FRA FORLIGSMANDEN. 18. februar 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA FORLIGSMANDEN. 18. februar 2000"

Transkript

1 FRA FORLIGSMANDEN 18. februar 2000 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen i Danmark og organisationer under Landsorganisationen i Danmark og afdelinger af disse organisationer på den anden side indtil 1. marts 2000 bestående overenskomster, hvor parterne har indgået forlig om overenskomstfornyelse for tiden indtil 1. marts 2004, samt overenskomster, hvor parterne ikke har indgået forlig om overenskomstfornyelse, fornys for tiden indtil 1. marts 2004 på de under A-I nævnte vilkår. Det samme gælder for de indtil 1. marts 2000 bestående overenskomster mellem organisationer og organisationsafdelinger under Landsorganisationen i Danmark på den ene side og på den anden side: Danmarks Rederiforening og medlemmer af denne vedrørende overenskomstforhold for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, Rederiforeningen for mindre skibe og medlemmer af denne vedrørende overenskomst for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, Rederiforeningen af 1895 og medlemmer af denne vedrørende overenskomstforhold for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening, Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Smedemesterforening bortset fra overenskomst med Teknisk Landsforbund, Café Jorden, Århus C, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Café Smagløs, Århus C, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Ebel-Å Grill (Drasted), Randers, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Hotel Hjedding, Ølgod, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, INFO-teria, Gudenå Vest, Randers, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, (1 af 19) :30:15

2 Restaurant Kareten, København S, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Restaurant Sømærket, Skagen, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Cafe Viggo, Århus, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Sidewalk Café og Restaurant, Århus C, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Vinstuen 90'eren, Frederiksberg C, vedrørende overenskomst med RestaurationsBranchens Forbund, Bagermester K.E. Christiansen, Hvidovre, vedrørende overenskomst med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Bagermester Lisa Nielsen, Odder, vedrørende overenskomst med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Bagermester Per Brosø, Herlev, vedrørende overenskomst med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Wilhelm Hutflesz, Konditori - Bageri, København, vedrørende overenskomst med Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Endvidere gælder det for de indtil 1. marts 2000 bestående overenskomster mellem organisationer og enkeltvirksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og på den anden side: BUPL, Maersk Air Kabinebesætningsforening, Luftfartsfunktionærerne i SAS, Afdeling A, Prosa/SAS og Dansk Journalistforbund. A. De mellem overenskomstparter ved forhandlinger i Forligsinstitutionens regi indgåede aftaler er i deres helhed led i mæglingsforslaget, medmindre parterne har været enige om, at forhandlingsresultatet skulle sendes til afstemning efter parternes egne regler herom. B. De forhandlingsresultater - opnået uden for Forligsinstitutionen - som parterne har sendt til Forligsinstitutionen, betragtes i deres helhed som led i dette mæglingsforslag, medmindre parterne (2 af 19) :30:15

3 har været enige om, at forhandlingsresultatet skulle sendes til afstemning efter parternes egne regler herom. C. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: I Fællesbestemmelser De under 1a), 2a), 2d), 3 og 4 nævnte forhøjelser får virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2000, 1. marts 2001, 1. marts 2002 og 1. marts 2003 indgår. 1. Minimallønsområderne a) For timelønnede forhøjes minimallønssatsen/mindstebetalingssatsen som følger: Pr. 1. marts 2000 med 200 øre pr. time for voksne lønmodtagere og med 110 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år. Pr. 1. marts 2001 med 200 øre pr. time for voksne lønmodtagere og med 110 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år. Pr. 1. marts 2002 med 200 øre pr. time for voksne lønmodtagere og med 110 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år. Pr. 1. marts 2003 med 200 øre pr. time for voksne lønmodtagere og med 110 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år. b) Dag-, uge- og månedslønninger reguleres på tilsvarende måde som timelønningerne. c) På den enkelte virksomhed kan forhandlinger om lønændringer højst ske én gang pr. overenskomstår. d) Vedrørende akkorder, bonusordninger, produktionstillægsordninger og produktionsfremmende lønsystemer i øvrigt kan der højst ske én forhandling af betalingsgrundlaget pr. overenskomstår. 2. Normallønsområderne a) I normallønsoverenskomster forhøjes normallønssatsen for voksne lønmodtagere pr. 1. marts 2000 med 225 øre pr. time, pr. 1. marts 2001 med 230 øre pr. time, pr. 1. marts 2002 med 240 øre pr. time og pr. 1. marts 2003 med 250 øre pr. time. (3 af 19) :30:15

4 I normallønsoverenskomster, hvor der for voksne lønmodtagere er fastsat en særlig garantibetaling pr. time, forhøjes garantibetalingen tilsvarende. For lønmodtagere under 18 år forhøjes satsen, hvor anden regulering ikke finder sted pr. 1. marts 2000 med 115 øre pr. time, pr. 1. marts 2001 med 115 øre pr. time, pr. 1. marts 2002 med 115 øre pr. time og pr. 1. marts 2003 med 115 øre pr. time. b) Til tidlønnede ydes forhøjelsen af normallønssatserne som generelle tillæg til alle præsterede arbejdstimer. c) Dag-, uge- og månedslønninger reguleres på tilsvarende måde som timelønningerne. d) På normallønsområder, hvor krav om regulering af akkordgrundlaget, herunder priskuranter, er rejst, gælder følgende: d.1 Kollektive overenskomster, der er indgået mellem DA's og LO's medlemsorganisationer/- forbund eller foreninger/afdelinger under disse, og som fastlægger virksomhedens betalingsforpligtelse for arbejde i akkord, fornys som anført nedenfor i tilfælde, hvor der ikke er adgang til anden regulering i overenskomstperioden, og hvor der ikke efter anden aftale sker en forøgelse af lønnen for akkordarbejde. Provisionslønnede er ikke omfattet af bestemmelsen. Betalingen for ovennævnte arbejde reguleres således, at betalingen pr. præsteret arbejdstime i akkord tillægges 225 øre pr. 1. marts 2000, 230 øre pr. 1. marts 2001, 240 øre pr. 1. marts 2002 og 250 øre pr. 1. marts I det omfang ændret teknologi, ændrede arbejdsmetoder m.v. giver mulighed for øget indtjening, kan den enkelte virksomhed kræve modregning i de ved denne bestemmelse fastsatte ørebeløb i en sådan indtjeningsforøgelse. Kan enighed ikke opnås, kan sagen underkastes sædvanlig fagretlig behandling. Denne bestemmelse ændrer i øvrigt ikke den almindelige adgang til at begære akkorder ændret under henvisning til bristede forudsætninger eller efter regler om nyt arbejde. Såfremt antallet af præsterede arbejdstimer i en lønperiode er ukendt, beregnes timetallet ved at dividere lønmodtagerens a-skattepligtige lønindkomst i lønperioden med den i henhold til ATPloven opgjorte timefortjeneste. Det herved beregnede antal timer, dog højst 37 pr. uge, tillægges ovennævnte ørebeløb. I præstationsbestemte lønsystemer, hvor forhøjelserne af normallønssatserne påvirker betalingsgrundlaget, gælder - udover det ovenfor nævnte - at forhøjelserne tilpasses således, at den faktiske lønstigning ved uændret præstation ikke overstiger de aftalte forhøjelser af normallønssatserne. (4 af 19) :30:15

5 d.2 Er overenskomstparterne enige herom, kan ovennævnte tillæg indregnes i akkordgrundlaget ved forhandling mellem overenskomstparterne eller lokalt efter overenskomstparternes bestemmelse. I modsat fald forholdes som anført under d.1 ovenfor. I givet fald optages der forhandlinger i perioden frem til den 1. september Det nye akkordgrundlag får virkning for arbejde, der udføres pr. 1. oktober I perioden, indtil et eventuelt nyt betalingsgrundlag får virkning, betales efter bestemmelserne under d Elever, herunder lærlinge, efg-elever og praktikanter Til elever, herunder lærlinge, efg-elever og praktikanter forhøjes lønsatsen fra og med det 1. læreår og fremover med 4% pr. 1. marts 2000, med 3% pr. 1. marts 2001, med 3% pr. 1. marts 2002 og med 3% pr. 1. marts Ikke generelle tillæg Overenskomstbestemte genetillæg, der er fastsat i ørebeløb, herunder overtids, forskudttidstillæg samt tillæg for arbejde på søn- og helligdage, forhøjes pr. 1. marts 2000 med 5% og pr. 1. marts 2002 med 2%. Uoverensstemmelser om denne bestemmelse afgøres ved fagretlig behandling efter reglerne i de enkelte overenskomster. For så vidt angår forhøjelse af tillæg i aftalen mellem DA og LO om Fællesordningen for arbejde i holddrift henvises til afsnit D. II Pension A. For de overenskomstforhold, som senest blev fornyede i 1997, og hvor der i tilknytning til overenskomstfornyelserne i 1991, 1993 og 1995 blev etableret en pensionsordning, forhøjes pensionsbidraget Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2000 indgår, med 0,6% Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2001 indgår, med 0,6% Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2002 indgår, med 0,6% Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2003 indgår, med 0,6% Den ansatte betaler 1/3 af forhøjelsen af bidraget, arbejdsgiveren 2/3. Pensionsbidraget for ovennævnte pensionsordninger kan højest udgøre 9,0 pct., og heraf kan arbejdsgiverens bidrag højest udgøre 2/3. (5 af 19) :30:15

6 Overgangsordning vedrørende indfasning af pensionsordning a) Omfattet af overgangsordningen er: 1) Nuværende medlemmer af en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget., hvor overenskomsten på grund af 50%-reglen ikke finder anvendelse, samt 2) Kommende medlemmer af en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget, som senest 3 måneder efter indmeldelsen har tilsluttet sig nærværende overgangsordning. Undtaget fra overgangsordningen er dog virksomheder, overfor hvilke forbundet inden indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget har rejst krav om overenskomst. b) De under litra a anførte medlemsvirksomheder af en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget kan, uanset at 50% reglen ikke er opfyldt, vælge at tiltræde overenskomsten, bortset fra dennes bestemmelser om pensionsbidrag, hvor følgende er aftalt, jf. litra c. c) Pensionsordningen indfases således: For nuværende medlemmer, jf. litra a, stk. 1: 1) Med virkning fra den betales 25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 2) Med virkning fra den forhøjes pensionsbidraget til 50% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 3) Med virkning fra den forhøjes pensionsbidraget til 75% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 4) Med virkning fra den forhøjes pensionsbidraget til det i overenskomsten aftalte aktuelle pensionsbidrag. For kommende medlemmer af en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget, jf. litra a, stk. 2: 1) Senest 3 måneder efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget, dog med virkning fra den første i en måned, betales 25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 2) 1 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget til 50% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. 3) 2 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget til 75% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag. (6 af 19) :30:15

7 4) 3 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget til det i overenskomsten aftalte aktuelle pensionsbidrag. d) Det præciseres i hvert enkelt tilfælde i protokollatet, der underskrives ved tiltrædelse af overenskomsten, hvorledes indfasningen finder sted. e) Parterne er enige om, at overenskomstens pensionsprotokollat er gældende. f) Parterne er enige om at evaluere overgangsordningen ved overenskomstperiodens udløb. B. For de overenskomstforhold, som senest blev fornyede i 1998, og hvor der i tilknytning til overenskomstfornyelserne i 1991, 1993 og 1995 blev etableret en pensionsordning, forhøjes pensionsbidraget Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2000 indgår, med 1pct.. Den ansatte betaler 0,2 pct. af forhøjelsen af bidraget, arbejdsgiveren 0,8. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2001 indgår, med 0,3 pct.. Den ansatte betaler 1/3 af forhøjelsen af bidraget, arbejdsgiveren 2/3. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2002 indgår, med 1,2 pct. Den ansatte betaler 1/3 af forhøjelsen af bidraget, arbejdsgiveren 2/3. Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. juli 2003 indgår, med 1,2 pct. Den ansatte betaler 1/3 af forhøjelsen af bidraget, arbejdsgiveren 2/3. Pensionsbidraget for ovennævnte pensionsordninger kan højest udgøre 9,0 pct., og heraf kan arbejdsgiverens bidrag højest udgøre 2/3. Overgangsordning vedrørende indfasning af pensionsordning Omfattet af overgangsordningen er: Nyoptagne medlemmer af en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget, der forinden indmeldelsen ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af overenskomstens dækningsområde, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan kræve, at pensionsbidrdaget skal fastsættes således: Senest fra tidspunktet for arbejdsgiverorganisationens meddelelse til forbundet om virksomhedens optagelse i arbejdsgiverorganisationen skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 1/3 af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 2/3 af de overenskomstmæssige bidrag. (7 af 19) :30:15

8 Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssige bidrag. Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den oven for nævnte andel af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbetales til pension. Ordningen skal snarest efter indmeldelsen protokolleres mellem arbejdsgiverorganisationen og forbundet efter begæring fra arbejdsgiverorganisationen, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger. III Barsel- /fædreorlov På overenskomstområder med løn under barsel/fædreorlov med et maksimalt beløb pr. time, hvor der har været rejst krav om forhøjelse af det maksimale beløb, gælder følgende: Pr. 1. marts 2000 forhøjes det maksimale beløb med 5 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2002 forhøjes beløbet med 10 kr. pr. time. IV Løn under sygdom og tilskadekomst På overenskomstområder med ret til løn under sygdom med et maksimalt beløb pr. time, hvor der er rejst krav om forhøjelse af det maksimale beløb, gælder følgende: Pr. 1. marts 2000 forhøjes det maksimale beløb med 5 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2002 forhøjes det maksimale beløb med 10 kr. pr. time. V Barns 1. sygedag På overenskomstområder med ret til frihed med løn under barns 1. sygedag med et maksimalt beløb pr. time, hvor der er rejst krav om forhøjelse af det maksimale beløb, gælder følgende: Pr. 1. marts 2000 forhøjes det maksimale beløb med 5 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2002 forhøjes det maksimale beløb med 10 kr. pr. time. VI Feriefridage Medmindre overenskomstparterne inden 1. august 2000 indgår aftale om andet, gælder reglerne i et og kun et af nedennævnte protokollater. 1. Overenskomstforhold for funktionærer følger protokollat om feriefridage i forlig af 22. januar 2000 mellem Dansk Industri og CO-Industri, jf. bilag 1. (8 af 19) :30:15

9 2. Overenskomstforhold for ikke-funktionærer med normalløn følger protokollat om feriefridage i forlig af 9. februar 2000 mellem AHTS og SiD (Fællesoverenskomsten), jf. bilag Overenskomstforhold for ikke-funktionærer med mindstebetaling/minimalløn inden for byggeog anlægsbranchen følger protokollat om feriefridage i forlig af 8. februar 2000 mellem Byggeriets Arbejdsgivere og SiD for bygge- og anlægsarbejde samt permanente arbejdspladser, jf. bilag Overenskomstforhold for ikke-funktionærer med mindstebetaling/minimalløn inden for hotel-, restaurations- og turistbranchen følger protokollat om feriefridage i forlig af 2. februar 2000 mellem HORESTA og RBF (Hovedoverenskomsten), jf. bilag Overenskomstforhold for ikke-funktionærer med mindstebetaling/minimalløn inden for øvrige brancher følger protokollat om feriefridage af 22. januar 2000 mellem Dansk Industri og CO- Industri, jf. bilag 1. "Nye" feriefridage Alle omfattet af mæglingsforslagets fællesbestemmelser får i løbet af overenskomstperioden 5 nye feriefridage - uanset om de har været omfattet af lov af 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster mv. - i henhold til ovenstående regler. Fornyelseslovens fridage For medarbejdere, der har ret til børnefamiliefridage og feriefridag som følge af lov af 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster mv., bortfalder retten til ovennævnte fridage pr. 1. maj 2001, som beskrevet i ovennævnte protokollater. Medarbejdere omfattet af overenskomster, der senest blev fornyede i 1997, har ikke ret til ovennævnte børnefamiliefridage og feriefridag. Øvrige "gamle" fridage For overenskomster, som følger protokollaterne nævnt under punkt 3 og 4 ovenfor, vil en eventuel fridag fra overenskomstfornyelsen i 1998 bortfalde. Eventuelle overenskomstaftalte fridage i overenskomster, der senest blev fornyet i 1997, videreføres uændret. Provisionsløn For overenskomstforhold, som falder ind under pkt. 2. ovenfor, men som omfatter provisionslønnede, fx overenskomsten mellem Storkøbenhavns Taxivognmænds Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening, København, finder reglerne for medarbejdere på uge- eller månedsløn anvendelse, jf. bilag 2. Medarbejderen får fuld løn opgjort på basis af (9 af 19) :30:15

10 beregningsgrundlaget for løn under sygdom. Timelønnede uden søgnehelligdagsbetaling Timelønnede, som falder ind under pkt. 2 ovenfor, men som er uden søgne-helligdagsbetaling, følger i stedet protokollatet, som er nævnt under pkt. 5. Løsning af uoverensstemmelser Uoverensstemmelser om, hvilket protokollat, der skal finde anvendelse, samt øvrige uoverensstemmelser om indførsel af feriefridage afgøres ved fagretlig behandling efter reglerne i de enkelte overenskomster. Der er enighed om, at den fagretlige behandling skal være afsluttet inden den 31. december Ovenstående protokollater vedlægges som bilag. VII Bestemmelser om særlige aflønningsformer På overenskomstområder, hvor timelønnen for visse lønmodtagergrupper direkte er bestemt som en andel af andre lønmodtagergruppers overenskomstmæssige løn, ydes de ovenfor fastsatte timelønstillæg ikke særskilt til disse grupper. VIII Ferielov Når forslaget til ferieloven er vedtaget, foretager overenskomstparterne de nødvendige ændringer og tilpasninger i indgåede ferieoverenskomster og aftaler, herunder er man enige om at overveje muligheden for at udnytte den fleksibilitet med hensyn til ferietilrettelæggelse mv., som den ændrede ferielov giver mulighed for (eksempelvis overflytning af ferie). IX Særlige overenskomstforhold Overenskomstforhold, der er indgået mellem Scandinavian Airlines System Data Denmark og henholdsvis PROSA/SAS (herunder Sammenslutningen af Teleteknikere) og Luftfartsfunktionærerne afd. A., fornys som anført i bilag 5. Tilsvarende fornys overenskomsten mellem Scandinavian Airlines System og henholdsvis PROSA/SAS og Luftfartsfunktionærerne afd. A. D. Holddriftsaftalen På områder, hvor aftalen mellem DA og LO om Fællesordningen for arbejde i holddrift hidtil har (10 af 19) :30:15

11 været gældende, betragtes Fællesordningen pr. 1. marts 2000 som en del af overenskomsten. Samtlige satser i Fællesordningen for arbejde i holddrift forhøjes pr. 1. marts 2000 med kr. 1,40 og pr. 1. marts 2002 med kr. 0,60, medmindre andet er aftalt på de enkelte overenskomstområder. E. Forsøgsordning Hvis overenskomstparterne er enige herom, kan der - under forudsætning af lokal enighed - åbnes mulighed for, at der kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Dette giver mulighed for at afprøve muligheder, som den øjeblikkelige overenskomsttekst ikke tager højde for. Forsøgsordninger af denne karakter forudsætter overenskomstparternes godkendelse. F. Udvikling af samvirket mellem organisationerne Alle involverede parter er enige om, at DA/LO-aftalen om rammerne for tilrettelæggelsen af de decentrale overenskomstforhandlinger af 14. september 1999 og DA/LO-aftalen af 10. februar 2000 om opsigelse af 1. marts-overenskomster og varsling af konflikt har muliggjort et fremrykket forhandlingsforløb, etableringen af et realistisk forventningsniveau, en effektiv koordinering mellem aktørerne og en afdramatisering af forhandlingerne og deres afslutning. Der er enighed om at sikre et fortsat grundlag for dette samvirke og at videreføre de positive og konstruktive samspils- og samarbejdsformer, som har udviklet sig, herunder overveje hvordan parterne kan styrke den danske model med henblik på at sikre den nødvendige udvikling af aftalesystemet som grundlag for regulering af løn- og ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet. LO og DA vil derfor i god tid inden overenskomstperiodens udløb på baggrund af OK forløbet bl.a. vurdere behovet for at aftale rammer for den videre udvikling af det decentrale overenskomstsystem. G. Ligebehandling og ikke-diskrimination LO og DA er enige om at iværksætte et udrednings- og overvågningsarbejde vedrørende ligebehandling og ikke-diskrimination. Formålet er at understøtte bestræbelserne for at fremme en udvikling, hvor enhver form for diskrimination på arbejdsmarkedet undgås. Parterne er endvidere enige om at fremme en udvikling, så alle arbejdstagere - uanset køn, etnisk baggrund mv. - får samme mulighed for ansættelse, uddannelse, forfremmelse samt ansættelsesvilkår i øvrigt. Som led i overvågningsarbejdet er parterne enige om at inddrage erfaringerne fra konkrete faglige (11 af 19) :30:15

12 sager med henblik på at identificere barrierer og undgå diskrimination på arbejdsmarkedet. Udrednings- og overvågningsarbejdet skal igangsættes snarest, og der skal foreligge en status inden 1. marts H. ATP DA og LO iværksætter i overenskomstperioden et udredningsarbejde vedrørende ATP-ordningens mulige integration i de af overenskomstparterne etablerede arbejdsmarkedspensioner for at skabe et mere enkelt, samfundsøkonomisk og arbejdsmarkedspolitisk bæredygtigt pensionssystem. I forbindelse med udredningsarbejdet tages kontakt til regeringen via 3-parts forum. Udredningsarbejdet skal være tilendebragt senest den 1. marts I. Uddannelsesfonden Til LO/DA-uddannelsesfonden opkræves med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. juli ,25 kr. pr. arbejdstime. Fondens midler fordeles således, at Dansk Arbejdsgiverforening til disposition modtager 1/4 af det samlede årlige provenu, og at Landsorganisationen i Danmark modtager 3/4 af det årlige provenu. J. Overenskomsternes varighed Medmindre andet er aftalt mellem parterne, kan overenskomsterne tidligst opsiges til ophør 1. marts Hovedorganisationerne er enige om, at uoverensstemmelser om fortolkningen af mæglingsforslaget afgøres af Overenskomstnævnet af K. I tilfælde af mæglingsforslagets vedtagelse tages samtlige udstedte varsler om arbejdsstandsning tilbage. København, 18. februar 2000 Asbjørn Jensen I henhold til 4, stk. 4, i lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lovbekendtgørelse af 6. marts 1997 med senere ændringer, bestemmer forligsmanden, at varslede, men ikke iværksatte arbejdsstandsninger - i tilfælde af mæglingsforslagets forkastelse - tidligst kan iværksættes på femtedagen efter den nedenfor nævnte dato for afgivelse af svar på mæglingsforslaget. (12 af 19) :30:15

13 Enhver afstemning om mæglingsforslaget skal foregå hemmeligt og skriftligt, og der kan kun afgives rene ja- eller nej- stemmer. Svaret vedrørende afstemningsresultatet må indeholde oplysninger om antallet af afgivne ja- og nejstemmer med tilføjelse af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer. For arbejdsgiverorganisationernes vedkommende skal svaret indeholde oplysning om den af den pågældende organisations medlemmer i 1999 udbetalte arbejdsløn. Svaret på mæglingsforslaget afgives senest 7. marts 2000 kl under adressen: Forligsinstitutionen, Skt. Annæ Plads 5, 1250 København K. Hver enkelt af de foran anførte bestemmelser i mæglingsforslaget er led i et samlet mæglingsforslag, som i henhold til 12, stk. 1, i lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lovbekendtgørelse af 6. marts 1997 med senere ændringer, skal betragtes som en helhed. København, 18. februar 2000 Asbjørn Jensen Bilag 1 Dansk Industri - CO-Industri 1. I løbet af overenskomstperioden etableres 5 feriefridage til afløsning af de nugældende børnefridage og feriefridag. For de således etablerede feriefridage skal følgende gælde: Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret i stedet for som nu kalenderåret. Feriefridagene betales som ved sygdom. Feriedagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Holdes feriedagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation, svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriedag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Der kan uanset jobskiftet kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. 2. De 5 feriefridage etableres efter følgende optrapnings- og overgangsordning: I perioden 1. januar 2000 til 1. maj 2001 har medarbejderen ret til 3 børnefridage og 1 feriefridag. (13 af 19) :30:15

14 Børnefridagene og feriefridagen afholdes i henhold til overenskomstens nugældende regler. Fra 2. maj 2001 er der ret til 4 feriefridage efter de i stk. 1 nævnte regler. Fra dette tidspunkt skifter regelsættet fra hidtidige regler til de i stk. 1 nævnte regler. Fra 2. maj 2003 har medarbejderne ret til 5 feriefridage. 3. (Afsnit om ferielov er udeladt) 4. Der er indgået følgende organisationsaftale om feriefridage og børnefridage for medarbejdere, der skifter fra at være ansat i henhold til Industriens Overenskomst til at være ansat i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst og omvendt: Afholdte eller kompenserede feriefridage og børnefridage i henhold til Industriens Overenskomst til og med 1. maj 2001 fradrages i retten til at afholde eller modtage kompensation for sådanne dage under Industriens Funktionæroverenskomst. Tilsvarende gælder ved en medarbejders skift fra Industriens Funktionæroverenskomst til Industriens Overenskomst. Afholdte eller kompenserede feriefridage i henhold til Industriens Overenskomst i et ferieår (fra 2. maj 2001) fradrages i retten til at afholde eller modtage kompensation for sådanne dage under Industriens Funktionæroverenskomst. Tilsvarende gælder ved en medarbejders skift fra Industriens Funktionæroverenskomst til Industriens Overenskomst. Bilag 2 AHTS - SID, Fællesoverenskomsten Stk. 1. I løbet af overenskomstperioden etableres 5 feriefridage til afløsning af de nugældende børnefamiliedage og feriefridag. De 5 feriefridage etableres efter følgende optrapnings- og overgangsordning: I perioden 1. januar 2000 til 1. maj 2001 har medarbejderen ret til 3 børnefamiliedage og 1 feriefridag. Børnefamiliedagene og feriefridagen afholdes i henhold til overenskomstens nugældende regler. Fra 2. maj 2001 er der ret til 4 feriefridage pr. år, jf. de i stk. 2 og 3 nævnte regler. Fra dette tidspunkt skifter regelsættet fra hidtidige regler til de i stk. 2 og 3 nævnte regler. Fra 2. maj 2003 har medarbejderen ret til 5 feriefridage pr. år, jf. stk. 2 og 3. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor 4 henholdsvis 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. (14 af 19) :30:15

15 Stk. 2. For de således etablerede feriefridage skal følgende gælde: a. Medarbejdere på uge- eller månedsløn Disse medarbejdere holder fri uden afkortning i uge- eller månedslønnen, idet en feriefridag for fuldtidsbeskæftigede udgør 7,4 time pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. b. Medarbejdere med søgnehelligdagsgodtgørelse Disse medarbejdere opsparer pr. 2. maj ,80% af den overenskomstmæssige løn, eksklusive betaling for overarbejde. Pr. 2 maj 2003 udgør procenten 2,25. For hver feriefridag á 7,4 time udbetales a'conto kr. 750,00. For ungarbejdere udgør beløbet kr. 500,00. Ved fratræden eller ved ferieårets udløb opgøres optjeningskontoen. Ved overskud på kontoen udbetales beløbet til medarbejderen. Ved underskud på kontoen kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. Stk. 3. Der kan uanset jobskifte kun afholdes de i stk. 1 nævnte feriefridage i hvert ferieår. Hvis feriedagen(e) - begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte - ikke afholdes, skal den optjente løn for feriefridagene udbetales. Tilsvarende gælder ved sygdom, tilskadekomst eller barsel. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. ferieloven. (Afsnit om ferielov er udeladt) Bilag 3 Byggeriets Arbejdsgivere - SiD Bygge- og anlægsarbejde samt permanente arbejdspladser. (15 af 19) :30:15

16 Der er mellem parterne enighed om, at der med virkning fra 2. maj 2001 etableres 5 feriefridage til afløsning af de eksisterende bestemmelser om børnefamiliefridage, feriefridagen samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag eller den 24. december. I perioden 1. januar 2000 til 1. maj 2001 har arbejdstagere ret til 3 børnefamiliefridage, 1 feriefridag, 1/2 Grundlovsdag samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag eller den 24. december. Disse frihedsdage afholdes efter de eksisterende bestemmelser. Kompensation for ikke-afholdte dage udbetales efter 2. maj Med virkning fra 2001 er Grundlovsdag hel fridag. Der ydes ikke forskudsbetaling herfor. For de etablerede feriefridage gælder følgende: Med virkning fra 2. maj 2001 forhøjes s øgnehelligdagsbetalingen til 5,75%. Søgnehelligdagskontoen opgøres den 31. december og afregnes i forbindelse med årsopgørelsen. Kontoen opgøres og afregnes ligeledes ved medarbejderens fratræden. Betaling af de nye feriefridage sker med en forskudsbetaling på kr. 800,00 for hver enkel feriefridag, dog maksimalt fuld personlig løn. For ungarbejdere udgør forskudsbetalingen 50% af udbetalingen for voksne arbejdere. Udbetalingen af forannævnte forskudsbeløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode hvori feriefridagen/feriefridagene falder. I tilfælde, hvor ferie eller lukning forhindrer udbetaling på dette tidspunkt, finder udbetalingen sted på nærmeste følgende udbetalingsdag. Medarbejderen har straks fra ansættelsen ret til den nævnte feriefridagsbetaling og den nævnte forskudsbetaling, idet der dog ikke kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders feriefridagskonto. Elever - der i lighed med voksne arbejdere har ret til de etablerede 5 feriefridage - betales, ved afholdelse af feriefridagene, med den aftale elevløn. De etablerede feriefridage placeres efter ferielovens regler om placering af restferie. Arbejdstagerne kan kun holde 5 feriefridage pr. ferieår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af ferieåret. Der er mellem parterne enighed om at nedsætte et udvalg, der skal vurdere de administrative, økonomiske og overenskomstmæssige konsekvenser af dette protokollat, således at overgangen fra eksisterende til nye bestemmelser og administrationen af de nye bestemmelser bliver så enkel som muligt. (16 af 19) :30:15

17 Udvalgets arbejde skal færdiggøres senest 1. oktober Bilag 4 HORESTA - RBF, Hovedoverenskomsten I løbet af overenskomstperioden etableres 5 feriefridage til afløsning af de nugældende børnefridage ( 12) og feriefridag ( 11) og julefridag ( 10). For de nye etablerede feriefridage gælder følgende: Fastansatte medarbejdere optjener fra ansættelsen i den enkelte virksomhed ret til feriefridage med fuld løn fra arbejdsgiveren i henhold til følgende optjeningsordning: Der optjenes 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, der optjenes 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og der optjenes 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (2. maj - 1. maj). For fuldtidsansatte regnes 1 feriefridag som 7,4 timer. Deltidsansatte ydes frihed i forhold til det antal timer de gennemsnitligt er beskæftiget set over de sidste 13 uger forud for feriefridagens afholdelse. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Feriefridagene betales med fuld løn. For provisionslønnet serverings personale betales et beløb svarende til den gennemsnitlige timeløn beregnet på grundlag af de sidste 13 ugers indtægt, dog maksimalt kr. 130,00 pr. time og pr. 1. marts 2002 maksimalt kr. 135,00 pr. time. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales medarbejderen en kompensation svarende til fuld løn/garantiløn pr. ubrugt feriefridag, dog mak simalt kr. 130,00 pr. time og pr. 1. marts 2002 maksimalt kr. 135,00 pr. time. Ved fratræden udbetales til fastansatte medarbejdere kompensation svarende til 2,25% af den personlige løn1. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, såfremt der er afholdt feriefridage. Der kan uanset eventuelt jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. De 5 feriefridage etableres efter følgende optrapnings- og overgangsordning: I perioden 1. januar 2000 til 1. maj 2001 fortsætter 10, 11 og 12 uændret. Fra 2. maj 2001 er der ret til maksimalt 5 feriefridage efter ovenstående optjeningsordning. Fra dette tidspunkt skifter regelsættet fra hidtidige regler til de nye regler. Såfremt medarbejderen i (17 af 19) :30:15

18 perioden fra den 1. januar - 1. maj 2001 har afholdt børnefamiliefridag eller feriefridage i henhold til de på dette tidspunkt eksisterende regler, modregnes disse i de feriefridage, som etableres med virkning pr. den 2. maj (Afsnit om ferielov er udeladt) 1 Excl. visse arbejdstidsbestemte tillæg (helligdagstillæg, overtidsbetaling, og lign.). Bilag 5 Overenskomst mellem Scandinavian Airlines Data (SDD) og henholdsvis PROSA/SAS (herunder Sammenslutningen af Teleteknikere) og Luftfartsfunktionærerne afd. A. Lønreguleringer: Lønningerne på alle løntrin i lønskalaerne forhøjes således: Pr. 1. marts 2000 med 5% Pr. 1. marts 2001 med 4% Pr. 1. marts 2002 med 3% Pr. 1. marts 2003 med 3% For ansatte, der ikke er indplaceret på løntrin, forhøjes lønnen tilsvarende. Midtvejsforhandlinger: Pr. 1. marts 2002 gennemføres mellem de lokale parter forhandlinger om eventuelle lønreguleringer for de resterende overenskomstår. Forhandlingerne foregår under fredspligt. Midtvejsforhandlingerne skal finde sted under hensyntagen til nedenstående. Ved Midtvejsforhandlingerne er det i parternes interesse, at medarbejderne fortsat kan oppebære en konkurrencedygtig løn (som IT-medarbejdere), som kan fastholde og rekruttere medarbejderne i virksomheden. Derfor vurderes den aktuelle markedsløn på lønreguleringstidspunktet. Heri skal bl. a. indgå lønniveauet i lignende virksomheder og lignende personalekategorier. Fleksibilitet: Under forudsætning af enighed mellem virksomheden og den enkelte medarbejder kan arbejdstiden med tillidsrepræsentantens godkendelse placeres uden for de i 2.1 og 2.2 nævnte tidsrum - herunder også i weekends, dog under forudsætning af, at der afholdes to sammenhængende arbejdsfri døgn samt forudgående aftenfrihed indenfor en uge (jf. 2.6 henholdsvis Definition af fridage). (18 af 19) :30:15

19 Under forudsætning af enighed mellem virksomheden og den enkelte medarbejder kan dagsnormen endvidere med tillidsrepræsentantens godkendelse tilrettelægges fleksibelt over døgnet. (19 af 19) :30:15

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 18. februar 2000 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Mæglingsskitse 18. marts 2012

Mæglingsskitse 18. marts 2012 Mæglingsskitse 18. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen i Danmark og organisationer

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser M Æ G L I N G S S K I T S E I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C. I Fællesbestemmelser De under 1a), 2a), 2d), 3 og 4 nævnte forhøjelser får virkning fra

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 6. APRIL 2007 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen i

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG Fra FORLIGSMANDEN 2. marts 2008 MÆGLINGSFORSLAG Nedenstående overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) Gartnerier og planteskoler

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 26. MARTS 2010 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang)

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0110 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Afsagt den 24. september 2015. Tvisten mellem parterne

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Kendelse af 2. oktober 2015 i faglig voldgift FV2015.0054:

Kendelse af 2. oktober 2015 i faglig voldgift FV2015.0054: Kendelse af 2. oktober 2015 i faglig voldgift FV2015.0054: Fagligt Fælles Forbund (3F) Privat Service, Hotel og Restauration for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod HORESTA Arbejdsgiver for Kobæk

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 27. marts 2017 Indholdsfortegnelse Overenskomster, der fornys... 4 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 5 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere