Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 107 og 108. Kvalitetsstandarderne for midlertidigt og længerevarende botilbud beskriver det serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp. Det er hensigten, at disse kvalitetsstandarder skal give borgere og pårørende i Greve Kommune et overblik over kommunens ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Kvalitetsstandarderne dækker følgende punkter: Formål med ydelsen Lovgrundlag Målgruppe Ydelsens indhold og omfang Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration Kvalitetsstandarderne beskriver den generelle service. Der vil selvfølgelig altid blive foretaget en individuel vurdering. Tildelingen af ydelsen sker dermed på baggrund af en grundig borgerudredning, hvor borgerens individuelle behov og ressourcer bliver vurderet. Til brug i denne udredning anvender den ansvarlige rådgiver i Center for Job & Socialservice en metode som hedder Voksenudredningsmetoden (VUM). Denne metode præsenteres kort nedenfor: Voksenudredningsmetoden (VUM) Rådgiverteamet i Center for Job - & Socialservice arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning. Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i figuren på side 2. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. 1

2 VUM indeholder to vurderinger: En tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. Tema vurderingen er skaleret med tal: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) 2

3 C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Målgruppeafgrænsning Målgruppeafgrænsningen tager afsæt i den relevante lovgivning og KeKs visitationskompas 1 på handicap og voksenområdet. Her fremgår det, at målgruppen for botilbud efter Lov om Social Service 107 og 108 typisk vil være borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, og som har behov for støtte. En væsentlig forskel mellem målgruppen for Lov om Social Service 107 og målgruppen for Lov om Social Service 108 er at borgere, som tilbydes botilbud efter Lov om Social Service 107, har oftest behov for botilbud i en afgrænset periode. Borgere, som tilbydes botilbud efter Lov om Social Service 108, har derimod et varigt behov for botilbud. Målgruppebeskrivelsen er udarbejdet for at afstemme forventningerne mellem borgere, politikere og rådgivere om, hvornår borgeren som udgangspunkt kan forventes at være berettiget til støtte fra Greve Kommune. I de enkelte kvalitetsstandarder præciseres hvilke målgrupper, der kan være berettiget til støtte. Ansøgning og visitation Borgere, som ønsker at ansøge om støtte kan henvende sig til Center for Job & Socialservice i Greve Kommune. Henvendelser kan også komme fra pårørende, naboer og sundhedspersonale. I indstillingen indgår der overvejelser om hvorvidt det er midlertidigt eller længerevarende botilbud, som er egnet for den pågældende samt overvejelser om beboersammensætning, alternative bomuligheder og afdækning af sektoransvarlighed 2. I forbindelse med visiteringen vil der blive taget stilling til om alle muligheder for at borgeren kan forblive i eget hjem er tilstrækkeligt afprøvet. Afgørelser om midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud træffes af et visitationsudvalg. 1 KeK er et projekt om kvalitets, evidens og kompetence som KL og Social- og integrationsministeriet i samarbejde med fire kommuner står bag. Se bilag 2 for flere oplysninger. 2 Sektoransvarlighed betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. 3

4 Titel Formål Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Der er to formål med midlertidigt botilbud: At sikre en boligmæssig ramme, som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner. Herunder, genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig. At sikre en boligmæssig ramme, som er med til at afklare borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov, med henblik på at tilbyde den rette (fremtidige) boform. Lovgrundlag Målgruppe Lov om Social Service 107 (midlertidigt botilbud) Bekendtgørelse 1387 af 12/ (fastsættelse af egen betaling) Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. På baggrund af lovgivningen skelner Greve Kommune mellem en kan og to skal målgrupper: Den første er en kan målgruppe, som omfatter borgere fra det fyldte 18. år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dog er det en forudsætning at borgeren også har behov for støtte i form af pædagogisk hjælp med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder. Den anden er en skal målgruppe, som omfatter borgere fra det fyldte 18. år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Den tredje er en skal målgruppe, som omfatter borgere fra det fyldte 18. år med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje og/eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Det er afgørende for alle målgrupper, at behovet ikke kan løses i mindre omfattende tilbud, herunder almindelig bolig med socialpædagogisk støtte, jf. Lov om Social Service 85. Endelig skal det nævnes at målgruppen til midlertidigt botilbud adskiller sig fra målgruppen til længerevarende botilbud ved, at borgerens behov for et botilbud ikke er varigt. Målgruppen vil derfor typisk være: Borgere som har et midlertidigt behov for en særlig indsats 4

5 i et botilbud, og hvor der er en forventning om at funktionsniveauet forbedres. Borgere hvor funktionsnedsættelsen ikke er afklaret. Borgere hvor det længerevarende behov for støtte ikke er afklaret. VUM score Tema vurdering Som udgangspunkt er det typisk borgere med moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige (4) i størstedelen af VUM temaerne, som er omfattet af målgruppen. Borgere med ingen problemer (0) eller lette problemer (1) i hovedparten af VUM temaerne er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes at denne målgruppe ikke har betydelig nedsat fysisk eller psykisk, eller særlige sociale problemer, som gør at de har behov for midlertidigt botilbud. Samlet vurdering Midlertidigt botilbud er rettet mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, der ikke kan klare sig uden støtte. I forhold til den samlede vurdering vil hovedmålgruppen derfor være borgere med svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E) problemer. Derudover kan midlertidigt tilbud også bevilges til borgere med moderate problemer (C) i særlige tilfælde. For borgere med moderate problemer (C) vil formålet med midlertidigt botilbud primært være at genskabe mulighed for at bo i eget hjem, evt. med støtte eller afklare fremtidig boform. For borgere med svære problemer (D) vil formålet med midlertidigt botilbud primært være at genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at bo i eget hjem. For borgere med fuldstændige problemer (E) vil formålet med midlertidigt botilbud primært være at afklare fremtidig boform. Borgere med ingen problemer (A) eller lette problemer (B) er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes at denne målgruppe ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk, eller særlige sociale problemer, som gør at de har behov for midlertidigt botilbud. Ydelsens indhold og omfang Ydelser under ophold Den hjælp og støtte, der er brug for ud over selve tilbuddet, tager udgangspunkt i den enkelte borger i forhold til indsatsformålet og indsatsmålet fra Voksenudredningsmetoden. Disse opstilles på 5

6 baggrund af borgerens specifikke behov. Eksempler på ydelser kan være: Støtte til praktiske opgaver Fastholde og udvikle sociale færdigheder Botræning Udvikle kommunikationsevner Ledsagelse Sundhed, fx spisetræning Egenomsorg, fx personlig hygiejne Formålet med de udvalgte ydelser er at understøtte og udvikle borgerens funktionsevne, og dermed fremme selvhjælp i hverdagen. Takster Greve Kommune fastsætter en takst ved bevillingen, som så vidt muligt skal dække alle borgerens behov. Særlige tillægstakster vil blive individuelt vurderet. Valg af botilbud Der er ikke frit valg af midlertidigt botilbud. Det er altid borgerens funktionsniveau, som er afgørende for hvilket botilbud borgeren bevilges. Derudover inddrager Greve Kommune hensyn til geografi, økonomi og netværk. Det er en forudsætning at botilbuddet fremgår på tilbudsportalen. Betaling for ophold Greve Kommune fastsætter betaling for opholdet. Der vil almindeligvis være egenbetaling i forhold til: Opholdsbetaling og forbrugsafgifter (el, vand og varme) En række valgfri ydelser, som botilbuddet kan stille til rådighed, herunder kost og rengøring. Fastsættelsen af egenbetaling sker på baggrund af boligens omkostninger samt borgerens indtægter. Borgere, som bevarer egen bolig under opholdet, kan blive fritaget for at betale for opholdet. Som udgangspunkt vil der blive opkrævet egenbetaling fra det tidspunkt hvor tilbuddet står til disposition. Betalingsforpligtelsen ophører ved fraflytning. Omfang Der kan tilbydes døgnophold eller ophold som weekend-, eller aflastnings-, akut-. afklarings-, stabiliserings-, eller udslusningsophold. Der er ikke altid døgndækning i midlertidigt botilbud. Aflastning Det er typisk hjemmeboende borgere, eller borgere som afventer 6

7 et botilbud, som tilbydes aflastning. Til borgere med aflastningsbehov foretager Greve Kommune en individuel beregning baseret på denne enkeltes behov. Efter politisk beslutning bevilger Greve Kommune som udgangspunkt op til døgn per år per borger. Det afgørende for opholdets varighed er, at indsatsmål og indsatsformål er opfyldt således borgeren kan klare sig uden den støtte, der ydes i den midlertidige boform, og derfor skal tilbage til den oprindelige bolig igen, eller eventuelt hvis borgeren skal tilbydes et længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 eller anden bolig. Opfølgning Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Hovedreglen er at Greve Kommune foretager den første opfølgning 6 måneder efter indflytning, derefter vil der være opfølgning minimum en gang om året. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når indsatsformålet er nået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov ændrer sig, eller hvis det viser sig at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/vedligeholdelse af borgerens færdigheder. Sagsbehandlingstid Information til borgeren 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få tilbudt et ophold så snart et relevant botilbud er ledigt. Voksenudredningsmetoden Oversigt over 107 botilbud: Dokumentation til borgere Godkendt af VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Administreres af Center for Job & Socialservice 7

8 Titel Formål Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Der er to formål med længerevarende botilbud: At sikre en boligmæssig ramme, som understøtter udviklingen og vedligeholdelse af den enkelte borgers funktionsniveau og kompetencer. At sikre en boligmæssig ramme, som dækker borgerens længerevarende behov for omfattende hjælp og pleje. Lovgrundlag Målgruppe Lov om Social Service 108 (længerevarende botilbud) Bekendtgørelse 1387 af 12/ (fastsættelse af egen betaling) Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på anden måde. Det er afgørende for denne målgruppe, at behovet ikke kan løses i et mindre omfattende tilbud, herunder midlertidigt botilbud, jf. Lov om Social Service 107, og almindelig bolig med socialpædagogisk støtte, jf. Lov om Social Service 85. Derudover er det en forudsætning, at borgeren har behov for støtte i form af pædagogisk hjælp med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder. Derudover kan målgruppen omfatte personer, der skal underlægges mentalundersøgelse samt personer der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Endelig kan målgruppen omfatte personer, der som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse. Målgruppen til et længerevarende botilbud adskiller sig fra målgruppen til et midlertidigt botilbud ved, at der vurderes, at borgerens behov for et botilbud er varigt. VUM score Tema vurdering Som udgangspunkt er det typisk borgere med moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige (4) i størstedelen af VUM temaerne, som er omfattet af målgruppen. Borgere med ingen problemer (0) eller lette problemer (1) i hovedparten af VUM temaerne er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes at denne målgruppe oftest ikke har et varigt behov for botilbud. 8

9 Samlet vurdering Længerevarende tilbud er rettet mod borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, der ikke kan klare sig uden støtte. De vil oftest have behov for en kombination af flere typer støtte, fx socialpædagogisk indsats kombineret med personlig pleje. Ofte vil der være et omfattende behov for varig støtte. I forhold til den samlede vurdering vil hovedmålgruppen derfor være borgere med svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E). Borgere med ingen problemer (A), lette problemer (B) eller moderate problemer (C) er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes at denne målgruppe oftest ikke har et varigt behov for botilbud. Ydelsens indhold og omfang Ydelser under ophold Indholdet i længerevarende tilbud tilrettelægges sammen med den enkelte borger i forhold til indsatsformålet og indsatsmålet fra Voksenudredningsmetoden. Disse opstilles på baggrund af borgerens specifikke behov. Afhængig af individuelle behov kan borgeren i længerevarende botilbud modtage følgende ydelser: Støtte til praktiske opgaver Fastholde og udvikle sociale færdigheder Botræning Udvikle kommunikationsevner Ledsagelse Sundhed Egenomsorg Takster Greve Kommune fastsætter en takst ved bevillingen, som så vidt muligt skal dække alle borgerens behov. Særlige tillægstakster vil blive individuelt vurderet. Valg af botilbud Borgeren har frit boligvalg hvis botilbuddet er egnet og ikke væsentlig dyrere end det tilbud kommunen har givet. Det er en forudsætning at botilbuddet fremgår på tilbudsportalen. Ægtefæller, samlever eller registreret partnere har også ret til at bo på botilbuddet, og i disse tilfælde skal stedet være egnet til to personer. Betaling for ophold Greve Kommune fastsætter egenbetaling for opholdet. Der vil almindeligvis være egenbetaling i forhold til: Opholdsbetaling og forbrugsafgifter (el, vand og varme) En række valgfri ydelser, som botilbuddet kan stille til rådighed, herunder kost og rengøring. Fastsættelsen af egenbetaling sker på baggrund af boligens omkostninger samt borgerens indtægter. 9

10 Som udgangspunkt vil der blive opkrævet egenbetaling fra det tidspunkt hvor tilbuddet står til disposition. Betalingsforpligtelsen ophører ved fraflytning. Der gives som udgangspunkt rabat, hvis en ægtefælle, samlever eller registreret partner flytter ind. Omfang Boformen er længerevarende, og som udgangspunkt er der ingen tidsbegrænsning på opholdet. Der vil typisk være døgndækning på længerevarende botilbud. Opfølgning Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Hovedreglen er at Greve Kommune foretager den første opfølgning efter 6 måneder, og derefter minimum en gang om året. Som udgangspunkt er længerevarende botilbud varige, men en indsats kan blive afsluttet hvis det viser sig at borgerens behov ændrer sig. Sagsbehandlingstid Information til borgeren 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få tilbudt et ophold så snart et relevant tilbud er ledig. Voksenudredningsmetoden Oversigt over 108 botilbud: Dokumentation til borgeren Godkendt af VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Administreres af Center for Job & Socialservice 10

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere