FöRENINGarna NORDENs FöRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FöRENINGarna NORDENs FöRBUND"

Transkript

1 FöRENINGarna NORDENs FöRBUND årsberättelse 2011 FORORD 2 FNF S ORGNISATION OG STYRNINGSORGANER 6 VIRKSAMHEDSPLAN FOR FORENINGERNE NORDENS FORBUND PROJEKTVIRKSOMHEDEN 13 Nordjobb 14 Nordiska biblioteksveck a- Kyra skymning 19 Projektet Rap för förståelse och tävlingen Rap It Up 20 Norden i Skolen 22 Nordiske gästebud 23 Nordiske Informationskontorer 24 Orkester Norden 26 FÖRENINGARNA NORDENS UNGDOMSFÖRBUND (FNUF) 29 SKOLSAMARBETE VENSKABSBYSAMARBEJDET 32 KONTAKT MED SAMARBEJDS- PARTNERE I NÄROMRÅDERNE 33 ANDEN VIRKSAMHEDEN 34 BILAGOR 35

2 FNF FORORD FORORD De politiske, økonomiske og sociale forudsætninger for øget nordisk integration kan siges være radikalt ændret i senere tid. Dette skyldes primært globaliseringen, regionalisering og europæiske forhold. Voksende global konkurrence med nye stærke aktører på banen (f.eks. BRIK landene) forandrer efterhånden globale magtforhold og markedsandel. Set i dette lys er Norden med sin totale befolkning på ca. 25 miljoner kun en brøkdel af størrelsen af så mange andre ressourcestærke lande i verden. Til gengæld er de nordiske lande en stærk økonomisk unit og samlet udgør de den største økonomi i verden. Når vigtige internationale beslutninger i voksende grad sker via G20 og tilsvarende sammenslutninger ville en fælles nordisk ageren i disse fora forandre de nordiske landes magtstatus internationalt. Flere og flere indser at de nordiske lande ville styrke sin konkurrencekraft internationalt med yderligere regionalt samarbejde og dermed bidrage til at sikre de nordiske medborgeres livskvalitet. Med større EU er der efterhånden sket regionalisering inden for EU og med den usikre situation EU landende og den europæiske valuta befinder sig i i dag er interessen for det nordiske samarbejde steget. Spørgsmålet om Nordisk forbundsstat og nordisk valuta er alt oftere nævnt i diverse sammenhænge. Endvidere stiller de nordiske medborgere sig positivt til øget fokus på sikkerheds- og udenrigspolitisk samarbejde i Norden. Det konstateres at ovennævnte politiske, sociale og økonomiske trends har ført til øget interesse for det nordiske samarbejde, både blandt nordiske medborgere generelt og enkelte interesse grupper f.eks. næringslivet i Norden. Foreningerne Nordens Forbund betoner, at det arbejde som igennem årtier er blevet udført inden for foreningernes kerneområder, har bidraget i omfattende grad til at styrke fællesskabet i regionen og dermed at styrke Norden som region globalt. Projekter med tilknytning til skole, kultur og arbejdsmarked, afskaffelse af grænsehinder og diverse oplysningsaktiviteter har fremmet kultur- og sprogforståelse i Norden og bidraget til integration af regionen generelt. År 2011 har FNF fulgt op på sit arbejdet med nordisk forbundsstat i forlængelse af Gunnar Wetterbergs indlæg i debatten i forbindelse med Nordisk Råds session FNF har arbejdet for en politisk forankring af spørgsmålet i Nordisk Råd samt arbejdet for en folkelig oplysning og forankring i problematikken via sine nationale foreninger. I denne sammenhæng har FNF bl.a. opfordret Nordisk Råd til at tage initiativ til, at der ved Nordisk Råds 60 års jubilæum i Helsingfors 2012 foreligger den første delrapport for opgaven Forbundsstaten Norden. Nordiske sprogfærdigheder blandt unge nordboere er stadig mere truet, og det samme gælder identifikationen med det nordiske fællesskab. Fokus på sprog og sprogforståelse har præget FNFs og Foreningerne Nordens dagsorden år 2011 som tidligere år, men med Nordisk Ministerråds Sprogkampagne fik feltet en ekstra fokus i organisationen. Sprogkampagnen tildelte FNF delt første pris for projektportalen Norden i Skolen. Nordjobb har på et andet set bidraget til at styrke de unges kundskab til norden og de nordiske sprog via formidling af jobs over de nordiske grænser. I 2011 blev der i Nordjobb forberedt et parallelprojekt, Jobbresan, som har som specifikt mål at bruge nordiske løsninger som meddel mod ungdomsarbejdsløshed. FNF respekterer Nordisk Ministerråds satsning på afskaffelse af grænsehinder i de seneste år, men ser at arbejdet skrider for langsomt frem. Samtidig er det bekymringsvært, at der konstant opstår nye grænsehinder, både via landenes forskellige implementering af EU love og regler samt på grund af landenes egne nationale lovgivninger og nye regelværk. Endvidere er der opstået situationer hvor tolkning af nordiske aftaler er blevet strammere end tidligere til hinder for nordiske medborgere. FNF har reageret på denne udvikling, bl.a. med henvendelse til de nordiske samarbejdsministre vedrørende politiske udtalelser om at nordiske regler om pasunion skulle sættes ur spil når det gælder ikkenordisk udseende folk. Med henblik på det åbne norden mener FNF at tiden er inde for Danmark og Norge at tage skridtet fuldt ud i lighed med de fleste lande i Europa og tilslutte sig dobbelt statsborgerskab. FNF sendte af denne anledning henvendelse til de Norske og Danske regeringer hvor det betones, at tilslutning til dobbelt medborgerskab i landene ville bidrage til integration af regionen og styrke Norden som region internationalt Foreningerne Nordens Forbunds Præsidium Anders Rusk ordförande Olemic Thommessen vice ordförande Hallstein Sigurdsson vice ordförande Arne Nielsen Folke Sjölund Kristina Persson Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir Kristín Ólafsdóttir generalsekretær 2 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

3 FORORD HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND? SAMMANFATTNING AV FÖRBUNDETS ARBETE Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: Foreningen Norden, Dansk forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden, Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í Føroyum, Norræna félagið á Íslandi, Foreningen Norden, Norsk forening for nordisk samarbejd, Föreningen Norden, svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). Det findes også Norden-foreninger i Estland, Letland, Litauen, Petrozavodsk og i Koltushi. Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige, nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger bl.a. på de prioriteringer, som Norden-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde. Forbundets højest besluttende organ er Præsidiet, som er sammensat af formændene for de nationale Norden foreninger. Antal personmedlemmer i foreningerne Norden Foreningen Norden, Danmark Pohjola-Norden, Finland 7878 Norrøna Félagið, Færøerne 255 Norræna félagið, Island 1789 Foreningen Norden, Norge 4500 Föreningen Norden, Sverige Föreningen Norden, Åland 200 Foreningerne opererer med forskellige kategorier af medlemmer: enkeltmedlemmer, familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer, og har desuden en lang række støttemedlemmer, biblioteksmedlemmer, skolemedlemmer, kommunemedlemmer, og har andre organisationer og virksomheder som medlemmer. Her oven vises kun antal personmedlemmer. Föreningarna Nordens Förbund har under 2011 följt det nordiska samarbetet och strävat efter att prägla debatten och utvecklingen av det nordiska samarbetet via löpande dialog med Nordiska Ministerrådet och Nordiskt Råd. Temana Nordisk förbundsstat samt språkproblematiken har varit bland FNFs prioriterade områden under året. Nordiskt skolsamarbete är fortsatt ett av kärnområdena i Norden-föreningarnas verksamhet. Föreningarna Norden har arbetat med matchning av vänskapsklasser och skolutväxlingar sedan föreningarnas upprättande Föreningarnas skolsansvariga arbetar kontinuerligt på att utveckla goda arbetsredskap för skolorna till att använda för arbetet med Norden och nordiska språk som tema. Projekt- och programverksamheten har under 2011 varit präglat av vidare arbete och utveckling av redan gångsatta projekt. Det gäller Nordjobb och det nordiska högläsningsprojektet Nordisk Biblioteksvecka (också kallat Kura skymning och Kura gryning) och Norden i Skolan. Intresset för att delta i Nordjobb var fortsatt stort under 2011 även om man märkte en liten minskning jämfört med året innan. Trots stora insatser lyckades man dessvärre inte nå måltalet vilket var ett trendbrott då man innan 2011 nått måltalet tre år i rad. De utvärderingar, som har kommit från både nordjobbare och arbetsgivare visar att den absolut största delen arbetsgivare och nordjobbare har varit mycket nöjda med programmet. Sekretariatet har fortsatt tidigare satsningar på sin vänortskedja och arbetet med personer med funktionsnedsättningar. Man arbetade också en hel del med verksamhetsutveckling och speciellt då med ett projekt, Jobbresan, som riktar in sig på att minska ungdomsarbetslösheten. Norden i Skolan är ett nytt projekt i FNFs regi. Projektet Norden i Skolan skall, med en ny tillgänglighet till grannspråksundervisning stärka nordiska ungas kompetens att kommunicera med varandra på danska, norska och svenska. Projektet skapar en digital plattform, som ger lärare och andra språkintresserade en lång rad unika redskap som tillför arbetet med språkförståelsen helt nya möjligheter. Nordeniskolen.org övervinner fysiska och mentala gränser i Norden, genom bl.a. ett spännande nätbaserat samarbete i små tvärnationella grupper som skall få Nordens unga att tala med varandra. Projektet integrerar och samlar existerande nätbaserat material, så att grannspråksundervisningen kan tillföras ett så attraktivt och funktionellt redskap som möjligt. Projektet har nyligen vunnit Nordiska Ministerrådets (Språkkampanjen) pris för utveckling av ett koncept, som kan bidra till att stärka grannspråksförståelsen framtiden. Nordisk Biblioteksvecka genomfördes med temat Humor i Norden. Uppskattningsvis deltog sammanlagt tiotusentals människor i olika läsarrangemang, utställningar och seminarier i alla de åtta länderna och Baltikum. På presidiets möte i Stockholm den 30. mars var mötets teman bl.a. Gunnar Wetterbergs tankar om en Nordisk förbundsstat. På presidiets möte den 31. oktober i Köpenhamn, under Nordiska rådets session, var mötets tema bl.a. gränshinder i Norden. På mötet deltog en representant från Gränsehinderforum samt direktören för Dansk erhverv Jens Klarskov. Generalsekreteraren och FNFs ordförande 2011, Arne Nielsen, har som FNFs representanter deltagit Foto: Søren Sigfusson/norden.org på diverse möten och konferenser i Norden. FNF har, under året, haft ansvaret för administrationen av de 8 regionala informationskontoren. FNF har, under året, haft ekonomifunktionen för Nordiskt sommaruniversitet (NSU) med ett kontrakt på att NSU:s juridiska säte och ekonomiansvaret blev placerat på FNF. Detta blev underskrivet och trädde i kraft den 1. januari FNUF:s sekretariat koordinerar verksamheten i Helsingfors under ledning av Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds generalsekreterare. Föreningarna Nordens Ungdom (FNU) har vidareutvecklat sitt arbete och erbjuder attraktiva nordiska aktiviteter, som samlar nordisk ungdom. Några av dessa nordiska arrangemang, som blev arrangerade under 2011 var Saunaexpressen i Åbo i Finland, Cafe Norden i Island med Humor/nordisk humor som tema och höstmöte i Åbo. FNUF hade även en viktig roll vid Ungdomens Nordiska råds möte i Köpenhamn. 4 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

4 FNF FNF S ORGANISATION OG STYRINGSORGANER FNF s ORGANISATION OG SYTRNINGSORGANER Præsidiets medlemmer er formændene for de nationale Norden-foreninger og en repræsentant for Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). I 2011 har sammensætningen været følgende: Danmark Finland Færøerne Island Norge Sverige Åland FNUF Arne Nielsen (formand) Anders Rusk (næstformand) Hallstein Sigurdsson Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir Olemic Thommessen Kristina Persson Folke Sjölund (næstformand) Petter Mahrs Sekretariatet for Foreningerne Nordens Forbund har været ledet af generalsekretær Kristín Ólafsdóttir og administrationssekretær Helena Johansson. Ledere af de nordiske informationskontorer: De nordiske informationskontorer har i 2011 været ledet af følgende: Finland: Jyväskylä af Maija Keskinen og Vasa af Malin Walitalo, Island: Akureyri af María Jónsdóttir, Norge: Arendal af Hilde Lona og Alta af Guri Hansen, Sverige: Gøteborg af Mikale Szanto, Umeå af Ulf Lassén. Det nordiske informationskontor i Sydslesvig, Flensborg har været ledet af Anette Jensen. Foto: Job & Magt / Johan Wessman Præsidiet har haft 2 møder i løbet af året: I Stockholm den 30. marts og i København den 31. Arbejdsudvalget har bestået af Arne Nielsen, Anders Rusk og Folke Sjölund. Direktørkollegiet har bestået af direktørerne/generalsekretærerne i de nationale Norden-foreninger og en repræsentant for FNUF. Direktørkollegiet ledes af FNF s generalsekretær og fungerer som sagsforberedelsesorgan for Præsidiet. Kollegiet har haft følgende sammensætning i 2011: FNF Danmark Finland Island Færøerne Norge Sverige Åland FNUF Kristín Ólafsdóttir Peter Jon Larsen Larserik Häggman/Henrik Wilen Ásdís Eva Hannesdóttir Ingi Samuelsen Espen Stedje Britta Nygård/Bo Andersson Anna-Lena Sjöberg/Jan-Erik Berglund Kari Salo Direktørkollegiet har haft 5 møder i løbet af året: i Helsingfors den 26. januar, i Stockholm den 31. marts, i Malmø den 16. juni, 21. september i Oslo, i København den 1. november. Generalsekretær Kristín Ólafsdóttir sidder i Orkester Nordens nordiske styregruppe. Generalsekretær Kristín Ólafsdóttir sidder i den nordiske styregruppe for The Red Cross Nordic United World College (RCNUWC) i Flække, Norge. Regnskabsførere og revisorer: FNF s regnskabsfører har været Jan Christer Berggren og statsautoriseret revisor Anders Thulin er forbundets revisor. Tillidsvalgt revisor var Ulf Sundqvist, Finland. FNF s organisering FNF har siden den 1. oktober 2003 haft sit sekretariat i Malmø under ledelse af FNFs generalsekretær. Generalsekretær var Karen Bue som sluttede sit job den 28. februar da hun gik over til et andet job. Ny generalsekretær Kristín Ólafsdóttir, som kom fra et job som senior rådgiver på Nordisk Råd, startede sin tjeneste den 1. Maj Helena Johansson var sekretariatets økonomisk og administrativ medarbejder frem til 30. juni Larisa Fedev har arbejdet som økonomisk assistent fra 1. juli Projektchef for Nordjobb siden 2007 er Fredrik Jakobsen. Før Nordjobb arbejder også informati onsmedarbejder Jacob Mellåker. Nordjobbs nordiske sekreteriat holder styr på projektet og koordinere de nationale indsatser. Projektleder for Biblioteksveckan og Rap it up var Carl Liungman og Thomas Henriksen var projektkoordinator for Norden i Skolen. Forbundets Økonomi Forbundets virksomhed finansieres af midler, som de nationale Norden-foreninger indbetaler fordelt efter samme fordelingsnøgle, som er fastsat for de nordiske landes bidrag til Nordisk Ministerråds budget. Derudover får Forbundet et virksomhedsbidrag fra Nordisk Ministerråd og projektmidler til finansiering af projekter, Ministerrådet ønsker gennemført, eller som Norden-foreningerne og Forbundet har foreslået. Ministerrådets støtte bygger som udgangspunkt på en aftale, som Nordisk Ministerråds sekretariat og Forbundet indgik i Forbundet har sedan 1. januar 2009 ansvaret for de nordiske informationskontorer. Foreningerne Nordens Forbund modtog i alt SEK ,- i virksomhedsstøtte fra Nordisk Ministerråd i 2011, hvor af var til FNF og til informationskontorerne. Til finansiering af 3 projekter modtog Forbundet fra Ministerrådet i alt SEK. En stor del af finansieringen af Rap it up/norden i Skolen kommer fra diverse fonder og stiftelser. For at kunne gennemføre Nordjobb måtte foreningerne også i 2011 supplere Ministerrådets bevillinger med egne midler og med nationale bidrag. 6 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

5 FNF s ORGANISATION OG SYTRNINGSORGANER Virksomhedsplan for Foreningerne Nordens Forbund FNF FNF vil i 2011 og 2012 prioritere følgende opgaver: Mere forpligtende nordisk samarbejde Hvis Norden fortsat skal bygge på bred folkelig legitimitet er det altafgørende, at det nordiske samarbejde er dynamisk og fremadrettet. Derfor er det vigtigt ikke bare at erkende, men også handle efter, at et langt mere omfattende praktisk politisk samarbejde mellem de nordiske lande vil gavne os alle i en globaliseringstidsalder, hvor små lande bliver usynlige og store regioner bliver dominerende. Foreningerne Nordens Forbund vil, følge op på de tanker som historikeren og samfundsdebatøren Gunnar Wetterberg har fremlagt om Nordisk union og opfordre nordiske politikere til at tilslutte sig Gunnars udgangspunkt om vigtigheden af et mere seriøst og tættere nordisk samarbejde og det potentiale og merværdi det giver hvert enkelt land. Et mere forpligtende nordisk samarbejde kan have mange former. FNF vil i perioden Følge op på sit forslag til Nordisk Råd om at NR tilsætter en gruppe af forskere, politikere, journalister, erhvervsfolk og repræsentanter fra folkelige foreninger som har til opgave at lave en forstudie om de moderne unionstanker. Følge op på sit forslag til Nordisk Råd at der udføres folkelige høringer i hele Norden om et mere forpligtende nordisk samarbejde. Foreningerne vil arbejde for at dette sker nationalt i samarbejde mellem Foreningerne Norden og Nordisk Råds delegationer. Sprog Sprog- og kulturforståelse samt dialog over grænserne er grundlæggende elementer i at styrke Norden som region. I globaliseringsprocessen er disse elementer måske vigtigere end nogensinde før. Nordiske sprogfærdigheder blandt unge nordboere er stadig mere truet, og det samme gælder identifikationen med det nordiske fællesskab. Nordisk samarbejde omkring miljø, forskning, innovation, erhvervsliv etc. er afhængig af, at unge nordboere er udrustet til den kommunikation og den kulturforståelse, dette kræver. Satsning på kreativ formidling og brug af nye medier og digital teknik kan skabe grunden for det sprog, hvor ungdommens kommunikation og udvikling af ovennævnte kompetencer kan ske. Forbundet vil i arbejde for at udvikle sprog-/skolesamarbejdet gennem RAP for forståelsen Med fokus på børn og unge tager FNF initiativ til en rappkonkurrence med fokus på sproget og forståelse/misforståelse mellem sprogområder, kulturer, religioner og generationer. Der udarbejdes undervisningsmateriale med hovedfokus på undervisning i de skandinaviske sprog, men hvor der også gøres opmærksom på de øvrige nordiske sprog. FNF arbejder for at der udvikles et sprogtest på nettet for unge nordboere. Aktiv medlemskab i NMRs og formandskabets Sprogkampagneråd Generalsekretæren har plads i Sprogkampagnerådet samt en repræsentant fra FNUF. Tilgang til nabolandenes tv-kanaler/ nordisk tv-kanal FNF vil fortsat arbejde for, at de nordiske public service-kanaler bliver gjort tilgængelige i alle de nordiske lande. FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

6 FNF s ORGANISATION OG SYTRNINGSORGANER FNF s ORGANISATION OG SYTRNINGSORGANER FNF følger endvidere med Nordisk Råds Kultur og uddannelsesudvalgs ekspertgruppe angående oprettelsen af en nordisk tv-kanal og diskuterer det videre arbejde på baggrund af arbejdsgruppens konklusioner. Sprogdeklarationen Undersøgelser viser, at internordisk sprogkundskab er svindende, og behovet for seriøse tiltag på feltet er derfor vigtigere nu end nogensinde. Det er derfor vigtigt at kortlægge den nationale opfølgning af den nordiske sprogdeklaration og den nordiske sprogkonvention og presse på for, at der nationalt bliver fulgt op på disse aftaler. Skolesamarbejdet FNF og Foreningerne fortsætter deres arbejde med skolesamarbejde og i at være formidlende i forhold til udveksling af venskabsklasser. Der udarbejdes en hjemmeside med liste over venskabsklasser for elevudveksling i Norden. Forbundet vil i perioden Arrangere et seminar om grænsekulturelle (jfr. interkulturelle) skoleklasser Arrangere en konference for skolelærere med temaet undervisning i de skandinaviske sprog. Andre opgaver : Venskabsbysamarbejdet Venskabsbysamarbejdet i Norden har dannet et af de vigtige elementer i Foreningerne Nordens kærnevirksomhed. Med kommunesammenlægninger, af økonomiske grunde og delvis konkurrence fra udennordiske venskabsbyer, er mange af de tidligere kommuner i hvilestilling hvad angår det nordiske venskabsbysamarbejde. Forbundet vil i arbejde for at forbedre venskabsbysamarbejdet ved at I samarbejde med internationale ansvarlige i Kommunernes Landsforeninger drøfte hvad skal til for at vitalisere venskabsbysamarbejdet samt hvordan formerne for dette samarbejde kan udvikles. tage frem temaer og idekatalog, som kan fungere som støtte til de lokalforeninger som har kapacitet og vilje for at drive et levende venskabs- bysamarbejde. Grænsehinder De nordiske statsministre udtrykte sig tydeligt, da de på deres sommermøde 2007 fastslog, at man med alle medel ska undanröja de svårigheter som medborgarna kan stöta på i det nordiska umgänget. Denne udtalelse giver anledning til optimisme lige som oprettelsen af Grænsehinderforum med repræsentanter fra alle de nordiske lande, som har til opgave at arbejde med problematikken. Denne situation forandrer dog ikke det faktum, at det fortsat er vigtigt, at Foreningerne står vagt om udviklingen og påtager sig en pådriverrolle over for nordiske samarbejdsorganer, regeringerne og lokale myndigheder. Afskaffelse af grænsehindringer fremmer medborgernes velfærd samt næringslivets konkurrencekraft og styrker dermed Norden som region globalt. Forbundet vil i arbejde for at Løbende at foretage dialog med nordiske, nationale og lokale myndigheder om udviklingen af arbejdet med afskaffelse af grænsehinder. Klima og grön energi efter København Klimatmötet i Köpenhamn december 2009 ledde inte fram till ett globalt avtal som kan hejda uppvärmningen före plus två grader. Sannolikheten för att det ska ske i Cancún är inte heller stor. Därför måste Europas regeringar driva en parallell process för omställning från beroendet av fossila bränslen till förnyelsebara och trappa upp ansträngningarna för energieffektivisering inom näringsliv, transporter och boende samt påverka andra länder och regeringar att göra likadant. Norden ligger långt framme i dessa avseenden och bör driva ett aktivt arbete för att påverka EU. Grundläggande för att denna väg ska ge resultat är att priset på koldioxid ökar kraftigt men även nya eller skärpta EU-direktiv som påverkar energival och användning är viktiga. FNF vil under fortsatta sitt arbete för att påverka de nordiska regeringarna att driva dessa frågor. Løbende projekter: Administration af Informationskontorerne FNF har ansvaret for administration af de Regionale informationskontorer og sørger for at deres mandat omkring formidling af information om det nordiske samarbejde er udført. Videreudvikling af projekter FNF arbejder for at videreudvikle forbundets projekter Forbundet vil i arbejde for at udvikle Nordjobb udvikling af paralelprojekter og yderligere samarbejde med bemandingsvirksomheder, udvidelse af Nordjob perioden. Norden i Bio Nordisk Biblioteksuge Nordisk Gæstebud Udvidelse af nordisk madordliste iphone version med billeder og wikipedia informationsmuligheder, fortsat samarbejde med Nordgen om udvikling af listen. Lancering af internetprojektet Byt bolig i Norden hjemmeside for semesterboligsøgende i Norden specielt med henblik på udbytte af hjem og ferieboliger. Infobrev fra FNF til Foreningerne Nordens medlemmer Fælles åbningsside på nettet for Foreningerne Norden i hele Norden Om Foreningerne Nordens Forbund Foreningerne Nordens Forbund er koordineringsorgan for foreningernes aktiviteter, og Forbundets sekretariat er i sidste ende ansvarligt for foreningernes fælles projekter og repræsenterer foreningerne i kontakterne med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Foreningerne Nordens Forbund vil bidrage til en aktiv samfundsdebat, påvirke det officielle nordiske samarbejdes beslutningstagere og tage initiativer, der kan medvirke til at fordybe det nordiske samarbejde indadtil og udadtil, fremme den fri bevægelighed i Norden og kontakten mellem de nordiske borgere. Forbundet vil følge det nordiske samarbejdes udvikling og forsøge at være på forkant i beslutningsprocesserne for herved at kunne udøve maksimal påvirkning. Forbundet vil ligeledes fortsat udvide sit nordiske netværk med henblik på at udbrede viden om det nordiske samarbejde og for at fremme medborgernes og organisationernes nordiske samarbejde. Forbundet vil også tilskynde til nordisk samageren i forhold til omverdenen samt ikke mindst forholde sig til globaliseringsprocessen og globaliseringsarbejdet i de nordiske lande. Forbundet stræber efter samarbejde med organisationer og andre aktører med relevant ekspertise for at opnå optimale resultater. FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

7 FNF PROJEKTVIRKSOMHEDEN FNF s ORGANISATION OG SYTRNINGSORGANER Projektvirksomheden har i 2011 været præget af videreførelse og udvikling af allerede igangsatte projekter. Det gælder Nordjobb, Norden i bio og det nordiske biblioteksprojekt Skumringstimen og Morgengry (også kaldet Nordisk Biblioteksuge) samt Nordisk Gæstebud. Der er endvidere været taget initiativ til nye projekter; Rap it up og Norden i Skolen. Forbundet har endvidere været aktivt i forhold til Orkester Norden bl.a. ved udbredelse af kendskabet til orkesteret samt for at sikre orkesterets fortsatte eksistens. Videre gives en mere detaljeret omtale af de enkelte aktiviteter. FORSKNING TILL FOLKET 12 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

8 PROJEKT- VERKSAMHED Nordjobb NORDJOBB Nordjobbs primära syfte är att arbeta för att öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden och bidra till att minska problematiken kring dagsaktuella politiska problemställningar som ex. den nordiska ungdomsarbetslösheten. Den primära arbetsmetoden är att erbjuda unga i åldern år sommarjobb, bostad och ett varierat kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land. År 2011 var det åttonde året som Nordjobbs nordiska sekretariat var beläget i Malmö. Sedan starten 2004 har man haft ett målmedvetet tänkande i sitt arbete och tanken är också att man framöver kan utveckla programmet för att möta konkurrens från omvärlden på ett bra sätt. Resultatet blev i slutändan 631 nordjobbare vilket är lägre än årets måltal. Den djupa lågkonjunktur som lamslog stora delar av den nordiska arbetsmarknaden under hösten 2008 har visserligen klingat av och flera av de nordiska länderna har visat imponerande tillväxtsiffror under 2011 men den omedelbara effekten på den nordiska arbetsmarknaden har inte märkts så tydligt och den stora nordiska ungdomsarbetslösheten har fortsatt att vara ett problem. Det faktum att programmet denna gång inte nått måltalet kan inte bortförklara att Nordjobb är inne i en positiv trend och att det långsiktiga arbete som man har bedrivit ger utslag i tillsättningarna. Man kan tydligt se detta i sifferraden 510, 684, 714, 717, 751, 753, 756, 631 som är antalet nordjobbare från 2004 fram till Förutom de 631 tillsatta nordjobbarna erbjöds 86 personer jobb som de tackade nej till. Eftersom ytterligare 16 personer fick jobb som man också accepterade men dessvärre hoppade av från erbjöds =733 ett nordjobb under Eftersom man samtidigt hade 3930 kompletta ansökningar följer att 18,7 % av alla sökande med en komplett ansökan blev erbjudna ett arbete. Till det nordiska sekretariatets uppgifter hör det överordnade ansvaret för programmet samt koordinering av information till sökande och media, des- sutom har sekretariatet ansvarat för hemsidan www. nordjobb.net, den elektroniska sökandedatabasen, planering och genomförande av internutbildning av projektledare och projektassistenter. Sekretariatet har ansvar för att regelbundet rapportera om verksamheten till Föreningarna Norden och Nordiska ministerrådet. Lokalt administreras Nordjobb av de olika Föreningarna Norden även om driften ibland ligger på dess ungdomsförbund. De nationella projektledarna ansvarar för ackvirering av arbetsplatser och deras tillsättning, anskaffning av bostäder, information till nordjobbarna och rekrytering av projektassistenterna. Nordjobb Europa är en satsning som vänder sig till europeiska ungdomar som uppfyller de vanliga villkoren för att bli nordjobbare och som studerar på nordiska institutioner eller som på andra sätt har förvärvat tillräckligt med kunskaper i något av de nordiska språken. Totalt erhölls166 kompletta ansökningar och av dessa blev 31 nordjobbare i slutändan. Tanken är att dessa europeiska ungdomar ska kunna fungera som nordiska ambassadörer i sina hemländer. En annan möjlighet är att knyta dessa talanger till den nordiska arbetsmarknaden vilket kan underlätta ett framtida demografiskt problem. Kultur- och fritidsprogrammets nordiska profil är viktigt för att behålla programmets särart och för att fortsatt kunna locka ett stort antal ungdomar att söka Nordjobb. Under 2011 har man inom ramarna för kultur- och fritidsprogrammet bl.a. satsat extra mycket på nordisk språkförståelse men också mycket på vanliga teman som den nordiska arbetsmarknaden och möjligheter till studier i ett annat nordiskt land. Nordjobbare har i år funnits i Köpenhamn, Skagen och Odense i Danmark, i Helsingfors, Tammerfors, Åbo samt även i Österbotten i Finland, på Färöarna i framför allt Torshavn, Grönland i framför allt Nuuk, Ilulissat och Aasiaat, i huvudstadsregionen men även på flera landsorter runt om på Island, i Oslo och fjällvärlden i Norge, framför allt Göteborg, Stockholm och Norrtälje i Sverige och i flera kommuner och i Mariehamn på Åland. Kompletta* ansökningar 2011 jämfört med resultat 2010 Totalt 2011 Resultat 2010 Danmark Finland Färöarna 18 9 Grönland 5 3 Island Norge Sverige Åland Länder utanför Norden * Med kompletta ansökningar menas ansökningar som är fullständigt utfyllda. Ansökningarnas totala antal 2011 var 8951 st. Tillsatta platser 2011 jämfört med resultat 2010 Tillsatta 2011 Resultat 2010 Danmark Finland Färöarna Grönland Island Norge Sverige Åland Fortsättning nästa sida 14 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

9 NORDJOBB NORDJOBB Nordjobbs organisation Nordiska sekretariatet Programchef Fredrik Jakobsen Informatör Jacob Mellåker Nationella projektledare: Klaus Elmo Petersen, Danmark, Mira Korhonen, Finland, Jacob Mellåker, Färöarna och Grönland, Stefán Vilbergsson, Island, Sandra Petie Einen, Norge, Nina Isaksson och Caroline Jonsson, Sverige samt Ann- Louise Idman, Åland. Nationella projektassistenter: Carl-Mikael Teglund, Danmark, Hanna Moilanen, Nadina Vihinen, Maria Virkkala, Finland, Jacob Mellåker, Färöarna, Andrea Lilja Sandholt Sigurðardóttir, Island, Petter Bjørkelo Knudsen, Marte Hvamb og Helle Berg Alfsen, Norge, Fredrik Stillerud, Sabina Christrup, Sverige samt Stefan Sjölund, Åland. 16 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

10 NORDISK BIBLIOTEKSVECKA KURA SKYMNING Nordisk Biblioteksvecka Kura Skymning PROJEKT- VERKSAMHED Danmark:Nordisk biblioteksvecka - Kura skymning Finland: Pohjoismainen kirjastoviiko Iltahämärässä Færøyene: Norðurlendsk bókasavnsvika - Í skýmingini Grønland: Nunat Avannarliit sapaatip Akunnera - Taarsiarsaartalernera Island: Norræn bókasafnavika - Í ljósaskiptunum Norge: Nordisk bibliotekuke - Skumringstime Sverige: Nordisk biblioteksvecka - Kura skymning Samisk: Davviriikkaid girjerádjovahkku - Eahketveaigin Åland: Nordisk biblioteksuge - Skumringstime Den november 2011 genomfördes den 15:e nordiska biblioteksveckan, Nordens och Baltikums största högläsningsevenemang. Huvudfinansieringen kom från Nordiska Ministerrådet samt extra stöd från Kulturrådet i Sverige. Projektets spridning omfattade alla de nordiska länderna och självstyrande områdena samt de tre baltiska länderna. Antalet nordiska institutioner som anmälde sig till projektet på hemsidan var 1033, vilket var lägre än föregående år. Ändå är siffran förhållandevis hög, t. ex. var det drygt 1000 anmälda år Statistiken är inte heltäckande. Uppskattningsvis deltog sammanlagt tiotusentals människor i olika läsarrangemang, utställningar och seminarier i alla de åtta länderna. Kura gryning och Kura skymning -arrangemangen. Som vuxen- och ungdomstext valdes ett utdrag ur svenske Mikael Niemis välkända uppväxtskildring Populärmusik från Vittula. Extra vuxentext var några verser ur gamla Beowulfkvädet med humoristiska stämningar som gav en historisk pendang till nordisk humor. För barn och nyfikna vuxna valdes bilderboken Mustafas kiosk av danske Jakob Martin Strid. Carl Liungman var projektledare och Kristín Ólafsdóttir ansvarig för projektet. Styrgruppen för Biblioteksveckan bestod under 2011 av: Klaus Elmo Petersen/Mikkel Bredsgaard Randers, Danmark Martin Paulig/Susanna Puisto, Finland Stefán Vilbergsson, Island Heidi Lønne Grønseth, Norge Britta Nygård, Sverige bibliotekarie Eva Gustafsson-Lindvall samt Jan-Erik Berglund, Åland bibliotekarie Unn Paturson, Färöarna litteraturvetare Martin Schjönning från Danmark Övriga kontaktpersoner: Eha Vain, Estland Ieva Hermansone, Lettland Brigita Urmanaite, Litauen Elisa Jeremiassen, Grönland Rap för förståelsen startades 2011 med huvudfinansiering av Nordiska kulturfonden, Nordplus språk och AP Möllers fond som ett projekt med syfte att stärka nordiska ungdomars kommunikation på nordiska språk och skapa nya möjligheter för ökad förståelse, dialog och kontakt mellan unga i Norden. Temat för 2011 var Humor i Norden som fokuserade både vuxenhumor, rim för barn och fornnordisk vers. Tre olika texter hade valts ut för högläsningarna i FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

11 PROJEKT- VERKSAMHED Projektet Rap för förståelsen och tävlingen Rap It Up PROJEKTET RAP FÖR FÖRSTÅELSE OCH TÄVLINGEN RAP IT UP Projektet omfattar två delar: 1) Rapmusiktävlingen Rap It Up 2011 och 2) Undervisningsportalen Nordeniskolan.org som lanseras Projektet administreras av Föreningarna Nordens Förbund (FNF) i samarbete med de nationella Nordenföreningarna samt med viss hjälp från United Nations Regional Information Centre (UNRIC). Övergripande projektledare 2011: Carl Liungman Juridiskt ansvarig: Kristín Ólafsdóttir Koordinator för undervisningsmaterialet och projektledare 2012: Thomas Henriksen, lärare och nordisk språkpilot Referensgrupp 2011: Calle Teglund (SE), Trine May (DK), Josefin Lindberg (SE), Åsa Dahlvik (FI), Torbjørg Breivik (NO), Amir Reza Ghomi (DK) Rapmusiktävlingen Rap It Up Målet med tävlingen var att skapa integration och dialog mellan de unga i Norden med hjälp av ny nordisk rapmusik. Särskilt fokus sattes på att minska segregation och stärka nya nordbors plats i det nordiska samhället. Målgruppen var år och tävlingen omfattade hela Norden inklusive de självstyrande områdena. Tävlingens koncept var att skriva en raplåt på sitt eget nordiska språk. Temat var dialog i Norden och fokuserade nordiska ungdomars identitet. Tävlingskoordinator: Patrik Larsson, musikmanager i företaget Lights Out samt aktiv i Nordic Music Export. Tävlings-PR: Christoffer Silverberg, frilanskonsult samt Pontus Gustavsson, Whoa.nu. Tävlingens mediapartner var Kingsize, Skandinaviens största hiphopmagasin Tävlingens nordiska jury bestod av: Danmark: Amir Reza Ghomi och Per Vers (artist) Sverige: Johan Organismen Hellqvist (rappare) och Ametist Azordegan (radiojournalist) Norge: Joddski (rappare) och Mathias Rodahl (redaktör Kingsize magasin) Island: Blaz Roca och Stinnson från rapgruppen XXX Rotweiler hundar Finland: Redrama (rappare) Tävlingen öppnade i maj och hade final i oktober. Urvalet av bidrag gjordes först nationellt av varje nationell jurygrupp. En finalist från varje nordiskt land valdes ut och bjöds till en nordisk final. De fem finalisterna var: Adam Kanyama, 15 år, Stockholm (SE) Alli Abstrakt, 20 år, Reykjavik (ISL) Fabeldyret, 21 år, Köpenhamn (DK) Kaveh, 16 år, Oslo (NO) Reaktio, 15 år, Tampere (FIN) Finalen var 14 oktober 2011 på Kulturhuset/Lava i Stockholm. Vinnaren Adam Kanyama (SE) fick 1000 Euro och en studioinspelning. Prisutdelare var kände svenske rapparen Adam Tensta, och konferencier var Behrang Miri från Malmö, rappare, föreläsare samt chef på Lava. Antal tävlingsbidrag i Rap It Up: Danmark: 11 Sverige: 16 Norge: 14 Island: 6 Finland: 2 Hemsida och logo Tävlingen fick dels en egen logo designad, dels en egen hemsida, Också de landsspecifika domänerna i Norden bokades för sajten,.se,.dk,.is,.fi,.no. Hemsidans innehåll översattes till svenska, danska, norska, finska och isländska. Ansvarig för hemsidan och uppdateringen av den under tävlingens gång var David Elfström Lilja på webbyrån Transmit Receive i Söderhamn. Sponsorer till Rap It Up tävlingen var: Icelandair flygresor till finalen i Stockholm Danska ambassaden i Stockholm resor till finalen Norska ambassaden i Stockholm resor till finalen Beats by Dr. Dre hörlurar till vinnaren Rapmusik från Rap It Up kommer att ingå som en del i undervisningsportalen Nordeniskolan.org som lanseras Foto: Kingsizemagazine/Pressbild FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

12 PROJEKT- VERKSAMHED Norden i Skolen Nordisk gæstebud PROJEKT- VERKSAMHED Norden i Skolen skal med en ny tilgang til nabosprogsundervisning styrke nordiske unges kompetencer til at kommunikere med hinanden på dansk, norsk og svensk. Projektet skaber en digital platform, som giver lærere og andre sproginteresserede en lang række unikke redskaber, som bibringer arbejdet med sprogforståelsen helt nye muligheder. Norden i Skolen nedbryder fysiske og mentale grænser i Norden, hvor bl.a. et spændende netbaseret samarbejde i små tværnationale grupper skal bringe Nordens unge i tale med hinanden. Projektet har vundet de nordiske sprognævns(sprogkampagnen) pris 2011 om at udvikle et koncept, der kan bidrage til at styrke nabosprogsforståelsen i fremtiden. Platformen står klar til efteråret Nordeniskolen.org samler og videreudvikler eksisterende netbaseret materiale fra flere nordiske projekter. Således vil Norden i Skolen integrere materiale fra Norden i Bio (nordiske kortfilm og undervisningsforslag), Rap It Up (lyriske raptekster og musikvideoer), (parringsfunktion for venskabsklasser), Skandinaviske språk i Grundskolan (nyt undervisningsmateriale udviklet af Skolverket og Foreningen Norden Sverige), nordiske publikationer (Nordisk Sprogkoordination) samt den kommende Nordiske barneordbok på nett (projektgruppe under netværket for sprognævnene i Norden). Visionen er, at nordeniskolen.org bliver Nordens nye samlende undervisningsplatform, hvis grundstruktur er så stærk, at siden kan vokse sig større og integrere nye ideer og nabosprogsdidaktisk indhold som tiden skrider frem. Dette skal sikre en bedre udnyttelse af tilførte ressourcer, samt gøre adgangen til nordisk sprogundervisning mere tilgængelig og inspirerende for lærere og elever. på selve strukturen og fundamentet for platformen, så ligger der et klart fremtidsperspektiv i at udvikle digitalt materiale til mellemtrinet og indskolingen også. Tilrettelæggelsen af indhold og diverse sprogøvelser på platformen udarbejdes, således at det komplimenterer de nordiske landes lærerplaner om krav til undervisning af børn og unge i dansk, norsk og svensk. Projektet bygger på en forståelse for, at tilgængelighed, gennemsynlighed og anvendelighed er vigtige forudsætninger for, at lærere og elever tager undervisningsmaterialet til sig. Materialet stilles gratis til rådighed. Projektet administreres af Foreningerne Nordens Forbund i samarbejde med de nationale Nordenforeninger og Nordisk Sprogkoordination v. Dansk Sprognævn. Projektleder er Thomas Henriksson og generalsekretæren Kristín Ólafsdóttir har overordnet ansvar. Nordisk gæstebud fejres i tilknytning til Nordens Dag den 23. marts. Nordisk gæstebud er en nordisk fest med nordisk mad, nordiske madtraditioner, kultur og underholdning i fokus. Gæstebudet er et fællesnordisk projekt mellem Foreningerne Norden. Foreningerne arrangerer Nordisk gæstebud som en forårsaktivitet på samme måde, som foreningerne om efteråret har Skumringstid. På nordisk plan er der ingen samarbejdspartnere, men aktiviteten stilles til rådighed for lokalafdelingerne i hele Norden. Mange lokalafdelinger har taget Nordisk gæstebud op, som en del af deres årlige lokale arrangementer. Foreningerne stiller materiale til rådighed for lokalafdelingernes arrangementer i form af plakat, madordsliste mm. Den nordiske madkultur er kommet mere i centrum, hvilket også positivt har påvirket antallet af Nordisk gæstebud arrangementer. Foto: Agneta Thorsén Norden i Skolen er med sin online-baserede placering tilgængelig for samtlige undervisere og elever i Norden. I første fase målrettes indholdet primært til udskolingsalderen ( klassetrin), men med en bevidst prioritering om at bruge mange ressourcer Foto: Agneta Thorsén Foto: Agneta Thorsén FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

13 PROJEKT- VERKSAMHED Nordiske Informationskontorer NORDISKE INFORMATIONSKONTORER De nordiske informationskontorer blev oprettet i 1981 efter beslutning af Nordisk Ministerråd og organiseres i samarbejde med Foreningerne Norden. I efteråret 2008 blev det besluttet i NMR, at FNF skulle overtage ansvaret for de regionale Informationskontorer fra Informationskontorerne har følgende arbejdsområder: - informerer om det formelle og frivillige nordiske samarbejde - rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder - tilrettelægger temadage - tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner - arrangerer nordiske koncerter og kunstudstillinger - og i nogle tilfælde samtidig virke som distriktskontorer for Norden-foreningerne. I 2011 har der været 12 nordiske informationskontorer i Norden, i Sydslesvig, Baltikum og i nordvest Rusland. De 8 informationskontorer drives i tæt samarbejde med Foreningen Norden, nemlig i Jyväskylä og Vasa i Finland; Akureyri i Island; Alta og Arendal i Norge; Umeå og Göteborg i Sverige og i Sydslesvig. Nordisk Informationskontor i Sydslesvig blev oprettet i 1997 som et informationspunkt med kontor i Flensborg og arbejder med nordisk information i Sønderjylland og Sydslesvig, og har gennem årerne drevet sin virksomhed på linje med de øvrige kontorer. Samarbejdsoplægget mellem Nordisk Ministerråd og FNF vedrørende informationskontorerne er baseret på, at kontorerne skal bistå Ministerrådet med at sprede information om det nordiske samarbejde og arrangere debatskabende politiske møder i forbindelse med Ministerrådets prioriteringer i sine regioner. De aftaler, som er oprettet mellem FNF/kontorerne og Ministerrådet, er grundlaget for den støtte, som gives over det nordiske budget. Organisatorisk har kontorerne egne bestyrelser. På fælles møder mellem informationskontorerne og FNF udveksles information om virksomheden. Virksomheden ved informationskontorerne er med tiden blevet ganske omfattende og har stor betydning for interessen for det nordiske samarbejde i de aktuelle regioner. Kontorerne udarbejder egne årsberetninger. Vedlagt som bilag er en sammenfattet årsberetning for de 8 kontorer. Fælles for informationskontorerne er, at de arbejder for at synliggøre og fremme nordisk samarbejde. Kontorerne formidler information om det officielle og det folkelige nordiske samarbejde, nordiske støtteordninger, nordiske samfundsforhold. Som supplement hertil tager kontorerne selv initiativ til og organiserer en række nordiske projekter. I dette arbejde samarbejdes der i mange tilfælde med lokale aktører og organisationer som i de fleste tilfælde også genererer økonomisk ydelse til aktiviteterne. De nordiske informationskontorer har år 2011 arbejdet med informationsvirksomhed i overensstemmelse med mandatet. Informationskontorerne har også udført arrangementer hvor de har forholdt sig til NMRs og NRs prioriteringer; globaliseringsprojektet generelt, kultur og sprog, klima samt diverse øvrige prioriterede opgaver. Foto: Informastionkontren årsberättelse finansiering AF DE NORDISKE informationskontorer Infokontor Total NMR Övriga %NMR Valuta Akureyri ,73 ISK Alta ,13 NOK Arendal ,05 NOK Flensburg ,71 EUR Göteborg ,98 SEK Jyväskylä ,27 EUR Umeå ,22 SEK Vasa ,73 EUR 24 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

14 PROJEKT- VERKSAMHED Orkester Norden ORKESTER NORDEN Orkester Norden startade 1993 som ett samarbetsprojekt mellan Föreningarna Nordens Förbund, Lions i Norden, Norsk musikråd och Svenska Rikskonserter. Orkester Norden har bland annat som mål att stärka samhörigheten mellan nordisk ungdom, utveckla kunskapen om nordisk musik och synliggöra det rika nordiska kulturarvet. Orkestern vill ge unga nordiska musiker en möjlighet att arbeta med nordisk repertoar tillsammans med några av Nordens främsta instruktörer och med dirigenter och solister av internationellt format. Orkester Nordens turnéer har allt sedan premiäråret utvecklat musikaliska och sociala kontakter mellan unga musiker i hela Norden. Sedan några år tillbaks har Orkester Norden också ett samarbete med Musikhögskolorna i Estland, Lettland och Litauen. Varje år bjuds ett antal musiker från dessa länder in för att delta i sommarsessionen och man har på detta sätt utökat det nordiska perspektivet. Orkester Norden blev formelt flyttet over fra Svenske Rikskonserter til Kristiansand i efteråret 2007 men blev drevet i samarbejde med Svenske Rikskonserter frem til årsskiftet. Administrationen af projektet i Kristiansand sker i regi af Kristiansand Symfoniorkester, Universitetet i Agder og De Internasjonale Kirkefestspill. Rolf Gupta var ansat som en ny kunstnerisk leder ved overtagelsen og Katrine Ganer Skaug som administrativ projektleder. FNFs generalsekretær sidder i Orkester Nordens nordiske styregruppe. Foto: Kai Bienert - Orkester Norden 2011 Foto: Kai Bienert - Orkester Norden 2011 Foto: Kai Bienert - Orkester Norden 2011 Foto: Kai Bienert - Orkester Norden 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

15 FÖRENINGARNA NORDENS UNGDOMSFÖRBUND (FNUF) FÖRENINGARNA NORDENS UNGDOMSFÖRBUND (FNUF) FNF Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är ett samarbetsorgan för de nationella Nordenföreningarnas ungdomsorganisationer eller motsvarande organ i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Medlemmarna år 2011 var Foreningen NORDENsUngdom i Danmark, Pohjola- Nordens Ungdomsförbund i Finland, Nordklúbburin på Island, Föreningen Norden i Norge, SORLAK på Grönland, Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige och Föreningen Nordens Ungdom i Norge. Såväl Föreningen Norden på Åland som på Färöarna har möjlighet att låta ungdomar från respektive föreningen delta i FNUFs verksamhet även om formellt avtal saknas. FNUF:s organisation består av ett arbetsutskott och ett sekretariat i Helsingfors. Arbetsutskottet bestod under året av ledamot Heidi Lampén från Pohjola- Nordens ungdomsförbund, vice ordförande Rasmus Madsen från Foreningen NORDENs Ungdom i Danmark samt ordförande Petter Mahrs från Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige. Ungdomsförbundets nya arbetsutskott avgick under året 2011, på höstmötet valdes Rasmus Madsen till ordförande, Fredric Nygård och Emma Mustala till medlemmar. Sekretariatet i Helsingfors består av Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds generalsekreterare och en anställd FNUF-koordinator. Huvudsakligen har arbetsutskottet fortsättningsvis arbetat för att sjösätta och upprätthålla den nya hemsidan samt att förmå fler av Nordenföreningarna att delta i ungdomsförbundets arbete. Hemsidan ämnar samla ungdomsförbundens aktiviteter för att samla information och samarbete under en adress. Medlemsorganisationerna samlades till möte två gånger under året: vårmötet hölls i Reykjavik i mars och höstmötet i Åbo i september. De samnordiska evenemangen som arrangerats under året var bl.a. Saunaexpressen i Finland och Humorghelg i Reykjavik i november. FNUF stärkte under året banden till UNRs presidium och samarbetade under exempelvis Ungdomens Nordiska Råd i Köpenhamn. FNUF representeras i UNRs presidium av Sofia Mörtlund från Sverige. Samarbetet med FNF har stärkts och FNUF har deltagit vid FNFs direktörsmöten med högre intensitet. FNUFs avsikt har varit att knyta starkare band med såväl FNF som UNR vilka ses som primära partners. Foto: FNUF Facebook FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

16 FNF SKOLSAMARBETE 2011 VENSKABSBYSAMARBEJDET Skolmedlemskap Målet för skolverksamheten inom Föreningarna Norden var att sprida kunskap om Norden och nordiska språk. Vi ville också föra lärare och elever samman så att det uppstod vänskapsrelationer och samarbete. Vi ville också ge ungdomar en nordisk upplevelse under sin skoltid. Skolmedlemskapet varierade lite i de olika länderna. Norge och Finland var administratörer för nationella skolstipendieordningar. Föreningen Norden Sverige hade en egen stipendieordning Nordiska lärarfortbildningsstipendier. Föreningarna Norden på Island och Danmark administrerade Västnorden medel. Antalet skol- och biblioteksmedlemmar var 1601 stycken totalt. Vänskapsklasser Brevväxlingen genom Föreningen Nordens förmedling har glädjande vänt den sjunkande trenden till uppåtgående. Antalet klasser har ökat med 50 % sen Vänklassprojektets vill stimulera till kontakter mellan elever i alla åldrar och ge dem möjlighet att praktisera den skandinaviska språkförståelsen. Eleverna fick också vetskap om barns levnadsvillkor i Norden. Vänskapskontakterna var ett värdefullt stöd för lärare i deras undervisning om Norden. Antal skol- och biblioteksmedlemmar 84 klasser var registrerade i vänskapsklassbanken: 30 svenska, 27 danska, 13 finska, 9 norska och 5 isländska. Lärarfortbildning Workshops i skandinaviska språk Vi arrangerade fyra workshops i skandinaviska språk i samarbete med Skolverket i Sverige. Lärare från hela Norden var inbjudna och workshopen arrangerades på platser där det var lätt för lärare från grannländer att delta. Ca 200 lärare fick fortbildning i Stockholm, Malmö, Göteborg och Haparanda. Alla deltagare fick en pärm med ca 40 lektioner i skandinaviska språk. Pärmen fanns också tillgänglig på nätet. Svenskt-norskt lärarseminarium Föreningen Norden Sverige och Norge arrangerade ett gemensamt lärarseminarium på Voksenåsen den april med ekonomiskt stöd av svensk-norska samarbetsfonden. Målet var att ta reda på lärarnas behov av undervisningsmaterial och vilket stöd de önskade få av Föreningen Norden i sin undervisning i framtiden. Nordenkorrespondenterna 30 elever och lärare från 4 norska, 3 finska och svenska skolor deltog i Nordenkorrespondentresan Land Skolor Bibliotek skolor + bibliotek Finland Sverige Norge Island Danmark Totalt: till Köpenhamn den 31 oktober till den 3 november. Ungdomarna intervjuade politiker och danska ungdomar, bevakade sessionen och besluten där. De besökte Svenska ambassaden och fick information om nordiskt samarbete och förutsättningar för goda relationer mellan de nordiska länderna. Eleverna besökte Danmarks radios fina anläggning samt Örestadsgymnasiet. Allt de upplevde skrev de artiklar om till lokaltidningar runtomkring i Norden. Eleverna och lärarna blev ett sammansvettsat gäng och goda vänner. De kommunicerade på norska och svenska. Sommarläger 2011 Föreningarna Norden sände elever till två sommarläger: Nordiskt sommarläger i Hilleröd den 4-10 juli för åringar (80 stycken) från Norden och Bildkonstläger för åriga barn i Sverige, Åland, Finland och Norge (13 stycken) den juni. Ungdomarna blev undervisade på skandinaviska språk, knöt vänskapsband och förbättrade sin språkförståelse genom sociala aktivteter och gemensamma intressen. Nordiskt gästabud 2011 Föreningen Norden inbjöd skolor att ha nordisk skolmatvecka vecka 12 runt Nordens dag den 23 mars. Vi uppmuntrade skolor och förskolor att servera samisk mat hela veckan eller ett par dagar. Bland recepten fanns ren- och älgkalops, renskav med potatismos, köttsoppa med ren eller älgkött och gáhkku eller glödkaka. Föreningen fick hjälp och recept av TMIP ( Terra Madre Indigenous People), Slow food Sapmi och Slow food Sverige. Recepten fanns att ladda ner på 30 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

17 FNF Venskabsbysamarbejdet KONTAKT MED SAMARBEJDSPARTNERE I NÆROMRÅDERNE FNF Venskabsbysamarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer har gennem alle årene været en vigtig sag for Norden-foreningerne. Samarbejdet giver muligheder for at bringe folk på lokalt og kommunalt plan sammen i et netværk over hele Norden. Omkring 1000 kommuner har i årenes løb oprettet venskabskontakter i Norden. Denne virksomhed har hen ad vejen også fået forgreninger til de nordiske nærområder, og til en række lande i de andre verdensdele. FNF har, i samarbejde med NVL, fået færdiglavet en idekatalog for venskabsbykæderne som vil indeholde modeller for hvordan samarbejdet mellem kommunerne og Foreningerne Nordens lokalafdelinger kan se ud samt ideer til samarbejdsområder i venskabsbykæderne. En interaktiv katalog var lagt ud på internettet i løbet af foråret Se: Der findes i dag fungerende Norden-foreninger i Estland, Letland, Litauen, i Koltushi ved St. Petersburg og i Petrozavodsk. De samler nordisk interesserede medlemmer til at arbejde for at sprede kundskab om Norden i hjemlandene og til at holde kontakter med Norden-foreningerne i de nordiske lande. I 1999 blev der underskrevet samarbejdsaftaler mellem Foreningerne Nordens Forbund og foreningerne Norden i Estland og Letland. Samarbejdsaftalen har til mål at fremme kontakten og samarbejdet mellem Foreningerne Nordens Forbund og Foreningerne Norden i Estland og Letland og knytte disse nærmere til Norden-foreningerne i Norden. Foreningen Norden i Estland blev oprettet i 1989 og har lokalafdelinger i flere kommuner. Foreningen har haft samarbejde med Pohjola-Norden i Finland. Foreningen Norden i Letland blev oprettet i 1991 og har lokalafdelinger i flere kommuner. Foreningen Norden i Litauen blev oprettet i 1997 og samler Norden-interesserede fra Vilnius-området, men har også medlemmer fra andre dele af Litauen. Foreningen Norden i Koltushi kommune blev etableret i år 2000 i Koltushi, vest for St. Petersburg. Koltushis historiske og kulturelle baggrund og det faktum, at mange af indbyggerne har forbindelser med Norden, specielt med Finland og Sverige, har stimuleret interessen for foreningen. Foreningen har kontakt med Pohjola-Norden. Foreningen Norden i Petrozavosk. Foreningen blev oprettet i Oprettelsen og aktiviteterne i foreningen er til dels præget af det nære venskabsbysamarbejde mellem Umeå og Västerbotten og Petrozavodsk. FNF har följt NGO-samarbetets utveckling i Östersjöregionen och de forum som arrangerats. Representationen har ägt rum via de nationella organisationerna, främst Pohjola-Norden och Island. De baltiska ländernas engagemang i Nordisk biblioteksvecka har fortsatt att öka och projektet är mycket viktigt och stort i alla tre länderna. Störst är det i Lettland och Litauen med aktiva bibliotek i varje land som gör högläsningar. I de baltiska länderna är det främst de nordiska informationskontoren som driver projektet men även Norden-föreningarna genomför projektet. 32 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

18 FNF ANDEN VIRKSOMHED bilagor FNF Hallo Norden Foreningerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige gennemfører på opdrag af Nordisk Ministerråd projektet Hallo Norden. Hallo Norden er en servicetelefon og et informationsforum for privatpersoner og små virksomheder, som bevæger sig over de nordiske grænser og har behov for information og vejledning. Aftalerne om projektet er indgået mellem Nordisk Ministerråd og de enkelte foreninger, og Forbundet har ingen formelle opgaver under gennemførelsen af opgaven. Imidlertid indgår rådslagning og drøftelser omkring gennemførelsen af projektet jævnligt på møderne for direktørerne/generalsekretærerne. Øvrig kontaktvirksomhed I de seneste år har der været nær kontakt med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. FNF s præsidium og Nordisk Råds præsidium holder fælles møder med jævne mellemrum. Præsidiets medlemmer, generalsekretæren og direktørerne deltog også i Nordisk Råds 62. session i november i København. Generalsekretæren har også haft flere møder med medarbejdere i Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds sekretariat og med medarbejdere i Nordisk Kulturfond. Generalsekretæren har desuden deltaget i en række konferencer og seminarer forbundet med Forbundets arbejdsområder, både som almindelig deltager og som oplægsholder. Endelig har generalsekretæren talt ved en række Norden foreningers møder og generalforsamlinger rundt om i Norden. 34 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2011 FÖRENINGARNA NORDEN FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE

19 Til Nordisk Råds præsidium Til Nordisk Råds nationale delegationer Til Nordisk Råds partigrupper cc. Rådsdirektør Jan Erik Enestam Malmø 11/ Foreningerne Nordens forund (FNF) henviser til et brev, sendt til Nordisk Råds præsidium d. 5/ angående Gunnar Wetterbergs tanker om Nordisk forbundsstat. I brevet opfordrer FNF Nordisk Råd til at følge op på Gunnar Wetterbergs spekulationer via to forskellige initiativer: *Sammensætte en gruppe af forskere, politikere, journalister, erhvervsfolk og repræsentanter for de folkelige foreninger, der kan lave et forstudie om de moderne unionstanker *Gennemføre folkelige høringer i alle de nordiske lande og selvstyrende områder om ett nytt fördjupat samarbete. FNF har ikke modtaget et formelt svar fra Nordisk Råd på denne henvendelse. FNF satte pris på NRs paneldiskussion om Wetterbergs bog, Förbundsstaten Norden, på Nordisk Råds sessionen i Reykjavík. Vi noterede med glæde, at selvom debatten lige er begyndt, blev der udtrykt en del positive meldinger ved arrangementet, ikke mindst fra næringslivets repræsentant i panelet. FNF er opmærksom på, at præsidiets på sit møde den 26. januar drøftede opfølgning af Gunnar Wetterbergs bog og at FNFs brev blev henvist til i denne sammenhæng. FNF er endvidere opmærksom på at sagen bliver sat på præsidiets dagsorden igen på præsidiets møde den 31. marts. FNF anser, at en seriøs opfølgning på Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds årbog 2010 bør ses i sammenhæng med de store udfordringer Norden står over for og som Nordisk Ministerråd har taget fat på gennem globaliseringsinitiativet der kom til på baggrund af forslag fra Nordisk Råd. Den nordiske samfundsmodel sættes under pres via de udfordringer som globaliseringen og demografien medfører. Vi anser, at Wetterbergs arbejde kan bidrage til at sætte disse diskussioner i perspektiv. Vores forslag om at nedsætte en gruppe og afholde folkelige høringer kan i den sammenhæng benyttes til at arbejde mere i dybden med disse udfordringer og give gruppen mandat til at udarbejde konkrete anbefalinger til de nordiske lande hvad angår globaliseringens udfordringer, fremtiden for den nordiske samfundsmodel og det nordiske samarbejde. Gunnar Wetterberg har selv i sin bog foreslået en omfattende forstudie inden for feltet. Dette er i linje med FNFs forslag til Nordisk Råd. FNF ser, at det skulle være et oplagt mål for Nordisk Råd at satse på, at der ved Nordisk Råds 60 års jubilæum i Helsingfors 2012 foreligger den første delrapport for opgaven Forbundsstaten Norden. Nordisk Råd ville dermed vise en seriøs vilje til at fremme arbejdet for et nyt fordybet nordisk samarbejde uanset om det eventuelt udmøntes i Nordisk forbundsstat eller ej. På vegne af FNFs præsidium Kristín Ólafsdóttir Generalsekretær for FNF

20 Samarbejdsminister Karen Ellemann Samarbejdsminister Rigmor Aasrud cc. Generalsekretær Halldór Ásgrímsson Malmø 26/ På verdensplan vokser stadig det antal lande som godkender dobbelt statsborgerskab. Danmark og Norge tilhører et klart mindretal af europæiske lande, der stadig søger begrænsning af dobbelt statsborgerskab. Af de nordiske lande har Finland, Island og Sverige givet sine medborgere denne mulighed lige som 20 af de i alt 27 EU-lande. Foreningerne Nordens forbund (FNF) vil med denne henvendelse kraftigt opfordre Danmark og Norge til at følge i kølvandet af moderniseringen i nabolandene og forandre sine love til at omfatte dobbelt statsborgerskab. Andet er i direkte modsigelse til nordiske værdier om lighed og inkluderende principper. Med voksende globalisering søger flere og flere over grænserne for at studere og arbejde og der kommer til grænseoverskridende ægteskaber. Medborgerne kan dermed have flere nationale identiteter samtidig. Et statsborgerskab i bopælslandet tilknyttet en række rettigheder og pligter tager dog identifikationen et skridt videre. Samtidig er det et stort skridt at afsige sig sin oprindelige statsborgerret af følelsesmæssige og retslige grunde. Muligheden for at indvandre tilbage til oprindelandet skal fortsat være til stede mens personer med dobbelt statsborgerskab først og fremmest skal være ansvarlige over for bopælsstaten. FNF ser at spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab handler samtidig om integration og lighed. Når rettigheder og pligter går hånd i hånd og når disse er de samme som majoriteten skal forholde sig til er det med til at styrke medborgernes identifikation til bopælslandet. Lige tilgang til stemmekasserne, parlamenterne og jobs i det offentlige er med til at sikre borgernes demokratiske tilgang til sit samfund. Det er uacceptabelt at en voksende indvandrerbefolkning står uden for centrale kanaler for samfundsliv og demokrati og bliver således låst fast i en status som udlændinge, måske for resten af sit liv. Denne situation tjener ikke Norden som region når globalisering og demografiske udfordringer i voksende grad præger vores samfund. FNF er opmærksom på, at der både i Norge og Danmark, allerede findes et stort antal dobbelte statsborgere, først og fremmest indvandrere fra stater hvor det ikke er muligt at frasige sig statsborgerretten og børn af forældre af forskellige nationaliteter. FNF ser at tiden er inde for Danmark og Norge at tage skridtet fuldt ud i lighed med de fleste lande i Europa og tilslutte sig dobbelt statsborgerskab. FNF vil betone, at Danmark og Norge dermed bidrager til det kollektive ansvar at styrke Norden som region internationalt. På vegne af FNFs præsidium Arne Nielsen Formand Kristín Ólafsdóttir Generalsekretær

ÅRSBERÄTTELSE 2010 FNF F ÖRENINGARNA NORDENS F ÖRBUND (FNF) Mot färgad eller vit bakgrund FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND TILL FOLKET

ÅRSBERÄTTELSE 2010 FNF F ÖRENINGARNA NORDENS F ÖRBUND (FNF) Mot färgad eller vit bakgrund FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND TILL FOLKET FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND ÅRSBERÄTTELSE 2010 Foto: Magnus Fröderberg/ norden.org Foto: Per Hjalmar Eklund/ Nordjobbs fototävling Foto: Johannes Jansson/ norden.org F ÖRENINGARNA NORDENS F ÖRBUND

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2006. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & FNF

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2006. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & FNF FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2006 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & FNF INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Förord 2 2 Vad är Föreningarna Nordens Förbund 3 3 Sammanfattning

Læs mere

Foreningerne Nordens Forbunds Årsberetning 2012 FNF

Foreningerne Nordens Forbunds Årsberetning 2012 FNF Foreningerne Nordens Forbunds Årsberetning 2012 FNF FORENINGERNE NORDENS FORBUND FNF FORENINGERNE NORDENS FORBUND 3...Forord 5...Hvad er foreningerne nordens forbund? 7... Sammenfatning af forbundets arbejde

Læs mere

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 1 FORORD...2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?...3 3 SAMMENFATNING AF FORBUNDETS ARBEJDE...3 4 FNF s ORGANISATION OG STYRINGSORGANER...5 4.1 FNF s organisering...6 4.2 Forbundets

Læs mere

ÅRSBERETTELSE 2013 FNF FORENINGERNE NORDENS FORBUND

ÅRSBERETTELSE 2013 FNF FORENINGERNE NORDENS FORBUND FORENINGERNE NORDENS FORBUND ÅRSBERETTELSE 2013 FNF FORENINGERNE NORDENS FORBUND 1 2 FORORD Dialogen mellem det civile samfund og beslutningstagere, er en af de søjler som bærer det demokratiske nordiske

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2005. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & FNF

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2005. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & FNF FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2005 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & FNF INDHOLD: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3 SAMMENFATNING

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2004 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér INDHOLD: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3

Læs mere

1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3 SAMMENFATNING AF FORBUNDETS ARBEJDE... 3

1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3 SAMMENFATNING AF FORBUNDETS ARBEJDE... 3 INDHOLD: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3 SAMMENFATNING AF FORBUNDETS ARBEJDE... 3 4 DET NORDISKE SAMARBEJDES UDVIKLING I 2003... 4 5 FNF s ORGANISATION OG STYRINGSORGANER....

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

ÅRSBERETTELSE 2014 FORENINGERNE NORDENS FORBUND ÅRSBERETNING

ÅRSBERETTELSE 2014 FORENINGERNE NORDENS FORBUND ÅRSBERETNING ÅRSBERETTELSE 2014 1 ÅRSBERETTELSE 2014 FORENINGERNE NORDEN (DK) Foreningen NORDEN (SE) Föreningen Norden (NO) Foreningen Norden (FI) Pohjola-Norden (IS) Norræna félagið (ÅL) Föreningen Norden på Åland

Læs mere

Referat af NSU styremøde København., lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00-18.00

Referat af NSU styremøde København., lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00-18.00 Referat af NSU styremøde København., lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00-18.00 1. Åbning af mødet Dagsordenspunkter - Velkomst ved formand Pia Nurmio-Perälä og valg af mødeledere. Jørgen Nilsson (UMFI) og

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Foto: Thomas Kjær FORSKNING TILL FOLKET. Foto: Sofie Norrlund

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Foto: Thomas Kjær FORSKNING TILL FOLKET. Foto: Sofie Norrlund FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2008 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Foto: Sofie Norrlund Foto: Thomas Kjær FORSKNING TILL FOLKET Innehållsförteckning: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats)

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats) Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 25. juni 2013 Mødested Flensburg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer 2010-11-19 Förslag till styrgruppen för NNM II Konferenceprojekt Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014-2018

HANDLINGSPLAN 2014-2018 HANDLINGSPLAN 2014-2018 Handlingsplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse 1. Om handlingsplanen...3 2. Prioriteringer og indsatsområder...3 3. Konkrete aktiviteter...4 Koordinering

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Referat fra møde 2/14 i Ekspertgruppen Nordens Sprogråd København den 29. oktober 2014

Referat fra møde 2/14 i Ekspertgruppen Nordens Sprogråd København den 29. oktober 2014 Referat fra møde 2/14 i Ekspertgruppen Nordens Sprogråd København den 29. oktober 2014 Mødeleder: Guðni Olgeirsson (suppleant, Island) Punkt 1) Godkendelse af referat fra møde 1 i 2014 den 22. august Sprogkoordinationen

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

AARHUS 2017 PRES PÅ NORDEN. Tre uger med nye medier og nordisk politik Rute: Aarhus-Helsingfors-Bruxelles.

AARHUS 2017 PRES PÅ NORDEN. Tre uger med nye medier og nordisk politik Rute: Aarhus-Helsingfors-Bruxelles. Tilbud til nordiske journalister AARHUS 2017 PRES PÅ NORDEN Tre uger med nye medier og nordisk politik Rute: Aarhus-Helsingfors-Bruxelles www.njc.dk Aarhus-Helsingfors-Bruxelles Tre ugers tour de force

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Nordisk Kulturfonds styremøde

Nordisk Kulturfonds styremøde Protokol Nr. 177, 2015 Nordisk Kulturfonds styremøde 20/11 2015 DELTAGERE Danmark Mogen Jensen, medlem af Folketinget Carsten Topholt Karlsen, vicedirektør for Kulturstyrelsen Finland Paavo Arhinmäki,

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Ekspertgruppen Nordens Sprogråd

Ekspertgruppen Nordens Sprogråd Ekspertgruppen Nordens Sprogråd Referat fra møde 1/2014 København den 22. august 2014 Til stede Danmark Finland Færøerne Hanne Schilling (suppleant) Mari Bergroth (suppleant) Vár í Ólavsstovu Katrin Næs

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden.

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden. Nordisk Råd J-Nr: 05-952-07 Dato: 22. september 2006 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 20. september kl. 09.30 12.00 & kl. 13.00 15.30 i Lahti, Finland Lokale: Sibeliushuset,

Læs mere

Nordens Hus och Institut

Nordens Hus och Institut Nordens Hus och Institut Forord De fem nordiske huse og institutter spiller en meget væsentlig rolle i det nordiske samarbejde. Husene og institutterne er Nordisk Ministerråds levende udstillingsvindue

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Center Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the Brick configuration are trademarks of the LEGO

Læs mere

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Indsamling,

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008.

Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. Nordlekrådet Referat fra Nordlekrådets styrelsemöte i DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, 21. - 23.11.2008. 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Eivor Wallinvirta 21.11. kl. 20.15 2. Konstaterande

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta

att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsförslag om gemensam nordisk kraftsamling mot narkotika 1. Udvalgets forslag foreslår, at att verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden,

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. P-SAG 32/05 Godkendelse af dagsorden og valg af protokoljusterer

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. P-SAG 32/05 Godkendelse af dagsorden og valg af protokoljusterer Den 26. oktober 2005 Protokoludkast FRA PRÆSIDIETS MØDE I REYKJAVIK P-MØDE 03/05 DEN 24. OKTOBER 2005 KL. 10.00-14.00 Deltagere: DK-Norden: Arne Nielsen Peter Jon Larsen FIN-Norden: Outi Ojala Larserik

Læs mere

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling Foreningen NORDEN Odense Afdeling Sæsonprogram 2017-2018 Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet som en fredsbevægelse i Danmark, Sverige og Norge kort efter afslutningen

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendte udkast til dagsorden. Udkast til referat fra udvalgets møde den 30. januar 2007 i Helsingfors Nordisk Råd J-Nr: 07-952-01 Dato: 12. april 2007 Dagsordenspunkt 2. Bilag 3 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget den 25. april 2007 kl. 13.00 14.15 i København Lokale: Eigtveds Pakhus, lokale:

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat 11.

Læs mere

Håller språken ihop Norden?

Håller språken ihop Norden? Debatoplæg til seminaret Håller språken ihop Norden? Arrangeret af Språkförsvaret den 21. oktober 2009 i Stockholm om det nordiske sprogfællesskab Af Jørgen Christian Wind Nielsen Sprogligt og kulturelt

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004

NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004. GODKENDT referat. Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 NORDISK MINISTERRÅD Sekretariatet MR-K 11002.15.001/04 25.05.2004 GODKENDT referat Nordisk ministerråd (kulturministrene) Møte 1/2004 Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 13.30 16.00 Sted: København SAKER 1 Godkjenning

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Nordisk venskab genom ipad. Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013

Nordisk venskab genom ipad. Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013 Nordisk venskab genom ipad Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013 Projektets shifte At udvikle samarbejde mellem lærere og børne i daginstitutioner i venskabsbyerne Garðabær, Asker, Eslöv og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udkast. Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen.

Udkast. Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen. Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet Jan Karnøe 27. maj 2008 Udkast Notat om venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen. Det følgende er et oplæg til politisk drøftelse af fremtiden for venskabsbysamarbejder

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 28. januar NMRs Budget til behandling i KU-udvalget

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 28. januar NMRs Budget til behandling i KU-udvalget Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 17. april 2009 Mødested lokale 1-117 ( Grundlovsværelset ) Christiansborg, København Referat Store Strandstræde 18 DK-1255 København

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere