Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 5. marts Orientering fra formanden - direktøren - 5. marts Program for kommende møder i Arbejdsmarkedsforum Opsamling på workshop for erhvervshandleplan Regional kåring af årets iværksætter og årets ildsjæl Ansøgning om støtte til fotobog om Møns Klint Eventuelt - 5. marts Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden - 5. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 2

4 Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren - 5. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Mobil- og bredbåndsdækning i Vordingborg Kommune Opstart af Vækstfabrikken version 2.0 Projekt Byens Havn, Sønderborg Samling af turist-initiativer på Møn Partnerskab Algade Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Taget til orientering. Artikel fra Kit Magasinet omkring mobildækning blev omdelt. 3

5 Erhvervsudvalget Program for kommende møder i Arbejdsmarkedsforum Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Lovgrundlag Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr af 23. december Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i december 2014, at der nedsættes et Arbejdsmarkedsforum, som kan være rådgivende for kommunen i fastlæggelse af beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsmarkedsforum består af: Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget formanden for udvalget er formand for Arbejdsmarkedsforum To repræsentanter for Erhvervsudvalget KB har udpeget formand og næstformand som repræsentanter for Erhvervsudvalget i Arbejdsmarkedsforum Tre repræsentanter for lokale arbejdsgivere udpeget gennem Vordingborg Erhvervsforening Tre repræsentanter for lokale lønmodtagerorganisationer udpeget gennem LO Vordingborg Formanden for Vordingborg Erhvervsforening En repræsentant for erhvervsuddannelserne Herudover deltager Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren, direktør for Vordingborg Erhvervs A/S, Borger- og Arbejdsmarkedschefen samt relevante ledere fra Borger og Arbejdsmarked. Vordingborg Erhvervsforening og LO Vordingborg er anmodet om at forestå udpegning af virksomheds- og lønmodtagerrepræsentanter. Disse udpegninger forventes at ske seneste i første halvdel af marts. Som repræsentant for erhvervsuddannelser har sekretariatet anmodet direktør Steen Sørensen, ZBC, om at deltage i Arbejdsmarkedsforum. Steen Sørensen har accepteret invitationen. Konstituerende møde den 8. april 2015 På det seneste møde i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget blev det aftalt, at der afholdes konstituerende møde i Arbejdsmarkedsforum i forbindelse med udvalgets ordinære møde den 8. april Det foreslås, at mødet i Arbejdsmarkedsforum afholdes kl , og at der afsættes 1 time til dette møde. Udvalget gennemfører efterfølgende sit ordinære april-møde. Indholdet i det konstituerende møde er: (1) velkomst og præsentation, (2) formål med og indhold i Arbejdsmarkedsforum samt (3) arbejdsform/møder herunder præsentation af program for temamøde i maj. Temamøde den 13. maj 2015 Det blev endvidere aftalt, at det efterfølgende møde i Arbejdsmarkedsforum fastsættes til onsdag den 13. maj 2015 startende med frokost og afsluttet med middag. Det bliver et temamøde med fokus på drøftelse af centrale problemer i beskæftigelsesindsatsen forud for jobcenteret arbejde med udarbejdelse af beskæftigelsesplan for Sekretariatet har foreløbig drøftet, at temamødet kan bygges op om følgende temaer: (1) Uddannelse, (2) integration af flygtninge/indvandrere og virksomhedernes medvirken heri, (3) inklusion af svage grupper på arbejdsmarkedet og virksomhederne nytte heraf. Administrationen vil fremlægge forslag til program for temamødet den 13. maj 2015 på mødet i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. marts Indstilling Administrationen indstiller, 4

6 Erhvervsudvalget at udvalget drøfter program for de kommende møder i Arbejdsmarkedsforum. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Udvalget følger de i sagsfremstillingen beskrevne forslag. Beslutning i Erhvervsudvalget den Udvalget har drøftet programmet og ønsker fokus på ansættelse af lærlinge, et generelt kompetenceløft af arbejdsstyrken, samt fokus på at flere motiveres til at tage en faglært uddannelse. 5

7 Erhvervsudvalget Opsamling på workshop for erhvervshandleplan Sagsnr.: 15/760 - Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Vordingborg Kommunes erhvervspolitik og erhvervshandleplan for blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. november Inden da har både politikken og erhvervshandleplanen været i offentlig høring og behandlet i Erhvervsudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. På Erhvervsudvalgets møde den 8. januar 2015 blev der fremsat ønske om, at ville drøfte den konkrete fordeling af erhvervshandleplanens initiativer for 2015, 2016 og 2017, for at få skabt en bedre fordeling og større synergi mellem de enkelte indsatser i handleplanen. Dette arbejde fandt sted på udvalgets møde den 5. februar Der er ligeledes foretaget få redaktionelle ændringer i erhvervshandleplanen. På mødet deltog direktør for Vordingborg Erhverv A/S, Susanne Kruse Sørensen, da en væsentlig del af handleplanens indsatser varetages af Vordingborg Erhverv. Indsatsernes placering i erhvervshandleplanen er justeret til i forhold til mødet den 5. februar 2015 og vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Skema for indsatser i erhvervshandleplan /15 Indstilling Administrationen indstiller, at det vedlagte skema over fordelingen af indsatser i erhvervshandleplanen godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 6

8 Erhvervsudvalget Regional kåring af årets iværksætter og årets ildsjæl Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implemtering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Lovgrundlag Ingen Sagsfremstilling Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) gennemfører hvert år en prisuddeling og en kåring af henholdsvis Årets Iværksætter og Årets Ildsjæl. Kåringen finder sted på den årlige Landdistriktskonference, som i 2015 afholdes på Sørup Herregård den april. Forud for den landsdækkende konkurrence afholdes 5 regionale kåringer, hvorfra vinderen går videre til den nationale kåring. MBBL har forespurgt om Vordingborg Kommune vil være vært for den regionale kåring for Region Sjælland i Vordingborg Kommune den 19. marts Administrationen har efter aftale med Erhvervsudvalgets formand indledt samarbejde om forberedelserne og sammensætning af program med MBBL, og er nået frem til det vedlagte forslag (bilag). Administrationen fremlægger forslag til program, som man ønsker udvalgets accept af inden det præsenteres for MBBL. Iværksætterprisen uddeles til en person, der gennem sit professionelle virke og ihærdighed har formået at gøre en særlig indsats for skabelse af arbejdspladser og vækst og på den måde understøtte udviklingen i sit lokalområde. De vejledende kriterier for valget af årets iværksætter er: En der har gjort en særlig indsats for at skabe nyt erhverv, nye jobs og fremme lokalområdets økonomi. En der formår at udnytte områdets stedbundne ressourcer til nye erhvervsformål En der strategisk agerer i netværk En der kan agere forbillede og give inspiration til fortsat udvikling Ildsjæleprisen uddeles til personer, der med deres frivillige indsats og store engagement gør en stor forskel for levevilkårene i mange lokalsamfund i Danmark. Samtidig har de en uvurderlig betydning for det særlige fællesskab, som eksisterer mange steder i landdistrikterne. De vejledende kriterier for valget af årets ildsjæl er: En der har gjort en særlig indsats for udvikling af lokalområdet, herunder bidraget til at skabe attraktive levevilkår En der kan agere forbillede og inspirere andre til at gøre en indsats i lokalområdet En der agerer udadvendt og indgår i netværk med andre aktører En der har visioner og kan se strategisk på lokalområdets fremtid Arrangementet er planlagt afhold på Jungshoved Gl. Præstegård, da stedet både har rammerne til at huse arrangementet og repræsenterer mange af de aspekter prisuddelingen fokuserer på (ildsjæl og iværksætteri). Prisuddelingen afholdes som et åbent arrangement. Tidligere års afholdelser har imidlertid vist, at der typisk kommer mellem deltagere. MBBL medfinansiere arrangementet med kr., men af hensyn til arrangementets praktiske gennemførsel, anmoder administrationen udvalget om, at afsætte et tilsvarende beløb til arrangementets gennemførelse, da det vurderes at kunne profilere erhvervsudvikling i landdistrikterne samt have interesse for Vordingborg Kommunes mange ildsjæle og mindre erhvervsdrivende. 7

9 Erhvervsudvalget Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 10 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Erhvervskontoen -10 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der pr. den 23. februar 2015 resterer et ikke disponeret budget i 2015 på Erhvervskontoen på kr. Bilag: 1 Åben Program for Regional kåring af årets ildsjæl og årets iværksætter 2015_ _v1.docx 24212/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at forslag til program godkendes projektet medfinansieres med maksimalt kr. fra Erhvervskontoen Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 8

10 Erhvervsudvalget Ansøgning om støtte til fotobog om Møns Klint Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Strategi og Implentering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Lovgrundlag Ingen Sagsfremstilling Det nye turismesamarbejde mellem Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner er bundet sammen i et såkaldt Destination Management Organisation (DMO). Formål med det nye samarbejde er bl.a. at styrke markedsføringen af området og få skabt en sammenhæng i kommunikationen. I den forbindelse er der mellem parterne enighed om, at geologien skal i fokus. Fælles for den nye destination er den hvide kridt/kalk, repræsenteret ved Møns og Stevns klinter samt kalkbruddet ved Faxe. I den forbindelse søger GeoCenter Møns Klint om støtte til udgivelse af en fotobog om Møns Klint, for at skabe en synergi i form af en treenighed med to andre fotobøger om Faxe Kalkbrud og Stevns Klint, der allerede er støttet af Faxe og Stevns kommuner. Målet er at kunne præsentere alle 3 bøger på den nye DMO"s turistinformationer og på attraktionerne, hvor de skal kunne købes af gæsterne. Den nye DMO vil opnå alle rettighederne til fotografierne i bogen, som kan bruges i andre kommercielle sammenhænge f.eks. ved lancering af den nye DMO i hovedstaden med speciel events som en fotoudstillinger eller lignende. Bogen kommer til at følger samme format og opbygning som Stevns og Faxe bøgerne, dvs: Ca. 114 sider - 57 opslag, fotografier Forord ved Borgmesteren Tekst - UK og DK, men begrænset tekstmængde da det er fotografierne der er i fokus Årets gang på Møns Klint Klinten dokumenteres på en gåtur fra Fyret i syd til Liselund i Nord Fotostandpunkterne angives på et stilliseret kort over klinten bagerst i bogen med angivelse af fotostandpunkter og stednavnene på klinten. Det samlede budget for bøger er på kr. Budgettet dækker fotografens løn, redaktionsarbejde, tekstforfatter, grafisk layout og opsætning samt produktion. Produktionen finansieres ved gennem salg af 500 bøger til Vordingborg Kommune svarende til kr. + moms. Bogen vil kunne bruges som gave i forbindelse med repræsentative opgaver, både for Vordingborg Kommune og for den nye DMO"s ledelse. Derudover sælges der 500 bøger til lokale boghandlere og endelig afsætter GeoCenter Møns Klint selv de sidse bøger til turistbureauer, attraktioner mv. GeoCenter Møns Klint anmoder om støtte til projektet på kr. til at realisere produktionen af foto bogen. For støtten til projektet modtager Vordingborg Kommune 500 bøger. I budget 2015 er afsat kr. til turisme-projekter i regi af delaftale 2 med Vordingborg Destinationsudvikling. Endvidere udviste denne konto ved afslutning af regnskab 2014 et mindreforbrug på kr., som forventes overført til heraf er kr. disponeret. Da Vordingborg Destinationsudvikling er under afvikling og turismevaretagelsen overgår til den nye DMO, anbefaler administrationen, at støtte til projektet finansieres af uforbrugte midler afsat til delaftale 2 med Vordingborg Destinationsudvikling. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP-element 50 Anlæg 9

11 Erhvervsudvalget Afledt drift Finansiering Drift Delaftale 2, VD -50 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der indstilles overført kr. vedrørende delaftale 2 under Vordingborg Destinationsudvikling fra 2014 til budget 2015, og jævnfør ovenstående er der således et ikke disponeret budget på kr. i Overførselssagen behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. marts 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 26. marts Indstilling Administrationen indstiller, at at Vordingborg Kommune indkøber 500 stk. fotobøger om Møns Klint til en værdi af kr. projektet finansieres af midler fra puljen afsat til delaftale 2 med Vordingborg Destinationsudvikling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 10

12 Erhvervsudvalget Eventuelt - 5. marts 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Erhvervsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Erhvervsudvalget den Intet. 11

13 Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 4. Opsamling på workshop for erhvervshandleplan 1. Skema for indsatser i erhvervshandleplan (22978/15) 5. Regional kåring af årets iværksætter og årets ildsjæl 1. Program for Regional kåring af årets ildsjæl og årets iværksætter 2015_ _v1.docx (24212/15) 12

14 Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Laura Sø Thorbjørn Kolbo Mikael Smed Kim Errebo 13

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 07. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Sukkerfabrikken, Kostervej 2B, 4780 Stege Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 30. oktober 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 18:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere