Udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM)"

Transkript

1 Udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM)

2 Udbudsmateriale Socialstyrelsen Maj 2016

3 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Forbehold Brug af underleverandører Udelukkelsesgrunde og minimumskrav Tildelingskriterier Evalueringsmetoden Udkast til kontrakt Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Fortrolighed Projektbeskrivelse Indledning Udbredelse af Housing First Metoderne Evidensbaserede metoder Critical Time Intervention (CTI) Intensive Case Management (ICM) Målgruppe Formål og succeskriterier Opgaven Opbygning af undervisningskapacitet og kompetence Udvikling af undervisningsforløb Gennemførsel af undervisningsforløbene Projektledelse og administration af undervisningsforløbene Efterspørgsel og tilgængelighed Udbud af kompetenceudvikling ud over den direkte finansierede opgave Medarbejderkompetencer Tidsplan Relevant baggrundsmateriale Organisering og samarbejde Økonomi Tjekliste Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 3 af 43

4 Udbudsbetingelser 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan I satspuljen for er der afsat 31,6 mio. kr. til initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet. Formålet med initiativet er at nedbringe hjemløsheden i Danmark ved dels at forebygge, at borgere oplever at komme ud i hjemløshed, og dels at støtte hjemløse borgere i at komme ud af hjemløshed. Under dette initiativ skal Socialstyrelsen understøtte udbredelsen af de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM). I den forbindelse udbyder Socialstyrelsen opgaven med at gennemføre kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) til kommuner og 110-boformer, der indgår i initiativet. Formålet med den udbudte opgave er, at der etableres kompetenceudvikling i bostøttemetoderne, som er tilgængelig for kommuner og 110-boformer, der deltager i initiativet, med henblik på at udbrede kendskabet til metoderne, gøre deltagerne i stand til at udføre bostøtte efter metoderne og sikre metodefidelitet i de forskellige aktørers arbejde med metoderne. Den udbudte opgave består dels i at opbygge undervisningskompetencer og kapacitet hos leverandør på opgaven, dels i at udvikle og gennemføre metodekurser i hhv. CTI og ICM samt efterfølgende metodeopfølgningsseminarer i metoderne. Metodeopfølgningsseminarerne har til formål at sikre, at deltagerne kan omsætte metoderne til daglig praksis. En del af opgaven vil ligeledes være projektledelse og administration af undervisningsforløbene. Gennemførsel og udvikling skal ske i tæt samarbejde med Socialstyrelsen. Derudover skal leverandøren kunne tilbyde kommuner og andre relevante institutioner, hvis medarbejdere ikke indgår i de kompetenceudviklingsforløb som er finansieret under denne opgave, kompetenceudvikling i CTI- og ICM-metoderne, evt. mod deltagerbetaling. Kontraktperioden er fra 1. oktober 2016 til 31. december Beløbsrammen for udbuddet er 1.8 mio. kr. ekskl. moms. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 4 af 43

5 Udbudsbetingelser 2. Udbudsbetingelser 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Socialstyrelsen Edisonvej 18, Odense C Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kontaktperson: Gráinne Stevenson, 2.2. Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består af: Projektbeskrivelse, jf. pkt. 4 Kontrakt Udbudsbekendtgørelse ESPD Nærværende opgave udbydes efter reglerne i kapitel 16 afsnit III (herefter kaldet light-udbud) i Udbudsloven, L1564 af 15. december Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede virksomheder har mulighed for at afgive tilbud, og hvor alle tilbud, som opfylder minimumskrav og ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrunde, indgår i tilbudsvurderingen med henblik på at identificere det tilbud som indebærer det bedste forhold mellem pris og kvalitet. 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 5 af 43

6 Udbudsbetingelser Aktivitet Anmodning om yderligere oplysninger Dato og tidspunkt 21. juni 2016 kl Alle spørgsmål, der er modtaget senest 10 dage inden tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål der stilles senere end det, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelsen kan afgives 6 dage før tilbudsfristen. Offentliggørelse af spørgsmål og svar Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud Spørgsmålene skal være skriftlige og sendes på til Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. 1. juli 2016 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 25 sider á 2400 tegn eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne CTI og ICM. Tilbud afgives i elektronisk form på mail. Tilbud skal sendes til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 6 af 43

7 Udbudsbetingelser Åbning af tilbud Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk, at s max. må fylde 10MB. Tilbud åbnes efter tilbudsfristen på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Medio september Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 1. januar Forbehold Hvis tilbudsgiver evt. har forbehold i forhold til udbudsmaterialet, skal det angives i tilbuddet. Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse fra deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. Andre forbehold vil medføre udelukkelse, hvis de ikke kan prissættes af ordregiver. I det omfang tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i sit tilbud tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet/kontrakten. 2.6 Brug af underleverandører Tilbudsgiver skal i ESPD en angive om de har til hensigt at anvende underleverandør(er) ved løsningen af opgaven. Hvis tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet har lagt sig fast på hvilke(n) underleverandør(er) man vil benytte, skal tilbuddet medsendes udfyldt ESPD, Del II A og B og Del III vedr. underleverandører. Tilbudsgiver skal desuden i tilbuddet oplyse, hvilke dele af kontrakten tilbudsgiver har til hensigt at overlade til underleverandør og afgive erklæring om, at underleverandørerne ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 7 af 43

8 Udbudsbetingelser 2.7. Udelukkelsesgrunde og minimumskrav Socialstyrelsen har valgt, at tilbudsgivers tro og love-erklæring om udelukkelsesgrunde og minimumskrav skal indsendes ved brug af ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument). For at kunne deltage i udbuddet skal tilbudsgiver derfor medsende en udfyldt ESPD sammen med tilbuddet. På forlangende skal tilbudsgiver efterfølgende fremsende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, samt at tilbudsgiver lever op til de(t) minimumskrav, som fremgår nedenfor i pkt I det tilfælde at ordregiver finder, at tilbudsgiver er omfattet af en af udelukkelsesgrundene, vil tilbudsgiver få mulighed for at dokumentere sin pålidelighed i overensstemmelse med udbudslovens 138. Hvis flere virksomheder (konsortium) afgiver et tilbud i fællesskab, skal der medsendes ESPD for hver deltager Obligatoriske udelukkelsesgrunde og hvilken dokumentation tilbudsgiver efterfølgende skal fremlægge på opfordring Tilbudsgiver skal i ESPD' en angive, hvorvidt de er omfattet af følgende obligatoriske udelukkelsesgrunde: Hvis tilbudsgiver eller en person, der tilhører tilbudsgivers administrations-, ledelseseller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt/har vedtaget bøde for et af nedennævnte forhold (For højst fire år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse): at have deltaget i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger i forbindelse med terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og andre former for menneskehandel. o Efterfølgende dokumentation: Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra den relevante myndighed Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 8 af 43

9 Udbudsbetingelser Hvis tilbudsgiver ikke har opfyldt alle sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet. (Vær opmærksom på at ordregiver som udgangspunkt har pligt til at udelukke tilbudsgiver, hvis denne har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.) o Efterfølgende dokumentation: Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra den relevante myndighed Hvis tilbudsgiver er opmærksom på en interessekonflikt som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver gør opmærksom på en mulig interessekonflikt i ESPD eller ordregiver selv er opmærksom på en mulig interessekonflikt, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre en evt. interessekonflikt, så tilbuddet kan tages i betragtning. Hvis tilbudsgiver har rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har rådgivet ordregiver i forbindelse med forberedelsen af udbuddet eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan rådgivning, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers habilitet. Tilbudsgiver erklærer: o a) ikke at have afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) ikke at have tilbageholdt sådanne oplysninger, c) at være i stand til straks at fremsende den støttedokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har afgivet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger i forbindelse hermed eller ordregiver på et andet grundlag er opmærksom på at sådan en Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 9 af 43

10 Udbudsbetingelser situation foreligger, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold Frivillige udelukkelsesgrunde og hvilken dokumentation tilbudsgiver skal fremvise på opfordring For samtlige frivillige udelukkelsesgrunde gælder, at der kun skal gives oplysninger om hændelser/handlinger indenfor de seneste 2 år. Tilbudsgiver skal i ESPD en angive, om de er omfattet af nogen af følgende af de frivillige udelukkelsesgrunde: At have tilsidesat sine forpligtelser inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har tilsidesat i deres forpligtelser inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning eller ordregiver selv er opmærksom på sådanne forhold hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. At befinde sig i en af følgende situationer: a) konkurs, b) under insolvens- eller likvidationsbehandling, c) tvangsakkord, d) en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret, e) at dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten eller f) at dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet. o Efterfølgende dokumentation: Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra den relevante myndighed I forbindelse med udøvelsen af erhvervet at have gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de i forbindelse med udøvelsen af erhvervet har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 10 af 43

11 Udbudsbetingelser mangel hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. At have indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan mangel hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. At have været udsat for, at en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt er blevet ophævet før aftalt tid, eller at der blev pålagt erstatningskrav eller andre lignende sanktioner i forbindelse med en tidligere kontrakt. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de tidligere har haft en offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, der er blevet ophævet før aftalt tid, eller at der blev pålagt erstatningskrav eller andre lignende sanktioner eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan mangel hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. Uretmæssigt at have påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces for at indhente fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt at have givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på uretmæssigt har påvirket beslutningsprocessen eller uagtsomt har afgivet vildledende oplysninger, der kan have haft væsentlig indflydelse på beslutninger vedr. udelukkelse, udvælgelse eller tildeling, eller ordregiver Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 11 af 43

12 Udbudsbetingelser på et andet grundlag er opmærksom på at sådan en situation foreligger, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold Minimumskrav Tilbudsgiver har i ESPD en i forhold til minimumskravene om økonomisk og finansiel formåen erklæret at: have en soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed, på mindst 8 pct. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitalsværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. Dvs. soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi / samlede aktivers værdi x100). Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgerens soliditetsgrad som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede værdier, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. o Efterfølgende dokumentation: Erklæring fra pengeinstitut, revision eller lign Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Af pkt. 2.9 fremgår hvilken evalueringsmetode der vil blive anvendt i forbindelse med vurderingen af tilbuddene. Tilbuddene vil blive vurderet relativt i forhold til hinanden på grundlag af nedenstående underkriterier: Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende underkriterier: 1. Tilbuddets kvalitet 2. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 12 af 43

13 Udbudsbetingelser Underkriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 60 % Kvalifikationer og erfaring 40 % I vurderingen af kvalitet indgår en vurdering af tilbuddets evne til at imødekomme udbudsmaterialets formål, herunder: i hvor høj grad tilbudsgivers undervisningsmæssige-, socialfaglige og organisatoriske forståelse af den stillede opgave fremgår af opgavegaveløsningen, jf. Boks 1, Boks 2, Boks 3 og Boks 6 i afsnit 4.5. (Vægter 40 % af underkriteriet kvalitet.) i hvor høj grad alle dele af opgaveløsningen, jf. Boks 1, Boks 2, Boks 3 og Boks 6 i afsnit 4.5 nedenfor samt Boks 7, pkt. 1 i afsnit 4.7, er konkret og detaljeret beskrevet. (Vægter 40 % af underkriteriet kvalitet.) i hvor høj grad tilbudsgiver beskriver et solidt, realistisk og attraktivt koncept for at udbyde kompetenceudvikling i CTI- og ICM-metoderne, jf. Boks 4 i afsnit 4.5, udover dét, der direkte finansieres som del af denne opgave. (Vægter 20 % af underkriteriet kvalitet.) I vurderingen af kvalifikationer og erfaring indgår en vurdering af: i hvor høj grad tilbudsgiver har dokumenteret erfaring med undervisning på socialområdet, generelt og specifikt i manualbaserede metoder el. lign. i hvor høj grad projektlederen har kvalifikationer og erfaringer, der matcher opgaven, dokumenteret ved medarbejder-cv. i hvor høj grad kernemedarbejderne har kvalifikationer og erfaringer, der matcher opgaven, dokumenteret ved medarbejder-cver. i hvor høj grad de enkelte medarbejdere indgår i opgaveløsningen på en måde, så deres kompetencer og erfaringer bidrager til kvaliteten af løsningen af opgaven, samt i hvilket omfang den samlede tilbudte bemanding indebærer en effektiv udnyttelse af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og erfaringer og giver sikkerhed for opgavens løsning. Vurderingen foretages jf. Boks 5 i afsnit 4.5 nedenfor og Boks 7, pkt. 2 i afsnit 4.7 nedenfor. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 13 af 43

14 Udbudsbetingelser 2.9. Evalueringsmetoden Ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet om kvalitet vil det blive vurderet i hvilken grad, den tilbudte løsning imødekommer de elementer, som er fremhævet i delkriterierne og samlet indebærer en løsning af høj kvalitet. Der vil blive lavet en kortfattet beskrivelse af de forhold i tilbuddet, som er tillagt vægt i vurderingen, og ud fra en sammenligning af de tilbudte løsninger vil der for hvert enkelt delkriterium blive tildelt et pointtal ud fra en pointskala fra 0-4. Delkriterierne vægter hhv. 40 %, 40 % og 20 % i den samlede vurdering af underkriteriet. Pointskalaen bruges på følgende måde: Den tilbudte løsning opfylder i særdeles høj grad eller fuldt ud indholdet af delkriteriet 4 point Den tilbudte løsning opfylder i betydelig grad indholdet af delkriteriet- 3 point Den tilbudte løsning opfylder i tilstrækkelig grad indholdet af delkriteriet 2 point Den tilbudte løsning opfylder i nogen grad indholdet af delkriteriet- 1 point Den tilbudte løsning opfylder ikke eller kun i meget begrænset grad indholdet af delkriteriet 0 point Ved vurderingen af tilbuddene, i forhold til underkriteriet om kvalifikationer og erfaring, vil det blive vurderet i hvor høj grad de beskrevne kvalifikationer og erfaringer er relevante og fyldestgørende i forhold til hvert af delkriterierne. Der vil blive lavet en kortfattet beskrivelse af de forhold i tilbuddet, som er tillagt vægt i vurderingen, og ud fra en sammenligning af de tilbudte kvalifikationer og erfaring vil der for hvert enkelt delkriterium blive tildelt et pointtal ud fra en pointskala fra 0-4. Delkriterierne vægter lige i den samlede vurdering af underkriteriet. Pointskalaen bruges på følgende måde: De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i særdeles høj grad eller fuldt ud delkriteriet 4 point De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i betydelig grad delkriteriet 3 point De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i tilstrækkelig grad delkriteriet 2 point De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i nogen grad delkriteriet 1 point Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 14 af 43

15 Udbudsbetingelser De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher ikke i kun meget begrænset grad delkriteriet 0 point 2.10 Udkast til kontrakt Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med valgte leverandør Ophavsret, publiceringer mv. Socialstyrelsen har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Socialstyrelsen og forsynes med logo for Socialstyrelsen. Materialer skal afleveres til Socialstyrelsen i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Socialstyrelsen publicerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave. Materialer til brug for formidling skal leve op til aktuelle internationale standarder for tilgængelighed og gældende retningslinjer for design i Socialstyrelsen. Efter aftale kan leverandøren offentliggøre materiale på egen hjemmeside eller i papirformat Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 15 af 43

16 Udbudsbetingelser 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 8. Øvrige kommentarer. Som bilag fremsendes: 1) Udfyldt ESPD 2) Eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 25 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til brug for ordregivers opfølgning overfor den valgte tilbudsgiver. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, undervisere, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms) Pris pr. time pr. medarbejderkategori, der indgår i opgaveløsningen hos tilbudsgiver Antal timer for konsulenter tilknyttet projektet Vederlag forfalder jf. udkast til betalingsplan, se punkt 4.4 i Kontraktudkastet Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 16 af 43

17 Udbudsbetingelser Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form. Den vindende tilbudsgiver skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsens hjemmeside Kommunikation Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftlig og affattes på dansk. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 17 af 43

18 Fortrolighed 3. Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbuddet vil kunne være omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 18 af 43

19 4. Projektbeskrivelse 4.1 Indledning Antallet af hjemløse borgere i Danmark har været stigende i de senere år, hvilket dokumenteres i den hjemløsetælling, som SFI udarbejder hvert andet år. Den nyeste hjemløsetælling viser, at udviklingen ikke er vendt i årene 2013 til 2015, idet antallet af borgere i hjemløshed er steget fra personer i 2013 til personer i Stigningen peger på, at en indsats over for målgruppen fortsat er relevant, og partierne bag satspuljeforliget for har derfor afsat 31,6 mio. til en styrket indsats over for hjemløshed. En styrket indsats over for hjemløshed omfatter overordnet set: 1 en mere effektiv indsats til forebyggelse blandt borgere i risiko for at blive ramt af hjemløshed samt en tidlig indsats for borgere, der er blevet hjemløse. 2 en styrket, rehabiliterende indsats på 110-boformerne, hvor hjemløse borgere tager ophold. 3 en styrket, målrettet indsats blandt kommunale myndigheder med henblik på at bringe borgere ud af hjemløshed. 4.2 Udbredelse af Housing First Selvom der fortsat er behov for øget viden og udvikling af nye tiltag for at styrke indsatsen på hjemløseområdet, er væsentlige dele af virkningsfulde løsninger allerede tilvejebragt med Hjemløsestrategien. Strategien blev gennemført i perioden og videreføres i et forankrings- og udbredelsesprojekt med særskilt fokus på hhv. voksne og unge frem til hhv. medio 2016 og ultimo Erfaringerne fra Hjemløsestrategien og i øvrigt fra en række andre lande er, at mange borgere kan hjælpes ud af hjemløshed via implementeringen af Housing First-princippet samt de evidensbaserede bostøttemetoder CTI (Critical Time Intervention), ICM (Intensive Case Management), og ACT (Assertive Community Treatment). Housing First bygger på princippet om, at alle borgere har ret til en bolig, at en bolig er udgangspunktet for en effektiv social indsats, og at hovedparten af de hjemløse borgere med den rette støtte formår at fastholde boligen. Fastholdelse handler om, at den hjemløse borger opnår de kompetencer og indgår i de Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 19 af 43

20 sociale sammenhænge, der gør det muligt at blive i egen bolig, og boligen anses som en grundlæggende forudsætning for at sikre rehabilitering af borgeren. Målet er, at hjemløse borgere genvinder deres funktionsevne i et omfang, der svarer til den enkeltes opfattelse af et selvstændigt og meningsfyldt liv. Hjemløsestrategien viste gode resultater, idet 9 ud at 10 tidligere hjemløse borgere, der indgik i strategien, fastholdt deres nye bolig ved hjælp af et individuelt tilrettelagt bostøtteforløb efter CTI-, ICM- eller ACT-metoden. På den baggrund skal Socialstyrelsen fortsat udbrede og forankre Housing First-princippet samt de evidensbaserede bostøttemetoder, CTI, ICM og ACT til kommuner og 110-boformer, der ønsker at implementere dem, samt understøtte udbredelse og forankring af aktuelt bedste viden i øvrige kommuner og på boformer. Målet er, at flere kommuner og 110-boformer anvender de evidensbaserede bostøttemetoder, således at hjemløse borgere, der modtager indsatsen, opnår egen bolig og formår at beholde den over tid. Satspuljemidlerne for 2016 til 2019 udmøntes i Socialstyrelsens program Udbredelse af Housing First, med start medio Programmet består af en række delprojekter: 1. Fortsat samarbejde med de 25 kommuner, der er en del af implementerings- og forankringsprojektet, som løber til medio 2016 (voksne) og ultimo 2017 (unge). 2. Samarbejde med nye kommuner med betydelige hjemløseproblemer 3. Samarbejde med nye kommuner med færre hjemløseproblemer 4. Udbredelse af erfaringer fra den del af implementerings- og forankringsprojektet, som er målrettet unge, til nye kommuner (fra 2017) 5. En styrket og rehabiliterende indsats på 110-boformer, hvor hjemløse borgere tager ophold Sideløbende med de fem delprojekter gennemføres i øvrigt en række undersøgelser i regi af hhv. SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) og Ankestyrelsen, som har til formål at tilvejebringe ny viden om hjemløseområdet: En fortsættelse af hjemløsetællingen (SFI) Iværksættelse af en analyse af veje ind i, ud af og cirkulation i hjemløshed (SFI) Velfærdsundersøgelser på hjemløseområdet (Ankestyrelsen) Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 20 af 43

21 I alle fem delprojekter indgår kompetenceudvikling af medarbejdere i kommuner og på boformer i bostøttemetoderne CTI og ICM. Socialstyrelsen har hidtil selv forestået denne kompetenceudvikling men ønsker nu at indgå aftale med en leverandør, som kan varetage opgaven. Kompetenceudviklingen består dels af metodekurser og dels af metodeopfølgningsseminarer med henblik på at sikre, at bostøttemedarbejderne får sparring på metoderne og på, hvordan de omsætter metoderne til praksis i overensstemmelse med de respektive metodemanualer. Socialstyrelsens rolle fremadrettet i kompetenceudviklingen af kommuner og boformer i bostøttemetoderne Intensive Case Management (ICM) og Critical Time Intervention (CTI) vil dermed hovedsageligt bestå i at: opsøge og rådgive kommuner og 110 boformer. afklare kommunernes og boformernes parathed i forhold til at arbejde med bostøttemetoderne. støtte dem i at organisere og implementere indsatsen løbende over en årrække, herunder følge op på deres implementering og fidelitet i metodebrugen. rekruttere de kommuner og medarbejdere, der skal indgå i kompetenceudviklingen samle kommuner og botilbud på tværs for at drøfte udfordringer mv. En række opgaver i de fem delprojekter løses fortsat af Socialstyrelsen. Det drejer sig i delprojekt 1-4 bl.a. om: indgåelse af samarbejdsaftaler med kommunerne. halvårlige rejseholdsbesøg i kommunerne. arbejdsgruppemøder på tværs af kommunal myndighed, andre kommunale forvaltninger, regional behandlingspsykiatri og Kriminalforsorgen. Housing First-seminar på tværs af relevante aktører i den enkelte kommune. årligt netværksmøde på tværs af kommunerne. Herudover dokumenterer kommunerne deres arbejde i et til programmet særligt udviklet dokumentationssystem. Dokumentationssystemet leveres af programmets evaluator. Formålet er at indsamle viden på både borgerniveau og projektniveau, og der bliver bl.a. målt på fidelitet, dvs. på, om bostøttemedarbejderne arbejder metodestringent med metoderne CTI og ICM. Denne viden skal også anvendes af leverandøren af kompetenceudviklingen. Dokumentationssystemet forventes frem til årsskiftet at blive drevet af evaluator på det Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 21 af 43

22 igangværende forankringsprojekt. Fra årsskiftet forventes etableret et nyt og mindre omfattende dokumentationssystem af den evaluator, der knyttes til det nye initiativ, som løber fra medio 2016 til ultimo I delprojekt 5, der er målrettet 110-boformerne, leverer Socialstyrelsen implementeringsstøtte til at arbejde efter Housing First-princippet og forebygge lange ophold via: brug af aktuelt bedste viden om en målrettet og rehabiliterende indsats. fokus på udredning, opholdsplan og efterforsorg. opsøgende og tæt samarbejde med myndighed. 4.3 Metoderne Evidensbaserede metoder CTI og ICM er evidensbaserede metoder, hvilket vil sige, at effektmålinger har vist positiv effekt af metoderne over for en eller flere målgrupper. Begge metoder har vist positiv effekt på målgruppen af borgere i hjemløshed. Formålene med, at man bruger evidensbaserede metoder i sociale indsatser er: at man kan tilbyde en indsats, der bygger på viden om virkningsfulde indsatser. at det er etisk ansvarligt over for borgere at anvende de bedst egnede indsatser. Evidensbaseret praksis er en proces, hvor praktikeren kombinerer solidt forskningsunderbyggede indsatser, som fx en evidensbaseret metode, med erfaring og etik og borgerens præferencer og kultur. Evidensbaseret praksis er bl.a. kendetegnet ved: at bygge på teori og den bedst tilgængelige forskningsviden, der begrunder og forklarer, hvorfor indsatsen virker. inklusions- og eksklusionskriterier, der beskriver, hvem indsatsen egner sig for, og hvem det ikke egner sig for. kernekomponenter, som ikke kan fraviges. De vigtigste retningslinjer og principper for praksis bliver beskrevet i en håndbog eller manual. kontrolleret evaluering af gennemførelsen af indsatsen og af dens resultater. kvalitetssikring gennem løbende monitorering af den praktiske gennemførelse og dens resultater. 1 1 Terje Ogden: Evidensbasert behandling i et nordisk perspektiv fordeler og utfordringer. Oplæg på Konferens om familjeforskning och praktisk tillämpning, Lunds universitet 14. september Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 22 af 43

23 4.2.2 Critical Time Intervention (CTI) CTI-metoden har til formål at støtte den hjemløse borger i den kritiske overgangsfase, der opstår, når borgeren flytter fra en institutionslignende bolig eller opholdssted til egen bolig. CTIindsatsen er henvendt til borgere, der i et betydeligt omfang er i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser. Målgruppen for CTI-indsatsen har brug for støtte til at etablere og opretholde kontakten med øvrige indsatser men vurderes at have brug for denne intensive støtte i en kortere periode. CTI-indsatsen er således ikke henvendt til borgere med behov for langvarig intensiv støtte. CTI-metoden er kendetegnet ved en intensiv kontinuerlig indsats centreret omkring en koordinerende støtteperson, CTI-medarbejderen, der ud over at have en koordinerende rolle også vil være den gennemgående støtteperson, som yder social og praktisk støtte. CTI indsatsen er en tidsbegrænset indsats, så en vigtig del af CTI medarbejderens rolle er at styrke borgerens støttenetværk i både professionel og privat regi, således der er et netværk omkring borgeren, der kan tage over, når CTI indsatsen slutter efter ni måneders forløb. Metoden bygger på tilgange såsom recovery og empowerment, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte CTI-forløbet strækker sig over en samlet periode på ni måneder og er opdelt i tre lige lange faser, der har fokus på: Fase 1: Overgang til egen bolig. I fase 1 er fokus på at afklare borgerens støttebehov, hvorefter medarbejderen og borgeren i fællesskab udarbejder en plan for CTI-forløbet, indleder kontakten til relevante støttepersoner/tilbud og igangsætter aktiviteter. Centralt i første fase er selve overgangen til/indflytningen i egen bolig. CTI-medarbejderen yder desuden den primære sociale og praktiske støtte til borgeren, hvorfor det er i denne fase af forløbet, at kontakten mellem borger og CTI-medarbejder er mest intensiv. Fase 2: Afprøvning og tilpasning af forløb. I 2. fase er der fokus på at afprøve og tilpasse den udarbejdede plan mellem bostøtte og borger. De støttepersoner, som man etablerede kontakt til i 1. fase, overtager gradvist det primære ansvar for at give borgeren den støtte, han eller hun har behov for i sin hverdag. Kontakten mellem CTI-medarbejderen og borgeren er således mindre intensiv end i 1. fase. Fase 3: Overdragelse af støtte. I 3. fase sker den endelige overdragelse af ansvaret for borgerens fremtidige støtte til borgeren selv og til det støttenetværk, som er blevet Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 23 af 43

24 etableret undervejs i CTI-forløbet, og der laves en plan for borgerens langsigtede behov og mål, og for en eventuel videre indsats efter CTI-forløbet. En del borgere må således forventes også at have brug for social støtte og at være tilknyttet sociale tilbud efter CTIforløbet. I de tre faser opereres der ikke med et visiteret antal timer. Derimod kan indsatsen fleksibelt øges og mindskes i perioder, alt efter hvordan borgerens støttebehov varierer over tid. CTI-metoden er baseret på et lavt caseload, hvor maksimalt 10 borgere ad gangen er tilknyttet den enkelte CTI-medarbejder. Ved visitationstidspunktet skal det vurderes, at borgeren gennem en ni-måneders CTI-indsats: a. vil blive i stand til at klare sig selv og fastholde boligen med hjælp fra netværk og/eller lokalmiljøet, eller b. vil få nedbragt sit støttebehov markant og fx med almindelig 85-bostøtte 2 blive i stand til at fastholde boligen samt gennem CTI-indsatsen få afdækket sit reelle støttebehov i egen bolig i langt højere grad, end det er muligt ved visitationstidspunktet Intensive Case Management (ICM) ICM-metoden har i lighed med CTI til formål at støtte borgeren i den sårbare periode, der opstår, når borgeren flytter i eget hjem. ICM-metoden er henvendt til borgere, der kun i nogen grad er i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingsindsatser, og som har brug for en intensiv social og praktisk støtte i en længerevarende periode i forbindelse med, at borgeren flytter i egen bolig, for efterfølgende at kunne fastholde boligen. ICM-metoden kan også benyttes til borgere, som allerede har en bolig, men som er i fare for at miste den pga. alvorlige psykosociale problemer. Støtte er som udgangspunkt tidsubegrænset. ICM-medarbejderen har dels en koordinerende rolle i forhold til sammensætningen og udførelsen af borgerens ICM-forløb, dels rollen som den gennemgående støtteperson, der yder social og praktisk støtte. Borgeren og ICM-medarbejderen indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor borgeren kan bruge ICM-medarbejderen som sparringspartner eller katalysator i arbejdet med at styrke sin livssituation. Metoden bygger på tilgange såsom recovery og empowerment, der har fokus på at 2 Servicelovens 85. Bostøtte til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig, ydes til borgere der har behov for det, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 24 af 43

25 understøtte borgerens selvstændighed og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte. I starten af ICM-forløbet er der fokus på at afklare borgerens støttebehov, og af i hvilket omfang borgeren er i stand til at benytte sådanne støttetilbud, samt i hvilket omfang borgeren har brug for støtte hertil. I mange tilfælde vil det dog først være senere i forløbet, at borgeren begynder at være i stand til at benytte øvrige tilbud. Centralt i starten af forløbet er særligt selve overgangen til/indflytningen i egen bolig. Efterhånden som forløbet skrider frem, er der fokus på at afprøve og tilpasse den sociale og praktiske støtte, som ICM-medarbejderen giver, og de øvrige indsatser borgeren eventuelt modtager. Måske aftager behovet for støtte over tid, men det kan også være, at borgeren fortsat har brug for en forholdsvis intensiv social og praktisk støtte i hverdagen. Der opereres ikke med et visiteret antal timer. Derimod kan indsatsen fleksibelt øges og mindskes i perioder, alt efter hvordan borgerens støttebehov varierer over tid. Der anvendes et maksimalt case-load på otte borgere tilknyttet den enkelte ICM-medarbejder. 4.3 Målgruppe Den primære målgruppe for kompetenceudviklingsforløbene er medarbejdere, der skal yde bostøtte til hjemløse borgere efter de evidensbaserede bostøttemetoder, Critical Time Intervention (CTI) eller Intensive Case Management (ICM). Medarbejderne kan enten være kommunale bostøttemedarbejdere efter 85 eller 110 eller bostøttemedarbejdere fra private eller regionale 110-boformer. Leverandøren skal gennemføre kompetenceudvikling for kommunale medarbejdere, der kommer fra kommuner, som indgår aftale med Socialstyrelsen om at implementere Housing Firstprincippet og de evidensbaserede bostøttemetoder, og som er så langt i deres implementering, at de er parate til at visitere borgere til metoderne. Derudover skal der på hvert kursus reserveres pladser til et antal medarbejdere, der kommer fra regionale eller private 110-boformer, som ikke har driftsoverenskomst med en kommune, men som ønsker at yde efterforsorg efter én eller begge bostøttemetoder. Hovedparten af deltagerne vil have en socialfaglig baggrund, såsom socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut eller anden tilsvarende uddannelse. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 25 af 43

26 Målgruppen for bostøtteforløbene er borgere i hjemløshed eller borgere i risiko for at blive hjemløse, og som ud over hjemløshed er præget af komplekse sociale problemstillinger, der kræver en intensiv og individuelt tilrettelagt indsats. SFI s hjemløsetælling fra 2015 viser bl.a., at 47 pct. af mænd og 57 pct. af kvinder i hjemløshed har en psykisk sygdom. 69 pct. af mænd og 52 pct. af kvinder i hjemløshed har et misbrug. 33 pct. af mænd og 30 pct. af kvinder i hjemløshed har både et misbrug og en psykisk sygdom. 23 pct. af mænd og 23 pct. af kvinder i hjemløshed har en fysisk sygdom. Samtidig peger evalueringen af Hjemløsestrategien på, at en stor del af målgruppen har et skrøbeligt socialt netværk og ingen eller begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Gruppen af hjemløse borgere er således kendetegnet ved at have behov for tilbud jf. såvel Sundhedsloven, Serviceloven som Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 4.4 Formål og succeskriterier Formålet med den udbudte opgave er, at der etableres tilgængelig uddannelse, vejledning/opfølgning og kvalitetssikring i de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM). Målet er at sikre den videre implementering og forankring af metoderne på landsplan, så CTI og ICM anvendes af kommuner og boformerne som bostøttemetoder for de relevante målgrupper. Virkninger på lang sigt Virkningen af den leverede kompetenceudvikling i sammenhæng med Socialstyrelsens udbredelses- og forankringsindsats er på lang sigt: at hjemløse borgere i målgruppen for CTI og ICM kommer sig af hjemløshed og opnår en forbedret livskvalitet og trivsel. at borgere i målgruppen for CTI og ICM, som er i risiko for hjemløshed, undgår at ende i hjemløshed. Virkninger på mellemlang sigt Virkningen af den leverede kompetenceudvikling i sammenhæng med Socialstyrelsens udbredelses- og forankringsindsats er, at kommunale myndigheder og private, og regionale Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 26 af 43

27 110-botilbud tilbyder metodestringente ICM- og CTI-forløb til borgere i målgruppen for indsatsen. Umiddelbare resultater De umiddelbare resultater af den her beskrevne opgave er, at kommunale myndigheder og private og regionale 110-botilbud har fået kompetencer til at arbejde metodestringent med CTI og ICM i indsatsen for mennesker i hjemløshed. Succeskriterier Borgeren Succeskriterierne på borgerniveau er, at den hjemløse borger kommer ud i egen bolig med den nødvendige støtte og formår at fastholde boligen over tid. at borgeren via den rette støtte oplever at genvinde et funktionsniveau, der svarer til borgerens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfyldt liv, herunder at borgeren gennemgår en recoveryproces i forhold til de problemstillinger, der præger borgerens liv. Succeskriterierne er i overensstemmelse med resultaterne af Hjemløsestrategien i Danmark og resultater i udlandet, som bl.a. viser, at ni ud af ti hjemløse borgere formår at komme i egen bolig og fastholde den over tid, når de modtager en Housing First-indsats, der består af bolig og intensiv ICM- eller CTI-bostøtte. Socialstyrelsen monitorerer via kommunernes indberetninger i et særligt monitoreringssystem, hvorvidt succeskriteriet bliver opfyldt, ligesom der tilknyttes en ekstern evaluering. Kompetenceudviklingsforløbet Kompetenceudviklingsforløbet i CTI skal opfylde følgende kvalitetssikring: Leverandøren har deltaget på Socialstyrelsens metodekurser i CTI i efteråret 2016 (efter indgåelse af kontrakt om opgaven). Undervisningskoncept og undervisningsmateriale er udviklet og godkendt af Socialstyrelsen. Leverandøren har udviklet koncept for metodeopfølgning og afholdt første metodeopfølgningsseminar i samarbejde med Socialstyrelsen primo Underviserkorpset har sat sig ind i CTI-metoden ved fx læsning af materiale om metoden, studiebesøg og deltagelse i Socialstyrelsens undervisning. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 27 af 43

28 Undervisningen bygger på den danske CTI-manual på hjemløseområdet. Undervisningen bygger på Housing First-fundamentet. Leverandøren af kompetenceudviklingsforløbet i ICM skal opfylde følgende kvalitetssikring: Leverandøren har deltaget på Socialstyrelsens metodekurser i ICM i efteråret 2016 (efter kontraktindgåelse). Undervisningskoncept og undervisningsmateriale er udviklet af leverandøren og godkendt af Socialstyrelsen. Leverandøren har udviklet koncept for metodeopfølgning og afholdt første metodeopfølgningsseminar i samarbejde med Socialstyrelsen primo Underviserkorpset har sat sig ind i ICM-metoden ved fx læsning af materiale om metoden, studiebesøg og deltagelse i Socialstyrelsens undervisning. Undervisningen bygger på den danske ICM-manual på hjemløseområdet. Undervisningen bygger på Housing First-fundamentet. Socialstyrelsen er ansvarlig for, at evaluator på Socialstyrelsens program Udbredelse af Housing First måler på, om bostøttemetoderne i kommuner og på 110 boformer implementeres i overensstemmelse med de respektive metodemanualer. Dette sker i et særligt monitoreringssystem, hvor kommunerne mv. dokumenterer deres indsats, som pt. er i drift, og hvor der udvikles et nyt system med forventet drift fra primo Leverandøren vil kunne få viden til brug for sin opgaveløsning fra dette system i løbet af kontraktperioden. Deltagerne Socialstyrelsen forventer af leverandør: Ved udgangen af 2019 har min. 260 bostøttemedarbejdere fra kommuner eller regionale/ private 110 boformer deltaget i et metodekursus i ICM og opfylder læringsmålene, jf. afsnit Ved udgangen af 2019 har min. 310 bostøttemedarbejdere fra kommuner eller regionale/ private 110 boformer deltaget i metodeopfølgningsseminar i ICM og opfylder læringsmålene, jf. afsnit Ved udgangen af 2019 har min. 280 bostøttemedarbejdere fra kommuner eller regionale/ private 110 boformer deltaget i metodekursus i CTI og opfylder læringsmålene, jf. afsnit Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 28 af 43

29 Ved udgangen af 2019 har min. 325 bostøttemedarbejdere fra kommuner eller regionale/ private 110 boformer deltaget i metodeopfølgningsseminar i CTI og opfylder læringsmålene, jf. afsnit Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 29 af 43

30 4.5 Opgaven Den udbudte opgave består af fem delopgaver: 1. Opbygning af undervisningskapacitet og kompetence i metoderne CTI og ICM 2. Udvikling af undervisningsforløb 3. Gennemførsel af undervisningsforløbene 4. Projektledelse og administration af undervisningsforløbene 5. Udbud af kompetenceudvikling ud over den direkte finansierede opgave Opbygning af undervisningskapacitet og kompetence Kompetenceudviklingsforløbene skal leve op til Socialstyrelsens krav til kvalitetssikring, jf. afsnit 4.4. For at kunne garantere det nødvendige faglige niveau for undervisningen skal leverandøren sikre sig et solidt kendskab til: hvad en manual- og evidensbaseret tilgang til socialt arbejde indebærer. det teoretiske fundament for CTI- og ICM-metoderne, herunder deres rødder i recovery- og empowermentteori samt case-managementmetoden. Housing First-tilgangen til arbejdet med hjemløse borgere. hjemløseområdet, herunder målgruppen, kommunal praksis, udfordringer mv. De undervisere, som skal varetage undervisning og metodeopfølgning i metoderne, skal i oktober/november 2016 deltage i Socialstyrelsens kurser i CTI- og ICM-metoderne for medarbejdere på hjemløseområdet for derved dels at få en indføring i metoderne, dels at overvære den nuværende undervisnings form og indhold. Deltagelsen skal sikre, at de kommende undervisere får viden om, hvordan Socialstyrelsen formidler de to metoder og vægter tilgange som recovery og empowerment i undervisningen. Det understreges, at Socialstyrelsen ikke tilbyder leverandøren et Training-the-Trainers-kursus, men at leverandøren deltager i og overværer Socialstyrelsens kompetenceudvikling for medarbejdere på hjemløseområdet fra kommuner mv. som kursist Udvikling af undervisningsforløb Undervisningsforløbene, bestående af metodekurser og metodeopfølgningsseminarer skal leve op til Socialstyrelsens kvalitetssikring, jf. afsnit 4.4. Al tilpasning af undervisningskoncept og -materialer skal ske i dialog med Socialstyrelsen. Ændringer i programmer for og indhold i metodekurserne og metodeopfølgningsseminarerne skal godkendes af Socialstyrelsen. Udbudsmateriale vedrørende kompetenceudvikling i CTI og ICM Side 30 af 43

Udbud på evaluering af Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Udbud på evaluering af Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet Udbud på evaluering af Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen September 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til

Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til unge med rusmiddelproblematikker på åbne anbringelsessteder

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18.

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbudsmateriale Socialstyrelsen Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbud af opgave om udvikling af modeller/ redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser

Udbud af opgave om udvikling af modeller/ redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Udbud af opgave om udvikling af modeller/ redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Udbudsmateriale

Læs mere

Facilitering og understøttelse af partnerskab samt evaluering af puljen: Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR

Facilitering og understøttelse af partnerskab samt evaluering af puljen: Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR Facilitering og understøttelse af partnerskab samt evaluering af puljen: Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR Udbudsbetingelser Socialstyrelsen (Oktober 2017) Indholdsfortegnelse AFSNIT

Læs mere

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delementer af behandlingsmodellerne U-turn og U18.

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delementer af behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delementer af behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbudsmateriale Socialstyrelsen Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Udbudsbetingelser Socialstyrelsen Oktober, 2017 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT I... 4 1. Kort beskrivelse af opgavens

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Udbudsmateriale Socialstyrelsen

Udbudsmateriale Socialstyrelsen Processtøtte og evaluering i forbindelse med projektet: Dokumentation af Udbudsmateriale Socialstyrelsen November 2016 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2 Udbudsbetingelser...

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Annonceringen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af vedlagte opgavebeskrivelse.

Annonceringen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af vedlagte opgavebeskrivelse. 1. Annoncering Socialstyrelsen annoncerer hermed efter tilbud på uddannelse af medarbejdere i metoden Critical Time Intervention (CTI) under Socialstyrelsens Udbredelsesog Investeringsprogram (UIP) på

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) SPD Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse)

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Notat Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Sagsnavn: Skrevet af: Lars Sønderby og Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov Side 1 af 23 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K 25. juni 2009 Udbudsbetingelser for etablering af et landsdækkende botilbud til unge par, der er i risiko for æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber udbud 1. 1. Indledning og baggrund Ministeriet

Læs mere

Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal fremsendes i elektronisk form til følgende mailadresse:

Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal fremsendes i elektronisk form til følgende mailadresse: 1. Annoncering Socialstyrelsen annoncerer hermed efter tilbud vedr. uddannelse af medarbejdere i metoden Åben Dialog, under Socialstyrelsens Udbredelses- og Investeringsprogram (UIP) på voksenområdet,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og andre folkedrab Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 243-443627

Læs mere

Alle tilbudsgivere vil samtidig blive orienteret pr. mail om resultatet af annonceringen.

Alle tilbudsgivere vil samtidig blive orienteret pr. mail om resultatet af annonceringen. 1. Annoncering Socialstyrelsen annoncerer hermed efter tilbud vedr. uddannelse af medarbejdere i metoden Social Færdighedstræning i grupper (SFT) under Socialstyrelsens Udbredelses- og Investeringsprogram

Læs mere

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser 1 Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 1. Baggrund og formål Syddansk Vækstforum har vedtaget Strategi 2012 2020, en erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Leverandørmøde den 19. maj 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor findes dokumenterne

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbud på national enhed mod vold i nære relationer

Udbud på national enhed mod vold i nære relationer Udbud på national enhed mod vold i nære relationer Udbudsmateriale Socialstyrelsen (Februar 2017) Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2 Udbudsbetingelser...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

1. Annoncering Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Uddannelse i SØM Den Socialøkonomiske Investeringsmodel i perioden

1. Annoncering Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Uddannelse i SØM Den Socialøkonomiske Investeringsmodel i perioden 1. Annoncering Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Uddannelse i SØM Den Socialøkonomiske Investeringsmodel i perioden 2018-2020. Tilbudsindhentningen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere

Læs mere