Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune"

Transkript

1 Vindmøller 1997 Aalborg Kommune

2 Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune. Hæftet er opdelt i to hovedafsnit:, hvor der fortælles om vindmølleplanens mål og forudsætninger. Byplanrammer, hvor områderne til vindmøller er afgrænset og byggemulighederne beskrevet. Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro Aalborg Aalborg Kommune

3 Vindmøller 1997 Aalborg Kommune

4 Oversigtskort Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst en, oversigtskort. Områdernes præcise afgrænsning og byggemuligheder fremgår af byplanrammerne, se indholdsfortegnelsen næste side. 4 Aalborg Kommune

5 Indhold Oversigtskort...side 4 Indholdsfortegnelse...side 5 Vejledning...side 6 Energi 21...side 9 Regionplan '97...side 10 Kommuneplanens Hovedstruktur...side 11 ens indhold og konsekvenser...side 13 Vindenergi...side 15 Bindinger og hensyn...side 17 Miljøkonsekvenser...side 19 Byplanrammer Oversigtskort Nørholm Enge (VP 1, Aalborg Sydvest Landområde)... blad VP 1 Nyrup (VP 2, Aalborg Sydvest Landområde)... blad VP 2 Nibe (VI 1, Aalborg Sydvest landområde)... blad VI 1 Skovdalsvej (VP 1, Svenstrup Landområde)... blad VP 1 Oppelstrup (VP 1, Gistrup Landområde)... blad VP 1 Stranderholm (VP 1, Aalborg Øst Landområde)... blad VP 1 Stenis Enge (VP 1, Sulsted Landområde)... blad VP 1 Gl. Vrå Enge (VP 2, Sulsted Landområde)... blad VP 2 Milbakken (VP 3, Sulsted Landområde)... blad VP 3 Sømærkevej (VP 2, Vodskov Landområde)... blad VP 2 Nordjyllandsværket (VI 1, Vodskov Landområde)... blad VI 1 Bilag D: Støj fra vindmøller Signaturforklaring Bilag Aalborg Kommune 5

6 Vejledning Vindmøllekataloget består af 2 hovedafsnit: Byplanrammer n er opdelt i flere afsnit. Det indeholder nogle vigtige forudsætninger for udarbejdelsen af vindmølleplanen. De overordnede retningslinier og mål for vindmølleudbygningen er fastlagt i Regionplanen og Kommuneplanens Hovedstruktur. Disse bestemmelser er bindinger for den mere detaljerede vindmølleplanlægning (byplanrammerne). Ændres forudsætningerne, retningslinierne eller målene, kan det derfor blive nødvendigt også at ændre vindmølleplanen, herunder byplanrammerne. Byplanrammerne beskriver de muligheder og begrænsninger byrådet har fastlagt for at opføre vindmøller. Af byplanrammerne fremgår bl.a., at der kun kan etableres vindmølleparker på baggrund af lokalplaner, der fastlægger bestemmelser for møllernes placering, udseende m.v. En lokalplan må ikke være i strid med byplanrammerne. Til gengæld kan en lokalplan skærpe og præcisere bestemmelserne i byplanrammerne. 6 Aalborg Kommune

7 -mål og forudsætninger

8

9 Energi 21 Energi 21 Vindmøller er formentlig den mest miljøvenlige teknik til produktion af elektricitet. Samtidig er det en relativ billig måde at nedbringe det alt for store CO 2 -udslip. Danmark har forpligtet sig til at nedsætte udledningen af CO 2 med 20% i perioden 1988 til Energi 21 er regeringens energiplan. Målet er, at vindmøller skal dække omkring 50% af det danske elforbrug. Det betyder, at der skal opstilles møller med en samlet generatoreffekt på MW. Heraf forventes mindst MW placeret i vindmølleparker på havet. Pr. 1. januar 1998 er der i Danmark opstillet møller med en samlet effekt på MW (heraf ca. 900 MW på land). Vindenergien dækker dermed 7% af landets elforbrug. Det har nedsat CO 2 -udslippet med 3% Aalborg Kommune 9

10 Regionplan '97 Regionplan '97 Amtsrådet støtter vindmølleudbygningen for at fremme en bæredygtig udvikling. Vindmølleparker Af Regionplan '97 fremgår, at møllerne skal placeres i vindmølleparker. Der er 2 typer vindmølleparker: Regionale vindmølleparker til mere end 15 møller. Lokale vindmølleparker til minimum 5 (undtagelsesvis 3) møller og op til maximalt 15 møller. Der er opstillet vejledende krav til vindmølleeffekten for de enkelte kommuner. For Aalborg Kommunes vedkommende skal der kunne installeres en samlet generatoreffekt på min. 17,3 MW i de lokale vindmølleparker (iflg. Aalborg Kommunes forventes opstillet møller med en samlet generatoreffekt på MW). Landskabet Regionplan '97 giver mulighed for, at vindmøller kan placeres i de bedste vindenergiområder, hvor det ikke strider mod væsentlige landskabelige- eller naturbeskyttelsesinteresser. Amtet er opdelt i 3 zoner: Vindmøllezone A: Ikke flere vindmøller. Zonen indeholder de mest storslåede landskaber i Nordjylland. Vindmøllezone B: Regionale vindmølleparker. Er udpeget blandt de bedste vindenergiområder. Vindmøllezone C: Lokale vindmølleparker. Inden for disse områder kan den enkelte kommune udlægge arealer til vindmølleparker med max. 15 møller i hver park. I vindmøllezone C kan der endvidere, på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, opstilles husstandsmøller (max. navhøjde på 15 m) i direkte tilknytning til eksisterende bygninger (Aalborg Kommunes har skærpet denne regionplanbestemmelse, så der ikke kan opstilles husstandsmøller). Retningslinier Med retningslinierne ønsker amtet bl.a. at sikre, at møllerne placeres harmonisk i landskabet, og at de ikke er til gene for andre vigtige interesser. Udover de forhold, der er nævnt ovenfor, er de vigtigste retningslinier i Regionplan '97: Vindressourcerne skal udnyttes bedst muligt. Møllerne skal være store og effektive og placeres i gode vindenergiområder. Vindmølleudbygningen skal ske i vindmølleparker. Hermed koncentreres møllerne og større samlede landskabsrum friholdes for enkeltstående møller. Afstanden mellem mølleområder i lokale vindmølleparker skal som udgangspunkt være mindst 3 km. Hermed sikres, at de visuelle virkninger ikke bliver for voldsomme i det samme landskabsrum. I vindmølleparker skal møllerne være ens af størrelse, udseende og materialevalg og de skal opstilles efter et geometrisk letopfatteligt mønster. Den indbyrdes afstand mellem møllerne må ikke overstige 7 x vingediameteren. Bestemmelsen skal sikre, at den enkelte vindmøllepark opfattes som en harmonisk helhed. Vindmøller skal normalt opføres med rørtårne. Navhøjde max. 45 m. Vingernes omdrejningsretning skal være med uret. Vingerne skal være refleksfri. Møllerne må ikke belyses. Bestemmelserne skal bl.a. sikre, at møllerne tager sig pænt ud i landskabet. Vindmøller skal respektere en række tekniske bindinger, bl.a. Telestyrelsens radio- og radarkædeforbindelser og maritime anlæg, Forsvarets radioanlæg, naturgasledninger, højspændingsledninger og højdebegrænsningsservitut omkring lufthavne. Vindmøller skal placeres mindst 300 m fra eksisterende eller planlagte motorveje og 150 m fra regionale forbindelser. Møllerne må ikke virke forstyrrende på trafikken. 10 Aalborg Kommune

11 Kommuneplanens Hovedstruktur I Hovedstrukturen har byrådet fastlagt de overordnede mål for vindmølleudbygningen i Aalborg Kommune, og udpeget områder, hvor der kan etableres vindmølleparker (se kortet næste side). Kommuneplanens Hovedstruktur Hovedstrukturen er i overensstemmelse med Regionplan '97. Men på visse punkter er regionplanens retningslinier skærpet i kommuneplanen. De overordnede mål Produktion, vind og natur Placering og størrelse Ca. 10% af elforbruget i Aalborg Kommune skal produceres af vindkraft. De bedste vindområder skal udnyttes til vindmølleparker i den udstrækning det ikke belaster naturværdier eller sårbare landskaber. Elforbruget inden for Aalborg Kommune forventes at stige til ca GWh om året. For at producere 10% heraf, d.v.s. 120 GWh årligt, skal mellemstore møller være i drift. Afstandskrav Møllerne må ikke opstilles på arealer, hvor der er eller kan forventes at blive restriktioner af teknisk karakter. Mølletårnenes placering skal overholde følgende afstandskrav: - min. 500 m til støjfølsomme formål i eksisterende byer eller fremtidige byområder, - min. 300 m til statsveje, - min. 200 m til amtsveje, - min. 100 m til kommuneveje. Tekniske restriktioner er f.eks. højdebegrænsning omkring Aalborg Lufthavn eller afstandskrav til telekommunikationslinier, højspændingsanlæg og gasledninger. Møllerne skal opføres i vindmølleparker. Opstillingen må kun ske efter lokalplan, der fastlægger bestemmelser for møllernes placering, udseende m.v. Hver vindmøllepark skal planlægges efter min. 3 og max. 15 vindmøller. Den indbyrdes afstand mellem møllerne i en park må ikke overstige 7 x vingediameter. Møllernes navhøjde må ikke overstige 45 m, vingediameteren må ikke overstige 50 m og generatoreffekten skal være min. 600 kw. Placeringen af møllerne i parker skal bl.a. sikre, at store landskabsrum andre steder i kommunen friholdes for vindmøller. en omfatter to typer vindmølleparker (se kortet næste side): 9 lokale vindmølleparker (VP-områder). Områdernes præcise afgrænsning, byggemulighederne m.v. fremgår af byplanrammerne. 2 interesseområder for vindmølleparker (VI-områder). Områdernes afgrænsning fremgår af byplanrammerne. Her kan der ikke opføres nye vindmøller før Nordjyllands Amt har godkendt et tillæg til kommuneplanen, som overfører områderne til vindmølleparker (VP-områder). fortsætter næste side Aalborg Kommune 11

12 Kommuneplanens Hovedstruktur Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst. Hovedstruktur. 12 Aalborg Kommune

13 ens indhold og konsekvenser Kun vindmøller i vindmølleparker I Aalborg Kommune er det fremover kun muligt at opstille vindmøller i vindmølleparker (byplanrammernes VP-områder). Der er udlagt 9 lokale vindmølleparker: Nørholm Enge (VP 1, Aalborg Sydvest Landområde) Nyrup (VP 2, Aalborg Sydvest Landområde) Skovdalsvej (VP 1, Svenstrup Landområde) Oppelstrup (VP 1, Gistrup Landområde) Stranderholm (VP 1, Aalborg Øst Landområde) Stenis Enge (VP 1, Sulsted Landområde) Gl. Vrå Enge (VP 2, Sulsted Landområde) Milbakken (VP 3, Sulsted Landområde) Sømærkevej (VP 2, Vodskov Landområde). Interesseområde for vindmøllepark 2 områder er udlagt som interesseområder for vindmølleparker (byplanrammernes VI-områder): Nordjyllandsværket (VI 1, Vodskov Landområde). Nibe (VI 1, Aalborg Sydvest Landområde) Disse område er tænkt som regionale vindmølleparker med 2 store møller ved Nibe og 3-4 store møller ved Nordjyllandsværket (navhøjde og vingediameter på ca. 80 m, generatoreffekt min. 1 MW). Inden det besluttes, om områderne kan udbygges med vindmøller, skal der laves foto-visualisering. Nordjyllands Amt vil herefter afgøre, om mølleparkerne kan accepteres udfra bl.a. en landskabelig betragtning. Er det tilfældet, udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen, som overfører områderne til vindmølleparker (VP-områder). Støjkonsekvensområder Vindmølleparkerne er afgrænset således, at der generelt er en afstand på min. 200 m til nærmeste bolig. For at sikre, at den situation fastholdes, er der omkring hver enkelt vindmøllepark fastlagt et støjkonsekvensområde. Inden for dette område må der ikke opføres nye støjfølsomme funktioner (boliger, rekreative anlæg m.v.), som kan indskrænke muligheden for at etablere vindmølleparkerne. For lokalplanlagte vindmølleparker er støjkonsekvensområdernes udstrækning præcis fastlagt. Disse støjgrænser er vist på kortene i byplanrammerne, dog således, at støjgrænsen altid holder en afstand på min. 200 m fra vindmølleparkområdernes afgrænsning til nærmeste bolig. Det er for at sikre en fremtidig flexibilitet ved opførelse af nye møller i parkerne. For vindmølleparker, som endnu ikke er lokalplanlagte, omfatter konsekvensområdet generelt en zone på ca. 200 m fra vindmølleparkområdernes afgrænsning. Støjkonsekvensgrænsen, som den er vist i byplanrammerne, er ikke en binding for den videre lokalplanlægning. I den forbindelse skal det under alle omstændigheder sikres, at møllerne i en vindmøllepark opstilles på en måde, så det samlede støjbidrag ikke overstiger de grænseværdier, der er fastsat i loven. Støjkonsekvensgrænsen i en lokalplan kan således godt overskride støjgrænsen vist i byplanrammerne. Blot skal grænseværdierne for støj være overholdt i forhold til nabobeboelse m.v. (se bilag D Støj fra vindmøller, bagest i hæftet). Ingen små møller Målet er, at ca. 10% af elforbruget i hele kommunen skal produceres af møller opstillet i vindmølleparker. For at skåne landskabet mest muligt, skal møllernes antal minimeres. Derfor kan der kun opstilles store, effektive møller, med generatorer på min. 600 kw. en giver således ikke mulighed for at opføre husstandsmøller eller andre mindre møller. fortsætter næste side Aalborg Kommune 13

14 ens indhold og konsekvenser Eksisterende vindmøller Kommuneplanen får betydning for de eksisterende møller, efterhånden som disse ønskes udskiftet eller ombygget. Møller, som ikke er placeret i vindmølleparker (VP-områder), kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af: - at møllernes placering ikke ændres, - at møllernes fysiske dimensioner (tårnhøjde, vingediameter m.v.) ikke ændres, - at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et forøget støjniveau. Møller, som er placeret i vindmølleparker, kan kun udskiftes eller ombygges under forudsætning af: - at møllernes placering ikke ændres, - at møllernes fysiske dimensioner (tårnhøjde, vingediameter m.v.) ikke ændres, - at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et forøget støjniveau. Myndighedsbehandling Med vindmølleplanen er der skabt klarhed over hvor, og på hvilke betingelser, der kan opstilles vindmøller i Aalborg Kommune. Der kan kun opstilles møller i vindmølleparker, og kun på baggrund af godkendte lokalplaner. Hver lokalplan omfatter en hel vindmøllepark, og fastsætter bestemmelser for, hvor mange møller der kan opstilles, hvor de skal placeres, deres størrelse, farve etc. Lokalplaner kan udarbejdes med eller uden den såkaldte bonusvirkning (Planlovens 36 stk. 5). Med bonusvirkning skal der ikke efterfølgende gives særskilt zonetilladelse til opførelse af møllen/møllerne. Vindmølle(r), der ønskes opført i en vindmøllepark, skal anmeldes til amt og kommune, som påser, at møllen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Er disse forhold iorden, kan møllen/møllerne opstilles. Indeholder lokalplanen ikke ovennævnte bonusvirkning, skal der dog forinden meddeles zonetilladelse til hver enkelt mølle. eller - at møllernes placering, fysiske dimensioner og generatoreffekt bringes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan for området. Ca. 70 eksisterende møller i kommunen omfattes af ovenstående regler. Disse møller har tilsammen en generatoreffekt på omkring 16 MW og yder årligt 26 GWh. På sigt vil disse møller blive fjernet. Deres samlede årsproduktion kan modsvares af stk. 750 kw-møller i en vindmøllepark. Sådan bliver en lokalplan til... Lokalplanforslaget udarbejdes og vedtages af byrådet Forslaget offentliggøres i min. 8 uger Indsigelser behandles teknisk og politisk Byrådet vedtager lokalplanen endeligt 14 Aalborg Kommune

15 Vindenergi Energirosen Vinden bremses af lægivere i terrænet, eksempelvis byer, gårde, hegn, skove og bakker. Dette kaldes landskabets ruhed. N Den fremherskende vindretning i Danmark er mellem syd og vest, se energirosen på figuren. Det er derfor vigtigt, at vindmøller placeres i landskaber, der er fri for væsentlige lægivere mod især disse verdenshjørner. V Ø Energirosen viser vindenergien fra de forskellige verdenshjørner. Retningerne V-SV-S er de vigtigste at holde fri for lægivere, når man vil placere en vindmølle. S Vindenergi (Afsnittet ændres) Ud fra viden om landskabets ruhed, vindretninger m.v. udarbejdede Danske Vindkraftværker i 1990 et vindenergikort (se side 16). Kortet er anvendt som en del af planlægningsgrundlaget i forbindelse med placering af vindmølleparker. Kortet viser i grove træk, hvor der kan forventes at være størst vindenergipotentiale til stede i kommunen. Kortet er retningsgivende, og det er udarbejdet for vindmøller med navhøjde på ca. 25 m - altså væsentlig mindre møller, end der opstilles nu om stunder. Vindenergikortet omfatter 4 energiklasser. Energiklasse A er bedst og D dårligst. Energiklasse A findes kun i et område ved Lufthavnen. Energiklasse B findes ved kyster, enge og i flade åbne landskaber. Energiklasse C findes i det bakkede eller flade landskab med en del gårde og nogle hegn. Energiklasse D findes i områder med hegn, skove eller byer - altså i hovedparten af Aalborg Kommune. fortsætter næste side Aalborg Kommune 15

16 Vindenergi Kortet er under udarbejdelse Vindenergi-klasser, Danske Vindkraftværker Kort mål 1: Aalborg Kommune

17 Bindinger og hensyn Tekniske bindinger Der er forskellige tekniske begrænsninger for, hvor der kan opstilles vindmøller. Det er der taget højde for ved placeringen af vindmølleparkerne og ved udformningen af bestemmelserne i byplanrammerne. Hensyn I vindmølleplanlægningen har kommunen lagt stor vægt på, at vindmølleudbygningen sker under hensyntagen til landskabet. Men også hensynet til lokalbefolkningen og dyrelivet har spillet en væsentlig rolle. Højspændingsnettet Vindmøller må ikke placeres på arealer forbeholdt højspændingsanlæg. Langs eksisterende højspændingsledninger skal vindmøllerne normalt placeres i en afstand fra højspændingsledningernes centerlinie på mindst 25 m + møllens totalhøjde (= navhøjde + rotorens radius). Naturgasnettet Naturgasnettet er vist på kortet side 18. Af hensyn til risikoen ved lynnedslag skal vindmøller normalt placeres i en afstand fra transmissions- og fordelingsledningerne på mindst 2 gange vindmøllernes totale højde. Hvis vindmøllerne ønskes opstillet tættere på en gasledning skal hhv. Dansk Naturgas A/S eller Naturgas Midt/Nord høres. Møller og naboer Vindmøller kan give anledning til problemer i forhold til naboer. Naboklager omfatter typisk forhold som støj, refleksgener og forringelse af udsigt. Vindmølleparkerne er placeret med en afstand på mindst 200 m til nærmeste bolig og mindst 500 m til nærmeste by, landsby eller fremtidigt byudviklingsområde. Møller og støj Lovgivningsmæssigt er der taget vare på støjproblemerne. Enhver mølle skal inden opstillingen anmeldes til amtet, som påser, at støjkravene kan overholdes i forhold til nærmeste nabobolig (se også bilag D bagest i hæftet). Aalborg Lufthavn Omkring Aalborg Lufthavn er der, af hensyn til flyvesikkerheden, særlige højderestriktioner. Inden for en afstand af 5 km fra landingsbanerne må ikke opstilles genstande med en højde over 25 m, medmindre Luftfartsvæsenet godkender en større højde (se kortet side 18). Inden for en afstand af 1 km fra Lufthavnens radionavigationsudstyr ved Vodskov (VOR Station Aalborg), må der ikke opstilles møller. Radio-og radarkædeforbindelser Der må ikke opstilles vindmøller, der kan forstyrre TeleDanmarks radio- og radarkædeforbindelser (se kortet side 18). Det vil normalt være nødvendigt at friholde et område på m på hver side af en radiokædes hovedstråle, for at sikre tilfredsstillende radiomæssige forhold. TeleDanmark skal dog høres inden der placeres møller nærmere hovedstrålerne end 500 m. Maritime anlæg Vindmøller må ikke placeres, så de er til gene for navigationsfaciliteterne (sømærker m.v.) langs Limfjorden. Møller og trafik De fleste mennesker oplever vindmøllerne fra bil. Møller placeret tæt på veje virker anmasende og kan give anledning til farlige trafiksituationer, fordi førerens opmærksomhed henledes på møllerne. Bl.a. derfor er vindmølleparkerne placeret i en vis minimumsafstand fra vejene. Møller og fugle Danmarks Miljøundersøgelser har udgivet rapporten: Vindmøllers indvirkning på fugle, december Bl.a. konkluderes, at der er megen lille risiko for, at fugle flyver ind i vindmøller og bliver dræbt. Risikoen er væsentlig mindre end ved f.eks. radiomaster og højspændingsledninger. fortsætter næste side Aalborg Kommune 17

18 Bindinger og hensyn Tekniske bindinger. Kort mål 1: Aalborg Kommune

19 Miljøkonsekvenser El-forbruget i Aalborg Kommune Det totale el-forbrug til boliger, offentlige formål, kontorer, butikker, industri etc. i Aalborg Kommune var i 1990 på ca. 850 GWh. I år 2005 forventes forbruget at være vokset til ca GWh årligt. Det er byrådets mål, at ca. 10% af dette forbrug -altså 120 GWh -skal leveres fra vindmøller. ens rummelighed en omfatter 9 vindmølleparker og 2 interesseområde for vindmølleparker. Kun i disse områder vil der, på lang sigt, stå vindmøller. Oversigten nedenfor viser for hver enkelt vindmøllepark, det forventede antal møller, den forventede installerede generatoreffekt (MW) og den skønnede årsproduktion (GWh). Det fremgår, at hvis alle vindmølleparkerne (incl. interesseområderne) udbygges fuldt ud, vil godt 10% af forbruget blive dækket af strøm fra vindmøller. møllepark antal møller samlede skønnet generatoreffekt årsproduktion (MW) (GWh) Nørholm Enge 3 2,25 4 Nyrup 7 5,25 12 Skovdalsvej 6 4,50 8 Oppelstrup 12 9,00 13 Stranderholm 8 6,00 11 Stenis Enge 15 9,00 18 Gl. Vrå Enge 15 11,25 20 Milbakken 15 11,25 20 Sømærkevej 7 5,25 9 Nordjyllandsværket 3 4,50 9 Nibe 2 3,00 6 ialt 93 71, interesseområde Oversigt. Vindmølleparkernes rummelighed og den forventede el-produktion. fortsætter næste side Aalborg Kommune 19

20 Miljøkonsekvenser Ingen forurening Produktion af elektricitet på et moderne kraftvarmeanlæg (eksempelvis den nye 400 MW-blok på Nordjyllandsværket) giver en gennemsnitlig energiudnyttelse på ca. 65%, når der tages hensyn til både el- og varmeproduktion. Forureningen ved produktion af 1 kwh elektricitet fra et sådant kraftværk fremgår af skemaet nedenfor. Aalborg Kommunes mål er, at der årligt produceres 120 millioner kwh (120 GWh) ved hjælp af vindmøller. Den forurening, vindmøllerne sparer miljøet for, fremgår også af skemaet. Lidt mere håndgribeligt kan nævnes, at produktion af 1 kwh på et moderne kraftværk kræver afbrænding af ca. 250 g kul. Produktion af 120 GWh på en vindmølle sparer således afbrænding af tons kul om året. Placeres denne kulmængde på et tog, vil det fylde vogne med en samlet længde på 13 km. De 120 GWh svarer til forbruget i boliger. Det betyder, at mere end hver fjerde husstand i kommunen vil blive dækket af strøm fra vindmøller. 1 kwh 120 GWh Svovldioxid (SO 2 ) 0,300 g 36 tons Kuldioxid (CO 2 ) 720,000 g tons Kvælstofilter (NO x ) 0,300 g 36 tons Flyveaske 0,100 g 12 tons Slagger 55,000 g tons Forurening ved el/varme-produktion på kulkraftværk ved 65% energiudnyttelse. Kilde: Nordjyllandsværket 20 Aalborg Kommune

21 Byplanrammer vindmøller

22

23 Bilag D støj fra vindmøller

24 Oversigtskort 1997 Lokal vindmøllepark Interesseområde for vindmøllepark Stenis Enge VP1, Sulsted Landområde Gl. Vrå Enge VP2, Sulsted Landområde Milbakken VP3, Sulsted Landområde Tylstrup Sulsted Grindsted Vestbjerg Vadum Nørresundby Vodskov Sømærkevej Langholt VP2, Vodskov Landområde Nordjyllandsværket VI1, Vodskov Landområde Nibe Nørholm Enge VI1, Aalborg Sydvest Landområde VP1, Aalborg Sydvest Landområde Aalborg Øst Stranderholm VP1, Aalborg Øst Landområde Nyrup Sønderholm VP2, Aalborg Sydvest Landområde Godthåb Frejlev Svenstrup Gistrup Klarup Ferslev Oppelstrup VP1, Gistrup Landområde Ellidshøj Skovdalsvej VP1, Svenstrup Landområde Fjellerad Vaarst Aalborg Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Lokalplan nr. 32-T-21.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 32-T-21.01 (Vedtaget) Lokalplan nr. 32-T-21.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at udvide vindmølleparken ved Nejst

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Forord Dette hæfte indeholder en VVM-redegørelse og

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116

Indholdsfortegnelse. Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116. 2. Lovgivning og materiale om vindmølleplanlægning...6/116 Indholdsfortegnelse Vindmølletemaplan...1/116 Miljøvurdering af vindmølletemaplanen...2/116 1. Indledning...3/116 Mål for vindmølleplanlægning...4/116 Statslige mål for vindmøller...4/116 Mål for vindmøller

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse

Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse Vindmøllepark ved Kappel, Lolland Kommune Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelse (Kommuneplantillæg nr. 360-18, Lolland Kommune) Del 2 VVM-redegørelse Juli 2009

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

Vindpark Øster Børsting

Vindpark Øster Børsting Vindpark Øster Børsting Bilag 5 VVM-redegørelse med Miljørapport Vindmøller ved Øster Børsting Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering April 2012 Udgiver: Udarbejdet af: Redaktion: Layout:

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere