Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune"

Transkript

1 Vindmøller 1997 Aalborg Kommune

2 Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune. Hæftet er opdelt i to hovedafsnit:, hvor der fortælles om vindmølleplanens mål og forudsætninger. Byplanrammer, hvor områderne til vindmøller er afgrænset og byggemulighederne beskrevet. Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro Aalborg Aalborg Kommune

3 Vindmøller 1997 Aalborg Kommune

4 Oversigtskort Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst en, oversigtskort. Områdernes præcise afgrænsning og byggemuligheder fremgår af byplanrammerne, se indholdsfortegnelsen næste side. 4 Aalborg Kommune

5 Indhold Oversigtskort...side 4 Indholdsfortegnelse...side 5 Vejledning...side 6 Energi 21...side 9 Regionplan '97...side 10 Kommuneplanens Hovedstruktur...side 11 ens indhold og konsekvenser...side 13 Vindenergi...side 15 Bindinger og hensyn...side 17 Miljøkonsekvenser...side 19 Byplanrammer Oversigtskort Nørholm Enge (VP 1, Aalborg Sydvest Landområde)... blad VP 1 Nyrup (VP 2, Aalborg Sydvest Landområde)... blad VP 2 Nibe (VI 1, Aalborg Sydvest landområde)... blad VI 1 Skovdalsvej (VP 1, Svenstrup Landområde)... blad VP 1 Oppelstrup (VP 1, Gistrup Landområde)... blad VP 1 Stranderholm (VP 1, Aalborg Øst Landområde)... blad VP 1 Stenis Enge (VP 1, Sulsted Landområde)... blad VP 1 Gl. Vrå Enge (VP 2, Sulsted Landområde)... blad VP 2 Milbakken (VP 3, Sulsted Landområde)... blad VP 3 Sømærkevej (VP 2, Vodskov Landområde)... blad VP 2 Nordjyllandsværket (VI 1, Vodskov Landområde)... blad VI 1 Bilag D: Støj fra vindmøller Signaturforklaring Bilag Aalborg Kommune 5

6 Vejledning Vindmøllekataloget består af 2 hovedafsnit: Byplanrammer n er opdelt i flere afsnit. Det indeholder nogle vigtige forudsætninger for udarbejdelsen af vindmølleplanen. De overordnede retningslinier og mål for vindmølleudbygningen er fastlagt i Regionplanen og Kommuneplanens Hovedstruktur. Disse bestemmelser er bindinger for den mere detaljerede vindmølleplanlægning (byplanrammerne). Ændres forudsætningerne, retningslinierne eller målene, kan det derfor blive nødvendigt også at ændre vindmølleplanen, herunder byplanrammerne. Byplanrammerne beskriver de muligheder og begrænsninger byrådet har fastlagt for at opføre vindmøller. Af byplanrammerne fremgår bl.a., at der kun kan etableres vindmølleparker på baggrund af lokalplaner, der fastlægger bestemmelser for møllernes placering, udseende m.v. En lokalplan må ikke være i strid med byplanrammerne. Til gengæld kan en lokalplan skærpe og præcisere bestemmelserne i byplanrammerne. 6 Aalborg Kommune

7 -mål og forudsætninger

8

9 Energi 21 Energi 21 Vindmøller er formentlig den mest miljøvenlige teknik til produktion af elektricitet. Samtidig er det en relativ billig måde at nedbringe det alt for store CO 2 -udslip. Danmark har forpligtet sig til at nedsætte udledningen af CO 2 med 20% i perioden 1988 til Energi 21 er regeringens energiplan. Målet er, at vindmøller skal dække omkring 50% af det danske elforbrug. Det betyder, at der skal opstilles møller med en samlet generatoreffekt på MW. Heraf forventes mindst MW placeret i vindmølleparker på havet. Pr. 1. januar 1998 er der i Danmark opstillet møller med en samlet effekt på MW (heraf ca. 900 MW på land). Vindenergien dækker dermed 7% af landets elforbrug. Det har nedsat CO 2 -udslippet med 3% Aalborg Kommune 9

10 Regionplan '97 Regionplan '97 Amtsrådet støtter vindmølleudbygningen for at fremme en bæredygtig udvikling. Vindmølleparker Af Regionplan '97 fremgår, at møllerne skal placeres i vindmølleparker. Der er 2 typer vindmølleparker: Regionale vindmølleparker til mere end 15 møller. Lokale vindmølleparker til minimum 5 (undtagelsesvis 3) møller og op til maximalt 15 møller. Der er opstillet vejledende krav til vindmølleeffekten for de enkelte kommuner. For Aalborg Kommunes vedkommende skal der kunne installeres en samlet generatoreffekt på min. 17,3 MW i de lokale vindmølleparker (iflg. Aalborg Kommunes forventes opstillet møller med en samlet generatoreffekt på MW). Landskabet Regionplan '97 giver mulighed for, at vindmøller kan placeres i de bedste vindenergiområder, hvor det ikke strider mod væsentlige landskabelige- eller naturbeskyttelsesinteresser. Amtet er opdelt i 3 zoner: Vindmøllezone A: Ikke flere vindmøller. Zonen indeholder de mest storslåede landskaber i Nordjylland. Vindmøllezone B: Regionale vindmølleparker. Er udpeget blandt de bedste vindenergiområder. Vindmøllezone C: Lokale vindmølleparker. Inden for disse områder kan den enkelte kommune udlægge arealer til vindmølleparker med max. 15 møller i hver park. I vindmøllezone C kan der endvidere, på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, opstilles husstandsmøller (max. navhøjde på 15 m) i direkte tilknytning til eksisterende bygninger (Aalborg Kommunes har skærpet denne regionplanbestemmelse, så der ikke kan opstilles husstandsmøller). Retningslinier Med retningslinierne ønsker amtet bl.a. at sikre, at møllerne placeres harmonisk i landskabet, og at de ikke er til gene for andre vigtige interesser. Udover de forhold, der er nævnt ovenfor, er de vigtigste retningslinier i Regionplan '97: Vindressourcerne skal udnyttes bedst muligt. Møllerne skal være store og effektive og placeres i gode vindenergiområder. Vindmølleudbygningen skal ske i vindmølleparker. Hermed koncentreres møllerne og større samlede landskabsrum friholdes for enkeltstående møller. Afstanden mellem mølleområder i lokale vindmølleparker skal som udgangspunkt være mindst 3 km. Hermed sikres, at de visuelle virkninger ikke bliver for voldsomme i det samme landskabsrum. I vindmølleparker skal møllerne være ens af størrelse, udseende og materialevalg og de skal opstilles efter et geometrisk letopfatteligt mønster. Den indbyrdes afstand mellem møllerne må ikke overstige 7 x vingediameteren. Bestemmelsen skal sikre, at den enkelte vindmøllepark opfattes som en harmonisk helhed. Vindmøller skal normalt opføres med rørtårne. Navhøjde max. 45 m. Vingernes omdrejningsretning skal være med uret. Vingerne skal være refleksfri. Møllerne må ikke belyses. Bestemmelserne skal bl.a. sikre, at møllerne tager sig pænt ud i landskabet. Vindmøller skal respektere en række tekniske bindinger, bl.a. Telestyrelsens radio- og radarkædeforbindelser og maritime anlæg, Forsvarets radioanlæg, naturgasledninger, højspændingsledninger og højdebegrænsningsservitut omkring lufthavne. Vindmøller skal placeres mindst 300 m fra eksisterende eller planlagte motorveje og 150 m fra regionale forbindelser. Møllerne må ikke virke forstyrrende på trafikken. 10 Aalborg Kommune

11 Kommuneplanens Hovedstruktur I Hovedstrukturen har byrådet fastlagt de overordnede mål for vindmølleudbygningen i Aalborg Kommune, og udpeget områder, hvor der kan etableres vindmølleparker (se kortet næste side). Kommuneplanens Hovedstruktur Hovedstrukturen er i overensstemmelse med Regionplan '97. Men på visse punkter er regionplanens retningslinier skærpet i kommuneplanen. De overordnede mål Produktion, vind og natur Placering og størrelse Ca. 10% af elforbruget i Aalborg Kommune skal produceres af vindkraft. De bedste vindområder skal udnyttes til vindmølleparker i den udstrækning det ikke belaster naturværdier eller sårbare landskaber. Elforbruget inden for Aalborg Kommune forventes at stige til ca GWh om året. For at producere 10% heraf, d.v.s. 120 GWh årligt, skal mellemstore møller være i drift. Afstandskrav Møllerne må ikke opstilles på arealer, hvor der er eller kan forventes at blive restriktioner af teknisk karakter. Mølletårnenes placering skal overholde følgende afstandskrav: - min. 500 m til støjfølsomme formål i eksisterende byer eller fremtidige byområder, - min. 300 m til statsveje, - min. 200 m til amtsveje, - min. 100 m til kommuneveje. Tekniske restriktioner er f.eks. højdebegrænsning omkring Aalborg Lufthavn eller afstandskrav til telekommunikationslinier, højspændingsanlæg og gasledninger. Møllerne skal opføres i vindmølleparker. Opstillingen må kun ske efter lokalplan, der fastlægger bestemmelser for møllernes placering, udseende m.v. Hver vindmøllepark skal planlægges efter min. 3 og max. 15 vindmøller. Den indbyrdes afstand mellem møllerne i en park må ikke overstige 7 x vingediameter. Møllernes navhøjde må ikke overstige 45 m, vingediameteren må ikke overstige 50 m og generatoreffekten skal være min. 600 kw. Placeringen af møllerne i parker skal bl.a. sikre, at store landskabsrum andre steder i kommunen friholdes for vindmøller. en omfatter to typer vindmølleparker (se kortet næste side): 9 lokale vindmølleparker (VP-områder). Områdernes præcise afgrænsning, byggemulighederne m.v. fremgår af byplanrammerne. 2 interesseområder for vindmølleparker (VI-områder). Områdernes afgrænsning fremgår af byplanrammerne. Her kan der ikke opføres nye vindmøller før Nordjyllands Amt har godkendt et tillæg til kommuneplanen, som overfører områderne til vindmølleparker (VP-områder). fortsætter næste side Aalborg Kommune 11

12 Kommuneplanens Hovedstruktur Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst. Hovedstruktur. 12 Aalborg Kommune

13 ens indhold og konsekvenser Kun vindmøller i vindmølleparker I Aalborg Kommune er det fremover kun muligt at opstille vindmøller i vindmølleparker (byplanrammernes VP-områder). Der er udlagt 9 lokale vindmølleparker: Nørholm Enge (VP 1, Aalborg Sydvest Landområde) Nyrup (VP 2, Aalborg Sydvest Landområde) Skovdalsvej (VP 1, Svenstrup Landområde) Oppelstrup (VP 1, Gistrup Landområde) Stranderholm (VP 1, Aalborg Øst Landområde) Stenis Enge (VP 1, Sulsted Landområde) Gl. Vrå Enge (VP 2, Sulsted Landområde) Milbakken (VP 3, Sulsted Landområde) Sømærkevej (VP 2, Vodskov Landområde). Interesseområde for vindmøllepark 2 områder er udlagt som interesseområder for vindmølleparker (byplanrammernes VI-områder): Nordjyllandsværket (VI 1, Vodskov Landområde). Nibe (VI 1, Aalborg Sydvest Landområde) Disse område er tænkt som regionale vindmølleparker med 2 store møller ved Nibe og 3-4 store møller ved Nordjyllandsværket (navhøjde og vingediameter på ca. 80 m, generatoreffekt min. 1 MW). Inden det besluttes, om områderne kan udbygges med vindmøller, skal der laves foto-visualisering. Nordjyllands Amt vil herefter afgøre, om mølleparkerne kan accepteres udfra bl.a. en landskabelig betragtning. Er det tilfældet, udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen, som overfører områderne til vindmølleparker (VP-områder). Støjkonsekvensområder Vindmølleparkerne er afgrænset således, at der generelt er en afstand på min. 200 m til nærmeste bolig. For at sikre, at den situation fastholdes, er der omkring hver enkelt vindmøllepark fastlagt et støjkonsekvensområde. Inden for dette område må der ikke opføres nye støjfølsomme funktioner (boliger, rekreative anlæg m.v.), som kan indskrænke muligheden for at etablere vindmølleparkerne. For lokalplanlagte vindmølleparker er støjkonsekvensområdernes udstrækning præcis fastlagt. Disse støjgrænser er vist på kortene i byplanrammerne, dog således, at støjgrænsen altid holder en afstand på min. 200 m fra vindmølleparkområdernes afgrænsning til nærmeste bolig. Det er for at sikre en fremtidig flexibilitet ved opførelse af nye møller i parkerne. For vindmølleparker, som endnu ikke er lokalplanlagte, omfatter konsekvensområdet generelt en zone på ca. 200 m fra vindmølleparkområdernes afgrænsning. Støjkonsekvensgrænsen, som den er vist i byplanrammerne, er ikke en binding for den videre lokalplanlægning. I den forbindelse skal det under alle omstændigheder sikres, at møllerne i en vindmøllepark opstilles på en måde, så det samlede støjbidrag ikke overstiger de grænseværdier, der er fastsat i loven. Støjkonsekvensgrænsen i en lokalplan kan således godt overskride støjgrænsen vist i byplanrammerne. Blot skal grænseværdierne for støj være overholdt i forhold til nabobeboelse m.v. (se bilag D Støj fra vindmøller, bagest i hæftet). Ingen små møller Målet er, at ca. 10% af elforbruget i hele kommunen skal produceres af møller opstillet i vindmølleparker. For at skåne landskabet mest muligt, skal møllernes antal minimeres. Derfor kan der kun opstilles store, effektive møller, med generatorer på min. 600 kw. en giver således ikke mulighed for at opføre husstandsmøller eller andre mindre møller. fortsætter næste side Aalborg Kommune 13

14 ens indhold og konsekvenser Eksisterende vindmøller Kommuneplanen får betydning for de eksisterende møller, efterhånden som disse ønskes udskiftet eller ombygget. Møller, som ikke er placeret i vindmølleparker (VP-områder), kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af: - at møllernes placering ikke ændres, - at møllernes fysiske dimensioner (tårnhøjde, vingediameter m.v.) ikke ændres, - at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et forøget støjniveau. Møller, som er placeret i vindmølleparker, kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af: - at møllernes placering ikke ændres, - at møllernes fysiske dimensioner (tårnhøjde, vingediameter m.v.) ikke ændres, - at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et forøget støjniveau. Myndighedsbehandling Med vindmølleplanen er der skabt klarhed over hvor, og på hvilke betingelser, der kan opstilles vindmøller i Aalborg Kommune. Der kan kun opstilles møller i vindmølleparker, og kun på baggrund af godkendte lokalplaner. Hver lokalplan omfatter en hel vindmøllepark, og fastsætter bestemmelser for, hvor mange møller der kan opstilles, hvor de skal placeres, deres størrelse, farve etc. Lokalplaner kan udarbejdes med eller uden den såkaldte bonusvirkning (Planlovens 36 stk. 5). Med bonusvirkning skal der ikke efterfølgende gives særskilt zonetilladelse til opførelse af møllen/møllerne. Vindmølle(r), der ønskes opført i en vindmøllepark, skal anmeldes til amt og kommune, som påser, at møllen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Er disse forhold iorden, kan møllen/møllerne opstilles. Indeholder lokalplanen ikke ovennævnte bonusvirkning, skal der dog forinden meddeles zonetilladelse til hver enkelt mølle. eller - at møllernes placering, fysiske dimensioner og generatoreffekt bringes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan for området. Ca. 70 eksisterende møller i kommunen omfattes af ovenstående regler. Disse møller har tilsammen en generatoreffekt på omkring 16 MW og yder årligt 26 GWh. På sigt vil disse møller blive fjernet. Deres samlede årsproduktion kan modsvares af stk. 750 kw-møller i en vindmøllepark. Sådan bliver en lokalplan til... Lokalplanforslaget udarbejdes og vedtages af byrådet Forslaget offentliggøres i min. 8 uger Indsigelser behandles teknisk og politisk Byrådet vedtager lokalplanen endeligt 14 Aalborg Kommune

15 Vindenergi Energirosen Vinden bremses af lægivere i terrænet, eksempelvis byer, gårde, hegn, skove og bakker. Dette kaldes landskabets ruhed. N Den fremherskende vindretning i Danmark er mellem syd og vest, se energirosen på figuren. Det er derfor vigtigt, at vindmøller placeres i landskaber, der er fri for væsentlige lægivere mod især disse verdenshjørner. V Ø Energirosen viser vindenergien fra de forskellige verdenshjørner. Retningerne V-SV-S er de vigtigste at holde fri for lægivere, når man vil placere en vindmølle. S Vindenergi (Afsnittet ændres) Ud fra viden om landskabets ruhed, vindretninger m.v. udarbejdede Danske Vindkraftværker i 1990 et vindenergikort (se side 16). Kortet er anvendt som en del af planlægningsgrundlaget i forbindelse med placering af vindmølleparker. Kortet viser i grove træk, hvor der kan forventes at være størst vindenergipotentiale til stede i kommunen. Kortet er retningsgivende, og det er udarbejdet for vindmøller med navhøjde på ca. 25 m - altså væsentlig mindre møller, end der opstilles nu om stunder. Vindenergikortet omfatter 4 energiklasser. Energiklasse A er bedst og D dårligst. Energiklasse A findes kun i et område ved Lufthavnen. Energiklasse B findes ved kyster, enge og i flade åbne landskaber. Energiklasse C findes i det bakkede eller flade landskab med en del gårde og nogle hegn. Energiklasse D findes i områder med hegn, skove eller byer - altså i hovedparten af Aalborg Kommune. fortsætter næste side Aalborg Kommune 15

16 Vindenergi Kortet er under udarbejdelse Vindenergi-klasser, Danske Vindkraftværker Kort mål 1: Aalborg Kommune

17 Bindinger og hensyn Tekniske bindinger Der er forskellige tekniske begrænsninger for, hvor der kan opstilles vindmøller. Det er der taget højde for ved placeringen af vindmølleparkerne og ved udformningen af bestemmelserne i byplanrammerne. Hensyn I vindmølleplanlægningen har kommunen lagt stor vægt på, at vindmølleudbygningen sker under hensyntagen til landskabet. Men også hensynet til lokalbefolkningen og dyrelivet har spillet en væsentlig rolle. Højspændingsnettet Vindmøller må ikke placeres på arealer forbeholdt højspændingsanlæg. Langs eksisterende højspændingsledninger skal vindmøllerne normalt placeres i en afstand fra højspændingsledningernes centerlinie på mindst 25 m + møllens totalhøjde (= navhøjde + rotorens radius). Naturgasnettet Naturgasnettet er vist på kortet side 18. Af hensyn til risikoen ved lynnedslag skal vindmøller normalt placeres i en afstand fra transmissions- og fordelingsledningerne på mindst 2 gange vindmøllernes totale højde. Hvis vindmøllerne ønskes opstillet tættere på en gasledning skal hhv. Dansk Naturgas A/S eller Naturgas Midt/Nord høres. Møller og naboer Vindmøller kan give anledning til problemer i forhold til naboer. Naboklager omfatter typisk forhold som støj, refleksgener og forringelse af udsigt. Vindmølleparkerne er placeret med en afstand på mindst 200 m til nærmeste bolig og mindst 500 m til nærmeste by, landsby eller fremtidigt byudviklingsområde. Møller og støj Lovgivningsmæssigt er der taget vare på støjproblemerne. Enhver mølle skal inden opstillingen anmeldes til amtet, som påser, at støjkravene kan overholdes i forhold til nærmeste nabobolig (se også bilag D bagest i hæftet). Aalborg Lufthavn Omkring Aalborg Lufthavn er der, af hensyn til flyvesikkerheden, særlige højderestriktioner. Inden for en afstand af 5 km fra landingsbanerne må ikke opstilles genstande med en højde over 25 m, medmindre Luftfartsvæsenet godkender en større højde (se kortet side 18). Inden for en afstand af 1 km fra Lufthavnens radionavigationsudstyr ved Vodskov (VOR Station Aalborg), må der ikke opstilles møller. Radio-og radarkædeforbindelser Der må ikke opstilles vindmøller, der kan forstyrre TeleDanmarks radio- og radarkædeforbindelser (se kortet side 18). Det vil normalt være nødvendigt at friholde et område på m på hver side af en radiokædes hovedstråle, for at sikre tilfredsstillende radiomæssige forhold. TeleDanmark skal dog høres inden der placeres møller nærmere hovedstrålerne end 500 m. Maritime anlæg Vindmøller må ikke placeres, så de er til gene for navigationsfaciliteterne (sømærker m.v.) langs Limfjorden. Møller og trafik De fleste mennesker oplever vindmøllerne fra bil. Møller placeret tæt på veje virker anmasende og kan give anledning til farlige trafiksituationer, fordi førerens opmærksomhed henledes på møllerne. Bl.a. derfor er vindmølleparkerne placeret i en vis minimumsafstand fra vejene. Møller og fugle Danmarks Miljøundersøgelser har udgivet rapporten: Vindmøllers indvirkning på fugle, december Bl.a. konkluderes, at der er megen lille risiko for, at fugle flyver ind i vindmøller og bliver dræbt. Risikoen er væsentlig mindre end ved f.eks. radiomaster og højspændingsledninger. fortsætter næste side Aalborg Kommune 17

18 Bindinger og hensyn Tekniske bindinger. Kort mål 1: Aalborg Kommune

19 Miljøkonsekvenser El-forbruget i Aalborg Kommune Det totale el-forbrug til boliger, offentlige formål, kontorer, butikker, industri etc. i Aalborg Kommune var i 1990 på ca. 850 GWh. I år 2005 forventes forbruget at være vokset til ca GWh årligt. Det er byrådets mål, at ca. 10% af dette forbrug -altså 120 GWh -skal leveres fra vindmøller. ens rummelighed en omfatter 9 vindmølleparker og 2 interesseområde for vindmølleparker. Kun i disse områder vil der, på lang sigt, stå vindmøller. Oversigten nedenfor viser for hver enkelt vindmøllepark, det forventede antal møller, den forventede installerede generatoreffekt (MW) og den skønnede årsproduktion (GWh). Det fremgår, at hvis alle vindmølleparkerne (incl. interesseområderne) udbygges fuldt ud, vil godt 10% af forbruget blive dækket af strøm fra vindmøller. møllepark antal møller samlede skønnet generatoreffekt årsproduktion (MW) (GWh) Nørholm Enge 3 2,25 4 Nyrup 7 5,25 12 Skovdalsvej 6 4,50 8 Oppelstrup 12 9,00 13 Stranderholm 8 6,00 11 Stenis Enge 15 9,00 18 Gl. Vrå Enge 15 11,25 20 Milbakken 15 11,25 20 Sømærkevej 7 5,25 9 Nordjyllandsværket 3 4,50 9 Nibe 2 3,00 6 ialt 93 71, interesseområde Oversigt. Vindmølleparkernes rummelighed og den forventede el-produktion. fortsætter næste side Aalborg Kommune 19

20 Miljøkonsekvenser Ingen forurening Produktion af elektricitet på et moderne kraftvarmeanlæg (eksempelvis den nye 400 MW-blok på Nordjyllandsværket) giver en gennemsnitlig energiudnyttelse på ca. 65%, når der tages hensyn til både el- og varmeproduktion. Forureningen ved produktion af 1 kwh elektricitet fra et sådant kraftværk fremgår af skemaet nedenfor. Aalborg Kommunes mål er, at der årligt produceres 120 millioner kwh (120 GWh) ved hjælp af vindmøller. Den forurening, vindmøllerne sparer miljøet for, fremgår også af skemaet. Lidt mere håndgribeligt kan nævnes, at produktion af 1 kwh på et moderne kraftværk kræver afbrænding af ca. 250 g kul. Produktion af 120 GWh på en vindmølle sparer således afbrænding af tons kul om året. Placeres denne kulmængde på et tog, vil det fylde vogne med en samlet længde på 13 km. De 120 GWh svarer til forbruget i boliger. Det betyder, at mere end hver fjerde husstand i kommunen vil blive dækket af strøm fra vindmøller. 1 kwh 120 GWh Svovldioxid (SO 2 ) 0,300 g 36 tons Kuldioxid (CO 2 ) 720,000 g tons Kvælstofilter (NO x ) 0,300 g 36 tons Flyveaske 0,100 g 12 tons Slagger 55,000 g tons Forurening ved el/varme-produktion på kulkraftværk ved 65% energiudnyttelse. Kilde: Nordjyllandsværket 20 Aalborg Kommune

21 Byplanrammer vindmøller

22

23 Bilag D støj fra vindmøller

24 Oversigtskort 1997 Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst Aalborg Kommune

Sulsted landområde. Sulsted landområde... 1 Inddeling... 2

Sulsted landområde. Sulsted landområde... 1 Inddeling... 2 Sulsted landområde Sulsted landområde... 1 Inddeling... 2 Sulsted landområde Inddeling Inddeling af landområdet 7.5 Aalborg Kommune 13.01.1986 Landområde 2 Landområde 2... 1 T.7.5.2 Oversigtkort... 2 T.7.5.2.VP1,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Rammer for lokalplanlægningen Kommuneplanen 2005-2016 indeholder følgende dele: Planstrategi Hovedstruktur Rammer for Dalmoseområdet Rammer

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JANUAR 1995 Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål................................................................................................

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

LOKALPLAN 15-022 RÆRUP AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 15-022 RÆRUP AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 15-022 VINDMØLLER VED SØMÆRKEVEJ RÆRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1994 J INDHOLD Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formå1.................................................................................................l

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI

SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDMØLLER I KOMMUNAL MILJØSTRATEGI SJ-CONSULT, LANDSKABSPLANLÆGGERE ved Susan Jessien VINDTRÆF, 1. NOVEMBER 2008 Kun få kommuner har vindmøller i miljøstrategi Siden 2001 legitimt at have mål om ingen vindmøller eller så få møller som muligt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.012 for Nymarksminde Farm Park Aalborg Byråd godkendte den 8. september 2014

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

FREDERICIA VINDKRAFT. K l ill

FREDERICIA VINDKRAFT. K l ill FREDERICIA VINDKRAFT K l ill Vindkraftplanen er et tillæg til kommuneplanen. Den rummer både byrådets intensioner for den videre udbygning af vindkraft i kommunen, og de konkrete rammer for lokalplanlægningen

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune.

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune. Finn Rune Jensen KELSTRUP BYGADE 20 6100 Haderslev Haderslev Kommune TM Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 18 kero@haderslev.dk 5-11-2014 Sagsident: 14/12072

Læs mere

FORSLAG. Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Kommuneplantillæg nr. 30 Maj 2015. Hanstholm Ræhr. Thisted

FORSLAG. Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Kommuneplantillæg nr. 30 Maj 2015. Hanstholm Ræhr. Thisted FORSLAG Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn Maj 2015 Hanstholm Ræhr Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig Til Vordingborg Byråd Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig - Lavfrekvent støj er et tiltagende problem ved de nye vindmølletyper. Man ved endu ikke så meget om lavfrekvent

Læs mere