Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2013, følger denne studieordning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2013, følger denne studieordning."

Transkript

1 Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjerne under Studienævnet ITU: - Digital design og kommunikation - Spil - Softwareudvikling og teknologi - E-business (Digital Innovation & Management) 23. april 2013 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens formål, varighed og titulatur Kapitel 2. Adgangskrav og optagelsesbetingelser Kapitel 3. Struktur og indhold mv. Kapitel 4. Eksamen Kapitel 5. Linjespecifikke regler Kapitel 6. Andre bestemmelser Kapitel 7. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Indledning Denne studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi er udfærdiget af Studienævnet ITU ved IT-Universitetet i København (herefter betegnet IT-Universitetet) og gælder for de fire ovennævnte kandidatlinjer under Studienævnet ITU. Studieordningen er udfærdiget i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010). Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2013, følger denne studieordning. Rued Langgaards Vej København S Tlf Fax CVR

2 2 Kapitel 1 Uddannelsens formål, varighed og titulatur Formål 1. Formålet med kandidatuddannelsen i informationsteknologi er på videnskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til at identificere, formulere, løse og reflektere over komplekse informationsteknologiske problemer. Stk. 2. Der lægges vægt på, at den studerende kan vurdere, anvende og udvikle den underliggende teknologi og de videnskabelige teorier, metoder og redskaber, den bygger på. Stk. 3. Den studerende skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde samt kunne interagere i globale og distribuerede samarbejder, idet den studerende i dialogen inddrager forskningsbaserede perspektiver. Stk. 4. Med udgangspunkt i den studerendes forudgående bacheloruddannelse skal uddannelsen kvalificere den studerende til at skabe sin egen it-faglige profil samt til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Stk. 5. Den studerende kan inden for uddannelsens rammer individuelt kvalificere sig til specialiserede erhvervsstillinger og til forskeruddannelser (ph.d.-uddannelse) inden for informationsteknologi, jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013) og uddannelsesbekendtgørelsens 3, stk. 3. Linjer 2. Kandidatuddannelsen udbydes i nedenstående kandidatlinjer, der hver især uddyber specifikke faglige områder. Stk. 2. Under Studienævnet ITU udbydes følgende kandidatlinjer: Digital design og kommunikation (K-DDK) Spil (K-Games), som består af to optagelsesområder: Design og analyse (K-Games-DA) og teknologi (K-Games-T) Softwareudvikling og teknologi (K-SDT) E-business (Digital Innovation & Management) (K-DIM13) Stk. 3. Under Studienævnet for E-business udbydes følgende kandidatlinje: E-business (K-EBUSS). Studerende, der optages senest foråret 2013 på kandidatlinjen e-business, følger den gældende studieordning for kandidatlinjen e-business. Stk. 4. IT-Universitetet kan henlægge dele af uddannelsen til Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Varighed 3. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til ét årsværk, dvs. ét års fuldtidsstudier, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 6, stk. 3. Uddannelsen er et fuldtidsstudium, hvilket indebærer, at de studerende forventes at studere på fuld tid.

3 3 Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet senest fem år efter studiestart. IT-Universitetet har ret til at dispensere fra denne regel, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 3. IT-Universitetet kan uden yderligere varsel bringe indskrivningen til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en periode på mindst ét år, jf. 19 i bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse (bekendtgørelse nr. 213 af 21. februar 2012). IT- Universitetet har ret til at dispensere fra denne regel, hvis der foreligger usædvanlige forhold, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 19, stk. 2. Stk. 4. En studerende, der ikke består nogen eksamen af et omfang på mindst 7,5 ECTS-point inden for en periode på ét år, er ikke studieaktiv. Titulatur 4. Den studerende, der har gennemført kandidatuddannelsen i informationsteknologi, har ret til at betegne sig candidatus/candidata informationis technologiae (cand.it.) med tilføjelse af betegnelsen for den pågældende linje. Stk. 2. På engelsk anvendes titlen Master of Science (MSc) in IT. Stk. 3. På engelsk anvendes linjebetegnelserne: Digital Design and Communication Games Software Development and Technology E-business (Digital Innovation & Management) Kapitel 2 Adgangskrav og optagelsesbetingelser Adgangskrav 5. Adgang til kandidatuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har en afsluttet universitetets eller professionsbacheloruddannelse. Stk. 2. De linjespecifikke regler for hver kandidatlinje kan indeholde linjespecifikke adgangskrav. Stk. 3. IT-Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder kravene i stk. 1 og 2, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Det er en forudsætning for optagelse, at universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Universitetet kan fastlægge krav om aflæggelse af supplerende prøver, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 9, stk. 3, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 4. Optagelsesbetingelser 6. Studerende med en bestået bacheloruddannelse fra IT-Universitetet har ret til optagelse på kandidatlinjer i overensstemmelse med nedenstående oversigt umiddelbart efter afsluttet bacheloruddannelse.

4 4 Bestået bacheloruddannelse fra IT- Giver ret til optagelse på Universitetet kandidatlinje Bacheloruddannelse i softwareudvikling Kandidatlinjen softwareudvikling og teknologi Kandidatlinjen spil (optagelsesområde teknologi) Bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelse i global virksomhedsinformatik Kandidatlinjen digital design og kommunikation Kandidatlinjen spil (optagelsesområde design og analyse) Kandidatlinjen E-business (Digital Innovation & Management) Kandidatlinjen softwareudvikling og teknologi Kandidatlinjen spil (optagelsesområde design og analyse) Kandidatlinjen E-business (Digital Innovation & Management) Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for studerende, som allerede har en afsluttet kandidatuddannelse. Stk. 3. Andre studerende end de i stk. 1 nævnte skal opfylde adgangskravene i 5, men dette alene er ikke tilstrækkeligt til at sikre optagelse. Stk. 4. IT-Universitetet fastsætter og offentliggør de kriterier, ansøgere udvælges efter, hvis antallet af kvalificerede ansøgere, jf. 5, overstiger antallet af studiepladser, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 11. IT-Universitetet offentliggør kriterierne for udvælgelse i IT-Universitetets optagelsesregler på universitetets hjemmeside. Kapitel 3 Struktur og indhold m.v. Semesterstruktur 7. Et akademisk år består af to semestre: efterårssemestret og forårssemestret. Uddannelsesstruktur 8. Kandidatuddannelsen kræver beståede studieaktiviteter svarende til 120 ECTSpoint, bestående af en obligatorisk faglig rygrad, en specialisering, valgfri moduler og et kandidatspeciale. Stk. 2. Et fuldtidsstudium i et semester består af studieaktiviteter svarende til 30 ECTS-point. Stk. 3. Uddannelsens studieaktiviteter består af moduler svarende til 90 ECTS-point samt et afsluttende kandidatspeciale af et omfang på 30 ECTS-point. Stk. 4. Der kan være flere faglige spor på en kandidatlinje. Et spor omfatter en

5 5 obligatorisk del, én valgfri specialisering samt valgfrie moduler. Stk. 5. Et modul består af en eller flere studieaktiviteter. En studieaktivitet består af et kursus og et projekt samt eksamen, eller af et kursus eller et projekt samt eksamen. Stk. 6. Et modul kan indgå i en kandidatlinjes obligatoriske faglige rygrad, i en kandidatlinjes specialisering eller være et valgfrit modul. Stk. 7. Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter af et omfang på mere end de normerede 120 ECTS-point. Stk. 8. Alle studieaktiviteter, inklusive speciale, afsluttes med en eksamen. Når eksamen er bestået, anses studieaktiviteten for bestået. Stk. 9. Hvis en studerende undlader at gå til eksamen i studieaktiviteter, som den studerende er tilmeldt, kan IT-Universitetet reducere og i særlige tilfælde endda stoppe tildelingen af undervisningsressourcer til den studerende. Stk. 10. Deltagelse i en studieaktivitet kræver forudgående tilmelding. Stk. 11. Såvel projekter som specialet skal kunne laves i samarbejde med studerende fra andre af IT-Universitetets linjer. Stk. 12. Det er den studerendes ansvar at sikre, at alle krav til uddannelsesforløbet kan og vil blive opfyldt i forbindelse med valg af studieaktiviteter. Stk. 13. Kun ét studienævn kan være ansvarligt for en studieaktivitet. Dette studienævn har ansvaret for at eksaminere og evaluere studieaktiviteten. Kurser og projekter 9. Under et kursus følger den studerende et tilrettelagt kursusforløb. Det kan indeholde forelæsninger, opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Stk. 2. Et kursus kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv, jf. 8, stk. 5. Stk. 3. En oversigt over kurser samt kursusbeskrivelser offentliggøres på IT- Universitetets hjemmeside af Studienævnet ITU forud for hvert semester. 10. Et projekt består i målrettet, selvstændig læring under vejledning. Stk. 2. Et projekt kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv, jf. 8, stk. 5. Stk. 3. Et projekt gennemføres normalt i en gruppe af 2-5 studerende. Afhængigt af projektets karakter kan studienævnet give tilladelse til andre gruppestørrelser. Stk. 4. Et projekt, der ikke indgår som en integreret del af et modul, defineres ved en projektaftale. Stk. 5. Problemformulering og projektets rammer fastlægges ved projektets start. Alle studerende, der deltager i projektet, angiver desuden deres individuelle forudsætninger

6 6 for at deltage. Stk. 6. Projektaftalen skal godkendes, før et projekt kan gennemføres. Stk. 7. Til hver projektaftale er der kun én studieadministration, som varetager administrationen. Hovedvejlederen fungerer som kontaktperson over for denne studieadministration. Kandidatspeciale 11. Specialeskrivning følger de samme regler som gælder for andre projektaktiviteter, jf. 10, dog gælder følgende særlige forhold for specialer. Stk. 2. Et speciale skal have et omfang på 30 ECTS-point, svarende til et halvt årsværk. Stk. 3. Specialet afslutter kandidatuddannelsen. Universitetet har ret til at dispensere fra denne regel i særlige tilfælde, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19, stk. 5. Stk. 4. Specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19, stk. 5. Specialet skal endvidere dokumentere den studerendes opnåelse af kandidatuddannelsens formål, jf. 1, ved anvendelse, formidling eller uddybning af specialiseret viden inden for den pågældende kandidatlinje. Stk. 5. Specialet er defineret ved en projektaftale, som definerer emnet for specialet og en specialeplan, som beskriver arbejdsprocessen. Stk. 6. Projektaftalen og specialeplanen udarbejdes i samarbejde med én eller flere vejledere. Specialet udarbejdes individuelt eller i en gruppe af maksimalt 4 studerende. Specialet afsluttes med en skriftlig rapport og et individuelt mundtligt forsvar. Stk. 7. Når projektaftalen indgås, fastsættes der en afleveringsfrist. Desuden skal specialeplanen indeholde milepæle, dvs. deadlines for disposition og/eller udkast, mv., som aftalt med vejleder(ne). Stk. 8. Når projektaftalen er indgået, kan afmelding ikke finde sted, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19, stk. 6 og 7. Stk. 9. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, er der brugt et eksamensforsøg, jf. 14, stk. 3 i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse (bekendtgørelse nr. 666 af 28. juni 2012). Universitetet godkender en ændret problemformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist tre måneder efter den oprindelige frist. Hvis den studerende ikke afleverer specialet til den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg. Stk. 10. Den studerende kan kun få orlov i projektperioden for specialet under barsel. Udsættelse af afleveringsfristen kan gives, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 11. Specialerapporten udarbejdes på dansk eller engelsk. Specialerapporten skal

7 7 forsynes med et resumé på et fremmedsprog, som indgår i den samlede bedømmelse, jf. eksamensbekendtgørelsens 24, stk. 2. Hvis specialet er skrevet på dansk, udarbejdes resuméet på engelsk. Hvis specialet er skrevet på engelsk, udarbejdes resuméet på dansk eller engelsk. Stk. 12. Ved bedømmelse af specialet indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, uanset hvilket sprog specialet er skrevet på, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. eksamensbekendtgørelsens 24, stk. 1. Stk. 13. Se i øvrigt IT-Universitetets eksamensbestemmelser. Studiesprog 12. Kandidatlinjerne under Studienævnet ITU udbydes med følgende studiesprog: Spil,Softwareudvikling og teknologi og E-business (Digital Innovation & Management) foregår på engelsk, jf. hhv. 24, 27 og 29 Digital design og kommunikation foregår på dansk. Dele af undervisningen og eksamen kan dog foregå på engelsk, jf. 20. Praktik- og udlandsophold 13. Praktikbaserede studieaktiviteter skal formuleres som projekter, jf. 10. Stk. 2. Uddannelsen giver mulighed for meritering af udlandsophold. Uddannelsesaktiviteter under et udlandsophold kan meriteres som kurser og/eller projekter, hvis de opfylder kravene til sådanne, jf. denne studieordnings 9 og 10. Kapitel 4 Eksamen 14. IT-Universitetet udsteder eksamensbevis for alle uddannelsens kandidatlinjer. Stk. 2. Følgende eksamensbestemmelser gælder: Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Stk. 3. Vedrørende kriterier for vurdering af målopfyldelse for de enkelte studieaktiviteter henvises til karakterbekendtgørelsens kapitel 1. Stk. 4. Kandidatlinjerne hører under følgende censorkorps: Digital design og kommunikation: Censorkorpset for informationsvidenskab og interaktive medier (IIM) Softwareudvikling og teknologi: Censorkorpset i datalogi (D) Spil: Censorkorpset for informationsvidenskab og interaktive medier (IIM) og censorkorpset i datalogi (D) E-business (Digital Innovation & Management): Censorkorpset for informationsvidenskab og interaktive medier (IIM) Stk. 5. Se endvidere:

8 8 IT-Universitetets eksamensbestemmelser IT-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager. Kapitel 5 Linjespecifikke regler Linjespecifikke formål Digital design og kommunikation 15. Kandidaten, der har gennemført kandidatlinjen i digital design og kommunikation, har opnået viden om og forståelse af: centrale principper og teorier om digital kommunikation og interaktionsdesign baseret på førende international forskning, herunder videnskabelige metoder anvendt inden for digital kommunikation og interaktionsdesign designprocesser, relateret til digitale medier og kommunikation hvordan vores samfund påvirker og påvirkes af digitale medier. Stk. 2. Kandidaten udvikler følgende færdigheder: Kandidaten kan formidle forskningsbaseret viden om digital design og kommunikation til såvel specialister som ikke-specialister Kandidaten kan udvikle digitale design- og kommunikationskoncepter til forskellige digitale platforme Kandidaten kan udføre grundlæggende programmering til digitale kommunikationsplatforme. Kandidaten kan anvende metoder til innovation og projektstyring relevant for digital design og kommunikation Kandidaten kan frembringe og analysere empirisk materiale relevant for digital design og kommunikation. Stk. 3. Kandidaten opnår følgende kompetencer: Kandidaten kan designe og udvikle innovative digitale kommunikationsløsninger under komplekse og varierende forhold, herunder samarbejde med personer med forskellige færdigheder og baggrunde i lokale eller globale teams Kandidaten kan refleksivt overveje, anvende og evaluere de centrale metoder inden for studiet af digital design og kommunikation fra et tværfagligt perspektiv Kandidaten kan identificere og kritisk vurdere nye digitale genrer og teknologier og deres mulige indvirkning på samfundet Kandidaten kan designe succesfuldt til digitale medieplatforme under forandring Kandidaten kan kommunikere strategisk i forskellige digitale mediesammenhænge Kandidaten kan identificere og kritisk vurdere digital kommunikation i lokalt og globalt perspektiv med særligt henblik på sociale, kulturelle og institutionelle sammenhænge. Spil 16. Kandidaten, der har gennemført kandidatlinjen i spil, har opnået viden om og forståelse af: væsentlige teorier i forbindelse med forståelse af spilteknologi og deres kulturelle og sociale betydning baseret på førende international forskning inden for de enkelte områder værktøjer, metoder og teknikker i forbindelse med udvikling af innovativ og kreativ medie- og spilteknologi

9 9 værktøjer, applikationer og teorier i forbindelse med udvikling og programmering af kompleks spilteknologi. Stk. 2. Kandidaten udvikler følgende færdigheder: Kandidaten kan identificere og karakterisere en lang række teorier og teknologier inden for udvikling af spilteknologi og -produkter Kandidaten kan se virkningen og betydningen af nyskabelser inden for spilteknologi. Stk. 3. Kandidaten opnår følgende kompetencer: Kandidaten kan designe og udvikle innovative teknologier og koncepter inden for spil baseret på en videnskabelig analyse Kandidaten kan håndtere de komplekse og uforudsigelige processer ved udvikling af spil inden for lokale såvel som globale produktionskrav Kandidaten kan bygge bro mellem de kreative ideers grænseløshed og systemkravenes begrænsninger Kandidaten kan udvikle produkter, prototyper og teorier, der udnytter og analyserer spilteknologier fuldt ud Kandidaten kan indgå i tværfagligt samarbejde og i lokalt og globalt teamwork i forbindelse med design og udvikling af spil. Stk. 4. Kandidater inden for de forskellige spor på kandidatlinjen spil har desuden opnået følgende kompetencer: Design: Kandidaten kan designe og udvikle innovative spil og medier baseret på videnskabelig forskning Analyse: Kandidaten kan udføre forskning i relevansen af computerspil i vores kultur, samfund, politiske og økonomiske miljø Teknologi: Kandidaten kan udvikle innovative teknologier inden for digital leisure. Softwareudvikling og teknologi 17. Kandidaten, der har gennemført kandidatlinjen i softwareudvikling og -teknologi, har opnået viden om og forståelse af: generelle begreber inden for programmeringssprog analyse af software performance i teori og praksis principper for softwaredesign, modellering og softwarearkitektur Kandidaten opnår specialiseret viden på internationalt forskerniveau om mindst et af ovennævnte områder, alt efter det valgte specialiseringsmodul. Stk. 2. Kandidaten udvikler følgende færdigheder: Kandidaten kan bruge en moderne programmeringsplatform til implementering af software Kandidaten kan lede, planlægge og deltage i grundlæggende processer og praksisser inden for softwareudvikling Kandidaten kan følge god praksis inden for kvalitetssikring til at skabe pålidelig og sikker software. Stk. 3. Kandidaten opnår følgende kompetencer: Kandidaten kan skrive veldokumenteret software, der opfylder givne krav Kandidaten kan samarbejde med andre under komplekse og foranderlige forhold, også i internationale og industrielle projekter, og herunder anvende processer og værktøjer, der understøtter sådanne samarbejder om design og udvikling af software af høj kvalitet. Stk. 4. Kandidater inden for de forskellige spor på kandidatlinjen i softwareudvikling og teknologi har desuden opnået følgende kompetencer:

10 10 Development Technology: Kandidaten kan kombinere fagspecifik viden om domæner med sit kendskab til softwareudvikling til at udvikle domænespecifik software Software Engineering: Kandidaten kan lede, evaluere, forbedre, tilpasse og implementere softwareudviklingsprocesser og metoder i distribuerede og lokale miljøer. E-business (Digital Innovation & Management) Section 18. Kandidaten, der har gennemført uddannelsen i E-business (Digital Innovation & Management) har opnået viden om og forståelse af: Significant research based theories of innovation, development of IT, implementation and governance based on the highest level of international research on innovation and its application to IT. Significant research based theories dealing with practical, political, societal challenges, possibilities and complexities in creating value with IT in various settings from small businesses, to NGOs and large public IT-projects. Research based knowledge on how work and business processes in public and private organizations and in inter-organizational and global settings interact with information technologies. Research grounded tools, methods and techniques applicable to IT-innovation and implementation in both innovative open projects and within specific requirements, constraints and current governmental frames. Stk. 2. Kandidaten udvikler følgende færdigheder: The graduate can, using research based tools and methods, identify and critically reflect on complex relations between IT and organizational processes, and between IT and society. The graduate can, using research based tools and methods, identify issues; such as risks, relevant to a given development process and identify, modulate, and deploy the best strategies, tools, methods and techniques available in the given situation of innovation and management. The graduate can facilitate, manage, and communicate key aspects of IT-innovation processes, from pre-investigation of work process and organizational needs to the evaluation of projects. The graduate can facilitate experience and knowledge sharing, negotiate issues and mitigate between different complex and/or expert knowledge fields related to ITinnovation processes and convey such knowledge to decision-makers, specialists, and non-specialists alike The graduate can, using research based tools and methods, critically reflect on, consider and apply central methods for research and development in IT and assess the ramifications, advantages and disadvantages of IT-solutions and their implementation. Stk. 3. Kandidaten opnår følgernde kompetencer: The graduate can enable collaboration in multi-disciplinary, inter-organizational, cross-cultural, global, complex, and changing work environments within fields of digital innovation and management. The graduate can facilitate and make decisions in complex IT-innovation processes. The graduate can organize and manage innovative, fast moving and multi-faceted ITinnovation processes and specify requirements and constraints in a given situation. The graduate can take actions based on knowledge of the complex relations between IT development and the specific constraints defined by law, ethics, and culture in a given IT project.

11 11 Uddannelsesindhold Digital design og kommunikation 19. Den obligatoriske faglige rygrad på kandidatlinjen digital design og kommunikation består af moduler svarende til 52,5 ECTS-point inden for de første 3 semestre. For studerende med bacheloruddannelsen i digitale medier og design eller tilsvarende er op til 15 ECTS af den obligatoriske faglige rygrad fastlagt i stk., 5. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 22,5 ECTSpoint inden for de første 3 semestre. Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første 3 semestre dog op til 30 ECTS-point, for studerende med bacheloruddannelsen i digitale medier og design eller tilsvarende. Stk. 4. Kandidatlinjens obligatoriske faglige rygrad består af følgende moduler: 1. Introduktion til faglige felter (15 ECTS) Modulet giver en indføring i uddannelsens faglige fundament: Interaktionsdesign og medier og kommunikation. Modulets fokus på interaktionsdesign inkluderer anvendelse af centrale teorier om interaktionsdesign, metoder til dataindsamling, dataanalyse og idéudvikling til design af interaktive produkter samt planlægning og udførelse af eksplorative designprojekter. Modulets fokus på medier og kommunikation inkluderer kommunikations- og medieteori, teorier om digitalt medieret kommunikation samt identifikation og analyse af aktuelle fænomener og problemstillinger i et digitalt perspektiv. Studerende med bacheloruddannelsen i digitale medier og design eller tilsvarende fritages for de dele af dette modul, som eventuelt indgår i deres adgangsgivende uddannelse, jf. stk Videnskabelige metoder og IT-forståelse (5 ECTS) Modulets fokus er grundlæggende teoretisk forståelse og praktisk anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber til arbejdet med digitale løsninger. 3. Digitale medier i teori og praksis (10 ECTS) Modulets teoretiske fokus er teorier om digitalt medieret kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om digitale enheder og platformes kommunikative potentiale. Modulets praktiske fokus er design af kommunikation og programmering til digitale kommunikationsplatforme. 4. It og innovation (7,5 ECTS) Modulets teoretiske og praktiske fokus er innovationsprocessen fra ide til realisering indenfor det informationsteknologiske område på avanceret niveau. 5. Kommunikationsteorier inden for it (7,5 ECTS) Modulets fokus er teoretisk forståelse af de digitale mediers særlige egenskaber og vilkår samt anvendelse af kommunikationsstrategier på avanceret niveau.

12 12 6. Global IT (7,5 ECTS). Modulets fokus er interaktion, kultur og samfundsmæssige forandringsprocesser i et globalt digitalt perspektiv i teori og praksis. Stk. 5. Studerende med bacheloruddannelse i digitale medier og design eller tilsvarende, som fritages for dele af eller hele modulet Introduktion til faglige felter skal følge et eller begge af de følgende moduler (afhængigt af hvor stor en andel af modulet Introduktion til faglige felter, som den studerende fritages for): 1. Projekt (7,5 ECTS): Modulets fokus er målrettet, selvstændig læring under vejledning f.eks. i tilknytning til eksisterende forskningsprojekter på IT-Universitetet, jf Valgfrit modul (7,5 ECTS): Studieaktiviteter i dette modul udgøres af studieaktiviteter udbudt på kandidatniveau på IT-Universitetet eller på andre uddannelsesinstitutioner, jf Optagelse på kandidatlinjen forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af dansk, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 5 og denne studieordnings 12. Dele af uddannelsens aktiviteter kan dog foregå på engelsk, hvilket betyder at studerende skal være i stand til og indstillet på at deltage i undervisnings-, vejlednings- og eksamensaktiviteter på engelsk. Spil 21. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor design på kandidatlinjen spil består af moduler svarende til 45 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 30 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på design består af følgende 3 moduler: 1. Spilteori (15 ECTS) Modulets fokus er analyse af spil og deres kultur på grundlag af forskningsbaserede undersøgelser. 2. Spildesign (15 ECTS) Modulets fokus er anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper. 3. Spiludvikling (15 ECTS) Modulets fokus er udvikling af innovative produkter, der udvider spilteknologier, ud fra et struktureret og videnskabeligt perspektiv. 22. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor analyse på kandidatlinjen spil består af moduler svarende til 45 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 30 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første

13 13 3 semestre. Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet analyse består af følgende 3 moduler: 1. Spilteori (15 ECTS) Modulets fokus er analyse af spil og deres kultur på grundlag af forskningsbaserede undersøgelser. 2. Spildesign (15 ECTS) Modulets fokus er anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper. 3. Digital spilteori (15 ECTS) Modulets fokus er avanceret analyse af computerspil på et højt akademisk grundlag. 23. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor teknologi på kandidatlinjen spil består af moduler svarende til 45 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 30 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet teknologi består af følgende 3 moduler: 1. Programmering (15 ECTS) Modulets fokus er programmeringsteknikker, der kan bruges til computerspil, koncentreret om forskningsbaserede undersøgelser. 2. Spildesign (15 ECTS) Modulets fokus er anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper. 3. Spiludvikling (15 ECTS) Modulets fokus er udvikling af innovative produkter, der udvider medie- og spilteknologier, ud fra et struktureret og videnskabeligt perspektiv. 24. Optagelse på kandidatlinjen K-Games forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af engelsk på B-niveau, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 6. Stk. 2. Ansøgere til optagelsesområdet teknologi skal desuden have en bachelorgrad i datalogi eller tilsvarende. Softwareudvikling og teknologi 25. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor Development Technology på kandidatlinjen softwareudvikling og teknologi består af moduler svarende til 45 ECTSpoint inden for de første 3 semestre. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til mindst 22,5

14 14 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til mindst 15 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet Development Technology består af følgende 3 moduler: 1. Programmering (22,5 ECTS) Modulet fokuserer på introducerende begreber indenfor programmering og praktisk erfaring, herunder imperativ objektorienteret programmering og introducerende databasedesign. 2. Foundations (15 ECTS). Modulets fokus er de grundlæggende strukturer for softwareudvikling, såsom algoritmer, datastrukturer og diskret matematik. 3. Kvalitetssikring (7,5 ECTS). Modulet fokuserer på teknikker til test og processer til kvalitetssikring. 26. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor Software Engineering på kandidatlinjen softwareudvikling og teknologi består af moduler svarende til 37,5 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til mindst 22,5 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til mindst 22,5 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet Software Engineering består af følgende 3 moduler: 1. Software Engineering (15 ECTS) Modulet fokuserer på automatiske teknikker til softwareudvikling og på systemudviklingsprocesser (videnstyring, projektstyring m.v.). 2.Design af algoritmer (7,5 ECTS). Modulet fokuserer på designteknikker for algoritmer til beregningsproblemer og disse algoritmers effektivitet. 3. Softwareudviklingsprojekt (15 ECTS) Modulets sigte er at give de studerende erfaring med at arbejde på et mellemstort til stort projekt under realistiske forhold og i distribuerede rammer. 27. Optagelse på kandidatlinjen K-SDT forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af engelsk på B-niveau, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 6. Stk. 2. For ansøgere til det faglige spor Software Engineering er det desuden en forudsætning, at den adgangsgivende uddannelse er en bacheloruddannelse i datalogi, softwareudvikling, webudvikling, en ingeniøruddannelse med en betydelig

15 15 programmeringsdel, eller lignende. Denne bestemmelse har retsvirkning fra 1. september E-business (Digital Innovation & Management) 28. Den obligatoriske faglige rygrad på kandidatlinjen E-business (Digital Innovation & Management) består af moduler svarende til 52,5 ECTS-point inden for de første 3 semestre. For studerende med bacheloruddannelsen Global Business Informatics eller tilsvarende er op til 15 ECTS af den obligatoriske faglige rygrad fastlagt i stk. 5. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 22,5 ECTSpoint inden for de første 3 semestre. Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første 3 semestre dog op til 30 ECTS-point, for studerende med bacheloruddannelsen Global Information Informatics eller tilsvarende. Stk. 4. Kandidatlinjens obligatoriske faglige rygrad består af følgende moduler: 1. Foundations module (15 ECTS points) The aim of the module is to enable students to understand and participate in IT development cycles and to provide the student with key-concepts for understanding business and management. The module will equip students with a fundamental understanding of important aspects in the construction of IT systems. The students will gain knowledge about and work with databases, requirements specifications, and user-interfaces. The module will furthermore introduce students to important aspects of it-infrastructure. Several perspectives on business, including new and classic management theories will be presented and discussed in relation to both the public and private sector. Furthermore central management/leadership concepts in an IT context will be discussed such as situated, crisis, project, team, public, and innovation management. Students having earned a bachelor's degree in Global Business Informatics or an equivalent degree will be excused from any parts of this module included in their qualifying degree. See subsection Digital Innovation & Management module 1 (15 ECTS points) The module will equip students with a set of analytical and practical tools to visualize and analyze complex knowledge fields and present proposals for decision-making based on concerns and experienced problems in these fields. The aim of the module is thus to make the students capable of dealing with, communicate and act constructively in situations faced by complex challenges and without obvious or straightforward solutions presenting themselves. 3. Digital Innovation & Management module 2 (7.5 ECTS) In the course of this module students will learn how to identify, handle, understand, and act within political, ethical, cultural, and legal frames around information technology. Management, leadership and organizational issues related to accountability in a digital context and public-private differences and relations, will be addressed. 4. Digital Innovation & Management module 3 (7.5 ECTS) The module offers the possibility to choose one of at least two subjects offered: a) The module equips the students with techniques and tools for open innovation,

16 16 focusing on design of services and processes. b) The module will introduce to both standard and critical management approaches to management. The student will learn to analyze and synthesize concrete problems related to IT within strategic change management. 5. Digital Innovation & Management module 4 (7.5 ECTS points) The module will provide the students with theoretical perspectives and conceptual tools to analyse the relations between it-innovation and society. The core perspectives taught are sociological, historical, and socio-technical. The module will also address the role of science in innovation, analysis and design of information-infrastructures, technology transfer, and vision-process. Stk. 5. Studerende med bacheloruddannelse i Global Business Informatics eller tilsvarende, som fritages for dele af eller hele Foundationsmodulet skal følge et eller begge af de følgende moduler (afhængigt af hvor stor en andel af Foundationsmodulet, som den studerende fritages for): 1. Projekt (7,5 ECTS): Modulets fokus er målrettet, selvstændig læring under vejledning f.eks. i tilknytning til eksisterende forskningsprojekter på IT-Universitetet, jf Valgfrit modul (7,5 ECTS): Studieaktiviteter i dette modul udgøres af studieaktiviteter udbudt på kandidatniveau på IT-Universitetet eller på andre uddannelsesinstitutioner, jf Optagelse på kandidatlinjen K-DIM13 forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af dansk, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 5 og denne studieordnings 12. Dog foregår uddannelsens aktiviteter på engelsk, hvilket betyder at studerende skal være i stand til og indstillet på at deltage i undervisnings-, vejlednings- og eksamensaktiviteter på engelsk. Stk 2. Fra 1. februar 2015 vil kravet i stk. 1 ikke længere være gældende, og optagelse på kandidatlinjen K-DIM13 vil forudsætte skriftlig og mundtlig beherskelse af engelsk på B-niveau, jf. kandidatadgangsbekendtgørelsens 6. Generelle regler 30. Oversigt over specialiseringer for hver kandidatlinje offentliggøres på IT- Universitetets hjemmeside af Studienævnet ITU forud for hvert semester. Stk. 2. Den studerende kan ansøge om at gennemføre en individuel specialisering. Ansøgning herom skal indgives skriftligt med faglig begrundelse. 31. En oversigt over de studieaktiviteter, der udgør obligatoriske moduler på hver kandidatlinje, offentliggøres på IT-Universitetets hjemmeside af studienævnet forud for hvert semester. Kapitel 6 Andre bestemmelser Skift af uddannelse, linje eller fagligt spor 32. En studerende, som ønsker at skifte fra en anden uddannelse på IT-Universitetet

17 17 til kandidatuddannelsen, eller fra én linje på kandidatuddannelsen til en anden, skal søge om optagelse efter samme regler, som gælder for alle andre, der søger om optagelse på uddannelsen, jf. IT-Universitetets optagelsesregler. Stk. 2. Skift fra et spor til et andet på samme linje skal godkendes af Studienævnet. Stk. 3. IT-Universitetet har ret til at tage alle registrerede oplysninger om den studerendes hidtidige studieforløb på IT-Universitetet med i vurderingen af ansøgningen. Stk. 4. Ved skift af spor overføres alle beståede studieaktiviteter automatisk til det nye spor. Skift fra et spor til et andet vil derfor kun blive godkendt, hvis de beståede studieaktiviteter kan overføres til det nye spor. Stk. 5. Ved skift fra en anden uddannelse eller linje på IT-Universitetet kan den studerende søge om at få overført beståede studieaktiviteter til kandidatuddannelsen. Meritoverførsel 33. Dele af uddannelsen kan godskrives ved meritoverførsel fra andre institutioner, dog maksimum 60 ECTS-point. Stk. 2. Meritering af studieaktiviteter fra andre institutioner kræver godkendelse af studienævnet. Stk. 3. Indholdet af den meritgivende aktivitet skal være i overensstemmelse med kandidatlinjens formål, faglige indhold og faglige niveau. Samtidig skal der foreligge dokumentation for fagligt indhold, fagligt niveau og antal ECTS-point. Stk. 4. Studerende, der på deres bacheloruddannelse har gennemgået områder, der indgår i kandidatlinjens obligatoriske faglige rygrad, kan søge studienævnet om at udskifte et eller flere moduler. Studerende, der udskifter 22,5 ECTS-point eller derover, skal følge studieaktiviteter inden for en yderligere specialisering. Stk. 5. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til IT-Universitetets kandidatuddannelse, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 28, stk. 2. Dispensation 34. IT-Universitetet har ret til, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, at dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 24, stk. 7. Stk. 2. Den i stk. 1 fastlagte dispensationsbemyndigelse forvaltes af Studienævnet ITU inden for studienævnets ansvarsområde, jf. universitetslovens 18. Klager 35. Vedrørende klager henvises til IT-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager. Kapitel 7

18 18 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 36. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2013 og har virkning for studerende, som optages på kandidatlinjerne under Studienævnet ITU, jf. 2, stk. 2, fra efteråret Stk. 2. Studerende, der er optaget på tidligere studieordninger, har ret til at færdiggøre uddannelsen efter den oprindelige studieordning, men kan følge studieaktiviteter udbudt efter den nye studieordning. Der afholdes sidste gang eksamen efter studieordningen fra 2011 i juni Stk. 3. Studerende, der er optaget på tidligere studieordninger, kan ansøge Studienævnet ITU om at færdiggøre uddannelsen efter denne studieordning, hvis dette kan lade sig gøre inden for 120 ECTS-point. Stk. 4. Ved udstedelse af en ny studieordning eller ved væsentlige ændringer i denne studieordning fastsættes overgangsordninger i studieordningen. Godkendt af Studienævnet ITU den 23. april Godkendt af rektor Mads Tofte den 10. juli 2013.

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Master i RETORIK OG FORMIDLING

Master i RETORIK OG FORMIDLING Master i RETORIK OG FORMIDLING Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Kompetenceprofil... 3 Tilrettelæggelse... 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING)

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Software Engineering) Gældende

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering) Studieordning

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Bachelororientering Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It Csaudk Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger valgfrie kurser? kandidat eller ej? slides

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere