Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune"

Transkript

1 Vindmøller 1997 Aalborg Kommune

2 Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune. Hæftet er opdelt i to hovedafsnit:, hvor der fortælles om vindmølleplanens mål og forudsætninger. Byplanrammer, hvor områderne til vindmøller er afgrænset og byggemulighederne beskrevet. Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro Aalborg Aalborg Kommune

3 Vindmøller 1997 Aalborg Kommune

4 Oversigtskort Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst en, oversigtskort. Områdernes præcise afgrænsning og byggemuligheder fremgår af byplanrammerne, se indholdsfortegnelsen næste side. 4 Aalborg Kommune

5 Indhold Oversigtskort...side 4 Indholdsfortegnelse...side 5 Vejledning...side 6 Energi 21...side 9 Regionplan '97...side 10 Kommuneplanens Hovedstruktur...side 11 ens indhold og konsekvenser...side 13 Vindenergi...side 15 Bindinger og hensyn...side 17 Miljøkonsekvenser...side 19 Byplanrammer Oversigtskort Nørholm Enge (VP 1, Aalborg Sydvest Landområde)... blad VP 1 Nyrup (VP 2, Aalborg Sydvest Landområde)... blad VP 2 Nibe (VI 1, Aalborg Sydvest landområde)... blad VI 1 Skovdalsvej (VP 1, Svenstrup Landområde)... blad VP 1 Oppelstrup (VP 1, Gistrup Landområde)... blad VP 1 Stranderholm (VP 1, Aalborg Øst Landområde)... blad VP 1 Stenis Enge (VP 1, Sulsted Landområde)... blad VP 1 Gl. Vrå Enge (VP 2, Sulsted Landområde)... blad VP 2 Milbakken (VP 3, Sulsted Landområde)... blad VP 3 Sømærkevej (VP 2, Vodskov Landområde)... blad VP 2 Nordjyllandsværket (VI 1, Vodskov Landområde)... blad VI 1 Bilag D: Støj fra vindmøller Signaturforklaring Bilag Aalborg Kommune 5

6 Vejledning Vindmøllekataloget består af 2 hovedafsnit: Byplanrammer n er opdelt i flere afsnit. Det indeholder nogle vigtige forudsætninger for udarbejdelsen af vindmølleplanen. De overordnede retningslinier og mål for vindmølleudbygningen er fastlagt i Regionplanen og Kommuneplanens Hovedstruktur. Disse bestemmelser er bindinger for den mere detaljerede vindmølleplanlægning (byplanrammerne). Ændres forudsætningerne, retningslinierne eller målene, kan det derfor blive nødvendigt også at ændre vindmølleplanen, herunder byplanrammerne. Byplanrammerne beskriver de muligheder og begrænsninger byrådet har fastlagt for at opføre vindmøller. Af byplanrammerne fremgår bl.a., at der kun kan etableres vindmølleparker på baggrund af lokalplaner, der fastlægger bestemmelser for møllernes placering, udseende m.v. En lokalplan må ikke være i strid med byplanrammerne. Til gengæld kan en lokalplan skærpe og præcisere bestemmelserne i byplanrammerne. 6 Aalborg Kommune

7 -mål og forudsætninger

8

9 Energi 21 Energi 21 Vindmøller er formentlig den mest miljøvenlige teknik til produktion af elektricitet. Samtidig er det en relativ billig måde at nedbringe det alt for store CO 2 -udslip. Danmark har forpligtet sig til at nedsætte udledningen af CO 2 med 20% i perioden 1988 til Energi 21 er regeringens energiplan. Målet er, at vindmøller skal dække omkring 50% af det danske elforbrug. Det betyder, at der skal opstilles møller med en samlet generatoreffekt på MW. Heraf forventes mindst MW placeret i vindmølleparker på havet. Pr. 1. januar 1998 er der i Danmark opstillet møller med en samlet effekt på MW (heraf ca. 900 MW på land). Vindenergien dækker dermed 7% af landets elforbrug. Det har nedsat CO 2 -udslippet med 3% Aalborg Kommune 9

10 Regionplan '97 Regionplan '97 Amtsrådet støtter vindmølleudbygningen for at fremme en bæredygtig udvikling. Vindmølleparker Af Regionplan '97 fremgår, at møllerne skal placeres i vindmølleparker. Der er 2 typer vindmølleparker: Regionale vindmølleparker til mere end 15 møller. Lokale vindmølleparker til minimum 5 (undtagelsesvis 3) møller og op til maximalt 15 møller. Der er opstillet vejledende krav til vindmølleeffekten for de enkelte kommuner. For Aalborg Kommunes vedkommende skal der kunne installeres en samlet generatoreffekt på min. 17,3 MW i de lokale vindmølleparker (iflg. Aalborg Kommunes forventes opstillet møller med en samlet generatoreffekt på MW). Landskabet Regionplan '97 giver mulighed for, at vindmøller kan placeres i de bedste vindenergiområder, hvor det ikke strider mod væsentlige landskabelige- eller naturbeskyttelsesinteresser. Amtet er opdelt i 3 zoner: Vindmøllezone A: Ikke flere vindmøller. Zonen indeholder de mest storslåede landskaber i Nordjylland. Vindmøllezone B: Regionale vindmølleparker. Er udpeget blandt de bedste vindenergiområder. Vindmøllezone C: Lokale vindmølleparker. Inden for disse områder kan den enkelte kommune udlægge arealer til vindmølleparker med max. 15 møller i hver park. I vindmøllezone C kan der endvidere, på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, opstilles husstandsmøller (max. navhøjde på 15 m) i direkte tilknytning til eksisterende bygninger (Aalborg Kommunes har skærpet denne regionplanbestemmelse, så der ikke kan opstilles husstandsmøller). Retningslinier Med retningslinierne ønsker amtet bl.a. at sikre, at møllerne placeres harmonisk i landskabet, og at de ikke er til gene for andre vigtige interesser. Udover de forhold, der er nævnt ovenfor, er de vigtigste retningslinier i Regionplan '97: Vindressourcerne skal udnyttes bedst muligt. Møllerne skal være store og effektive og placeres i gode vindenergiområder. Vindmølleudbygningen skal ske i vindmølleparker. Hermed koncentreres møllerne og større samlede landskabsrum friholdes for enkeltstående møller. Afstanden mellem mølleområder i lokale vindmølleparker skal som udgangspunkt være mindst 3 km. Hermed sikres, at de visuelle virkninger ikke bliver for voldsomme i det samme landskabsrum. I vindmølleparker skal møllerne være ens af størrelse, udseende og materialevalg og de skal opstilles efter et geometrisk letopfatteligt mønster. Den indbyrdes afstand mellem møllerne må ikke overstige 7 x vingediameteren. Bestemmelsen skal sikre, at den enkelte vindmøllepark opfattes som en harmonisk helhed. Vindmøller skal normalt opføres med rørtårne. Navhøjde max. 45 m. Vingernes omdrejningsretning skal være med uret. Vingerne skal være refleksfri. Møllerne må ikke belyses. Bestemmelserne skal bl.a. sikre, at møllerne tager sig pænt ud i landskabet. Vindmøller skal respektere en række tekniske bindinger, bl.a. Telestyrelsens radio- og radarkædeforbindelser og maritime anlæg, Forsvarets radioanlæg, naturgasledninger, højspændingsledninger og højdebegrænsningsservitut omkring lufthavne. Vindmøller skal placeres mindst 300 m fra eksisterende eller planlagte motorveje og 150 m fra regionale forbindelser. Møllerne må ikke virke forstyrrende på trafikken. 10 Aalborg Kommune

11 Kommuneplanens Hovedstruktur I Hovedstrukturen har byrådet fastlagt de overordnede mål for vindmølleudbygningen i Aalborg Kommune, og udpeget områder, hvor der kan etableres vindmølleparker (se kortet næste side). Kommuneplanens Hovedstruktur Hovedstrukturen er i overensstemmelse med Regionplan '97. Men på visse punkter er regionplanens retningslinier skærpet i kommuneplanen. De overordnede mål Produktion, vind og natur Placering og størrelse Ca. 10% af elforbruget i Aalborg Kommune skal produceres af vindkraft. De bedste vindområder skal udnyttes til vindmølleparker i den udstrækning det ikke belaster naturværdier eller sårbare landskaber. Elforbruget inden for Aalborg Kommune forventes at stige til ca GWh om året. For at producere 10% heraf, d.v.s. 120 GWh årligt, skal mellemstore møller være i drift. Afstandskrav Møllerne må ikke opstilles på arealer, hvor der er eller kan forventes at blive restriktioner af teknisk karakter. Mølletårnenes placering skal overholde følgende afstandskrav: - min. 500 m til støjfølsomme formål i eksisterende byer eller fremtidige byområder, - min. 300 m til statsveje, - min. 200 m til amtsveje, - min. 100 m til kommuneveje. Tekniske restriktioner er f.eks. højdebegrænsning omkring Aalborg Lufthavn eller afstandskrav til telekommunikationslinier, højspændingsanlæg og gasledninger. Møllerne skal opføres i vindmølleparker. Opstillingen må kun ske efter lokalplan, der fastlægger bestemmelser for møllernes placering, udseende m.v. Hver vindmøllepark skal planlægges efter min. 3 og max. 15 vindmøller. Den indbyrdes afstand mellem møllerne i en park må ikke overstige 7 x vingediameter. Møllernes navhøjde må ikke overstige 45 m, vingediameteren må ikke overstige 50 m og generatoreffekten skal være min. 600 kw. Placeringen af møllerne i parker skal bl.a. sikre, at store landskabsrum andre steder i kommunen friholdes for vindmøller. en omfatter to typer vindmølleparker (se kortet næste side): 9 lokale vindmølleparker (VP-områder). Områdernes præcise afgrænsning, byggemulighederne m.v. fremgår af byplanrammerne. 2 interesseområder for vindmølleparker (VI-områder). Områdernes afgrænsning fremgår af byplanrammerne. Her kan der ikke opføres nye vindmøller før Nordjyllands Amt har godkendt et tillæg til kommuneplanen, som overfører områderne til vindmølleparker (VP-områder). fortsætter næste side Aalborg Kommune 11

12 Kommuneplanens Hovedstruktur Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst. Hovedstruktur. 12 Aalborg Kommune

13 ens indhold og konsekvenser Kun vindmøller i vindmølleparker I Aalborg Kommune er det fremover kun muligt at opstille vindmøller i vindmølleparker (byplanrammernes VP-områder). Der er udlagt 9 lokale vindmølleparker: Nørholm Enge (VP 1, Aalborg Sydvest Landområde) Nyrup (VP 2, Aalborg Sydvest Landområde) Skovdalsvej (VP 1, Svenstrup Landområde) Oppelstrup (VP 1, Gistrup Landområde) Stranderholm (VP 1, Aalborg Øst Landområde) Stenis Enge (VP 1, Sulsted Landområde) Gl. Vrå Enge (VP 2, Sulsted Landområde) Milbakken (VP 3, Sulsted Landområde) Sømærkevej (VP 2, Vodskov Landområde). Interesseområde for vindmøllepark 2 områder er udlagt som interesseområder for vindmølleparker (byplanrammernes VI-områder): Nordjyllandsværket (VI 1, Vodskov Landområde). Nibe (VI 1, Aalborg Sydvest Landområde) Disse område er tænkt som regionale vindmølleparker med 2 store møller ved Nibe og 3-4 store møller ved Nordjyllandsværket (navhøjde og vingediameter på ca. 80 m, generatoreffekt min. 1 MW). Inden det besluttes, om områderne kan udbygges med vindmøller, skal der laves foto-visualisering. Nordjyllands Amt vil herefter afgøre, om mølleparkerne kan accepteres udfra bl.a. en landskabelig betragtning. Er det tilfældet, udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen, som overfører områderne til vindmølleparker (VP-områder). Støjkonsekvensområder Vindmølleparkerne er afgrænset således, at der generelt er en afstand på min. 200 m til nærmeste bolig. For at sikre, at den situation fastholdes, er der omkring hver enkelt vindmøllepark fastlagt et støjkonsekvensområde. Inden for dette område må der ikke opføres nye støjfølsomme funktioner (boliger, rekreative anlæg m.v.), som kan indskrænke muligheden for at etablere vindmølleparkerne. For lokalplanlagte vindmølleparker er støjkonsekvensområdernes udstrækning præcis fastlagt. Disse støjgrænser er vist på kortene i byplanrammerne, dog således, at støjgrænsen altid holder en afstand på min. 200 m fra vindmølleparkområdernes afgrænsning til nærmeste bolig. Det er for at sikre en fremtidig flexibilitet ved opførelse af nye møller i parkerne. For vindmølleparker, som endnu ikke er lokalplanlagte, omfatter konsekvensområdet generelt en zone på ca. 200 m fra vindmølleparkområdernes afgrænsning. Støjkonsekvensgrænsen, som den er vist i byplanrammerne, er ikke en binding for den videre lokalplanlægning. I den forbindelse skal det under alle omstændigheder sikres, at møllerne i en vindmøllepark opstilles på en måde, så det samlede støjbidrag ikke overstiger de grænseværdier, der er fastsat i loven. Støjkonsekvensgrænsen i en lokalplan kan således godt overskride støjgrænsen vist i byplanrammerne. Blot skal grænseværdierne for støj være overholdt i forhold til nabobeboelse m.v. (se bilag D Støj fra vindmøller, bagest i hæftet). Ingen små møller Målet er, at ca. 10% af elforbruget i hele kommunen skal produceres af møller opstillet i vindmølleparker. For at skåne landskabet mest muligt, skal møllernes antal minimeres. Derfor kan der kun opstilles store, effektive møller, med generatorer på min. 600 kw. en giver således ikke mulighed for at opføre husstandsmøller eller andre mindre møller. fortsætter næste side Aalborg Kommune 13

14 ens indhold og konsekvenser Eksisterende vindmøller Kommuneplanen får betydning for de eksisterende møller, efterhånden som disse ønskes udskiftet eller ombygget. Møller, som ikke er placeret i vindmølleparker (VP-områder), kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af: - at møllernes placering ikke ændres, - at møllernes fysiske dimensioner (tårnhøjde, vingediameter m.v.) ikke ændres, - at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et forøget støjniveau. Møller, som er placeret i vindmølleparker, kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af: - at møllernes placering ikke ændres, - at møllernes fysiske dimensioner (tårnhøjde, vingediameter m.v.) ikke ændres, - at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et forøget støjniveau. Myndighedsbehandling Med vindmølleplanen er der skabt klarhed over hvor, og på hvilke betingelser, der kan opstilles vindmøller i Aalborg Kommune. Der kan kun opstilles møller i vindmølleparker, og kun på baggrund af godkendte lokalplaner. Hver lokalplan omfatter en hel vindmøllepark, og fastsætter bestemmelser for, hvor mange møller der kan opstilles, hvor de skal placeres, deres størrelse, farve etc. Lokalplaner kan udarbejdes med eller uden den såkaldte bonusvirkning (Planlovens 36 stk. 5). Med bonusvirkning skal der ikke efterfølgende gives særskilt zonetilladelse til opførelse af møllen/møllerne. Vindmølle(r), der ønskes opført i en vindmøllepark, skal anmeldes til amt og kommune, som påser, at møllen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Er disse forhold iorden, kan møllen/møllerne opstilles. Indeholder lokalplanen ikke ovennævnte bonusvirkning, skal der dog forinden meddeles zonetilladelse til hver enkelt mølle. eller - at møllernes placering, fysiske dimensioner og generatoreffekt bringes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan for området. Ca. 70 eksisterende møller i kommunen omfattes af ovenstående regler. Disse møller har tilsammen en generatoreffekt på omkring 16 MW og yder årligt 26 GWh. På sigt vil disse møller blive fjernet. Deres samlede årsproduktion kan modsvares af stk. 750 kw-møller i en vindmøllepark. Sådan bliver en lokalplan til... Lokalplanforslaget udarbejdes og vedtages af byrådet Forslaget offentliggøres i min. 8 uger Indsigelser behandles teknisk og politisk Byrådet vedtager lokalplanen endeligt 14 Aalborg Kommune

15 Vindenergi Energirosen Vinden bremses af lægivere i terrænet, eksempelvis byer, gårde, hegn, skove og bakker. Dette kaldes landskabets ruhed. N Den fremherskende vindretning i Danmark er mellem syd og vest, se energirosen på figuren. Det er derfor vigtigt, at vindmøller placeres i landskaber, der er fri for væsentlige lægivere mod især disse verdenshjørner. V Ø Energirosen viser vindenergien fra de forskellige verdenshjørner. Retningerne V-SV-S er de vigtigste at holde fri for lægivere, når man vil placere en vindmølle. S Vindenergi (Afsnittet ændres) Ud fra viden om landskabets ruhed, vindretninger m.v. udarbejdede Danske Vindkraftværker i 1990 et vindenergikort (se side 16). Kortet er anvendt som en del af planlægningsgrundlaget i forbindelse med placering af vindmølleparker. Kortet viser i grove træk, hvor der kan forventes at være størst vindenergipotentiale til stede i kommunen. Kortet er retningsgivende, og det er udarbejdet for vindmøller med navhøjde på ca. 25 m - altså væsentlig mindre møller, end der opstilles nu om stunder. Vindenergikortet omfatter 4 energiklasser. Energiklasse A er bedst og D dårligst. Energiklasse A findes kun i et område ved Lufthavnen. Energiklasse B findes ved kyster, enge og i flade åbne landskaber. Energiklasse C findes i det bakkede eller flade landskab med en del gårde og nogle hegn. Energiklasse D findes i områder med hegn, skove eller byer - altså i hovedparten af Aalborg Kommune. fortsætter næste side Aalborg Kommune 15

16 Vindenergi Kortet er under udarbejdelse Vindenergi-klasser, Danske Vindkraftværker Kort mål 1: Aalborg Kommune

17 Bindinger og hensyn Tekniske bindinger Der er forskellige tekniske begrænsninger for, hvor der kan opstilles vindmøller. Det er der taget højde for ved placeringen af vindmølleparkerne og ved udformningen af bestemmelserne i byplanrammerne. Hensyn I vindmølleplanlægningen har kommunen lagt stor vægt på, at vindmølleudbygningen sker under hensyntagen til landskabet. Men også hensynet til lokalbefolkningen og dyrelivet har spillet en væsentlig rolle. Højspændingsnettet Vindmøller må ikke placeres på arealer forbeholdt højspændingsanlæg. Langs eksisterende højspændingsledninger skal vindmøllerne normalt placeres i en afstand fra højspændingsledningernes centerlinie på mindst 25 m + møllens totalhøjde (= navhøjde + rotorens radius). Naturgasnettet Naturgasnettet er vist på kortet side 18. Af hensyn til risikoen ved lynnedslag skal vindmøller normalt placeres i en afstand fra transmissions- og fordelingsledningerne på mindst 2 gange vindmøllernes totale højde. Hvis vindmøllerne ønskes opstillet tættere på en gasledning skal hhv. Dansk Naturgas A/S eller Naturgas Midt/Nord høres. Møller og naboer Vindmøller kan give anledning til problemer i forhold til naboer. Naboklager omfatter typisk forhold som støj, refleksgener og forringelse af udsigt. Vindmølleparkerne er placeret med en afstand på mindst 200 m til nærmeste bolig og mindst 500 m til nærmeste by, landsby eller fremtidigt byudviklingsområde. Møller og støj Lovgivningsmæssigt er der taget vare på støjproblemerne. Enhver mølle skal inden opstillingen anmeldes til amtet, som påser, at støjkravene kan overholdes i forhold til nærmeste nabobolig (se også bilag D bagest i hæftet). Aalborg Lufthavn Omkring Aalborg Lufthavn er der, af hensyn til flyvesikkerheden, særlige højderestriktioner. Inden for en afstand af 5 km fra landingsbanerne må ikke opstilles genstande med en højde over 25 m, medmindre Luftfartsvæsenet godkender en større højde (se kortet side 18). Inden for en afstand af 1 km fra Lufthavnens radionavigationsudstyr ved Vodskov (VOR Station Aalborg), må der ikke opstilles møller. Radio-og radarkædeforbindelser Der må ikke opstilles vindmøller, der kan forstyrre TeleDanmarks radio- og radarkædeforbindelser (se kortet side 18). Det vil normalt være nødvendigt at friholde et område på m på hver side af en radiokædes hovedstråle, for at sikre tilfredsstillende radiomæssige forhold. TeleDanmark skal dog høres inden der placeres møller nærmere hovedstrålerne end 500 m. Maritime anlæg Vindmøller må ikke placeres, så de er til gene for navigationsfaciliteterne (sømærker m.v.) langs Limfjorden. Møller og trafik De fleste mennesker oplever vindmøllerne fra bil. Møller placeret tæt på veje virker anmasende og kan give anledning til farlige trafiksituationer, fordi førerens opmærksomhed henledes på møllerne. Bl.a. derfor er vindmølleparkerne placeret i en vis minimumsafstand fra vejene. Møller og fugle Danmarks Miljøundersøgelser har udgivet rapporten: Vindmøllers indvirkning på fugle, december Bl.a. konkluderes, at der er megen lille risiko for, at fugle flyver ind i vindmøller og bliver dræbt. Risikoen er væsentlig mindre end ved f.eks. radiomaster og højspændingsledninger. fortsætter næste side Aalborg Kommune 17

18 Bindinger og hensyn Tekniske bindinger. Kort mål 1: Aalborg Kommune

19 Miljøkonsekvenser El-forbruget i Aalborg Kommune Det totale el-forbrug til boliger, offentlige formål, kontorer, butikker, industri etc. i Aalborg Kommune var i 1990 på ca. 850 GWh. I år 2005 forventes forbruget at være vokset til ca GWh årligt. Det er byrådets mål, at ca. 10% af dette forbrug -altså 120 GWh -skal leveres fra vindmøller. ens rummelighed en omfatter 9 vindmølleparker og 2 interesseområde for vindmølleparker. Kun i disse områder vil der, på lang sigt, stå vindmøller. Oversigten nedenfor viser for hver enkelt vindmøllepark, det forventede antal møller, den forventede installerede generatoreffekt (MW) og den skønnede årsproduktion (GWh). Det fremgår, at hvis alle vindmølleparkerne (incl. interesseområderne) udbygges fuldt ud, vil godt 10% af forbruget blive dækket af strøm fra vindmøller. møllepark antal møller samlede skønnet generatoreffekt årsproduktion (MW) (GWh) Nørholm Enge 3 2,25 4 Nyrup 7 5,25 12 Skovdalsvej 6 4,50 8 Oppelstrup 12 9,00 13 Stranderholm 8 6,00 11 Stenis Enge 15 9,00 18 Gl. Vrå Enge 15 11,25 20 Milbakken 15 11,25 20 Sømærkevej 7 5,25 9 Nordjyllandsværket 3 4,50 9 Nibe 2 3,00 6 ialt 93 71, interesseområde Oversigt. Vindmølleparkernes rummelighed og den forventede el-produktion. fortsætter næste side Aalborg Kommune 19

20 Miljøkonsekvenser Ingen forurening Produktion af elektricitet på et moderne kraftvarmeanlæg (eksempelvis den nye 400 MW-blok på Nordjyllandsværket) giver en gennemsnitlig energiudnyttelse på ca. 65%, når der tages hensyn til både el- og varmeproduktion. Forureningen ved produktion af 1 kwh elektricitet fra et sådant kraftværk fremgår af skemaet nedenfor. Aalborg Kommunes mål er, at der årligt produceres 120 millioner kwh (120 GWh) ved hjælp af vindmøller. Den forurening, vindmøllerne sparer miljøet for, fremgår også af skemaet. Lidt mere håndgribeligt kan nævnes, at produktion af 1 kwh på et moderne kraftværk kræver afbrænding af ca. 250 g kul. Produktion af 120 GWh på en vindmølle sparer således afbrænding af tons kul om året. Placeres denne kulmængde på et tog, vil det fylde vogne med en samlet længde på 13 km. De 120 GWh svarer til forbruget i boliger. Det betyder, at mere end hver fjerde husstand i kommunen vil blive dækket af strøm fra vindmøller. 1 kwh 120 GWh Svovldioxid (SO 2 ) 0,300 g 36 tons Kuldioxid (CO 2 ) 720,000 g tons Kvælstofilter (NO x ) 0,300 g 36 tons Flyveaske 0,100 g 12 tons Slagger 55,000 g tons Forurening ved el/varme-produktion på kulkraftværk ved 65% energiudnyttelse. Kilde: Nordjyllandsværket 20 Aalborg Kommune

21 Byplanrammer vindmøller

22

23 Bilag D støj fra vindmøller

24 Oversigtskort 1997 Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst Aalborg Kommune

Sulsted landområde. Sulsted landområde... 1 Inddeling... 2

Sulsted landområde. Sulsted landområde... 1 Inddeling... 2 Sulsted landområde Sulsted landområde... 1 Inddeling... 2 Sulsted landområde Inddeling Inddeling af landområdet 7.5 Aalborg Kommune 13.01.1986 Landområde 2 Landområde 2... 1 T.7.5.2 Oversigtkort... 2 T.7.5.2.VP1,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Rammer for lokalplanlægningen Kommuneplanen 2005-2016 indeholder følgende dele: Planstrategi Hovedstruktur Rammer for Dalmoseområdet Rammer

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 03-025 VINDM0LLER NORD-0ST FOR OPPELSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JANUAR 1995 Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål................................................................................................

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) Punkt 7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 2014-2822 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 15-022 RÆRUP AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 15-022 RÆRUP AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 15-022 VINDMØLLER VED SØMÆRKEVEJ RÆRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1994 J INDHOLD Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formå1.................................................................................................l

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR For en lokal vindmøllepark øst for Gandrup

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR For en lokal vindmøllepark øst for Gandrup HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.10 For en lokal vindmøllepark øst for Gandrup December 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan I.I O LOKALPLAN NR. 1.10 Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lokalplanens formål Lokalplanens

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere