Overenskomst for chauffører i København indenfor Benzin- og Oliebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2007-2010 for chauffører i København indenfor Benzin- og Oliebranchen"

Transkript

1 TransporTgruppen Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Overenskomst for chauffører i København indenfor Benzin- og Oliebranchen Overenskomst mellem BOA Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og 3F Chaufførernes Fagforening, København 2. udgave, januar 2009

2

3 Overenskomst for chauffører i København mellem BOA Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og 3F Chaufførernes Fagforening, København vedrørende løn- og arbejdsforhold for de hos foreningens medlemmer beskæftigede chauffører 2. udgave, januar 2009

4 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid... 4 Stk. 1. Normal arbejdstid... 4 Stk. 2. Varierende ugentlig arbejdstid... 4 Stk. 3. Varsling af medarbejderens arbejdstid... 5 Stk. 4. Turnus/holddrift... 5 Stk. 5. Lokal forsøgsordning iht. arbejdstidstilrettelægning... 5 Varierende ugentlig arbejdstid... 6 Stk. 6. Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag... 6 Stk maj Aflønning... 7 Stk. 6. Faglært tillæg Overarbejde Af- og pålæsning Tærepenge Chauffører Overnatning Beklædning Sygdom/barsel, ulykkestilfælde og barnets første sygedag Valg af tillidsmand Tillidsmandens pligter og rettigheder Afskedigelse af tillidsmand Ferie Særlig opsparing Opsigelse Faglig strid Helbredsundersøgelser Pension Barsel/pension Dobbeltbeskæftigelse Kompetenceudvikling Stk. 1. IKV-samtaler Stk. 2. Læse- og stavefærdigheder Stk. 3. Frihed til efter- og videreuddannelse Stk. 4. Bisidder ved kompetence/uddannelsesplan Stk. 5. Aflønning under uddannelse Stk. 6. Uddannelse og turnus Stk. 7. Indtræden efter endt uddannelsestid

5 Stk. 8. Uddannelse uden for arbejdstiden Stk. 9. Afskedigelse pga. omstruktureringer Varighed, fredspligt mm Bilag I. Protokollat af 26. marts Bilag II. Protokollat om kompetenceudviklingsfond Formål Frihed til uddannelse Økonomisk grundlag Administration af indbetalte bidrag Ansøgninger Anvendelse af fondens midler Kompetenceudvikling administreret i virksomheden Andre overenskomstområder og virksomheder med tiltrædelse til en mellem BOA og 3F indgået overenskomst Grundbetingelser for ordningen Bilag III. Ekstrakt af dokument af 9. januar Bilag IV. Holddriftsaftale Almindelige arbejdstidsbestemmelser Særlige arbejdstidsbestemmelser Betaling for holddriftsarbejde Overarbejde Manglende varsel Manglende varighed og afbrydelse af holddriftsarbejde Overflytning Arbejde på eller forskydning af fridage Lokalaftaler Aftalens parter, fortolkning mv Bilag V. Arbejdstidsregler for lufthavne Bilag VI. Afspadsering af overarbejde Bilag VII. Overgang fra feriegodtgørelse til ferie med løn Bilag VIII. Protokollat om fremtidige arbejdsformer Bilag IX. Protokollat vedr. sammenskrivning af overenskomster Bilag X. Seniorpolitik/Socialt kapitel Lønopstilling: Indeks:

6 1. Arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge. Den daglige arbejdstid kan lægges mellem kl og kl Tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør samt spisetidens lægning inden for de nævnte klokkeslæt fastsættes efter aftale mellem den pågældende arbejdsgiver og medarbejderen/ne lokalt, om fornødent under organisationernes medvirken. For normaltimer, der mandag til fredag effektueres efter kl betales et tillæg på 20%. Samme tillæg betales for normaltimer på lørdage. Såfremt normalarbejdstid fastlægges til lørdage, gælder den begrænsning, at ingen medarbejder er pligtig at arbejde i normaltid mere end 12 lørdage om året, medmindre andet aftales lokalt med tillidsrepræsentanten og/eller 3F Chaufførernes Fagforening, København. Stk. 2. Varierende ugentlig arbejdstid Der kan aftales varierende ugentlig arbejdstid. Ved varierende u- gentlig arbejdstid forstås en normal ugentlig arbejdstid uden for holddrift, men hvor længden af de enkelte arbejdsdage og den enkelte arbejdsuge kan variere. Arbejdstiden i den enkelte uge kan dog højst afvige 7 timer i henholdsvis op- og nedadgående retning, og ingen normal arbejdsdag må være over 9,5 normaltime. Den varierende ugentlige arbejdstid skal have en varighed af mindst 4 uger, men kan fastsættes for længere perioder, når blot periodens gennemsnitlige arbejdstid udgør 37 timer pr. uge. Eventuelle ændringer i fastlagte arbejdsplaner skal varsles med mindst 1 uges varsel. Tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør samt spisetidens lægning inden for de nævnte klokkeslæt fastsættes efter af- 4

7 tale mellem den pågældende arbejdsgiver og medarbejderen/ne lokalt, om fornødent under organisationernes medvirken. Stk. 3. Varsling af medarbejderens arbejdstid Ved etablering af arbejde på forskudt arbejdstid, skal der gives mindst 3 dages varsel, således at der efter varslets udløb intet tillæg betales til chauffører for den tid, der ligger indenfor kl og kl Såfremt varsel ikke er givet, betales indtil varslets udløb efter reglerne for overarbejde for den tid, der falder udenfor medarbejderens normale dagarbejdstid. Forskydes arbejdstiden således, at den begynder før kl , eller slutter efter kl i de under stk. 1 nævnte perioder betales for den tid, der ligger udenfor de nævnte tidspunkter de sædvanlige tillæg for arbejde udenfor normal dagarbejdstid. Kræves der i tilslutning til forskudt arbejdstid udført overarbejde, betales dette med de normale overarbejdstillæg. Når en medarbejder på arbejdsgiverens foranledning uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet på forskudt tid, erholder han, for så vidt arbejdet ikke strækker sig over mindst en uge, de sædvanlige tillæg for arbejde uden for den normale dagarbejdstid. Der er dog enighed om, at der for den enkelte arbejder kan forekomme 2 forskellige arbejdstider i løbet af en uge, men sådanne ordninger skal have mindst 4 ugers varighed. Stk. 4. Turnus/holddrift BOA/3F s holddriftsaftale finder anvendelse. Se Bilag IV. Stk. 5. Lokal forsøgsordning iht. arbejdstidstilrettelægning Der er imellem parterne aftalt en mulighed for et forsøgsprojekt. Der kan træffes aftaler om nedenstående særordninger vedr. særlig arbejdstidstilrettelægning. Aftalen kan indgås mellem tillidsrepræsentanten på virksomheden og virksomhedens ledelse. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med 3F Chaufførernes Fagforening, København*. 5

8 * Parterne er enige om følgende fortolkning: Hvis der er indgået en aftale med en tillidsrepræsentant, og der på et tidspunkt ikke er valgt tillidsrepræsentant, indtræder 3F Chaufførernes Fagforening, København som aftalepart. Såfremt der ønskes etableret særordninger, som ikke omfattes af det nedenfor omhandlede eksempel, optages der forhandling herom mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten samt 3F Chaufførernes Fagforening, København, og ordningens gennemførelse beror på, om der kan opnås enighed herom. De indgåede aftaler kan opsiges med 8 ugers varsel til en uges udgang. Varierende ugentlig arbejdstid Arbejdstiden kan iværksættes med varierende ugentlig arbejdstid, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden i den enkelte uge må ikke overstige 42 timer. Forudsætningen for varierende ugentlige arbejdstider er, at de fastlægges for mindst 4 uger og indtil 12 måneder ad gangen, og at det angives ved opslag eller anden form for meddelelse, hvorledes arbejdstiden er fordelt over perioden. Igangsætningen aftales mellem parterne og umiddelbart efter afslutningen evalueres forsøget. Derefter forhandles en eventuel e- nighed om aftalens videreførelse som aftalestof i parternes overenskomster. Stk. 6. Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag Grundlovsdag og Juleaftensdag er hele fridage med fuld løn under forudsætning af at der lides et indtægtstab. Hvis der arbejdes, betales et tillæg på 100%. Nytårsaftensdag slutter arbejdet kl , idet der arbejdes gennem spisepausen uden særligt vederlag. Stærkt presserende arbejde kan dog kræves udført efter ovenanførte tid og betales da med et tillæg af 100%. Stk maj 1. maj slutter arbejdet kl , idet der dog arbejdes gennem spisepausen uden særligt vederlag. Presserende arbejde kan kræ- 6

9 ves udført efter det anførte tidspunkt og betales da som overarbejde. 2. Aflønning Stk. 1. Månedslønnen for chauffører, der er fastsat bl.a. under hensyn til, at der ydes chaufføren særligt vederlag for på- og aflæsning samt afbæring, at den indeholder godtgørelse for betjening af vognvægte samt for kørsel med store lastvogne og fejltællingspenge ved inkassation, og at chaufføren erholder beklædning, jf. 7, udgør pr. 1. marts 2007 kr ,56 pr. måned, og reguleres de følgende år med pr. 1. marts 2008: kr. 3,00 pr. time kr. 481,00 pr. måned, pr. 1. marts 2009: kr. 3,00 pr. time kr. 481,00 pr. måned. Stk. 2. Til den i stk. 1 anførte grundløn ydes et tillæg på kr. 497,05 pr. måned for kørsel med store vogne etc., samt et tillæg på kr ,71 pr. måned som et særligt olietillæg. Storvognstillægget forhøjes pr. 1. marts 2008 med kr. 0,25 pr. time og pr. 1. marts 2009 med kr. 0,25 pr. time. Olietillægget forhøjes pr. 1. marts 2008 med kr. 1,65 pr. time og pr. 1. marts 2009 med kr. 1,65 pr. time. Stk. 3. Lønopstilling (se lønopstilling). Stk. 4. Såfremt én af de lokale parter ønsker det, kan der optages forhandling om eventuel indførelse af produktivitetsfremmende lønsystem eventuelt under organisationernes medvirken. Stk. 5. Chauffører, der oplærer nye medarbejdere (herunder elever) får i oplæringsperioden kr. 10,90 pr. time. Stk. 6. Faglært tillæg Medarbejdere, der er i besiddelse af erhvervsuddannelsesbevis ( svendebrev ), får med virkning fra den 1. marts 2007 et tillæg på kr. 3,00. Tillægget forhøjes med kr. 0,50 pr. 1. marts 2008 og pr. 1. marts

10 Erhvervsuddannelsen skal være en relevant transport- eller logistikuddannelse for den pågældende medarbejders beskæftigelsesområde (f.eks. lageruddannelse på lagerområde). Disse medarbejdere får anciennitetstillæg udbetalt fra første ansættelsesdag. Stk. 7. Til alle chauffører med 1 års anciennitet ydes et tillæg på kr. 6,20. Anciennitetstillægget forhøjes pr. 1. marts 2008 med kr. 1,15 pr. time og pr. 1. marts 2009 med kr. 1,15 pr. time. Ancienniteten kan overføres mellem BOA s medlemmer. Stk. 8. Daglønnede chauffører aflønnes med 1/160,33 af de i 2 stk. 1 og 2 nævnte lønandele pr. time plus et særligt tillæg på kr. 23,00 pr. dag, hvori er inkluderet den i mæglingsforslaget af 6. marts 1967 fastsatte søgnehelligdagsbetaling på 3%. Daglønnede arbejdere kan dog ikke aflønnes for færre timer end den pågældende dags normale arbejdstid, medmindre antagelsen er sket efter normal arbejdstids begyndelse, i hvilket tilfælde der skal aflønnes for mindst 4 timer. Stk. 9. For normaltimer, der mandag til fredag effektueres efter kl , betales et tillæg på 20%. Samme tillæg betales for normaltimer på lørdage. Tillægget udgør pr. time 1. marts marts marts 2009 kr. 25,43 kr. 26,41 kr. 27,39 Tillægget udbetales også ved eventuelt overarbejde i direkte forbindelse med ovennævnte normaltimer. Stk. 10. Lønudbetaling kan finde sted kontant, ved check eller ved indbetaling i pengeinstitut. Stk. 11. En måned regnes til 160,33 timer. Stk. 12. Retningslinier for praktisering af månedsløn: 1. Månedslønnen skal i de tilfælde, hvor der anvendes bankoverførsel, være til disposition på den 3. sidste bankdag i måneden. 8

11 2. Medarbejdere kan ansættes direkte på månedsløn og skal overgå til månedsløn efter 1 års uafbrudt beskæftigelse. 3. Alle variable tillæg, som f. eks overarbejdstillæg, holddriftstillæg, resultatløn, arbejdsbestemte tillæg m.m., afregnes månedsvis bagud således, at tillæg optjent i f.eks. januar måned udbetales sammen med den faste månedsløn for februar måned ultimo februar. Fradrag i den faste månedsløn på grund af sygdom, frihed eller lignende afregnes som variable tillæg altså ved lønafregningen i den følgende måned. 4. Ved overgang fra dagløn/timeløn til månedsløn kan der lokalt aftales en overgangsordning. 5. Ved ferie forholdes der således: a. Ved ferie af mere end 1 uges varighed modregnes den til ferieperioden svarende faste månedsløn i den måned, hvori ferien holdes. b. Ferie under 1 uges varighed fratrækkes efter reglerne for fravær på grund af frihed og lignende i den faste månedsløn i den følgende måned. 3. Overarbejde Stk. 1. Overarbejde betales med følgende tillæg: De første 3 timer efter normal arbejdstids ophør: 50% Derefter samt søn-, hellig- og fridage: 100% plus eventuelt tillæg iht. 2, stk. 8. Stk. 2. Der afregnes for mindst halve timer. Stk. 3. Overarbejdsprocenterne beregnes for såvel måneds-, som daglønnede arbejdere med 1/160,33 af de i 2, stk. 1 og 2 (henholdsvis 2, stk. 4 og 5) nævnte lønandele. Stk. 4. Ved opgørelse af overarbejde fradrages den til spisning og hvile medgåede tid, ligesom også forsømt tid af den normale ugentlige arbejdstid fradrages overarbejdstiden, medmindre forsømmelsen har fundet sted af en arbejderen utilregnelig grund, som rettidig er anmeldt til arbejdsgiveren og godkendt af denne. Stk. 5. Ved tilsigelse til overarbejde uden forbindelse med den normale arbejdstid betales for mindst 4 overarbejdstimer, dog 9

12 kun 2 overarbejdstimer, hvis det omhandlede arbejde er af mere konstant karakter, f.eks. at det på samme arbejdsplads foregår mindst 4 gange i løbet af en uge. Stk. 6. Ved uvarslet overarbejde søn-, hellig- og fridage betales et ekstra beløb, svarende til et tillæg på 100%. 4. Af- og pålæsning Stk. 1. Chaufføren er ansvarlig for varens rette anbringelse på vognen og for varens rigtige aflevering og skal være behjælpelig med vognens af- og pålæsning, herunder transport af varer fra vognen til bestemmelsesstedet. Stk. 2. Foruden kørsel påhviler det chaufføren at foretage skiftning af skiver i de på vognene installerede ure og at udfylde disse med fornødne oplysninger, at holde sit automobil i ordentlig og driftssikker stand og at udføre mindre reparationer. Chaufføren skal deltage i virksomhedens almindelige arbejde i den tid, han ikke er beskæftiget med kørsel, rengøring eller tilsyn med vognen. Stk. 3. Dersom en chauffør i henhold til stk. 2 udfører arbejde for hvilket lagerarbejdere får tillæg, skal der til chaufføren gives samme nominelle tillæg minus differencen mellem chaufførens og lagerarbejderens timeløn, så aflønningen bliver ens. 5. Tærepenge Chauffører Ved mindst 2,5 times sammenhængende overarbejde ydes der chaufførerne et tillæg på kr. 43,00 i tærepenge. Ved 10,5 times arbejde pr. dag i 4-dages uger ydes der chauffører et tillæg på kr. 43,00 i tærepenge. 10

13 6. Overnatning Hvor chaufføren må overnatte i fremmed by, ophører eventuel overtidsbetaling, når han forlader vognen, og udgifter til kost og logi betales efter godkendt regning. 7. Beklædning Beklædningsregulativet erstattes ved: 1. Parterne er enige om, at en passende beklædning er en naturlig forudsætning for at udføre et godt og sikkert arbejde. 2. Parterne er derfor enige om, at beklædningsregulativet herefter forhandles og administreres lokalt. 3. Måtte der opstå uoverensstemmelser behandles disse efter de fagretlige regler. 4. Parterne er enige om, at der ikke må ske forringelser. 8. Sygdom/barsel, ulykkestilfælde og barnets første sygedag Stk. 1. I tilfælde af sygdom eller ulykke gælder lovbekendtgørelse nr af 28. oktober 2004 med senere ændringer. Stk. 2. Til de arbejdere, der har været beskæftiget 9 måneder i samme firma uden afbrydelse, ydes ved uforskyldt sygdom fuld overenskomstmæssig normalløn i indtil 5 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpegerefusionen fra kommunen ophører og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. 11

14 Stk. 3. Ved ulykkestilfælde, der indtræffer under udførelsen af arbejdet, erholder arbejderen fuld overenskomstmæssig normalløn i indtil 5 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. Medarbejdere med 9 måneders anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges inden for de første 2 måneder, hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden. Stk. 4. Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Løn under graviditetsorlov gælder for graviditetsorlov, der påbegyndes den 1. juli 2004 eller senere. Stk. 5. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov. Stk. 6. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren fuld løn, dog max. kr. 135 pr. time under fravær i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte af forældrene ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Ændringen har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2007 eller senere. 12

15 Fravær og betaling til medarbejderen forudsætter, at den anden af forældrene ikke samtidig er på orlov. Fravær og betaling kan deles mellem forældrene. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Stk. 7. Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald. Stk. 8. Til medarbejdere indrømmes frihed med sygelønsbetaling, når dette er nødvendigt for at kunne passe hjemmeværende børn under 14 år på barnets første sygedag. Ved eventuel misbrug af denne ordning, kan den fratages den enkelte medarbejder, i hvilket tilfælde forbundet dog har påtaleret. Til medarbejdere indrømmes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. Anm.: Ved fuld overenskomstmæssig normalløn forstås den faste månedsløn samt eventuelle faste personlige tillæg plus f.eks. anciennitetstillæg - men altså ikke andre genetillæg og bonus. 13

16 9. Valg af tillidsmand Stk. 1. I enhver virksomhed eller - for større virksomheders vedkommende - enhver afdeling af denne, udvælger de der beskæftigede medarbejdere af deres midte en medarbejder til at være tillidsmand over for ledelsen eller dennes repræsentant. Valget af tillidsmand skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget, der i øvrigt kun er gyldigt, når flere end en tredjedel af de der beskæftigede medarbejdere har stemt for vedkommende. Stk. 2. Tillidsmanden skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har arbejdet mindst 1 år på det pågældende arbejdssted. hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 4, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. I virksomheder eller afdelinger med 6 medarbejdere eller derunder vælges ingen tillidsmand, med mindre begge parter ønsker det. Stk. 3. Valget er ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af forbundet og meddelt Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for forbundet. Stk. 4. Hvor en tillidsmand er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder i stedet for tillidsmanden. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvor vedkommende fungerer, den samme beskyttelse, som den valgte tillidsmand, såfremt betingelserne for at blive valgt til tillidsmand iht. stk. 2 er opfyldt. Stk. 5. På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsmanden på de skift, hvor vedkommende ikke arbejder, og som omfatter mindst 5 arbejdere, udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet, eller såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsmanden. 14

17 Tillidsmandens pligter og rettigheder Stk. 6. Det er tillidsmandens pligt såvel over for sin organisation som overfor ledelsen at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 7. Når én eller flere af tillidsmandens kammerater ønsker det, kan han forebringe deres klager eller henstillinger for ledelsen, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes repræsentant på arbejdsstedet. Føler han sig heller ikke tilfredsstillet ved ledelsens afgørelse, står det ham frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen; men det er hans og hans arbejdskammeraters pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af forbundet. Stk. 8. Hvis medarbejderne på en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en faglig klub eller lignende, skal tillidsmanden være formand. Stk. 9. Tillidsmandens udførelse af de ham påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde. Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde som tillidsrepræsentant. Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtigelser som tillidsmand på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal han forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Hvis en sådan aftale er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsmanden i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderen, kan han ikke afkortes i lønnen for den tid, der medgår hertil. Møder uden for arbejdstiden Stk. 10. Ved møder uden for arbejdstiden på arbejdsgivers foranledning betales som for overarbejde for den tid, der måtte ligge ud over den pågældendes daglige arbejdstid. Stk. 11. Ved samarbejdsudvalgsmøder følges Samarbejdsnævnets retningslinier. 15

18 Afskedigelse af tillidsmand Stk. 12. En tillidsmands afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. Såfremt tillidsmanden har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har han dog krav på 6 måneders varsel. I det første år efter en tillidsrepræsentant er fratrådt som tillidsrepræsentant, er opsigelsesvarslet 1 måned mere end det i 11 anførte. Stk. 13. Når en tillidsmand er valgt, kan hans forhold i varselsperioden normalt ikke afbrydes, før hans organisation har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Stk. 14. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til ovennævnte bestemmelse. Stk. 15. Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsmand, skal han rette henvendelse til BOA, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Stk. 16. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsmanden, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Anm.: For medlemmer af europæisk samarbejdsudvalg gælder samme regler som er gældende for tillidsrepræsentanter. 10. Ferie Stk. 1. Lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med senere ændringer er gældende, idet parterne dog er enige om, at hovedorganisationernes standardaftale A (Kortsystemet) anvendes, og at lovens 28, stk. 1, ikke gælder for denne overenskomst. 16

19 Stk. 2. Med hensyn til overgang fra feriegodtgørelse til ferie med løn henvises til Bilag VII. Stk. 3. Feriefridage. Medarbejderen har ret til 5 feriefridage pr. år. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor 4 henholdsvis 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. For de således etablerede feriefridage skal følgende gælde: 1. Fridagen holdes uden afkortning i uge- eller månedslønnen, idet en feriefridag for fuldtidsbeskæftigede udgør 7,4 time pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. 2. Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. 3. Der kan uanset jobskifte kun afholdes de i stk. 1 nævnte feriefridage i hvert ferieår. 4. Hvis feriedagen(e) begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte ikke afholdes, skal den optjente løn for feriefridagene udbetales. Tilsvarende gælder ved sygdom, tilskadekomst eller barsel. 5. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. ferieloven. 11. Særlig opsparing Stk. 1. Medarbejdere omfattet af overenskomsten, opsparer pr. 1. maj ,5% af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Pr. 1. maj 2008 udgør opsparingen 0,75%, og pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0%. Stk. 2. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Stk. 3. Saldoen opgøres ved udgangen af november måned samt ved fratræden, hvor beløbet udbetales. I 2007 sker udbetalingen dog alene ved kalenderårets udløb. 17

20 12. Opsigelse Stk. 1. Det gensidige opsigelsesvarsel fastsættes til en uge til ophør ved udgangen af en kalenderuge. Stk. 2. Efter 1 års uafbrudt beskæftigelse udgør opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 1 måned til en måneds udgang og fra arbejderside 14 dage til en måneds udgang. Stk. 3. Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse udgør opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 2 måneder til en måneds udgang og fra arbejderside 14 dage til en måneds udgang. Stk. 4. Efter 5 års uafbrudt beskæftigelse udgør opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 3 måneder til en måneds udgang og fra arbejderside 1 måned til en måneds udgang. Stk. 5. Efter 7 års uafbrudt beskæftigelse udgør opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 4 måneder til en måneds udgang og fra arbejderside 1 måned til en måneds udgang. Stk. 6. Efter 10 års uafbrudt beskæftigelse udgør opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 5 måneder til en måneds udgang og fra arbejderside 1 måned til en måneds udgang. Stk. 7. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år erholder ved afskedigelse, de ikke selv har givet anledning til, en godtgørelse svarende til henholdsvis mindst 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 8. Afskedigede arbejdere, der genantages inden 9 måneder efter afskedigelsens ikrafttræden, bevarer den ved afskedigelsen opnåede anciennitet. Ved genansættelse til tidsbestemt arbejde af en varighed op til 3 måneder generhverves ancienniteten ikke. Stk. 9. For uberettiget ophævelse af arbejdsforholdet erlægger den skyldige part en bod svarende til det manglende opsigelsesvarsel. Stk. 10. Organisationerne forpligter sig til at være behjælpelig med at inddrive sådanne bodsbeløb. 18

21 13. Faglig strid Som regler for behandling af faglig strid gælder den mellem hovedorganisationerne senest vedtagne norm. 14. Helbredsundersøgelser Arbejderne er pligtige at deltage i helbredsundersøgelser, hvor sådanne etableres af arbejdsgiveren med henblik på forebyggelse af erhvervssygdomme eller af sikkerhedsmæssige årsager. 15. Pension Med virkning fra 1. januar 1993 gælder en obligatorisk pensionsordning, etableret gennem pensionsaftale mellem BOA og PFA. Ansatte, der er fyldt 20 år, og som i forvejen er omfattet af BOA s pensionsaftale med PFA eller en tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold, eller i mindst 2 måneder inden for de seneste 2 år har arbejdet under en overenskomst mellem på den ene side 3F og på den anden side BOA. Arbejdsgiverbidraget udgør 7,2% og medarbejderbidraget 3,6% af den feriepengeberettigede løn. Samlet bidrag 10,8%. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2008 falder, udgør bidraget i alt 11,1% af lønnen. Lønmodtageren betaler 3,7% af bidraget og arbejdsgiveren 7,4%. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2009 falder, udgør bidraget i alt 12,0% af lønnen. Lønmodtageren betaler 4,0% af bidraget og arbejdsgiveren 8,0%. Barsel/pension Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: 19

22 Kr. pr. time: 1. juli juli juli 2009 Arbejdsgiverbidrag 5,00 5,20 5,50 Arbejdstagerbidrag 2,50 2,60 2,75 Samlet bidrag 7,50 7,80 8,25 Kr. pr. måned: 1. juli juli juli 2009 Arbejdsgiverbidrag 780,00 820,00 890,00 Arbejdstagerbidrag 390,00 410,00 445,00 Samlet bidrag 1.170, , ,00 Ordningen er gældende for alle fuldtidsbeskæftigede fra og med den måned, hvor 1 års anciennitet opnås. 16. Dobbeltbeskæftigelse Parterne er enige om, at det er uforeneligt med beskæftigelse i Oliebranchen samtidig at bestride andet lønnet erhvervsarbejde. 17. Kompetenceudvikling Stk. 1. IKV-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en individuel kompetencevurdering (IKV). Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at BOAkompetenceudviklingsfonden eller virksomhedens uddannelsesudvalg afholder omkostningerne forbundet hermed. Medarbejderen udbetales løn efter reglerne om sædvanlig overenskomstmæssig løn i stk. 5. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra BOA-kompetenceudviklingsfonden eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Stk. 2. Læse- og stavefærdigheder Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdighe- 20

23 der, og der gives under samme konditioner en ret til at deltage i relevante læse-, skrive- eller regneuddannelsesforløb. Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at BOAkompetenceudviklingsfonden eller virksomhedens uddannelsesudvalg, afholder omkostningerne forbundet hermed. Medarbejderen udbetales løn efter reglerne om sædvanlig overenskomstmæssig løn i stk. 5. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra BOA-kompetenceudviklingsfonden eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Stk. 3. Frihed til efter- og videreuddannelse Den enkelte medarbejder har under fornødent hensyn til virksomhedens forhold efter 9 måneders beskæftigelse ret til indtil to ugers frihed (uden løn) om året til deltagelse i selvvalgt efterog videreuddannelse. Der kan dog ydes løn, der svarer til 85% af sædvanlig overenskomstmæssig løn. Det er dog en betingelse for at kunne udnytte denne mulighed, at BOA-kompetenceudviklingsfonden eller virksomhedens uddannelsesudvalg afholder omkostningerne forbundet hermed. Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra BOA-kompetenceudviklingsfonden eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Ved fortsat beskæftigelse i samme virksomhed akkumulerer medarbejderen denne ret i maximalt 3 år (6 uger efter 3 år) på den måde, at medarbejderen overfor virksomheden før afslutningen af et beskæftigelsesår markerer, at han/hun ønsker at overføre sin uddannelsesrettighed eller dele heraf. Stk. 4. Bisidder ved kompetence/uddannelsesplan Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant har medarbejderne ret til at blive bistået af den lokale 3F-afdeling. 21

24 Stk. 5. Aflønning under uddannelse Medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, oppebærer sædvanlig overenskomstmæssig løn. Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder i denne forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid, og af samme varighed som den pågældende uddannelse. I sædvanlig overenskomstmæssig løn medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid. Hvis uddannelsesaktiviteten er af kortere varighed end den overenskomstmæssige arbejdstid, beregnes den sædvanlige overenskomstmæssige løn i forhold til den overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer). Virksomheden kan tilrettelægge de resterende timer op til den overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer) i henhold til bestemmelserne herom. Eventuelle refusioner tilgår virksomheden. Stk. 6. Uddannelse og turnus Hvis aftalt uddannelse gennemføres på forskudt tid eller som overtid, aflønnes der efter overenskomstens bestemmelser herom. Stk. 7. Indtræden efter endt uddannelsestid Efter endt uddannelsestid indtræder medarbejderen i sit tidligere arbejde eller på et højere eller bredere kompetenceniveau. Uddannelsestiden medregnes i anciennitet. Stk. 8. Uddannelse uden for arbejdstiden Deltager en medarbejder i uddannelsesaktiviteter uden for arbejdstiden, regnes uddannelsestiden som arbejdstid, såfremt uddannelsen er omfattet af virksomhedens uddannelsesplan eller på anden måde aftalt med virksomheden. Uddannelse uden for normal arbejdstid, hvor medarbejderen skriftligt inviteres til at deltage, men ikke pålægges det, udløser ikke løn. Stk. 9. Afskedigelse pga. omstruktureringer Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksom- 22

25 heden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til max. kr Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. Se Bilag II. Protokollat om kompetenceudviklingsfond. 18. Varighed, fredspligt mm. Stk. 1. Den mellem hovedorganisationerne indgåede Hovedaftale af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993 er gældende. Stk. 2. Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2007 og er bindende for undertegnede organisationer, indtil den af en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst den 1. marts Overenskomsten er fornyet med bilagene I til X (begge inkl.). København K, den 30. marts 2007 BOA Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Vagn Marquardt 3F Chaufførernes Fagforening, København Bjørn Geckler 23

26 Bilag Bilag I. Protokollat af 26. marts 1997 Med det formål at fremme medarbejdernes faglige kvalifikationer, og medvirke til deres personlige udvikling tilstræber parterne at foretage en systematisk uddannelsesplanlægning for medarbejderne svarende til virksomhedens jobkrav. Heri indgår, at der skal gives medarbejderen rimelig mulighed for at ajourføre sin uddannelse. Under hensyn til såvel virksomhedens som medarbejderens interesser foreslår parterne, at der i regi af samarbejdsudvalgene etableres sammensatte uddannelsesudvalg til fremme af en uddannelsesplanlægning for medarbejdere. Tilsvarende uddannelsesudvalg foreslås iværksat i virksomheder, hvor der ikke findes samarbejdsudvalg. Det er organisationernes opfattelse, at de strukturændringer, der finder sted i erhvervslivet og de kvalifikationskrav, der stilles til den enkelte medarbejder, gør en øget uddannelsesindsats nødvendig. Ved deltagelse i branche- og virksomhedsrelevante efter- og videreuddannelser, har medarbejdere under fornødent hensyn til virksomhedens interesser derfor ret til en uges frihed pr. år uden løn, når medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år. Parterne er enige om, at chauffører er pligtige til at deltage i den uddannelse, som arbejdsgiveren måtte finde nødvendig for arbejdets korrekte udførelse. Det er imidlertid en forudsætning for beskæftigelse som chauffør, at denne har erhvervet sig en række kvalifikationer, senest 1 år efter ansættelsen: 1. Bestået kursus på AMU - Benzin- og Olie I. 2. Bestået Køreteknisk Kursus. 3. Bestået et særligt Produktkendskabskursus. 24

27 4. Bestået EDB kursus, der tilgodeser såvel medarbejderens som virksomhedens interesser. Medarbejderne gennemgår som minimum 2, 3 og 4 hvert 5. år. Parterne er enige om, at chauffører er pligtige til at deltage i den uddannelse, som arbejdsgiveren måtte finde nødvendig for arbejdets korrekte udførelse. Parterne er enige om, at der i overerenskomstperioden nedsættes et paritetisk udvalg, der skal modernisere overenskomstens regler om efteruddannelse og lærlingebestemmelser. 25

28 Bilag II. Protokollat om kompetenceudviklingsfond 1. Formål De mellem parterne BOA og 3F indgåede overenskomsters fælles Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udviklingen af medarbejdernes kompetencer med henblik på dels at bevare og styrke medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder, dels at bevare og styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Parterne ønsker med denne aftale at skabe et dynamisk grundlag for anvendelse af midler og aktiviteter, jf Frihed til uddannelse Overenskomsternes nuværende rettigheder til uddannelse udbygges, så der gives ret til, at den enkelte medarbejder kan blive kompetenceafklaret fagligt og i forhold til læse-, skrive- og regnekompetencer, herunder f.eks. dansk for indvandrere - og deltage i selvvalgt uddannelse. Udgangspunktet for denne kompetenceafklaring vil være en plan for medarbejderens udvikling til faglært niveau hvis et sådant findes - inden for overenskomsternes dækningsområde. Hvis en sådan plan rækker ud over aktuelt jobområde for den enkelte medarbejder, vil der kunne gives frihed til disse uddannelseselementer efter reglerne om selvvalgt uddannelse i overenskomsterne. 3. Økonomisk grundlag Virksomhederne indbetaler med virkning fra 1. april 2008 et beløb svarende til kr. 260,00 pr. fuldtidsansat medarbejder omfattet af overenskomsterne. Beløbet reguleres pr. 1. april 2009 til kr. 520,00. Beløbet kan beregnes og indbetales i forbindelse med de tilsvarende beregninger og indbetalinger af ATP for den anførte medarbejdergruppe. 26

29 Bidraget beregnes på baggrund af det antal medarbejdere, der er omfattet af de mellem BOA og 3F indgåede overenskomsters dækningsområde. Opkrævningerne til fonden forestås af ATP. 4. Administration af indbetalte bidrag Overenskomstens parter etablerer et sameje, som administrerer de i det foregående afsnit opgjorte bidrag. De nærmere retningslinjer herfor fastlægges i vedtægter. Retningslinjerne skal indeholde følgende elementer: Administration og opkrævning af bidrag for de enkelte overenskomstområder. Retningslinjer for uddeling af midler til de enkelte medarbejderes og virksomhedsuddannelsesudvalgs aktiviteter, jf. nedenfor. Regnskabsaflæggelse og revision. Afrapporteringsretningslinjer for virksomhedsuddannelsesudvalg. Såfremt opgaven om fastlæggelse og opkrævning af VEU-bidrag overdrages til arbejdsmarkedets parter, optager bestyrelsen drøftelser om administration mv. Fonden ledes af en bestyrelse, der sammensættes paritetisk af repræsentanter fra BOA og 3F. Fondsbestyrelsen nedsættes senest d. 31. december Ansøgninger Fondens midler kan søges af enten medarbejdere, der er ansat på en virksomhed, der er omfattet af overenskomsterne mellem BOA og 3F, eller af et uddannelsesudvalg, der er nedsat på en virksomhed, der er omfattet af samme. Hvis der er tale om en medarbejderfremsendt ansøgning, skal dette ske gennem virksomheden, som attesterer, at ansættelsen er omfattet af overenskomstområdet. Der skal ved tildelingen af støtte tilstræbes en rimelig balance mellem de enkelte overenskomsters medarbejdere set i forhold til indbetalingerne fra disse. 27

30 Medarbejdere og uddannelsesudvalg kan tidligst ansøge om midler til aktiviteter, der påbegyndes efter 1. januar Anvendelse af fondens midler Fondens midler bør som udgangspunkt tildeles til følgende aktiviteter og efter følgende retningslinjer: Individuel kompetenceafklaring faglig: Plan for medarbejderudvikling mod faglært niveau indenfor overenskomsternes dækningsområde. Denne afklaringsaktivitet støttes med et beløb svarende til deltagerbetaling ved AMU og poseopfyldning til et niveau svarende til virksomhedernes omkostninger ved udbetaling af sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf. 17, stk. 5. Afklaringen kan ske på anden måde end AMU bestemt af uddannelsesudvalget eller den enkelte medarbejder. Dette ændrer ikke tilskuddet. Der skal være konstateret et løntab, hvis der skal ske poseopfyldning. Individuel Kompetenceafklaring alment: Test af medarbejdernes læse-, skrive- og regneniveau samt tiltag, der sigter på en opretning af mangler hos medarbejder(e), herunder også tiltag, der retter sig mod personer, der ikke har dansk som modersmål. Denne aktivitet støttes med et beløb svarende til deltagerbetaling ved AMU og poseopfyldning til et niveau svarende til virksomhedernes omkostninger ved udbetaling af sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf. 17, stk. 5. Afklaringen og genopretningen kan ske på anden måde end AMU, f.eks. FVU bestemt af uddannelsesudvalget eller den enkelte medarbejder. Dette ændrer ikke tilskuddet. Der skal være konstateret et løntab, hvis der skal ske poseopfyldning. 28

31 Selvvalgt uddannelse: Uddannelse efter reglen om selvvalgt uddannelse i øvrigt (f.eks. ud over faglært niveau), vil i fremtiden kunne støttes med dels et tilskud til kursusgebyr, -materialer og transportudgifter svarende til niveauet ved brug af AMU, dels et tilskud fra fonden til dækning af lønmodtagerens løntab til et niveau, der højst udgør 85% af sædvanlig overenskomstmæssig løn inklusive evt. offentlig godtgørelse. Denne aktivitet støttes altså med et beløb svarende til deltagerbetaling ved AMU og poseopfyldning til et niveau svarende til virksomhedernes omkostninger ved udbetaling af 85% af sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf. 17, stk. 5). Varigheden kan maximalt udgøre 2 uger pr. år. Jævnfør dog 17, stk. 3. Ved afslag på ansøgning om midler fra fonden eller fra virksomhedens uddannelsesudvalg, har medarbejderen ret til en skriftlig begrundelse. Fondens bestyrelse kan beslutte at anvende midler til andre aktiviteter, der forekommer relevante i forbindelse med intentionerne. 7. Kompetenceudvikling administreret i virksomheden Medlemsvirksomheder og deres medarbejdere, der selv ønsker at administrere kompetenceudviklingsmidlerne svarende til egne indbetalinger, kan vælge at gøre dette. En virksomhed kan forlods disponere over et beløb, der svarer til de af virksomheden i det pågældende kalenderår indbetalte beløb til fonden. Dette forudsætter dog, at der er valgt en tillidsrepræsentant i virksomheden, samt at der er nedsat et uddannelsesudvalg, hvoraf halvdelen er udpeget af 3F og halvdelen af virksomheden alle blandt de ansatte i virksomheden. Tillidsrepræsentanten indgår på medarbejdersiden, med mindre han vælger at uddelegere sin udvalgsplads til en kollega. Uddannelsesudvalget skal endvidere godkendes af Benzin- og Oliebranchens Kompetenceudviklingsfonds bestyrelse. 29

32 Koncernvirksomheder med flere arbejdssteder kan vælge kun at have ét uddannelsesudvalg. Reglerne for tildeling af tilskud fra fondsmidler i virksomhedernes uddannelsesudvalg skal følge retningslinjerne fra fondens bestyrelse. Hvis et virksomhedsuddannelsesudvalg har disponeret alle egne midler kan der søges om midler til yderligere aktiviteter i den centrale fond. Benzin- og Oliebranchens Kompetenceudviklingsfond støtter inden for de økonomiske muligheder og efter ansøgning kompetenceudviklingsaktiviteter som beskrevet ovenfor. 8. Andre overenskomstområder og virksomheder med tiltrædelse til en mellem BOA og 3F indgået overenskomst Benzin- og Oliebranchens Kompetenceudviklingsfond kan beslutte at lade andre overenskomstområder eller virksomheder indgå i den under punkt 4 etablerede ordning. Disse adskilles regnskabsmæssigt, så midler fra et område ikke bruges på et andet. Virksomheder, der følger bestemmelserne i en overenskomst indgået mellem BOA og 3F, uden at være medlem af BOA, f.eks. ved tiltrædelsesoverenskomster, skal indbetale til Benzin- og Oliebranchens Kompetenceudviklingsfond. Fondens bestyrelse kan pålægge disse virksomheder et omkostningsbestemt administrationsgebyr for behandlinger af ansøgninger fra disse virksomheders ansatte. Fondens bestyrelse sikrer, at ind- og udbetalinger af midler fra disse virksomheder og til deres medarbejdere regnskabsmæssigt holdes adskilt fra BOA s medlemsvirksomheders midler. 9. Grundbetingelser for ordningen Hvis Folketinget vedtager regler, der på efteruddannelsesområdet fastsætter yderligere betalingsforpligtigelser eller forpligtigelser i øvrigt for overenskomstparterne, medlemsvirksomhederne og/eller medarbejderne er parterne enige om at tage hele aftalen op til revision med henblik på enten at foretage justeringer i aftalen eller bringe fonden til ophør. 30

33 Bilag III. Ekstrakt af dokument af 9. januar 1981 "Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden kan optages drøftelser, såfremt det måtte vise sig, at der opstår strukturændringer, der betinger, at grundlaget for tillægsbetalingerne er forrykket." Bilag IV. Holddriftsaftale 1. Almindelige arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Ved arbejde på 1. skift er den normale arbejdstid for den enkelte arbejder 37 timer pr. uge. Ved arbejde på 2. og 3. skift er den normale ugentlige arbejdstid 34 timer. Der kan etableres overarbejde på indtil 3 timer pr. uge på alle 3 skift forudsat, at der lokalt er enighed derom. Stk. 2. Arbejdstiden kan, hvis holddriftsarbejdet strækker sig over mindst 6 uger, tilrettelægges over en lokalt aftalt turnusperiode, således at den enkelte arbejders normale arbejdstid ved arbejde i 3 skift i gennemsnit udgør 105 timer i løbende 3 ugers perioder og ved arbejde i 2 skift i gennemsnit 71 timer i løbende 2 ugers perioder. Den ugentlige arbejdstid kan således være længere eller kortere end anført i stk. 1, og overskydende timer opsamles til hele fridage, som fastlægges i turnusperiodens arbejdsplan. Den enkelte arbejder skal for at kunne betragtes som holddriftsarbejder indgå i turnusordningen mindst 6 gange inden for 6 uger. Stk. 3. Ved overgang til holddriftsarbejde skal der gives mindst 5 x 24 timers varsel, idet dog arbejdere, der er antaget til holddriftsarbejde eller er med i en turnusperiodes vagtplan ( 1, stk. 2), ikke kan gøre fordring på varsel. Dersom arbejde fordres udført inden varslets udløb, betales de arbejdere, der har krav på varsel, efter reglerne i 5 med de sædvanlige overarbejdstillæg beregnet ud fra virksomhedens normale dagarbejdstid. Stk. 4. I almindelighed fortsætter et hold 1 uge ad gangen på samme skift, og derefter skiftes, f.eks. ved arbejde i 3 skift, såle- 31

34 des at holdet fra 1. skift overgår til 3. skift, holdet fra 2. skift overgår til 1. skift, og holdet fra 3. skift overgår til 2. skift. Der skiftes normalt i forbindelse med en søndag. Stk. 5. I forbindelse med holddriftsarbejde regnes døgnet fra kl til kl eller fra normal arbejdstids begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste morgen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Kræves det, at arbejdere skal møde før kl , betales overarbejdstillæg indtil dette tidspunkt i stedet for holddriftstillæg. Stk. 6. Holdene afløser normalt hinanden, men hvor virksomhedens tarv kræver det, kan holdene overlappe hinanden, eller der kan være slip imellem dem. Arbejderne har påtaleret efter de gældende arbejdsretlige regler for manglende hensyntagen ved holddriftsarbejdets tilrettelæggelse, der ikke er tilstrækkeligt begrundet i virksomhedens tarv. Stk. 7. Virksomhedens driftstid er uafhængig af den enkelte arbejders overenskomstmæssige arbejdstid, idet driftstiden kun begrænses af de i lovgivningen gældende bestemmelser. 2. Særlige arbejdstidsbestemmelser Stk. 1. Hvor der arbejdes efter en fast turnusplan, kan denne suspenderes i tilfælde, hvor det nødvendiggøres af forhold, som virksomheden er uden indflydelse på, samt i tilfælde, hvor der træffes aftale mellem parterne herom. Endvidere kan turnusplanen med 3 ugers varsel afbrydes på søgnehelligdage, uden at det medfører betalingsmæssige konsekvenser efter 6, stk. 2. Stk. 2. Når der arbejdes i holddrift på søgnehelligdage, har arbejderen ret til en fridag for hver søgnehelligdag, han har været på arbejde. Falder en vagtlistefridag på en søgnehelligdag, har arbejderen ret til en anden fridag. Stk. 3. Ved tilrettelægning af arbejdsplanen skal der på bedst mulig måde gives arbejderne weekendfrihed. Stk. 4. Søn- og helligdagsdøgnet (24 timer) kan tidligst påbegyndes kl før pågældende søn- eller helligdag og skal senest slutte kl efter pågældende søn- og helligdag. 32

Overenskomst 2007-2010 for chauffører i Københavns Lufthavn indenfor Benzin- og Oliebranchen

Overenskomst 2007-2010 for chauffører i Københavns Lufthavn indenfor Benzin- og Oliebranchen TransporTgruppen Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Overenskomst 2007-2010 for chauffører i Københavns Lufthavn indenfor Benzin- og Oliebranchen Overenskomst mellem BOA Benzin- og Oliebranchens

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskomst 2007-2010 for chauffører og lagerarbejdere i provinsen indenfor Benzin- og Oliebranchen

Overenskomst 2007-2010 for chauffører og lagerarbejdere i provinsen indenfor Benzin- og Oliebranchen TransporTgruppen Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Overenskomst 2007-2010 for chauffører og lagerarbejdere i provinsen indenfor Benzin- og Oliebranchen Overenskomst mellem BOA Benzin- og Oliebranchens

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn OverenskOmst 2010 2012 indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet gældende for Aarhus Lufthavn A/S 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Udviklings- og Samarbejdsfond Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for chauffører og lagerarbejdere indenfor Benzin- og Oliebranchen TRANSPORTGRUPPEN

Overenskomst 2014-2017 for chauffører og lagerarbejdere indenfor Benzin- og Oliebranchen TRANSPORTGRUPPEN Overenskomst 2014-2017 for chauffører og lagerarbejdere indenfor Benzin- og Oliebranchen TRANSPORTGRUPPEN benzin- og oliebranchens arbejdsgiverforening Landsoverenskomst for chauffører og lagerarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst for lagerarbejdere i København indenfor Benzin- og Oliebranchen

Overenskomst for lagerarbejdere i København indenfor Benzin- og Oliebranchen TransporTgruppen Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Overenskomst 2007-2010 for lagerarbejdere i København indenfor Benzin- og Oliebranchen Overenskomst mellem BOA Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Læs mere

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2. Selvvalgt uddannelse. Den enkelte medarbejder har dog efter 9 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året placeret under fornødent

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2009 2010 Arbejdsgiver

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere Fællesoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2010 2012 Arbejdsgiver Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser gældende for samtlige medarbejdere,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr.

Daglønnede chauffører, pr. time 143,15 145,00 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00. Faglært tillæg, kr. pr. Chauffører 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 19.473,36 19.769,97 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 Månedsløn, kr i alt 22.950,96 23.247,57 Ved

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

Overenskomsten for faglærte

Overenskomsten for faglærte Overenskomsten for faglærte 2012-14 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. Udgivet

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F Vikaroverenskomsten mellem HTS og 3F 2007 2010 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Oplag: 300 H080

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vaskerioverenskomsten

Vaskerioverenskomsten Vaskeri Overenskomsten 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Tlf. 70 300 300 3f.dk DI nr. 794657 verenskomst 2010 2012 Vaskerioverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet. Dansk Funktionærforbund. gældende for bådførere beskæftiget hos

OVERENSKOMST mellem. HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet. Dansk Funktionærforbund. gældende for bådførere beskæftiget hos OVERENSKOMST 2007-2010 mellem HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet og Dansk Funktionærforbund gældende for bådførere beskæftiget hos DFDS Canal Tours A/S 2007-2010 Omslag: 1508 A/S Grafisk produktion:

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

AmbulAncekørsel samt liggende sygetransport

AmbulAncekørsel samt liggende sygetransport AmbulAncekørsel samt liggende sygetransport OverenskOmst 2010 2012 gældende for ambulancekørsel samt liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere