Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune Center for Familie & Handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap"

Transkript

1 Serviceniveau For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune Center for Familie & Handicap

2 Rebild Kommune Center Familie og Handicap Skørpingvej 7, 9575 Terndrup 9530 Støvring Tlf Fax Sikker e-post kan sendes til adressen Træffetider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag

3 Forord Serviceniveau et vigtigt redskab på handicap- og udsatte voksneområdet Hermed præsenteres Rebild Kommunes serviceniveau for indsatserne over for handicappede og udsatte voksne. I dette hæfte beskrives principperne for indsatserne og det konkrete serviceniveau for de forskellige ydelser på området. Indsatserne skal bidrage til at Rebild Kommune er et sted, hvor borgerne trives og lever sundt og aktivt. Indsatserne tager deres udgangspunkt i de vedtagne værdier for Rebild Kommunes møde med borgeren: Ordentlighed, anerkendelse, ansvarlighed, respekt, åbenhed og tillid. Formålet med serviceniveauet er at give enkel og klar information om Rebild Kommunes indsatser målrettet handicappede og udsatte voksne. Byrådet ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og at tydeliggøre rammerne for indsatsen på området samt de gensidige krav og forventninger vi har til borgere, der skal modtage ydelser og til leverandører, som skal levere ydelser. Serviceniveauet gør det muligt at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og de konkrete afgørelser og indsatser over for den enkelte borger. Således er serviceniveauet også med til at sikre en ensartet service for borgere med samme behov. Kort sagt er serviceniveaubeskrivelserne et vigtigt redskab for både borgere og politikere, kommunal forvaltning og leverandører af ydelser på det sociale område. Med venlig hilsen Borgmesteren 3

4 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 5 Serviceniveau for ydelse på handicap- og udsatte voksneområdet 6 Personlig pleje og praktisk hjælp 6 Afløsning og aflastning 8 Midlertidigt ophold 9 Socialpædagogisk bistand 11 Vedligeholdelsestræning 13 Udpegning af person til udførelse af opgaver 14 Tilskud til hjælp som borgeren selv antager 15 Borgerstyret personlig assistance 16 Ledsagerordning 18 Kontaktperson for døvblinde 20 Støtte- og kontaktpersonordningen 21 Merudgifter 23 Beskyttet beskæftigelse 24 Aktivitets- og samværstilbud (visiterede) 25 Aktivitets- og samværstilbud (uvisiterede) 26 Botilbud til midlertidigt ophold 27 Længerevarende botilbud / indsats i bolig 29 Midlertidigt ophold i boformer til kvinder 30 Midlertidigt botilbud 31 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 32 Pasning af døende 34 Misbrugsbehandling 35 Behandling 36 4

5 Indledning I forbindelse med udarbejdelse af grundlag og principper for indsatsen over for voksne med handicap arbejder vi i Center Familie og Handicap for tiden med en mere borgervenlig tekst, som skal danne rammen for serviceniveauet. 5

6 Serviceniveau for ydelse på handicap- og udsatte voksneområdet Nedenfor beskrives Rebild Kommunes serviceniveau for de forskellige foranstaltningstyper efter serviceloven målrettet handicappede og udsatte voksne. Formålet med indsatsen, indholdet, målgruppen og det typiske omfang er beskrevet. Det skal dog understreges, at der altid foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp til den enkelte borger. Personlig pleje og praktisk hjælp SEL 83 Formålet er at yde bistand til personlig pleje eller praktisk hjælp i borgerens hjem med henblik på, at borgeren bliver i stand til at klare sig selv eller selv at klare så mange opgaver som muligt. Personlig pleje Personlig pleje ydes til opgaver, som borgeren er ude af stand til at udføre eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Indsatsen kan blandt andet omfatte hjælp til at: Blive vasket eller komme i bad. Få vasket, tørret og friseret hår. Komme på toilet. Tage tøj af og på. Tage proteser af og på. Tage medicin. Praktisk hjælp Praktisk hjælp kan omfatte rengøring, tøjvask, madservice og indkøb, hvis borgeren eller andre i borgerens husstand ikke er i stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre opgaverne. Det betyder, at hjælpen tilrettelægges i nært samarbejde med borgeren, så borgeren i videst muligt omfang selv kan deltage aktivt i opgaveløsningen. Rengøring kan for eksempel omfatte hjælp til at: Støvsuge Tørre støv af på flader i nå-højde, inkl. vindueskarme. Vaske gulv i stue, entré, soveværelse og køkken. 6

7 Gøre rent på badeværelset. Gøre rent i køkkenet. Skifte sengetøj. Tøjvask kan for eksempel omfatte hjælp til at: Sortere vasketøj. Vaske tøj/vaskeri. Hænge tøj til tørre, tage det ned igen, lægge det sammen og lægge det på plads. Madservice omfatter udbringning af mad fra Rebild Kommunes madleverandør. Indkøb omfatter typisk indkøb én gang om ugen. Hvis borgeren har særlige kostbehov, eksempelvis på grund af sygdom, kan der ydes hjælp til indkøb oftere. I forbindelse med sagsbehandlingen skal der tages hensyn til, om borgeren selv kan udarbejde indkøbsliste, sætte varer på plads og forestå betalingen. Hvis borgeren ikke er i stand til at indgå i en indkøbsordning, kan der ydes hjælp til indkøb til personligt forbrug. Indkøb foretages i det nærmeste supermarked. Målgruppen er voksne, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser ikke eller kun meget vanskeligt kan varetage deres personlige pleje eller daglige praktiske opgaver i hjemmet. Ved tildelingen tages der højde for borgerens ressourcer, og om der er personer i husstanden, der kan varetage alle eller dele af opgaverne. Hjælpen kan tildeles for en kortere periode ved midlertidige behov eller for en længere periode ved mere varige behov. Rengøring ydes som udgangspunkt hver 14. dag, mens indkøb og tøjvask typisk ydes én gang ugentligt. Personlig pleje kan ydes dagligt afhængigt af borgerens behov. Der følges løbende op på, om hjælpen er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov, dog mindst én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 7

8 Afløsning og aflastning SEL 84, stk. 1 Formålet er at afløse og/eller aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så denne kan vedblive med at have overskud til at deltage i den nødvendige pleje og omsorg. Afløsning Indholdet i denne ydelse afhænger af, om den plejekrævende kan være alene: Hvis den plejekrævende person ikke kan være alene, kan hjælperen være til stede i hjemmet, mens ægtefællen, forældrene eller den nære pårørende er væk fra hjemmet. Hvis den plejekrævende kan være alene, gives afløsning som udgangspunkt som hjælp til rengøring. Aflastning Aflastningen kan gives uden for hjemmet, for eksempel i form af tilbud om ophold på plejehjem eller plejebolig. Aflastning kan gives som dag-, nat- eller døgnophold. Målgruppen er en ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Som udgangspunkt ydes afløsning til borgere, hvor ægtefælle, samboende eller anden nærtstående deltager i plejen, eller hvor borgeren ikke kan være alene eller er meget plejekrævende. Afløsning gives, uafhængigt af om betingelserne for at få hjælp efter 83 er opfyldt. Afløsning Afløsning ydes efter aftale som hovedregel på hverdage mellem kl. 7:00 og 16:00. Hvor den plejekrævende ikke kan være alene tildeles typisk 2-4 timer hver uge. Afløsning som rengøring ydes typisk 2 timer hver 14. dag. Ved timetal over 20 kan 95 (tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager) overvejes. Der følges løbende op på om hjælpen er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov, dog mindst én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Aflastning Aflastning tildeles som udgangspunkt for tre måneder. Herefter skal der foretages opfølgning på, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 8

9 Midlertidigt ophold SEL 84, stk. 2 Formålet med et midlertidigt ophold er at skabe en ramme: Hvor borgere tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne med henblik på afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger. Hvor terminalt syge borgere kan få en værdig afslutning på livet. Hvor der kan tilbydes aflastning af ægtefælle/samboende. Indholdet i tilbuddet kan være: Personlig og praktisk hjælp. Omsorg og støtte. Samvær og aktivitet, herunder også brug af frivillige. Vedligeholdelsestræning og genoptræning. Observation og behandling i samarbejde med sygehuse, herunder palliative team og praktiserende læger m.m. Udredning, eventuelt i samarbejde med misbrugskonsulenter, demenskoordinatorer, hjerneskaderådgivere m.m. Afprøvning/iværksættelse af hjælpemidler. Eventuel taleundervisning og andre ydelser fra institutterne. Etablering af kontakt til besøgsvenner, Kamillus (fast vagt til døende), hospice, aktivitetstilbud, ældre hjælper ældre, blindekonsulenter, høreomsorg m.m. Etablering af kontakt til kommunale rehabiliteringstilbud, fx skavankhold, KOL-hold, hjertehold, diabeteshold, diætist m.m. Kontakt til visitator med henblik på planlægning af udskrivelse, herunder vurdering af borgerens bolig, behov for fremtidig hjælp m.m. Kontakt/inddragelse af familie og pårørende. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, hvor der er opstået væsentlige ændringer i behovet for hjælp, og hvor behovet for hjælp har fået en mere uforudsigelig karakter. Det kan være hos borgere: Der har et udtalt fysisk og/eller psykisk plejebehov og ikke eller kun vanskeligt kan passes i eget hjem. Der ikke selv kan strukturere døgnet, fx er urolige eller konfuse. Der er ude af stand til at tage initiativ, fx ikke selv kan tage initiativ til at spise og drikke. 9

10 Der er alvorligt syge og/eller døende og ikke eller kun vanskeligt kan passes i eget hjem. Der ikke kan være alene, og hvor ægtefælle midlertidigt er væk fra hjemmet, fx i akutte tilfælde, hvor rask ægtefælle indlægges eller har behov for ferie. Det er en forudsætning, at andre hjælpeforanstaltninger er afprøvet, fx at der er iværksat de nødvendige hjælpemidler, og at der er iværksat øget hjælp døgnet rundt. Hvis det vurderes, at behovene har permanent karakter, visiteres der direkte til en permanent plejebolig. Tilbuddet tildeles som udgangspunkt for tre uger. Terminalt syge borgere kan alternativt vælge at tilbringe den sidste tid på aflastningsplads/plejebolig, hospice eller hospital. 10

11 Socialpædagogisk bistand SEL 85 Formålet med socialpædagogisk bistand er at sikre udvikling eller vedligeholdelse af funktionsniveau og sociale kompetencer, herunder at støtte den enkelte til selv at træffe valg og få indflydelse på sin egen situation. Støtten i eget hjem har altid et pædagogisk sigte, og indsatsen vil altid tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i optimal brug af egne ressourcer. Derfor vil opgaven blive udført i direkte samspil mellem borgeren og støttepersonen. Støtten kan ydes forebyggende såfremt, der er tale om en korterevarende indsats af højest 3 måneders varighed med det formål at forebygge at et problem udvikler sig. Støtten tager udgangspunkt i en socialpædagogisk indsats der efter en konkret vurdering af behovet hos borgeren skal fremme selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder. Støtten tager sigte på hjælp til selvhjælp både på det praktiske og personlige plan. Støtten kan f.eks. omfatte: Støtte til optræning og udvikling af færdigheder, herunder dagligdagskompetencer som støtte til at gennemføre praktiske gøremål i dagligdagen som spisetræning, indkøb, opvask, rengøring m.v. Støtte til at kunne kontakte og træffe aftale med ex. lægen, støtte til at planlægge besøget, bustræning og evt. ledsagelse de første gange osv. Støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi. Støtte til mestring af funktionsnedsættelse. Forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Hjælpen leveres med udgangspunkt i borgerens bopæl. Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der vurderes at være behov for socialpædagogisk hjælp, støtte, ledsagelse m.v. med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, omsorg eller støtte og optræning. Den socialpædagogiske bistand skal ses i sammenhæng med støtte efter andre ordninger, fx efterværn, mentorordning som led i erhvervsafklaring, genoptræningstilbud, værested, støttekontaktperson eller aktivitets- og klubtilbud. Socialpædagogisk bistand leveres fra én gang om måneden og op til flere gange om ugen afhængigt af behov efter den individuelle vurdering. Socialpædagogisk bistand tilrettelægges efter individuelle behov med udgangspunkt i en funktionsevnevurdering og en handleplan. 11

12 Støtten kan gives så længe der vurderes, at være et socialpædagogisk formål med indsatsen. Udgangspunktet er, at støtten er midlertidig. Socialpædagogisk støtte visiteres for en periode af et år ad gangen. Kan også bevilges som kortere optrænings- og udslusningsforløb på 3-6 måneder. Der følges op på hjælpen første gang senest 3 måneder efter bevilling og derefter minimum en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Ved opfølgningen vurderes handleplanens mål og tilbuddet udformning i forhold til udviklingseffekter, pris og kvalitet. 12

13 Vedligeholdelsestræning SEL 86 Formålet med vedligeholdelsestræning er at forbedre borgerens muligheder for at leve et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt. Et træningsforløb skal styrke borgerens færdigheder i dagligdagen og forebygge, at borgeren mister evnen til at udføre daglige opgaver såsom at købe ind, støvsuge osv. Et forløb med vedligeholdende træning tilrettelægges individuelt og omfatter typisk træning i dagligdagsaktiviteter. Målgruppen for vedligeholdende træning er borgere, der har behov for at få styrket eller vedligeholdt deres færdigheder. Træningsforløbet kan finde sted på et af Rebild Kommunes træningscentre, Rebild Kommunes dagcentre eller i borgerens eget hjem. Den vedligeholdende træning kan foregå på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode. Typisk gives træning for en periode af to måneder, og der foretages herefter en vurdering af, om målet er nået, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. På baggrund af en individuel vurdering kan borgeren eventuelt få tilskud til befordring i forbindelse med vedligeholdende træning. 13

14 Udpegning af person til udførelse af opgaver SEL 94 Formålet er at give borgeren mulighed for selv at udpege en person til at udføre personlig og praktisk hjælp, fx hvis borgeren har et ønske om en bestemt person, øget fleksibilitet i leveringen af ydelsen eller andre ting. Indholdet i indsatsen kan blandt andet være praktisk hjælp (rengøring, indkøb, tøjvask) eller personlig pleje (bad, vask, af- og påklædning m.m.). Se en nærmere beskrivelse under 8 (personlig pleje og praktisk hjælp). Hvis modtageren af hjælp ikke ønsker alle de visiterede ydelser leveret af den udpegede person, kan det aftales nærmere med Rebild Kommune, hvorvidt nogle ydelser kan leveres af hjemmeplejen. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer, der har behov for hjælp til personlig pleje, omsorg og praktisk bistand under 20 timer om ugen. Den udpegede person skal godkendes af Rebild Kommune til at levere de omtalte ydelser. Rebild Kommune indgår kontrakt med den udpegede person om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed og betaling m.v. Tilskuddet beregnes efter Rebild Kommunes takster. Der følges løbende op på hjælpen, dog minimum efter tre måneder og herefter en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 14

15 Tilskud til hjælp som borgeren selv antager SEL 95, stk. 2 En person, der er fyldt 18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, pågældende selv antager. I særlige tilfælde kan hjælpen efter 95, stk. 2 gives som naturaliehjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Eventuelt behov for ledsagelse skal kunne dækkes ved SEL 97 (ledsagerordning). Indholdet i indsatsen kan blandt andet være: Praktisk hjælp (rengøring, indkøb, tøjvask) Personlig pleje (bad, vask, af- og påklædning m.m.) Se en nærmere beskrivelse under 83 (personlig pleje og praktisk hjælp). Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer over 18 år, der har behov for hjælp til personlig pleje, omsorg og praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen, og hvor personen selv kan varetage arbejdslederopgaven og arbejdsgiveropgaven. Arbejdsgiveropgaven kan dog uddelegeres. Tilskuddets størrelse beregnes på grundlag af bevilgede timer, jf. SEL 83 (personlig pleje og praktisk hjælp). Tilskuddet beregnes på grundlag af Rebild Kommunes fastsatte niveau for udmåling af hjælpernes løn og det fastsatte niveau for udmåling af tilskud til administration af arbejdsgiveropgaven og løn. Tilskuddet kan, hvis borgeren selv ønsker det, kombineres med anden hjælp og pleje efter SEL 83 (personlig pleje og praktisk hjælp), som modtageren er visiteret til. Der følges løbende op på hjælpen, dog minimum efter tre måneder og herefter en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 15

16 Borgerstyret personlig assistance SEL 96 Formålet er at: Borgere med omfattende funktionsnedsættelser, der er berettiget til hjælp, der ikke kan dækkes af Rebild Kommunes øvrige tilbud efter andre bestemmelser i serviceloven, kan få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Borgeren dermed kan leve et så almindeligt liv som muligt og blandt andet deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. Tilbuddets indhold afhænger af borgerens ønske. Der tilbydes mulighed for udadvendte aktiviteter. Tilbuddet kan blandt andet indeholde: Hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede, for at borgeren kan leve et selvstændigt liv. Specifik og personlig støtte, der forudsætter individuel oplæring af hjælperne, fx af hensyn til forflytning, placering i kørestol, betjening af særligt indrettet bil eller lift eller kendskab til respirator eller mavesonde og hygiejne i den forbindelse. Støtte i forhold til at få borgerens dagligdag til at fungere i forhold til børn og arbejdsliv, herunder sikkerhed for overholdelse af mødetider, uddannelse, fritidsliv m.v. Tilskuddet kan efter modtagerens ønske kombineres med anden hjælp, fx personlig hjælp og pleje. Målgruppen for borgerstyret personlig assistance kendetegnes typisk ved at være borgere, der: Har et massivt og sammensat behov for pleje, overvågning og ledsagelse, der ikke kan dækkes ved almindelig personlig hjælp og pleje samt hjælp, der kan købes ved hjælp af bistands- og plejetillæg og/eller ydelser via ledsagerordningen. Har brug for hjælp i og uden for hjemmet. Det er en betingelse, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal Rebild Kommune tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. Som udgangspunkt er ordningen borgerstyret personlig assistance udelukket for personer, der bor i boformer, der er beregnet for flere beboere og baseret på fællesskab i hverdagen, og hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere. 16

17 Tilskuddets størrelse beregnes på grundlag af antal bevilgede timer per dag/døgn/uge eller måned. Tilskuddet beregnes på grundlag af: Rebild Kommunes fastsatte niveau for udmåling af hjælpernes løn. Rebild Kommunes fastsatte niveau for udmåling af tilskud til administration af arbejdsgiveropgaven og løn. Borgerens konkrete behov for ansættelse af hjælpere med særlig faglig baggrund. Omfanget tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Borgerstyret personlig assistance bevilges som udgangspunkt for ét år, hvorefter der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 17

18 Ledsagerordning SEL 97 Formålet er at give borgere, der ikke kan færdes alene, mulighed for efter eget valg at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Tilbuddet består af 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter m.v. Tilbuddet har ikke et pædagogisk sigte. Ledsagerordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, for eksempel hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg og hjælp i forbindelse med kørestol og andre ganghjælpemidler. Modtageren bestemmer, hvortil ledsagelsen skal foregå, og hvad der skal foregå; dog med den begrænsning, at der er tale om et lovligt formål, og at ledsagerens tryghed er sikret. Ledsageren er omfattet af Rebild Kommunes politikker, fx forflytningspolitik, rygepolitik og regler om tavshedspligt. Ledsageren må ikke stille bil til rådighed. Modtageren skal således selv stille bil til rådighed, hvis der skal køres, eller der kan bruges offentlige transportmidler, taxi eller handicapkørsel. Typisk er Rebild Kommune ikke chauffør. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Personer, der ved folkepensionsalderen er visiteret til ledsagelse, bevarer denne ret, efter de er gået på folkepension. Ledsagerordning kan ikke bevilges til personer, der: Har bevilget hjælperordning efter servicelovens 96. Har bevilget kontaktperson efter servicelovens 98. Har nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. Personer, der opfylder betingelserne, har ret til ledsagelse uanset boform. Tildeling finder sted på grundlag af en individuel funktionsevnevurdering. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For at få bevilget ledsagelse skal modtageren kunne drage nytte af ordningen. Modtageren skal som udgangspunkt selv efterspørge ordningen, men vurderingen af behovet for ledsagelse kan foretages i samarbejde med personale fra bo- og aktivitetstilbud. Borgeren skal selv kunne give udtryk for, hvordan ordningen skal anvendes. 18

19 Der bevilges 15 timers ledsagelse per måned. Hvis en borger i forvejen modtager individuel ledsagelse i en form, der svarer til ledsagerordningen, fradrages det antal timer i de 15 timers ledsagelse. Der kan efter aftale opspares timer over en periode på seks måneder. Herefter bortfalder timerne, hvis de ikke er brugt. Modtageren har mulighed for selv at udpege en ledsager, der skal godkendes og ansættes af Rebild Kommune. Der kan normalt ikke ansættes personer med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse. Bevilling af ledsagelse gælder for en periode af ét år, hvorefter der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Rebild Kommune betaler lønudgiften til ledsageren. Modtageren betaler ledsagerens udgifter til transport og udgifter til adgangsbilletter, spisning m.v., hvis modtageren ønsker ledsagerens tilstedeværelse. 19

20 Kontaktperson for døvblinde SEL 98 Formålet med tilbuddet er at medvirke til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt på trods af døvblindheden, og at give den døvblinde mulighed for at deltage i aktiviteter, blandt andet for at undgå eller bryde isolation. Kontaktpersonen fungerer som borgerens øjne og ører. Tilbuddet er derfor tilrettelagt meget konkret i forhold til den enkelte borgers behov. Tilbuddet kan for eksempel omfatte: At besøge og kommunikere med den døvblinde. At orientere om hverdagen, fx avislæsning. At være bindeled til borgerens omgivelser. Oversættelse af modtagne breve m.v. Ledsagelse i forbindelse med indkøb, besøg og lægebesøg. Synstolkning. Ledsagelse til fritidsaktiviteter m.v. Kontaktpersonen yder ikke personlig pleje, medicinering eller praktisk hjælp. Tilbuddet gives til borgere, der er funktionelt døvblinde. Tilbuddet er som udgangspunkt længerevarende, da det gives på baggrund af en konkret varig lidelse. Omfanget kan variere væsentligt, men tilbuddet gives i nødvendigt omfang baseret på konkret individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp. Der bevilges støtte for ét år ad gangen, hvorefter der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 20

21 Støtte- og kontaktpersonordningen SEL 99 Formålet er at støtte personer via opsøgende forebyggende indsats og få kontakt med og støtte målgrupperne isolerede sindslidende og socialt udsatte misbrugere og hjemløse personer til at få en kontakt til omverdenen og normalisere denne kontakt, herunder at: Bevare og styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud, herunder blandt andet aktivitets- og samværstilbud. Fastholde kontakt til borgere, der ikke kan overholde aftaler med kommunen eller ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Udvikle en relation mellem borgeren og Rebild Kommune og eventuelt skabe grundlag for en mere formaliseret kontakt. Støtte- og kontaktpersonordningen er et tilbud til de borgere, der ikke kan rummes af samfundets øvrige tilbud til socialt udsatte enten fordi de falder uden for målgruppen, har uhensigtsmæssig adfærd og bryder aftaler, eller fordi de har et misbrug, de ikke umiddelbart ønsker behandlet. Tilbuddet er kendetegnet ved at være opsøgende. Støtten er frivillig og uden visitation. Omdrejningspunktet for indsatsen er relationen mellem støtte- kontaktpersonen og borgeren. Støtten kan ydes som: Kontaktbesøg i borgerens eget hjem. Kontakt i det offentlige rum. Kontakt på aktivitets- og samværstilbud. Ledsagelse. Telefonkontakt. Sms-kontakt. Afhængigt af borgerens behov og forudsætninger kan støtte- og kontaktpersonen yde støtte til en række praktiske og sociale funktioner, der skal understøtte borgerens mulighed for at fungere bedre og blive mere selvhjulpen, herunder: Ledsagelsen til offentlige myndigheder. Brobygning til aktivitets- og samværstilbud såvel frivillige som offentlige. Støtte til at skabe overblik over rettigheder og pligter i forhold til egen forsørgelse. Udredning af behov for mere indgribende støtte, hvis borgeren er klar og motiveret herfor. Støtte til genhusning. Støtte til fastholdelse i permanent bolig. Støtte til kontakt med familie og venner. Støtte til kontakt med behandlingstilbud, herunder behandlingspsykiatrien, misbrugsbehandling, prak- 21

22 tiserende læge og lignende. Hjælp til at bryde isolationen omkring borgeren og til at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra borgerens egne behov, så borgeren bliver bedre i stand til at benytte samfundets tilbud. Være brobygger eller bindeled til sociale tilbud, private netværk og myndigheder, herunder koordinere og (gen)etablere konstruktiv kontakt, så der opnås sammenhæng og helhed omkring borgeren. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse. Borgere med psykosociale problemer (uden diagnose) Borgere, der ikke kan fastholdes i andre tilbud. Borgere, der ville have gavn af mere støtte, men ikke i den nuværende situation magter eller ønsker at modtage den, fx bostøtte i eget hjem, jf. SEL 85. Borgere, der kun har magter begrænset eller sporadisk kontakt, og som alligevel har brug for minimal støtte for at fungere. Opsøgende arbejde foretages fra én gang om måneden til flere gange om ugen afhængigt af den kontakt, det er muligt at skabe til den enkelte. Støtten kan justeres op og ned efter behov, og støtten kan være tilbagevendende i kortere eller længere perioder. Det skal løbende vurderes, om borgeren kan modtage et almindeligt tilbud. 22

23 Merudgifter SEL 100 Formålet er at sikre, at borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få dækket nødvendige merudgifter, der er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Hjælpen kan ydes til eksempelvis diætkost, medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning, forsikringer m.v. Merudgiftsydelse er subsidiær til servicelovens og andre lovgivningers øvrige bestemmelser om støtte. I forbindelse med håndsrækning vedrørende pasning og opgaver i forbindelse med egne børn er det vigtigt at være opmærksom på, at der her er tale om kompensation for en fysisk funktionsnedsættelse og ikke kompensation for manglende forældreevne. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer: Mellem 18 år og folkepensionsalderen og personer, der har opsat udbetalingen af folkepensionen. Der ikke oppebærer førtidspension efter pensionslovgivningen før 1. januar 2003, medmindre der tillige er bevilget hjælpeordning efter servicelovens 96. Hvis konsekvenser af lidelsen er af indgribende karakter og medfører behov for ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Hvor hjælpen kan ydes uanset boform og forsørgelsesgrundlag. Merudgifterne skal være en direkte følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kunne dækkes efter andre bestemmelser. Merudgifterne beregnes på grundlag af størrelsen af den enkelte ansøgers sandsynliggjorte nødvendige merudgifter og beregnes ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter. Behovet og beregningen vurderes i forhold til ikke handicappede i samme alder og livssituation. Merudgifter ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Nogle ydelser kan dog aftales som naturaliehjælp, fx taxakørsel. Merudgiftsydelsen er forudbetalt og bortfalder ved udgangen af den måned, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt, når borgeren når folkepensionsalderen, eller når borgeren dør. Ydelsen er skattefri og indkomstuafhængig. Tilskud kan ydes, når de nødvendige merudgifter udgør et minimumsbeløb. Beregningen sker på årsbasis og merudgiftsydelsen udbetales herefter med et gennemsnitligt, månedligt beløb, der rundes op til nærmeste beløb, der er deleligt med

24 Beskyttet beskæftigelse SEL 103 Formålet er at: Borgere med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer får mulighed for at yde efter evne i et produktivt arbejde og dermed øge selvværd og livskvalitet. Borgere med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer får mulighed for at skabe netværk. Beskyttet beskæftigelse er et særligt arbejdstilbud til borgere, der ikke kan fastholdes på det almindelige arbejdsmarked. Tilbuddet kan blandt andet bestå i individuelt tilrettelagte arbejds- og produktionsforløb, ligesom der kan tilbydes teambaserede samarbejdsprojekter. Der kan tilbydes oplæring i betjening af diverse håndværktøjer og maskiner i relation til løbende produktionsopgaver. Tilbuddet kan tilrettelægges som udstationering på virksomheder eller beskæftigelse på et kommunalt produktionsværksted. Der arbejdes løbende med kvalificering af sociale kompetencer og udvikling/fastholdelse af resterhvervsevne hos borgeren. Der fastlægges mål for den enkelte borgers udbytte af tilbuddet. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere under folkepensionsalderen, der ikke kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår, og som ikke kan anvende tilbud fra arbejdsmarkedsområdet. Det er en forudsætning for at kunne modtage tilbud om beskyttet beskæftigelse, at borgeren har et minimum af erhvervsevne. Beskyttet beskæftigelse bevilges som udgangspunkt for 4-5 dage om ugen. Der ydes arbejdsdusør i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse herom. Arbejdsdusøren fastsættes, så den afspejler indsatsen; dog mindst 5 procent af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Dusøren vil være afhængig af fremmødte timer. Der følges op én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målene er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 24

25 Aktivitets- og samværstilbud (visiterede) SEL 104 Formålet er at sikre mulighed for, at borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan: Få mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Have et fristed, der kan give gode muligheder for personlig udvikling. Forbedre personlige færdigheder med fokus på at fastholde og udvikle. Tilbuddet kan indeholde tilbud om fysiske og sociale aktiviteter, rådgivning, vejledning, kontakt, samtaler, aktiviteter af sundhedsfremmende karakter m.v., fx fællesspisning, spil, musik, syning, maling, strikning, kreative aktiviteter og temaforløb. Indholdet i det enkelte tilbud tilrettelægges i samarbejde med gruppen af brugere, så det imødekommer målgruppens behov. Tilbuddet tilpasses den enkelte borgers fysiske og mentale funktionsniveau. Der kan derfor være differentieret service for borgere i tilbuddet. Målgruppen kendetegnes ved at have en betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet gives som udgangspunkt på hverdage. Pladserne kan være både fuldtid og deltid. Der følges op på hjælpen én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 25

26 Aktivitets- og samværstilbud (uvisiterede) SEL 104 Formålet er at give borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tryghed og omsorg i trygge og kendte rammer i samvær med ligestillede. Tilbuddet indeholder ofte forskellige aktiviteter og tilrettelægges efter målgruppens behov og ønsker. Aktiviteten kan for eksempel indeholde madlavning, fællesspisning, kreative ting, foredrag, gåture m.v. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, der primært har brug for et sted at opholde sig, under forudsætning af at borgeren skal kunne befordre sig selv til og fra tilbuddet. Tilbuddet er uvisiteret, og der er derfor ikke fast omfang eller varighed. Borgerne kan benytte tilbuddet i den udmeldte åbningstid. Under forudsætning af, at borgeren kan profitere af tilbuddet og i øvrigt accepterer tilbuddets regel- og værdisæt, kan tilbuddet benyttes i det omfang, borgeren har behov. 26

27 Botilbud til midlertidigt ophold SEL 107 Formålet med et midlertidigt botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme, hvor borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne. Hensigten er at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og eventuelle erhvervs- /uddannelsesmuligheder og at borgerens evner til at kunne klare tilværelsen i egen bolig genskabes, udvikles og fastholdes. I midlertidigt botilbud ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Tilbuddet tager udgangspunkt i en handleplan og borgerens individuelle behov og gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet kan blandt andet indeholde: Personlig og praktisk hjælp og pleje, herunder madservice. Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder hjælp til økonomi, indkøb og kontakt til offentlige instanser. Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, herunder støtte til indhold i fritiden og aktiv livsstil. Særligt tilrettelagte behandlingsforløb, herunder behandlingsforløb for stofmisbrugere, jf. servicelovens 101. Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge og hjælp til medicinadministration. Forberedelse på udslusning. Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Egenbetaling sker efter gældende takster efter SEL 163. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, hvor behovet for en særlig indsats i et botilbud er midlertidigt, hvor funktionsnedsættelsen eller graden af funktionsnedsættelse ikke er afklaret, eller hvor borgerens mere varige behov for indsatser ikke kan fastslås. Tilbuddet omfatter typisk borgere: Der i en periode har brug for omfattende pleje og omsorg og særlig behandlingsmæssig støtte, herunder eksempelvis støtte efter servicelovens 101, særlig optræning m.v. Der på grund af psykisk lidelse/sygdom har behov for et individuelt udviklingsforløb og særlig behandlingsmæssig støtte med henblik på at kunne mestre eget liv. Der på grund af en betydelig nyerhvervet funktionsnedsættelse har behov for et udrednings- og gen- 27

28 optræningsforløb. Hvor det ikke er afklaret, hvilket (bo)tilbud der vil være det rette for dem, og hvor udredning derfor er nødvendig. Der på grund af deres fysiske eller psykiske funktionsniveau har brug for at blive stabiliseret, således at det herefter kan vurderes, hvilket tilbud der vil passe til borgerens behov. Der med et kortvarigt ophold på et botilbud forventes at kunne rehabiliteres i et sådant omfang, at vedkommende ikke efterfølgende har behov for et botilbud. Afhængigt af borgerens behov kan tilbuddet gives i 3, 6 eller 9 måneder, hvorefter der skal foretages en vurdering af, om målet er opfyldt. Tilbuddet kan tildeles for en længere periode i forbindelse med afklaring, men det forudsætter, at der sker en revurdering efter 12 måneder, samt opfølgning på mål og indsats. Det afgørende for opholdets varighed er, enten at formålet med opholdet er opfyldt, og den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, eller at den pågældende har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte m.v. Der følges op på hjælpen hvert halve år, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 28

29 SEL 108 eller ABL 85 Længerevarende botilbud / indsats i bolig Formålet med tilbuddet er at skabe en fysisk boligmæssig ramme for at opretholde og vedligeholde borgerens fysiske og/eller psykiske tilstand. Tilbuddet kan også gives med henblik på at udvikle og træne sociale færdigheder og for at understøtte den enkeltes udviklingspotentiale. Botilbuddet anvendes også til udmøntning af foranstaltningsdomme for domfældte udviklingshæmmede m.fl. I tilbuddet ydes der forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Social støtte i botilbud beregnet til længerevarende ophold tilbydes og udmåles efter servicelovens bestemmelser om de konkrete foranstaltninger. Støtten kan for eksempel omfatte: Personlig og praktisk hjælp og pleje, herunder madservice. Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder hjælp til økonomi, indkøb og kontakt til offentlige instanser. Vedligeholde, optræne og udvikle færdigheder. Socialpædagogisk bistand. Udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, herunder støtte til indhold i fritiden og aktiv livsstil. Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge og speciallæge og hjælp til medicinadministration. Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere: Der er udredt, og hvor den fysiske og/eller psykiske tilstand er stabil. Der har brug for en fast ramme for at kunne vedligeholdes eller udvikles. Der har behov for kontinuitet og døgndækning, herunder omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Endvidere anvendes tilbuddet til borgere, der har en foranstaltningsdom til ophold i botilbud efter servicelovens 108. Tilbuddet er længerevarende. Der følges op på hjælpen én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 29

30 Midlertidigt ophold i boformer til kvinder SEL 109 Formålet med tilbuddet er at sikre trygge og omsorgsfulde rammer for voldsramte kvinder. Tilbuddet støtter kvinden og hendes eventuelle børn i forhold til de oplevelser, de har været udsat for. Tilbuddet støtter kvinden i en eventuel kontakt til offentlige myndigheder. Tilbuddet støtter kvinden i at få genetableret almindelig hverdag. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold, eller som oplever tilsvarende kriser i forhold til familie- og samlivsforhold. Tilbuddet er midlertidigt. Som udgangspunkt tages der efter 14 dages ophold kontakt til krisecentret for at følge op på baggrunden for opholdet og for at få etableret et samarbejde med borgeren, herunder aktivering af familierådgivning til kvinder med medfølgende børn, hvis kvinden flytter for sig selv. Tilbuddet gives som udgangspunkt i maksimalt tre måneder. Herefter vurderes, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 30

31 Midlertidigt botilbud SEL 110 Formålet er at sikre midlertidigt logi til borgere, der på grund af særlige sociale problemstillinger ønsker dette, og at etablere samarbejde med borgere for at afklare behov. Indholdet er uvisiteret tilbud om midlertidig bolig, typisk forsorgshjem og herberg. Under opholdet gives støtte og omsorg, og borgeren understøttes i at vende hjem til egen bolig eller få etableret kontakt til offentlige myndigheder med henblik på støtte. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, der har særlige sociale problemstillinger, der betyder, at de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Tilbuddet er midlertidigt og er som udgangspunkt kortvarigt. Efter 14 dages ophold tages kontakt til forsorgshjemmet for at følge op på baggrunden for borgerens ophold og for at få etableret et samarbejde med borgeren om etablering af tilbud efter servicelovens øvrige bestemmelser eller tilbud om egen bolig med relevant bostøtte. Tilbuddet gives som udgangspunkt i maksimalt to til tre måneder. Herefter vurderes, om målet er opfyldt, hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant eller tilbuddet kan afsluttes samt om der skal overvejes andre tilbud. 31

32 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom SEL 118 Formålet er at give en person mulighed for i en kortere periode at blive ansat af Rebild Kommune til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående. Den nærtstående skal have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom, herunder uhelbredelig sygdom. Ordningens fleksibilitet har til formål at understøtte de meget forskelligartede og skiftende behov for pleje og omsorg, der ofte kendetegner alvorlige sygdomsforløb og handicap. Tilbuddet indebærer, at person bliver ansat af Rebild Kommune til at passe en nærtstående i en kortere periode. Personen skal ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Tilbuddet kan variere, men kan blandt andet indeholde: Mulighed for at varetage praktiske og personlige opgaver for den nærtstående med handicap eller en alvorlig sygdom i en kortere periode. Plejebehovet svarer til fuldtidsjob, minimum cirka 20 timer ugentligt. Mulighed for i en afgrænset periode at varetage pleje- og omsorgsopgaver, der er uforenelige med erhvervsarbejde. Mulighed for at afklare, hvilke foranstaltninger der er behov og mulighed for på længere sigt. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Den nærtstående syge eller handicappede: Børn, voksne og ældre, der har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder også demente. Personer med kronisk eller langvarig sygdom, herunder uhelbredelig alvorlig sygdom. - Ved langvarig sygdom forstås normalt lidelser, der forventes at vare et år eller mere. - Ved uhelbredelig alvorlig sygdom forstås eksempelvis tilfælde, hvor der ydes livsforlængende behandling, det vil sige behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, men alene en vis livsforlængelse. Personer med cancer, alvorlige hjertelidelser m.v., som ikke er døende med terminalerklæring. Der skal foreligge lægelig dokumentation for lidelsen. Den ansatte Ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med tæt tilknytning til den nærtstående syge eller han- 32

33 dicappede. Pasningen kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse. Personer, der ansættes, skal være tilknyttet arbejdsmarkedet. Lønmodtagere har ret til orlov i forbindelse med pasningsforløbet. Personen skal være i stand til at varetage de fysiske og psykiske pleje- og omsorgsopgaver, der er behov for. Hvis behovet ikke kan dækkes alene af den ansatte, kan hjælpen fra den ansatte suppleres med hjælp efter servicelovens øvrige bestemmelser. Der tildeles som udgangspunkt følgende: Den nærtstående kan ansættes i maksimum seks måneder (udregnes med en fem-dages uge). I kontrakten formuleres, om orloven skal være fortløbende, eller hvilke intervaller den skal opdeles i. Ved kemobehandling hver 14. dag kan der for eksempel bevilges 5 dage hver 14. dag afhængigt af behov. Pasningsorloven kan i særlige tilfælde forlænges med indtil tre måneder til i alt ni måneder. I kontrakten skal mulighed for forlængelse formuleres fra starten. Orloven kan bevilges én gang til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. Der betales pensionsbidrag fra Rebild Kommune. Lønnen udregnes efter gældende takster. Ved vurdering af plejebehovet indgår overvejelser om, hvorvidt der er i forbindelse med handicappet eller sygdommen er særlige omstændigheder, der medfører behov for, at den ansatte deltager ved kontrol, behandling eller indlæggelse, for eksempel på grund af plejemodtagerens alder, svækkelse, udviklingshæmning m.v. Der følges op på hjælpen løbende, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 33

34 Pasning af døende SEL 119 Formålet er at give mulighed for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Under plejeforløbet er det muligt for den plejekrævende samtidig af få den nødvendige hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Målgruppen er nærtstående til den døende. Det er endvidere en betingelse for at modtage plejevederlag at: Den døende er plejekrævende. Hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest 2-6 måneder. Den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende. Den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, som pågældende ville have fået i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. Plejevederlaget kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt. Er pågældende ikke berettiget til dagpenge, kan der udbetales plejevederlag på et fastsat beløb. 34

35 Misbrugsbehandling SEL 101 Formålet er at gøre borgere med stofmisbrug uafhængige af deres misbrug og sikre, at de kan fungere så normalt som muligt. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling af alkohol- og stofmisbrugere samt udredning og udarbejdelse af handleplan. Indholdet kan spænde vidt, men skal indeholde en udredning. På baggrund af udredningen kan behandlingen omfatte samtaler, døgnophold m.m. Behandlingen kan foregå i Rebild Kommunes eget tilbud eller i andre godkendte tilbud efter frit valg. Der er mulighed for: Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant tilbud. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Alkohol- og stofmisbrugere: Personer, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet Borgere, der henvender sig med et misbrug, og som ønsker behandling Hvis en borger, der tidligere har været i behandling falder tilbage i et misbrug og henvender sig igen iværksættes en tilbagefaldsbehandling, som bygger på den viden, som misbrugeren har fået i tidligere behandlingsforløb. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen, hvis der ikke er valgt tilbud efter frit valg. Der foretages en løbende opfølgning, hvor det vurderes om målet er opfyldt og hvorvidt tilbuddet forsat er relevant. Som udgangspunkt følges der op efter tre måneder. 35

36 Behandling SEL 102 Formålet er i særlige tilfælde at give et tilbud af behandlingsmæssig karakter, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når et tilbud ikke kan gives efter anden lovgivning. Behandlingen bevilges altid som et visiteret tilbud, når indsatsen ikke kan tilgodeses i de sædvanlige behandlingssystemer, for eksempel fordi der kræves et særligt indrettet tilbud, der imødekommer borgerens særlige behov. Eksempler herpå kan være: Psykologisk behandling Tandpleje/tandbehandling Fysio- og ergoterapeutisk behandling Psykiatrisk behandling. Idet denne ydelse er subsidiær til behandling efter anden lovgivning, skal muligheder for tildeling af støtte efter anden lovgivning altid være udtømt. Her tænkes primært på sundhedslovens og servicelovens øvrige paragraffer, herunder særligt 100 og tilbud efter sygesikringen. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, der bor i eget hjem, og borgere, der bor i specialiserede botilbud. Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at borgeren har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, herunder svære handicap. Omfang og varighed tilrettelægges individuelt. 36

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune Center for Familie & Handicap

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Serviceniveau For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2015 Center for Familie & Handicap Rebild Kommune Center Familie og Handicap Hobrovej 110 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveau Voksenhandicap og psykiatri

Serviceniveau Voksenhandicap og psykiatri Serviceniveau Voksenhandicap og psykiatri Furesø Kommune Voksenhandicap og psykiatri Rådhustorvet 1 3520 Farum http://www.furesoe.dk/ Telefon 72 35 40 00 Fax 72 35 40 10 E-mail: handicap@furesoe.dk Træffetider

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere