Navn. Marcel Joan Moes, Klim Vestergård, Damsgårdsvej 10, 9690 Fjerritslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn. Marcel Joan Moes, Klim Vestergård, Damsgårdsvej 10, 9690 Fjerritslev"

Transkript

1 Miljøoplysninger til IT ansøgning nr Navn. Marcel Joan Moes, Klim Vestergård, Damsgårdsvej 10, 9690 Fjerritslev Kort Beskrivelse Ejer af Klim Vestergård, Marcel Moes har i nov fået en lokaliseringsgodkendelse til 197 stk. malkekøer, 25 stk. kvier og 25 stk. småkalve, efter daværende beregningsmodel 249 DE i kvæg. Det er udgangspunkt for nudriften i denne ansøgning; Efter nugældende beregningsmodel giver det 286,59 DE. I 2008 er der givet byggetilladelse til en ny stald med tilhørende faciliteter på m 2. Denne bygning var færdigbygget i 2009, og pt. er der en produktion med 215 køer og ca. 91 kviekalve fra 0 til 3 måneder. Denne produktion ønskes lovliggjort. Produktionen ønsket udvidet med yderlige 45 køer og 100 kvier, således at den samlede produktion i ansøgt drift bliver på 260 køer, samt 91 kvier fra 0-6 mdr. samt 191 kvier fra 6 til 27 mdr. Samlet kommer besætning op på 485,6 DE Der ønskes opført en ny ungdyrstald på m2, således at kvierne, der i nudriften er udliciterede, fremover kan opstaldes på ejendommen. Den nye ungdyrstald vil også huse 45 goldkøer, samt småkalve fra 3-6 mdr. Stalden bliver opført med spaltegulv, samt skrabning i kanal, således at staldsystem kan sidestilles med et præfabrikeret gulv. Derudover ønskes der opført en ny gyllebeholder på m3, således at gyllen fra den udvidede besætning kan opfylde kravet til opbevaringskapacitet. Der kan forekomme en 10 % variation indenfor de enkelte dyregrupper, uden at det samlede antal DE overskrides. Ikke teknisk resume af de miljømæssige konsekvenser Ejer af Klim Vestergård, Marcel Moes har i nov fået en lokaliseringsgodkendelse til 197 stk. malkekøer, 25 stk. kvier og 25 stk. småkalve, efter daværende beregningsmodel 249 DE i kvæg. Det er udgangspunkt for nudriften i denne ansøgning; Efter nugældende beregningsmodel giver det 286,59 DE. I 2008 er der givet byggetilladelse til en ny stald med tilhørende faciliteter på m 2. Denne bygning var færdigbygget i Ejeren påbegyndte på dette tidspunkt en udvidelse af besætningen, der er i marts 2010 en produktion med 215 køer og ca. 91 kviekalve fra 0 til 3 måneder. Denne produktion ønskes lovliggjort. Derudover ønskes der opført en ny ungdyrstald på m2, således at kvierne, der i nudriften er udliciterede, fremover kan opstaldes på ejendommen. Den nye ungdyrstald vil have plads til 191 store kvier, samt 45 goldkøer, og 91 småkalve fra 3-6 mdr. Stalden bliver opført med spaltegulv, samt skrabning i kanal, således at staldsystem kan sidestilles med et præfabrikeret gulv.

2 Produktionen som ønskes godkendt er på 260 køer i en sengestald, samt 91 kvier fra 0-6 mdr samt på dybstrøelse 191 kvier i sengestald fra 6 til 27 mdr. Samlet kommer besætning på 485,64 DE Transport: Der er en transport stigning på 156 transporter 22 %. Stigningen ligger hovedsageligt på den øgede mængde producerede husdyrgødning, samt lidt større grovfodermængde og indkøbte foderstoffer, men et mindre fald i døde dyr. Stigning i husdyrgødning er ikke proportionel med udvidelsen i antal af køer, da der er i ansøgt drift anvendes CIP-anlæg til genbrug af vaskevand fra malkeanlæg; Forbruget af vand til dette formål er uafhængigt af antallet af køer der kommer igennem malkestalden. Støj og støv: Omlægningen vil ikke give øget støj. Kornvalser, og blandeanlæg er placeret indendørs i bygning nr. 5. Der vil ikke forekomme mere støv på grund af anvendelse halm til udstrøning i staldene, da dette foregår indendørs og forventes ikke at give støvgener for omkringboende. Fodersiloerne har samme placering indendørs og de øgede leverancer forventes ikke at give gener, da der er cykloner på indblæsningsrør. Fra og tilkørselsveje er asfalterede, som ikke er støvafgivende. Den største enkeltkilde til støj er malkningen, men da al teknik er placeret inden døre i isoleret rum vil udvidelsen ikke give større gener. Skadedyr og fluer: Rottebekæmpelse varetages af autoriseret bekæmpelses firma. Fluerne bekæmpes med et påsmøringsmiddel i en kombination med aerosoler, ligeledes varetages retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium og den udvidede kalveproduktion forventes ikke at give øgede gener for omgivelserne. Håndtering af husdyrgødning: Gyllen læses med sugekran til gyllevogn direkte fra lagertank, og nedfældes på mark. Dybstrøelsen vil blive opbevaret i dybstrøelses måtten i staldene og 65 % spredes direkte herfra på mark og nedpløjes straks. Den resterende mængde opbevares i markstak under varetagelse af gældende regler for opbevaring i markstakke. Arealerne: Der er 85,6ha ejede udbringningsarealer. Der er lejet jord fra 5 ejendomme, i alt 44,0 ha. Det ejede og lejede areal giver et samlet udbringningsareal på 129,6 ha. Derudover er der 3,0 ha vedvarende græs, der drives med slæt og afgræsning. I ansøgt drift afsættes der 84 DE i kvæggylle til Tanderupgårdsvej 101, samt 110til Hjørring Biogas. Samlet er der beregnet følgende på udvaskning via Husdyrgodkendelse.dk Der er beregnet et maksimal tilladt dyretryk på 1,495 DE/ha, da samtlige udbringningsarealer er placeret i nitratklasse 2. Det reelle dyretryk er 2,26 DE/ha. Udvaskning er beregnet til maksimalt 55 kg N/ha, den reelle udvaskning er på 55 kg N/ha. Som virkemiddel dertil er indregnet en reduceret kvælstofnorm på 4,2 %, der sammen med K12 sædskiftes giver et lav udvaskning via overfladeafstrømning. Fosforoverskuddet er opgjort til 5,9 kg P/ha. Arealerne er overvejende jb. 3, der ikke kan vandes. Kun 2 af markerne, mark 31-2 og 44-0 er drænede.

3 Der er ikke arealer indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Derfor er der ikke indregnet effekt af efterafgrøderne på enkelt marker. Beregningerne af anlæggets udledning af ammoniak via It ansøgningen har givet følgende resultat: Der er en margen på 31 kg N/år op til det generelle krav om ammoniak reduktion. Der er en mindre stigning i ammoniakfordampningen fra anlægget på 480 kg N/år, den samlede ammoniakfordampning er 3207 kg N/år. Da der er mere en 1000 m til nærmeste sårbare naturområde er der ikke beregnet på belastningen af dette punkt. Via programmet regneark kan der beregnes en totalbelastning på 187 gram til en mose beliggende 1200 m nord for anlægget. Lugtgenen er overholdt til enkelt bolig, byzone og til samlet bebyggelse. Lugtgenen til samlet bebyggelse er overholdt. Den korrigerede geneafstand er beregnet til 149,27 m, og den vægtede gennemsnitsafstand er beregnet til 149,55 m. Placeringen af den nye ungdyrstald er placeret således at kravet til lugtgene er overholdt. Lokalisering, ressourcer og management. Lokalisering og Landskab Klim Vestergård der er ejet af Marcel Moes ligger umiddelbart syd-sydvest for landsbyen Klim, der er beliggende i landzone, der er ca. 33 m til nærmeste beboelse i Klim. Landskabet omkring ejendommen mod vest, syd og sydøst består af et fladt landbrugslandskab med spredte læhegn. Der er ca. 5 km mod nord til Jammerbugten. Nr. henviser til numre på situationsplanen. Fra Damgårdsvej i Klim by er ca. 93 m indkørsel ned til gården, her fortsætter indkørslen igennem en port på nr. 2 ind på gårdspladsen, mod nord går indkørslen til den gamle lade, mod syd går den forbi gårdens have og drejer mod vest til den nye stald nr. 8, gyllebeholder nr. 11 og vest om stalden til ensilagepladsen nr. 10. Bygningsbeskrivelse og anvendelse: Bygning nr. 1: er stuehus fra 1925 væsentlig ombygget eller tilbygget i Bygningen er på 225 m 2, bygningen har hvidkalkede mure, med stor høj kvist mod nord og syd, taget har røde teglsten med ca. 30 grader taghældning, bygningen er ca. 7 m høj. Anvendelse ejer og hans familie beboelse, i ansøgt samme anvendelse. Bygning nr. 2: Tidligere stald beliggende nord-syd med gårdsplads mod vest. Bygningen er fra 1879 og har sammenlagt ca. 320 m 2, bygningen fremstår som tidstypisk byggeri på større gårde på det tidspunkt. Muren mod vest har gule teglsten, der er høj trempel og tidstypiske buede jernvinduer, muren mod øst har gule teglsten, trempel og buede jernvinduer. Ca. 3-4 m fra syd er der en åben port igennem bygningen med indkørsel til gårdsplads. Taget har et nyt rødt stål tag, taghældningen er ca. 25 grader, bygningen er ca. 6,5 m høj. Anvendelse: Bygningen har tidligere været anvendt til svine/kvægstald, i nudrift har anvendelsen været depot m.m., i ansøgt uændret. Syd for port er der en garage.

4 Bygning nr. 3: Lade beliggende øst vest på gårdpladsens nordside, sammenbygget mod syd med bygningerne nr. 2 og 5. Bygningen er fra 1879 og på ca. 506 m 2, nordmuren er en hvidkalket med nogle få vinduer i, sydmuren mod gårdspladsen har gule teglsten med nogle få jernvinduer og en mindre port i midten. Øst gavlen har gule stålplader, med grå stålplader i gavlspidsen, der er en moderne vippeport i gavlen. Vest gavlen har en gammel stenmur som er hvidkalket. Taget mod nord har fået lagt et nyt grå stålplade tag på, mod syd mod gårdspladsen har taget ældre såkaldte pandeplader en slags stålplader, som fremtræder noget rusten, taghældningen er ca. 35 grader, bygningen er ca. 7 m høj. Anvendelse: Nudrift den østlige tre fjerdedel anvendes til opbevaring af halmbigballer, den vestlige fjerdedel står der nogle gamle siloer og nogle depotrum, i ansøgt samme anvendelse. Bygning nr. 4: Garage/depot beliggende øst vest sammenbygget mod nord med nr. 5 og østgavl mod gårdsplads. Byggeår usikker, sandsynligvis samme år som gl.sengestald 1976, areal ca. 65 m 2. Øst gavl mod gårdsplads har gule teglsten sammenbygget med nr. 5, der er en vippeport i gavlen, gavlspids har grå stålplader. Vest gavl har grå stålplader, der ca. en halv meter mellem vest gavl og øst mur på nr. 6. Sydmur har gule teglsten med et vindue i den østlige halvdel og to åbne carporte i den vestlige halvdel. Taget har grå eternitplader, taghælningen er ca. 20 grader, bygningen er ca. 4 m høj. Anvendelse: Nudrift garage og depotrum, i ansøgt samme. Bygning nr. 5: Gl. sengestald, længderetning øst vest med østgavl mod gårdsplads. Den er sammenbygget med nr. 3 sydlige vestende og nr. 4 nordside, byggeår 1976, areal ca. 990 m2. Nord og sydmur består af hvide gasbetonsten. Øst gavl består af gule teglsten med vippeport, dør og tre vinduer, i gavlspids lysplader. Vestgavl er pt. helt åbent marts 2010 p. gr. af ombygning, vest gavlen vil blive beklædt med stålplader og port i midten. Taget består af grå eternitplader med hævet lyskip, taghældning ca. 20 grader, bygningshøjde ca. 6 m. Anvendelse: I nudrift har den været anvendt til kostald med sengebåse med spaltegulv og gyllekanaler, der er malkestald i bygningens sydøst hjørne, mellembygning nr. 6 går til malkestalden, hvor køerne blev drevet fra nr. 7 til malkning her. En væg adskiller teknik og tankrum ved østenden. I ansøgt skal bygningen anvendes til halmlager, opbevaring af hjælpestoffer, sækkevarer og løsfoder, bygningen er under ombygning. Bygning nr. 6: Mellembygning der forbinder nr.5 og 7, byggeår ukendt formentlig i forbindelse med opførelse af bygning nr. 7 i 1998, areal ca. 18 m 2. Øst og vest murene har hvide gasbeton sten. Taget har grå eternitplader med ca. 25 grader taghældning, bygningen er ca. 4 m høj. Anvendelse: I nudrift drivgang til køer, i ansøgt depot. Bygning nr. 7: Sengestald til køer opført i 1998 væsentlig om eller tilbygget i 2006, areal ca m 2. Bygningen har længderetning øst vest, med øst gavl ud mod åben grus plads over mod stuehus nr. 1 vest gavl og gårdsplads. Vest gavlen er fjernet og åben ind til den nye sengestald nr. 8, så stalden indvendig fremstår som en stald. Nord muren har grønne stålplader halvvejs op med grøn presenning op til tag i kolde perioder. Syd mur har grønne stålplader halvvejs op og grøn presenning op til tag i kolde perioder. Øst gavl har gule teglsten halvvejs op og grå stålplader i gavl, der er en vippeport i gavlen og en dør. Taget har grå eternitplader med hævet lyskip, taget har ca. 20 grader tag hældning, bygningen er ca. 7 m høj. Stalden er opført med sengebåse med spaltegulv over gyllekanaler, samt foderbord. Anvendes til 70 køer i ansøgt drift.

5 Bygning nr. 8: Sengestald til køer opført i 2008 og 2009, længderetning øst vest i forlængelse af nr. 7 mod vest, areal ca m 2. Bygningens nord mur har lyse søstenselementer ca. 1,5 m op og grå gardin til tag i kolde perioder, østligste 4 m har lyse søstenselementer til tag med dør i. Syd muren har i den vestligste tredje del grå gardin hele vejen op til tag i kolde perioder ellers åben. Midtsektionen ud for teknikrum består af lyse søstenselementer, den sidste halve meter op til tag har grå stålplader, der er 4 vinduer og 2 døre her. De sidste ca. 10 m mod øst har lyse søstenselementer ca. 1,5 m op, med grå gardin til tag i kolde perioder. Øst gavl, den del der går længere ud end nr.7 i syd har lyse søstenselementer med dør i, den del der er bredere end nr. 7 i nord har lyse søstenselementer, den del af gavlen som er højere end nr. 7 er beklædt med grå stålplader. Vest gavlen har lyse søstenselementer og grå stålplader i gavl, gavlen har 2 porter, en dør og 3 vinduer. Bygning 8a; Indvendig er den nordlige halvdel opført med 70 sengebåse til malkekøer. Den sydlige halvdel består af en malkestald, hvor der malkes 32 køer ad gangen, samt teknikrum og kontor. Bygning 8b; Opført med 75 sengebåse i den nordlige del, og den sydligdel består af kalveafsnit, der er afskærmet fra den øvrige stald med en 1,5 m betonmur og perforerede stålplader til tag. Derudover er der kælvning - og sygeafdeling på dybstrøelse. Bygning 8c bliver den nye ungdyrstald på m2, der opføres ca. 180 meter vest for kostalden; Her bliver der plads til de store kvier, samt småkalve fra 3-6 mdr. samt 45 goldkøer. Bygningen opføres i samme stil som det eksisterende anlæg. Bygningens facademur vil få lyse søstenselementer ca. 1,5 m op og gråt gardin til tag, der åbnes eller lukkes efter. I begge gavle vil der være søsten op til ca. 2 højde, derefter vil den have grå stålplader til kip. I hver gavl vil der være både en port og en dør, således at maskiner, dyr og mennesker kan komme gennem bygningen. Det er alene hensynet til lugtgenen der gør at stalden ønskes placeres ca. 200 meter fra de eksisterende bygninger. Bygning nr. 9: Værksted, opførelses år 1956, areal ca. 136 m 2. Længderetning nord syd, bygningen ligger med nordgavl mod grusplads mellem stald nr. 7 og stuehus nr. 1. Vest og øst mur er hvidkalket mur med 2 skydeporte i vest mur, nord gavl har hvidkalket mur med grå stålplader i gavl og syd gavl har hvidkalket mur. Taget har grå eternitplader, taghældning er ca. 20 grader, bygningen er ca. 4 m høj. Anvendelse: I nudrift, værksted, i ansøgt samme. I værkstedet er der olieoplag. Klim Vestegård har sammenlagt ca. 7,537 m 2 erhvervsbygninger. Udenomsfaciliteter : Ejendommen har en gyllebeholder nr. 11 opførelses år 2005, kapacitet på m3. Den er beliggende ca. 95 m syd for staldene, den har en diameter 28 m, ca. 2,5 m grå betonelementer er over jordniveau. Gyllen pumpes via ledning fra fortank til beholder (se afløbsskitse). Vej fører mod nord ned til sydlig indkørsel. Nord for den eksisterende tank og mellem kostaldens sydside er det planlagt at opføre endnu en gyllebeholder på m3; den vil være ca. 4,5 m dyb og have radius på 31,5 m. Tanken opføres for at sikre rigeligt med opbevaringskapacitet til den udvidede besætning.

6 Fra stald nr. 8 østende og syd for denne er der en asfalt/beton befæstet plads der går vest om stalden om til køresiloanlægget og stald nr. 5 og udendørssiloerne nr. 14. På markering nr. 13 på den befæstede plads syd for nr. 8 står en rund rustfri ståltank til mælk den er ca. 3,5 m høj. På markering nr. 12 øst for mælketanken står en ca. 3 m høj tank, den anvendes til vand der indgår i et genbrugssystem i stalden. Nord for stald nr. 7 står 3 udendørs siloer på markering nr. 14 til indkøbt kraftfoder kapacitet 8,10 og 24 tons, højde fra 2,5 m til 5 m. Det er sat afskærmende beplantning omkring ejendommen. Ses ejendommen fra øst nordøst på Damgårdsvej i Klim ses den gamle bondegård og spredt beplantning i haven og omkring gården. Det skjuler den nye tids bondegård hvor udvidelserne er foretaget vest for den gamle. Umiddelbart nord for køresiloanlægget er der et levende løvtræs hegn der løber mod vest, det afskærmer op mod den store Thistedvej 175 m mod nordvest. Mod nord er der ingen afskærmning, men parcelhushaverne har spredt beplantning så gården fremtræder ikke dominerende for dem, de ønsker næppe en beplantning der vil tage Deres sol. Ca. 100 m mod vest ligger der et levende løvtræshegn, mod syd er der ingen afskærmende beplantning. Ejer overvejer at plante en række løvtræer vest og nord for den sydlige indkørsel til anlægget på have siden, det vil give en yderligere set fra sydøst og øst. Generelle afstandskrav: Afstande til: Generelle Aktuel afstand afstandskrav Ikke almene vandforsyningsanlæg 25 Søgning på Geus viser boring ca.514 m mod vest fra staldanlægs vestside. Der er en lukket prøveboring 300 m vest for anlæg Almene vandforsyningsanlæg 50 Søgning på Geus viser boring Klim Vandværk ca. 706

7 m mod nordøst. Fra staldanlægs nordøst hjørne. Vandløb (herunder dræn) og søer 15 Vandløb ca. 189 m syd for gyllebeholder. Offentlig vej og privat fællesvej 15 Damgårdsvej ca. 163 m mod nordøst fra staldanlægs østside. Levnedsmiddelvirksomhed 25 > 25 m Beboelse på samme ejendom 15 Ca. 19 m mod øst fra staldanlægs østside. Naboskel 30 Ca. 15 m mod nord fra køresiloanlægs nordside og ca. 47 m mod nord fra staldanlægs nordside Eks. Byzone eller fremtidigt 50 Ca m mod øst Fjerritslev, fra staldanlægs østside Område i landzone, samlet bebyggelse 50 Ca. 22 m mod nordøst, fra den nye del af køresiloanlæg til udpeget lokalplan og 58 m fra staldanlægs norside, ejers areal. Nabobeboelse 50 Ca. 80 m fra staldanlægs nordside og 25 m fra lade nr. 3. Beboelsen er Vestermarken 7 Afstand til sårbar natur 300 Der findes ikke noget indenfor 300 m, nærmeste er et overdrev beliggende ca. 790 m mod nordøst. Landskabelige hensyn:

8 Indenfor 300 m er der et beskyttet vandløb ca. 190 m syd for gyllebeholder, mellem 300 og m er der udpeget et overdrev ca. 790 m mod nordøst, et andet overdrev ligger ca m mod nord. Dette overdrev beregner IT ansøgningen deposition på. Beskyttelses linjer: Der ligger et beskyttet jord og stendige, umiddelbart nord for køresiloanlægget, der er ca. 263 m til kirkebyggelinje ellers ses der ingen beskyttelseslinjer. Der ses ingen andre registreringer i ejendommens nærhed såsom natura 2000 m.m. nærmeste natura 2000 ses m mod sydvest. Ejendommen ligger udenfor udpegede, uforstyrede landskaber, værdifulde landskaber og område med særlig geologisk værdi. Energi: El: Der er oplyst fra driftsregnskabet at der har været et forbrug på kwh. i nudrift. Et skøn på det niveau produktionen aktuelt har været det seneste drifts år, skønnes produktionen at stige proportionel i ansøgt med kwh. til kwh. en stigning på 19,5 %. Diesel: Der er oplyst fra driftsregnskabet at der har været et forbrug på l. i seneste driftår. I ansøgt er det skønnet at forbruget ca. vil stige 10 % på grund af øget håndtering af gylle og dybstrøelse en stigning på l. til l. Der er et varmegenindvindingsanlæg der udnytter varmen i stalden til opvarmning af beboelsen. Det skulle give en energibesparelse i forhold til at beboelsen skulle opvarmes med olie eller el. Energibesparende foranstaltninger: Glødepærer, som er tændt et par timer om dagen, bør erstattes af A-pærer. En A-pære sparer 75 % i forhold til en tilsvarende glødepære. Det billigste lys er sollyset. Ved at holde vinduer, ovenlysvinduer og -tagplader rene kan der opnås en besparelse på dette område. De lyse farver i staldene, giver en bedre udnyttelse af lyset. Kalkning/hvidtning giver tillige mere lys. Der sidder reflektorer på lysstofrør, således at lyseffekten er høj. Hyppig vask af lysstof rør sikrer ligeledes at energien til belysning udnyttes optimalt. Ejer vil lade en energi konsulent gennemgå anlægget for at se om der kan findes yderligere energi besparelser. Vand: Ejendommen forsynes med vand fra Klim Vandværk, forbruget registreres ved vandmåler. Der er i sidste regnskabsår registreret et forbrug på m 3 incl. privatforbrug. Der er ikke separat måler på privat forbrug.

9 Forbruget er ikke opgjort efter nudriften, men efter sidste driftsregnskab, hvor besætningen har været på 243 årskøer, opgørelsen er opgjort efter normtal fra landscentret. I nudrift: Drikkevand køer og kalve m 3, vandspild, 175 m 3, rengøring 924 m 3, rengøring maskiner 40 m 3 og andet 100 m 3 sammenlagt m 3 I ansøgt: Drikkevand køer og kalve m 3, vandspild 200 m 3, rengøring m 3, rengøring maskiner 40 m 3 og andet 100 m 3, sammenlagt m 3. Ejendommen er forsynet med et CIP anlæg der genanvender vaskevandet, kun første vask af malkeanlægget går direkte i gyllesystemet, anden og tredje skylning går til buffertank nr.12, hvorfra det genanvendes til rengøring af malkestald m.m. Til køling af mælken anvendes isbank, opvarmet vand herfra genanvendes til drikkevand til køerne. Ejendommen har ikke markvandingsanlæg. Vandbesparende foranstaltninger: Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Ejendommen har et CIP anlæg til genanvendelse af vand flere gange. Døde dyr: Der har været en forholdsvis høj dødelighed på 12 %, hvilket ofte ses i forbindelse med indkøring af ny stald og indkøb af dyr. Hvilket i nudriften har givet ca kg. I ansøgt forventes det at falde til 8 % hvilket skulle give ca kg. De døde placeres på markering nr. 15 på hævede spalteelementer, med kadaverdække indtil afhentning af destruktionsanstalt. Fast affald: Der er en 400 l. container til dagrenovation som afhentes hver 14 dag til affaldsordning Jammerbugt Kommune. Grønt affald komposteres. Erhvervsaffald der er en 10 tons container på markering nr. 19 som opsamler brandbart erhvervsaffald. Containeren afhentes seks gange årligt af Bejstrup Vognmandsforretning til kg brandbart affald som plastic, pap, papirsække m.m. Spidse og skarpe genstande opsamles i slagfast plastbeholder og afleveres til affaldscenter Gøttrup. Lysstofrør, spraydåser m.m. opsamles i kasse i værkstedet nr. 9 og afleveres til affaldscenter Gøttrup. Eventuelle medicinrester afleveres til affaldscenter Gøttrup.

10 Gammelt jern opsamles i stor container på markering nr. 18 og sælges til produkthandler. Olie kemikalie affald: Der er et mindre kvantum olie og kemikalier affald, som afleveres til affaldscenter Gøttrup Management: Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov. Der er fast dyrlægeaftale. Der udarbejdes mark- og gødningsplaner for bedriften. Kvælstoftilførslen korrigeres årligt i forbindelse med kvælstofprognosen, der offentliggøres omkring 1. april (N-prognosen afhænger af klimaet de enkelte år). Fodersammensætning og fodringsstrategi (f.eks. fasefodring) evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes. Der føres sprøjtejournal og medicinjournal. Der føres endvidere journal over udbringning af handels- og husdyrgødning. Der vil kun være 1-2 ansatte i produktionen. Som angivet i arbejdspladsvurderingen APV. APV en udarbejdes efter gængse retningslinjer. Det er ledelsens opfattelse at de ansatte løbende skal være under uddannelse, og dygtiggøre sig på alle relevante områder, så virksomheden i det daglige drives efter moderne retningslinjer og i overensstemmelse med godt landmandskab. Egen kontrol: Der udarbejdes mark- og gødningsplan i henhold til lovkrav. Besætningen gennemgås sammen med dyrlæge hver 4. uge, hvor besætningens behandlingsbehov konstateres. Der føres løbende kontrol med produktionsresultaterne i stalden via E-kontroller. Ved påfyldning af marksprøjte sikres at der ikke sker overløb. Påfyldningen sker under opsyn. For at kunne dokumentere et lavere fosforindhold i foderet i forhold til normen opbevares foderplaner og indlægssedler på ejendommen. Hvis f.eks. elforbruget stiger tages der kontakt til energiselskabet, hvorefter der udarbejdes en handlingsplan for at nedsætte forbruget. Der føres logbog for samtlige beholdere af husdyrgødning. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak. Ejer fører medicinjournal i henhold til gældende lov. Der føres sprøjtejournal over anvendelsen af pesticider. Ejer opbevarer skriftlige forpagtningskontrakter, således at råderetten over udspredningsarealet kan fastslås. Ejer opbevarer endvidere skriftlige overførselsaftaler. Energiforbrug opgøres årligt via årsrapporten Ejendommens generelle miljøoplysninger.

11 Spildevand: Spildevandsmængde Der er beregnet vandspild fra vandkar og drikkekopper på 200 m 3. Der er opgjort m 3 til rengøring af malkeanlæg m.m., samt 40 m 3 til maskinvask i alt m 3. Spildevand tilledt gyllebeholder Ca. 150 m 3 fra vandspild opsamles i gyllebeholder. Af de m 3 rengøringsvand skønnes en reduktion med ca. halvdelen p. gr. af genanvendelse til 530 m 3 tilledt gyllebeholderen og 40 m 3 vaskevand fra vaskeplads i alt 720 m 3. Derudover er der oplyst at der er m 2 befæstet ensilage plads hvor der opsamles overfladevand til gyllebeholder *0,7 =2.800 m 3 i alt tilledning til gyllesystemet m 3 Via lagerregnskab er der beregnet en årlig produktion af gylle inkl. Vand på 9013 m3. Med opførelsen af en ny gyllebeholder på m3 er der samlet 7700 m3 kapacitet; Dermed er der en månedlig produktion af gylle på 751 m3; Dermed er der 10,25 mdr. opbevaringskapacitet, hvormed kravet til 9 mdr. opbevaring, samt en vis stødpudekapacitet er opfyldt. Spildevand afledning Der afledes ikke spildevand indeholdende medicinrester m.m. Sanitært spildevand fra toilet og bruser i stald afledes til beholder for afhentning. Sanitært spildevand fra stuehus afledes til septiktank (se afløbsskitse) Transport: Årlige transporter. Transporttype Nudrift Ansøgt Forskel antal/år antal/år Gylle med lastbil Gylle med gyllevogn Udkørsel med vogn dybstrøelse Hjemkørsel af grovfoder Hjemkørsel af halm Afhentning af mælk Afhentning af små tyrekalve Afhentning af slagte køer Afhentning og levering af kvier til kviepension Afhentning af døde dyr Dieselolie Kunstgødning 2 2 Indkøbte foderstoffer Andet såsom hjælpestoffer m.m Erhvervsrenovation 8 8

12 Dagrenovation I alt Opmærksomheden henledes på transport beregningen i nudrift er forholds beregnet fra nudrift produktionen på 197 køer til den faktiske i 2009, 243 årskøer. Der er en transport stigning på 156 transporter 22 %. Stigningen ligger hovedsageligt på den øgede mængde producerede husdyrgødning, samt lidt større grovfodermængde og indkøbte foderstoffer, men et mindre fald i døde dyr. Det transport der ikke går direkte fra markerne ved ejendommen skal øst ud af indkørslen op til Damgårdsvej og igennem Klim by. Ejer har et ønske om at erhverve jord nordvest for ejendommen og anlægge en vej/indkørsel vest for Klim op til Thistedvej, så transporterne igennem Klim kan undgås. Risici: Redegørelse for mulige uheld Håndteringen af gylle er altid forbundet med en risiko for uheld, enten som overløb eller brud på rør. Minimering af risiko for uheld. For at minimere risikoen for uheld med gylle er det nødvendigt at der altid er personale i stalden når der pumpes gylle. Minimering af gene ved uheld. I tilfælde af brand følger personalet denne procedure: Ring til brandvæsenet, telefon 112. Nærmeste telefon findes i stuehuset, ellers brug mobiltelefon. Begræns branden ved hjælp af pulverslukker. Hvis der mod forventning skulle ske udslip af gylle vil personalet afhjælpe spildet bedst muligt. Den kommunale miljøvagt kontaktes Udenfor kommunal åbningstid eller ved brud på selve gylletanken kontaktes alarmcentralen på 112 Der udarbejdes en beredskabsplan/driftsforskrift, som oplyser, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen vil som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.

13 En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen bliver indsendt til tilsynsmyndigheden sammen med ansøgningen. Støjkilder: Beskrivelse af støjkilder Der er kompressor i teknikrum i nr. 8 og værksted nr. 9. På ensilageplads nr. 10 kan der forekomme støj ved læsning af foder. Der kan forekomme støj ved indblæsning af foder i siloerne ved nr. 14 Driftsperiode for støjkilder Kompressor i teknikrum vil være i drift ved morgenmalkning fra kl. 5 til 7, ligeledes aftenmalkning fra kl. 16 til 18. Kompressor i værksted i brug lejlighedsvis i normal arbejdstid 7 til 18. Læsning af foder vil primær foregå i formiddagstimerne fra kl. 8 til 11. Der vil også kunne forekomme sæsonbetonet støj fra ilægning af grovfoder i siloerne i sommer og efterår. Indblæsning af foder vil foregå indenfor almindelig arbejdstid 7 til 18. Tiltag mod støjkilder. Da kompressor i teknikrum ligger inden døre med flere mure imellem den og Klim og de andre støjkilder er i drift i normal arbejdstid, er der ikke planlagt noget tiltag. Støvkilder: Der kan forekomme støv ved strøning i dybstrøelses afdelingen i stald nr. 8, hvilket ikke skønnes at genere omgivelserne da kilden ligger indendørs. Der kan forekomme støv ved indblæsning af foder i siloerne nr. 14., men cyklonerne opsamler det. Der kan i tørkeperioder forekomme støv på grusindkørsel op til Damgårdsvej. Skadedyr: Generel bekæmpelse af skadedyr Muldvarpe og mosegrise vil blive bekæmpet i det omfang problemet måtte forekomme. Muldvarpe bekæmpes med saks eller ved hjælp af fosforbrinte-kapsler. Fluegener. Der foretages 2 årlige sprøjtninger mod staldfluer med karotrin, derudover anvendes der påsmøringsmidler som Spy. Dermed er bekæmpelsen i tråd med retningslinjerne fra Statens Skadedyrsinstitut. Rottebekæmpelse.

14 Ejendommen er tilmeldt bekæmpelsesordningen gennem Rentokil. Ejer har det overordnede ansvar, for at sikre en effektiv bekæmpelse. Kemikalier: Pesticider og sprøjteudstyr Al sprøjtning foretages af maskinstation, der opbevares ikke pesticider på ejendommen. Oplag af olie og kemikalier. Der er en mindre oplag af olie i værksted på markering 16, der er rengøringskemikalier til malkeanlæg i teknik rum i stald nr.8. På markering nr. 17 er der en udendørs dieseltank på l. fra 1999, fabrikat Roug, nr Ensilage opbevaring: Ensilage og foderopbevaring. Gårdens ensilage opbevares på plads nr. 10 umiddelbart nord for staldene, pladsen er oplyst til at være m 2. Den østlige fjerdedel består af en ældre køresilo anlæg med betonelementer. Resterende del mod vest er en nyopført befæstet plads fra 2009 uden elementsider. Pladsen ligger logistisk optimal, med kort afstand til stald. I bygning nr. 5 opbevares løst foder, hjælpestoffer samt foderhalm. Imellem bygningerne 5 og 7 står 3 udendørs fodersiloer nr. 14 der anvendes til indkøbt kraftfoder til udfodring ved malkestalden, siloernes kapacitet er henholdsvis 8, 10 og 27 tons. Diverse: Lysforhold På den nye stald nr. 8 er der 3 udendørs belysning der tændes ved sensorer ved døre og mælketank. Nord for stalden er der en projektør opsat på en pæl der belyser ensilage pladsen i mørke ved i lægning af grovfoder og læsning af ensilage i mørke. I vestgavl i bygning nr. 5 er der et lys armatur tændes slukkes manuelt. Ud mod gårdsplads er der en lyspære på østgavl på bygning nr. 5, på stuehus vestside er der en ældre lyspære midt på væggen, på bygning nr. 7 østgavl, er der en projektør med manuel tænd og slukordning. Stald nr. 7 og 8 er med vågelys om natten, der tænder ved lyssensorer. Den nye bygning nr. 8 har kun lysplader mod syd i taget, der vender væk fra Klim. Stald nr. 7 har traditionelle lysplader i begge sider, men nordsiden er delvis dækket af bygning nr. 5 og 3 mod Klim by. Foranstaltninger ved ophør af produktionen. Ved landbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger. Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.

15 Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, de bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle olietanke skal tømmes. Olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til gældende affaldsregulativer. Stalde Stald nr. 5 på IT ansøgning nr Denne stald udgår som stald i ansøgt. Stald nr. 7 på IT ansøgning nr BAT Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne. Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning. Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav. Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed. Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget med henblik på bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver det største miljøhensyn. Med naturlig ventilation i stalden er der sikret et stort luftskifte. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt i stalden. Ved det større luftskifte vil der være mindre fugt i staldene, samtidigt med at energiforbruget er lavt. Der er anskaffet en robot skraber i stalden, der reducerer ammoniak fordampningen med 25 %. Gylleforsuring er fravalgt på grund af risiko for lugtgener. Med den korte afstand til den samlede bebyggelse Klim er der risiko for forværrede periodiske lugtgener. I fravalget er også indgået de store proportionale omkostninger ved etableringen i forhold til gevinsten i ammoniakfordampningen. Samtidig er energiforbruget ved drift af et forsuringsanlæg opgjort til min kwh, hvilket vurderes ikke at være proportionalt i forhold til miljøgevinsten. Stald nr. 8 på It ansøgning nr Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne.

16 Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning. Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav. Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed. Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser der er foretaget med henblik på bedriftens fremtid i relation til den teknologi der giver det største miljøhensyn. Med naturlig ventilation i stalden er der sikret et stort luftskifte. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt i stalden. Ved det større luftskifte vil der være mindre fugt i staldene, samtidigt med at energiforbruget er lavt. Der er anskaffet en robot skraber i stalden, der reducerer ammoniak fordampningen med 20 %. Gylleforsuring er fravalgt på grund af risiko for lugtgener. Med den korte afstand til den samlede bebyggelse Klim er der risiko for forværrede periodiske lugtgener. I fravalget er også indgået de store proportionale omkostninger ved etableringen i forhold til gevinsten i ammoniakfordampningen. Samtidig er energiforbruget ved drift af et forsuringsanlæg opgjort til min kwh, hvilket vurderes ikke at være proportionalt i forhold til miljøgevinsten. Denne stald har også et afsnit med dybstrøelse til kalve og køer ved kælvning og aflastning. Dette afsnit der er indrettet med dybstrøelse er naturligvis omfattet af BAT-teknik. I ansøgt produktion er der regnet med at størstedelen af dybstrøelsen udspredes direkte fra stald og på marken. Dybstrøelsen anvendes overvejende til småkalve og dyr op til 220 kg i dette staldafsnit og kælvende køer og syge køer der i en periode skal separeres fra det øvrige staldsystem. Dette sker ud fra et hensyn til dyrevelfærden. Derfor forventes det ikke at der skal ændres i dette staldsystem inden for 8 år. Da det generelt ikke er hensigtsmæssig at opstalde dyr under 160 kg på andet end dybstrøelse. Management Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger. I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

17 Affald håndteres ved at der er opstillet containere på faste steder til opsamling af forskellige affald, så medarbejdere ved hvor det skal placeres inden afhentning af affaldsdistributør. Alt miljøfarlig affald afleveres på affaldscenter Gøttrup. Foder Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring Der tages analyser af alt grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Det sker i samarbejde med foderfirmaet BLGG konsulent John Westerbrock. Der er indregnet en foderkorrektion på maks. 169 gr. råprotein/fe. Vand og energi Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Vandforbruget registreres. Vaskevandet fra rengøring af mælketank og malkeanlæg genanvendes til vask af malkestalden. Der er installeret et nyt CIP anlæg. Der bruges vand til forkøling (is) af mælken. Vandet opsamles og genbruges til tempereret drikkevand til køerne. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Der er etableret dagslysstyring på belysning i staldene. Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. Der er varmegenindvinding fra stalden til opvarmning af stuehus. Energikonsulent gennemgår anlægget for eventuelle besparelser. Opbevaring og behandling Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken, er etableret flydelag.

18 Dybstrøelse opbevares i markstak jf. regler for opbevaring ( 8 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen) Udbringning Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker Beskrivelse af ejendommens afløbsforhold Tagvand: Tagvand fra staldene 7 og 8 ledes til brønd sydvest for stald nr.8, herfra er der nedsivning gennem et stenanlæg af større sten. Tagvand fra stuehus ledes til faskine i haven, tagvand fra bygning nr. 2 vest side ledes til faskine på gårdsplads, tagvand fra bygning nr. 4 ledes til faskine på gårdsplads. Bygningerne 3,5,9 og 2 østside har ikke tagrender. Overfladevand: Befæstet plads omkring bygning nr. 8 har ikke opsamling. Overfladevand fra ensilageplads har opsamling via en række nedløbsrister med tilløb til brønd vest for stald nr. 8, hvorfra det pumpes til fortank. Spildevand: Spildevandet fra rengøring af malkestald malkeanlæg m.m. ledes til gyllekanaler i stald nr. 8, ligesom spildvand drikkekopper og kar der ikke opfanges i dybstrøelse ledes til gyllekanaler. Vand fra vask af maskiner, som foregår ved ensilageplads opsamles af dennes afløbssystem. Sanitært spildevand: Spildevand fra toilet og bruser i stald ledes til beholder syd for stald nr. 8, hvorfra det afhentes. Sanitært spildevand fra stuehus ledes til septiktank sydvest for stuehus. Gylle: Gyllen ledes via kanaler til fortank vest for stald nr. 8. Via pumpeledning pumpes gyllen til gyllebeholder nr. 11. (se i øvrigt afløbsskitse) Alternative løsninger Ejer har haft flere alternative overvejelser om placeringer, men har været låst fast af lokaliseringens godkendelse om at der ikke måtte udvides mod nord på grund af risiko af lugtgener i Klim. Og overvejelser om udflytning til marken mod syd fri af den oprindelige bygningsmasse blev opgivet da det logistikmæssig var dårlig i forhold den eksisterende bygningsmasse. I stedet blev stalden opført i forlængelse af den eksisterende stald med byggetilladelse, men uden miljøgodkendelse.

19 O alternativ Et o alternativ lader sig ikke rigtig gøre i denne situation. Den gamle stald 5 er allerede ombygget til andet formål. Den nye stald nr. 8 er bygget. Proceduren med miljøgodkendelse skulle selvfølgelig have været overholdt, at det ikke skete skyldes formentlig ukendskab til de danske regler og en lidt anden kultur, hvor effektivitet og iværkersætter trang er i højsædet. Det skal ikke undskyldes, men en o løsning i form af en afvisning af miljøansøgningen vil have fatale konsekvenser for familien og en række danske arbejdspladser vil gå tabt på mejerier, slagterier og erhverv der servicerer landbrug.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg. Tilsynsrapport 2015 på Hærvejen 68

Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg. Tilsynsrapport 2015 på Hærvejen 68 Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28-07-2015 Sagsnr.: 09/28739 Dokumentnr.: 19 Ejendom: 810 Kontakt: Jørn Nissen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind

Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1 of 10 Miljøansøgning for Vedøvej 7, 8560 Kolind 1.2. Godkendelsespligt Der ansøges om en udvidelse af dyreholdet på adressen Vedøvej 7, 8560 Kolind. Bedriften ejes af ansøger Niels Arve Pedersen. Der

Læs mere

1.1 Beskrivelse af projektet

1.1 Beskrivelse af projektet 1.1 Beskrivelse af projektet Søvig Dairy I/S, Søvigmarkvej 41, 6851 Janderup ansøger om at etablere et anlæg til mælkeproduktion fra 400 årskøer af stor race på en bygningsløs ejendom tæt på anlægget på

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen

Ansøgning om miljøgodkendelse for. Malkekvægproduktionen Ansøgning om miljøgodkendelse for Malkekvægproduktionen Givevej 61 8766 Nr. Snede Frellingvej 27, 8560 Kolind - Mobil 26 25 97 91 - Email: jakob@miljoeognatur.dk www.miljøognatur.dk 1.1 Ejer - og driftsforhold...

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed: XX. dato 2016 Sags nummer:xxxxx

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Snogbækgård Vester Snogbæk Sønderborg

Snogbækgård Vester Snogbæk Sønderborg Snogbækgård Vester Snogbæk 5 6400 Sønderborg Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-01-2016 Sagsnr.: 07/36132 Dokumentnr.: 48 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017, husdyrbrugsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Mattrupgaard - v/ Miljøtilsyn på, Kommune har d. 22. juni 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers alle 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR 29636337 Ansøgers CHR 11580

Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers alle 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR 29636337 Ansøgers CHR 11580 Miljøgodkendelse til Adelers allé 208, Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 26. november 2012 Datablad 12 miljøgodkendelse til Adelers alle 208, 4532 Gislinge Kontaktoplysninger Ansøgers

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

Lindegården I/S Havrelandsvej 17 7790 Thyholm. Miljøtilsyn på Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Lindegården I/S Havrelandsvej 17 7790 Thyholm. Miljøtilsyn på Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Miljøtilsyn på, Struer Kommune har d. 9. september 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19

Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Bygning ST-231717 Ny stald 5 (2.884 m 2 ) Antal, alder, staldsystem Nudrift MGK Ansøgt 0 324 køer - sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2 timer 324 køer

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 16.05.2012

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 16.05.2012 Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 16.05.2012 Bystrupvænget 50 9631 Gedsted Til stede ved tilsyn LLB, Lene Louise Buur Vesthimmerlands Kommune Godkendelsestype Godkendelse 12 Godkendelsesdato 03.04.2008

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: jersey@sillebak.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17. oktober 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Søren D. Christensen Brønderslevvej 295 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Dynagro I/S Varnæs Vestermark Aabenraa. Basistilsyn 2016 på Årup Skovvej 60

Dynagro I/S Varnæs Vestermark Aabenraa. Basistilsyn 2016 på Årup Skovvej 60 Dynagro I/S Varnæs Vestermark 3 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2016 Sagsnr.: 07/51257 Dokumentnr.: 60 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2009 Registreringsblad Titel 12 godkendelse Dato: 29. september 2009 Virksomhedens navn:

Læs mere

Til stede ved tilsynet var Henrik Kræmer Lauritzen, landmand og Randi Laut Andersen fra Haderslev

Til stede ved tilsynet var Henrik Kræmer Lauritzen, landmand og Randi Laut Andersen fra Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Anlæggets beliggenhed

Anlæggets beliggenhed Ansøgning om tillæg til eks. 11 godkendelse. Ansøger: AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS Grarupvej 15 7330 Brande Anlægget: Adresse: Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Ejendomsnummer: 7560000864 Matrikelnummer:

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i husdyrloven på ejendommen Møllergård, Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge, tilhørende Henning og Andreas Nielsen.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i husdyrloven på ejendommen Møllergård, Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge, tilhørende Henning og Andreas Nielsen. Ansøgning om miljøgodkendelse efter 12 i husdyrloven på ejendommen Møllergård, Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge, tilhørende Henning og Andreas Nielsen. 1. udgave 11. april 2014 Oplysninger i denne ansøgning

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Per Nielsen Øster Rør Vej 20 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Prioriteret miljøtilsyn

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Miljøgodkendelse 1 af

Miljøgodkendelse 1 af Miljøgodkendelse 1 af Malkekvægbruget Kragelundvej 34, 6330 Padborg Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 1 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december

Læs mere

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven Marjanne Liebe Mølholtvej 81 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Mølholtvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup -

Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup - 12 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 17. juni 2015 Miljøgodkendelse af husdyrbruget I/S Thomsen c/o Jan G. Thomsen, Gammel Aalborgvej 19, Bradsted 9541 Suldrup - udvidelse

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Miljøtilsynsrapport 2014 på Tornhøjvej 26 m.fl.

Miljøtilsynsrapport 2014 på Tornhøjvej 26 m.fl. Hans Jørgen Jørgensen Staugaard Tornhøjvej 26 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-02-2014 Sagsnr.: 07/16987 Dok.løbenr.: 46390/14 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry

Miljøgodkendelse 12. af kvægbruget. Skovsrodvej 20. 8680 Ry Miljøgodkendelse 12 af kvægbruget Skovsrodvej 20 8680 Ry Registreringsblad - Miljøgodkendelse Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. Cvr. nr. P-nr. Ejer af ejendommen Driftsansvarlig Brugstype I/S

Læs mere

Christian Lorenzen Vester Snogbæk Sønderborg

Christian Lorenzen Vester Snogbæk Sønderborg Christian Lorenzen Vester Snogbæk 5 6400 Sønderborg Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-01-2016 Sagsnr.: 07/49386 Dokumentnr.: 32 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej Rødekro. Miljøtilsynsrapport Grønnebækvej 5

Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej Rødekro. Miljøtilsynsrapport Grønnebækvej 5 Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 08/33141 Dok.løbenr.: 68559/14 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde.

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 12-miljøansøgning på Kirkevej 16, 5683 Haarby I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 10.700 slagtesvin

Læs mere

POUL NYGAARD Kjærgårdsmøllevej Struer. Miljøtilsyn på Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer

POUL NYGAARD Kjærgårdsmøllevej Struer. Miljøtilsyn på Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer 1 - - følgebrev - miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POUL NYGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 4. september 2015 gennemført

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Danhatch Rugerivej Vrå. Miljøtilsynsrapport 2014 på Østerbækvej 4A

Danhatch Rugerivej Vrå. Miljøtilsynsrapport 2014 på Østerbækvej 4A Danhatch Rugerivej 26 9760 Vrå Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 27-02-2014 Sagsnr.: 07/48635 Dok.løbenr.: 59567/14 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail: jnp@aabenraa.dk

Læs mere

Tillæg til. 12 Miljøgodkendelse. kvægbruget. Elmegården. Benslehøjvej 1. 7470 Karup

Tillæg til. 12 Miljøgodkendelse. kvægbruget. Elmegården. Benslehøjvej 1. 7470 Karup Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Elmegården Benslehøjvej 1 7470 Karup Meddelt den 8. april 2014 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug V i b o

Læs mere