Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune Center for Familie & Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap"

Transkript

1 Serviceniveau For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune Center for Familie & Handicap

2 Rebild Kommune Center Familie og Handicap Skørpingvej 7, 9575 Terndrup 9530 Støvring Tlf Fax Sikker e-post kan sendes til adressen Træffetider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag

3 Forord Serviceniveau et vigtigt redskab på handicap- og udsatte voksneområdet Hermed præsenteres Rebild Kommunes serviceniveau for indsatserne over for handicappede og udsatte voksne. I dette hæfte beskrives principperne for indsatserne og det konkrete serviceniveau for de forskellige ydelser på området. Indsatserne skal bidrage til at Rebild Kommune er et sted, hvor borgerne trives og lever sundt og aktivt. Indsatserne tager deres udgangspunkt i de vedtagne værdier for Rebild Kommunes møde med borgeren: Ordentlighed, anerkendelse, ansvarlighed, respekt, åbenhed og tillid. Formålet med serviceniveauet er at give enkel og klar information om Rebild Kommunes indsatser målrettet handicappede og udsatte voksne. Byrådet ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og at tydeliggøre rammerne for indsatsen på området samt de gensidige krav og forventninger vi har til borgere, der skal modtage ydelser og til leverandører, som skal levere ydelser. Serviceniveauet gør det muligt at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og de konkrete afgørelser og indsatser over for den enkelte borger. Således er serviceniveauet også med til at sikre en ensartet service for borgere med samme behov. Kort sagt er serviceniveaubeskrivelserne et vigtigt redskab for både borgere og politikere, kommunal forvaltning og leverandører af ydelser på det sociale område. Med venlig hilsen Borgmesteren 3

4 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 5 Serviceniveau for ydelse på handicap- og udsatte voksneområdet 6 Personlig pleje og praktisk hjælp 6 Afløsning og aflastning 8 Midlertidigt ophold 9 Socialpædagogisk bistand 11 Vedligeholdelsestræning 13 Udpegning af person til udførelse af opgaver 14 Tilskud til hjælp som borgeren selv antager 15 Borgerstyret personlig assistance 16 Ledsagerordning 18 Kontaktperson for døvblinde 20 Støtte- og kontaktpersonordningen 21 Merudgifter 23 Beskyttet beskæftigelse 24 Aktivitets- og samværstilbud (visiterede) 25 Aktivitets- og samværstilbud (uvisiterede) 26 Botilbud til midlertidigt ophold 27 Længerevarende botilbud / indsats i bolig 29 Midlertidigt ophold i boformer til kvinder 30 Midlertidigt botilbud 31 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 32 Pasning af døende 34 Misbrugsbehandling 35 Behandling 36 4

5 Indledning I forbindelse med udarbejdelse af grundlag og principper for indsatsen over for voksne med handicap arbejder vi i Center Familie og Handicap for tiden med en mere borgervenlig tekst, som skal danne rammen for serviceniveauet. 5

6 Serviceniveau for ydelse på handicap- og udsatte voksneområdet Nedenfor beskrives Rebild Kommunes serviceniveau for de forskellige foranstaltningstyper efter serviceloven målrettet handicappede og udsatte voksne. Formålet med indsatsen, indholdet, målgruppen og det typiske omfang er beskrevet. Det skal dog understreges, at der altid foretages en individuel vurdering af behovet for hjælp til den enkelte borger. Personlig pleje og praktisk hjælp SEL 83 Formålet er at yde bistand til personlig pleje eller praktisk hjælp i borgerens hjem med henblik på, at borgeren bliver i stand til at klare sig selv eller selv at klare så mange opgaver som muligt. Personlig pleje Personlig pleje ydes til opgaver, som borgeren er ude af stand til at udføre eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Indsatsen kan blandt andet omfatte hjælp til at: Blive vasket eller komme i bad. Få vasket, tørret og friseret hår. Komme på toilet. Tage tøj af og på. Tage proteser af og på. Tage medicin. Praktisk hjælp Praktisk hjælp kan omfatte rengøring, tøjvask, madservice og indkøb, hvis borgeren eller andre i borgerens husstand ikke er i stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre opgaverne. Det betyder, at hjælpen tilrettelægges i nært samarbejde med borgeren, så borgeren i videst muligt omfang selv kan deltage aktivt i opgaveløsningen. Rengøring kan for eksempel omfatte hjælp til at: Støvsuge Tørre støv af på flader i nå-højde, inkl. vindueskarme. Vaske gulv i stue, entré, soveværelse og køkken. 6

7 Gøre rent på badeværelset. Gøre rent i køkkenet. Skifte sengetøj. Tøjvask kan for eksempel omfatte hjælp til at: Sortere vasketøj. Vaske tøj/vaskeri. Hænge tøj til tørre, tage det ned igen, lægge det sammen og lægge det på plads. Madservice omfatter udbringning af mad fra Rebild Kommunes madleverandør. Indkøb omfatter typisk indkøb én gang om ugen. Hvis borgeren har særlige kostbehov, eksempelvis på grund af sygdom, kan der ydes hjælp til indkøb oftere. I forbindelse med sagsbehandlingen skal der tages hensyn til, om borgeren selv kan udarbejde indkøbsliste, sætte varer på plads og forestå betalingen. Hvis borgeren ikke er i stand til at indgå i en indkøbsordning, kan der ydes hjælp til indkøb til personligt forbrug. Indkøb foretages i det nærmeste supermarked. Målgruppen er voksne, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser ikke eller kun meget vanskeligt kan varetage deres personlige pleje eller daglige praktiske opgaver i hjemmet. Ved tildelingen tages der højde for borgerens ressourcer, og om der er personer i husstanden, der kan varetage alle eller dele af opgaverne. Hjælpen kan tildeles for en kortere periode ved midlertidige behov eller for en længere periode ved mere varige behov. Rengøring ydes som udgangspunkt hver 14. dag, mens indkøb og tøjvask typisk ydes én gang ugentligt. Personlig pleje kan ydes dagligt afhængigt af borgerens behov. Der følges løbende op på, om hjælpen er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov, dog mindst én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 7

8 Afløsning og aflastning SEL 84, stk. 1 Formålet er at afløse og/eller aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så denne kan vedblive med at have overskud til at deltage i den nødvendige pleje og omsorg. Afløsning Indholdet i denne ydelse afhænger af, om den plejekrævende kan være alene: Hvis den plejekrævende person ikke kan være alene, kan hjælperen være til stede i hjemmet, mens ægtefællen, forældrene eller den nære pårørende er væk fra hjemmet. Hvis den plejekrævende kan være alene, gives afløsning som udgangspunkt som hjælp til rengøring. Aflastning Aflastningen kan gives uden for hjemmet, for eksempel i form af tilbud om ophold på plejehjem eller plejebolig. Aflastning kan gives som dag-, nat- eller døgnophold. Målgruppen er en ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Som udgangspunkt ydes afløsning til borgere, hvor ægtefælle, samboende eller anden nærtstående deltager i plejen, eller hvor borgeren ikke kan være alene eller er meget plejekrævende. Afløsning gives, uafhængigt af om betingelserne for at få hjælp efter 83 er opfyldt. Afløsning Afløsning ydes efter aftale som hovedregel på hverdage mellem kl. 7:00 og 16:00. Hvor den plejekrævende ikke kan være alene tildeles typisk 2-4 timer hver uge. Afløsning som rengøring ydes typisk 2 timer hver 14. dag. Ved timetal over 20 kan 95 (tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager) overvejes. Der følges løbende op på om hjælpen er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov, dog mindst én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Aflastning Aflastning tildeles som udgangspunkt for tre måneder. Herefter skal der foretages opfølgning på, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 8

9 Midlertidigt ophold SEL 84, stk. 2 Formålet med et midlertidigt ophold er at skabe en ramme: Hvor borgere tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne med henblik på afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger. Hvor terminalt syge borgere kan få en værdig afslutning på livet. Hvor der kan tilbydes aflastning af ægtefælle/samboende. Indholdet i tilbuddet kan være: Personlig og praktisk hjælp. Omsorg og støtte. Samvær og aktivitet, herunder også brug af frivillige. Vedligeholdelsestræning og genoptræning. Observation og behandling i samarbejde med sygehuse, herunder palliative team og praktiserende læger m.m. Udredning, eventuelt i samarbejde med misbrugskonsulenter, demenskoordinatorer, hjerneskaderådgivere m.m. Afprøvning/iværksættelse af hjælpemidler. Eventuel taleundervisning og andre ydelser fra institutterne. Etablering af kontakt til besøgsvenner, Kamillus (fast vagt til døende), hospice, aktivitetstilbud, ældre hjælper ældre, blindekonsulenter, høreomsorg m.m. Etablering af kontakt til kommunale rehabiliteringstilbud, fx skavankhold, KOL-hold, hjertehold, diabeteshold, diætist m.m. Kontakt til visitator med henblik på planlægning af udskrivelse, herunder vurdering af borgerens bolig, behov for fremtidig hjælp m.m. Kontakt/inddragelse af familie og pårørende. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, hvor der er opstået væsentlige ændringer i behovet for hjælp, og hvor behovet for hjælp har fået en mere uforudsigelig karakter. Det kan være hos borgere: Der har et udtalt fysisk og/eller psykisk plejebehov og ikke eller kun vanskeligt kan passes i eget hjem. Der ikke selv kan strukturere døgnet, fx er urolige eller konfuse. Der er ude af stand til at tage initiativ, fx ikke selv kan tage initiativ til at spise og drikke. 9

10 Der er alvorligt syge og/eller døende og ikke eller kun vanskeligt kan passes i eget hjem. Der ikke kan være alene, og hvor ægtefælle midlertidigt er væk fra hjemmet, fx i akutte tilfælde, hvor rask ægtefælle indlægges eller har behov for ferie. Det er en forudsætning, at andre hjælpeforanstaltninger er afprøvet, fx at der er iværksat de nødvendige hjælpemidler, og at der er iværksat øget hjælp døgnet rundt. Hvis det vurderes, at behovene har permanent karakter, visiteres der direkte til en permanent plejebolig. Tilbuddet tildeles som udgangspunkt for tre uger. Terminalt syge borgere kan alternativt vælge at tilbringe den sidste tid på aflastningsplads/plejebolig, hospice eller hospital. 10

11 Socialpædagogisk bistand SEL 85 Formålet med socialpædagogisk bistand er at sikre udvikling eller vedligeholdelse af funktionsniveau og sociale kompetencer, herunder at støtte den enkelte til selv at træffe valg og få indflydelse på sin egen situation. Støtten i eget hjem har altid et pædagogisk sigte, og indsatsen vil altid tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i optimal brug af egne ressourcer. Derfor vil opgaven blive udført i direkte samspil mellem borgeren og støttepersonen. Støtten kan ydes forebyggende såfremt, der er tale om en korterevarende indsats af højest 3 måneders varighed med det formål at forebygge at et problem udvikler sig. Støtten tager udgangspunkt i en socialpædagogisk indsats der efter en konkret vurdering af behovet hos borgeren skal fremme selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder. Støtten tager sigte på hjælp til selvhjælp både på det praktiske og personlige plan. Støtten kan f.eks. omfatte: Støtte til optræning og udvikling af færdigheder, herunder dagligdagskompetencer som støtte til at gennemføre praktiske gøremål i dagligdagen som spisetræning, indkøb, opvask, rengøring m.v. Støtte til at kunne kontakte og træffe aftale med ex. lægen, støtte til at planlægge besøget, bustræning og evt. ledsagelse de første gange osv. Støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi. Støtte til mestring af funktionsnedsættelse. Forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Hjælpen leveres med udgangspunkt i borgerens bopæl. Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der vurderes at være behov for socialpædagogisk hjælp, støtte, ledsagelse m.v. med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, omsorg eller støtte og optræning. Den socialpædagogiske bistand skal ses i sammenhæng med støtte efter andre ordninger, fx efterværn, mentorordning som led i erhvervsafklaring, genoptræningstilbud, værested, støttekontaktperson eller aktivitets- og klubtilbud. Socialpædagogisk bistand leveres fra én gang om måneden og op til flere gange om ugen afhængigt af behov efter den individuelle vurdering. Socialpædagogisk bistand tilrettelægges efter individuelle behov med udgangspunkt i en funktionsevnevurdering og en handleplan. 11

12 Støtten kan gives så længe der vurderes, at være et socialpædagogisk formål med indsatsen. Udgangspunktet er, at støtten er midlertidig. Socialpædagogisk støtte visiteres for en periode af et år ad gangen. Kan også bevilges som kortere optrænings- og udslusningsforløb på 3-6 måneder. Der følges op på hjælpen første gang senest 3 måneder efter bevilling og derefter minimum en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Ved opfølgningen vurderes handleplanens mål og tilbuddet udformning i forhold til udviklingseffekter, pris og kvalitet. 12

13 Vedligeholdelsestræning SEL 86 Formålet med vedligeholdelsestræning er at forbedre borgerens muligheder for at leve et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt. Et træningsforløb skal styrke borgerens færdigheder i dagligdagen og forebygge, at borgeren mister evnen til at udføre daglige opgaver såsom at købe ind, støvsuge osv. Et forløb med vedligeholdende træning tilrettelægges individuelt og omfatter typisk træning i dagligdagsaktiviteter. Målgruppen for vedligeholdende træning er borgere, der har behov for at få styrket eller vedligeholdt deres færdigheder. Træningsforløbet kan finde sted på et af Rebild Kommunes træningscentre, Rebild Kommunes dagcentre eller i borgerens eget hjem. Den vedligeholdende træning kan foregå på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode. Typisk gives træning for en periode af to måneder, og der foretages herefter en vurdering af, om målet er nået, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. På baggrund af en individuel vurdering kan borgeren eventuelt få tilskud til befordring i forbindelse med vedligeholdende træning. 13

14 Udpegning af person til udførelse af opgaver SEL 94 Formålet er at give borgeren mulighed for selv at udpege en person til at udføre personlig og praktisk hjælp, fx hvis borgeren har et ønske om en bestemt person, øget fleksibilitet i leveringen af ydelsen eller andre ting. Indholdet i indsatsen kan blandt andet være praktisk hjælp (rengøring, indkøb, tøjvask) eller personlig pleje (bad, vask, af- og påklædning m.m.). Se en nærmere beskrivelse under 8 (personlig pleje og praktisk hjælp). Hvis modtageren af hjælp ikke ønsker alle de visiterede ydelser leveret af den udpegede person, kan det aftales nærmere med Rebild Kommune, hvorvidt nogle ydelser kan leveres af hjemmeplejen. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer, der har behov for hjælp til personlig pleje, omsorg og praktisk bistand under 20 timer om ugen. Den udpegede person skal godkendes af Rebild Kommune til at levere de omtalte ydelser. Rebild Kommune indgår kontrakt med den udpegede person om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed og betaling m.v. Tilskuddet beregnes efter Rebild Kommunes takster. Der følges løbende op på hjælpen, dog minimum efter tre måneder og herefter en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 14

15 Tilskud til hjælp som borgeren selv antager SEL 95, stk. 2 En person, der er fyldt 18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, pågældende selv antager. I særlige tilfælde kan hjælpen efter 95, stk. 2 gives som naturaliehjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Eventuelt behov for ledsagelse skal kunne dækkes ved SEL 97 (ledsagerordning). Indholdet i indsatsen kan blandt andet være: Praktisk hjælp (rengøring, indkøb, tøjvask) Personlig pleje (bad, vask, af- og påklædning m.m.) Se en nærmere beskrivelse under 83 (personlig pleje og praktisk hjælp). Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer over 18 år, der har behov for hjælp til personlig pleje, omsorg og praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen, og hvor personen selv kan varetage arbejdslederopgaven og arbejdsgiveropgaven. Arbejdsgiveropgaven kan dog uddelegeres. Tilskuddets størrelse beregnes på grundlag af bevilgede timer, jf. SEL 83 (personlig pleje og praktisk hjælp). Tilskuddet beregnes på grundlag af Rebild Kommunes fastsatte niveau for udmåling af hjælpernes løn og det fastsatte niveau for udmåling af tilskud til administration af arbejdsgiveropgaven og løn. Tilskuddet kan, hvis borgeren selv ønsker det, kombineres med anden hjælp og pleje efter SEL 83 (personlig pleje og praktisk hjælp), som modtageren er visiteret til. Der følges løbende op på hjælpen, dog minimum efter tre måneder og herefter en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 15

16 Borgerstyret personlig assistance SEL 96 Formålet er at: Borgere med omfattende funktionsnedsættelser, der er berettiget til hjælp, der ikke kan dækkes af Rebild Kommunes øvrige tilbud efter andre bestemmelser i serviceloven, kan få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Borgeren dermed kan leve et så almindeligt liv som muligt og blandt andet deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. Tilbuddets indhold afhænger af borgerens ønske. Der tilbydes mulighed for udadvendte aktiviteter. Tilbuddet kan blandt andet indeholde: Hjælp til mange eller mere spredte opgaver i løbet af døgnet, hvor det er en forudsætning, at hjælperne er til stede, for at borgeren kan leve et selvstændigt liv. Specifik og personlig støtte, der forudsætter individuel oplæring af hjælperne, fx af hensyn til forflytning, placering i kørestol, betjening af særligt indrettet bil eller lift eller kendskab til respirator eller mavesonde og hygiejne i den forbindelse. Støtte i forhold til at få borgerens dagligdag til at fungere i forhold til børn og arbejdsliv, herunder sikkerhed for overholdelse af mødetider, uddannelse, fritidsliv m.v. Tilskuddet kan efter modtagerens ønske kombineres med anden hjælp, fx personlig hjælp og pleje. Målgruppen for borgerstyret personlig assistance kendetegnes typisk ved at være borgere, der: Har et massivt og sammensat behov for pleje, overvågning og ledsagelse, der ikke kan dækkes ved almindelig personlig hjælp og pleje samt hjælp, der kan købes ved hjælp af bistands- og plejetillæg og/eller ydelser via ledsagerordningen. Har brug for hjælp i og uden for hjemmet. Det er en betingelse, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. I de situationer, hvor tilskudsmodtageren er arbejdsgiver, skal Rebild Kommune tilbyde at varetage lønudbetalinger m.v. Som udgangspunkt er ordningen borgerstyret personlig assistance udelukket for personer, der bor i boformer, der er beregnet for flere beboere og baseret på fællesskab i hverdagen, og hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere. 16

17 Tilskuddets størrelse beregnes på grundlag af antal bevilgede timer per dag/døgn/uge eller måned. Tilskuddet beregnes på grundlag af: Rebild Kommunes fastsatte niveau for udmåling af hjælpernes løn. Rebild Kommunes fastsatte niveau for udmåling af tilskud til administration af arbejdsgiveropgaven og løn. Borgerens konkrete behov for ansættelse af hjælpere med særlig faglig baggrund. Omfanget tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Borgerstyret personlig assistance bevilges som udgangspunkt for ét år, hvorefter der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 17

18 Ledsagerordning SEL 97 Formålet er at give borgere, der ikke kan færdes alene, mulighed for efter eget valg at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Tilbuddet består af 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter m.v. Tilbuddet har ikke et pædagogisk sigte. Ledsagerordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, for eksempel hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg og hjælp i forbindelse med kørestol og andre ganghjælpemidler. Modtageren bestemmer, hvortil ledsagelsen skal foregå, og hvad der skal foregå; dog med den begrænsning, at der er tale om et lovligt formål, og at ledsagerens tryghed er sikret. Ledsageren er omfattet af Rebild Kommunes politikker, fx forflytningspolitik, rygepolitik og regler om tavshedspligt. Ledsageren må ikke stille bil til rådighed. Modtageren skal således selv stille bil til rådighed, hvis der skal køres, eller der kan bruges offentlige transportmidler, taxi eller handicapkørsel. Typisk er Rebild Kommune ikke chauffør. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Personer, der ved folkepensionsalderen er visiteret til ledsagelse, bevarer denne ret, efter de er gået på folkepension. Ledsagerordning kan ikke bevilges til personer, der: Har bevilget hjælperordning efter servicelovens 96. Har bevilget kontaktperson efter servicelovens 98. Har nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. Personer, der opfylder betingelserne, har ret til ledsagelse uanset boform. Tildeling finder sted på grundlag af en individuel funktionsevnevurdering. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For at få bevilget ledsagelse skal modtageren kunne drage nytte af ordningen. Modtageren skal som udgangspunkt selv efterspørge ordningen, men vurderingen af behovet for ledsagelse kan foretages i samarbejde med personale fra bo- og aktivitetstilbud. Borgeren skal selv kunne give udtryk for, hvordan ordningen skal anvendes. 18

19 Der bevilges 15 timers ledsagelse per måned. Hvis en borger i forvejen modtager individuel ledsagelse i en form, der svarer til ledsagerordningen, fradrages det antal timer i de 15 timers ledsagelse. Der kan efter aftale opspares timer over en periode på seks måneder. Herefter bortfalder timerne, hvis de ikke er brugt. Modtageren har mulighed for selv at udpege en ledsager, der skal godkendes og ansættes af Rebild Kommune. Der kan normalt ikke ansættes personer med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse. Bevilling af ledsagelse gælder for en periode af ét år, hvorefter der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Rebild Kommune betaler lønudgiften til ledsageren. Modtageren betaler ledsagerens udgifter til transport og udgifter til adgangsbilletter, spisning m.v., hvis modtageren ønsker ledsagerens tilstedeværelse. 19

20 Kontaktperson for døvblinde SEL 98 Formålet med tilbuddet er at medvirke til, at den døvblinde kan leve så normalt som muligt på trods af døvblindheden, og at give den døvblinde mulighed for at deltage i aktiviteter, blandt andet for at undgå eller bryde isolation. Kontaktpersonen fungerer som borgerens øjne og ører. Tilbuddet er derfor tilrettelagt meget konkret i forhold til den enkelte borgers behov. Tilbuddet kan for eksempel omfatte: At besøge og kommunikere med den døvblinde. At orientere om hverdagen, fx avislæsning. At være bindeled til borgerens omgivelser. Oversættelse af modtagne breve m.v. Ledsagelse i forbindelse med indkøb, besøg og lægebesøg. Synstolkning. Ledsagelse til fritidsaktiviteter m.v. Kontaktpersonen yder ikke personlig pleje, medicinering eller praktisk hjælp. Tilbuddet gives til borgere, der er funktionelt døvblinde. Tilbuddet er som udgangspunkt længerevarende, da det gives på baggrund af en konkret varig lidelse. Omfanget kan variere væsentligt, men tilbuddet gives i nødvendigt omfang baseret på konkret individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp. Der bevilges støtte for ét år ad gangen, hvorefter der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 20

21 Støtte- og kontaktpersonordningen SEL 99 Formålet er at støtte personer via opsøgende forebyggende indsats og få kontakt med og støtte målgrupperne isolerede sindslidende og socialt udsatte misbrugere og hjemløse personer til at få en kontakt til omverdenen og normalisere denne kontakt, herunder at: Bevare og styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud, herunder blandt andet aktivitets- og samværstilbud. Fastholde kontakt til borgere, der ikke kan overholde aftaler med kommunen eller ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Udvikle en relation mellem borgeren og Rebild Kommune og eventuelt skabe grundlag for en mere formaliseret kontakt. Støtte- og kontaktpersonordningen er et tilbud til de borgere, der ikke kan rummes af samfundets øvrige tilbud til socialt udsatte enten fordi de falder uden for målgruppen, har uhensigtsmæssig adfærd og bryder aftaler, eller fordi de har et misbrug, de ikke umiddelbart ønsker behandlet. Tilbuddet er kendetegnet ved at være opsøgende. Støtten er frivillig og uden visitation. Omdrejningspunktet for indsatsen er relationen mellem støtte- kontaktpersonen og borgeren. Støtten kan ydes som: Kontaktbesøg i borgerens eget hjem. Kontakt i det offentlige rum. Kontakt på aktivitets- og samværstilbud. Ledsagelse. Telefonkontakt. Sms-kontakt. Afhængigt af borgerens behov og forudsætninger kan støtte- og kontaktpersonen yde støtte til en række praktiske og sociale funktioner, der skal understøtte borgerens mulighed for at fungere bedre og blive mere selvhjulpen, herunder: Ledsagelsen til offentlige myndigheder. Brobygning til aktivitets- og samværstilbud såvel frivillige som offentlige. Støtte til at skabe overblik over rettigheder og pligter i forhold til egen forsørgelse. Udredning af behov for mere indgribende støtte, hvis borgeren er klar og motiveret herfor. Støtte til genhusning. Støtte til fastholdelse i permanent bolig. Støtte til kontakt med familie og venner. Støtte til kontakt med behandlingstilbud, herunder behandlingspsykiatrien, misbrugsbehandling, prak- 21

22 tiserende læge og lignende. Hjælp til at bryde isolationen omkring borgeren og til at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra borgerens egne behov, så borgeren bliver bedre i stand til at benytte samfundets tilbud. Være brobygger eller bindeled til sociale tilbud, private netværk og myndigheder, herunder koordinere og (gen)etablere konstruktiv kontakt, så der opnås sammenhæng og helhed omkring borgeren. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse. Borgere med psykosociale problemer (uden diagnose) Borgere, der ikke kan fastholdes i andre tilbud. Borgere, der ville have gavn af mere støtte, men ikke i den nuværende situation magter eller ønsker at modtage den, fx bostøtte i eget hjem, jf. SEL 85. Borgere, der kun har magter begrænset eller sporadisk kontakt, og som alligevel har brug for minimal støtte for at fungere. Opsøgende arbejde foretages fra én gang om måneden til flere gange om ugen afhængigt af den kontakt, det er muligt at skabe til den enkelte. Støtten kan justeres op og ned efter behov, og støtten kan være tilbagevendende i kortere eller længere perioder. Det skal løbende vurderes, om borgeren kan modtage et almindeligt tilbud. 22

23 Merudgifter SEL 100 Formålet er at sikre, at borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få dækket nødvendige merudgifter, der er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Hjælpen kan ydes til eksempelvis diætkost, medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning, forsikringer m.v. Merudgiftsydelse er subsidiær til servicelovens og andre lovgivningers øvrige bestemmelser om støtte. I forbindelse med håndsrækning vedrørende pasning og opgaver i forbindelse med egne børn er det vigtigt at være opmærksom på, at der her er tale om kompensation for en fysisk funktionsnedsættelse og ikke kompensation for manglende forældreevne. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være personer: Mellem 18 år og folkepensionsalderen og personer, der har opsat udbetalingen af folkepensionen. Der ikke oppebærer førtidspension efter pensionslovgivningen før 1. januar 2003, medmindre der tillige er bevilget hjælpeordning efter servicelovens 96. Hvis konsekvenser af lidelsen er af indgribende karakter og medfører behov for ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Hvor hjælpen kan ydes uanset boform og forsørgelsesgrundlag. Merudgifterne skal være en direkte følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kunne dækkes efter andre bestemmelser. Merudgifterne beregnes på grundlag af størrelsen af den enkelte ansøgers sandsynliggjorte nødvendige merudgifter og beregnes ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter. Behovet og beregningen vurderes i forhold til ikke handicappede i samme alder og livssituation. Merudgifter ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Nogle ydelser kan dog aftales som naturaliehjælp, fx taxakørsel. Merudgiftsydelsen er forudbetalt og bortfalder ved udgangen af den måned, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt, når borgeren når folkepensionsalderen, eller når borgeren dør. Ydelsen er skattefri og indkomstuafhængig. Tilskud kan ydes, når de nødvendige merudgifter udgør et minimumsbeløb. Beregningen sker på årsbasis og merudgiftsydelsen udbetales herefter med et gennemsnitligt, månedligt beløb, der rundes op til nærmeste beløb, der er deleligt med

24 Beskyttet beskæftigelse SEL 103 Formålet er at: Borgere med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer får mulighed for at yde efter evne i et produktivt arbejde og dermed øge selvværd og livskvalitet. Borgere med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer får mulighed for at skabe netværk. Beskyttet beskæftigelse er et særligt arbejdstilbud til borgere, der ikke kan fastholdes på det almindelige arbejdsmarked. Tilbuddet kan blandt andet bestå i individuelt tilrettelagte arbejds- og produktionsforløb, ligesom der kan tilbydes teambaserede samarbejdsprojekter. Der kan tilbydes oplæring i betjening af diverse håndværktøjer og maskiner i relation til løbende produktionsopgaver. Tilbuddet kan tilrettelægges som udstationering på virksomheder eller beskæftigelse på et kommunalt produktionsværksted. Der arbejdes løbende med kvalificering af sociale kompetencer og udvikling/fastholdelse af resterhvervsevne hos borgeren. Der fastlægges mål for den enkelte borgers udbytte af tilbuddet. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere under folkepensionsalderen, der ikke kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår, og som ikke kan anvende tilbud fra arbejdsmarkedsområdet. Det er en forudsætning for at kunne modtage tilbud om beskyttet beskæftigelse, at borgeren har et minimum af erhvervsevne. Beskyttet beskæftigelse bevilges som udgangspunkt for 4-5 dage om ugen. Der ydes arbejdsdusør i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse herom. Arbejdsdusøren fastsættes, så den afspejler indsatsen; dog mindst 5 procent af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Dusøren vil være afhængig af fremmødte timer. Der følges op én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målene er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 24

25 Aktivitets- og samværstilbud (visiterede) SEL 104 Formålet er at sikre mulighed for, at borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan: Få mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Have et fristed, der kan give gode muligheder for personlig udvikling. Forbedre personlige færdigheder med fokus på at fastholde og udvikle. Tilbuddet kan indeholde tilbud om fysiske og sociale aktiviteter, rådgivning, vejledning, kontakt, samtaler, aktiviteter af sundhedsfremmende karakter m.v., fx fællesspisning, spil, musik, syning, maling, strikning, kreative aktiviteter og temaforløb. Indholdet i det enkelte tilbud tilrettelægges i samarbejde med gruppen af brugere, så det imødekommer målgruppens behov. Tilbuddet tilpasses den enkelte borgers fysiske og mentale funktionsniveau. Der kan derfor være differentieret service for borgere i tilbuddet. Målgruppen kendetegnes ved at have en betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet gives som udgangspunkt på hverdage. Pladserne kan være både fuldtid og deltid. Der følges op på hjælpen én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 25

26 Aktivitets- og samværstilbud (uvisiterede) SEL 104 Formålet er at give borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tryghed og omsorg i trygge og kendte rammer i samvær med ligestillede. Tilbuddet indeholder ofte forskellige aktiviteter og tilrettelægges efter målgruppens behov og ønsker. Aktiviteten kan for eksempel indeholde madlavning, fællesspisning, kreative ting, foredrag, gåture m.v. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, der primært har brug for et sted at opholde sig, under forudsætning af at borgeren skal kunne befordre sig selv til og fra tilbuddet. Tilbuddet er uvisiteret, og der er derfor ikke fast omfang eller varighed. Borgerne kan benytte tilbuddet i den udmeldte åbningstid. Under forudsætning af, at borgeren kan profitere af tilbuddet og i øvrigt accepterer tilbuddets regel- og værdisæt, kan tilbuddet benyttes i det omfang, borgeren har behov. 26

27 Botilbud til midlertidigt ophold SEL 107 Formålet med et midlertidigt botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme, hvor borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne. Hensigten er at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger og eventuelle erhvervs- /uddannelsesmuligheder og at borgerens evner til at kunne klare tilværelsen i egen bolig genskabes, udvikles og fastholdes. I midlertidigt botilbud ydes forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Tilbuddet tager udgangspunkt i en handleplan og borgerens individuelle behov og gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet kan blandt andet indeholde: Personlig og praktisk hjælp og pleje, herunder madservice. Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder hjælp til økonomi, indkøb og kontakt til offentlige instanser. Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, herunder støtte til indhold i fritiden og aktiv livsstil. Særligt tilrettelagte behandlingsforløb, herunder behandlingsforløb for stofmisbrugere, jf. servicelovens 101. Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge, speciallæge og hjælp til medicinadministration. Forberedelse på udslusning. Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Egenbetaling sker efter gældende takster efter SEL 163. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, hvor behovet for en særlig indsats i et botilbud er midlertidigt, hvor funktionsnedsættelsen eller graden af funktionsnedsættelse ikke er afklaret, eller hvor borgerens mere varige behov for indsatser ikke kan fastslås. Tilbuddet omfatter typisk borgere: Der i en periode har brug for omfattende pleje og omsorg og særlig behandlingsmæssig støtte, herunder eksempelvis støtte efter servicelovens 101, særlig optræning m.v. Der på grund af psykisk lidelse/sygdom har behov for et individuelt udviklingsforløb og særlig behandlingsmæssig støtte med henblik på at kunne mestre eget liv. Der på grund af en betydelig nyerhvervet funktionsnedsættelse har behov for et udrednings- og gen- 27

28 optræningsforløb. Hvor det ikke er afklaret, hvilket (bo)tilbud der vil være det rette for dem, og hvor udredning derfor er nødvendig. Der på grund af deres fysiske eller psykiske funktionsniveau har brug for at blive stabiliseret, således at det herefter kan vurderes, hvilket tilbud der vil passe til borgerens behov. Der med et kortvarigt ophold på et botilbud forventes at kunne rehabiliteres i et sådant omfang, at vedkommende ikke efterfølgende har behov for et botilbud. Afhængigt af borgerens behov kan tilbuddet gives i 3, 6 eller 9 måneder, hvorefter der skal foretages en vurdering af, om målet er opfyldt. Tilbuddet kan tildeles for en længere periode i forbindelse med afklaring, men det forudsætter, at der sker en revurdering efter 12 måneder, samt opfølgning på mål og indsats. Det afgørende for opholdets varighed er, enten at formålet med opholdet er opfyldt, og den pågældende kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, eller at den pågældende har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte m.v. Der følges op på hjælpen hvert halve år, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 28

29 SEL 108 eller ABL 85 Længerevarende botilbud / indsats i bolig Formålet med tilbuddet er at skabe en fysisk boligmæssig ramme for at opretholde og vedligeholde borgerens fysiske og/eller psykiske tilstand. Tilbuddet kan også gives med henblik på at udvikle og træne sociale færdigheder og for at understøtte den enkeltes udviklingspotentiale. Botilbuddet anvendes også til udmøntning af foranstaltningsdomme for domfældte udviklingshæmmede m.fl. I tilbuddet ydes der forskellige indsatser, der har til hensigt at understøtte borgerens aktuelle fysiske og/eller psykiske tilstand og udvikle den enkeltes muligheder og kompetencer. Social støtte i botilbud beregnet til længerevarende ophold tilbydes og udmåles efter servicelovens bestemmelser om de konkrete foranstaltninger. Støtten kan for eksempel omfatte: Personlig og praktisk hjælp og pleje, herunder madservice. Individuelt tilrettelagt støtte/træning i dagligdagsfunktioner, herunder hjælp til økonomi, indkøb og kontakt til offentlige instanser. Vedligeholde, optræne og udvikle færdigheder. Socialpædagogisk bistand. Udvikling af sociale kompetencer og opbygning af netværk, herunder støtte til indhold i fritiden og aktiv livsstil. Samarbejde med sundhedsfagligt personale, læge, tandlæge og speciallæge og hjælp til medicinadministration. Tilbuddet gives ofte i kombination med aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 og 104. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere: Der er udredt, og hvor den fysiske og/eller psykiske tilstand er stabil. Der har brug for en fast ramme for at kunne vedligeholdes eller udvikles. Der har behov for kontinuitet og døgndækning, herunder omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Endvidere anvendes tilbuddet til borgere, der har en foranstaltningsdom til ophold i botilbud efter servicelovens 108. Tilbuddet er længerevarende. Der følges op på hjælpen én gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 29

30 Midlertidigt ophold i boformer til kvinder SEL 109 Formålet med tilbuddet er at sikre trygge og omsorgsfulde rammer for voldsramte kvinder. Tilbuddet støtter kvinden og hendes eventuelle børn i forhold til de oplevelser, de har været udsat for. Tilbuddet støtter kvinden i en eventuel kontakt til offentlige myndigheder. Tilbuddet støtter kvinden i at få genetableret almindelig hverdag. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold, eller som oplever tilsvarende kriser i forhold til familie- og samlivsforhold. Tilbuddet er midlertidigt. Som udgangspunkt tages der efter 14 dages ophold kontakt til krisecentret for at følge op på baggrunden for opholdet og for at få etableret et samarbejde med borgeren, herunder aktivering af familierådgivning til kvinder med medfølgende børn, hvis kvinden flytter for sig selv. Tilbuddet gives som udgangspunkt i maksimalt tre måneder. Herefter vurderes, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 30

31 Midlertidigt botilbud SEL 110 Formålet er at sikre midlertidigt logi til borgere, der på grund af særlige sociale problemstillinger ønsker dette, og at etablere samarbejde med borgere for at afklare behov. Indholdet er uvisiteret tilbud om midlertidig bolig, typisk forsorgshjem og herberg. Under opholdet gives støtte og omsorg, og borgeren understøttes i at vende hjem til egen bolig eller få etableret kontakt til offentlige myndigheder med henblik på støtte. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, der har særlige sociale problemstillinger, der betyder, at de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Tilbuddet er midlertidigt og er som udgangspunkt kortvarigt. Efter 14 dages ophold tages kontakt til forsorgshjemmet for at følge op på baggrunden for borgerens ophold og for at få etableret et samarbejde med borgeren om etablering af tilbud efter servicelovens øvrige bestemmelser eller tilbud om egen bolig med relevant bostøtte. Tilbuddet gives som udgangspunkt i maksimalt to til tre måneder. Herefter vurderes, om målet er opfyldt, hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant eller tilbuddet kan afsluttes samt om der skal overvejes andre tilbud. 31

32 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom SEL 118 Formålet er at give en person mulighed for i en kortere periode at blive ansat af Rebild Kommune til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående. Den nærtstående skal have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom, herunder uhelbredelig sygdom. Ordningens fleksibilitet har til formål at understøtte de meget forskelligartede og skiftende behov for pleje og omsorg, der ofte kendetegner alvorlige sygdomsforløb og handicap. Tilbuddet indebærer, at person bliver ansat af Rebild Kommune til at passe en nærtstående i en kortere periode. Personen skal ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Tilbuddet kan variere, men kan blandt andet indeholde: Mulighed for at varetage praktiske og personlige opgaver for den nærtstående med handicap eller en alvorlig sygdom i en kortere periode. Plejebehovet svarer til fuldtidsjob, minimum cirka 20 timer ugentligt. Mulighed for i en afgrænset periode at varetage pleje- og omsorgsopgaver, der er uforenelige med erhvervsarbejde. Mulighed for at afklare, hvilke foranstaltninger der er behov og mulighed for på længere sigt. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Den nærtstående syge eller handicappede: Børn, voksne og ældre, der har varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder også demente. Personer med kronisk eller langvarig sygdom, herunder uhelbredelig alvorlig sygdom. - Ved langvarig sygdom forstås normalt lidelser, der forventes at vare et år eller mere. - Ved uhelbredelig alvorlig sygdom forstås eksempelvis tilfælde, hvor der ydes livsforlængende behandling, det vil sige behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, men alene en vis livsforlængelse. Personer med cancer, alvorlige hjertelidelser m.v., som ikke er døende med terminalerklæring. Der skal foreligge lægelig dokumentation for lidelsen. Den ansatte Ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med tæt tilknytning til den nærtstående syge eller han- 32

33 dicappede. Pasningen kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse. Personer, der ansættes, skal være tilknyttet arbejdsmarkedet. Lønmodtagere har ret til orlov i forbindelse med pasningsforløbet. Personen skal være i stand til at varetage de fysiske og psykiske pleje- og omsorgsopgaver, der er behov for. Hvis behovet ikke kan dækkes alene af den ansatte, kan hjælpen fra den ansatte suppleres med hjælp efter servicelovens øvrige bestemmelser. Der tildeles som udgangspunkt følgende: Den nærtstående kan ansættes i maksimum seks måneder (udregnes med en fem-dages uge). I kontrakten formuleres, om orloven skal være fortløbende, eller hvilke intervaller den skal opdeles i. Ved kemobehandling hver 14. dag kan der for eksempel bevilges 5 dage hver 14. dag afhængigt af behov. Pasningsorloven kan i særlige tilfælde forlænges med indtil tre måneder til i alt ni måneder. I kontrakten skal mulighed for forlængelse formuleres fra starten. Orloven kan bevilges én gang til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. Der betales pensionsbidrag fra Rebild Kommune. Lønnen udregnes efter gældende takster. Ved vurdering af plejebehovet indgår overvejelser om, hvorvidt der er i forbindelse med handicappet eller sygdommen er særlige omstændigheder, der medfører behov for, at den ansatte deltager ved kontrol, behandling eller indlæggelse, for eksempel på grund af plejemodtagerens alder, svækkelse, udviklingshæmning m.v. Der følges op på hjælpen løbende, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. 33

34 Pasning af døende SEL 119 Formålet er at give mulighed for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Under plejeforløbet er det muligt for den plejekrævende samtidig af få den nødvendige hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Målgruppen er nærtstående til den døende. Det er endvidere en betingelse for at modtage plejevederlag at: Den døende er plejekrævende. Hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest 2-6 måneder. Den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende. Den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, som pågældende ville have fået i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. Plejevederlaget kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt. Er pågældende ikke berettiget til dagpenge, kan der udbetales plejevederlag på et fastsat beløb. 34

35 Misbrugsbehandling SEL 101 Formålet er at gøre borgere med stofmisbrug uafhængige af deres misbrug og sikre, at de kan fungere så normalt som muligt. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling af alkohol- og stofmisbrugere samt udredning og udarbejdelse af handleplan. Indholdet kan spænde vidt, men skal indeholde en udredning. På baggrund af udredningen kan behandlingen omfatte samtaler, døgnophold m.m. Behandlingen kan foregå i Rebild Kommunes eget tilbud eller i andre godkendte tilbud efter frit valg. Der er mulighed for: Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant tilbud. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være: Alkohol- og stofmisbrugere: Personer, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af et eller flere bevidsthedsændrende stoffer i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet Borgere, der henvender sig med et misbrug, og som ønsker behandling Hvis en borger, der tidligere har været i behandling falder tilbage i et misbrug og henvender sig igen iværksættes en tilbagefaldsbehandling, som bygger på den viden, som misbrugeren har fået i tidligere behandlingsforløb. Tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen, hvis der ikke er valgt tilbud efter frit valg. Der foretages en løbende opfølgning, hvor det vurderes om målet er opfyldt og hvorvidt tilbuddet forsat er relevant. Som udgangspunkt følges der op efter tre måneder. 35

36 Behandling SEL 102 Formålet er i særlige tilfælde at give et tilbud af behandlingsmæssig karakter, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når et tilbud ikke kan gives efter anden lovgivning. Behandlingen bevilges altid som et visiteret tilbud, når indsatsen ikke kan tilgodeses i de sædvanlige behandlingssystemer, for eksempel fordi der kræves et særligt indrettet tilbud, der imødekommer borgerens særlige behov. Eksempler herpå kan være: Psykologisk behandling Tandpleje/tandbehandling Fysio- og ergoterapeutisk behandling Psykiatrisk behandling. Idet denne ydelse er subsidiær til behandling efter anden lovgivning, skal muligheder for tildeling af støtte efter anden lovgivning altid være udtømt. Her tænkes primært på sundhedslovens og servicelovens øvrige paragraffer, herunder særligt 100 og tilbud efter sygesikringen. Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, der bor i eget hjem, og borgere, der bor i specialiserede botilbud. Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at borgeren har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, herunder svære handicap. Omfang og varighed tilrettelægges individuelt. 36

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere