Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune"

Transkript

1 Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning Evaluering af Viborg Kommunes nuværende demografimodel Beskrivelse af model A: En ny demografimodel Udgifter i demografimodellen i demografimodellen Budgetmæssige konsekvenser af demografimodellen Beskrivelse af model B: Aktivitetsafhængig model Udgifter i den aktivitetsafhængige model i den aktivitetsafhængige model Budgetmæssige konsekvenser af den aktivitetsafhængige model Sammenligning af demografimodellernes økonomiske konsekvenser Sammenfatning Indledning Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet. En demografimodel er en model, der i budgetprocessen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer, for et sektorområdes budget efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Figur 1 Definition og afgrænsning af en demografimodel. Demografi Sektorbudget Demografimodel Ressourcefordelingsmodel Institutionsbudgetter Det fremgår af budgetforliget vedrørende budget 2014, at Viborg Byråd ønsker, at der skal udarbejdes forslag til nye demografimodeller på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet. Dette notat beskriver forslag til nye demografimodeller for dagtilbud og skoler, som Viborg Kommune selv har udarbejdet. Forslag til ny demografimodel på

2 ældreområdet er udarbejdet i samarbejde med KORA, og det er beskrevet i et særskilt notat af KORA. 2.0 Evaluering af Viborg Kommunes nuværende demografimodel Viborg Kommunes nuværende demografimodel på dagbuds- og skoleområdet følger de samme principper, som fremgår nedenfor: Budgettet reguleres med et enhedsbeløb pr. flere/færre børn. De enhedsbeløb, der anvendes, er de landsgennemsnitlige udgifter pr. barn i alderen 0-6 år og 7-16 år, som anvendes i udligningssystemet. Da udligningsbeløbene indeholder alle kommunale udgifter, der vedrører de to aldersgrupper, fratrækkes anlægsudgifter, generelle udgifter og faste udgifter. Kun negative reguleringer indarbejdes automatisk i basisbudgettet, mens positive reguleringer skal drøftes særkilt i de politiske budgetforhandlinger før de indarbejdes i budgettet. Der sker efterregulering af budgettet det efterfølgende år, hvis det faktiske børnetal afviger fra befolkningsprognosen. Udarbejdelsen af en ny demografimodel for dagtilbuds- og skoleområdet (Model A) bygger på følgende overvejelser: 1. Hovedparten af de eksisterende principper beholdes. 2. ene skal i højere grad være i overensstemmelse med de faktiske beløb, som tildeles til de decentrale enheder gennem politisk vedtagne budgettildelingsmodeller. Der skal derfor ikke anvendes landstal i den nye model. 3. Modellen skal sikre en mere præcis afgrænsning af, hvilke udgifter, der er faste, og som ikke skal reguleres efter børnetallet, og hvilke udgifter, der er variable, og som skal reguleres efter børnetallet. Der udarbejdes desuden en aktivitetsafhængig model, hvor budgettet for det kommende år, reguleres efter det faktiske indskrivningstal i det foregående år (Model B). En sådan model tager både hensyn til ændringer i børnetallet og dækningsgraden. Særligt på dagtilbudsområdet kan ændringer i dækningsgraden påvirke det faktiske indskrivningstal relativt meget. Modellen er ikke en demografimodel, idet budgettet reguleres bagudrettet og ikke fremadrettet på baggrund af en befolkningsprognose. 3.0 Beskrivelse af model A: En ny demografimodel I dette afsnit beskrives en ny demografimodel på dagtilbuds- og skoleområdet. Modellen baseres på følgende principper: Budgettet reguleres med et enhedsbeløb pr. flere/færre børn, jf. befolkningsprognosen. et består af de variable udgifter, som varierer meget tæt med børnetallet. 2

3 For dagtilbud beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. For skoler beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 6-15 år (0.-9 kl.), 16 år (10. kl.) og 6-10 år (SFO). Kun negative reguleringer af budgettet indarbejdes automatisk i basisbudgettet. Der sker efterregulering af budgettet det efterfølgende år, hvis det faktiske børnetal afviger fra befolkningsprognosen. Beregningen i den ny demografimodel kan beskrives i følgende tre trin: 1. Først bestemmes det, hvilke udgifter, der skal være med i modellen og fremskrives, når der kommer flere/færre børn. Der inkluderes kun udgifter, der er afhængige af den demografiske udvikling og således ikke faste udgifter til fx ledelse. Efterfølgende fordeles udgifterne på de relevante aldersgrupper inden for dagtilbud og skoler. 2. Andet trin er beregningen af enhedsbeløb. et er det budgetbeløb, som budgettet ændres med, når der kommer et mere eller mindre barn i de relevante aldersgrupper. et beregnes ved at dividere de udgifter, der er opgjort i beregningstrin 1, med antallet af børn i aldersgruppen. 3. Endeligt fremskrives budgettet ved at gange antallet af færre/flere børn (jf. kommunens befolkningsprognose) med enhedsbeløbene. Beregningerne, der foretages på de enkelte trin, gennemgås nedenfor i afsnit 3.1 til Udgifter i demografimodellen Udgifterne på dagtilbuds- og skoleområdet kan overordnet opdeles i tre forskellige grupper ud fra, hvor afhængige udgifterne er af ændringer i børnetallet. De variable udgifter er de udgifter, som varierer meget tæt med børnetallet fx lønudgifter til lærere og pædagoger. Disse udgifter indgår i demografimodellen. Andre udgifter er mindre afhængige af børnetallet og vil kun skulle tilpasses ved større ændringer i børnetallet. Det kan eksempelvis være udgifter til ledelse eller ejendomsudgifter, som stiger, hvis der opstår behov for at etablere nye daginstitutioner eller skoler som følge af en større stigning i børnetallet. Sådanne springvis faste udgifter indgår ikke i demografimodellen, da behovet ikke kan beregnes præcist nok i en demografimodel. Den sidste type udgifter er faste udgifter, som ingen sammenhæng har med børnetallet, og derfor ikke indgår i demografimodellen. Som det fremgår af tabel 1 og 2 er det kun de variable udgifter, der inkluderes i den nye demografimodel og dermed kun de demografiafhængige udgifter, der automatisk budgetfremskrives. 3

4 Tabel 1. Fordeling af dagtilbudsområdets budget på faste og variable udgifter (mio. kr.) Budget 2014 Samlet ramme 416,6 Faste/springvis faste udgifter: Specialområdet 36,5 Søskendetilskud/fripladser 33,1 Husleje m.m. 8,2 Ledelse 31,6 Ejendomsudgifter 15,6 Øvrig 8,1 - Faste/springvis faste udgifter i alt 133,1 = Variable udgifter (skal indgå i demografimodellen) 283,5 Den nye demografimodel inkluderer 283,5 mio. kr. svarende til 68 procent af udgifterne på dagtilbudsområdet. Modellen omfatter både udgifter til kommunale institutioner, dagpleje og private institutioner. Tabel 2: Fordeling af skoleområdets budget på faste og variable udgifter (mio. kr.) Budget 2014 Samlet ramme 840,6 - Klubområdets budget 34,4 Faste/springvis faste udgifter: Søskendetilskud/fripladser 26,8 Befordring 31,9 Mellemkommunale udgifter 29,8 Specialskoler m.m. 47,8 Ledelse 55,3 Ejendomsudgifter 26,4 Øvrig (bl.a. overførte lockout midler og kompetencepulje) 26,1 - Faste/springvis faste udgifter i alt 244,1 = Variable udgifter (skal indgå i 562,1 demografimodellen) Den nye demografimodel inkluderer 562,1 mio. kr. svarende til 67 procent af udgifterne på skoleområdet. Modellen omfatter både kommunens udgifter til folkeskoler, privatskoler og efterskoler. 3.2 i demografimodellen På dagtilbuds- og skoleområdet er udgiftsbehovet forskelligt mellem bestemte aldersgrupper, da der gives forskellige tilbud til bestemte aldersgrupper. Næste trin er derfor at fordele de variable (demografiafhængige) udgifter på de relevante aldersgrupper. Herefter beregnes enhedsbeløbet ved at dividere de fordelte udgifter med det aktuelle børnetal. ene udtrykker således det eksisterende budget pr. barn i de relevante aldersgrupper. De beregnede enhedsbeløb fremgår af tabel 3 og 4. 4

5 Tabel 3. Beregning af enhedsbeløb på dagtilbudsområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) pr. 1/ år år I alt Til sammenligning er enhedsbeløbet i den nuværende demografimodel kr. pr. 0-6-årig. Tabel 4. Beregning af enhedsbeløb på skoleområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) pr. 1/ år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt Til sammenligning er enhedsbeløbet i den nuværende demografimodel kr. pr årig. et er større i den nuværende model, da udgifter til skole og SFO er samlet i samme enhedsbeløb. Den nuværende model inkluderer desuden flere springvist faste udgifter i enhedsbeløbet. 3.3 Budgetmæssige konsekvenser af demografimodellen De budgetmæssige konsekvenser for dagtilbudsområdet og skoleområdet beregnes i demografimodellen ved at gange enhedsbeløbene i tabel 3 og 4 med befolkningsudviklingen i de enkelte aldersgrupper. Tabel 5. Beregning af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2015 pr. 1/ pr. 1/ Ændring i antal børn Ændret budget i år år I alt Tabellen viser, at dagtilbudsområdet skal fratrækkes 7,9 mio. kr. i budget 2015, da der er 191 færre børn end i Tabel 6. Beregning af demografiregulering på skoleområdet i 2015 pr. 1/ pr. 1/ Ændring i antal børn Ændret budget i år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt

6 Tabellen viser, at skoleområdet skal tildeles 6,1 mio. kr. i 2015 pga. flere børn i aldersgrupperne 6-15 år og 6-10 år. 4.0 Beskrivelse af model B: Aktivitetsafhængig model Model B er en aktivitetsafhængig model, hvor budgettet for det kommende år reguleres efter det faktiske indskrivningstal i det foregående år. Modellen tager både hensyn til ændringer i børnetallet og dækningsgraden, idet den baserer sig på de faktiske indskrivningstal. Særligt på dagtilbudsområdet kan ændringer i dækningsgraden påvirke det faktiske indskrivningstal relativt meget år for år. Modellen er ikke en demografimodel, idet budgettet reguleres bagudrettet og ikke fremadrettet på baggrund af en befolkningsprognose. Modellen anvender følgende principper: Budgettet for det kommende år reguleres efter det faktiske indskrivningstal i det forgående år. et består af de variable udgifter, som varierer meget tæt med børnetallet. For dagtilbud beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. For skoler beregnes enhedsbeløb for aldersgrupperne 6-15 år (0.-9 kl.), 16 år (10. kl.) og 6-10 år (SFO). Kun negative reguleringer indarbejdes automatisk i basisbudgettet. Demografimodellen, Model A, kan anvendes til beregning af budgettet i overslagsårene (et år forsinket). Beregningerne i modellen kan beskrives i følgende tre trin: 1. Trin 1 svarer helt til model A. Det bestemmes således først, hvilke udgifter, der skal være med i modellen. Der inkluderes kun udgifter, der er afhængige af den demografiske udvikling og således ikke faste udgifter til fx ledelse. 2. Andet trin er beregningen af enhedsbeløb. et er det budgetbeløb, som budgettet ændres med, når der kommer flere/færre børn i de relevante aldersgrupper. et vil afvige fra model A, idet model B anvender det faktiske antal indskrevne børn fremfor børnetallet i befolkningsprognosen. et beregnes ved at dividere de udgifter, der blev opgjort i beregningstrin 1, med det faktiske antal indskrevne børn i perioden juni 2012 til maj Endeligt fremskrives budgettet ved at gange antallet af færre/flere børn med enhedsbeløbene. Beregningerne, der foretages på de enkelte trin, gennemgås nedenfor i afsnit 4.1 til Udgifter i den aktivitetsafhængige model Udgifterne på dagtilbuds- og skoleområdet kan overordnet opdeles i tre forskellige grupper ud fra, hvor afhængige udgifterne er af ændringer i antallet af indskrevne børn. Svarende til model A er det kun de variable udgifter, der inkluderes i model B. Opgørelsen af faste/springvis faste og variable udgifter ses i tabel 1 og 2. 6

7 4.2 i den aktivitetsafhængige model På både dagtilbuds- og skoleområdet er udgifterne afhængige af antallet af børn i nogle bestemte aldersgrupper. Næste trin er derfor at fordele de variable udgifter på de relevante aldersgrupper. Herefter beregnes enhedsbeløbet ved at dividere de fordelte udgifter med det faktiske antal indskrevne børn. ene udtrykker således det eksisterende budget pr. barn i de relevante aldersgrupper. De beregnede enhedsbeløb fremgår af tabel 7 og 8. Tabel 7. Beregning af enhedsbeløb på dagtilbudsområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) juni 2012 til maj år år I alt Til sammenligning er enhedsbeløbet for 0-2-årige kr. i den nye demografimodel (model A), jf. tabel 3. et er lavere i den nye demografimodel, da den medtager alle 0-årige, som har en væsentlig lavere dækningsgrad. Den aktivitetsafhængige model har et højere enhedsbeløb, da den baserer sig på de faktiske indskrivningstal fremfor på alle børn i aldersgrupperne. Tabel 8. Beregning af enhedsbeløb på skoleområdet Variabelt budget 2014 (demografiafhængigt) pr. 1/ år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt Budgetmæssige konsekvenser af den aktivitetsafhængige model De budgetmæssige konsekvenser for dagtilbudsområdet og skoleområdet beregnes i den aktivitetsafhængige model ved at gange enhedsbeløbene i tabel 7 og 8 med ændringen i det faktiske indskrivningstal. Tabel 9. Beregning af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2015 juni 2012 til maj 2013 juni 2013 til maj 2014 Ændring i antal børn Ændret budget i år år I alt Tabellen viser, at dagtilbudsområdet skal fratrækkes 7,5 mio. kr. i budget 2015, da der er 139 færre børn. 7

8 Tabel 10. Beregning af demografiregulering på skoleområdet i 2015 pr. 1/ pr. 1/ Ændring i antal børn Ændret budget i år (0.-9. klasse) år (10. klasse) år (SFO) I alt Tabellen viser, at skoleområdet skal tildeles 5,7 mio. kr. i 2015 pga. flere børn i aldersgrupperne 6-15 år og 6-10 år. 5.0 Sammenligning af demografimodellernes økonomiske konsekvenser I dette afsnit sammenlignes de to nye demografimodeller med den nuværende demografimodel. Tabel 10. Budgetmæssige konsekvenser af demografimodeller for dagtilbud Model A Ny demografimodel Model B Aktivitetsafhængig model Nuværende model * * * * Model A er anvendt til beregning af overslagsårene. Beløbene indgår et år forsinket i overslagsårene, da model B tildeler budget på baggrund af de faktiske indskrivningstal et år forsinket. Forskellen mellem den nye demografimodel og den nuværende demografimodel skyldes primært, at de 6-årige medregnes under skoler i den ny model og under dagtilbud i den nuværende model. Antallet af 6-årige forventes at stige med 46 børn fra 2014 til 2015, hvorefter det er faldende i perioden Det vurderes, at det giver størst præcision at medregne de 6-årige i skoledelen. En opgørelse pr. 1/ viser, at der på det tidspunkt gik årige i skole, hvilket ligger meget tæt på befolkningstallet på årige pr. 1/ Tabel 11. Budgetmæssige konsekvenser af demografimodeller for skoler Model A Ny demografimodel Model B Aktivitetsafhængig model Nuværende model * * *

9 * Model A er anvendt til beregning af overslagsårene. Beløbene indgår et år forsinket i overslagsårene, da model B tildeler budget på baggrund af de faktiske indskrivningstal et år forsinket. Forskellen mellem den nye demografimodel og den nuværende demografimodel skyldes primært, at den nye model medregner de 6-årige under skoler. 6.0 Sammenfatning Den nye demografimodel (model A) anvender mere præcise enhedsbeløb end den nuværende demografimodel, da enhedsbeløbene er blevet yderligere aldersopdelte. Desuden er enhedsbeløbene mere i overensstemmelse med de budgettildelingsmodeller som anvendes på dagtilbuds- og skoleområdet. Den aktivitetsafhængige model (model B) afviger fra de to andre modeller ved, at den tildeler budget på baggrund af de faktiske indskrivningstal et år tilbage. Styrken ved den aktivitetsafhængige model er, at den hænger tæt sammen med den ressourcetildelingsmodel, som anvendes på dagtilbudsområdet. Modellen sikrer desuden, at budgettet både reguleres som følge af ændrede dækningsgrader og ændret demografi. Modellens svaghed er, at den er bagudrettet og ikke regulerer budgettet fremadrettet på baggrund af befolkningsprognosen. Modellen kan med fordel kombineres med model A, så model A bruges til at budgettere overslagsårene. Hverken model A, B eller den nuværende demografimodel indeholder efterregulering af budgettet i det indeværende år. Hvis børnetallet i løbet af et år kommer til at afvige væsentligt fra befolkningsprognosen, sker der ikke en tilpasning af dagtilbudsområdets eller skoleområdets budget. En automatisk efterreguleringsmekaniske ville sikre, at enhedsbeløbet pr. barn holdes, men omvendt ville det kunne skabe en finansieringsmæssig usikkerhed. 9

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet?

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet? Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune KORA temamøde Hvordan

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Budgetlægning på ældreområdet

Budgetlægning på ældreområdet Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro Budgetlægning på ældreområdet Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb Publikationen Budgetlægning på ældreområdet kortlægning

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller

Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 4 - Analyse af sociale udgiftsbehov og demografimodeller Notatet redegør for delresultater og status vedr. analysen, der blev igangsat

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Indhold. Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud. Økonomi Fællesforvaltning. Rapport fra arbejdsgruppen til styregruppen

Indhold. Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud. Økonomi Fællesforvaltning. Rapport fra arbejdsgruppen til styregruppen Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 2. april 2012 Sagsbehandler Lene Andersen/ Anders Rathleff Hansen Telefon direkte 76 16 10 51 Sagsid 2012-3805 Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud

Læs mere

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur.

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 SAMMENFATNING OG RESULTATER... 3 3 GENNEMGANG

Læs mere

Eftersyn af basisbudgettet

Eftersyn af basisbudgettet Eftersyn af basisbudgettet Sag: 00.30.00-Ø00-2-13 20-3-2014 Indledning Hvert år foretages en række tekniske ændringer til næste års basisbudget. Tekniske ændringer skal være ufravigelige, dokumenterbare

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Prognoser for Hørsholm Kommune for 2015 og frem 1 1. Prognosen 3 2. Forudsætninger for prognosen 3 2.1 Forventet boligudbygning for Hørsholm Kommune 4 2.2 Indflytningsmønstre for

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017 Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere