SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING"

Transkript

1 Rådsmøde /06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUME AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Indledning Virksomheden Markedsbeskrivelse Den konkurrencebegrænsende adfærd Høringssvar VURDERING Markedsafgrænsning Det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked Konklusion vedrørende markedsafgrænsning Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens Virksomhedsbegrebet Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Til formål eller følge at begrænse konkurrencen Konklusion vedrørende konkurrencelovens Konkurrencelovens 8, stk Konklusion AFGØRELSE

3 1. Resume 1. Skive og Omegns Vognmandsforening ( SOV ) har i forbindelse med Skive Kommunes udbud af vintertjenester (snerydning og glatførebekæmpelse) for perioden 1. oktober 2010 til 30. april 2014 afgivet et koordineret tilbud. SOV har i denne forbindelse fastsat priserne for de ydelser medlemmerne skal levere og fordelt de pågældende ydelser blandt medlemmerne. 2. SOV har således ved afgivelsen af tilbud på vintertjenester begrænset den konkurrence om at levere de relevante ydelser, som ellers ville have været blandt SOV s medlemmer. 3. SOV s tilbud på Skive Kommunes udbud af vintertjenester, udgør en vedtagelse om tilbudskoordinering, som har til formål at begrænse konkurrencen. SOV s tilbudskoordinering består af to elementer, dels koordinering af priser, dels fordeling af ydelser, som kan have den konsekvens, at prisen for ydelserne bliver dyrere, end hvis der havde været en normal markedsadfærd blandt vognmændene, og de skulle konkurrere indbyrdes om at levere ydelserne - i dette tilfælde til Skive Kommune. Således har SOV s tilbudskoordinering medført en risiko for, at ydelserne er blevet dyrere til skade for Skive Kommune og i sidste ende skatteyderne. 2

4 2. Afgørelse 4. Det meddeles Skive og Omegns Vognmandsforening ( SOV ), at SOV har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3, idet SOV i forbindelse med afgivelse af tilbud på de vintertjenester, som Skive Kommune har udbudt for perioden 1. oktober 2010 til 30. april 2014, har koordineret priser og foretaget en fordeling af de pågældende ydelser. 5. SOV påbydes i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, straks at bringe overtrædelsen, som nævnt i punkt 4 til ophør, og som led heri afstå fra adfærd, der har samme eller tilsvarende virkning som beskrevet i punkt SOV påbydes senest 14 dage fra modtagelse af påbuddet at dokumentere overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at have underrettet samtlige SOV s medlemmer samt Skive Kommune om Konkurrencerådets afgørelse. 3

5 3. Sagsfremstilling 3.1 Indledning 7. Denne sag drejer sig om, at SOV har koordineret et tilbud og dermed overtrådt konkurrencereglerne. 8. Dette er sket ved, at SOV den 9. august 2010 har afgivet et samlet tilbud på Skive Kommunes udbud vedrørende vintertjenester for perioden 1. oktober 2010 til 30. april Overtrædelsen består af to elementer: i. En koordinering i forhold til hvilken pris, der skal bydes på udbuddet ii. En fordeling af de konkrete kørsler, som er en del af udbuddet, blandt foreningens medlemmer 9. De af Skive Kommune udbudte vintertjenester vedrører snerydning og glatførebekæmpelse, dvs. saltning, på ca. 515 km kørebaner fordelt på 11 ruter. Hver rute udgør ifølge udbudsmaterialet én delaftale. SOV har budt på alle delaftaler (1-11) og har vundet kontrakten for 9 af de 11 ruter. Den ene af de øvrige to ruter ligger på Fur, hvor en lokal vognmand har vundet ruten, mens den anden rute varetages af et entreprenørfirma, som kun har budt på denne ene rute. Der er indgået en samlet kontrakt mellem Skive Kommune og SOV vedrørende de 9 ruter, som SOV har vundet. Herudover varetager Skive Kommune, efter det oplyste, selv vinterkørslen på øvrige ca. 13 ruter i kommunen. 3.2 Virksomheden 10. SOV er en brancheforening for vognmænd, som ifølge vedtægterne har til formål at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser. 1 SOV har desuden oplyst, at SOV først og fremmest varetager medlemmernes politiske interesser ved blandt andet at deltage i trafiksikkerhedsråd samt uddannelsesråd for transport SOV er en lokalforening under DTL, som er en landsdækkende brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. 12. SOV har ca. 40 aktive medlemmer og en bestyrelse på syv aktive medlemmer Markedsbeskrivelse 13. Sagen vedrører overordnet markedet for vognmandsydelser 4, som er tjenesteydelser. Efterspørgslen varierer alt afhængig af hvilken type kørsel, det drejer sig om. Således omfatter vognmandsydelser fragt af mange forskellige typer af gods, fx fragt af varer og fragt af indbo m.m. eller som i denne sag vintertjenester. 1 Jf. SOV s vedtægter af marts a og b. 2 Jf. SOV s svar på KFSTs spørgsmål og meddelelse om betænkeligheder, af 4. september Jf. SOV s vedtægter af marts Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 17. december 2008, Dansk Transport og Logistiks informationsudveksling, punkt

6 14. Vintertjenester indebærer snerydning og glatførebekæmpelse. Hertil anvendes lastvogne eller traktorer, som udstyres med en plov til at rydde sne samt udstyr til at sprede salt på ruten for at forebygge glatføre. 3.4 Den konkurrencebegrænsende adfærd 15. Det konkurrencebegrænsende forhold, der er genstand for undersøgelse i nærværende sag, er SOV s tilbudskoordinering angående Skive Kommunes udbud af vintertjenester. 16. Tilbudskoordineringen består af to elementer. 17. For det første har SOV som forening koordineret prisen på de vintertjenester, som Skive Kommune har sendt i udbud i For det andet har SOV efterfølgende foretaget en fordeling af ruterne blandt 10 af foreningens medlemmer Ét af SOV s bestyrelsesmedlemmer, Beck Christensen, har som selvstændig vognmand lagt et konkurrerende bud på samme udbud af vintertjenester for Skive Kommune i Buddet var prismæssigt lidt dyrere end SOV s bud og Beck Christensen ville benytte lokale vognmænd, som er medlemmer af SOV, som underleverandører. Desuden havde de to bud på samtlige 11 ruter, fra henholdsvis Beck Christensen og SOV, næsten identisk ordlyd. SOV har oplyst til styrelsen, at Beck Christensens bud blev givet, fordi SOV ikke var sikker på, om SOV s eget bud ville blive accepteret. Beck Christensen og SOV var de eneste, der afgav bud på alle 11 ruter, som Skive Kommune har udbudt. Beck Christensen havde, som medlem af SOV s bestyrelse, fuldt kendskab til SOV s bud, da han formulerede sit eget tilbud. Buddene har dermed reelt ikke været konkurrenceudsatte. 20. Med undtagelse af Beck Christensen har SOV s medlemmer således ikke budt individuelt på en eller flere af de udbudte vintertjenesteruter i Skive Kommune. 21. SOV har oplyst, at der kører to vogne på hver rute, én lastvogn, der benyttes til glatførebekæmpelse, kombikørsel og snerydning, og én lastvogn, som benyttes til snerydning. SOV har forklaret, at hver lastvogn helst skal have tre chauffører af hensyn til, at de skal være til rådighed hele tiden i vinterperioden. Det kan dog lade sig gøre at betjene en lastvogn med to chauffører, men det er ikke optimalt. SOV har endvidere oplyst, at størstedelen af ruterne varetages af to forskellige vognmænd, som stiller med hver deres lastvogn. 22. SOV har endvidere oplyst, at der er sket en fordeling af kørslen på ruterne, på grund af de omkostninger vognmændene har til materiale, der skal benyttes på lastvognene for at udøve vintertjenester. Den lastvogn, som kører forrest med plov påføres mere slitage og denne vognmand får derfor en højere betaling end den vognmand, hvis lastvogn kører bagerst. SOV har oplyst, at udstyret er monteret på lastvognen i hele vinterperioden. Fordelingen er sket ved lodtrækning og gælder for to år ad gangen. Efter to år byttes rundt, så den vognmand, der før kørte bagerst, fremover kører forrest og omvendt. SOV har oplyst, at der derudover blev trukket lod om de gode ruter, dvs. de ruter, hvor der var størst fortjeneste SOV har desuden oplyst, at kontrakten om vintertjenester er indrettet således, at der betales et beredskabshonorar til leverandøren af vintertjenester for at stå til rådighed for 5 Jf. Mødereferefat af møde mellem KFST og SOV den 25. juni Ibid 7 Ibid 5

7 vintertjenesten i hele beredskabsperioden. Først ved faktisk kørsel udløses der en betaling ud over beredskabshonoraret. 24. Flere af SOV s medlemmer har som selvstændige vognmænd en vognpark på minimum to lastvogne. 8 Skive Kommunes udbud af vintertjeneste nødvendiggjorde de facto, at der skulle stilles med minimum to lastvogne til de enkelte ruter, jf. i overensstemmelse hermed pkt. 21 ovenfor, idet SOV s fordeling af ruter for størstedelens vedkommende er sket til to vognmænd pr. rute, som hver især er stillet med en lastvogn. 3.5 Høringssvar 25. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en klagepunktsmeddelelse i høring til SOV den 19. december SOV har afgivet høringssvar den 6. februar SOV s høringssvar er inddelt i fire afsnit. Denne struktur følges nedenfor: i. Bemærkninger vedrørende SOV s afgivelse af tilbud 26. SOV anfører, at der ikke er afgivet et bud på vegne af medlemmerne, som fremført af styrelsen i klagepunktsmeddelelsen. SOV anfører, at foreningen, som selvstændig juridisk person, har afgivet tilbud på den udbudte opgave og at det derved er SOV, som er part i aftalen med Skive Kommune. Foreningens medlemmer skulle anvendes som underleverandører. SOV henviser i denne sammenhæng til SOV s tilbud til Skive Kommune, hvor der står [SOV] vil gøre brug af foreningens medlemmer og lokal kendte vognmænd. 27. Der er således, ifølge SOV, ikke sket ulovlig tilbudskoordinering eller ulovlig fordeling af ruterne, som anført i klagepunktsmeddelelsen. 28. Desuden anfører SOV, at det er SOV s bestyrelse, som har stillet den i udbuddet nødvendige garanti. SOV anfører, at det svarer til når DSV afgiver tilbud på lignende opgaver, men hyrer selvstændige vognmænd til at løse opgaverne efterfølgende. 29. Af samme grund mener SOV ikke, at styrelsens henvisning til afgørelsen om tandprotetiske ydelser af 26. maj 2004 er sammenlignelig med nærværende sag, da denne angik en forenings bud afgivet på vegne af fire medlemmer. 30. Endvidere anfører SOV, at Skive Kommune inden afgivelsen af tilbuddet var bekendt med, at SOV ønskede at afgive tilbud og henviser til spørgsmål 3 i spørgsmål/svar-oversigten fra udbuddet. 31. Endelig anfører SOV, at Skive Kommune har accepteret at SOV afgav tilbud. 32. SOV s bemærkninger til punkt ovenfor adresseres i afsnit og SOV s bemærkninger i punkt ovenfor adresseres i afsnit Eksempelvis Stykgodscentret Skive A/S, Frank Baasgaard A/S, Poul Erik Jeppesen og Søn og Hans Guttorm Pedersen og Søn, Iglsø entreprenørforretning v/jens Dalsgård, KB handel og Fragt ApS, Åsted vognmandsforretning v/ Knud Olav Jensen, L. Pedersen & Søn I/S, Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg og Skive Fragt A/S. 6

8 ii. Det var nødvendigt at afgive tilbud i fællesskab 33. SOV anfører, at selv hvis det måtte blive lagt til grund, at det ikke er SOV, der har afgivet tilbud, men foreningens medlemmer i fællesskab, og at der dermed var tale om en konkurrencebegrænsende aftale, er det SOV s opfattelse, at det var nødvendigt at give tilbud i fællesskab for at kunne løse opgaven. 34. Som begrundelse herfor anfører SOV, at det ikke er muligt for den enkelte vognmand at bære den risiko, der består i, at det ikke er til at forudse, hvor meget vognmanden reelt skal køre, og hvor stor opgaven bliver, og dermed hvor stor indtjening, der bliver i forbindelse med vintertjenesterne. 35. Herudover anfører SOV, at vognmændenes køremulighed påvirkes af køre-hviletidsreglerne. Selve kørslen i forbindelse med vintertjenester er undtaget fra reglerne, men en chauffør, som har kørt vintertjeneste, skal inden han igen udfører sit normale arbejde, afholde en daglig hviletid på mindst ni timer. Også det pligtige ugentlige hvil påvirkes af vintertjeneste-kørsel, da uge-hvilet ikke kan udskydes på samme måde som den daglige hviletid. Således vil vintertjeneste betyde en begrænsning i vognmandens mulighed for at påtage sig anden kørsel i vintersæsonen. Kontrakt på vintertjeneste kræver derfor større chaufførberedskab. På denne måde bliver vintertjeneste ikke attraktiv for enkelte eller færre vognmænd. 36. SOV s bemærkninger vil blive adresseret i afsnit iii. Fritagelse efter konkurrencelovens SOV anfører i relation til konkurrencelovens 8, at såfremt der er tale om en konkurrencebegrænsende aftale, ville den skulle fritages efter ovennævnte bestemmelse. 38. For det første anfører SOV, at aftalen vil medføre en væsentlig styrkelse af effektiviteten i distributionen. Dette skyldes ifølge SOV, at den enkelte vognmand ikke er bundet op på vintertjenestekørslen, men derimod har mulighed for at varetage andre opgaver i vinterperioden. På denne måde udnyttes vognmændenes effektive køretid inden for kørehviletidsreglerne bedst muligt. I erhvervsministerens svar på udvalgsspørgsmål 2 i forbindelse med vedtagelsen af konkurrenceloven i 1997 er det netop anført, at styrkelsen af effektiviteten i distributionen inden for transportområdet kan være en begrundelse for at fritage en aftale fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler Dernæst anfører SOV, at aftalen tillige har medført, at forbrugerne har fået en fordel af effektivitetsgevinsterne. Såfremt vognmændene skulle have mulighed for at byde selvstændigt på opgaven, ville det have medført, at tilbudspriserne var blevet væsentligt højere. Dette skyldes, at vognmændene i så fald skulle indregne et større beløb for risikoen for ikke at komme til at køre til den tilbudte timepris. Det er SOV s påstand, at Skive Kommune ved den indgåede kontrakt har opnået en fordelagtig pris, som ikke kunne være opnået ved de enkelte eller færre vognmænds tilbud. 40. Endelig anfører SOV, at aftalen ikke forekommer at være uproportional i forhold til de opnåede effektivitetsgevinster, ligesom virksomheder ikke har fået mulighed for at udelukke en væsentlig del af konkurrencen for kørselsydelserne. Derimod har foreningens vognmænd sammen eller hver for sig haft mulighed for at byde på opgaven, samtidig med at vognmændene har haft mulighed for at påtage sig andre kørselsopgaver i vinterhalvåret. Derved har udbuddet af kørselsydelser på markedet været forøget. 41. SOV s bemærkninger er inddraget i styrelsens vurdering i afsnit 4.5 vedrørende konkurrencelovens 8. 9 Jf. Erhvervsministerens svar af 11. april 1997 på spørgsmål 2 (L 172 bilag 7) af 20. marts 1007 fra Folketingets Erhvervsudvalg. 7

9 iv. Bemærkninger vedrørende den anførte afgørelse 42. SOV har foreslået en præcisering af påbuddet i forhold til ophør af den konkurrencebegrænsende adfærd samt i hvilket omfang der skal ske orientering af SOV s medlemmer. Styrelsen har præciseret påbuddet således at det fremgår i hvilket omfang der skal ske orientering af SOV s medlemmer. 43. Styrelsen kan herudover oplyse, at adfærden skal ophøre straks og således også med virkning fremover. Påbuddet sikrer dermed, at der ikke i fremtiden ulovligt koordineres et tilbud med samme eller tilsvarende virkning, samt at SOV ikke benytter sig af den pågældende kontrakts option om forlængelse, 4. 8

10 4. Vurdering 4.1 Markedsafgrænsning 44. For at vurdere, om der foreligger en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, er det som udgangspunkt nødvendigt at vurdere det relevante marked. Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. 45. Det følger af Kommissionens meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked, at formålet med at afgrænse et marked er at fastslå, hvilke konkurrenter, der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd Udgangspunktet for markedsafgrænsningen er derfor en analyse af efterspørgsels- og udbudssubstitution Det relevante produktmarked 47. Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked tages udgangspunkt i de produkter eller tjenesteydelser, som den mulige konkurrencebegrænsende aftale, samordnede praksis eller vedtagelse vedrører. 48. Den konkurrencebegrænsende vedtagelse vedrører vintertjenester i Skive Kommune. SOV s medlemmer er hovedsageligt aktive som leverandører af vognmandsydelser i Skive Kommune og omegn. 49. I en udbudssituation vil efterspørgselssubstitutionen i et vist omfang være givet i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der efterspørges i det konkrete udbud, hvorimod udbudssubstitutionen vil følge en traditionel analyse. Det kan også have betydning for markedsafgrænsningen, hvilken udbudsform der er tale om og hvornår i udbudsprocessen en eventuel aftale indgås. 50. Skive Kommunes efterspørgsel efter vintertjenesteydelser kan ikke substitueres med andre vognmandsydelser. Det er således ikke et brugbart alternativ for Skive Kommune at få transporteret fx sand eller inventar i stedet for at få udført vintertjenester. 51. Samlet vurderer styrelsen, at Skive Kommune ikke kan substituere sin efterspørgsel efter vintertjenester med andre vognmandsydelser, hvilket taler for at produktmarkedet snævrest afgrænses til vintertjenester. 52. Det konkrete udbud angik vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse på 11 ruter, der var udbudt hver for sig. Udbudsmaterialet indeholdt herudover specifikke krav til de pågældende vognmænd, hvilket vil blive behandlet nærmere nedenfor under afsnit i forhold til kvalificeringen af, i hvilket omfang de pågældende vognmænd er at betragte som konkurrenter i forhold til det konkrete udbud. 53. Det er muligt, at udbudssubstitutionen indebærer, at markedet skal afgrænses bredere end til snerydning og glatførebekæmpelse, således at det relevante produktmarked også omfatter 10 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante (1997/372/02), punkt 2 ( markedsafgrænsningsmeddelelsen ). 11 Jf. markedsafgrænsningsmeddelelsen. 9

11 vognmandsydelser generelt. Der er dog visse ekstraudgifter forbundet med at udføre snerydning og glatførebekæmpelse fremfor almindelig vognmandskørsel. 54. Såfremt vognmænd der ikke pt. udbyder vintertjenester, men generelle vognmandsydelser, uden væsentlige ekstraomkostninger og risici omgående kunne omstille sig til også at tilbyde vintertjenester, ville dette kunne tale for, at produktmarkedet afgrænses bredere end til vintertjenester, muligvis til markedet for vognmandsydelser. Det er styrelsens vurdering, at dette ville være den bredest mulige afgrænsning af det relevante produktmarked. 55. Da flere af SOV s medlemmer vil være konkurrenter på det snævrest mulige marked, jf. nedenfor under afsnit , vil dette også være tilfældet på et eventuelt bredere marked. På baggrund af karakteren af overtrædelsen (tilbudskoordinering) er det styrelsens vurdering, at der både ved den snævrest og bredest mulige afgrænsning, foreligger en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. På denne baggrund er det ikke nødvendigt, at foretage en endelig afgrænsning af det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked 56. Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor den eller de involverede virksomheder udbyder eller efterspørger produkter eller tjenesteydelser, som har tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår, og som kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes SOV har i nærværende sag anført, at de mener, at det relevante geografiske marked er Danmark og har til støtte herfor tillige fremlagt en udtalelse fra Dansk Transport og Logistik (DTL) vedrørende markedsafgrænsningen. 58. DTL oplyser, at en vognmand vil være villig til at tage en opgave over hele landet, så længe vedkommende modtager vederlag herfor. DTL vurderer, at det geografiske marked omfatter Danmark for så vidt angår vintertjenester. DTL har oplyst, at såfremt en vognmand påtager sig vintertjenester i en anden del af landet, er det muligt at opgaven bliver løst ved hjælp af lokale underleverandører. 59. Styrelsen vurderer, at markedet for kørsel af vintertjenester, kan afgrænses snævrere end Danmark, idet udbudsmaterialet i den konkrete sag stiller krav om, at en vognmand på en vintertjenesterute skal kunne rykke ud med 45 minutters varsel. Det er sandsynligt, at markedet for kørsel af vintertjenester kan afgrænses lokalt, da det er begrænset, hvor langt en vognmand kan køre for at foretage vintertjenesten. Det forhold, at der i nogle tilfælde anvendes underleverandører i andre dele af landet, udvider ikke det relevante geografiske marked. At det er nødvendigt at bruge underleverandører for at udføre en vintertjeneste i et andet lokalområde underbygger, at det relevante marked for vintertjenester skal afgrænses snævrere. 60. Markedet kan muligvis afgrænses til den enkelte vintertjenesterute, som beskrevet i udbudsmaterialet. Dette vil være den snævrest mulige afgrænsning. 61. Der kan imidlertid også være udbudssubstitution mellem de enkelte vintertjenesteruter, hvilket vil tale for, at det geografiske marked skal afgrænses bredere end til den enkelte rute. 62. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at den bredest mulige afgrænsning af det relevante geografiske marked er Danmark, men at det er sandsynligt, at der kan afgrænses 10

12 et lokalt marked for vintertjenesteruterne i Skive Kommune. Da flere af SOV s medlemmer vil være konkurrenter på det snævrest mulige marked, jf. nedenfor under afsnit 4.3.3, vil dette også være tilfældet på et eventuelt bredere marked. 63. På baggrund af karakteren af overtrædelsen (tilbudskoordinering) er det styrelsens vurdering, at der både ved den snævrest og bredest mulige afgrænsning foreligger en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. På den baggrund er det ikke nødvendigt endeligt at afgrænse det relevante geografiske marked Konklusion vedrørende markedsafgrænsning 64. På baggrund af ovenstående, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den snævrest mulige afgrænsning af det relevante produktmarked vil omfatte vintertjenester på de enkelte ruter i Skive Kommune, som beskrevet i udbudsmaterialet og den bredest mulige afgrænsning vil omfatte vognmandsydelser generelt i Danmark. 65. Da parterne vil være konkurrenter på det snævrest mulige marked, vil dette selvsagt også være tilfældet på et eventuelt bredere marked. På baggrund af karakteren af overtrædelsen (tilbudskoordinering) er det samtidig styrelsens vurdering, at der selv ved den bredest mulige markedsafgrænsning foreligger en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. På den baggrund er det ikke nødvendigt med en endelig afgrænsning af det relevante marked. 4.2 Samhandelspåvirkning 66. Efter Rådsforordning nr. 1/ skal det undersøges, om en eventuelt konkurrencebegrænsende aftale mærkbart kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Såfremt dette er tilfældet, er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forpligtet til at anvende TEUF s konkurrenceregler. 67. Udtrykket samhandelen mellem medlemsstater er neutralt. Det er ikke en betingelse, at handelen begrænses eller mindskes. Samhandelen kan også blive påvirket, når en eventuelt konkurrencebegrænsende aftale fører til en stigning i handelen. Det er dog i begge tilfælde en betingelse, at samhandelen skal påvirkes mærkbart En aftale, der kun vedrører det nationale marked, og ikke direkte omhandler import og eksport, tilhører ikke kategorien af aftaler, der ifølge selve deres natur kan påvirke handelen mellem medlemsstater. Sådanne aftaler vil navnlig kunne påvirke handelen mellem medlemsstater, når de gør det vanskeligere for virksomheder fra andre medlemsstater at trænge ind på det pågældende marked SOV s vedtagelse om at afgive et tilbud vedrører kun medlemmernes indbyrdes konkurrence på en mindre del af det danske marked og omhandler hverken import eller eksport. Vedtagelsen har ikke en afskærmende virkning for udenlandske virksomheders adgang til 13 Jf. Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 ( forordning nr. 1/2003 ). EF-traktatens artikel 81 og 82 er blevet til henholdsvis artikel 101 og 102 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde ( TEUF ). De to sæt bestemmelser er i det væsentlige identiske. I forordninger og meddelelser vedtaget inden 1. december 2009 skal henvisninger til EF-traktatens artikel 81 og 82 forstås som henvisninger til TEUF artikel 101 og Jf. Kommissionens meddelelse af 27. april 2004 om retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af samhandelen i traktatens artikel 81 og 82 (2004/C 101/07) ( samhandelsmeddelelsen ). 15 Jf. samhandelsmeddelelsens punkt 83 og

13 markedet. SOV s vedtagelse om tilbudsgivning falder dermed ikke under den kategori, som efter sin natur kan påvirke samhandelen. 70. Styrelsen vurderer på den baggrund og på baggrund af aftalebeløbets størrelse og det forhold, at aftalen alene vedrører et mindre lokalt område i Danmark, at den konkurrencebegrænsende aftale, som SOV har indgået, ikke har mærkbar samhandelspåvirkning. 71. Det vurderes samlet, at SOV s adfærd i form af tilbudsgivning på Skive Kommunes udbud af vintertjenester ikke påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne mærkbart, og at forholdet skal behandles efter konkurrencelovens 6 og ikke efter TEUF artikel Konkurrencelovens Konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3 forbyder aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen mærkbart. 73. Der er fire betingelser, der skal være opfyldt for, at forbuddet i konkurrencelovens 6 stk. 1, jf. stk. 3 finder anvendelse. Der skal være tale om 1. erhvervsvirksomheder, 2. der indgår en aftale/vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder/udøver samordnet praksis, som 3. har til formål eller følge at begrænse konkurrencen 4. mærkbart Virksomhedsbegrebet 74. Forbuddet i konkurrencelovens 6 omfatter virksomheder. Dette begreb fortolkes bredt. Det følger direkte af konkurrencelovens 2, stk. 1, at lovens forbud gælder for enhver form for erhvervsvirksomhed. Det er desuden præciseret i forarbejderne, at det omfatter enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. 16 Det følger ligeledes af EU- Domstolens praksis, at virksomhedsbegrebet omfatter: enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde Medlemmerne af SOV er selvstændige vognmænd, der alle udgør virksomheder i konkurrencelovens forstand. 76. Ifølge konkurrencelovens 6, stk. 3 er også vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder omfattet af forbuddet i lovens 6. En sammenslutning af virksomheder omfatter en brancheforening af enhver slags og det karakteristiske for sammenslutningen er, at samarbejdet mellem virksomhederne udspringer af deres tilslutning til sammenslutningen, som forener dem og varetager deres interesser. 77. SOV s formål er som brancheforening, at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser. 18 Det indgår som en del af SOV s drift, mod honorar, at formidle ydelser blandt de vognmænd, der er medlem af SOV. 16 Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 6. oktober 1997, FT 1996/97, tillæg A, side Jf. EF-Domstolens dom af 23. april 1991 i sag C-41/90, Höfner & Elser, præmis Jf. Skive og Omegns Vognmandsforenings vedtægter af marts 2009, 1 b. 12

14 78. SOV er en sammenslutning af virksomheder og er dermed omfattet af forbuddet i konkurrenceloven, jf. 6, stk. 3. Derudover udgør SOV i kraft af den økonomiske virksomhed, som SOV udøver, i sig selv en virksomhed Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis 79. Den anden betingelse for, at forbuddet i konkurrencelovens 6 finder anvendelse er, som nævnt, at der skal være tale om en aftale, vedtagelse eller samordnet praksis. 80. Det konkurrenceretlige aftalebegreb er bredere end det traditionelle obligationsretlige aftalebegreb, og det konkurrenceretlige aftalebegreb omfatter både mundtlige og skriftlige aftaler, udtrykkelige og stiltiende aftaler samt f.eks. gentlemen s agreements. 81. Det afgørende for, om der foreligger en aftale i konkurrencelovens forstand, er, om de involverede virksomheder har udtrykt en samstemmende vilje til at indrette deres adfærd på markedet på en bestemt måde. Der stilles inden for konkurrenceretten ikke krav om, at en aftale antager en juridisk bindende form, at der er fastsat sanktioner mellem aftaleparterne, eller at aftalen kan tvangsfuldbyrdes. Det er endvidere ikke afgørende, om virksomhederne har følt sig forpligtet - juridisk, faktisk eller moralsk - til at udvise den aftalte adfærd Forbuddet i konkurrencelovens 6 omfatter også vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder, jf. 6, stk. 3. Begrebet vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder kan efter forarbejderne til konkurrenceloven omfatte vedtægter, beslutninger og henstillinger. 83. Ifølge bemærkningerne til loven er det ikke påkrævet, at vedtagelsen skal være juridisk bindende for medlemmerne. 20 Afgørende for om en udmelding, det være sig anbefalinger, henstillinger eller beslutninger, udgør en vedtagelse er, at udmeldingen skal være anvendelig til at koordinere medlemmernes adfærd. Der kræves ikke bevis for, at medlemmerne har accepteret en sammenslutnings konkurrencebegrænsende vedtagelse Det konkurrencebegrænsende forhold, der er genstand for undersøgelse i nærværende sag, er SOV s tilbudsgivning angående Skive Kommunes udbud af vintertjenester. 85. SOV har oplyst, at baggrunden for SOV s tilbud på Skive Kommunes udbud af vintertjenester, er en beslutning i SOV s bestyrelse om, at afgive tilbud. 22 Det er således blevet besluttet af SOV s bestyrelse hvilken pris, der skal tilbydes samt hvordan de enkelte ruter fordeles blandt SOV s medlemmer. 86. SOV har i sit høringssvar anført, at der ikke er afgivet et fælles bud på vegne af medlemmerne, og at foreningen som selvstændig juridisk person har afgivet tilbud på den udbudte opgave. SOV har herudover anført, at foreningens medlemmer anvendes som underleverandører. SOV mener således, at der ikke er tale om ulovlig tilbudskoordinering eller ulovlig fordeling af ruterne. SOV anfører derudover, at det er SOV s bestyrelse, som har stillet den nødvendige garanti. 19 Jf. eksempelvis Retten i Første Instans dom af 20. marts 2002 i sag T-9/99, Rørkartel, præmis Jf. FT 1996/97, tillæg A 3658, h sp. 21 Jf. Kirsten Levinsen m.fl., Konkurrenceloven med kommentarer, (3. udg., 2009), s. 277 og Konkurrencerådets afgørelse af 30. januar 2008, Lokale Pengeinstitutter, punkt Jf. SOV s svar på KFST s spørgsmål og på styrelsens meddelelse om betænkeligheder, af 4. september

15 87. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at SOV er en brancheforening og at SOV s bestyrelse i medfør af foreningens vedtægter agerer på vegne af sine medlemmer. I denne sammenhæng henvises til den kommenterede konkurrencelov, hvoraf det fremgår, Det karakteristiske for en sammenslutning af virksomheder er, at samarbejdet mellem de pågældende virksomheder udspringer af deres tilslutning til sammenslutningen, som forener dem og forsvarer deres interesser, og at sammenslutningens vedtægter indebærer, at medlemmerne giver deres samtykke til de foranstaltninger, som sammenslutningen ved dens kompetente organer træffer beslutning om Idet bestyrelsen er valgt af SOV s medlemmer og således er det kompetente organ i foreningen, må det lægges til grund, at når bestyrelsen indgår en aftale med Skive Kommune, så sker det på vegne af foreningens medlemmer. 89. Faktum er, at SOV er en forening, hvis medlemmer er vognmænd med base i omegnen af Skive kommune. Foreningen er ikke økonomisk aktiv på andre områder end medlemmerne eller har nogen særlig ekspertise, der adskiller den fra medlemmerne. Bestyrelsen består af medlemmer af foreningen og udgør et kompetent organ. Bestyrelsen har vedtaget, at koordinere tilbuddet på vintertjenester til Skive Kommune. 90. Uanset om tilbuddet, som anført af SOV, er afgivet af SOV som selvstændig juridisk person er det styrelsens vurdering, at de beslutninger, som er truffet i SOV s bestyrelse, om tilbudskoordinering udgør en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder i konkurrencelovens forstand Til formål eller følge at begrænse konkurrencen 91. Den tredje betingelse for, at forbuddet i konkurrencelovens 6 finder anvendelse er, at en aftale, vedtagelse eller samordnet praksis direkte eller indirekte enten har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 92. Et af grundprincipperne i TEUFs artikel 101, stk. 1, der svarer til konkurrencelovens 6, stk. 1, og som kommer til udtryk i EU Domstolens praksis, er, at enhver erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling til den politik, som han vil føre på markedet Ifølge Kommissionen er aftaler med et konkurrencebegrænsende formål aftaler, der ifølge selve deres natur er egnet til at begrænse konkurrencen. 25 Hvis en aftale eller vedtagelse således har et konkurrencebegrænsende formål, er det ikke nødvendigt at påvise nogen konkrete virkninger på markedet. 26 Hvorvidt en aftale eller vedtagelse har til formål at begrænse konkurrencen, beror på en objektiv vurdering af aftalen eller vedtagelsen, og vurderes uafhængigt af, om parterne har haft til hensigt at begrænse konkurrencen. 94. Aftaler efter 6, stk. 1 kan fx bestå i aftaler om at fastsætte købs- eller salgspriser og andre forretningsbetingelser eller om at opdele markeder, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3. En vedtagelse indenfor en sammenslutning af virksomheder, der direkte eller indirekte - mellem virksomheder, der er aktuelle eller potentielle konkurrenter - fastsætter priser for salg af produkter til tredjemand eller deler markedet imellem sig, betragtes generelt som en alvorlig konkurrencebegrænsning, der i sig selv har til formål at begrænse konkurrencen. Dette gælder 23 Jf. Kirsten Levinsen m.fl., Konkurrenceloven med kommentarer, (3. udg., 2009), s Jf. EF-Domstolens dom af 28. maj 1998 i sag C-7/95, John Deere, præmis Jf. Kommissionens retningslinjer af 14. januar 2011 for anvendelsen af art. 101 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler, (2011/C 11/01) ( horisontale retningslinjer ), punkt Jf. Retten i Første Instans dom I sag T-224/00, Archer Daniels, præmis

16 uanset om prisfastsættelsen sker i forbindelse med løbende opgaver eller i forbindelse med en mere formaliseret udbudsproces. 95. Hvis en sammenslutning af virksomheder vedtager, at fastsætte prisen for medlemmernes ydelser og at fordele markedet imellem dem, er formålet at begrænse den konkurrence, der ellers ville have været imellem medlemmerne, som konkurrenter. 96. Nedenfor vil det blive undersøgt, (i) hvorvidt de enkelte vognmænd er at betragte som aktuelle eller potentielle konkurrenter på det relevante marked, og (ii) hvorvidt vedtagelsen havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Ad (i) aktuelle eller potentielle konkurrenter 97. Medlemmerne af SOV vil blive betragtet som aktuelle konkurrenter, hvis de opererer på det samme relevante marked. Medlemmerne af SOV vil blive betragtet som potentielle konkurrenter, hvis det uden vedtagelsen om tilbudsgivning er sandsynligt, at medlemmerne i tilfælde af en beskeden, men varig stigning i de relative priser, inden for en kort periode ville foretage de nødvendige supplerende investeringer eller afholde andre nødvendige omstillingsomkostninger for at komme ind på det relevante marked Der stilles i udbudsmaterialet krav om, at en vognmand på en vintertjenesterute skal rykke ud med 45 minutters varsel 28. SOV s medlemmer har deres virksomheder i Skive og omegn og har derfor gode forudsætninger for at have lastvogne tilgængelige tæt på i hvert fald én af vintertjenesteruterne. Kravet om maksimal reaktionstid vurderes ikke at være til hinder for, at de fleste af de pågældende medlemmer kunne have givet bud på en vintertjenesterute hver for sig. 99. Der opstilles ingen krav i udbudsmaterialet om, at en tilbudsgiver skal kunne dedikere et vist antal lastvogne til hver rute. Det kan imidlertid overvejes, om der er forhold, der tilsiger, at det er nødvendigt for en vognmand at stille med mindst to lastvogne for reelt at kunne udføre vintertjenesten; én lastvogn, der benyttes til snerydning og én lastvogn, der benyttes til glatførebekæmpelse (saltning). Da flere af SOV s medlemmer har mindst to lastvogne 29, vurderes en eventuelt kapacitetsforudsætning imidlertid ikke at være til hinder for, at de pågældende medlemmer kunne have indgivet et bud hver for sig SOV har i sit høringssvar anført, at selv hvis det måtte blive lagt til grund, at det ikke er SOV, der har afgivet tilbud, men foreningens medlemmer i fællesskab, og at der dermed var tale om en konkurrencebegrænsende aftale, er det SOV s opfattelse, at det var nødvendigt at give tilbud i fællesskab for at kunne løse opgaven. Som begrundelse herfor anfører SOV, at det ikke er muligt for den enkelte vognmand at bære den risiko, der består i, at det ikke er til at forudse, hvor meget vognmanden reelt skal køre, og hvor stor opgaven bliver, og dermed hvor stor indtjening, der bliver i forbindelse med vintertjenesterne. 27 Jf. horisontale retningslinjer, punkt Jf. Skive Kommunes udbudsmateriale om vintertjenester maj 2010, punkt Eksempelvis Stykgodscentret Skive A/S, Frank Baasgaard A/S, Poul Erik Jeppesen og Søn og Hans Guttorm Pedersen og Søn, Iglsø entreprenørforretning v/jens Dalsgård, KB handel og Fragt ApS, Åsted vognmandsforretning v/ Knud Olav Jensen, L. Pedersen & Søn I/S, Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg og Skive Fragt A/S 15

17 101. Herudover anfører SOV, at vognmændenes køremulighed påvirkes af køre-hviletidsreglerne. Selve kørslen i forbindelse med vintertjenester er undtaget fra reglerne, men en chauffør, som har kørt vintertjeneste, skal inden han igen udfører sit normale arbejde, afholde en daglig hviletid på mindst ni timer. Også det pligtige ugentlige hvil påvirkes af vintertjeneste-kørsel, da uge-hvilet ikke kan udskydes på samme måde som den daglige hviletid. Således vil vintertjeneste betyde en begrænsning i vognmandens mulighed for at påtage sig anden kørsel i vintersæsonen. Kontrakt på vintertjeneste kræver derfor større chaufførberedskab. På denne måde bliver vintertjeneste ikke attraktiv for enkelte eller færre vognmænd Styrelsen skal hertil bemærke, at vintertjeneste i Skive Kommune udbydes som enkelte ruter, og at en eller to vognmænd således kunne byde på en eller flere ruter, alt afhængig af deres kapacitet. SOV har desuden oplyst, at de enkelte vintertjenesteruter er blevet varetaget af 1 2 vognmænd, jf. pkt. 21. Desuden har flere af SOV s medlemmer mindst to lastvogne, og det vurderes således, at flere af SOV s medlemmer har haft mulighed for at byde på minimum én rute. I øvrigt har vognmænd med mere end to lastvogne til rådighed mulighed for at byde på mindst én rute og samtidig have en eller flere vogne til rådighed til andre kørsler. Endelig er der eksempler på, at vognmænd i andre kommuner har budt individuelt på enkeltruter, f.eks. i udbud af vintertjenester i Viborg Kommune Det vurderes således, at det ikke har været nødvendigt at hele foreningen har budt På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at flere af SOV s medlemmer kan anses for aktuelle eller potentielle konkurrenter i forhold til gennemførelsen af de udbudte vintertjenesteydelser selv ved den snævrest mulige markedsafgrænsning. Ad (ii) til formål eller følge at begrænse konkurrencen 104. Det konkurrencebegrænsende forhold, der er genstand for undersøgelse i denne sag (tilbudskoordinering) består af to elementer. Det første er koordinering af den pris, som SOV har budt på Skive Kommunes udbud af vintertjenester. Det andet er den fordeling af ydelserne, der efterfølgende er sket blandt medlemmerne af SOV. Disse to forhold udgør både samlet og hver for sig en overtrædelse af forbuddet mod at indgå en konkurrencebegrænsende aftale, der har til formål at begrænse konkurrencen. Ad koordinering af priser 105. Bestyrelsen i SOV har fastsat, hvilken pris SOV ville byde på de enkelte vintertjenester i Skive Kommune. Denne vedtagelse har til formål at fastsætte prisen på de ydelser, som SOV har afgivet tilbud på, til Skive Kommune. Dermed begrænses den konkurrence, der kunne have været blandt SOV s medlemmer på de enkelte vintertjenester. Dette skyldes, at medlemmerne ikke afgiver selvstændige bud på opgaven, i stedet koordineres én ensartet pris for medlemmernes ydelser. Koordineringen af priser medfører, at der ikke er en normal markedssituation, hvor de enkelte vognmænd konkurrerer med hinanden og det mest konkurrencedygtige bud vinder. Buddene på de 11 ruter fra Beck Christensen er ikke reelt et konkurrerende bud, da Beck Christensen ifølge SOV har vidst, hvilken pris SOV ville byde ind med Der kan i denne sammenhæng henvises til styrelsens afgørelse om konkurrenceproblemer på markedet for tandprotetiske ydelser, hvor styrelsen indskærper, at det er i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mv., herunder forbudet om tilbudskoordinering, hvis en brancheorganisation ud over at bistå med fortolkning af

18 udbudsmateriale også tilkendegiver, hvilke priser medlemmerne bør tilbyde, eller afgiver tilbudet på medlemmernes vegne SOV har i sit høringssvar anført, at styrelsens henvisning til afgørelsen om tandprotetiske ydelser ikke kan sammenlignes med nærværende sag Heroverfor skal styrelsen bemærke, at det i sagen om tandprotetiske ydelser slås fast, at Landsforeningen af Kliniske Tandteknikeres tilbud om indgåelse af en rammeoverenskomst kunne ses som et forsøg på, at afværge medlemmernes tilbudsgivning og dermed begrænse konkurrencen, og at det er i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis en brancheorganisation tilkendegiver hvilke priser medlemmerne bør tilbyde eller afgiver et tilbud på medlemmernes vegne. Styrelsen indskærpede i sagen, at Landsforeningen af kliniske Tandteknikere skulle afholde sig fra såvel (i) at afgive pristilbud på medlemmernes vegne som (ii) at anvende fælles rammeoverenskomster i en udbudssituation SOV s afgivelse af bud til Skive Kommune udgør en vedtagelse. Dette er begrundet med, at det er bestyrelsen, der som SOV s kompetente organ har besluttet, hvilken pris der skal bydes ind med, samt hvordan ruterne skal fordeles blandt medlemmerne. Der er således i SOV vedtaget et tilbud på vintertjeneste i Skive Kommune. Denne vedtagelse har desuden karakter af en horisontal koordinering, idet vedtagelsen er truffet af en brancheorganisation, hvis medlemmer alle er aktive i samme omsætningsled, og hvoraf flere er aktuelle eller potentielle konkurrenter om de enkelte ruter Kommissionen fastlægger i sine horisontale retningslinjer en række principper til brug for en konkurrenceretlig vurdering af aftaler mellem konkurrenter I forbindelse med markedsføringsaftaler anfører Kommissionen, at disse kan medføre konkurrencebegrænsninger i form af prisfastsættelse, begrænsning af produktion, opdeling af markeder eller kunder, eller dannelse af en ensartet omkostningsstruktur En markedsføringsaftale vil normalt ikke kunne være konkurrencebegrænsende, hvis den objektivt set er nødvendig for, at en part kan komme ind på et marked, f.eks. lovlige konsortieaftaler, jf. horisontale retningslinjer pkt Aftaler, der kun omfatter fælles afsætning, har generelt til formål at samordne konkurrenters prispolitik, og sådanne aftaler vil sandsynligvis have et konkurrencebegrænsende formål, jf. horisontale retningslinjer pkt Hvis en fælles markedsføring kun omfatter et salgsagentur uden investeringer, er det sandsynligt, at der er tale om et kartel, og betingelserne for individuel fritagelse vil i så fald ikke være opfyldt, jf. horisontale retningslinjer pkt I nærværende sag vedrører vedtagelsen i SOV den pris, der bydes på vintertjenester samt fordelingen af kørslerne, og således udelukkende afsætning af medlemmernes ydelser Den mest retvisende analogi kan læses i horisontale retningslinjer pkt Her kommer Kommissionen med et eksempel på et ikke selvstændigt fungerende salgs-joint venture, som skal afsætte to producenters dæk, hvor hele produktionen skal sælges igennem joint venturet. Selvom parternes markedsandel tilsammen er under 15 % på det relevante marked, har aftalen i eksemplet til formål at begrænse konkurrencen, da den indebærer, at joint venturet fordeler kunderne og fastsætter priserne. De effektivitetsgevinster, som parterne måtte påberåbe sig at aftalen medfører, skyldes ikke integrering af økonomiske aktiviteter eller fælles investeringer. 31 Jf. FT 1996/1997, tillæg A, s og Styrelsens afgørelse af 26. maj 2004, Konkurrenceproblemer på markedet for tandprotetiske ydelser. 17

19 115. I det givne eksempel slås det således fast, at en aftale mellem konkurrenter, der udelukkende retter sig mod fordeling af kunder og fastsættelse af priser er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Nærværende sag vedrører SOV, der er en forening bestående af medlemmer, som er aktuelle eller potentielle konkurrenter og hvor samarbejdet i relation til det pågældende tilbud alene retter sig mod fordeling af kunder og fastsættelse af priser. SOV har således vedtaget at foretage en tilbudskoordinering, som har til formål at begrænse konkurrencen Skadevirkningen af tilbudskoordineringen er, at prisen for ydelserne bliver dyrere, end hvis der havde været konkurrence blandt vognmændene om de udbudte ruter. Ad fordeling af ydelser 117. SOV har budt på 11 og vundet 9 af ruterne i udbuddet af vintertjenester i Skive Kommune. SOV har herefter foretaget en fordeling af ruterne blandt SOV s medlemmer. Som fastslået ovenfor er der tale om en beslutning truffet af SOV s bestyrelse, som således udgør en vedtagelse i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 6, stk. 3. Vedtagelsen har til formål at fordele ydelserne blandt SOV s medlemmer. Dermed opdeles markedet og konkurrencen begrænses. Offentlige myndigheders accept 118. SOV anfører i sit høringssvar, at Skive Kommune var bekendt med og har accepteret, at SOV afgav tilbud Det forhold at Skive Kommune, ifølge SOV, var bekendt med og accepterede at SOV ønskede at afgive tilbud som forening indebærer ikke, at vedtagelsen falder uden for KL 6. I horisontale retningslinjer anføres tilsvarende Med andre ord betyder de offentlige myndigheders tilskyndelse til en horisontal samarbejdsaftale ikke, at den er tilladt efter artikel 101[ ]. 32 Det har således ikke betydning for vurderingen af, om der er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne, om tilbudskoordineringen sker hemmeligt eller offentligt, og om offentlige myndigheder således har haft kendskab til samarbejdsaftalen, eller ligefrem opfordret til den. Delkonklusion 120. Det er styrelsens vurdering, at SOV s vedtagelse om tilbudskoordinering har til formål at begrænse konkurrencen Mærkbar konkurrencebegrænsning 121. Det er en betingelse for anvendelse af forbuddet i lovens 6, stk. 1, at konkurrencebegrænsningen er mærkbar, dvs. at en konkurrencebegrænsende aftale, samordnet praksis eller vedtagelse skal være egnet til at påvirke konkurrencen på det relevante marked i et vist omfang. Hvorvidt en konkurrencebegrænsning er mærkbar beror dels på (i) en kvantitativ vurdering, dels på (ii) en kvalitativ vurdering. 32 Jf. horisontale retningslinjer, punkt 22. Retten i første instans dom af 13. december 2006, i sag T- 217/03 og T-245/03, FNC BV mod Kommissionen, præmis 92, EF-Domstolens dom af 9. september 2003, i sag C-198/01, CIF, præmis 56 58, og Retten i Første Instans dom af 6. april 1995, i sag T- 148/89, Trefilunion mod Kommissionen, præmis 118 og Retten i Første Instans dom af 29. juni 1993, i sag T-7/92, Asia motor France mod Kommissionen, præmis

20 122. Det kvantitative mærkbarhedskrav følger af konkurrencelovens 7. Således er visse konkurrencebegrænsende aftaler m.v. undtaget fra forbuddet i 6, hvis de deltagende virksomheder har en mindre omsætning og/eller markedsandel som angivet i konkurrencelovens 7, stk De kvantitative bagatelregler i konkurrencelovens 7, stk. 1, gælder imidlertid ikke for aftaler, der angår priser, kundedeling eller tilbudskoordinering, jf. konkurrencelovens 7, stk. 2, nr. 1, 3 og 4. Da det konkurrencebegrænsende forhold, der er genstand for undersøgelse i nærværende sag, er tilbudskoordinering, er det kvantitative mærkbarhedskrav derfor opfyldt uanset SOV s omsætning og markedsandel Det kvalitative mærkbarhedskrav følger af såvel dansk som EU-praksis og betyder, at en aftale skal være egnet til at have en vis påvirkning af konkurrencen på det pågældende marked Det kvalitative element indebærer, at det er konkurrencebegrænsningens art og egnethed og ikke parternes markedsstyrke der er afgørende for, om kravet om kvalitativ mærkbarhed er opfyldt. Der gælder derfor en formodning for, at aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen, i sig selv er egnet til at påvirke konkurrencen mærkbart, Når det som i denne sag drejer sig om en aftale, der har til formål at begrænse konkurrencen, ses kravet om mærkbarhed reelt ikke at være eksisterende Der kan i den forbindelse henvises til EU Domstolens dom i Expedia-sagen, hvor domstolen udtaler, at Det må således fastslås, at en aftale, der kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater, og som har et konkurrencebegrænsende formål efter sin art og uanset aftalens faktiske følger udgør en mærkbar begrænsning af konkurrencen [styrelsens understregning] Der kan fra dansk praksis henvises til Konkurrenceankenævnets kendelse i sagen om Møns Bank m.fl. samt byrettens dom i sagen mod foreningen Danske Kroer & Hoteller. I sagen om Møns Bank fandt Konkurrenceankenævnet, at lokalbanksamarbejdet havde til formål at begrænse konkurrencen, og udtalte i den forbindelse, at kravet om mærkbarhed ud fra de bag forbudet i 6, stk. 1, liggende hensyn må anses for opfyldt. 35 I sagen om foreningen Danske Kroer & Hoteller fandt byretten, at foreningens vedtagelse måtte ligestilles med en egentlig horisontal prisvedtagelse, og udtalte i den forbindelse, at Det af forsvarerne anførte om [ ] mærkbarhed kan efter vedtagelsens karakter ikke tillægges betydning for sagens afgørelse SOV s vedtagelse om tilbudskoordinering udgør en alvorlig konkurrencebegrænsning, som har et konkurrencebegrænsende formål. En tilbudskoordinering medfører, at der ikke er en normal markedssituation, hvor de enkelte vognmænd konkurrerer med hinanden og det mest konkurrencedygtige bud vinder. Dette indebærer, at konkurrencen om Skive Kommunes udbud begrænses. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at vedtagelsen efter sin art og uanset vedtagelsens faktiske følger udgør en mærkbar begrænsning af konkurrencen. På baggrund af ovenstående konkluderes det, at konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3 finder anvendelse i nærværende sag. 33 Jf. bl.a. Konkurrenceankenævnets kendelse af 9. december 2013, Den Danske Dyrlægeforening, samt Konkurrenceankenævnets kendelse af 9. december 2013, Diesel Motor Nordic A/S og Deutz AG t. 34 Jf. Domstolens dom af 13. december 2012, i sag C 226/11, Expedia, præmis 37. Se hertil forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat den 6. september 2012, punkt 50 og 52. På baggrund af Expedia-dommen har Kommissionen iværksat en revision af bagatelmeddelelsen med henblik på at tydeliggøre, at formåls-begrænsninger ikke kan anses for de-minimis, og at en formålsbegrænsning altid vil blive anset for at udgøre en mærkbar konkurrencebegrænsning. 35 Jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 2. oktober 2007, Møns bank m.fl., punkt Jf. Dom fra Retten i Horsens af 4. oktober 2007, Danske Kroer & Hoteller m.fl., SS 785/2007. s

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

DEN DANSKE DYRLÆGEFOR- ENINGS ETISKE KODEKS

DEN DANSKE DYRLÆGEFOR- ENINGS ETISKE KODEKS 29-05-2013 12/05674 /KB/MAG PUNKT 3: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 DEN DANSKE DYRLÆGEFOR- ENINGS ETISKE KODEKS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Lovlige konsortier og ulovlige karteller. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen

Lovlige konsortier og ulovlige karteller. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen Lovlige konsortier og ulovlige karteller Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen 2 Motiver Omkostningsfordeling Risikofordeling Adgang til teknologi, nye markeder Forskning og udvikling

Læs mere

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN 14.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 11/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler

Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler 22. december 2010 Punkt 2 4/0120-0204-0230 /KHE/GRH Rådsmødet den 22. december 2010 Brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller 2 Program Hvad kan du bruge din brancheforening til? Hvad

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Coordination of joint bidding among companies

Coordination of joint bidding among companies Coordination of joint bidding among companies Forfattere: Jesper Søes Johansen, 201208279 Kent Raeder, 201208262 Antal tegn: 104.647 Vejledere: Pernille Wegener Jessen Philipp J. H. Schröder Abstract In

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, SEK(2010) 528 Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære 1 af 6 07-08-2012 13:30 Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære Jnr.: 2:802-24/kb Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har fået henvist en klage fra EU-Kommissionen til

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

K E N D E L S E. mod. Lely Nordic og Lely Centrene har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

K E N D E L S E. mod. Lely Nordic og Lely Centrene har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. september 2015 i sag nr. KL-3-2014 Lely Nordic A/S, Lely Center Herrup B.F. Malketeknik A/S, Lely Center Rødekro Sydjysk Malke og StaldTeknik ApS,

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere