: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Line Hell Hansen) 1. Ved klageskrift af 17. august 2000 har DVS Entertainment I/S påklaget en af Konkurrencerådet truffet afgørelse, hvorved det i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, er pålagt DVS Entertainment at ophæve pkt. 3 og 5 i forhandlerbetingelserne. De pågældende vilkår er sålydende:... "Filmene indgår i "Video Top Club" i min. 4 uger til en vejledende lejepris á min. kr. 35,- pr. døgn. Herefter kan prisen ændres og filmene kan indgå i sædvanlige rabatordninger. Overholder forhandleren ikke den vejledende lejepris på min. kr. 35,- eller kombineres premierepris med rabatordninger, udmeldes forhandleren af "Video Top Club". Herefter modtages premierefilm først 1-4 uger senere, til normal oplægspris og lejeperiode." Det hedder i den påklagede afgørelse bl.a.: "DVS Entertainment I/S har i maj måned d.å. lanceret et nyt koncept, Video Top Club-konceptet, der omfatter leje af udvalgte premierefilm. Konkurrencestyrelsen har modtaget en del klager over konceptet og dets følger. Konkurrencestyrelsen har som følge af klagerne vurderet DVS forhandlerbetingelser knyttet til Video Top Club-konceptet. DVS VS Entertainment A/S udlejer og sælger videofilm til forhandlere med henblik på videreudlejning og salg. DVS aftager videofilm fra stort set samtlige videogramdistributører på det danske marked, herunder Nordisk Film, Egmont, Scanbox Entertainment, Buena Vista, SF Film og Video og Sandrew-Metronome. Ifølge DVS s oplysninger havde DVS på markedet for udlejning og salg af videofilm i grossistleddet en omsætning i 1997 på ca. kr. 81 mio., i 1998 på ca. kr. 89 mio. og i 1999 på ca. kr. 82 mio. kr..

2 Markedet Styrelsen finder, at markedet i den konkrete sag skal afgrænses til markedet for udlejningsvideoer. I en afgørelse af 29. november 1995 har rådet fastslået, at Egmont Film A/S, Nordisk Film A/S, Metronome Video A/S samt Scanbox Danmark A/S tilsammen havde godt 80 \% af markedet for udlejningsvideoer. Forhandleraftalen ideo Top Club-konceptet indebærer, at udvalgte film udsendes til Video Top Club forhandleren som pre-release, dvs. 2-4 uger før filmene udgives som købsfilm. Det fremgår af aftalen mellem den pågældende forhandler af videofilmene og DVS Entertainment I/S (pkt. 3), at de film, der er omfattet af konceptet, i minimum 4 uger indgår til en vejledende lejepris à minimum kr. 35,- pr. døgn. Prisen kan herefter ændres og filmene kan indgå i sædvanlige rabatordninger. Det fremgår endvidere af forhandlerbetingelserne (pkt. 5), at "såfremt forhandleren ikke overholder den vejledende lejepris på minimum kr. 35,- eller kombineres premierefilm med rabatordninger, udmeldes forhandleren af "Video Top Club". Herefter modtages premierefilm først 2-4 uger senere til normal anlægspris og lejeperiode". Vurdering et følger af ovenstående, at DVS i aftalen med forhandleren fastsætter vejledende lejepriser, som forudsættes overholdt for at kunne deltage i ordningen. Salg og udlejning af videoer er erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 1. Der gælder ingen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. konkurrencelovens 4. Der er endvidere ikke tale om aftaler eller vedtagelser inden for samme virksomhed eller koncern, jf. lovens 5. I medfør af konkurrencelovens 6, er det forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 6, stk. 2, nr. 1 nævner som eksempel på aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen, fastsættelse af købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser. Der er tale om en konkurrencebegrænsning, hvor den normale priskonkurrence fjernes eller væsentligt begrænses. Forbudet gælder også fastsættelse af vejledende videresalgspriser, hvis overholdelse er et vilkår. Pkt. 5 i forhandlerbetingelserne må betragtes som et vilkår. Bagatelreglen i konkurrencelovens 7, stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse allerede fordi DVS har en samlet markedsandel for udlejning af videoer på over 10 \% og sammen med kredsen af forhandlere må antages at have en omsætning på over kr. 150 mio.. Det følger endvidere af lovens 7, stk. 2, nr. 2, at fastsættelse af bindende videresalgspriser betragtes som en "hardcore" overtrædelse, der ikke er omfattet af bagatelreglerne. Da forhandlerbetingelserne forudsætter overholdelse af den fastsatte vejledende lejepris finder styrelsen, jf. 3, stk. 1, i bekendtgørelse 951 om Konkurrencestyrelsens virksomhed, at pkt. 3 og

3 pkt. 5 i forhandlerbetingelserne vedrørende Video Top Club konceptet er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1. DVS bemærkninger VS har i forbindelse med sagens behandling bl.a. fremført, at vilkåret om, at forhandleren skal overholde en vejledende mindstepris på kr. 35 i pre-release perioden, er en nødvendig del af konceptet, idet det vil have negative effekter på den efterfølgende lancering af premierefilmen, såfremt denne i en periode inden kunne lejes til "dumpingpriser". DVS har endvidere fremført, at forbudet i konkurrencelovens 6 omfatter salgspriser og ikke lejepriser. Styrelsen har ikke fundet, at DVS argumenter kan føre til en andet resultat end det anførte. Afgørelse onkurrencestyrelsen finder, at pkt. 3 og pkt. 5 i forhandlerbetingelserne knyttet til Video Top Clubkonceptet er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1. Forhandleraftalen er ikke anmeldt, jf. konkurrencelovens 8, stk. 2, og DVS har ikke fremført argumenter til støtte for en fritagelse efter 8, stk. 1. Såfremt forhandleraftalen havde været anmeldt, jf. 8, stk. 2, ville denne, efter de for styrelsen foreliggende oplysninger, ikke kunne opnå fritagelse efter lovens 8, stk. 1, allerede fordi bindende minimum lejepriser ikke fremmer effektiviteten hos udlejerne, jf. 8, stk. 1, nr. 1, og fordi mindstepriser øger lejen for forbrugeren og dermed ikke sikrer forbrugeren en rimelig fordel, jf. 8, stk. 1, nr. 2. Styrelsen påbyder herefter pkt. 3 og pkt. 5 i forhandlerbetingelserne ophævet, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4. Påbudet skal efterkommes straks." 2. Parternes påstande DVS Entertainment I/S har påstået Konkurrencerådets afgørelse af 10. august 2000 ophævet. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. Konkurrenceankenævnet har ved kendelse af 26. september 2000 bestemt, at klagen ikke tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens 19, stk. 4. Sagen har været mundtligt forhandlet. 3. DVS s argumentation DVS har principalt gjort gældende, at konkurrenceloven slet ikke finder anvendelse på aftaler om udlejning af produkter, som er fysiske bærere af ophavsrettigheder. Subsidiært gøres det gældende, at selvom konkurrencelovens 6 måtte finde anvendelse på en aftale som den omhandlede, er vilkåret om en minimumsudlejningspris ikke en konkurrencebegrænsning, der rammes af forbudet, da der skal foretages en sammenligning med konkurrencen, sådan som den ville udfolde sig, hvis aftalevilkåret ikke eksisterede.

4 Mere subsidiært gøres det gældende, at selvom der måtte være tale om en konkurrencebegrænsning, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, er vilkåret enten automatisk fritaget efter konkurrencelovens 4, da aftalen er omfattet af gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler, eller skal fritages efter konkurrencelovens 8, da betingelserne herfor er opfyldt. I den forbindelse gør klager gældende, at Konkurrencestyrelsen med sin afgørelse af 10. august 2000 reelt har truffet en afgørelse om ikke at fritage aftalevilkåret, hvilket ankenævnet bør tage stilling til under nærværende anke, uanset at aftalen ikke var anmeldt. Klager har over for Ankenævnet oplyst, at en række forhandlere ikke er særligt interesserede i at bære den økonomiske risiko ved udlejningen. Klager har derfor med ca. halvdelen og andelen er stadig stigende indgået en særlig aftale om royalty-afregning, der indebærer, at udlejningsvideogrammerne stilles til rådighed for forhandleren af klager, og at forhandleren over for klager afregner en procentsats af den faktiske omsætning på udlejningen. Sådanne aftaler kan f.eks. indebære, at der opstilles en videoudlejningsautomat på forhandlerens forretningssted, som klager så sørger for at fylde op, dels via fremsendelse pr. post og dels via klagers service-konsulenter. Forhandleren skal stort set kun stille pladsen til rådighed og afregne omsætningen overfor klageren. Det er klagers opfattelse, at halvdelen af forhandlerne dermed alene er at sidestille med agenter, der ikke har ejendomsretten til varen og ikke bærer nogen økonomisk risiko, og som derfor bør sidestilles/undergives EU Kommissionens Retningslinier for vertikale begrænsninger. Konkurrencestyrelsen har ikke taget stilling hertil, men Ankenævnet anmodes om at tage udtrykkelig stilling hertil, da denne form for aftaler bliver stadigt mere almindelig og derfor er af stor og stadig voksende betydning for klager. Det er imidlertid også klagers opfattelse, at Video Top Club-aftalerne med de forhandlere, der bærer en økonomisk risiko ved udlejningen, falder uden for konkurrencelovens anvendelsesområde. Forhandlerne bliver ikke ejer af udlejningsvideofilmene, idet de alene får ret til at udleje dem. Filmene forbliver stedse i producentens eller videogramdistributørens sfære, for så vidt angår spørgsmålet om ejendomsret, og bliver derfor ikke på noget tidspunkt frigivet til den normale vareomsætning. Forhandlerne har ikke ret til at bringe videogrammerne i den normale vareomsætning, men alene ret til at udleje dem. I sådanne tilfælde, hvor ejendomsretten forbliver hos leverandøren, er det ikke i strid med konkurrencereglerne at fastsætte en bindende videresalgspris, og så meget desto mindre at fastsætte en bindende videreudlejningspris. Dette gælder i forholdet mellem en agenturgiver og en agent. Det samme må gælde i andre tilfælde, hvor den, der indgår aftale med kunden, ikke er ejer af produktet Det er klagers opfattelse, at det særligt må gælde, at en mindsteudlejningspris ikke er omfattet af konkurrencereglerne, når der er tale om udlejning af et produkt, som er den fysiske bærer af et værk beskyttet af ophavsrettigheder. Generelt nyder sådanne produkter en særlig status. Der er f.eks. et særligt direktiv om udlejning af videogrammer og andre produkter omfattet af ophavsrettigheder, herunder videogrammer - direktiv 92/100, som blandt andet skal sikre, at ophavsmændene får et rimeligt vederlag for udlejningen. Vedrørende det subsidiære anbringende har klager anført, at ved afgørelsen af, om der er tale om en konkurrencebegrænsning, skal der foretages en sammenligning mellem konkurrencen, som den vil udfolde sig, hvis vilkåret ikke eksisterede. Aftalevilkårets faktiske virkninger på markedet skal altså

5 vurderes, og det er ikke sket. Konkurrencestyrelsen har gjort gældende, at dette ikke gælder for hardcore-bestemmelser. Men en bindende udlejningspris er efter klagers opfattelse ikke en hardcore-bestemmelse, i modsætning til en bindende videresalgspris. Vedrørende det mere subsidiære anbringende har klager anført, at klagers andel af det danske marked for udlejning af videofilm er på over 25, men under 30\%. Vilkåret om bindende videreudlejningspriser er ikke opført på forordningens "sorte liste" i artikel 4. Betingelserne for anvendelse af gruppefritagelsen er herefter opfyldt. Er vilkåret ikke omfattet af gruppefritagelse, må det kunne fritages efter konkurrencelovens 8. Konkurrencestyrelsen må efter klagers opfattelse anses for af egen drift at have truffet en afgørelse om anvendeligheden af 8, som medfører, at en anmeldelse af aftalen til styrelsen med henblik på fritagelse på forhånd kan betragtes som udsigtsløs. Konkurrenceankenævnet kan under disse særlige omstændigheder tage stilling til spørgsmålet om fritagelse under nærværende sag, også selvom der ikke er indgivet en formel anmeldelse om fritagelse. 4. Konkurrencestyrelsens argumentation Det er ubestridt, at de aftalevilkår, sagen angår, afskærer forhandlerne fra selv at fastsætte deres priser for udleje af de pågældende videogrammer i den periode, som konceptet angår. Vilkårene må derfor anses som konkurrencebegrænsende i sig selv. Der er uden betydning, om den bindende prisfastsættelse for detailhandlen angår videresalg eller -udleje. Der er ikke grundlag for at anse vilkårene for fritaget efter konkurrencelovens 4. Det forhold, at der i afgørelsen er gjort bemærkning om muligheden for på det foreliggende grundlag hvor der ikke var ansøgt derom at meddele fritagelse efter 8, medfører ikke, at der foreligger en afgørelse om fritagelse efter Konkurrenceankenævnets bemærkninger Der er ikke ved den påklagede afgørelse taget stilling til klagers udlejningsvirksomhed ved f.eks. opstilling af automater, og der er derfor ikke grundlag for, at Ankenævnet foretager en bedømmelse heraf. Ankenævnet kan i øvrigt tiltræde det af Konkurrencerådet anførte og stadfæster derfor afgørelsen. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 10. august 2000 stadfæstes. Ole Jess Olsen Jens Fejø Børge Dahl«

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661 Post Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer og advokat Søren Zink) mod Konkurrencerådet (Procedurefuldmægtig

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere