VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a."

Transkript

1 VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse af Østifterne Forsikring gs., der har drevet forsikringsvirksomhed. Denne virksomhed er i forbindelse med det gensidige selskabs omdannelse til Foreningen Østifterne f.m.b.a. overført til Nykredit Østifterne Forsikring A/S, der senere har ændret navn til Nykredit Forsikring A/S. 2 Hjemsted 2.1 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 3 Formål 3.1 Foreningens formål er til varetagelse af medlemmernes interesser gennem sin aktiebesiddelse i Nykredit Holding A/S dels at medvirke til at opretholde og videreføre i Nykredit Forsikring A/S den af Østifterne Forsikring gs. hidtil drevne forsikringsvirksomhed og dels i øvrigt at tage del i Nykredit-koncernens virksomhed samt herudover at virke til fremme af blandt andet skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål.

2 II MEDLEMMERNE 4 Medlemskab 4.1 Medlemmer af foreningen er enhver, der er forsikringstager i Nykredit Forsikring A/S samt enhver, der er forsikringstager i et forsikringsselskab i Gjensidige koncernen, såfremt kundeforholdet er etableret på grundlag af formidling eller henvisning fra et selskab i Nykredit koncernen eller en franchisetager til et selskab i Nykredit koncernen. 4.2 Medlemskabet begynder ved ikrafttræden og slutter ved ophør af forsikringer tegnet i Nykredit Forsikring A/S eller i selskaber i Gjensidige koncernen, jf Medlemmerne betaler ikke kontingent for medlemskabet. 4.4 Et medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue ved udtræden af foreningen, ligesom der ikke skal betales indskud ved indtræden. 5 Medlemmernes pligter 5.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 6 Medlemmernes rettigheder 6.1 Medlemmernes rettigheder udøves gennem: 1. Generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen. 3. Direktionen. 7 Medlemmernes møderet 7.1 Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, men har ikke stemmeret

3 7.2 Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at medlemmet senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse ved skriftlig meddelelse til foreningens adresse. III DELEGERETFORSAMLINGEN 8 De delegerede 8.1 Delegeretforsamlingen består af 35 delegerede, der er valgt af og blandt foreningens medlemmer. 8.2 Delegeretforsamlingen kan derudover udpege indtil 2 delegerede til delegeretforsamlingen med samme rettigheder og valgperiode som de medlemsvalgte delegerede. 8.3 I tilfælde af vakance som følge af en delegeres død eller udtræden i valgperioden kan bestyrelsen vælge en suppleant fra samme valgkreds som det udtrådte medlem til at indtræde som delegeret indtil førstkommende valg til delegeretforsamlingen. 9 Aldersgrænse 9.1 Enhver delegeret skal fratræde med afslutningen af den ordinære generalforsamling, som behandler årsregnskabet for det år, hvor han eller hun er fyldt 67 år. 10 Delegeretforsamlingens opgaver 10.1 De delegerede udgør foreningens generalforsamling og er berettiget til at stemme dér Ud over de ordinære generalforsamlinger indkaldes de delegerede af bestyrelsen én gang om året for orientering og drøftelse af foreningens anliggender. Indkaldelsen finder sted med mindst 14 dages varsel. 11 Vederlag 11.1 Vederlag til de delegerede fastsættes på en generalforsamling

4 11.2 Halvdelen af vederlaget udbetales som et årligt grundhonorar. Den resterende del af vederlaget betales forholdsmæssigt efter den delegeredes deltagelse på generalforsamling eller delegeretmøde. IV VALG AF DELEGEREDE TIL DELEGERETFORSAMLING 12 Valgets afholdelse 12.1 Valg af delegerede finder sted hvert femte år og foretages fra og med 2012 successivt for hver af de enkelte valgkredse, jf. 13.2, efter følgende model: Region Nordjylland 2012 Region Midtjylland 2013 Region Syddanmark 2014 Region Sjælland 2015 Region Hovedstaden 2016 Valgperioden regnes fra afslutningen af den ordinære generalforsamling i det år, hvor de delegerede er valgt. Delegerede, der pr. [1. januar] 2011 var valgt til delegeretforsamlingen af og blandt medlemmerne af foreningen, fortsætter som medlemmer af delegeretforsamlingen indtil førstkommende valg i den valgkreds, hvori de er valgt, forudsat at vedtægternes 15.4 er overholdt Valget af delegerede sker mindst 10 dage før foreningens ordinære generalforsamling. Datoen for valget fastsættes af bestyrelsen Valget afholdes på et centralt beliggende sted i de enkelte valgkredse inden for andet kvartal i det pågældende år Indkaldelse til valg af de delegerede sker gennem dagblade med regional udbredelse inden 15. februar i valgåret

5 12.5 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for valget. 13 Valgkredse 13.1 Medlemmerne vælger 35 delegerede fordelt i valgkredse som anført nedenfor Valget af delegerede finder sted i 5 valgkredse, idet hver region i landet udgør én valgkreds. Der gælder følgende fordeling: Region Hovedstaden: 9 Region Sjælland: 8 Region Syddanmark: 8 Region Midtjylland: 7 Region Nordjylland: 3 14 Opstilling af kandidater til delegeretforsamlingen 14.1 Forud for valget opstiller bestyrelsen kandidater på en liste. Denne liste offentliggøres sammen med indkaldelsen til valg af de delegerede Medlemmer, der ønsker at blive opstillet til valg som delegeret, må skriftligt meddele dette til foreningens kontor inden den 1. marts i det år, hvor valget finder sted Kandidatforslaget skal være underskrevet af mindst 25 stillere, der er medlemmer af foreningen i den pågældende valgkreds Er der ikke opstillet andre kandidater end bestyrelsens, bortfalder valget, og bestyrelsens kandidatliste betragtes som valgt

6 15 Valgbarhed 15.1 Valgbar inden for en valgkreds betragtes enhver, som har fast bopæl eller erhverv i valgkredsen, som opfylder de almindelige bestemmelser for stemmeret, jf. 16, som ikke er ude af rådighed over sit bo, og som ikke er i restance med betalinger til Nykredit-koncernen Fungerende direktører samt medarbejdere i Nykredit-koncernen kan ikke blive valgt som delegeret Ingen kan fungere som delegeret, hvis de er ansat eller virker i en stilling med et overordnet ledelsesansvar i en virksomhed, der står i konkurrenceforhold til Nykredit-koncernen Hvis en delegeret i valgperioden ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne, bortfalder retten til at være delegeret straks. 16 Medlemmernes stemmeret ved valg til delegeretforsamlingen 16.1 Stemmeberettiget er enhver, der har været medlem af foreningen siden den før valget nærmest forudgående 1. januar Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme, som kan afgives personligt eller ved en fuldmægtig blandt valgkredsens medlemmer Stemmeretten udøves i den valgkreds, hvor medlemmet har sin bopæl/sit hjemsted Bortset fra de i stk. 5 omhandlede tilfælde kan ingen stemmeberettiget afgive mere end 2 stemmer Aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, foreninger, boligselskaber, selvstændige boligselskabsafdelinger, institutioner og andre juridiske personer kan altid afgive stemme ved deres formand, direktør, leder eller administrator Valget afgøres ved stemmeflerhed

7 V GENERALFORSAMLINGEN 17 Generalforsamlingen 17.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn, medmindre de delegerede bestemmer andet. 18 Ordinær generalforsamling 18.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 19 Ekstraordinær generalforsamling 19.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, samt når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt Endvidere kan mindst 5 delegerede kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt til behandling af et bestemt angivet emne Indkaldelse efter revisors eller delegeredes anmodning skal ske inden 14 dage fra bestyrelsen modtager anmodningen. 20 Indkaldelse til generalforsamling 20.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til de delegerede og ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende og eventuelt et eller flere andre dagblade efter bestyrelsens nærmere beslutning Medlemmer, der har fremsat begæring herom, skal modtage en skriftlig indkaldelse I indkaldelsen skal der være angivet, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen

8 20.5 Skal der på generalforsamlingen behandles forslag til ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold være angivet i indkaldelsen Forslag, der af de delegerede ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles foreningen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag, der er meddelt foreningen inden den 15. marts det pågældende år, vil altid kunne medtages Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab for foreningen med revisionspåtegninger og årsrapport for Nykredit Forsikring A/S med revisionspåtegninger være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens adresse. 21 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 21.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår samt orientering om Nykredit Forsikring A/S virksomhed i samme periode. 3. Godkendelse af årsregnskabet for foreningen samt beslutning om resultatdisponering i henhold til det godkendte regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af (a) formand for bestyrelsen; (b) næstformand for bestyrelsen; (c) medlemmer til bestyrelsen

9 6. Valg af revisor. 7. Fastsættelse af vederlag til de delegerede og bestyrelsen, herunder formand og næstformand, for så vidt der foreligger forslag herom. 22 Afholdelse af generalforsamling 22.1 Generalforsamlingen vælger ved stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater Direktionen har ret til at overvære generalforsamlingen, til at stille ændringsforslag og til i øvrigt at tage ordet under forhandlingerne Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på foreningens adresse. 23 Afstemning 23.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede Er dette ikke tilfældet, indkaldes der senest 3 uger efter til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte delegerede På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen Hver delegeret har én stemme Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflerhed, jf. dog 33 og

10 VI BESTYRELSEN 24 Bestyrelsen 24.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, der er valgt blandt de delegerede. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges Formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, men tidsforskudt, således at formand og næstformand ikke er på valg samme år, og at rotationen for de øvrige bestyrelsesmedlemmer er tilrettelagt, således at ét men højst to medlemmer er på valg hvert år. 25 Bestyrelsens opgaver 25.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde Foruden at udføre, hvad der i andre bestemmelser i vedtægterne eller lovgivningen er pålagt bestyrelsen, skal den: 1. udarbejde beretning til generalforsamlingen om foreningens virksomhed; 2. tage stilling til det af direktionen fremlagte årsregnskab og indstille dette regnskab til vedtagelse på generalforsamlingen; 3. påse, at foreningens midler er anbragt på en betryggende og til fremme af foreningens virksomhed tjenlig måde; 4. ansætte direktøren; 5. udpege medlemmer til bestyrelsen for Nykredit Holding A/S, Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Forsikring A/S samt i øvrigt påse, at bestemmelser i aftalegrundlaget med Foreningen Nykredit samt selskaber i Nykredit-koncernen overholdes;

11 6. udpege suppleanter til delegeretforsamlingen, jf. 8.3; 7. vedtage bestyrelsens forretningsorden samt uarbejde en instruks for direktøren. 26 Bestyrelsens møder og beslutningskompetence 26.1 Bestyrelsen samles mindst 2 gange årligt, og i øvrigt når formanden finder det nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor anmoder herom Formanden indkalder bestyrelsen Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt alle bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme udslagsgivende Over forhandlingerne føres en protokol, som bliver underskrevet af samtlige tilstedeværende medlemmer. 27 Vakance i bestyrelsen 27.1 Dør eller udtræder et medlem af bestyrelsen eller af delegeretforsamlingen, påhviler det delegeretforsamlingen at udpege et nyt medlem for det afgåede medlems resterende valgperiode Er bestyrelsen beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, heriblandt enten formanden eller næstformanden, kan valg af nye medlemmer dog udskydes til den førstkommende generalforsamling

12 VII DIREKTION OG TEGNINGSREGLER 28 Direktion 28.1 Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med den instruks, som bestyrelsen udarbejder. 29 Tegningsregler 29.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med formanden eller næstformanden. VIII REGNSKAB OG REVISION 30 Årsregnskab 30.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser Et eksemplar af regnskabet udleveres til medlemmer, der anmoder herom. 31 Revision 31.1 Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. IX FORMUE 32 Foreningens formue 32.1 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for anbringelse af foreningens midler

13 X VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING 33 Vedtægtsændringer 33.1 Ændringer i nærværende vedtægter kræver, at forslag herom vedtages af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de delegerede deltager Ændring af 33 og 34 samt forslag om væsentlige ændringer i foreningens formål, jf. 3, kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede giver møde og stemmer for forslaget. 34 Opløsning 34.1 Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling med den i 33, stk. 2, nævnte mødedeltagelse og stemmemajoritet Foreningen afvikles i overensstemmelse med den for gensidige forsikringsselskaber gældende lovgivning med de fornødne tillempelser og sædvanlige foreningsretlige principper, idet foreningens formue fordeles blandt medlemmerne efter principper, som skal forelægges Finanstilsynet og godkendes af generalforsamlingen med det i stk. 1 nævnte kvalificerede flertal. Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2000 og efterfølgende ændret ved beslutning på foreningens ordinære generalforsamling den 25. maj 2005, på ordinære generalforsamling den 29. maj 2008, på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2010 samt på den ordinære generalforsamling den 26. maj København, den 26. maj

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere