Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København"

Transkript

1 Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret per 9. maj 2012 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens formål, varighed og titulatur Kapitel 2. Adgangskrav og optagelsesbetingelser m.v. Kapitel 3. Struktur og indhold m.v. Kapitel 4. Specialiseringer Kapitel 5. Eksamen Kapitel 6. Andre bestemmelser Kapitel 7. Ikrafttræden Indledning Studieordningen for masteruddannelsen i it er udfærdiget af Studienævnet ITU (herefter betegnet studienævnet) ved IT-Universitetet i København (herefter betegnet IT- Universitetet) i henhold til bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr af 7. december 2009), herefter betegnet masterbekendtgørelsen. Kapitel 1 Uddannelsens formål, varighed og titulatur Formål 1. Formålet med masteruddannelsen i it er på videnskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til at identificere, formulere, løse og reflektere over komplekse informationsteknologiske problemstillinger. Stk. 2. Der lægges vægt på, at den studerende kan vurdere, anvende og reflektere over den underliggende teknologi og dennes udvikling og anvendelse i organisationer og samfund samt de teorier, metoder og redskaber dette bygger på.

2 2 Stk. 3. Den studerende skal kunne bidrage til løsninger af samfundets og organisationers problemer gennem ledelse, design eller udvikling af informations- og kommunikationsteknologier. Stk. 4. Den studerende skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i en videnskabelig forståelse af det praktiske problem, der skal løses. stk. 5. Med udgangspunkt i den studerendes uddannelsesmæssige og professionelle baggrund skal uddannelsen kvalificere den studerende til at skabe sin egen it-faglige profil samt til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling. Stk. 6. Den studerende kan inden for uddannelsens rammer individuelt kvalificere sig til højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v., jf. 1, stk.1 i bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (VFV-loven) fra Undervisningsministeriet (Lovbekendtgørelse nr. 881 af 8.august 2011) og masterbekendtgørelsens 2, stk.1 (Bekendtgørelse nr af 7.december 2009). Stk. 7. Kompetenceprofilen for den enkelte linje uddybes i 11, 12 og 13. Linjer 2. Uddannelsen udbydes i nedenstående masterlinjer, der hver især uddyber specifikke faglige områder: Interaktionsdesign It-ledelse Softwarekonstruktion Varighed 3. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til ét års fuldtidsstudier, jf. masterbekendtgørelsen 6. Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning indenfor en tidsramme på to år, men kan desuden tilrettelægges som heltidsundervisning, jf. masterbekendtgørelsen 6, stk. 2. Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. IT-Universitetet kan dispensere herfra, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Titulatur 4. Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig Master i it med tilføjelse af betegnelsen for den pågældende linje. Stk. 2. På engelsk anvendes titlen Master of IT med tilføjelse af betegnelsen for den pågældende linje. Stk. 3. På engelsk betegnes linjerne: Interaction Design IT Leadership and Management Software Construction Kapitel 2

3 3 Adgangskrav og optagelsesbetingelser m.v. Adgangskrav 5. Adgang til uddannelsen er betinget af: 1) at ansøgeren har gennemført en mellemlang videregående uddannelse som f.eks. en universitets- eller professionsbacheloruddannelse 2) at ansøgeren desuden har mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Stk. 2. IT-Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, punkt 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Stk. 3. IT-Universitetet kan ikke fravige kravet om to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, jf. masterbekendtgørelsen. Optagelsesbetingelser 6. IT-Universitetet fastsætter og offentliggør nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, jf. 5, end der er studiepladser til rådighed. IT-Universitetet offentliggør kriterierne for udvælgelse i IT-Universitetets optagelsesregler på universitetets hjemmeside. Ansøgning og studiestart 7. Ansøgning om optagelse sker direkte til IT-Universitetet. Kapitel 3 Struktur og indhold m.v. Semesterstruktur 8. Et akademisk år består af to semestre, efterårssemestret og forårssemestret. Uddannelsens struktur 9. Masteruddannelsen i it har et omfang på 60 ECTS-point. 10. Uddannelsen består af et antal obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afsluttende masterprojekt. Uddannelsen sammensættes af obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS-point inden for linjens fagområde, hvilket konstituerer uddannelsens identitet og uddannelsesprofil. -point udgøres af et valgfrit modul, og det afsluttende masterprojekt har et omfang svarende til -point. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Obligatorisk modul Obligatorisk modul Valgfrit modul Masterprojekt

4 4 For linjen It-ledelse er uddannelsen tilrettelagt som tre specialiseringer (faglige spor) med hver sit sammenhængende studieforløb. Hver specialisering (fagligt spor) består af et obligatorisk modul svarende til point inden for linjens fagområde. -point udgøres af et specialiseringsmodul, som ligeledes er obligatorisk. Desuden består uddannelsen af et valgfrit modul på og et afsluttende masterprojekt med et omfang svarende til -point. Det afsluttende masterprojekt udarbejdes indenfor specialiseringens (det faglige spors) fagområde. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Obligatorisk modul Specialiseringsmodul (obligatorisk) Valgfrit modul Master- Projekt Stk. 2. Et moduls studieaktiviteter udgøres af et eller flere kurser og/eller projekter. Stk. 3. Alle studieaktiviteter samt masterprojektet afsluttes med eksamen. Når eksamen er bestået, anses studieaktiviteten for bestået. Stk. 4. Deltagelse i en studieaktivitet kræver forudgående tilmelding. Kapitel 4 Linjer Interaktionsdesign 11. Overordnet formål: Den færdiguddannede master er rustet til aktuelle og fremtidige opgaver med at vurdere, udvikle og implementere digitale medier og produkter, og har fokus på principper, teorier og teknikker samt på brugernes oplevelse af medier og produkter også i mobile kontekster. Der stilles store krav til udviklernes forståelse for brugerne og deres evne til at analysere deres behov. Udviklerne skal, ud fra teoretiske og metodiske overvejelser, kunne udvikle realistiske løsninger, som er innovative og klart kommunikerede. Dertil kommer den særlige evne at kunne begå sig i de tværfaglige teams og projekter, hvor de fleste produkter udvikles. It indgår i stadigt flere produkter og services, og brugerne accepterer ikke dårlige it-løsninger. Det er derfor en udfordring for udviklerne at skabe løsninger, der er nemme og indbydende at bruge, og som bidrager med ny værdi. Stk. 2. Opnåede kompetencer: Viden og forståelse Masteren har viden om og forståelse for informationsarkitektur og interaktion, som indenfor områderne designmetoder, designprocesser, brugerinddragelse er baseret på højeste internationale forskning

5 5 Masteren kan forstå baggrunden for human computer interaction og reflektere over dette videnskabelige felts betydning for interaktionsdesign samt identificere konkrete problemstillinger, såvel videnskabelige som praktiske Færdigheder Masteren kan anvende metoder og redskaber til at konstruere digitale medier Masteren kan anvende æstetiske og formidlingsmæssige virkemidler til at konstruere digitale medier Masteren kan anvende digitale platforme og redskaber samt mestre de metoder, der knytter sig til professionelle designprocesser Masteren kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, der vedrører interaktionsdesign samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analysemodeller og udvikle disse til løsningsforslag Masteren kan udnytte digitale platforme til at formidle faglige problemstillinger til både fagfæller og ikke-specialister Masteren kan diskutere og vurdere hvilke kommunikationsplatforme der egner sig til specifikke kommunikative problemstillinger og specifikke målgrupper Kompetencer Masteren kan udvikle oplevelsesdesign og styre de processer, der vedrører dette komplekse felt, herunder udvikle nye løsningsmodeller til processen samt designforslag til produktet Masteren kan selvstændigt og professionelt igangsætte og gennemføre samarbejder både med fagfæller og ikke-fagfæller. Herunder påtage sig ansvar for designprocessernes udvikling og løsning. Herudover kan masteren selv tage ansvar for at udvikle sin egen faglighed It-ledelse 12. Overordnet formål: Den færdiguddannede master har erhvervet de færdigheder, som er nødvendige for at kunne varetage it-ledelse forretningsmæssigt. Masteren kan planlægge udvikling og styre anskaffelse, drift og support af it-systemer i et globalt perspektiv. Desuden kan masteren tale med topledelsen om alle forretningsmæssige forhold, deltage i organisatoriske ændringer samt analysere behov og udvikle nye forretningsområder. Stk. 2. Opnåede kompetencer: Viden og forståelse Masteren har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for itledelse Masteren har en dyb forståelse for it-ledelsesmæssige problemstillinger indenfor mindst et af it-ledelsens kerneområder baseret på højeste internationale forskning inden for kerneområdet

6 6 Masteren forstår teorier og metoder for ledelse og kan reflektere over disses anvendelse i forbindelse med informationsteknologiske problemstillinger Færdigheder Masteren kan analysere it-ledelsesmæssige behov og forretningsmæssige mål og sikre, at de bliver nået Masteren kan gennemføre it-relaterede organisatoriske ændringer sammen med andre ledere på tværs af forretningsområder, baseret på forretningsvidenskabelige metoder Masteren kan lede strategisk og innovativt arbejde med it Masteren kan sammenstille beslutningsgrundlag og analyser for itbeslutningstagere Masteren kan kommunikere med topledelsen, når det gælder alle virksomhedens forhold i et perspektiv af forretning og ledelse Masteren kan kommunikere it-faglige emner klart til relevante målgrupper på alle niveauer af organisationen og udenfor Kompetencer Masteren har specialiserede kompetencer indenfor it-ledelse med særligt fokus på en af følgende arbejdssituationer: o designe og gennemføre en strategisk implementeringsproces i itorganisationen, o varetage projekt-, program- og porteføljestyring og - ledelse i komplekse sammenhænge o planlægge, styre og evaluere anskaffelse, drift og support af itsystemer med fokus på ledelsesmæssige udfordringer Masteren kan støtte it-beslutningstagere og selv tage ansvar for udvikling af eget potentiale som IT-leder Softwarekonstruktion 13. Overordnet formål: Den færdiguddannede master er rustet til at løse aktuelle og fremtidige opgaver med at vurdere, udvikle og programmere software, der kræver avanceret teknisk design som modeldrevet udvikling og domæne-specifikke sprog. Tekniske fag som softwarearkitektur eller modeldrevet udvikling står derfor i centrum af uddannelsen. Den færdiguddannede master skal ud fra teoretiske og metodiske overvejelser kunne udvikle innovative tekniske koncepter, som svarer til brugerens krav og de organisatoriske og tekniske betingelser, samt kunne guide andre udviklere i implementering af disse koncepter. Dette kræver at masteren kan relatere det tekniske design til forretningsorganisationen og dens it-arkitektur og strategi. Stk. 2. Opnåede kompetencer: Viden og forståelse Masteren har viden om avanceret teknisk design som modeldrevet udvikling og domæne-specifikke sprog og kan anvende disse teknikker til softwareudvikling Masteren har viden om og kan på et videnskabeligt grundlag vurdere principper og teknikker bag de nyeste teknologier, som webteknologi, serviceorienteret design, kunstig intelligens og pervasive computing

7 7 Masteren kender til softwareudviklingsmetoder og -paradigmer, har viden om centrale metoder og teknikker, og har på udvalgte områder viden om den aktuelle forskning i software engineering Afhængigt af de valgfrie kurser, masteren har valgt, har masteren viden baseret på aktuel international forskning om for eksempel arkitektur og design til for eksempel pervasive computing, mobile applikationer, cloud computing, programsprogteknologi, databaser, artificial intelligence og intelligente systemer, brugbarhed, spiludvikling Færdigheder Masteren kan identificere relevante videnskabelige softwareengeneeringsproblemstillinger samt identificere relevante forskningsmetoder og litteratur som kan bidrage til at besvare forskningsspørgsmålene Masteren kan designe, analysere og evaluere software- og systemarkitekturer samt formidle softwaredesignet og -arkitekturen og herudover lede den tekniske side af udviklingsprocessen Masteren kan analysere og realisere softwarekvalitetskrav som sikkerhed, pålidelighed, brugbarhed eller performance i softwareudviklingen, gennem adækvat teknisk design Masteren kan ud fra teoretiske og metodiske overvejelser udvikle innovative tekniske koncepter, som svarer til brugerens krav og de organisatoriske og tekniske betingelser Kompetencer Masteren kan relatere software og systemarkitektur til organisationens forretningsudvikling, It-arkitektur og strategi Masteren kan samarbejde med andre fra samme eller andre faggrupper i implementering og tilpasning af processer, infrastrukturer og værktøjer, der fremmer vidensdeling og udvikling af software af høj kvalitet selv hvis dele af softwaren udvikles i andre organisationer eller lande Masteren kan selv identificere nye teknologier, værktøjer og metoder samt undersøge disses brugbarhed i forhold til en given problemstilling på et systematisk og videnskabeligt grundlag Kurser og projekter 14. Under et kursus følger den studerende et tilrettelagt kursusforløb, som kan indeholde forelæsninger, opgaver og mindre projekter, praktiske og teoretiske øvelser, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Stk. 2. Et kursus kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv, jf. 10. Stk. 3. Oversigt over kurser samt kursusbeskrivelser offentliggøres på IT-Universitetets hjemmeside af Studienævnet ITU forud for hvert semester. 15. Et projekt består i målrettet, selvstændig læring under vejledning. Stk. 2. Et projekt kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv, jf. 10. Stk. 3. Et projekt gennemføres normalt i grupper af to til fem studerende. Afhængigt af projektets karakter, kan studienævnet give tilladelse til andre gruppestørrelser. Stk. 4. Et projekt, der ikke indgår som en integreret del af et modul, defineres ved en projektaftale.

8 8 Stk. 5. Problemformulering og projektets rammer fastlægges ved projektets start. Alle studerende, der deltager i projektet, angiver desuden deres individuelle forudsætninger for at deltage. Stk. 6. Projektaftalen skal godkendes, før et projekt kan gennemføres. Stk. 7. Til hver projektaftale er der kun én studieadministration, som varetager administrationen. Hovedvejlederen fungerer som kontaktperson overfor denne studieadministration. Masterprojekt 16. Masterprojektet følger de samme regler, der gælder for andre projekter, jf. 15. Dog gælder følgende særlige forhold for afsluttende projekter. Stk. 2. Masterprojektet skal have et omfang på -point svarende til ¼ årsværk. Stk. 3. Masterprojektet afslutter uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsen 11 stk.2. Masterprojektet kan derfor tidligst påbegyndes, når den studerende har bestået studieaktiviteter svarende til mindst 30 ECTS-point. Stk. 4. Masterrapport og forsvar skal dokumentere den studerendes opnåelse af uddannelsens formål, jf. 1, ved anvendelse, formidling eller uddybning af specialiseret viden inden for masteruddannelsens specialisering. Et masterprojekt kan have karakter af at være eksperimenterende, formidlende eller nyskabende og vil som udgangspunkt være erhvervsrettet. Stk. 5. Masterprojekt for studerende indskrevet på linjen It-ledelse skal udfærdiges inden for det fagområde på den specialisering (det faglige spor) den studerende er indskrevet på. Stk. 6. Masterprojektet er defineret ved en projektaftale. Stk. 7. Studienævnet skal godkende projektaftalen for masterprojektet, for at den studerende kan gennemføre projektet. Stk. 8. Emnet for masterprojektet og projektaftalen udarbejdes i samarbejde med én eller flere vejledere. Masterprojektet udarbejdes individuelt eller i en gruppe af maksimalt 4 studerende. Masterprojektet afsluttes med en skriftlig masterrapport og et individuelt, mundtligt forsvar. Stk. 9. Masterrapporten skal forsynes med et resumé på engelsk, som indgår i den samlede bedømmelse, jf. 11, stk. 2 i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004). Stk. 10. Ved bedømmelse af masterprojektet indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. eksamensbekendtgørelsen 11, stk. 1. Stk. 11. Der henvises i øvrigt til IT-Universitetets eksamensbestemmelser. Studiesprog 17. Uddannelsen udbydes som dansksproget uddannelse. Kapitel 5 Eksamen 18. IT-Universitetet udsteder eksamensbevis for uddannelsen. Masteruddannelsens linjer tilhører forskellige censorkorps:

9 9 Linjerne It-ledelse og Interaktionsdesign hører under censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier. Linjen Softwarekonstruktion hører under censorkorpset for Datalogi. Stk. 2. For eksamen gælder: Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser (censorbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen) Stk. 3. Der henvises endvidere til: IT-Universitetets eksamensbestemmelser IT-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager Kapitel 6 Andre bestemmelser Uddannelsesskift 19. En studerende, som ønsker at skifte fra en anden uddannelse på IT-Universitetet til masteruddannelsen i it, søger om optagelse efter samme regler, som gælder for alle andre, der søger om optagelse på uddannelsen, jf. IT-Universitetets optagelsesregler. Stk. 2. IT-Universitetet kan tage alle registrerede oplysninger om den studerendes hidtidige uddannelsesforløb på IT-Universitetet med i vurderingen af ansøgningen. Stk. 3. Ved uddannelsesskift kan den studerende søge om at få overført beståede studieaktiviteter til masteruddannelsen i it. Meritoverførsel 20. Dele af uddannelsen kan godskrives ved meritoverførsel fra andre institutioner, dog maksimalt 30 ECTS-point. Stk. 2. Indholdet af den meritgivende aktivitet skal være i overensstemmelse med masteruddannelsens formål, faglige indhold og faglige niveau. Samtidig skal der foreligge dokumentation for fagligt indhold, fagligt niveau, ECTS-omfang og bedømmelse. Stk. 3. Masterprojektet kan ikke meritoverføres. Stk. 4. Meritering af studieaktiviteter fra andre institutioner kræver godkendelse af Studienævnet. Dispensation 21. IT-Universitetet kan, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet, jf. masterbekendtgørelsen 13, stk. 5. Stk. 2. Den i stk. 1 fastlagte dispensationsbemyndigelse forvaltes af studienævnet inden for studienævnets ansvarsområde, jf. 18 i bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006). Stk. 3. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan dispensere fra masterbekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i denne studieordnings 5, stk. 2, (adgangskrav) og 20 (merit).

10 10 Klager 22. Vedrørende klager henvises til IT-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager. Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 23. Denne studieordning træder i kraft den 1. august 2008 og har virkning for alle studerende, som optages på uddannelsen med studiestart efter denne dato. Stk. 3. Studerende, der er optaget på studieordningen for Masteruddannelsen i Informationsteknologi, Softwareudvikling, af 1. januar 2004 (godkendt 1. oktober 2003), har ret til at færdiggøre uddannelsen efter den oprindelige studieordning, men kan følge studieaktiviteter udbudt efter den nye studieordning. Stk. 4. Studerende, der er optaget på studieordningen for Masteruddannelsen i Informationsteknologi, Softwareudvikling, af 1. januar 2004 (godkendt 1. oktober 2003), kan ansøge Studienævnet ITU om at færdiggøre uddannelsen efter nærværende studieordning. Stk. 5. Ved udstedelse af en ny studieordning eller ved væsentlige ændringer i nærværende studieordning fastsættes overgangsordninger i studieordningen. Godkendt af Studienævnet ITU den 25. juni Godkendt af rektor Mads Tofte den 7. juli 2008.

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål Studieordning for masteruddannelse i it-ledelse, masteruddannelse i interaktionsdesign og masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business tudieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved I-Universitetet i København, kandidatlinjen -business tudieordning af 1. september 2005 Revideret pr. 1. september 2007 Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København 1. august 2009 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens kompetenceprofil Kapitel 2. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2010, følger denne studieordning.

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2010, følger denne studieordning. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjerne under Studienævnet ITU: Digital design og kommunikation Medieteknologi og spil Softwareudvikling

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2007 Revideret pr. 17. marts 2011 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business tudieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved I-Universitetet i København, kandidatlinjen -business 1. oktober 2014 Indhold Kapitel 1. Uddannelsens formål, linjer, varighed og titulatur

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret pr. 17. marts 2011 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2013 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med dette tidspunkt.

Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2013 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med dette tidspunkt. 2013-studieordning for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Skolen for Human Sundhed og Medicin Denne studieordning træder i kraft den

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 1. Indledning Sundhedsfaglig diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG Link til denne studieordning 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Forord..............................................................................................

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT- Universitetet i København

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT- Universitetet i København tudieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved I- Universitetet i København 1. oktober 2003 Indhold Kapitel 1. Uddannelsens formål, linjer, varighed og titulatur Kapitel 2. Adgangskrav,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik September 2010 (Revideret med virkning 1. sep. 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik September 2010 (Revideret med virkning 1. sep. 2013) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik September 2010 (Revideret med virkning 1. sep. 2013) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i naturfagsundervisning

Studieordning for Masteruddannelsen i naturfagsundervisning Studieordning for Masteruddannelsen i naturfagsundervisning Indhold Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Indledende bestemmelser Uddannelsens formål og kompetenceprofil Adgangskrav Uddannelsens varighed

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i statistik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED STUDIEORDNING FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSERNE VED DET TEKNISKE FAKULTET DEN 11. MARTS 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, normering og struktur...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 7

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 7 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I KONSTRUKTIONSTEKNIK

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I KONSTRUKTIONSTEKNIK Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I KONSTRUKTIONSTEKNIK Master of Science in Structural Engineering Studieordning 2013, Version

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i konservering ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i konservering ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i konservering ved for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2019 Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Oplevelsesdesign - Aalborg 5 respondenter 22 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 23% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

2010 -studieordning for kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

2010 -studieordning for kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet 2010 -studieordning for kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2010 og finder

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Side 1 af 9 Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation Et erhvervsøkonomisk tilvalg SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Odense og Århus Fra 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Revideret april 2012, august 2011, jf. studieordningens 21. Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Master i projekt- og innovationsledelse

Master i projekt- og innovationsledelse INNOVATIONSLEDELSE Master i projekt- og innovationsledelse Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 1 MPI folder.indd 1 09/01/2019 14.33 INNOVATIONSLEDELSE 2 MPI folder.indd

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I E V I D E N S K A B August 1997 Senest revideret august 2007 2 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere