NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet"

Transkript

1 Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling KL, Børne- og Kulturkontoret og Økonomisk Sekretariat KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Formålet med dette notat er at udarbejde et fælles arbejdsnotat med beskrivelse af udviklingen de seneste 10 år i dagtilbud oprettet i henhold til henholdsvis Serviceloven og Folkeskoleloven. Hovedområderne vil være beskrivelse af enhedsudgifterne på de enkelte institutionstyper og samlet. Endvidere beskrives udviklingen i normeringer på dagtilbudsområderne. Endeligt beskrives udviklingen i ventelister og dækningsgrader. I valg af analyseområder og opgørelsesmetoder har arbejdsgruppen blandt andet skelet til lignende opgørelser andre steder, herunder i Udfordringer og muligheder den kommunale økonomi frem mod 2010 (Finansministeriet, KL m.fl., maj 2002). Tlf Fax Side 1/1 1. Hovedkonklusioner Arbejdsgruppen kan drage følgende konklusioner om udviklingen for børn, personale og brugere af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger (SFO): Der konstateres et fald i enhedsudgifter Bruttodriftsudgifterne pr. barn er samlet set faldet med 3,4 procent fra 1991 til 2001 for daginstitutioner under serviceloven. For SFO under folkeskoleloven er faldet på 5,3 procent. Der konstateres stigninger i antallet af børn pr. voksen Der er op til 13 procent flere børn pr. voksen i 2002 sammenlignet med 1992.

2 Denne udvikling kan også udtrykkes ved, at der i 2002 er flerpassede børn. De udgøres af flerpassede i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, i integrerede institutioner og i SFO (jf. tabel 4, 5 og 6). Det skal i forlængelse heraf undersøges nærmere, hvad der forklarer, at udviklingerne i enhedsudgifter og i normeringer ikke forløber i samme takt og med samme niveau. Herunder vil der særligt blive fokuseret på ændringer i lønudgifter og evt. lønstigninger for personalegrupperne i dagtilbud. Der konstateres et fald i antallet af på børn på ventelister fra i 1992 til i 2002, samt en stigning i dækningsgraderne. 2. Metode og datagrundlag Antal indskrevne børn i daginstitutioner, antal beskæftigede samt udviklingen i dækningsgraderne er tal fra Danmarks Statistik (Den sociale ressourceopgørelse). Tallene omfatter hele landet, dvs. primærkommunerne inkl. København og Frederiksberg. I den sociale ressourceopgørelse opgøres henholdsvis antal indskrevne og antal beskæftigede i en given uge i marts måned. Bruttodriftsudgifterne vedrørende dagpasning er fra de kommunale regnskaber. Antal børn på venteliste er udarbejdet på baggrund af KL s ventelisteopgørelser og dækker alene KL-kommunerne. Hertil kommer, at arbejdsgruppen ifm. validering har benyttet statistikker fra hhv. Danmarks Statistiks opgørelse af kommunale personalebudgetter, Det fælleskommunale Løndatakontor (FLD) og Undervisningsministeriet. Vedrørende skolefritidsordninger er der kun medtaget kommunale SFO. Det vil sige eksklusiv private SFO i både opgørelsen af bruttodriftsudgifter, personaleforbrug og antal indskrevne. Med hensyn til opgørelsen af personaleforbruget er der nogle dataproblemer, som primært knytter sig til opgørelses- og indsamlingsmetoden. For det første har Danmarks Statistik indført en ny indsamlingsmetode fra 2001, så opgørelsen af personaletal sker ud fra amters og kommuners indberetninger til kommunal lønstatistik. Oplysningerne suppleres med indberetningsskemaer for private institutioner, der ikke er omfattet af den kommunale lønanvisning. Tidligere blev personaleoplysningerne udelukkende indhentet ved brug af indberetningsskemaer. 2

3 Derudover er opdelingen efter arbejdsfunktion ændret, således at arbejdsfunktionerne fra 2001 er opdelt i følgende tre grupper: Ledelse og administration, pædagogisk arbejde og omsorg m.v. og hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.). Til og med 2000 var opdelingen af arbejdsfunktionerne foretaget efter en anden definition med følgende grupper: Uddannet personale, ikke-uddannet personale (de to grupper udgør tilsammen personale beskæftiget med børn) og øvrigt personale. Danmarks Statistik har i en længere periode ikke opgjort tal for beskæftigede i skolefritidsordninger. For at validere oplysningerne har arbejdsgruppen udarbejdet en overordnet sammenligning af beskæftigelsesudviklingen på dagtilbudsområdet (inkl. SFO). Sammenligningen sker mellem data opgjort af Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og FLD s overenskomststatistik over BUPL s og PMF s ansatte i den kommunale sektor. Det skal understreges, at statistikkerne afviger med hensyn til, hvad der indholdsmæssigt opgøres. Det er alene undersøgt, om udviklingerne forløber ensartet ved anvendelse af forskellige statistikkilder. Sammenligningerne viser, at der er overensstemmelse mellem udviklingen i beskæftigelsen eller personaleforbruget på tværs af de forskellige statistikkilder i perioden Det gælder også fra 2001, hvor Danmarks Statistiks ressourceopgørelse af daginstitutionspersonalet bygger på en ny indberetningsform. 3. Beregning af enhedsudgifter på dagtilbudsområdet I tabel 1 ses udviklingen i kommunernes bruttodriftsudgifter pr. indskrevet i daginstitutionerne opgjort i faste priser. Figur 1 viser den indekserede udvikling grafisk. Der er anvendt bruttodriftsudgifter for at undgå, at ændringer i forældrebetalingsandelen skal påvirke beregningen. Tabel 1: Bruttodriftsudgifter pr. indskrevet (hele landet, 2001-p/l)) Vuggestuer Børnehaver Integr. inst Fritidshjem Dagtilbud i alt Note: Ekskl. amtslige institutioner. Kilde: Danmarks Statistik (Den sociale ressourceopgørelse) samt de kommunale regnskaber. Nedenstående figur viser den samme udvikling blot er tallene her indekserede, hvor bruttodriftsudgiften pr. indskrevet i 1991 er sat lig med

4 Figur 1: Udvikling i bruttodriftsudgifter pr. indskrevet (1991=100) Vuggestuer Børnehaver Integr. inst. Fritidshjem Dagtilbud i alt Af tabellen og figuren fremgår det, at: Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i vuggestuer er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 5,5 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 4,4 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 1,1 procent. Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i børnehaver er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 0,3 procent. o Fra 1991 til 1996 sker en stigning på 0,8 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 1,0 procent. Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i aldersintegrerede institutioner er i perioden 1991 til 2001 steget fra til svarende til 3,0 procent. 1 o Fra 1991 til 1996 sker en stigning på 0,2 procent. o Fra 1996 til 2001 sker en stigning på 2,9 procent. Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet i fritidshjem er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 17,9 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 6,0 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 12,7 procent. 1 Med hensyn til udviklingen i enhedsudgifter og normeringer i aldersintegrerede institutioner se afsnit 6. 4

5 Bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet uanset institutionstype er i perioden 1991 til 2001 faldet fra til svarende til 3,4 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 2,1 procent. o Fra 1996 til 2001 sker et fald på 1,3 procent. 4. Beregning af enhedsudgifter vedr. skolefritidsordninger I dette afsnit vises udviklingen i bruttodriftsudgifter pr. indskrevet i skolefritidsordninger både i 2001-p/l og som indeks med 1991 lig med 100. Tabel 2: Bruttodriftsudgifter pr. indskrevet i skolefritidsordninger (hele landet, 01-p/l)) SFO = ,0 99,7 93,5 93,5 91,6 91,9 90,7 90,7 93,3 94,9 94,7 Note: Ekskl. private SFO. Kilde: Danmarks Statistik (Den sociale ressourceopgørelse) samt de kommunale regnskaber. I perioden fra 1991 til 2001 falder bruttodriftsudgifterne for skolefritidsordninger oprettet i henhold til folkeskoleloven fra til svarende til 5,3 procent. o Fra 1991 til 1996 sker et fald på 8,1 procent. o Fra 1996 til 2001 sker en stigning på 3,0 procent. 5. Udvikling i antal børn pr. voksen En analyse af udviklingen i normeringen kan vise, hvordan forholdet mellem antal indskrevne børn og antallet af voksne (beskæftiget personale) ændrer sig. Der er forskellige opgørelser af kommunernes personaleforbrug i tilknytning til dagtilbud. I daginstitutioner og skolefritidsordninger er det hovedsageligt uddannede pædagoger og ufaglærte pædagogmedhjælpere, der finder beskæftigelse, men der findes også andre personalegrupper. Danmarks Statistiks sondrer i deres opgørelser mellem personale beskæftiget med børn og det samlede antal ansatte. Samlede antal ansatte omfatter hjælpefunktioner som f.eks. køkken- og rengøringspersonale mv., vikarer og jobtræningsansatte, samt personale med ledelsesfunktioner. Forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne - normeringer - kan enten opgøres som Antal børn pr. ansat (inkl. eller ekskl. vikarer og jobtræningsansatte) Antal børn pr. ansat beskæftiget med børn 5

6 Antal børn pr. pædagog De forskellige opgørelser giver i sagens natur forskellige resultater, og de belyser i varierende grad forskellige problemstillinger. Arbejdsgruppen har valgt et normeringstal, der omfatter ansatte beskæftiget med børn. I figuren nedenfor er udviklingen i normeringer vist for tiåret Figur 2: Personalenormeringer (antal indskrevne børn i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede) i 1992 og 2002 Normeringer, 1992 og 2002 Børn pr ansat beskæftiget m. børn 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 13,4 5 11,9 0 9,37 8,34 7,08 6,42 5,84 5,83 3,19 3,37 Vuggestue Børnehave Int. inst. Fritidshjem SFO Kilde: Se tabel 4. Figuren viser at: Antallet af børn pr. voksen i vuggestuer er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 3,19 til 3,37 svarende til 5,7 procent. Antallet af børn pr. voksen i børnehaver er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 6,42 til 7,08 svarende til 10,2 procent. Antallet af børn pr. voksen i integrerede institutioner er i perioden fra 1992 til 2002 faldet fra 5,84 til 5,83 svarende til 0,001 procent. Antallet af børn pr. voksen i fritidshjem er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 8,34 til 9,37 svarende til 12,4 procent. Antallet af børn pr. voksen i SFO er i perioden fra 1992 til 2002 steget fra 11,90 til 13,45 svarende til 13,0 procent. Udviklingen i normeringerne viser altså, at der for fire ud af fem institutionstyper er flere børn pr. ansatte i 2002 sammenlignet med Kun i integrerede institutioner kan der umiddelbart konstateres et fald i antallet af børn pr. voksen. Denne konstatering er dog netop kun umiddelbar. Der 6

7 knytter sig nemlig et særligt forhold til normeringen for de integrerede institutioner. Der er således sket en forskydning i børnenes alderssammensætning i denne institutionstype, således at børnene i gennemsnit er blevet yngre i de integrerede institutioner. Dette forhold tager arbejdsgruppen højde for i næste afsnit. 6. Aldersfordeling af indskrevne børn i de forskellige institutionstyper Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skolefritidsordninger er dagtilbud, hvor der typisk er indskrevet børn i en bestemt aldersgruppe. I vuggestuerne er børnenes alder typisk fra ½ til 2 år. I børnehaver er de typisk fra 3 til 5 eller 6 år gamle, mens SFO-børnene typisk er 6 til 9 år gamle. Hertil kommer, at der i fritidshjem og SFO er også er indskrevet årige i et mindre omfang. I de integrerede institutioner varierer alderssammensætningen i højere grad. Således har kommunerne indskrevet børn i alderen ½ til 9 år, og i et mindre omfang også årige. Særlige forhold gør sig derfor gældende, når udviklingen i forholdet mellem antal børn og antal voksne ønskes belyst. Pointen er, at eksempelvis børn i vuggestuealderen typisk kræver mere voksentid end børn i skolealderen. Normeringsopgørelsen i ovenstående afsnit viser en næsten ens normering i integrerede institutioner på 5,84 og 5,83 i henholdsvis 1992 og Og dermed på papiret den samme voksentid pr. barn. I samme periode er der dog sket en forskydning i alderssammensætningen. Tabel 3 viser således, at der fra 1992 til 2002 er sket en forskydning i aldersfordelingen i de integrerede institutioner. Tabel 3: Aldersfordeling i integrerede institutioner, 1992 og andel 2002 andel 0-2 årige , , årige , , årige , ,229 i alt i int. inst , ,000 Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger. På baggrund af tabel 3 kan der konkluderes følgende: I 2002 er andelen af 0-2 årige steget med 4,1 procentpoint, således at gruppen udgør 20,6 procent af de indskrevne mod 16,5 procent i I 2002 er andelen af 3-5 årige steget med 3,5 procentpoint, således at gruppen udgør 56,5 procent af de indskrevne mod 53,0 procent i

8 I 2002 er andelen af 6 årige og ældre faldet med 7,6 procentpoint, således at gruppen udgør 22,9 procent af de indskrevne mod 30,5 procent i Denne forskydning i aldersgruppernes relative fordeling har som sagt konsekvenser for forståelsen af udviklingen i normeringerne og enhedsudgifterne i integrerede institutioner. Arbejdsgruppen har derfor valgt at supplere analysen af udviklingen i normeringen for de integrerede institutioner med en model, der tager højde for aldersforskydningen i de integrerede institutioner. Normeringsændringer og beregning af flerpassede børn Nedenstående tabel 4 belyser, hvordan den konstaterede udvikling i normeringerne kan udtrykkes som et antal flerpassede børn. Flerpassede børn er således et tal for, hvor mange børn personalet passer ekstra i 2002 som følge af udviklingen i normeringer. Altså hvor mange ekstra børn der bliver passet i 2002, givet at 1992-normeringen var gældende. Tabel 4: Udvikling i antal indskrevne børn og fuldtidsbeskæftigede i dagtilbud (hele landet) Institution Indskrevne børn Fuldtidsbeskæftigede Normering Antal børn der kunne passes Flerpassede i 1992 i 2002 børn Vuggestue , Børnehave , Integrerede inst ,8* * Fritidshjem , I alt Note: Antal fuldtidsbeskæftigede er ekskl. løse vikarer og langtidsledige (personer i jobtræning). Opgørelsen omfatter kun personale beskæftiget med børn. Opgørelsen omfatter amtskommunale institutioner. *) Normeringen og antallet af færre-passede i integrerede institutioner skal ses i lyset af bemærkningerne om forkydninger i alderssammensætningen over tiåret i den institutionstype, jf. tabellerne 3 og 5. Kilde: Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger 1993 og 2002 samt særkørsel af april 2003 fra Damarks Statistik vedrørende personalet 2002 (foreløbig opgørelse). Normeringsudviklingen fra 1992 til 2002 betyder: At de 5675 ansatte i vuggestuer i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer børn med 2002-normeringen. Det er 1025 flerpassede børn svarende til 5,7 procent flere børn pr. ansat. 8

9 At de ansatte i børnehaver i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer børn med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 10,2 procent flere børn pr. ansat. At de ansatte i fritidshjem i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 12,4 procent flere børn pr. ansat. At de ansatte der tilsammen er i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og fritidshjem i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 5,8 procent flere børn pr. ansat. For de integrerede institutioner er der tilsvarende 121 færre passede børn. Det reelle billede af udviklingen fremkommer først, når der tages højde for forskydningen i alderssammensætningen. Derfor anvender arbejdsgruppen nedenstående model som den fremstår i tabel 5. I modellen tages der udgangspunkt i de institutions- og aldersspecifikke normeringer for hhv. vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, som fremgik af figur 2. Tabel 5: Model for udregning af flerpassede børn i integrerede institutioner vægtet i forhold til forskydning i alderssammensætningen (antal og andele) Personalebehov ved institutionsspecifikke normeringer Personalefordeling (pba. faktisk personale) Implicitte normeringer i integrerede inst. Personalebehov (pba. indskrevne børn) Kunne passe Passer Personalefordeling (pba. faktisk personale) Flerpassede årige (vg.norm) 3.508, ,9 3, , , årige (bh.norm) 5.582, ,8 6, , , årige (frit.norm) 2.476, ,4 8, , , I alt , , , , Note: Beregninger pba. Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger 1993 og 2002 samt særkørsel af april 2003 fra Damarks Statistik vedrørende personalet 2002 (foreløbig opgørelse). Søjlerne med personalefordeling pba. faktisk personale er beregnet som relativ fordeling med udgangspunkt i personalebehovet. Tabel 5 viser, at antallet af flerpassede børn - når der tages højde for forskydningen i alderssammensætningen - er Der er ikke tale om et absolut antal hoveder. I stedet skal tallet tages som udtryk for, hvad 9

10 antallet af flerpassede børn ville have været, hvis børnene havde været indskrevet i henholdsvis vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. 7. Udvikling i forholdet mellem børn og personaleforbrug i skolefritidsordninger På samme måde som i afsnittet ovenfor vedrørende dagtilbud beskrives i dette afsnit udviklingen i antal indskrevne børn og fuldtidsbeskæftigede i skolefritidsordninger. Tabel 6: Udvikling i antal indskrevne børn og fuldtidsbeskæftigede i skolefritidsordninger (hele landet) Institution Indskrevne børn Fuldtidsbeskæftigede Normering Antal børn der kunne passes Flerpassede i 1992 i 2002 børn SFO , Noter og kilder: Se tabel 4. Tabel 5 viser: At de ansatte i SFO er i 2002 i stedet for at passe de børn, de ville skulle have passet med 1992-normeringen i stedet passer med 2002-normeringen. Det er flerpassede børn svarende til 13,0 procent flere børn pr. ansat. 8. Analysebehov om sammenhæng mellem udviklingerne i enhedsudgifter og i normeringer herunder lønudvikling En analyse af lønudviklingen for de største personalegrupper ansat i dagtilbud kan være med til at udfylde billedet af sammenhængen mellem udviklingen i enhedsudgifter og udviklingen i normeringer og antal flerpassede børn. Således burde en større stigning i antal flerpassede børn umiddelbart, intuitivt og alt andet lige - ske samtidigt med fald i enhedsudgifterne i tilnærmelsesvist samme omfang, da udgifterne i et stort omfang udgøres af løn til personalet. Arbejdsgruppen har konstateret, at de analyserede mål for hhv. enhedsudgifter og normeringer har et væsentligt fælleselement i kraft af løn til personalet, men at målene også er forskellige på andre punkter. Denne problemstilling har dog ligget uden for arbejdsgruppens opdrag. Arbejdsgruppen anbefaler, at KL, BUPL og PMF i fællesskab søger at afdække denne problemstilling i et fortsat analysesamarbejde med henblik på at udarbejde et notat. Arbejdsgruppen konstaterer fsva. lønudgifter, at mulige årsager eksempelvis kan være ændringer i personalets anciennitet, lønudvikling, indførelse af Ny løn, ændringer i personalesammensætningen mv. 10

11 9. Udvikling i dækningsgrader og antal børn på venteliste Der er sket en betydelig udbygning af dagtilbudsområdet i den analyserede periode fra 1992 til 2001/2002. Figur 3: Antal børn på akut venteliste i KL-kommunerne fra 1992 til Note: Der er ikke opgjort venteliste for Kilde: KL Figur 3 viser at antallet af børn på venteliste i KL-kommunerne er faldet fra knap børn i 1992 til knap i Dette svarer til et fald på 92,9 pct. Figur 4: Udvikling i dækningsgrader i perioden 1991 til Dækningsgrad i pct ½-2 årige 3-5 årige 6-9 årige Note: Ekskl. børn i privat pasningsordning Kilde: KL Det ses af figur 4, at dækningsgraderne for alle tre aldersgrupper er steget i perioden 1991 til

12 For de ½ til 2-årige er dækningsgraderne steget fra 56 pct. til 67 pct. For de 3 til 5-årige er dækningsgraderne steget fra 77 pct. til 92 pct. For de 6 til 9-årige er dækningsgraderne steget fra 45 til 79 pct. 12

13 Bilag 1 Sammenligning af personalestatistik - Danmarks Statistiks sociale ressourceopgørelse sammenholdt med DST-opgørelse af kommunale personalebudgetter, FLD s Overenkomststatistik og Undervisningsministeriets Folkeskolen i tal. Til brug for vurderinger af statistikkilder er der udarbejdet en overordnet sammenligning af beskæftigelsesudviklingen på daginstitutionsområdet (inkl. SFO) som opgjort af Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet og overenskomststatistik over BUPL s og PMF s ansatte i den kommunale sektor. Der er anvendt tal for hele landet dvs. primær- og amtskommunal sektor idet det alene har været formålet at vurdere, om de forskellige statistikkilder viser nogenlunde samme overordnede udvikling i beskæftigelse og personaleforbrug. Der er endvidere anvendt hovedtal, der f.eks. mht. ressourceopgørelsen omfatter vikarer, idet der som nænvt alene er ønsket en belysning af overensstemmelse af de helt overordnede i udviklinger. Endvidere indgår personale i klubber i ressourceopgørelsen og FLD-statistikken, men ikke i det budgetterede personaleforbrug. Der er således samlet set ikke tale om en indholdsmæssig konsistens i de forskellige opgørelser i det følgende; det er alene undersøgt om udviklingerne forløber ensartet ved andvendelse af forskellige statistikkilder. Det bemærkes endelig særskilt, at Danmarks Statistiks ressourceopgørelse ikke har opgjort personale i SFO i perioden BUPL har ved en tidligere lejlighed indhentet personaletal fra Undervisningsministeriet for skoleårene 1996/ /2000. Der er tale om planlægningstal som ministeriet har indsamlet ved starten af skoleåret og tallene er i sammenligningen indsat som korrektion af DST s tal fra ressourceopgørelsen. SFObeskæftigelsen for 2000 har DST (i Statistiske Efterretninger) selv beregnet pba. oplysninger fra Undervisningsministeriet. I korrektionen af ressourceopgørelsen er der alene foretaget en skønsmæssig tilbageregning af antallet af fuldtidsbskæftigede ved kommunale SFO (fra til ) med udgangspunkt i fordelingen på kommunale og private SFO i opgørelsen for

14 Sammenligning af personaleforbrug i perioden fra forskellige statistikkilder FLD DST, BUDP DST, RES (korr.) Anm.: Datamangel i DST-opgørelser for 1993 resp Sammenligningen viser, at der er overensstemmelse mht. udviklingen i beskæftigelsen eller personaleforbruget på tværs af de forskellige statistikkilder i perioden Det gælder også for 2001, hvor Danmarks Statistiks ressourceopgørelse af daginstitutionspersonalet bygger på en ny indberetningsform. På tværs af statistikkilderne er der overensstemmelse om, at beskæftigelsesvæksten nedbremses fra og med

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING 17. oktober 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING En analyse fra Familie- og forbrugerministeriet viser, at der var indskrevet færre børn i 2005, end der skulle have

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Benchmarkinganalyse af Kolding Kommunes udgifter til dagtilbud. Af Jacob Seier Petersen og Marianne Schøler Kollin

Benchmarkinganalyse af Kolding Kommunes udgifter til dagtilbud. Af Jacob Seier Petersen og Marianne Schøler Kollin Benchmarkinganalyse af Kolding Kommunes udgifter til dagtilbud Af Jacob Seier Petersen og Marianne Schøler Kollin Disposition Analysens baggrund, formål og datakilder Sammenligningskommuner Resultater

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked

Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked KTO KTO s repræsentanter i arbejdsgruppe om analyse af lønudvikling Den 23. januar 2004 J.nr.: 5.02.25-06/4 Vedr.: Analyse af lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked 1998-2003 En arbejdsgruppe

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Dagtilbudsområdet kortlægning af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår

Dagtilbudsområdet kortlægning af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår Camilla T. Dalsgaard, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Dagtilbudsområdet kortlægning af kommunernes personaleforbrug og strukturelle vilkår Dagtilbudsområdet kortlægning af kommunernes personaleforbrug

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: BØRN OG UNGE Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Dato: 24. maj 2017 Thomas Herskind Louise Raunkjær Udviklingen på dagtilbudsområdet

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden 2007-2012 Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere