KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95"

Transkript

1 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade Grenaa Tlf:

2 KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING FORMÅL GENERELLE BETINGELSER PERSONKREDS SAGSBEHANDLING REGISTRARING AF OPLYSNINGER OVERDRAGELSE AF ARBEJDSGIVERROLLEN PRINCIPPER FOR SAGSBEHANDLING OG KLAGEADGANG AFGRÆNSNING TIL ANDRE SOCIALE YDELSER OPFØLGNING, TILSYN OG REGNSKAB... 10

3 1. INDLEDNING Kvalitetsstandarden er godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013 og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer, kan medføre hyppigere revurdering eller nye kvalitetsstandarder. Formålet med kvalitetsstandarden At det er tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilke ydelser der bevilges til Borgerstyret personlig assistance. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau administrativt, fordi kvalitetsstandarderne er rammen for hvad, og i hvilket omfang, Norddjurs Kommunes ydelser er på de enkelte områder. 2. FORMÅL Formålet med BPA er, at skabe grundlag for en fleksibel ordning for borgere, der ønsker og kan modtage tilskud til selv, at ansætte hjælpere. Ordningen kan tilpasses borgernes ønsker og behov, så personer som har en omfattende funktionsnedsættelser, kan fastholde et selvstændigt liv. Der er mulighed for, at overføre tilskuddet til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand og varetager de administrative og juridiske opgaver, der er forbundet hermed. Udmålingen af hjælp efter Servicelovens 95, tager udgangspunkt i Servicelovens for personlig hjælp, støtte til praktiske opgaver og afløsning /aflastning. En nærmere beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau kan findes i kvalitetsstandarder for Servicelovens 83-84, der findes på 3. GENERELLE BETINGELSER Målgruppen er personer over 18 år. Der kan normalt ikke ydes kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Servicelovens 95 til beboere i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere, f.eks. plejeboliger, botilbud eller lignende. Tilskudsmodtageren skal være i stand til, at fungere som arbejdsleder for hjælperne. I særlige tilfælde kan tilskuddet overføres til en nærtstående, der kan fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver. Tilskudsmodtageren skal kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at

4 tilskuddet overføres til den nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter i ansættelsesretlig forstand er arbejdsgiver for hjælperne. Det er borgeren der vælger, om der skal indgås en sådan aftale. Hvis Norddjurs Kommune vurderer, at borgeren ikke kan være arbejdsgiver for hjælperne, kan der dog træffes afgørelse om BPA under forudsætning af, at borgeren indgår aftale om at overføre tilskuddet og derved kun fungere som arbejdsleder. Krav til funktionen som arbejdsleder En arbejdsleder skal være i stand til, at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Det indebærer at: varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag / annonce udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne afholde medarbejderudviklingssamtaler Norddjurs kommunen har til opgave at sikre, at borgeren får den nødvendige rådgivning om det ansvar og de opgaver der er forbundet med at være arbejdsleder. Krav til funktionen som arbejdsgiver Som arbejdsgiver har borgeren ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: ansættelse og afskedigelse af hjælpere udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne udbetaling af løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Kommunen har til opgave at sikre, at borgeren får den nødvendige rådgivning om det ansvar og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. 4. PERSONKREDS

5 Personkreds for Servicelovens 95, stk. 1 Hvis kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at udføre den hjælp som borgeren har behov for, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende antager, jf. 95, stk.1 Hjælpen kan være midlertidig eller varig. Det er en undtagelsesbestemmelse, der kun kan anvendes i særlige tilfælde, f.eks. hvor samarbejdet mellem borgeren og leverandøren i væsentlig grad er vanskelig. Borgeren har ikke en ret til at vælge denne ordning. Personkreds for Servicelovens 95, stk. 2 En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der harbehov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer ugentligt, har ret til at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. 95, stk. 2. Betingelsen er, at borgeren er i stand til at varetage de opgaver, der er forbundet med at modtage hjælpen i denne form. For denne gruppe borgere er der tale om en ret til at vælge kontant tilskud i stedet for hjemmehjælp fra en kommunal eller privat leverandør. Bestemmelsen er rettet mod borgere, der ikke har et så omfattende og sammensat hjælpebehov, som forudsættes efter Serviceloven 96, og hvor der er tale om ydelser der ligger inden for rammerne af Servicelovens 83 og 84. Der kan f.eks. være tale om et omfattende behov for personlig og praktisk hjælp, men hvor behovet for ledsagelse er begrænset og kan dækkes gennem en ledsageordning efter Servicelovens 97. Personkreds for Servicelovens 95, stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge, at udbetale tilskuddet til en nærtstående person, som passer den pågældende efter Servicelovens 95, stk. 3. Bestemmelsen er rettet mod de situationer, hvor kommunalbestyrelsen skønner, at borgeren ikke selv vil være i stand til at fungere hverken som arbejdsgiver eller arbejdsleder for hjælperne. I denne situation kan kommunalbestyrelsen vælge, at yde det kontante tilskud til en nærtstående, som kan og vil påtage sig denne opgave. Det er en forudsætning, at både borgeren og den nærtstående ønsker, at den nærtstående udfører opgaven. Som nærtstående anses normalt ægtefælle, samlever, forældre, søskende eller andre, som har et nært forhold til den pågældende borger. Det er en forudsætning, at kommunen, efter en nøje vurdering af den pågældendes situation, herunder vurdering af borgerens mulighed for selvstændig livsførelse, boligforhold, netværksressourcer mv., finder det hensigtsmæssigt, at det er den nærtstående, der varetager denne opgave.

6 Henvendelse Borgeren bliver kontaktet af den visitator, som skal behandle ansøgningen, senest 10 hverdage efter, at ansøgningen er modtaget i visitationsafdelingen. Her aftales det videre forløb. Sagsbehandling og helhedsvurdering Borger og visitator aftaler tid til et eller flere besøg hos borgeren. Borgeren har mulighed for, at have en bisidder med. Ved dette besøg afdækkes: omfang og konsekvenser af borgerens betydeligt og varigt nedsatte funktionsevne hvilke opgaver borgeren selv kan klare, og hvilke ting borgeren skal have hjælp til hvilke opgaver borgeren selv, med den rette træning, vil kunne komme til at klare hvad borgerens behov er for hjælp, i hvor mange timer i døgnet og til hvilke opgaver forudsætninger for, at kunne administrere BPA ordning oplysning, råd og vejledning om, hvad en BPA ordning er og hvilke andre muligheder for hjælp, der kan komme på tale afklaring af, hvilke opgaver andre i den fælles husstand forventes at varetage Med borgerens samtykke, vil der efter behov blive indhentet oplysninger fra egen læge,hospital eller speciallæge. Med udgangspunkt i borgerens udsagn og de indhentede oplysninger, udarbejder visitator en funktionsvurdering. Visitator vurderer, i hvilket omfang borgeren har behov for hjælp, og vurderer om borgeren opfylder betingelserne for en BPA ordning. Borgeren vil få mulighed for at se og kommentere de indhentede oplysninger inden den endelige afgørelse træffes. Den samlede sagsbehandlingstid kan vare op til 6 uger. Afgørelse Borgeren modtager en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder oplysninger om de ugentligt bevilgede timer og oplysninger om ramme for udbetalt tilskud til ordningen, i henhold til bekendtgørelsen om udmåling af tilskud til BPA. I forlængelse af afgørelsen vil visitator kontakte borgeren for at aftale et nyt besøg, hvor ordningen gennemgås. Ophør af BPA

7 5. SAGSBEHANDLING Hvis der træffes afgørelse om frakendelse af ordningen, vil det normalt ske med et varsel på ca.3 måneder. I helt særlige situationer kan det dog være nødvendigt, at standse ordningen øjeblikkeligt. I tilfælde heraf vil Norddjurs Kommune dække eventuelle udgifter i opsigelsesperioden til hjælperne. Hvis en borger ikke modtager den nødvendige hjælp efter Servicelovens 95, er Norddjurs kommune ansvarlig for levering af nødvendig hjælp. 6. REGISTRARING AF OPLYSNINGER Alle oplysninger om borgeren registreres elektronisk i et omsorgs- eller dokumenthåndteringssystem. Borgeren kan anmode om aktindsigt i de registrerede oplysninger. 7. OVERDRAGELSE AF ARBEJDSGIVERROLLEN Borgeren kan vælge at overdrage sit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller forening. Dette vedrører opgaver som: bistand ved rekruttering af hjælpere m.v. ansættelse og afskedigelse af hjælpere i et vist omfang medvirke til at sikre vikardækning lønadministration regnskab m.v. Der udmåles et særskilt tilskud i forbindelse med overdragelse af arbejdsgiverrollen. Denne udmåling tager udgangspunkt i, at borgeren bistår i varetagelsen af ovenstående punkter. Der er udarbejdet en vejledende udmåling, men den endelige udmåling tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borgers specifikke bevilling. Tilskud til varetagelse af arbejdsgiverrollen I Norddjurs Kommune har man fastlagt udmålingen af tilskud således: tilskud til lønadministration er maksimalt kr (2013 takst) årligt pr. hjælper tilskud til arbejdsgiveransvaret er udmålt svarende til 8½ time pr. fuldtidshjælper pr. år (KL s vejledende udmålinger følges). Vejledende udmåling af tilskud i forbindelse med overdragelse af arbejdsgiveransvar til privat virksomhed/ forening Ansættelse af hjælpere

8 jobannoncer og jobbeskrivelser, som udarbejdes i samarbejde med borger: ½ time per fuldtidshjælper per år ansættelse og udvælgelse af personale, herunder ansættelsessamtaler mv. (samarbejde med borger): 1 time per fuldtidshjælper per år udfærdigelse af ansættelsesbrev: ½ time per fuldtidshjælper per år. Medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder Medarbejdersamtaler og opfølgning, herunder udarbejdelse af materiale: 1 time pr. fuldtidshjælper pr. år personalemøder: 1 time per fuldtidshjælper per år. Ad hoc rådgivning og vejledning af hjælpere og borgere rådgivning og vejledning af hjælper: 1 time per fuldtidshjælper per år rådgivning og vejledning af borger: 1 time per fuldtidshjælper per år diverse ad hoc arbejdsgiveropgaver, herunder administration i forbindelse med vikardækning 1 time per fuldtidshjælper per år Arbejdsmiljø udarbejdelse af APV og opfølgning: ½ time per fuldtidshjælper per år. Afskedigelse af hjælpere afskedigelse af hjælpere: 1 time per fuldtidshjælper per år. Samlet er der i henhold til ovenstående udmålt tilskud til opgaver i forbindelse med varetagelsen af arbejdsgiveransvar med 8½ time pr. fuldtidshjælper pr. år. Udmålingen er inkl. evt. transport. Der afregnes med en timesats på kr. 386,32 (2013-takst) Råd og vejledning I forhold til overdragelse af arbejdsgiverrollen yder Norddjurs Kommune rådgivning og vejledning af reglerne på området og særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale. Norddjurs Kommune har ingen indflydelse på borgerens valg af virksomhed/forening til at varetage opgaven som arbejdsgiver. Norddjurs Kommune kan heller ikke komme med indvendinger eller krav i forhold til den konkrete samarbejdsaftale mellem borger og den private virksomhed/forening. Ansvaret for overdragelsen og for at virksomheden/foreningen lever op til

9 sine forpligtigelser, påhviler derfor alene beløbsmodtageren. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Overførsel af tilskud til privat virksomhed/forening Borgeren anmoder, efter indgåelse af samarbejdsaftale med privat virksomhed/forening, Norddjurs Kommune om, at det månedlige tilskud, fra et aftalt tidspunkt og fremover, udbetales til den private virksomhed/forening. Som dokumentation for overdragelse af arbejdsgiverrollen til en privat virksomhed/forening skal Norddjurs Kommune have en kopi af en underskrevet aftale om overdragelse af arbejdsgiverrollen indgået mellem borgeren og den private virksomhed/forening. 8. PRINCIPPER FOR SAGSBEHANDLING OG KLAGEADGANG Sagsbehandlingen sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Efter henvendelse til visitator er sagsbehandlingstiden fastsat til maksimalt 6 uger. Der sendes en skriftlig afgørelse til borgeren med beskrivelse af klageadgang. Kommunens afgørelser kan indbringes for Det Sociale Nævn. Der kan klages skriftligt eller mundtligt. En klage skal indgives inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til: Norddjurs Kommune Visitationsafdelingen Østergade Grenaa Når Kommunen har modtaget en klage, vil visitator revurdere bevillingen. Såfremt denne revurdering ikke giver borgeren medhold, skal Kommunen videresende klagen til Det Sociale Nævn, som efterfølgende træffer en afgørelse. Ved møder mellem ansøger og visitator er det muligt for ansøgeren, at lade sig repræsentere af anden part. Ved etablering af ordningen skal visitator sikre, at borgeren får den fornødne vejledning om opgaver og ansvar (herunder bl.a. arbejdsgiveransvar). 9. AFGRÆNSNING TIL ANDRE SOCIALE YDELSER Merudgiftsydelse jfr. Servicelovens 100 Større håndsrækninger som snerydning, større havearbejde, malerarbejde og vinduespudsning m.v. skal vurderes efter Servicelovens 100 dækning af nødvendige merudgifter til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen. Ledsageordning jfr. Servicelovens 97

10 Der kan søges ledsagelse i op til 15 timer om måneden til borgere, der er bevilget BPA ordning efter servicelovens 95. Ledsagelse er indeholdt i bevillingen jfr. Servicelovens 96, BPA ordning. Det forudsættes, at hjælperne varetager behovet for ledsagelse. Bistands- eller plejetillæg jfr. pensionslovgivningen Ved udmåling af hjælpen vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå ved udmåling af hjælpen. Det vurderes om tillægget skal indgå som betaling for ordningen, såfremt denne dækker borgerens behov fuldt ud. Optræning og hjælp til udvikling af færdigheder jfr. Servicelovens 85 ved udmåling af hjælpen til en BPA ordning, vurderes om der er behov for bostøtte efter servicelovens OPFØLGNING, TILSYN OG REGNSKAB I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148 stk. 2 skal Norddjurs Kommune følge op på og føre tilsyn med ordningen. Det sker minimum en gang om året, dog første gang cirka 3 måneder efter iværksættelse af ordningen. Formålet med opfølgning og tilsyn er, at vurdere om: betingelserne for ordningen fortsat er opfyldt, herunder at arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret løftes i henhold til loven borgeren får den hjælp, som var hensigten med afgørelsen hjælpen tilrettelægges og udføres på en tilfredsstillende måde der er væsentlige ændringer i behovet for hjælp, så en revisitering er nødvendig der er andre forhold, der nødvendiggør en særlig indsats, tiltag eller vejledning Borgere, der er bevilget BPA, skal en gang årligt lave en opgørelse over udmålte og forbrugte timer. Denne opgørelse udarbejdes af borgeren, en nærtstående, den private virksomhed eller foreningen. Norddjurs Kommune udarbejder denne opgørelse for de borgere, der får varetaget lønadministration af kommunen.

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret:

Fredericia Kommune. Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96. Senest opdateret: Fredericia Kommune Administrationsgrundlag for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 og 96 Senest opdateret: Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag, formål og målgruppe...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere