Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser."

Transkript

1 Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer, og i højere grad bliver i stand til at levere resultater. Den nordiske ånd hviler på et inkluderende og samarbejdende folkestyre, hvor distancen mellem folket og beslutningstagerne skal være så lille som mulig. I debatten om hvordan det kan ske, vil vi gerne stille os konstruktivt til rådighed. Foreningen NORDEN i Danmark repræsenterer medlemmer, der har et særligt ønske om at styrke og udvikle det nordiske samarbejde. Vi mener, at foreningen i høj grad repræsentere den unikke folkelige legitimitet, der er bag det nordiske samarbejde. Foreningen NORDEN har ikke lagt sig fast på en bestemt model. Vi ønsker blot, at der bliver sat gang i en proces, som kan lede til, at vi får et bedre nordisk samarbejde, idet vi oplever, at potentialet ikke bliver udnyttet godt nok med den nuværende struktur. En del aktiviteter i regi af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er skabt for mange år siden og hænger ikke nødvendigvis sammen med et moderne Norden. Andre aktiviteter er kommet ind uden at hænge sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Det nordiske samarbejde nyder stor opbakning i befolkningen og i erhvervslivet. Erhvervslivets nordiske samarbejde genererer samarbejde i milliard-klassen. Alligevel er det for mange svært at se, at der i de senere år er skabt afgørende nye politiske resultater. Flere politiske områder, der arbejdes med, ligger uden for Nordisk Ministerråds område. De nordiske udenrigsministre samarbejder om fælles repræsentationer i udlandet og udviklingsprojekter i den tredje verden, forsvarsministrene samarbejder om fælles indkøb og beredskabstjenesterne og fælles flyovervågning i Island. Miljøberedskabet, infrastrukturudviklingen, miljøindsatsen, energiforsyningen, uddannelsesområdet inden for de videregående uddannelser, udviklingen af innovationskompetencer, beskæftigelsesområdet, fødevareområdet er blot nogle områder, hvor der i disse år er store nordiske udviklingsmuligheder. Norden har et enormt potentiale, som vores erhvervsliv har set. Erhvervslivet samarbejder nordisk, som aldrig før. Nordiske virksomhedsfusioner er hverdagskost og har været det i de sidste 20 år. Vi må lytte til erhvervslivets organisationer, der kræver nordisk samordning på erhvervsområdet, og så må vi harmonisere vore lovgivninger, så de ikke står i vejen for det samarbejde, som vores erhvervsliv bygger op i disse år.

2 Norden byder på en unik mulighed for at føre vækst og grøn energi sammen i én vækstplan. Hvert af landene har sin grønne industri, som ikke konkurrerer indbyrdes, men gennem en stærk indsats kan samordnes, så vi i endnu højere grad bliver udgangspunkt for grøn tænkning. Vi supplerer hinanden godt! En grøn vækstplan 2020 ligger lige for vores fødder, hvis vi åbner øjnene og lader de snævre interesser ligge. Norden hører samlet til blandt de 20 største økonomier i Verden. Norden ligger på en 12. plads, hvilket ville betyde, at Norden var en del af G 20. Vi må også tage med i betragtning, at Norden samlet er Danmarks største eksportmarked. Selvfølgelig er styrken i det nordiske samarbejde de kulturelle og folkelige bånd, der giver samarbejdet legitimitet. Det er det kit, der holder samarbejdet sammen. Derfor er det et vigtigt område. Hvis vi skal realisere potentialet i det nordiske samarbejde, er det vigtigt, at vi har en struktur, der er gearet til at tage udfordringerne op. De officielle institutioner i det nordiske samarbejde bad Johan Strang og Centrum for Nordenstudier ved Helsingfors Universitet om at komme med en rapport, der efter Stoltenberg og Wetterberg så på implementeringen af nordiske visioner. Rapporten kom i slutningen af 2012 og i den efterspurgte rapport konstateres det bl.a. at i dag har Nordiska rådet tappat något av sin forna glans. Senere skriver de, at den kanske vanligaste kritiken som riktas mot Nordiska rådet idag är att det saknas politik och debatt. Det er Foreningen NORDENs opfattelse, at strukturen skal tilpasses udfordringerne. Og udfordringerne er anderledes, end de var for 60 år siden, da Nordisk Råd blev oprettet og 40 år siden, da Nordisk Ministerråd blev oprettet. Og når den gruppe af nordiske statskundskabsforskere, der har stået bag Johan Strang-rapporten siger det så direkte, må vi lytte til advarslerne og forslagene. De siger også i rapporten, at man har ofta kritiserat Nordiska rådets utskott för att de inte är ändamålsenliga eller för att de inte står i någon systematisk kontakt med utskotten i de nationella parlamenten. Foreningen NORDEN har ikke lagt sig fast på en model. Vi ønsker blot, at der bliver sat gang i en proces, som kan lede til, at vi får mere nordisk samarbejde. Og vi kan godt frygte, at potentialet ikke bliver udnyttet godt nok med den nuværende struktur. For Foreningen NORDEN er det vigtigste, at vi får en mere strømlinet og effektiv struktur med det formål at få løst flere opgaver i fællesskab i Norden. Derfor skal nedenstående forslag ses som inspiration til denne proces. Der er i Foreningen NORDEN forskellige holdninger til de forskellige forslag, men vi har fundet det væsentligt for debatten, at fremsende forslagene.

3 Civilsamfundet og folkelig inddragelse Civilsamfundets inddragelse og det folkelige engagement og forankring er yderst vigtig i de politiske processer, der sættes i gang i det nordiske samarbejde. Det gælder både i arbejdet i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Flere tiltag og vedtagelser er tidligere truffet uden nævneværdig virkning. Derfor er det vigtigt denne gang at erstatte hensigtserklæringerne med konkret inddragelse, som også afspejles i en eventuel ændring af Helsingforsaftalen. Dette kan ske ved at give de folkelige organisationer en konstitutionel høringsret i spørgsmål, der ligger inden for de enkelte organisationers virkefelt. Miljøspørgsmål til høring hos miljøorganisationer, sociale spørgsmål hos sociale organisationer mv. Når det drejer sig om mere overordnede nordiske spørgsmål er det vigtigt at inddrage Foreningerne NORDEN som høringspartner. Der sikres et langt større folkeligt engagement i det nordiske samarbejde ved at: Nordisk Råd holder folkemøder om nordiske sager med deltagelse af nordiske politikere, debattører og organisationer på skift sammen med de nationale folkemøder eller selvstændigt fx hvert andet eller tredje år. Nordisk Råds delegationer holder folkehøringer om politiske forslag som fx regionerne i Danmark jævnligt gør. Nordisk Råd i højere grad gør brug af de sociale medier til løbende at få forslag og kommentarer (a la den islandske grundlovsdebat). Nordisk Råd giver Foreningerne Nordens Forbund og de nationale foreninger NORDEN ret til at indstille forslag på lige fod med Ungdommens Nordiske Råd. Herudover bør en række redskaber udbygges med henblik på at forstærke det folkelige engagement og parlamentarikernes indflydelse. Vi opfordrer til, at der bliver opstillet nogle visioner og mål, der kan engagere både befolkningen og politikerne. Derfor foreslår vi, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd hvert tredje år aftaler nogle mål, der skal arbejdes på at virkeliggøre i løbet af de tre år. Det kan fx være: - fælles beredskab i Arktis - afskaffelse af grænsehindringer i Norden - fælles it-platform for socialøkonomiske virksomheder, så de kan samarbejde på tværs af landene - udvikling af venskabsbysamarbejdet til en ny tid - afskaffelse af menneskehandel/slaveri i Norden - adgang for alle nordboere til alle nordiske public service tv-kanaler Stærkere nordisk koordinering udadtil Vi har mange værdier til fælles i nordiske lande. Gennem et styrket nordisk fællesskab kan vi sammen være med til at påvirke den

4 europæiske og globale udvikling. Vi bør i højere grad se på os selv som en region, der med stor vægt kan kræve indflydelse. Når regionerne bliver styrket og Norden samtidig udgør den mest homogene region i Europa, vil det være dårlig realpolitik ikke at udnytte det nordiske samarbejde mere effektivt i de kommende år. Udenrigs- og sikkerhedspolitik Uanset hvilken model der vælges for det fremtidige nordiske samarbejde, så er det vigtigt, at det udenrigspolitiske og forsvars- og sikkerhedspolitiske bliver opprioriteret og at de parlamentarikere, der arbejder med disse områder også får mulighed for at mødes. Disse områder spiller i dag en meget stor rolle i det nordiske samarbejde. Ikke mindst i forhold til situationen i Arktis ville det givet kunne gavne processerne. Arktis indeholder alt det samarbejdet kan mobilisere inden for sikkerhedspolitik, klimaforandringer, naturressourcer og infrastruktur, for ikke at tale om mennesker. I de mest øde egne af verden, hvor de oprindelige folk bor, får vi nogle kollossale udfordringer med at skabe en udvikling, som ikke lader disse folk i stikken. Vi bør samarbejde langt stærkere i forhold til EU, dels for at prøve at forebygge at der skabes nye grænsehindringer i Norden gennem forskellig implementering af EUregler og dels for at prøve at påvirke nye regler. Det kan fx være på miljøområdet og forbrugerområdet, hvor de nordiske lande ofte har samme interesser i forhold til nye EU-regler. Tidligere havde de nordiske lande et meget stærkt samarbejde i FN og har haft stor betydning for udviklingen af FN på en række områder. Vi bør genrejse dette arbejde, så Norden igen kan gå forrest i arbejdet for menneskerettigheder, demokrati og miljø. Udvalgsstrukturen Et forslag, der har været drøftet, er, at de nordiske parlamenters udvalg udgør Nordisk Råd, når de mødes for at drøfte fælles anliggende og nordiske tiltag. Møderne ledes af formanden for parlamentsudvalget i det nordiske land, der har formandskabet sådan som det er tilfældet ved Nordisk Ministerråds møder. Mødet afsluttes med et fællesmøde mellem Nordisk Råd (udvalget) og Nordisk Ministerråd (fagministrene). Her bliver man enige om, hvilke politiske handlinger der skal gennemføres i landene inden næste møde. Parlamentarikerne har fortsat også mellem møderne ret til at stille spørgsmål til en regering eller ministerrådet. Hvis ikke alle lande er enige om konkrete politiske handlinger, er det muligt for de lande, der er enige, at gennemføre handlingerne. Udvalgene mødes efter behov. Det er formandslandets opgave sammen med Nordisk Råds sekretariat at sikre indkaldelsen, der koordineres med Nordisk Ministerråd, så udvalgsmødet og fagministerrådsmøde holdes samtidigt.

5 Det er samtidig vigtigt, at partigrupperne mødes og udveksler erfaringer og samordner synspunkter. Koordinationen Et andet forslag er, at hvert lands parlamentariske forsamling nedsætter et Norden-udvalg, der er en parallel til Ministeren for Nordisk Samarbejde. Norden-udvalgene skal fungere på samme måde, som de nationale delegationer/ øvrige parlamentsudvalg gør i dag, dog med hovedvægten på de mere overordnede og koordinerende funktioner. De nationale Nordenudvalg mødes sammen med de nordiske samarbejdsministre i Nordisk Råd en gang om året for at blive orienteret om arbejdet i de politiske udvalg og have en overordnet (visions)drøftelse samt foretage de nødvendige valg til Nordisk Råds formand, to næstformænd og præsidie fordelt efter de nuværende geografiske og politiske retningslinjer. Samarbejdet mellem de nationale politikudvalg Uanset hvilken model man vælger for det fremtidige nordiske samarbejde, vil det være gavnligt, at de nationale parlamentariske udvalg hvert eller hvert andet år afholder møder sammen med de respektive ministre på området, fx næringsudvalg/arbejdsmarkedsudvalg/ Beskæftigelsesudvalg, udenrigspolitiske udvalg/sikkerhedsog forsvarspolitiske udvalg og velfærdsudvalg/sundhedsudvalg/ helseudvalg. Her kan der drøftes hvad der kan gøres i fællesskab for at nå de mål, man fællesnordisk ønsker at opnå og drøfte de udfordringer, man står overfor. Partigrupper Det er vigtigt at man fastholder partigruppernes centrale rolle i det nordiske samarbejde og muligheden for at politikere fra de forskellige nordiske lande jævnligt mødes med politikere fra partier i de andre nordiske lande og drøfter politiske spørgsmål. Ligesom partierne er afgørende for den politiske debat i de enkelte lande er partigrupperne afgørende for at sikre en politisk debat i det nordiske samarbejde. Forberedelse Der er mange engagerede politikere i det nordiske samarbejde. Men når man starter, som nyt medlem i Nordisk Råd, kan det være svært at overskue, hvordan arbejdet foregår. Da der samtidig er en stor udskiftning af Nordisk Råds medlemmer, kunne man med fordel give nye medlemmer af Nordisk Råd en håndbog og et kursus i de parlamentariske midler herunder muligheden for at stille spørgsmål til alle nordiske ministre og kalde ministre i samråd. Der bør også offentliggøres statistik for deltagelse i nordiske møder både for parlamentarikere og ministre. Økonomistyring Det er et vigtigt element i det demokratisk politisk system, at der er gennemsigtighed i økonomien. Det har der hidtil ikke været så meget fokus på i det nordiske samarbejde. Foreningen NORDEN opfordrer derfor til at der kommer mere

6 gennemsigtighed, så både politikere, organisationer og den brede offentlighed nemt kan se, hvad pengene bruges til. Det har været et stort fremskridt, at der er kommet en hjemmeside med alle nordiske projekter. Det arbejde kunne styrkes, så også økonomidelen af projektstyringen bliver meget synlig. Ligesom vi gerne vil opfordre til, at det bliver tydeligt, hvem der beslutter, hvad der skal ske med eventuelle overskydende midler fra projekter. Mediedækning Det er afgørende at det nordiske samarbejde får en bedre mediedækning, end det hidtil har været muligt at opnå. Og en bredere nordisk offentlighed, med debatter på tværs af grænserne. Foreningen NORDEN indgår gerne i et samarbejde med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd for at drøfte hvilke initiativer, der kan tages. Fx muligheden for at bruge de sociale medier til at borgerne kan debattere direkte med de nordiske politikere. Et andet initiativ kunne være et fælles nordisk tv nyhedsprogram, som man har haft på Færøerne, så der fx en gang om ugen er nordiske nyheder, så man hører om vigtige sager og debatter fra de andre nordiske lande. Et sådant nyhedsprogram kunne så sendes på alle de nationale kanaler i Norden. Nordvision kunne inddrages direkte i udformningen og virkeliggørelsen af dette. Selvstyrende lande Grønland, Færøerne og Åland en del af det nordiske samarbejde. Der har i flere år været en udvikling og en debat i forhold til en mere og mere selvstændig position for de tre lande, men i respekt for de aftaler, der er med henholdsvis Danmark og Finland. Foreningen NORDEN støtter denne udvikling, herunder at de fremover benævnes selvstyrende lande (i dag områder) og skal kunne deltage selvstændigt på alle de områder hvor de har selvstyre. Det nordiske samarbejde kommer til at bestå af fem selvstændige stater og tre selvstyrende lande.

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere