ishøj Strandvej. De grønne friarealer skal bestå af tæt, lav beplantning. Udendørs oplag kan alene finde sted inden for det angivne byggefelt på kortbilag 2, i tæt sammenhæng med bebyggelsen. Lokalplanens bestemmelser sikre således samlet at lokalplanområdet får et ryddeligt udseende. Skiltning Der kan i lokalplanens nordøstlige hjørne i en afstand af indtil 2,5 m fra skel mod Ishøj Strandvej opsættes et skilt med et firmalogo på maksimalt 2,5 x 2,5 m og med en højde på maksimalt 7 m. Skiltet skal godkendes af Københavns Amt som er vejmyndighed. Der kan på bygningens facade mod Vejlebrovej samt på gavle mod Industriskellet og Ishøj Strandvej opsættes et firmalogo. På bygningens facade mod Vejlebrovej kan der opsættes permanente udhængsskabe eller lignende til opsætning af plakater. Der kan ved indgangen til butikker i lokalplanområdet opsættes en vitrine. Der kan opsættes den nødvendige belysning og skiltning til oplysning og betjening af brugere af området under forudsætning af, at det ikke er til gene for de omboende. MILJØFORHOLD I det følgende er der redegjort for miljøforhold af betydning for lokalplanområdet. Støjforhold Der vil i forbindelse med driften af detailhandelen i lokalplanområdet forekomme almindelig støj i forbindelse med vareindlevering samt trafik til og fra området. Lokalplanområdet ligger i et erhvervsområde. For områdetypen erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder gælder følgende grænseværdier, som er baseret på Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder: 9

10 Redegørelse Mandag-fredag kl , Lørdag: kl Mandag-fredag kl , Lørdag: kl , Søn- og helligdage kl Alle dage: kl db(a) 45 db(a) 40 db(a) Disse støjgrænser vil blive lagt til grund for administrationen af lokalplanområdet. De til enhver tid gældende støjgrænser ifølge miljøbeskyttelsesloven vil i øvrigt blive overholdt. Jordforurening Der er på 4 lokaliteter i lokalplanområdet foretaget boreprøver, som er analyseret for forureningskomponenter. Der er ikke registreret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, hvorfor muld og fyldjord i området vurderes som uforurenet. Omkring 75 m 3 lettere forurenet jord omkring tekniske anlæg i jorden vil blive fjernet i forbindelse med en realisering af denne lokalplan. Matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj er kortlagt af Københavns Amt på vidensniveau 1 i henhold til jordforureningsloven. Det forventes, at amtet efter en udmatrikulering af lokalplanområdet og fjernelse af de 75 m 3 lettere forurenet jord vil lade lokalplanområdet udgå af kortlægningen af forurenede grunde. Det vurderes, at driften af lokalplanområdet ikke vil give anledning til jordforurening. Der skal i jordforureningsspørgsmål gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord: 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om jordforurening, skal kommunal-bestyrelsen underrette amtsrådet herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 10

11 Redegørelse Stk. 2. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område, der i Regionplan 2001 for Københavns Amt er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger i et område, der af amtet er udlagt som vandindvindingszone omkring to vandindvindingsboringer. Det er en beskyttelseszone for nedsivning af uønskede stoffer. Alt spildevand samt opsamlet regnvand vil blive ledt til separate ledninger i det kommunale kloaknet til henholdsvis spildevand og regnvand. Erhvervsaktiviteterne som lokalplanen giver mulighed for forventes derfor ikke at have betydning for drikkevandsinteresserne i området. Affald De erhvervsaktiviteter lokalplanen giver mulighed for forventes altovervejende at medføre produktion af affald i form af papir/pap og plastik fra brugt emballage samt affald i form af dagrenovation. Alt affald fra lokalplanområdet vil blive håndteret i henhold til Regulativ for erhvervsaffald for Ishøj Kommune. Der påregnes ikke lugtgener i forbindelse med erhvervsaktiviteterne i lokalplanområdet. Der kan inden for lokalplanområdet opstilles genbrugscontainere til indsamling af glas, papir og lignende. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING I det følgende beskrives lokalplanens forhold til den eksisterende planlægning for området. Planloven Lokalplanen ligger inden for det der i planloven defineres som den kystnære del af byzonen og inden for kystnærhedszonen. Det har dog ikke nogen praktisk betydning, da lokalplanområdet er placeret i eksisterende bymæssig bebyggelse, og ikke får direkte forbindelse med kystlandskabet, og dermed ikke vil påvirke det visuelt. Da den maksimale, tilladte bygningshøjde i lokalplanområdet er 9 m, svarende til bestemmelserne i lokalplan , som nærværende lokalplan afløser, sker der ikke nogen 11

12 Redegørelse ændring af påvirkningen af landskabet over længere afstande. Med en lavere tilladt maksimal højde for et skilt på 7 m vil det ligeledes være uden betydning for landskabsoplevelsen over længere afstande. Regionplan 2001 I tillæg nr. 8 til Regionplan 1997 for Københavns Amt er der foretaget afgrænsning af et knudepunktcenter omkring Ishøj S-togsstation samt 4 nærtliggende lokalcentre. Afgrænsningen af centrene i tillæg nr. 8 er videreført som en del af Regionplan HUR har i 2001 overtaget regionplankompetencen fra Københavns Amt, og har i et regionplantillæg om detailhandel fra juli 2004 fastlagt de centrale byområder i hovedstadsregionen, hvor inden for detailhandel af regional betydning kan lokaliseres. For byområdet omkring Ishøj S-togstation er der i tillægget fra 2004 ikke fastsat noget loft, for hvor store arealer kommunen kan anvende til butiksformål. Det er således Ishøj Kommune, der inden for centerområdet ved Ishøj S-togsstation fastsætter rammen for de arealer, der kan anvendes til butiksformål. Inden for de centrale byområder er den maksimale butiksstørrelse dog generelt fastsat til m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker for nye butikker. HUR har i et regionplantillæg fra 2004 om harmonisering af stationsnærhedsprincippet angivet, at lokalisering af kontor og serviceerhverv, herunder detailhandel, skal ske inden for en principiel afstand af 1000 m fra S- togsstationer. Det er kommunerne, der efterfølgende konkret afgrænser de stationsnære områder i et helt antal rammeområder. Lokalplanområdet ligger ca. 800 m fra Ishøj S-togsstation og udgøres i kommuneplanen af et helt rammeområde, der ligger inden for det afgrænsede stationsnære område. Lokalplanområdet ligger uden for regionplanlagte områder med kulturhistorisk interesse, og der er i lokalplanområdet ikke registeret fund af fortidsminder. Kommuneplanstrategi 2003 Kommuneplanstrategien afløser ikke den eksisterende kommuneplan, men angiver de overordnede prioriteringer inden for nogle enkelte temaer, herunder byudvikling og byomdannelse. 12

13 Redegørelse Ishøj Kommune er et meget tæt byområde og har i øjeblikket ikke mulighed for at udvide sit byareal. Det er derfor nødvendigt at udnytte mulighederne for byomdannelse og fortætning for at lokalisere ny bebyggelse. Erhvervsområdet ved Industrivangen og Industriskellet ligger i et område, der kaldes Byområdet i kommuneplanstrategien. Der er her mulighed for, at etablere blandt andet servicevirksomheder, der jf. regionplanen omfatter detailhandel. Videre ønskes dette erhvervsområde på sigt delvist omdannet til boligområde. Lokalplanen ligger således inden for rammerne af de prioriteringer, der er fastlagt i kommuneplanstrategien mht. lokalisering af nye servicefunktioner i Byområdet, samt i nærheden af et på sigt muligt nyt boligområde i erhvervsområdet ved Industrivangen og Industriskellet. Kommuneplan I kommuneplanen er der fastlagt en række generelle rammebestemmelser for hele kommunen, som skal respekteres ved lokalplanlægning. Af særlig betydning for lokalplanområdet gælder bestemmelsen om, at der uden for kommuneplanlagte centerområder alene kan etableres dagligvarebutikker på op til m 2, samt at der i lokalcentre kan etableres dagligvarebutikker på op til m 2. Da lokalplanen giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på op til m 2 (bruttoetageareal), og da området ligger uden for de eksisterende centerområder, kræves der derfor vedtagelse af nyt kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens byområde 1E3 og er omfattet rammebestemmelserne fastlagt i kommuneplantillæg nr. 5, der fastlægger følgende: Området er udlagt til: Erhvervsformål. Bebyggelsens art: Industri- og håndværksvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed, forsamlingslokaler samt virksomhed som har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området. Bebyggelsesprocent: Maks. 80. Antal etager: Maks. 2. Højde: Maks. 9 m. 13

14 Redegørelse Kommuneplantillæg nr. 5 afløses for lokalplanområdets vedkommende med vedtagelse af vedlagte kommuneplantillæg nr. 11. Heri angives, at der kan etableres et nyt centerområde med en ramme for detailhandel på op til m 2 bruttoetageareal. Hele erhvervsområde 1E3 ligger inden for de konkrete afgrænsede stationsnære arealer omkring Ishøj S- togsstation. Lokalplanen ligger med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 11 inden for kommuneplanens rammer for etablering af detailhandel. Lokalplan Lokalplanområdet udgjorde den nordøstligste del af lokalplan , og som inden for lokalplanområdets afgrænsning afløses ved denne lokalplans endelige vedtagelse. Lokalplan omfatter et ca. 12,5 ha stort erhvervsområde i byzone, som kan anvendes til lettere industri og håndværksvirksomhed, kontor- og serviceerhverv m.m. Den maksimale bebyggelsesprocent og bygningshøjde er er fastsat til henholdsvis 80 % og 9 m. Strategisk miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal den ansvarlige myndighed for udarbejdelsen af lokalplaner og kommuneplantillæg lave en miljøvurdering af planerne, hvis det forventes, at de vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Ishøj Kommune vurderer ikke, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. I vurderingen af dette er der lagt vægt på følgende forhold. Lokalplanområdet ligger ca. 800 m syd for Ishøj Bycenter, der rummer 30 butikker, heraf et varehus (Bilka) på ca m 2, 9 dagligvarevarebutikker på til sammen ca m 2, og 20 udvalgsvarebutikker på til sammen ca m 2. Det samlede detailhandelsareal i bycenteret er på ca m 2, hvortil kommer ca m 2 bolig og m 2 offentlige og private serviceerhverv. Der er i forbindelse med centeret ca parkeringspladser samt bus- og S-togsstation. Ishøj bycenter vurderes uanset vedtagelsen af denne lokalplan at forblive det dominerende knudepunkt i kommunen for både detailhandel og trafikafvikling. 14

15 Redegørelse Lokalplanen er, med sine maksimalt m 2 detailhandel, placeret inden for kommuneplanens stationsnære områder. Lokalplanen vil derfor ikke medføre spredning af byfunktioner, der pga. besøgsmønster og trafikintensitet, ønskes lokaliseret stationsnært, hvor tilgængeligheden optimeres og afhængigheden af biltransport minimeres. Lokalplanen giver ikke mulighed for et byggeri, der kvantitativt eller kvalitativt, ligger udover de hidtil gældende lokalplanbestemmelser. Der vil derfor ikke ske en væsentlig ændring af den landskabelige påvirkning eller miljøpåvirkningen i øvrigt. Endelig er lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg i overensstemmelse med både kommuneplanen og regionplanen, hvad angår lokalisering af detailhandel. Denne afgørelse bekendtgøres med fremlæggelse af lokalplanforslag nr og kommuneplantillæg nr. 11. I henhold til planlovens 58, stk.1, nr. 4 kan afgørelsen påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage over denne afgørelse skal være indgivet skriftligt til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Udnyttelsen af lokalplanens bestemmelser er afhængig af tilladelse eller dispensation fra følgende myndigheder. Fuldt udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder kræver, at Københavns Amt giver dispensation fra eksisterende vejbyggelinjer. Da lokalplanområdet er registreret på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven skal Københavns Amts anvisninger følges, jf. jordforureningsloven. Findes der fortidsminder under jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001 med ændringer af 9. juni 2004). Jordarbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet og fundet straks anmeldes til Museet på Kroppedal. 15

16 Lokalplanbestemmelser LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til detailhandel, at fastlægge omfanget, placeringen og karakteren af ny bebyggelse, at sikre vejadgang, parkerings- og friarealer, erstatte bestemmelserne i lokalplan for lokalplanområdet. 2 Områdeafgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter dele af matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj, som vist kortbilag 1 og Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål til detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer. 3.2 Det samlede bruttoetageareal til detailhandel i lokalplanområdet må maksimalt udgøre m Der må etableres de nødvendige faciliteter for at anvende området til detailhandel på drifts- og sikkerhedsmæssig vis. 3.4 Der må i lokalplanområdet ikke etableres beboelse. 4 Udstykning 4.1 Matrikulære ændringer må kun gennemføres efter godkendelse af Byrådet, og kun hvis de er i overensstemmelse med planens intentioner om at skabe et lokalcenter for detailhandel. 16

17 Lokalplanbestemmelser 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra en op til 9 m bred overkørsel til Industriskellet, placeret efter princippet vist på kortbilag Der skal inden for lokalplanområdet etableres mindst 1 p- plads pr. 30 m 2 publikumstilgængeligt butiksareal, placeret efter princippet vist på kortbilag Der skal nær indgangen til butikken etableres mindst 2 p- pladser forbeholdt handicapkøretøjer. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydermur eller tagflade må gives en højde, der overstiger 9 m over terræn. 6.3 Bebyggelsen må ikke overstige 1 etage eksklusiv kælder. 6.4 Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. 6.5 Udhuse, cykelskure og overdækninger på til sammen maksimalt 50 m 2 kan opføres uden for byggefeltet, i nær sammenhæng med ny bebyggelse. 6.6 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn kræver Ishøj Kommunes tilladelse. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ydervægge skal fremstå som betonmur, blank eller pudset mur eller som vandskuret og evt. malet i jordfarveskalaen, grå eller hvid. Mindre partier kan dog udføres af andre materialer som f.eks. træ, eternit, glas eller metalplader evt. med malet overflade. 17

18 Lokalplanbestemmelser 7.2 Tage skal udføres som sadeltage med en hældning på mellem 15 og 45 grader og være beklædt med røde tegleller betontagsten. 8 Ubebyggede arealer * 8.1 Ubebyggede arealer kan anvendes til adgangsarealer, parkeringspladser og grønne friarealer efter en af Byrådet godkendt beplantnings- og belægningsplan. 8.2 Adgangsarealer og parkeringspladser skal være befæstede. 8.3 Grønne friarealer mod Industriskellet, Vejlebrovej og Ishøj Strandvej skal holdes som grønne arealer med tæt, lav beplantning. 8.4 Udendørs oplag må kun finde sted i sammenhæng med bebyggelse inden for det angivne byggefelt på kortbilag Belysning af parkeringsarealer og friarealer skal udføres med ensartede armaturer, som ikke er højere end 6 m, og som ikke efter Byrådets skøn er til gene for de omboende. 9 Skilte 9.1 Der må i lokalplanområdets nordøstlige hjørne, inden for en afstand af 2,5 m fra skel mod Ishøj Strandvej, opsættes et skilt med firmalogo på maksimalt 2,5 x 2,5 m på en stander med en højde på maksimalt 7 m. 9.2 Der må opsættes skilte med firmalogo på facaden og på hver gavl, med en størrelse på maksimalt 2,5 x 2,5 m. 9.3 Skilte på facaden, gavle og standeren må være gennemlyste, men må ikke virke generende for trafikken eller omkringliggende ejendomme. Skiltene skal være ubevægelige. 9.4 Der må opsættes de skilte der er nødvendige for at guide og vejlede brugere af lokalplanområdet. * Opmærksomheden henledes på, at ethvert anlæg inden for byggelinjen til Ishøj Strandvej skal godkendes af Københavns Amt som vejmyndighed. 18

19 Lokalplanbestemmelser 9.5 Der må på facaden ud mod Vejlebrovej opsættes permanente plakatholdere, udhængsskabe eller lignende til opsætning af plakater. Plakatholdere skal etableres med yderrammer og gennemsigtig frontafskærmning. 9.6 Der kan ved indgangen til hver butik opsættes en vitrine. 9.7 Byrådet kan give tilladelse til anden skiltning, hvor særlige forhold taler herfor, f.eks. ved etablering af flere selvstændige butikker i lokalplanområdet eller i forbindelse med udstykninger. 10 Tekniske anlæg 10.1 Der må i lokalplanområdet opstilles de nødvendige tekniske installationer som el- og teleskabe eller lignende Alle forsyningsledninger skal føres i jorden Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas Der skal i lokalplanområdet etableres separatkloakering, således at regnvand fra tage og overflader samt spildevand afledes til hvert sit ledningssystem. 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før parkeringspladserne jf. 5.2 er anlagt. 12 Ophævelse af lokalplan Den af Ishøj Byråd den 4. november 2003 vedtagne lokalplan ophæves for det i nærværende lokalplan afgrænsede område. 13 Servitutter Følgende servitutter ophæves i henhold til lov om planlægning 15, stk. 2, nr. 16, for den del af matrikelnummer 19d, Ishøj By, Ishøj, der er omfattet af nærværende lokalplans bestemmelser: Byrde Dato Aktnummer G Lokalplan med tillæg nr. 5 til kommuneplanen for Ishøj Kommune. 19

20 Lokalplanbestemmelser 14 Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning vedtaget af Ishøj Byråd den 7. juni På Byrådets vegne, Ole Bjørstorp borgmester (sign) Ole Horskær Madsen teknisk chef (sign) 20

21 Kortbilag Kortbilag 21

22 Kortbilag 22

23 Kortbilag 23

24 Kommuneplantillæg KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 11 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på tilhørende kortbilag viste område. Området afgrænses mod vest af Industriskellet, mod nord af Vejlebrovej, mod øst af Ishøj Strandvej og mod syd af ejendomsskel. Området benævnes 1E6 og udlægges i kommuneplanen som et centerområde. Nedenstående bestemmelser optages i kommuneplanen for området: Område 1E6 Området er udlagt til: Centerområde til erhvervsformål. Bebyggelsens art: Kontor- og servicevirksomhed, herunder detailhandel, samt virksomhed som har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området. Bebyggelsesprocent: Maks. 80. Butiksareal: Maks m 2 bruttoetageareal. Antal etager: Maks. 2. Højde: Maks. 9 m. Ophævelse af kommuneplantillæg nr. 5 Det af Ishøj Byråd den 4. november 2003 vedtagne tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Ishøj Kommune ophæves for det i nærværende tillæg afgrænsede område. Vedtagelsespåtegning Tillæg 11 til kommuneplan er i henhold til 11 i lov om planlægning vedtaget af Ishøj Byråd den 7. juni 2005 På Byrådets vegne, Ole Bjørstorp borgmester Ole Horskær Madsen teknisk chef

25 Kommuneplantillæg (sign) Kortbilag til kommuneplantillæg nr. 11 (sign) 25

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67. Område til butiksformål i nord/vestbyen. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67. Område til butiksformål i nord/vestbyen. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Område til butiksformål i nord/vestbyen Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 02.06.87 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003

LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER LOKALPLAN 1.41 ISHØJ IDRÆTS- OG FRITIDSCENTER. Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 LOKALPLAN 1.41 Ishøj Kommune 2003 LOKALPLAN 1.41 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål side 3 Lokalplanens område side 4 Lokalplanens indhold side 4 Forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 78 For Strandgadekarreen i Hvide Sande

Lokalplan nr. 78 For Strandgadekarreen i Hvide Sande Lokalplan nr. 78 For Strandgadekarreen i Hvide Sande INDHOLD INDHOLD Indledning Om lokalplanen 2 Indsigelser og bemærkninger 2 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Formålet med lokalplanen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere