Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID"

Transkript

1 Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit til afprøvning. 1.2 Hvor dækkes Forsikringen omfatter alene skader eller ansvar for skader, der er indtruffet i Danmark. 1.3 Hvad dækkes Forsikringen omfatter motordrevne køretøjer og knallerter, påhængsvogne, sidevogne samt påhængsredskaber tilhørende: a) Forsikringstagerens kunder. Det er en betingelse, at køretøjet er overladt forsikringstageren som et led i dennes på policen angivne virksomhed, herunder til afhentning fra eller udbringning til kunder, andre reparatører m.v. til prøve og demonstrationskørsel eller lignende. Forsikringen omfatter alene kørsel, der er et led i nævnte virksomhed, og som ikke tillige tjener andre formål, såsom anden forretningskørsel, lystkørsel, transport af varer eller personer o.s.v. Det er en betingelse, at køretøjet ikke i skadeøjeblikket burde være forsynet med prøvenummerplader. Ovennævnte bestemmelser omfatter også køretøjer, der er solgt af forsikringstageren, men endnu ikke overgivet køberen. Forsikringen dækker dog ikke ud over 3 uger fra registreringsdatoen (for så vidt angår ikkeregistreringspligtige køretøjer dog 3 uger fra salgsdatoen). b) Forsikringstageren selv. 1. Ikke-registrerede køretøjer (herunder dog ikke knallerter), der alene er beregnet til salg og ikke tillige tjener andre formål, såsom udleje, udlån eller som udfylder noget kørselsbehov hos forsikringstageren. Det er en betingelse, at køretøjet ikke i skadeøjeblikket var eller burde være registreret, dækket ved særlig lovpligtig ansvarsforsikring eller burde være forsynet med prøvenummerplader. 2. Køretøjer, der er købt af forsikringstageren, men fortsat registreret i sælgerens navn. Forsikringen dækker dog kun i en periode af højest 3 uger fra datoen for køretøjets faktiske overgivelse til forsikringstageren. 1.4 Hvad dækkes ikke Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade: a) der omfattes af en for det pågældende køretøj tegnet forsikring, b) der er eller ville være omfattet af en for virksomheden tegnet erhvervsansvarsforsikring, transportforsikring eller anden forsikring, c) sket under anvendelse af køretøjet i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører, d) sket under kap- eller væddeløbskørsel, afprøvning af køretøjet hertil samt enhver kørsel på bane eller andet til formålet afspærret område, e) på ting - bortset fra de under pkt a) nævnte køretøjer - der er i varetægt hos forsikringstageren og de hos denne ansatte, f.eks. til lån, leje, opbevaring, transport, reparation el. lign. f) for hvilken andre virksomheder (underentreprenører) bærer risikoen eller kan ifalde ansvar, g) opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi. 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID 2.1 Ændringer i risikoen Præmien beregnes på grundlag af virksomhedens art, samt efter antal beskæftigede personer (excl. virksomhedens ejer samt personer, der alene er beskæftiget med kontor- og lagerarbejde). Den i policen anførte præmie er baseret på de i begæringen angivne oplysninger. Forsikringstageren har pligt til at give meddelelse om ændringer til selskabet, der herefter ændrer præmien i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende tarif. I tilfælde af at den forsikrede virksomhed flytter, eller der sker ændring i virksomhedens karakter, skal der snarest ske anmeldelse til selskabet, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter den til enhver tid gældende tarif.

2 2.2 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved påkrav og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Selskabet er berettiget til sammen med præmien - og udover denne - at opkræve et ekspeditionsgebyr, samt i givet fald et incassogebyr. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse. Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning. 2.3 Indeksregulering Præmien reguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte løntal for industriens arbejdere. Ophører udgivelsen af det ovenfor nævnte løntal, eller ændres grundlaget for dets beregning, er selskabet berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. 2.4 Opsigelse af forsikringen Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til en hovedforfaldsdag. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af siderne, indtil 1 måned efter skadens afslutning, opsiges med 14 dages skriftlig varsel. 3 FORHOLD I SKADETILFÆLDE 3.1 Skadeanmeldelse Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve køretøjet skal der, foruden til selskabet, omgående ske anmeldelse til politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes. 3.2 Skadens opgørelse Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb. 3.3 Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt eventuelle forringelser af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Reparation, som kan udføres på den pågældendes eget værksted skal udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Reparation finder ikke sted, hvis de af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænser herved overskrides. Skaden afgøres da ved kontant erstatning. 3.4 Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at selskabet har modtaget skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling jvf. dog næste afsnit Nyværdierstatning Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. 3.5 Nyværdierstatning For personvogne registreret til privat personkørsel (herunder rejse- og skolevogn) har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang, som for den skaderamte - under forudsætning af: a) at skaden indtræffer inden for det første år efter første registrering, b) at den skaderamte vogn var fabriksny ved denne registrering, c) at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50 % af vognens nyværdi på skadetidspunktet. Tilsvarende regler anvendes for uregistrerede, fabriksnye personvogne. Den skaderamte vogn tilfalder selskabet. 3.6 Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af selskabet, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje, betaler selskabet ud over den køretøjet evt.

3 påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. 3.7 Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31/ med senere ændringer betales ikke af selskabet, idet forsikringstageren i tilfælde hvor reparation foretages på eget værksted, ikke skal beregne merværdiafgift, og i tilfælde, hvor reparation udføres på fremmed værksted eller ved kontanterstatning, kan medregne merværdiafgiftsbeløb som indgående afgift. 3.8 Voldgift Såvel forsikrede som selskabet er berettiget til at forlange tabets størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger èn. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten. Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet ved voldgiften. 4 MOTORANSVARSFORSIKRING 4.1 Hvad dækkes Ansvarsforsikringen dækker den sikredes ansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. 4.2 Forsikringssummer. Forsikringen dækker i Danmark med de i færdselsloven foreskrevne summer for ansvarsforsikring. 4.3 Hvad dækkes ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: Skade på ting tilhørende forsikringstageren eller brugeren Skade på førerens person og ting. Ansvar for skader der er omfattet af Lov om Fragtaftaler ved International Vejtransport. Ansvar for skade på tilkoblet køretøj. 4.4 Regres Selskabet har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, j.v.f. Fædselslovens 108 stk. 2 Udlejes motorkøretøjet uden fører i strid med de af justitsministeriet fastsatte bestemmelser, er selskabet forpligtet til at gøre regres, hvis en skade har medført udgifter for selskabet, medmindre det godtgøres, at skadens indtrædeneller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne. 5 KASKOFORSIKRING 5.1 Hvad dækkes. Kaskoforsikringen dækker bortset fra nedennævnte tilfælde enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri, såfremt det uden for virksomhedens normale forretningstid er aflåset eller hensat på aflåset plads. Ud over selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør og værktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj. En transistorradio er dækket så længe den er monteret i køretøjet. 5.2 Forsikringssum. Kaskoforsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi ved skadetilfælde, dog højst med den på policen anførte sum. 5.3 Selvrisiko Under kaskoforsikringen gælder ved enhver skade, den selvrisiko der fremgår af Deres police 5.4 Undtagelser. Kaskoforsikringen omfatter ikke: a) skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.) medmindre sådan skade er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. b) skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under eller i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det ulæssede køretøj fra lift, c) skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den

4 forringelse af køretøjet, der er en følge af brug herunder slitage, stenslag i lak, ridser o.l. d) fabrikations- og konstruktionsfejl. e) skader som følge af kørsel uden vand og/eller olie. f) skader som følge af frostsprængninger. g) Skade på vare- og lastvogn samt traktorer og motorredskaber, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet kran-, lift- eller tippeladssystem, med mindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for dette. 5.5 Forsæt, spiritus, førerbevis m.v. Kaskoforsikringen dækker ikke, når en skade er: a) forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, j.v.f. forsikringsaftalelovens 18, b) forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var beruset, j.v.f. forsikringsaftalelovens 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens 53 stk. 1 eller 2. c) indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. d) indtrådt mens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentsmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsag befandt sig i en sådan tilstand, at føreren var ude af stand til at føre køretøj på betryggende måde. Er en skade som nævnt under a - d ikke forvoldt af forsikringstageren selv, er denne dækket af forsikringen, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningensbortfald, og at deres ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen har selskabet regresret for de afholdte udgifter. 6 VÆSKE- OG BUNDPROPFORSIKRING 6.1 Hvad dækkes Ansvar for skade på kunders køretøjer, som skyldes: a. Fejlagtig påfyldning af anden væske end forlangt. b. Forglemmelse af at påfylde væske. c. Mangelfuld påskruning af bundprop i gearkasse, motor og differentiale, eller mangelfuld påskruning eller påmontering af oliefilter. 6.2 Hvad dækkes ikke Forsikringen dækker ikke ansvar for: a. Skader, der omfattes af en for køretøjet ved dettes salg afgivet garanti. b. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18. c. Skade forvoldt af en person, der var påvirket af spiritus, jf. Forsikringsaftalelovens 20. Såfremt ansvar for skade er undtaget i medfør af pkt. 2. eller 3. dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningens bortfald, og at deres ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. 6.3 Forsikringssum Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi ved skadetilfælde, dog højst med den på policen anførte sum. 6.4 Selvrisiko Under den særlige ansvarsforsikring for Væske- og Bundpropforsikring gælder ud over bestemmelsen om beregning at nettopriser, jf. Fælles vilkår, afsnit om: Reparation, en selvrisiko på 20 %, dog mindst kr.1.500,- ved hver skade. 7 BEHANDLINGS- OG BEARBEJDNINGSFORSIKRING 7.1 Hvad dækkes Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar for skade, der påføres kunders køretøjer eller dele heraf under eller som følge af behandling og bearbejdning. 7.2 Forsikringssum Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets værdi ved skadetilfælde, dog højst med den på policen angivne sum 7.3 Selvrisiko Under den særlige ansvarsforsikring for Behandlings- og bearbejdningsforsikring gælder en selvrisiko på 20% af skaden, dog minimum kr ,- 7.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar for: a) skade, der omfattes af en for køretøjet ved dettessalg afgivet garanti, b) skade, der skyldes, at køretøjet er blevet tunet med dele, der ikke er godkendt afkøretøjets importør,

5 c) udgifter i forbindelse med reklamationer som følge af: 1. manglende eller fejlagtig udmåling, 2. at reparationen ekke har ført til det tilsigtede resultat, når der i øvrigt ikke er tilføjet køretøjet skade, d) skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jvf. forsikringsaftalelovens 18 e) skade forvoldt af en person, der var påvirket af spiritus, j.v.f. forsikringsaftalelovens 20. ad d) og e): Såfremt ansvar for skade er undtaget i medfør af d) og e) dækker forsikringen dog forsikringstageren, dersom han eller den, der på hans vegne leder virksomheden, godtgør, at de ikke kendte de omstændigheder, der medfører dækningens bortfald, og at deres ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. 8 ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING 8.1 De under: Fælles vilkår anførte afsnit om: Hvem dækkes, Hvor dækkes, Hvad dækkes og Hvad dækkes ikke gælder ikke for Erhvervs- og Produktansvarsforsikring. 8.2 Hvem dækkes Erhvervsansvarsforsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 8.3 Hvad dækkes Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de dækkede personer pådrager sig ved skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den virksomhed, der er nævnt i policen, når det til erstatning forpligtende forhold finder sted i Danmark i forsikringstiden. Endvidere dækkes erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Udenfor Danmark dækkes ansvar for skade sket under rejse eller midlertidigt ophold i forbindelse hermed, når skaden ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, udførelse af monteringsarbejder, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 8.4 Produktansvar Forsikringen dækker ansvar for skade, der ved kørselsuheld eller brand forvoldes af eller på kunders køretøjer, når skaden efter køretøjets aflevering til dets ejer opstår som en følge af ikkekontraktmæssige egenskaber ved produkter eller arbejdspræstationer, der leveres eller ydes af sikrede i forbindelse med reparation, service og lignende arbejder. Er den forsikrede virksomhed en detailforretning, hvorved forstås en virksomhed, der udelukkende driver detailsalg direkte til forbruger af produkter, der er fremstillet af andre, dækker forsikringen tillige ansvar for skade, der er en følge af mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved disse produkter. Dækningen omfatter ikke ydelser til forbrugere udenfor Danmark. 8.5 Hvad dækkes ikke Forsikringen dækker ikke ansvar: 1. For skade på selve produktet eller ydelsen i tilfælde, hvor ansvaret indtræder på grund af mangler eller andre ikke kontraktmæssige egenskaber ved leverede produkter eller ydelser. 2. For skade, som skyldes mangler eller ikkekontraktmæssige egenskaber ved leverede produkter eller ydelser, såfremt skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden. 3.a) Der alene følger af ikke-opfyldelse af en aftale, bortset fra ansvar for skade, der kan henføres til mangler eller andre ikke-kontraktmæssige egenskaber ved de af forsikringen omfattede produkter eller ydelser. b) Som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 4. For formuetab, der ikke er en følge af skade på person eller ting. 5. For skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, eller som af anden grund befinder sig i nogen af de sikredes varetægt, eller som nogen af de sikrede har sat sig i besiddelse af. 6. For skade på ting, som sikrede har påtaget sig at bearbejde eller behandle. Hvis forsikringen omfatter Væske- og Bundpropforsikring og/eller Behandlings- og Bearbejdningsforsikring, er skade på det behandlede køretøj dog dækket efter disse bestemmelser. 7. For skade opstået ved ikke - kontraktmæssige egenskaber ved produkter eller ydelser, bortset fra den dækning, der er nævnt i afsnit om: Produktansvar. 8. For skade på ting forårsaget ved sprængstoffer, jordsænkning, udgravnings-, nedbrydnings- eller nedramningsarbejde. 9. For forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet, og ved et pludseligt uheld, og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 10. For skade forvoldt af sikrede med forsæt, eller hvis sikrede har været påvirket af spiritus, jf. Forsikringsaftalelovens 20.

6 11. For skade påført ting tilhørende forsikringstageren eller nogen af de sammen med forsikringstageren boende familiemedlemmer. 12. For skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, herunder knallerter og selvkørende arbejdsmaskiner, bortset fra den dækning, der er nævnt i afsnit om: Produktansvar. 13. For skade forårsaget af hunde, eller ved benyttelse af luftfartøj, eller søfartøj. 14. For skade ved udløsning af atomenergi. 15. For skade, der er opstået under krig, oprør og borgelige uroligheder, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere årsag. 8.6 Forsikringssum De på policens forside anførte ansvarsforsikringssummer for erhvervs- og produktansvarsforsikring danner højeste grænse for selskabets forpligtelser efter en enkelt forsikringsbegivenhed, uanset om ansvaret påhviler flere af de sikrede. De ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse med selskabets billigelse pådragne omkostninger, samt renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen udredes af selskabet, selv om dækningssummerne derved overskrides.

Forsikringsbetingelser for Forhandler- og Værkstedsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Forhandler- og Værkstedsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Forhandler- og Værkstedsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Almindelige forsikringsbetingelser Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Dækningsomfang: Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringens omfang

Dækningsomfang: Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringens omfang Forhandler- og Værkstedsforsikring Dækningsomfang: Ansvars- og Kaskoforsikring (1.1. - 1.6.4. og 2.1. - 3.2.7.) Forsikringsbetingelser nr. 897-33 September 1992 Væske- og Bundpropforsikring (1.7. - 1.7.3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING 1. Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1. Geografisk område 2. Besigtigelse 3. Præmiebetaling 4. Indeksregulering af præmien 5. Præmiens beregning

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere