NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet"

Transkript

1 Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling KL, Børne- og Kulturkontoret og Økonomisk Sekretariat KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Formålet med dette notat er at udarbejde et fælles arbejdsnotat med beskrivelse af udviklingen de seneste 10 år i dagtilbud oprettet i henhold til henholdsvis Serviceloven og Folkeskoleloven. Hovedområderne vil være beskrivelse af enhedsudgifterne på de enkelte institutionstyper og samlet. Endvidere beskrives udviklingen i normeringer på dagtilbudsområderne. Endeligt beskrives udviklingen i ventelister og dækningsgrader. I valg af analyseområder og opgørelsesmetoder har arbejdsgruppen blandt andet skelet til lignende opgørelser andre steder, herunder i Udfordringer og muligheder den kommunale økonomi frem mod 2010 (Finansministeriet, KL m.fl., maj 2002). Tlf Fax Side 1/1 1. Hovedkonklusioner Arbejdsgruppen kan drage følgende konklusioner om udviklingen for børn, personale og brugere af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger (SFO): Der konstateres et fald i enhedsudgifter Bruttodriftsudgifterne pr. barn er samlet set faldet med 3,4 procent fra 1991 til 2001 for daginstitutioner under serviceloven. For SFO under folkeskoleloven er faldet på 5,3 procent. Der konstateres stigninger i antallet af børn pr. voksen Der er op til 13 procent flere børn pr. voksen i 2002 sammenlignet med 1992.

2 Denne udvikling kan også udtrykkes ved, at der i 2002 er flerpassede børn. De udgøres af flerpassede i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, i integrerede institutioner og i SFO (jf. tabel 4, 5 og 6). Det skal i forlængelse heraf undersøges nærmere, hvad der forklarer, at udviklingerne i enhedsudgifter og i normeringer ikke forløber i samme takt og med samme niveau. Herunder vil der særligt blive fokuseret på ændringer i lønudgifter og evt. lønstigninger for personalegrupperne i dagtilbud. Der konstateres et fald i antallet af på børn på ventelister fra i 1992 til i 2002, samt en stigning i dækningsgraderne. 2. Metode og datagrundlag Antal indskrevne børn i daginstitutioner, antal beskæftigede samt udviklingen i dækningsgraderne er tal fra Danmarks Statistik (Den sociale ressourceopgørelse). Tallene omfatter hele landet, dvs. primærkommunerne inkl. København og Frederiksberg. I den sociale ressourceopgørelse opgøres henholdsvis antal indskrevne og antal beskæftigede i en given uge i marts måned. Bruttodriftsudgifterne vedrørende dagpasning er fra de kommunale regnskaber. Antal børn på venteliste er udarbejdet på baggrund af KL s ventelisteopgørelser og dækker alene KL-kommunerne. Hertil kommer, at arbejdsgruppen ifm. validering har benyttet statistikker fra hhv. Danmarks Statistiks opgørelse af kommunale personalebudgetter, Det fælleskommunale Løndatakontor (FLD) og Undervisningsministeriet. Vedrørende skolefritidsordninger er der kun medtaget kommunale SFO. Det vil sige eksklusiv private SFO i både opgørelsen af bruttodriftsudgifter, personaleforbrug og antal indskrevne. Med hensyn til opgørelsen af personaleforbruget er der nogle dataproblemer, som primært knytter sig til opgørelses- og indsamlingsmetoden. For det første har Danmarks Statistik indført en ny indsamlingsmetode fra 2001, så opgørelsen af personaletal sker ud fra amters og kommuners indberetninger til kommunal lønstatistik. Oplysningerne suppleres med indberetningsskemaer for private institutioner, der ikke er omfattet af den kommunale lønanvisning. Tidligere blev personaleoplysningerne udelukkende indhentet ved brug af indberetningsskemaer. 2

3 Derudover er opdelingen efter arbejdsfunktion ændret, således at arbejdsfunktionerne fra 2001 er opdelt i følgende tre grupper: Ledelse og administration, pædagogisk arbejde og omsorg m.v. og hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.). Til og med 2000 var opdelingen af arbejdsfunktionerne foretaget efter en anden definition med følgende grupper: Uddannet personale, ikke-uddannet personale (de to grupper udgør tilsammen personale beskæftiget med børn) og øvrigt personale. Danmarks Statistik har i en længere periode ikke opgjort tal for beskæftigede i skolefritidsordninger. For at validere oplysningerne har arbejdsgruppen udarbejdet en overordnet sammenligning af beskæftigelsesudviklingen på dagtilbudsområdet (inkl. SFO). Sammenligningen sker mellem data opgjort af Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og FLD s overenskomststatistik over BUPL s og PMF s ansatte i den kommunale sektor. Det skal understreges, at statistikkerne afviger med hensyn til, hvad der indholdsmæssigt opgøres. Det er alene undersøgt, om udviklingerne forløber ensartet ved anvendelse af forskellige statistikkilder. Sammenligningerne viser, at der er overensstemmelse mellem udviklingen i beskæftigelsen eller personaleforbruget på tværs af de forskellige statistikkilder i perioden Det gælder også fra 2001, hvor Danmarks Statistiks ressourceopgørelse af daginstitutionspersonalet bygger på en ny indberetningsform. 3. Beregning af enhedsudgifter på dagtilbudsområdet I tabel 1 ses udviklingen i kommunernes bruttodriftsudgifter pr. indskrevet i daginstitutionerne opgjort i faste priser. Figur 1 viser den indekserede udvikling grafisk. Der er anvendt bruttodriftsudgifter for at undgå, at ændringer i forældrebetalingsandelen skal påvirke beregningen. Tabel 1: Bruttodriftsudgifter pr. indskrevet (hele landet, 2001-p/l)) Vuggestuer Børnehaver Integr. inst Fritidshjem Dagtilbud i alt Note: Ekskl. amtslige institutioner. Kilde: Danmarks Statistik (Den sociale ressourceopgørelse) samt de kommunale regnskaber. Nedenstående figur viser den samme udvikling blot er tallene her indekserede, hvor bruttodriftsudgiften pr. indskrevet i 1991 er sat lig med

4 Figur 1: Udvikling i bruttodriftsudgifter pr. indskrevet (1991=100) Vuggestuer Børnehaver Integr. inst. Fritidshjem Dagtilbud i alt Af tabellen og figuren fremgår det, at: Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i vuggestuer er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 5,5 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 4,4 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 1,1 procent. Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i børnehaver er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 0,3 procent. o Fra 1991 til 1996 sker en stigning på 0,8 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 1,0 procent. Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i aldersintegrerede institutioner er i perioden 1991 til 2001 steget fra til svarende til 3,0 procent. 1 o Fra 1991 til 1996 sker en stigning på 0,2 procent. o Fra 1996 til 2001 sker en stigning på 2,9 procent. Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i fritidshjem er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 17,9 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 6,0 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 12,7 procent. 1 Med hensyn til udviklingen i enhedsudgifter og normeringer i aldersintegrerede institutioner se afsnit 6. 4

5 Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet uanset institutionstype er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 3,4 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 2,1 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 1,3 procent. 4. Beregning af enhedsudgifter vedr. skolefritidsordninger I dette afsnit vises udviklingen i bruttodriftsudgifter pr. indskrevet i skolefritidsordninger både i 2001-p/l og som indeks med 1991 lig med 100. Tabel 2: Bruttodriftsudgifter pr. indskrevet i skolefritidsordninger (hele landet, 01-p/l)) SFO = ,0 99,7 93,5 93,5 91,6 91,9 90,7 90,7 93,3 94,9 94,7 Note: Ekskl. private SFO. Kilde: Danmarks Statistik (Den sociale ressourceopgørelse) samt de kommunale regnskaber. I perioden fra 1991 til 2001 falder bruttodriftsudgifterne for skolefritidsordninger oprettet i henhold til folkeskoleloven fra til svarende til 5,3 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 8,1 procent. o Fra 1996 til 2001 sker en stigning på 3,0 procent. 5. Udvikling i antal børn pr. voksen En analyse af udviklingen i normeringen kan vise, hvordan forholdet mellem antal indskrevne børn og antallet af voksne (beskæftiget personale) ændrer sig. Der er forskellige opgørelser af kommunernes personaleforbrug i tilknytning til dagtilbud. I daginstitutioner og skolefritidsordninger er det hovedsageligt uddannede pædagoger og ufaglærte pædagogmedhjælpere, der finder beskæftigelse, men der findes også andre personalegrupper. Danmarks Statistiks sondrer i deres opgørelser mellem personale beskæftiget med børn og det samlede antal ansatte. Samlede antal ansatte omfatter hjælpefunktioner som f.eks. køkken- og rengøringspersonale mv., vikarer og jobtræningsansatte, samt personale med ledelsesfunktioner. Forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne - normeringer - kan enten opgøres som Antal børn pr. ansat (inkl. eller ekskl. vikarer og jobtræningsansatte) Antal børn pr. ansat beskæftiget med børn 5

6 Antal børn pr. pædagog De forskellige opgørelser giver i sagens natur forskellige resultater, og de belyser i varierende grad forskellige problemstillinger. Arbejdsgruppen har valgt et normeringstal, der omfatter ansatte beskæftiget med børn. I figuren nedenfor er udviklingen i normeringer vist for tiåret Figur 2: Personalenormeringer (antal indskrevne børn i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede) i 1992 og 2002 Normeringer, 1992 og 2002 Børn pr ansat beskæftiget m. børn 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 13,4 5 11,9 0 9,37 8,34 7,08 6,42 5,84 5,83 3,19 3,37 Vuggestue Børnehave Int. inst. Fritidshjem SFO Kilde: Se tabel 4. Figuren viser at: Antallet af børn pr. voksen i vuggestuer er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 3,19 til 3,37 svarende til 5,7 procent. Antallet af børn pr. voksen i børnehaver er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 6,42 til 7,08 svarende til 10,2 procent. Antallet af børn pr. voksen i integrerede institutioner er i perioden fra 1992 til 2002 faldet fra 5,84 til 5,83 svarende til 0,001 procent. Antallet af børn pr. voksen i fritidshjem er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 8,34 til 9,37 svarende til 12,4 procent. Antallet af børn pr. voksen i SFO er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 11,90 til 13,45 svarende til 13,0 procent. Udviklingen i normeringerne viser altså, at der for fire ud af fem institutionstyper er flere børn pr. ansatte i 2002 sammenlignet med Kun i integrerede institutioner kan der umiddelbart konstateres et fald i antallet af børn pr. voksen. Denne konstatering er dog netop kun umiddelbar. Der 6

7 knytter sig nemlig et særligt forhold til normeringen for de integrerede institutioner. Der er således sket en forskydning i børnenes alderssammensætning i denne institutionstype, således at børnene i gennemsnit er blevet yngre i de integrerede institutioner. Dette forhold tager arbejdsgruppen højde for i næste afsnit. 6. Aldersfordeling af indskrevne børn i de forskellige institutionstyper Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skolefritidsordninger er dagtilbud, hvor der typisk er indskrevet børn i en bestemt aldersgruppe. I vuggestuerne er børnenes alder typisk fra ½ til 2 år. I børnehaver er de typisk fra 3 til 5 eller 6 år gamle, mens SFO-børnene typisk er 6 til 9 år gamle. Hertil kommer, at der i fritidshjem og SFO er også er indskrevet årige i et mindre omfang. I de integrerede institutioner varierer alderssammensætningen i højere grad. Således har kommunerne indskrevet børn i alderen ½ til 9 år, og i et mindre omfang også årige. Særlige forhold gør sig derfor gældende, når udviklingen i forholdet mellem antal børn og antal voksne ønskes belyst. Pointen er, at eksempelvis børn i vuggestuealderen typisk kræver mere voksentid end børn i skolealderen. Normeringsopgørelsen i ovenstående afsnit viser en næsten ens normering i integrerede institutioner på 5,84 og 5,83 i henholdsvis 1992 og Og dermed på papiret den samme voksentid pr. barn. I samme periode er der dog sket en forskydning i alderssammensætningen. Tabel 3 viser således, at der fra 1992 til 2002 er sket en forskydning i aldersfordelingen i de integrerede institutioner. Tabel 3: Aldersfordeling i integrerede institutioner, 1992 og andel 2002 andel 0-2 årige , , årige , , årige , ,229 i alt i int. inst , ,000 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger. På baggrund af tabel 3 kan der konkluderes følgende: I 2002 er andelen af 0-2 årige steget med 4,1 procentpoint, således at gruppen udgør 20,6 procent af de indskrevne mod 16,5 procent i I 2002 er andelen af 3-5 årige steget med 3,5 procentpoint, således at gruppen udgør 56,5 procent af de indskrevne mod 53,0 procent i

8 I 2002 er andelen af 6 årige og ældre faldet med 7,6 procentpoint, således at gruppen udgør 22,9 procent af de indskrevne mod 30,5 procent i Denne forskydning i aldersgruppernes relative fordeling har som sagt konsekvenser for forståelsen af udviklingen i normeringerne og enhedsudgifterne i integrerede institutioner. Arbejdsgruppen har derfor valgt at supplere analysen af udviklingen i normeringen for de integrerede institutioner med en model, der tager højde for aldersforskydningen i de integrerede institutioner. Normeringsændringer og beregning af flerpassede børn Nedenstående tabel 4 belyser, hvordan den konstaterede udvikling i normeringerne kan udtrykkes som et antal flerpassede børn. Flerpassede børn er således et tal for, hvor mange børn personalet passer ekstra i 2002 som følge af udviklingen i normeringer. Altså hvor mange ekstra børn der bliver passet i 2002, givet at 1992-normeringen var gældende. Tabel 4: Udvikling i antal indskrevne børn og fuldtidsbeskæftigede i dagtilbud (hele landet) Institution Indskrevne børn Fuldtidsbeskæftigede Normering Antal børn der kunne passes Flerpassede i 1992 i 2002 børn Vuggestue , Børnehave , Integrerede inst ,8* * Fritidshjem , I alt Note: Antal fuldtidsbeskæftigede er ekskl. løse vikarer og langtidsledige (personer i jobtræning). Opgørelsen omfatter kun personale beskæftiget med børn. Opgørelsen omfatter amtskommunale institutioner. *) Normeringen og antallet af færre-passede i integrerede institutioner skal ses i lyset af bemærkningerne om forkydninger i alderssammensætningen over tiåret i den institutionstype, jf. tabellerne 3 og 5. Kilde: Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger 1993 og 2002 samt særkørsel af april 2003 fra Damarks Statistik vedrørende personalet 2002 (foreløbig opgørelse). Normeringsudviklingen fra 1992 til 2002 betyder: At de 5675 ansatte i vuggestuer i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer børn med 2002-normeringen. Det er 1025 flerpassede børn svarende til 5,7 procent flere børn pr. ansat. 8

9 At de ansatte i børnehaver i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer børn med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 10,2 procent flere børn pr. ansat. At de ansatte i fritidshjem i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 12,4 procent flere børn pr. ansat. At de ansatte der tilsammen er i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og fritidshjem i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 5,8 procent flere børn pr. ansat. For de integrerede institutioner er der tilsvarende 121 færre passede børn. Det reelle billede af udviklingen fremkommer først, når der tages højde for forskydningen i alderssammensætningen. Derfor anvender arbejdsgruppen nedenstående model som den fremstår i tabel 5. I modellen tages der udgangspunkt i de institutions- og aldersspecifikke normeringer for hhv. vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, som fremgik af figur 2. Tabel 5: Model for udregning af flerpassede børn i integrerede institutioner vægtet i forhold til forskydning i alderssammensætningen (antal og andele) Personalebehov ved institutionsspecifikke normeringer Personalefordeling (pba. faktisk personale) Implicitte normeringer i integrerede inst. Personalebehov (pba. indskrevne børn) Kunne passe Passer Personalefordeling (pba. faktisk personale) Flerpassede årige (vg.norm) 3.508, ,9 3, , , årige (bh.norm) 5.582, ,8 6, , , årige (frit.norm) 2.476, ,4 8, , , I alt , , , , Note: Beregninger pba. Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger 1993 og 2002 samt særkørsel af april 2003 fra Damarks Statistik vedrørende personalet 2002 (foreløbig opgørelse). Søjlerne med personalefordeling pba. faktisk personale er beregnet som relativ fordeling med udgangspunkt i personalebehovet. Tabel 5 viser, at antallet af flerpassede børn - når der tages højde for forskydningen i alderssammensætningen - er Der er ikke tale om et absolut antal hoveder. I stedet skal tallet tages som udtryk for, hvad 9

10 antallet af flerpassede børn ville have været, hvis børnene havde været indskrevet i henholdsvis vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. 7. Udvikling i forholdet mellem børn og personaleforbrug i skolefritidsordninger På samme måde som i afsnittet ovenfor vedrørende dagtilbud beskrives i dette afsnit udviklingen i antal indskrevne børn og fuldtidsbeskæftigede i skolefritidsordninger. Tabel 6: Udvikling i antal indskrevne børn og fuldtidsbeskæftigede i skolefritidsordninger (hele landet) Institution Indskrevne børn Fuldtidsbeskæftigede Normering Antal børn der kunne passes Flerpassede i 1992 i 2002 børn SFO , Noter og kilder: Se tabel 4. Tabel 5 viser: At de ansatte i SFO er i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 13,0 procent flere børn pr. ansat. 8. Analysebehov om sammenhæng mellem udviklingerne i enhedsudgifter og i normeringer herunder lønudvikling En analyse af lønudviklingen for de største personalegrupper ansat i dagtilbud kan være med til at udfylde billedet af sammenhængen mellem udviklingen i enhedsudgifter og udviklingen i normeringer og antal flerpassede børn. Således burde en større stigning i antal flerpassede børn umiddelbart, intuitivt og alt andet lige - ske samtidigt med fald i enhedsudgifterne i tilnærmelsesvist samme omfang, da udgifterne i et stort omfang udgøres af løn til personalet. Arbejdsgruppen har konstateret, at de analyserede mål for hhv. enhedsudgifter og normeringer har et væsentligt fælleselement i kraft af løn til personalet, men at målene også er forskellige på andre punkter. Denne problemstilling har dog ligget uden for arbejdsgruppens opdrag. Arbejdsgruppen anbefaler, at KL, BUPL og PMF i fællesskab søger at afdække denne problemstilling i et fortsat analysesamarbejde med henblik på at udarbejde et notat. Arbejdsgruppen konstaterer fsva. lønudgifter, at mulige årsager eksempelvis kan være ændringer i personalets anciennitet, lønudvikling, indførelse af Ny løn, ændringer i personalesammensætningen mv. 10

11 9. Udvikling i dækningsgrader og antal børn på venteliste Der er sket en betydelig udbygning af dagtilbudsområdet i den analyserede periode fra 1992 til 2001/2002. Figur 3: Antal børn på akut venteliste i KL-kommunerne fra 1992 til Note: Der er ikke opgjort venteliste for Kilde: KL Figur 3 viser at antallet af børn på venteliste i KL-kommunerne er faldet fra knap børn i 1992 til knap i Dette svarer til et fald på 92,9 pct. Figur 4: Udvikling i dækningsgrader i perioden 1991 til Dækningsgrad i pct ½-2 årige 3-5 årige 6-9 årige Note: Ekskl. børn i privat pasningsordning Kilde: KL Det ses af figur 4, at dækningsgraderne for alle tre aldersgrupper er steget i perioden 1991 til

12 For de ½ til 2-årige er dækningsgraderne steget fra 56 pct. til 67 pct. For de 3 til 5-årige er dækningsgraderne steget fra 77 pct. til 92 pct. For de 6 til 9-årige er dækningsgraderne steget fra 45 til 79 pct. 12

13 Bilag 1 Sammenligning af personalestatistik - Danmarks Statistiks sociale ressourceopgørelse sammenholdt med DST-opgørelse af kommunale personalebudgetter, FLD s Overenkomststatistik og Undervisningsministeriets Folkeskolen i tal. Til brug for vurderinger af statistikkilder er der udarbejdet en overordnet sammenligning af beskæftigelsesudviklingen på daginstitutionsområdet (inkl. SFO) som opgjort af Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet og overenskomststatistik over BUPL s og PMF s ansatte i den kommunale sektor. Der er anvendt tal for hele landet dvs. primær- og amtskommunal sektor idet det alene har været formålet at vurdere, om de forskellige statistikkilder viser nogenlunde samme overordnede udvikling i beskæftigelse og personaleforbrug. Der er endvidere anvendt hovedtal, der f.eks. mht. ressourceopgørelsen omfatter vikarer, idet der som nænvt alene er ønsket en belysning af overensstemmelse af de helt overordnede i udviklinger. Endvidere indgår personale i klubber i ressourceopgørelsen og FLD-statistikken, men ikke i det budgetterede personaleforbrug. Der er således samlet set ikke tale om en indholdsmæssig konsistens i de forskellige opgørelser i det følgende; det er alene undersøgt om udviklingerne forløber ensartet ved andvendelse af forskellige statistikkilder. Det bemærkes endelig særskilt, at Danmarks Statistiks ressourceopgørelse ikke har opgjort personale i SFO i perioden BUPL har ved en tidligere lejlighed indhentet personaletal fra Undervisningsministeriet for skoleårene 1996/ /2000. Der er tale om planlægningstal som ministeriet har indsamlet ved starten af skoleåret og tallene er i sammenligningen indsat som korrektion af DST s tal fra ressourceopgørelsen. SFObeskæftigelsen for 2000 har DST (i Statistiske Efterretninger) selv beregnet pba. oplysninger fra Undervisningsministeriet. I korrektionen af ressourceopgørelsen er der alene foretaget en skønsmæssig tilbageregning af antallet af fuldtidsbskæftigede ved kommunale SFO (fra til ) med udgangspunkt i fordelingen på kommunale og private SFO i opgørelsen for

14 Sammenligning af personaleforbrug i perioden fra forskellige statistikkilder FLD DST, BUDP DST, RES (korr.) Anm.: Datamangel i DST-opgørelser for 1993 resp Sammenligningen viser, at der er overensstemmelse mht. udviklingen i beskæftigelsen eller personaleforbruget på tværs af de forskellige statistikkilder i perioden Det gælder også for 2001, hvor Danmarks Statistiks ressourceopgørelse af daginstitutionspersonalet bygger på en ny indberetningsform. På tværs af statistikkilderne er der overensstemmelse om, at beskæftigelsesvæksten nedbremses fra og med

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden 2007-2012 Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007

Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 2 5. oktober 2007 af Niels af Glavind Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Mindre tid til børnene Udviklingen i personalestandarden på dagtilbudsområdet 2001-2007 Resumé: Spørgsmålet om, hvorvidt personalestandarden

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere