Udbud på evaluering af Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på evaluering af Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet"

Transkript

1 Udbud på evaluering af Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen September 2016

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Forbehold Opdeling af kontrakten Brug af underleverandører Udelukkelsesgrunde Obligatoriske udelukkelsesgrunde og hvilken dokumentation tilbudsgiver efterfølgende skal fremlægge på opfordring Øvrige udelukkelsesgrunde og hvilken dokumentation tilbudsgiver skal fremlægge på opfordring Minimumskrav Tildelingskriterier Evalueringsmetoden Udkast til kontrakt Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Aktindsigt Projektbeskrivelse Baggrund for initiativet Initiativets formål Initiativets målgrupper Borgermålgruppe Organisatorisk målgruppe Indhold i initiativet Rammer for og indhold i initiativets fem delprojekter Evalueringen Formålet med evalueringen Fokus i evalueringen Delopgave 1 - Løbende vidensopsamling og analyse til Socialstyrelsens, kommuners og boformers arbejde Delopgave 2 - Evaluering af implementeringen af Housing First Delopgave 3 - Evaluering af de borgerrettede resultater Dokumentationssystem til indhentning af kvantitative data Leverancer Medarbejderkompetencer Tidsplan Organisering og samarbejde Økonomi Relevant baggrundsmateriale Tjekliste Side 2 af 42

3 Udbudsbetingelser 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan I satspuljen for er der afsat 31,6 mio. kr. til programmet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet (herefter Housing First-programmet). Formålet med Housing Firstprogrammet er at nedbringe hjemløsheden i Danmark ved dels at forebygge, at borgere oplever at komme ud i hjemløshed, og dels at støtte hjemløse borgere i at komme ud af hjemløshed. I programmet udbreder Socialstyrelsen viden om samt støtter implementeringen af Housing Firstprincippet og de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT) i landets kommuner og 110 boformer efter Serviceloven. Socialstyrelsens implementeringsstøtte udgøres primært af et rejsehold forankret i styrelsen. Housing First-programmet indeholder en række delprojekter, og den udbudte evaluering vedrører fem af disse delprojekter. Formålet med denne evaluering er at belyse og udfolde indikatorer, der dels fremmer og sikrer god implementering af Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder, og dels hæmmer implementeringen. Derudover skal evalueringen kontinuerligt skabe viden, der aktivt kan bidrage til Socialstyrelsens løbende implementeringsunderstøttelse i de forskellige delprojekter. Evalueringen indeholder tre delopgaver. Den første vedrører løbende vidensopsamling og analyse til brug i Socialstyrelsens rejseholdsarbejde. Den anden omhandler evaluering af implementeringen af Housing First i udvalgte kommuner og 110 boformer, og den sidste er en evaluering af de borgerrettede resultater af implementeringen. Kontraktperioden er fra 1. januar 2017 til 31. december Den økonomiske ramme for nærværende udbud er kr. ekskl. moms ( kr. inkl. moms). Side 3 af 42

4 Udbudsbetingelser 2. Udbudsbetingelser 2.1 Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Socialstyrelsen Edisonvej 18, Odense C Tlf.: Hjemmeside: Kontaktperson: Christina Hansen, 2.2 Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består af: Projektbeskrivelse, jf. pkt. 4 Kontrakt Udbudsbekendtgørelse ESPD Forandringsteorien for initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet (bilag til udbudsmaterialet) Spørgsmålsformuleringerne til det eksisterende, kvantitative dokumentationssystem (offentliggøres på Socialstyrelsens hjemmeside, så snart de er endelige) Nærværende opgave udbydes efter reglerne i afsnit II i udbudsloven, L1564 af 15. december Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede virksomheder har mulighed for at afgive tilbud, og hvor alle tilbud, som opfylder minimumskrav og ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrunde, indgår i tilbudsvurderingen med henblik på at identificere det tilbud, som indebærer det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Side 4 af 42

5 Udbudsbetingelser 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Anmodning om yderligere oplysninger Dato og tidspunkt Mandag d. 24. oktober 2016 kl Alle spørgsmål, der er modtaget senest 10 dage inden tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål der stilles senere end det, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelsen kan afgives 6 dage før tilbudsfristen. Offentliggørelse af spørgsmål og svar Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud Spørgsmålene skal være skriftlige og sendes på til Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. Torsdag d. 3. november 2016 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 25 sider á 2400 tegn eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet. Tilbud afgives i elektronisk form på mail. Tilbud skal sendes til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Side 5 af 42

6 Udbudsbetingelser Åbning af tilbud Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk, at s max. må fylde 10MB. Tilbud åbnes efter tilbudsfristen på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Medio december Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 3. maj Forbehold Hvis tilbudsgiver har forbehold i forhold til udbudsbetingelserne eller kontrakten, skal det angives i tilbuddet. Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne og kontrakten accepteres ikke og vil medføre at tilbuddet ikke tages i betragtning. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af ordregiver, der vil foretage en vurdering af om forbeholdet er af en karakter så identiteten af det samlede udbud ændres. Forbehold for ikke grundlæggende elementer, der ikke kan prissættes af ordregiver, vil medføre at tilbuddet ikke tages i betragtning. 2.6 Opdeling af kontrakten Nærværende opgave er ikke opdelt i mindre kontrakter, da det vurderes, at opgaven løses mest effektivt af en og samme leverandør, da den samlede opgaveløsning kræver viden om alle dele af opgaven. 2.7 Brug af underleverandører Tilbudsgiver skal i tilbuddet oplyse, hvilke dele af kontrakten tilbudsgiver har til hensigt at overlade til underleverandør, og i tilbuddet eller senere afgive erklæring om, at underleverandørerne ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud. Hvis tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet har lagt sig fast på, hvilke(n) underleverandør(er) man vil benytte, skal tilbuddet medsendes udfyldt ESPD, Del II A og B og Side 6 af 42

7 Udbudsbetingelser Del III vedr. underleverandører. Tilbudsgiver vil herefter kun kunne udskifte underleverandør efter reglerne herom i kontrakten. 2.8 Udelukkelsesgrunde Socialstyrelsen har valgt, at tilbudsgivers tro og love-erklæring om udelukkelsesgrunde og minimumskrav skal indsendes ved brug af ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument). For at kunne deltage i udbuddet skal tilbudsgiver medsende en udfyldt ESPD sammen med tilbuddet. Der er mulighed for at fremsende ESPD i såvel elektronisk som indscannet form. På forlangende skal tilbudsgiver efterfølgende fremsende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, samt at tilbudsgiver lever op til de(t) minimumskrav, som fremgår nedenfor i pkt I det tilfælde at ordregiver finder, at tilbudsgiver er omfattet af en af udelukkelsesgrundene, vil tilbudsgiver få mulighed for at dokumentere sin pålidelighed i overensstemmelse med udbudslovens 138. Hvis flere virksomheder (konsortium) afgiver et tilbud i fællesskab, skal der medsendes ESPD for hver deltager. Det skal bemærkes, at der i angivelsen af nedenstående obligatoriske og øvrige udelukkelsesgrunde, er taget udgangspunkt i de formuleringer der anvendes i ESPD. I det omfang disse formuleringer afviger fra de tilsvarende bestemmelser i Udbudsloven, er der ikke tilsigtet en indholdsmæssig forskel Obligatoriske udelukkelsesgrunde og hvilken dokumentation tilbudsgiver efterfølgende skal fremlægge på opfordring Tilbudsgiver skal i ESPD angive, hvorvidt de er omfattet af følgende obligatoriske udelukkelsesgrunde: Hvis tilbudsgiver eller en person, der tilhører tilbudsgivers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom er blevet dømt/har vedtaget bøde for et af nedennævnte forhold (for højst fire år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse): at have deltaget i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, Side 7 af 42

8 Udbudsbetingelser terrorhandlinger eller strafbare handlinger i forbindelse med terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og andre former for menneskehandel. o Efterfølgende dokumentation: Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra den relevante myndighed Hvis tilbudsgiver ikke har opfyldt alle sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet. (Vær opmærksom på at ordregiver som udgangspunkt har pligt til at udelukke tilbudsgiver, hvis denne har ubetalt forfalden gæld til det offentlige). o Efterfølgende dokumentation: Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra den relevante myndighed Hvis tilbudsgiver er opmærksom på en interessekonflikt som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver gør opmærksom på en mulig interessekonflikt i ESPD eller ordregiver selv er opmærksom på en mulig interessekonflikt, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre en evt. interessekonflikt, så tilbuddet kan tages i betragtning. Hvis tilbudsgiver har rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har rådgivet ordregiver i forbindelse med forberedelsen af udbuddet eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan rådgivning, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers habilitet. Tilbudsgiver erklærer: o a) ikke at have afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, Side 8 af 42

9 Udbudsbetingelser b) ikke at have tilbageholdt sådanne oplysninger, c) at være i stand til straks at fremsende den støttedokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har afgivet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger i forbindelse hermed eller ordregiver på et andet grundlag er opmærksom på at sådan en situation foreligger, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold Øvrige udelukkelsesgrunde og hvilken dokumentation tilbudsgiver skal fremlægge på opfordring For samtlige frivillige udelukkelsesgrunde gælder, at der kun skal gives oplysninger om hændelser/handlinger indenfor de seneste 2 år. Tilbudsgiver skal i ESPD angive, om de er omfattet af nogen af følgende af de frivillige udelukkelsesgrunde: At have tilsidesat sine forpligtelser inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har tilsidesat i deres forpligtelser inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning eller ordregiver selv er opmærksom på sådanne forhold hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. At befinde sig i en af følgende situationer: a) konkurs, b) under insolvens- eller likvidationsbehandling, c) tvangsakkord, d) en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret, e) at dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten eller f) at dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet. o Efterfølgende dokumentation: Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra den relevante myndighed Side 9 af 42

10 Udbudsbetingelser I forbindelse med udøvelsen af erhvervet at have gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de i forbindelse med udøvelsen af erhvervet har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan mangel hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. At have indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de har indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan mangel hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. At have været udsat for, at en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt er blevet ophævet før aftalt tid, eller at der blev pålagt erstatningskrav eller andre lignende sanktioner i forbindelse med en tidligere kontrakt. o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på, at de tidligere har haft en offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, der er blevet ophævet før aftalt tid, eller at der blev pålagt erstatningskrav eller andre lignende sanktioner eller ordregiver selv er opmærksom på en sådan mangel hos tilbudsgiver, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. Uretmæssigt at have påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces for at indhente fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt at have givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling. Side 10 af 42

11 Udbudsbetingelser o Efterfølgende dokumentation: Hvis tilbudsgiver i ESPD gør opmærksom på uretmæssigt har påvirket beslutningsprocessen eller uagtsomt har afgivet vildledende oplysninger, der kan have haft væsentlig indflydelse på beslutninger vedr. udelukkelse, udvælgelse eller tildeling, eller ordregiver på et andet grundlag er opmærksom på at sådan en situation foreligger, skal tilbudsgiver have mulighed for at give supplerende oplysninger til brug for ordregivers vurdering af situationen og evt. muligheder for at udbedre tilbudsgivers forhold. 2.9 Minimumskrav Tilbudsgiver har i ESPD i forhold til minimumskravene om økonomisk og finansiel formåen erklæret at: have en soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed, på mindst 8 pct. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitalsværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. Dvs. soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi / samlede aktivers værdi x100). Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgerens soliditetsgrad som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede værdier, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet. o Efterfølgende dokumentation: Uddrag af seneste årsregnskab som redegør for grundlagt for beregning af soliditetsgrad Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbuddet gennemføres som et omvendt udbud, hvor: Prisen for opgaven er fastsat til at udgøre kr. eksklusive moms Tilbuddene bedømmes på opfyldelsen af følgende underkriterier: Side 11 af 42

12 Udbudsbetingelser o kvalitet o kvalifikationer og erfaring Af pkt fremgår, hvilken evalueringsmetode der vil blive anvendt i forbindelse med vurderingen af tilbuddene. Underkriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 60 % Kvalifikationer og erfaring 40 % I vurderingen af kvalitet sker der en vurdering af tilbuddets evne til at imødekomme udbudsmaterialets formål, ud fra følgende delkriterier: I hvor høj grad tilbudsgivers opgaveløsning udtrykker evalueringsmæssig og faglig forståelse i relation til udformning af evalueringsdesign, valget af dataindsamlings- og analysemetoder samt håndteringen af de i udbudsmaterialet præsenterede hensyn, jf. Boks 1 i afsnit 4.5.2, Boks 3 i afsnit 4.7, boks 6 i afsnit 4.11 og boks 7 i afsnit I hvor høj grad tilbudsgivers evalueringsdesign, valg af dataindsamlings- og analysemetoder samt håndtering af de i udbudsmaterialet præsenterede hensyn er konkret og detaljeret beskrevet for alle dele af opgaveløsningen jf. Boks 3 i afsnit 4.7 og Boks 4 i afsnit 4.8. I hvor høj grad evalueringen kan understøtte Socialstyrelsens samt de deltagende kommuners og 110 boformers implementeringsarbejde i Housing First-programmet, jf. afsnit 4.6 og boks 2 i afsnit 4.6. I hvor høj grad designet bidrager til ny viden omkring organisatoriske og borgerrettede resultater af implementeringen af Housing First-princippet, jf. afsnit 4.7, boks 3 og afsnit 4.8, boks 4. I vurderingen af kvalifikationer og erfaring sker en vurdering af: I hvor høj grad projektlederen har kvalifikationer og erfaringer med opgaver af lignende type og omfang, dokumenteret ved medarbejder-cv, jf. afsnit 4.10 og boks 5. I hvor høj grad de enkelte medarbejdere besidder kvalifikationer og erfaringer i relation til relevante evaluerings-, formidlings- og målgruppemæssige elementer som beskrevet i afsnit 4.10, dokumenteret ved medarbejder-cv er. Side 12 af 42

13 Udbudsbetingelser I hvor høj grad de enkelte medarbejdere indgår i opgaveløsningen på en måde, så deres kompetencer og erfaringer bidrager til kvaliteten af løsningen af opgaven, samt i hvilket omfang den samlede tilbudte bemanding indebærer en effektiv udnyttelse af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og erfaringer og giver sikkerhed for opgavens løsning jf. afsnit 4.10, boks 5, afsnit 4.13, boks Evalueringsmetoden Ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet om kvalitet vil det blive vurderet, i hvilken grad den tilbudte løsning imødekommer de elementer, som er fremhævet i delkriterierne og samlet indebærer en løsning af høj kvalitet. Der vil blive lavet en kortfattet beskrivelse af de forhold i tilbuddet, som er tillagt vægt i vurderingen, og ud fra en sammenligning af de tilbudte løsninger vil der for hvert enkelt delkriterium blive tildelt et pointtal ud fra en pointskala fra 0-4. Delkriterierne vægter lige i den samlede vurdering af underkriteriet. Pointskalaen bruges på følgende måde: Den tilbudte løsning opfylder i særdeles høj grad eller fuldt ud indholdet af delkriteriet 4 point Den tilbudte løsning opfylder i betydelig grad indholdet af delkriteriet- 3 point Den tilbudte løsning opfylder i tilstrækkelig grad indholdet af delkriteriet 2 point Den tilbudte løsning opfylder i nogen grad indholdet af delkriteriet 1 point Den tilbudte løsning opfylder ikke eller kun i meget begrænset grad indholdet af delkriteriet 0 point Ved vurderingen af tilbuddene, i forhold til underkriteriet om kvalifikationer og erfaring, vil det blive vurderet, i hvor høj grad de beskrevne kvalifikationer og erfaringer er relevante og fyldestgørende i forhold til hvert af delkriterierne. Der vil blive lavet en kortfattet beskrivelse af de forhold i tilbuddet, som er tillagt vægt i vurderingen, og ud fra en sammenligning af de tilbudte kvalifikationer og erfaring vil der for hvert enkelt delkriterium blive tildelt et pointtal ud fra en pointskala fra 0-4. Delkriterierne vægter lige i den samlede vurdering af underkriteriet. Pointskalaen bruges på følgende måde: Side 13 af 42

14 Udbudsbetingelser De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i særdeles høj grad eller fuldt ud delkriteriet 4 point De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i betydelig grad delkriteriet 3 point De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i tilstrækkelig grad delkriteriet 2 point De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher i nogen grad delkriteriet 1 point De tilbudte kvalifikationer og erfaringer matcher ikke i kun meget begrænset grad delkriteriet 0 point 2.12 Udkast til kontrakt Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med valgte leverandør Ophavsret, publiceringer mv. Socialstyrelsen har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Socialstyrelsen og forsynes med logo for Socialstyrelsen 1. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Socialstyrelsen i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Efter afslutning af opgaven skal tilbudsgiver varetage overdragelse af indsamlede persondata til Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI) i henhold til indgået aftale mellem Socialstyrelsen og SFI. Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Socialstyrelsen publicerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave. Materialer til brug for formidling skal leve op til aktuelle internationale standarder for tilgængelighed og gældende retningslinjer for design i Socialstyrelsen Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Resumé af tilbud. 1 Se Socialstyrelsen hjemmeside, fx Side 14 af 42

15 Udbudsbetingelser 2. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 3. Tidsplan for løsning af opgaven. 4. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 5. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er. 6. Øvrige kommentarer. Som bilag fremsendes: 1) Udfyldt ESPD 2) CV er og eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 25 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Ad 4) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til brug for ordregivers opfølgning overfor den valgte tilbudsgiver. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, projektmedarbejdere, administrative medarbejdere, studentermedhjælpere m.v. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms) Pris pr. time pr. medarbejderkategori, der indgår i opgaveløsningen hos tilbudsgiver Antal timer for konsulenter tilknyttet projektet Vederlag forfalder, jf. forslag til betalingsplan, se nedenfor i projektbeskrivelsen. Den endelige betalingsplan aftales nærmere mellem parterne i forbindelse med indgåelse af kontrakt Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Side 15 af 42

16 Udbudsbetingelser Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form Kommunikation Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftlig og affattes på dansk. Side 16 af 42

17 Aktindsigt 3. Aktindsigt Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbuddet vil kunne være omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 17 af 42

18 4. Projektbeskrivelse 4.1 Baggrund for initiativet SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har hvert andet år siden 2007 lavet en hjemløsetælling. Disse tællinger viser, at antallet af hjemløse borgere i Danmark har været stigende de senere år. Den seneste tælling fra 2015 dokumenterer, at stigningen er fortsat, idet antallet af borgere i hjemløshed er opgjort til personer i 2015 mod personer i Det er derfor fortsat relevant med en styrket indsats overfor målgruppen, og der er med satspuljen for 2016 afsat 31,6 mio. kr. til en sådan indsats. En styrket indsats over for hjemløshed omfatter overordnet set: 1 En styrket, mere målrettet indsats blandt kommunale myndigheder med henblik på at bringe borgere ud af hjemløshed. 2 En styrket, rehabiliterende indsats på 110 boformer efter serviceloven, hvor hjemløse borgere tager ophold. 3 En mere effektiv indsats til forebyggelse blandt borgere i risiko for at blive ramt af hjemløshed samt en tidlig indsats for borgere, der er blevet hjemløse. Selvom der fortsat er behov for øget viden og udvikling af nye tiltag for at styrke indsatsen på hjemløseområdet, er væsentlige dele af virkningsfulde løsninger allerede tilvejebragt med Hjemløsestrategien. Strategien blev gennemført i perioden (i 17 kommuner). Den blev derefter videreført i et Implementerings- og udbredelsesprojekt med særskilt fokus på hhv. voksne (i 25 kommuner) frem til medio 2016 og unge (i 11 af kommunerne fra Implementerings- og forankringsprojektet) frem til ultimo Erfaringerne fra Hjemløsestrategien i Danmark, og i øvrigt også internationalt, er, at mange borgere kan hjælpes ud af hjemløshed via implementeringen af Housing First- 2 Se mere om disse projekter på Socialstyrelsens hjemmeside. Implementerings- og forankringsprojektet: og Ungeprojektet: Side 18 af 42

19 princippet 3 samt de evidensbaserede bostøttemetoder CTI (Critical Time Intervention) 4, ICM (Intensive Case Management) 5 og ACT (Assertive Community Treatment) 6. Housing First bygger på princippet om, at alle borgere har ret til en bolig, at en bolig er udgangspunktet for en effektiv social indsats, og at hovedparten af de hjemløse borgere med den rette støtte formår at fastholde boligen. Fastholdelse handler om, at den hjemløse borger opnår de kompetencer og indgår i de sociale sammenhænge, der gør det muligt at blive i egen bolig, og at boligen anses som en grundlæggende forudsætning for at sikre rehabilitering af borgeren. Målet er, at hjemløse borgere genvinder deres funktionsevne i et omfang, der svarer til den enkeltes opfattelse af et selvstændigt og meningsfyldt liv. Hjemløsestrategien viste gode resultater, idet ni ud af ti tidligere hjemløse borgere, der indgik i strategien, fastholdt deres nye bolig ved hjælp af et individuelt tilrettelagt bostøtteforløb efter CTI-, ICM- eller ACT-metoden. Det var derudover tydeligt, at selvom antallet af hjemløse borgere, jf. SFI s hjemløsetællinger, også steg i de kommuner, der deltog i Hjemløsestrategien, så var stigningen væsentlig mindre i de deltagende kommuner, end i landets øvrige kommuner 7. På den baggrund skal Socialstyrelsen gennem initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet i perioden 1. juni december 2019 fortsat udbrede viden om Housing First-princippet og om de evidensbaserede bostøttemetoder, CTI, ICM og ACT, til kommuner og 110 boformer efter Serviceloven, der ønsker at implementere dem 8. 3 Se siderne om Housing First princippet herunder også Housing First manualen på Socialstyrelsens hjemmeside 4 Se siderne om CTI metoden på hjemløseområdet herunder også CTI manualen på Socialstyrelsens hjemmeside Se siderne om ICM metoden herunder også ICM manualen på Socialstyrelsens hjemmeside - 1/copy_of_udbredelse-af-hjemlosestrategien/metoden-icm/metoden-icm 6 Se siderne om ACT metoden herunder også ACT manualen på Socialstyrelsens hjemmeside - 1/copy_of_udbredelse-af-hjemlosestrategien/metoden-act/metoden-act 7 Se siderne om hjemløsestrategiens resultater på Socialstyrelsens hjemmeside - 1/copy_of_udbredelse-af-hjemlosestrategien/om-projektet/hjemlosestrategiens-resultater 8 En meget overordnet beskrivelse af programmet kan ses på Socialstyrelsens hjemmeside - Side 19 af 42

20 Herunder skal Socialstyrelsen (se afsnit for uddybende beskrivelser af de enkelte delprojekter): Understøtte fortsat implementering og forankring i de 23 kommuner, der har valgt at fortsætte arbejdet fra Implementerings- og forankringsprojektet (delprojekt 1). Udbrede og implementere Housing First-princippet i nye kommuner med betydelige hjemløseproblemer (delprojekt 2). Tilføre aktuelt bedste viden og indgå samarbejdsaftaler med nye kommuner med færre hjemløseproblemer (delprojekt 3). Udbrede og implementere aktuelt bedste viden til nye kommuner om risikofaktorer i forhold til forebyggelse af hjemløshed blandt unge. Dette projekt igangsættes primo 2018 og bygger på viden fra det igangværende Ungeprojekt (delprojekt 4). Udbrede viden om Housing First og bostøttemetoderne og bidrage med implementeringsstøtte på 110 boformer, der ikke allerede er involveret i samarbejder omkring Housing First-princippet (delprojekt 5). Målet er, at flere kommuner og 110 boformer anvender de evidensbaserede bostøttemetoder, således at hjemløse borgere, der modtager indsatsen, opnår egen bolig og formår at beholde den over tid. Evalueringen af Housing First-programmet skal understøtte dette ved løbende at bidrage med relevant viden om udbredelsen, implementeringen og de borgerrettede resultater til såvel Socialstyrelsen som til de deltagende kommuner og 110 boformer. 4.2 Initiativets formål Housing First-programmets overordnede formål er at nedbringe hjemløsheden i Danmark ved på den ene side at forebygge, at borgere kommer ud i hjemløshed, og på den anden side at støtte hjemløse borgere ud af hjemløshed. Virkningen af den leverede udbredelses- og implementeringsindsats i Housing Firstprogrammet er på lang sigt: At hjemløse borgere i målgruppen får og fastholder egen bolig. Side 20 af 42

21 At hjemløse borgere i målgruppen genvinder deres funktionsevne i et omfang, så den svarer til borgernes egne opfattelser af et selvstændigt og meningsfyldt liv. At den enkelte deltagende kommune har organiseret sig og arbejder i tråd med Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder, og at de yder en virkningsfuld forebyggende og tidlig indsats. At de deltagende 110 boformer arbejder tæt sammen med kommunale myndigheder og yder en målrettet rehabiliterende og recoveryorienteret indsats. Housing First-programmets overordnede forandringsteori er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag. Den viser de forventede resultater på såvel kort som mellemlang sigt. 4.3 Initiativets målgrupper Borgermålgruppe Målgruppen for Housing First og bostøtteforløbene er borgere i hjemløshed eller borgere i risiko for at blive hjemløse, og som udover hjemløshed er præget af komplekse sociale problemstillinger, der kræver en intensiv og individuelt tilrettelagt indsats. SFI s hjemløsetælling fra 2015 viser bl.a., at 47 pct. af mænd og 57 pct. af kvinder i hjemløshed har en psykisk sygdom. 69 pct. af mænd og 52 pct. af kvinder i hjemløshed har et misbrug. 33 pct. af mænd og 30 pct. af kvinder i hjemløshed har både et misbrug og en psykisk sygdom. 23 pct. af mænd og 23 pct. af kvinder i hjemløshed har en fysisk sygdom. Samtidig peger evalueringen af Hjemløsestrategien på, at en stor del af målgruppen har et skrøbeligt socialt netværk og ingen eller begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Gruppen af hjemløse borgere er således kendetegnet ved at have behov for tilbud jf. såvel Sundhedsloven, Serviceloven som Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Organisatorisk målgruppe Den organisatoriske målgruppe udgøres af de deltagende kommuner og boformer efter servicelovens 110 i Housing First-programmet. De deltagende kommuner og 110 Side 21 af 42

22 boformer vil i varierende grad have kendskab til Housing First-princippet og de tre bostøttemetoder. En del af kommunerne i delprojekt 1 har fx været med i arbejdet omkring Housing First på hjemløseområdet siden Hjemløsestrategien ( ), mens nye kommuner i delprojekt 2 og 3 kun i mindre grad vil have kendskab til Housing First-princippet og bostøttemetoderne. Samme variation vil også gøre sig gældende for 110 boformerne. 4.4 Indhold i initiativet Housing First-programmet består af en række delprojekter: 1. Fortsat understøttelse af implementering og forankring i 23 kommuner, der var en del af Implementerings- og forankringsprojektet, der løb til medio 2016 (voksne). Heraf er 10 kommuner stadigvæk en del af Ungeprojektet, der løber til ultimo 2017 (delprojekt 1). 2. Samarbejde med nye kommuner med betydelige hjemløseproblemer (delprojekt 2). 3. Samarbejde med nye kommuner med færre hjemløseproblemer (delprojekt 3). 4. Udbredelse af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse til nye kommuner (fra 2018) (delprojekt 4). 5. Udbredelse af viden om og understøttelse af implementering af Housing Firstprincippet på 110 boformer (delprojekt 5). I alle fem delprojekter indgår kompetenceudvikling af medarbejdere i kommuner og på boformer i bostøttemetoderne CTI og ICM (og i relevant omfang også i ACT). Kompetenceudviklingen forestås af en ekstern leverandør. Sideløbende med de fem delprojekter gennemføres en række undersøgelser i regi af hhv. SFI og Ankestyrelsen, som har til formål at tilvejebringe ny viden om hjemløseområdet, udover nærværende evaluering: En fortsættelse af hjemløsetællingen (SFI) Iværksættelse af en analyse af veje ind i, ud af og cirkulation i hjemløshed (SFI) Velfærdsundersøgelser på hjemløseområdet (Ankestyrelsen) Side 22 af 42

23 En opdatering af den samfundsøkonomiske analyse fra Hjemløsestrategien (SFI) Rammer for og indhold i initiativets fem delprojekter Delprojekt 1 De gamle kommuner Dette delprojekt er målrettet de 23 gamle kommuner, som har deltaget i Implementerings- og forankringsprojektet og derefter har valgt at fortsætte arbejdet med Housing First og bostøttemetoderne. Der er i de 23 kommuner indgået politiske aftaler om implementering og forankring af Housing First og de evidensbaserede bostøttemetoder. Implementeringsarbejdet er påbegyndt og godt i gang, men alle kommuner oplever i større eller mindre grad, at der på trods af Implementerings- og forankringsprojektet stadig er en række implementeringsmæssige udfordringer. Arbejdet med Housing First og bostøttemetoderne kræver et mindshift 9 i den enkelte kommune, ligesom implementeringen og forankringen kræver nye organiseringer, tilgange og strukturel understøttelse på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger. For at fastholde det politiske, ledelsesmæssige og faglige fokus på fremdriften i implementeringen har kommunerne brug for en længerevarende implementeringsstøtte for at lykkes med indsatsen. De 23 kommuner i dette delprojekt indgår derfor samarbejdsaftaler med Socialstyrelsen med henblik på at få denne implementeringsstøtte i perioden 1. juni december I samarbejdsaftalen ligger også et krav om deltagelse i evalueringen og benyttelse af et dokumentationssystem (beskrevet i afsnit 4.8.1) i samme periode. Delprojekt 2 Nye kommuner med betydelige hjemløseproblemer Dette delprojekt har til hensigt at udbrede og implementere Housing First-princippet og bostøttemetoderne i alle de kommuner i landet (ud over kommunerne i delprojekt 1), som har betydelige hjemløseproblemer (defineret som 0,6 % hjemløse pr indbyggere opgjort via SFI s hjemløsetællinger), og som ønsker at indgå i et samarbejde. Kommunerne i delprojekt 1 og 2 anslås samlet at udgøre ca. 50 pct. af landets 98 kommuner og har tilsammen ca hjemløse borgere, jf. SFI s Hjemløsetælling fra 9 Housing First bryder med den traditionelle måde at tænke og organisere sig på i kommunerne. Implementeringen af Housing First kræver derfor en mental (og organisatorisk) omstilling et mindshift hos alle relevante parter på tværs af forvaltninger mm. i kommunerne (se Housing First manualen på Socialstyrelsens hjemmeside for en uddybning af omstillingen). Side 23 af 42

24 2015. Socialstyrelsen opsøger løbende i perioden 1. juni 2016 ultimo 2019 nye kommuner til delprojekt 2 med henblik på indgåelse af samarbejdsaftaler ift. implementering af Housing First og bostøttemetoderne. Disse samarbejdsaftaler indeholder også krav om at deltage i evalueringen og benytte et eksisterende dokumentationssystem (beskrevet i afsnit 4.8.1). Det er forventningen, at der indgås samarbejdsaftaler med 3-4 nye kommuner årligt i perioden , dvs. at det forventes, at der deltager op til 16 kommuner i dette delprojekt, heraf vil nogle dog kun deltage kortvarigt grundet rekruttering i Kommuner med betydelige hjemløseproblemer, som ikke ønsker at indgå i delprojekt 2, vil have mulighed for samarbejde via individuelle Letters-of-intent (jf. delprojekt 3 herunder). Delprojekt 3 Øvrige kommuner (Letter of intent) Landets øvrige kommuner (som ikke er i målgruppen for delprojekt 1 eller 2, og som har 0,6 % hjemløse pr indbyggere, jf. SFI s hjemløsetællinger) anslås at have brug for andre typer af udviklingsarbejde på hjemløseområdet og/eller en mindre omfattende implementering af Housing First og bostøttemetoderne. Disse kommuner vurderes at have behov for at få tilført aktuel bedste viden på hjemløseområdet, og indrette organisering og praksis herefter, også selvom der ikke er grundlag for fuldt ud at implementere de konkrete metoder fra Hjemløsestrategien pga. målgruppens relativt mindre omfang. Baseret på Socialstyrelsens erfaringer med implementeringsstøtte på hjemløseområdet samt svenske erfaringer på samme område, tager dette delprojekt udgangspunkt i såkaldte Letters of intent, som indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan den enkelte kommune kan organisere og forbedre indsatserne på hjemløseområdet på en måde, så centrale principper i Housing First efterleves. Socialstyrelsen opsøger derfor løbende i Housing First-programmets løbetid relevante kommuner, og udfærdiger individuelle Letters of intent til disse kommuner på baggrund af en afdækning af den enkelte kommunes indsats, kompleksitet og udfordringer på hjemløseområdet. Kommunerne kan herefter frit vælge, om de ønsker at følge anbefalingerne i deres Letter of intent, og om de ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om støtte til Side 24 af 42

25 dette arbejde. Socialstyrelsen indgår i dette delprojekt i udgangspunktet to-årige samarbejdsaftaler med kommunerne. Den løbende rekruttering også i 2019 gør dog, at nogle kommuner kun vil deltage i programmet kortvarigt. Det forventes, at ca. 5 nye kommuner årligt vil indgå i et samarbejde i delprojekt 3 i programperioden, altså op til 20 nye kommuner i alt. Udover kommuner med færre hjemløseproblemer kan der være tale om kommuner med betydelige hjemløseproblemer (som defineret i delprojekt 2), som ikke ønsker at indgå en generel samarbejdsaftale om en fuld implementering af metoderne. Det er kun kommuner, som vælger at indgå i et samarbejde med Socialstyrelsen via et letter of intent, der er forpligtigede til at indgå i evalueringen. Socialstyrelsen vil i relevant omfang kunne bidrage til evalueringen med viden om de kommuner, som ikke ønsker at indgå et samarbejde. Ingen kommuner i dette delprojekt bliver afkrævet benyttelse af dokumentationssystemet, men hvis Socialstyrelsen skønner, at det er relevant i forhold til den enkelte kommunes implementeringsarbejde, opfordres de til at benytte det. Delprojekt 4 Forebyggelse af hjemløshed (unge hjemløse) Dette delprojekt igangsættes primo 2018, når det eksisterende Ungeprojekt udløber (31. december 2017). I det eksisterende Ungeprojekt samarbejdes der med 10 kommuner omkring samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse, og fokus er dels på at støtte unge ud af hjemløshed og dels på forebyggelse af hjemløshed. Samarbejdsmodellen er en systematisk tilgang til det helhedsorienterede samarbejde med og omkring den unge. Igennem det nuværende Ungeprojekt opsamles viden omkring de risikofaktorer, der er ift., om den unge ender i hjemløshed, så der kan igangsættes indsatser, hvor hjemløshed blandt unge forebygges. Denne viden ønskes udbredt til og implementeret i flere kommuner med betydelige hjemløseproblematikker blandt unge. Derudover kan det være væsentligt at sætte stærkere fokus på viden omkring det nødvendige beredskab i kommunerne og deres samarbejdsparter for at undgå boligudsættelser samt for at undgå, at borgere løslades fra fængsel eller udskrives fra behandling, uden at der er fundet en løsning på evt. boligproblemer. Side 25 af 42

26 Også i dette delprojekt er det påtænkt, at der i 2018 og 2019 skal arbejdes ud fra Letters of intent. Det er forventningen, at ca. fem kommuner årligt indgår samarbejdsaftaler med Socialstyrelsen, altså ti kommuner i alt. Disse kommuner vil også skulle indgå i evalueringen.. Socialstyrelsen vil her ligeledes i relevant omfang kunne bidrage til evalueringen med viden om kommuner, som evt. ikke vælger at indgå samarbejdsaftaler. Delprojekt boformer Dette delprojekt er målrettet 110 boformer, som ikke allerede er involveret i et af de øvrige delprojekter. Hensigten med delprojektet er at udbrede viden om og støtte implementering af Hosuing First og bostøttemetoderne på landets 110 boformer. På boformerne er tilgangen til borgere, der tager ophold, i øjeblikket generelt inde i en udvikling fra en omsorgsbaseret tilgang til en mere udviklingsorienteret tilgang med fokus på borgerens recoveryproces. En fortsættelse af denne udvikling vil kunne understøttes af den viden, der er på området, så den enkelte borger kommer ud af hjemløsheden ved tidlig etablering i egen bolig med den fornødne støtte. Der er derfor behov for, at boformerne tilbyder og understøttes i at tilbyde - borgerne mere systematiske, målrettede rehabiliterende indsatser, der hænger sammen med de indsatser, borgeren i øvrigt tilbydes. Erfaringerne fra Hjemløsestrategien viser, at der er behov for et tæt og koordineret samarbejde på tværs af 110 boformerne og de kommunale myndigheder. Det tætte samarbejde mellem borgeren og medarbejderen på 110 boformen bør resultere i en udredning af borgerens funktionsnedsættelser. Udredningen kan være afsættet for myndighedens hurtige og effektive udarbejdelse af en 141 handleplan (serviceloven) samt en eventuel efterfølgende visitationsproces til andre indsatser. Den konkrete udmøntning af delprojektet udfoldes pt. i et tæt samarbejde med SBH (Sammenslutning af Boformer for Hjemløse i Danmark) og andre aktører på området. Det påtænkes, at der nedsættes arbejdsgrupper som kan komme med konkrete anbefalinger til, hvorledes boformerne kan organisere sig i tråd med Housing Firstprincippet og bostøttemetoderne. Endvidere er det muligt for medarbejdere på boformerne at deltage i kompetenceudvikling i bostøttemetoderne CTI og ICM. Side 26 af 42

27 Socialstyrelsens implementeringsstøtte gives i dette delprojekt primært i form af udbredelse af viden samt etablering af faglige netværk på tværs af boformer. Boformerne vil i det omfang, Socialstyrelsen vurderer, at det er relevant, blive opfordret til at anvende dokumentationssystemet. Da det er frivilligt, om de enkelte 110 boformer vil benytte sig af tilbuddet om implementeringsstøtte, og der ikke laves samarbejdsaftaler med de enkelte boformer under dette delprojekt, kan evaluator ikke forvente en omfattende dataindhentning på de enkelte boformer. Evaluator vil kunne indhente data gennem nedsatte arbejdsgrupper og Socialstyrelsen, men evaluator forventes desuden at skabe adgang til relevant viden gennem kontakt med boformer 4.5 Evalueringen Housing First-programmet ønskes evalueret med anvendelse af primært kvalitative metoder i relation til evaluators kontakt med kommuner og boformer. Endvidere kan evaluator gøre brug af det eksisterende kvantitative dokumentationssystem (se afsnit 4.8.1), der måler på henholdsvis borgerens progression og kommunernes organisering af hjemløseindsatsen. Den udbudte evaluering består af følgende delopgaver: 1. Løbende vidensopsamling og analyse til Socialstyrelsens, kommuners og boformers arbejde med Housing First-programmet 2. Evaluering af implementeringen af Housing First og de organisatoriske resultater i deltagende kommuner og 110 boformer 3. Evaluering af de borgerrettede resultater af implementeringen af Housing First og bostøttemetoderne De enkelte delopgaver vægter forskelligt i den samlede evalueringsopgave. Det er forventningen, at ca. 40 % af evalueringens ressourcer anvendes til delopgave 1, ca. 40 % af ressourcerne til delopgave 2, og ca. 20 % af ressourcerne til delopgave Formålet med evalueringen Socialstyrelsen ønsker i særlig grad, at evaluator formår at pege på, hvilke indikatorer der fremmer og sikrer god implementering og forankring af Housing First-princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder, og omvendt hvilke indikatorer der kan være hæmmende for dette. Derudover er det væsentligt, at evalueringen kontinuerligt skaber Side 27 af 42

28 viden, der aktivt kan bidrage til Socialstyrelsens løbende arbejde med implementering i de forskellige delprojekter Fokus i evalueringen Evalueringen skal særligt have fokus på at: Belyse den fortsatte implementering og resultater af arbejdet med Housing First og bostøttemetoderne i udvalgte kommuner, der allerede er i gang hermed (delprojekt 1). Belyse implementering og resultater af arbejdet med Housing First og bostøttemetoderne i udvalgte nye kommuner med betydelige hjemløseproblemer (delprojekt 2). Afdække udviklingen (implementering og resultater) i udvalgte kommuner med mindre betydelige hjemløshedsproblemer, som indgår samarbejde med Socialstyrelsen. Herunder hvordan Socialstyrelsens anbefalinger implementeres, og med særligt fokus på de bedste indikatorer for at arbejde med centrale principper i Housing First (delprojekt 3). Belyse udbredelse og implementering af viden omkring unge i hjemløshed og forebyggelsesmæssige faktorer til udvalgte kommuner med betydelige hjemløshedsproblematikker blandt unge (delprojekt 4). Belyse indsatsen på udvalgte 110 boformer, hvor der fokuseres på, hvilke processer der henholdsvis fremmer og hæmmer Housing First baserede tilgange til borgere i hjemløshed (delprojekt 5). Afdække de borgerrettede resultater af implementeringen af Housing First og bostøttemetoderne. Evaluator skal have fokus på at afdække de berørte borgeres progression (via eksisterende dokumentationssystem) og fokus på udvalgte borgeres oplevelse af Housing First i praksis. Evaluator skal i relation til de borgerrettede resultater være opmærksom på, at evalueringsdesignet skal kunne opfange evt. delmålgrupper i evalueringen, da der i Housing First-programmet også skal være fokus på at øge viden om og udvikling af virkningsfulde indsatser for særlige delmålgrupper af borgere i hjemløshed, herunder eksempelvis unge, hjemløse med anden etnisk baggrund end dansk, eller borgere med særligt komplekse problemstillinger og langvarige ophold på 110 boformerne. Side 28 af 42

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM)

Udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) Udbud på varetagelse af kompetenceudvikling i bostøttemetoderne Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) Udbudsmateriale Socialstyrelsen Maj 2016 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til

Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til Udbud af udvikling og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb og implementeringsstøtte i forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) til unge med rusmiddelproblematikker på åbne anbringelsessteder

Læs mere

Facilitering og understøttelse af partnerskab samt evaluering af puljen: Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR

Facilitering og understøttelse af partnerskab samt evaluering af puljen: Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR Facilitering og understøttelse af partnerskab samt evaluering af puljen: Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR Udbudsbetingelser Socialstyrelsen (Oktober 2017) Indholdsfortegnelse AFSNIT

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Udbud af opgave om udvikling af modeller/ redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser

Udbud af opgave om udvikling af modeller/ redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Udbud af opgave om udvikling af modeller/ redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Udbudsmateriale

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18.

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbudsmateriale Socialstyrelsen Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delementer af behandlingsmodellerne U-turn og U18.

Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delementer af behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbud af udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delementer af behandlingsmodellerne U-turn og U18. Udbudsmateriale Socialstyrelsen Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge

Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området udsatte børn og unge Udbudsbetingelser Socialstyrelsen Oktober, 2017 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT I... 4 1. Kort beskrivelse af opgavens

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) SPD Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsmateriale Socialstyrelsen

Udbudsmateriale Socialstyrelsen Processtøtte og evaluering i forbindelse med projektet: Dokumentation af Udbudsmateriale Socialstyrelsen November 2016 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2 Udbudsbetingelser...

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse)

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Notat Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Sagsnavn: Skrevet af: Lars Sønderby og Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov Side 1 af 23 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Leverandørmøde den 19. maj 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor findes dokumenterne

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356466-2016:text:da:html -København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S 198-356466 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K 25. juni 2009 Udbudsbetingelser for etablering af et landsdækkende botilbud til unge par, der er i risiko for æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber udbud 1. 1. Indledning og baggrund Ministeriet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og andre folkedrab Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 243-443627

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal fremsendes i elektronisk form til følgende mailadresse:

Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal fremsendes i elektronisk form til følgende mailadresse: 1. Annoncering Socialstyrelsen annoncerer hermed efter tilbud vedr. uddannelse af medarbejdere i metoden Åben Dialog, under Socialstyrelsens Udbredelses- og Investeringsprogram (UIP) på voksenområdet,

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Udbudsbetingelser Københavns Universitets Boligfond 03-06-2016

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udvikling af mestringsforløb og opkvalificering i satspuljeprojektet Mestring af skoledag og hverdagsliv Udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 100-198680 Side 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Annonceringen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af vedlagte opgavebeskrivelse.

Annonceringen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af vedlagte opgavebeskrivelse. 1. Annoncering Socialstyrelsen annoncerer hermed efter tilbud på uddannelse af medarbejdere i metoden Critical Time Intervention (CTI) under Socialstyrelsens Udbredelsesog Investeringsprogram (UIP) på

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

1. Annoncering Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Uddannelse i SØM Den Socialøkonomiske Investeringsmodel i perioden

1. Annoncering Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Uddannelse i SØM Den Socialøkonomiske Investeringsmodel i perioden 1. Annoncering Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Uddannelse i SØM Den Socialøkonomiske Investeringsmodel i perioden 2018-2020. Tilbudsindhentningen sker efter udbudslovens afsnit V. En nærmere

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere