Dansk Sygepleje Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sygepleje Selskab"

Transkript

1 Dansk Sygepleje Selskab ÅRsberetning

2 Året der gik Indhold 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS 4 2. Medlemmer 6 3. Dokumentationsrådet 7 FORMANDSRETNING 2011 Repræsentantskabet gav på mødet den 11. november 2010 mange input til årets fokusområder: SYNLIGHED OG NETVÆRK, som vi i det forløbne år har arbejdet med som en aktiv handleplan i overensstemmelse med DASYS vision: 4. Forskningsrådet 8 5. Uddannelsesrådet Råd for Center for Kliniske Retningslinjer Repræsentationer 13 DASYS skal på en konstruktiv og proaktiv måde synliggøre sygepleje, være meningsdannende og fremstå som ligeværdig partner i det danske sundhedsvæsen. 8. Bilag 17 Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning Formændene for de fire råd er i løbet af året inddraget i det faglige arbejde og bidrager nu også ved vores bestyrelsesmedlemsmøder. De har således deltaget i DASYS bestyrelsesmøder for at sikre en sammenhæng mellem rådene og DASYS bestyrelse og øge den sygeplejefaglige styrke i DASYS. Beretningerne fra rådene i denne årsberetning vidner om den store aktivitet, der sker i dette regi. Rådene har afholdt konferencer med stor deltagerinteresse. Netop på disse konferencer får DASYS også input fra vores medlemmer, således at vi kan repræsentere vores store medlemskaber bedst muligt. Ligeledes er der også udarbejdet høringssvar med input fra råd og faglige selskaber, således at vi også her er en aktiv og ligeværdig høringspartner. Copyright DASYS oplag, 2011 Grafisk tilrettelægning: Birgitte Clematide Fotos: Inge Madsen Printed in Denmark ISBN Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 Ud over arbejdet i de fire råd, deltager DASYS bestyrelse i råd og udvalg på nationalt plan. Det er dog vigtigt at understrege, at bestyrelsen videresender henvendelser til de faglige selskaber mhp. udpegning inden for de enkelte specialer til at deltage i råd og udvalg og ikke mindst bidrage med høringssvar. Det er med glæde at DASYS kan konstatere, at der et øget behov og ønske om, at sygeplejersker deltager med faglige bidrag. Vi har i bestyrelsen formaliseret denne udvælgelse, så det ikke er personafhængigt, men at de relevante FS indstiller kompetente sygeplejersker. I vores gode samarbejde med Sundhedsstyrelsen har vi nu aftalt, at der udpeges mere end én sygeplejerske pr. opgave. Her skal der lyde en STOR TAK til de mange repræsentanter som i årets løb har medvirket til at dansk sygepleje har leveret sygeplejefaglige bidrag til høringssvar, forløbs-, behandlings- og specialebeskrivelser. DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde og her kræves mange kompetencer ud over de sygeplejefaglige kompetencer. Derfor gav Repræsentantskabet opbakning til vores tiltag om understøttelse af vores udpegede repræsentanter. Vi har nu oprettet en frivillig netværksgruppe for at understøtte den sygeplejefaglige indflydelse på fremtidigt udvalgsarbejde ved at yde support, stort som småt til aktuelle repræsentationer i udvalgsarbejdet. Vi har således oprettet et netværk for vores repræsentanter. Ligeledes har vi igen, i år den 28. september, afholdt temadag for at styrke repræsentanternes kompetence ved deltagelse i diverse udvalgsarbejde. I de seneste år har samarbejdet mellem de faglige selskaber, Dansk Sygeplejeråd og DASYS været drøftet. Vi oplever en god og konstruktiv dialog mellem alle parter i de formelle og uformelle fora der har været i år og ser frem til en fremtidig dialog om netop dette samarbejde. Synlighed er til stadighed en udfordring og mange medlemmer af FS efterlyser til stadighed: hvad får vi for pengene? Det vil vi blive bedre til at formidle! Vi har etableret et samarbejde med en kommunikationsekspert, hvor vi er i gang med at udarbejde en strategi og handlingsplan for kommunikation. En anden udfordring er, at alle i de faglige selskaber, udpegede repræsentanter, medlemmer i DASYS råd og bestyrelse arbejder frivilligt ved siden af krævende jobs. Vi har i løbet af året set på, hvordan vi kan lette bestyrelsens og rådenes administrative funktioner, og vi vil fortsætte dette arbejde i 2012 mhp. yderligere tiltag og ændringer i organisationen. I det kommende år fylder DASYS 10 ÅR. Dette bliver fejret den 11. juni med en jubilæums konference, hvor vi vil sætte fokus på de ti år, men mest på, hvordan Dansk Sygepleje Selskab de næste år skal bidrage til at sætte fokus på perspektiverne for dansk sygepleje. En stor TAK til de faglige selskaber, udpegede repræsentanter og vores råd. Sammen tegner vi DASYS! Inge Madsen, formand 3

4 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS Hvad er DASYS? DASYS er paraplyorganisation for faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd og for faglige og tværfaglige selskaber af relevans for sygeplejen. DASYS er uafhængig af Dansk Sygeplejeråd (DSR), men arbejder sammen med DSR om mange sygeplejefaglige områder. DASYS arbejder for at fremme den faglige udvikling af dansk sygepleje og dansk sygeplejevidenskab her og i udlandet. Vedrørende sygeplejens udvikling skal DASYS: n medvirke til at udvikle og implementere dokumenteret viden n medvirke til at integrere forskning og klinisk sygepleje n fungere som netværk for medlemsorganisationernes faglige dialog n medvirke til at udvikle dansk sygeplejevidenskab. Vedrørende sygeplejens indflydelse i samfundet skal DASYS: n rådgive og formidle med henblik på at sikre professionel indflydelse og udnyttelse af den sygeplejefaglige ekspertise n udpege repræsentanter til råd, udvalg og andre beslutningsorganer, hvor sygepleje og sygeplejevidenskabelige beslutninger tages. Visionen for DASYS er, at DASYS på en konstruktiv og proaktiv måde skal synliggøre sygepleje, være meningsdannende og fremstå som ligeværdig partner i det danske sundhedsvæsen. DASYS arbejde er centreret omkring de store faglige indsatsområder: dokumentation, uddannelse og forskning, og der er nedsat fire råd: Dokumentationsrådet (2004), Uddannelsesrådet (2007), Forskningsrådet (2008) samt Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer (2008). Repræsentationerne i råd, nævn og arbejdsgrupper er forsat et centralt redskab i DASYS indsats for at styrke sygeplejerskers indflydelse på sygeplejen. Deltagelse i den sundhedspolitiske debat med artikler, synspunkter og høringssvar er ligeledes et af de midler, som DASYS benytter til at øve indflydelse på sygeplejens fremtid. Du kan læse mere om DASYS forretningsgrundlag i vedtægterne, som kan læses på Medlemsindflydelse Alle medlemmer af DASYS kan sende forslag til sags- og indsats områder til DASYS bestyrelse. DASYS bestyrelse kontakter den eller de relevante medlemsorganisation med faglig indsigt på området, når DA SYS modtager anmodninger om udtalelser eller udpegninger til repræsentationer. Medlemsorganisationerne får dermed mulighed for at øve indflydelse i samarbejde med DASYS. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er DASYS øverste myndighed og består af den siddende bestyrelse samt af repræsentanter for medlemsorganisationerne, som kan sende én eller flere deltagere til repræsentantskabsmødet, alt efter hvor mange sygeplejersker, der er medlem i det faglige eller tværfaglige selskab. Medlemsorganisationerne indstiller bestyrelseskandidater, og repræsentant skabet vælger bestyrelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 6 andre medlemmer samt formænd for rådene. Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og 6 andre medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet. Formændene for rådene er udpeget af DASYS bestyrelse. Formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet, mens bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand og kasserer. 4

5 Økonomi DASYS medlemsorganisationer sikrer via deres kontingent økonomien, idet DASYS er en selvstændig organisation. I 2011 indbetalte medlemsorganisationerne kroner i kontingent. Beløbet udgør basis af DASYS indkomstgrundlag. Endvidere har der været indtægter fra temadag og konferencer på kroner. Regnskabet for 2010 blev udsendt til medlemmerne i oktober 2011 og fremlægges til repræsentantskabets efterretning i november Dansk Sygepleje Selskabs bestyrelse, oktober 2011 Formand: Inge Madsen, adjunkt, FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Næstformand: Margit Roed, oversygeplejerske, FS for Kardiovaskulære og thoraxkirurgiske sygeplejersker Kasserer: Lise Therkelsen, leder af Forebyggelsesafdelingen, FS for Ledende Sygeplejersker Medlemmer: Mette Kjerholt, ph.d., FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Susanne Aagaard, hygiejnesygeplejerske, Dansk Selskab for Sårheling Jane Færch, klinisk sygeplejespecialist, FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker Hanna Skjald, gruppeleder, FS for Sygeplejersker i kommunerne Grete Kirk, oversygeplejerske, FS for Ortopædkirurgiske sygeplejersker Bente Hoeck, forskningssygeplejerske, FS for Kræftsygeplejersker Lene Berring, udviklingschef, FS for Psykiatriske Sygeplejersker, formand for Dokumentationsrådet Tove Lindhardt, seniorforsker, FS for Gerontologi og geriatri, formand for Forskningsrådet Sekretariat DASYS køber sekretariatsbistand af Dansk Sygeplejeråds sekretariat. Sekretariatsbetjeningen varetages af sekretær Helle Johnsen og konsulent Janne Due Sommerset. Formænd for DASYS råd Dokumentationsrådet Formand: Lene Berring Næstformand: Bente Birgitte Fogh Forskningsrådet Formand: Tove Lindhardt Næstformand: Ingrid Poulsen Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Fungerende formand: Inge Madsen, DASYS Centerleder: Preben U. Pedersen Uddannelsesråd Formand: Margit Roed, DASYS Næstformand: vakant 5

6 2. Medlemmer I denne beretningsperiode har DASYS haft den glæde at byde velkommen til en ny medlemsorganisation. Det drejer sig om Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker. Den nye medlemsorganisation bidrager til at DASYS repræsenterer et bredere spektrum af sygeplejens faglighed og flere sygeplejersker. Dasys repræsenterer i dag således 27 af 34 faglige selskaber, samt 3 foreninger. Medlemstallene i de faglige selskaber varierer hen over året. Ved kontingentopkrævningen i 2010 indbetalte medlemsorganisationerne kroner i kontingent, hvilket danner basis for DASYS indtægter. Medlemsorganisationerne præsenteret i alfabetisk rækkefølge: Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker Dansk Selskab for Sårheling Dansk Sygeplejehistorisk Selskab Fagligt Selskab for Arbejdsmiljøsygeplejersker Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker Fagligt Selskab for Dermatologiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker Fagligt Selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Gerontologiske og geriatriske sygeplejersker Fagligt Selskab for Gynækologiske og obstetriske sygeplejersker Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker Fagligt Selskab for Nefrologiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Palliations- og Hospicesygeplejersker Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske sygeplejersker Fagligt Selskab for Reumatologiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Sundhedsfaglige Supervisorer Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Fagligt Selskab for Sygeplejersker i kommunerne Fagligt Selskab for Sygeplejersker i stomiplejen Fagligt Selskab for Sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling Fagligt Selskab for Tværkulturel sygepleje Fagligt Selskab for Urologiske sygeplejersker Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker Fagligt Selskab for Øre-, næse- og halskirurgiske sygeplejersker 6

7 3. Dokumentationsrådet Dokumentationsrådet har været igennem en større udskiftning af rådsmedlemmer. Det betyder, at året har været brugt til at lære hinanden at kende og lave en handleplan for Dokumentationsrådets arbejde. Rådet har gennemskrevet kommissorium for rådet og prioriteret arbejdsopgaverne. Den opgave rådet aktuelt arbejder med er en revision af Retningslinjer for sygeplejedokumentation. Rådet arbejder på at beskrive konsensus for sygeplejedokumentation i Danmark. Denne rapport forventes færdigskrevet i foråret 2012, efter at have været i høring blandt de faglige selskaber i Danmark. Dokumentationsrådet har afholdt 4 møder. Referater fra disse møder ligger på DASYS hjemmesiden. Dokumentationskonferencen Derudover er der afholdt den årlige dokumentationskonference. I år handlede konferencen om implementering af knowledge translation, omsætning af viden i praksis. Ligesom de andre år var der en debat, præget af mange fagligt kvalificerede indslag. Der deltog omkring 300 sygeplejersker fra hele Danmark. Lene Berring Formand 7

8 4. Forskningsrådet Mødevirksomhed I 2010 afholdt Forskningsrådet 3 ordinære møder og 1 planlægningsmøde med Uddannelsesrådet om en fælles workshop, som blev afholdt 17. november I 2011 har Forskningsrådet afholdt 4 ordinære møder, 1 møde om opsamling på workshop en sammen med Uddannelsesrådet, samt 1 planlægningsmøde også med Uddannelsesrådet om konferencen, som bliver afholdt 16. november på Herlev Hospital. Derudover har der været afholdt 1 møde med DSR. Virksomheden fremgår desuden af årshjulet på hjemmesiden. Aktiviteter Forskningsrådet har taget initiativ til kontinuerlig konstruktiv dialog med DSR om samarbejde omkring temaer og opgaver, der er relevante for forskningsrådet og DSR, og hvor Forskningsrådets ekspertise og erfaring er af relevans og kan sikre kvaliteten. Forskningsrådet har således inviteret formand og/eller næstformand til at besøge rådsmøderne, og afholdt møde med Dorte Steenberg inden seminaret om DSR s forskningsudspil. Forskningsrådet har leveret et høringssvar til dette udspil, og formanden deltog i panelet på seminaret. Rådets høringssvar kan findes på hjemmesiden. Rådets sammensætning Forskningsrådet har haft den glæde at få tilført nye medlemmer, og det er en stor styrke, at flere landsdele og såvel forskning som ledelse er repræsenteret. Rådet består nu af: Tove Lindhardt (formand), MScN, Dr.Med.Sc. Seniorforsker, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Ingrid Poulsen (næstformand), Dr.Med. Sc., Forskningsleder, Forskningsenheden, Afdelingen for neuro-rehabilitering, Glostrup Hospital Leanne Langhorn, cand.cur. ph.d., Aarhus Universitet. Klinisk sygeplejespecialist, Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Marianne Jensen, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Randers og Grenaa Ole Toftdahl Sørensen Ledende oversygeplejerske, Hæmatologisk Afdeling, Sygehus Nord, Roskilde Malene Terp, cand.cur., forskningssygeplejerske, Aarhus Universitetshospital Risskov Lena Aadal, forskningsansvarlig sygeplejerske, Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Marianne Eg, klinisk sygeplejespecialist, Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg Elizabeth Emilie Rosted, udviklingssygeplejerske, ph.d.-studerende, Amager Hospital Mette Trads, udviklingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Mette Kjerholt, klinisk sygeplejespecialist, Reumatologisk Ambulatorium, Gentofte Hospital 8

9 Strategi og mærkesager Forskningsrådet har i 2010 valgt en fremtidig strategi om at udvælge og arbejde med mærkesager, som kan medvirke til at sætte en forskningspolitisk dagsorden i bred forstand for sygeplejen. For 2010 var mærkesagen at sætte fokus på konsekvenserne af, at der mangler en professionsrettet kandidatgrad i sygepleje i Østdanmark. Rådet mener, det har konsekvenser for udviklingen af fagets vidensbase og dermed også uddannelsen af sygeplejersker samt grundlaget for videnbaseret klinisk praksis. I den sammenhæng afholdt Forskningsrådet i samarbejde med Uddannelsesrådet en workshop for specielt inviterede deltagere den , med henblik på en kvalificeret drøftelse af, hvad man kan opnå ved at have en østdansk kandidatuddannelse i sygeplejevidenskab. Deltagerne på workshoppen var overvejende enige om, at der er behov for en kandidatuddannelse i København. Flere universiteter gav udtryk for velvillighed over for et samarbejde om kandidatuddannelsen. I modsætning til tidligere åbnede Københavns Universitet for en mulig tilknytning til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der er annonceret en forlægning af cand.cur.-studiet ved Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, i 2012 på DPU. Se mere på En anden mærkesag er betydningen af sygeplejeledere for forskningen og at få tydeliggjort for lederne, hvilken betydning forskning og forskningsresultater kan have for ledelsespraksis, bl.a. ved at levere argumenter som kan anvendes af ledere. Fire af rådets medlemmer holdt d. 5. oktober 2011 indlæg på Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejerskers konference på Vilvorde KursusCenter. Der er endvidere taget kontakt til DSR s Lederforening mhp. dette vi afventer svar. Konference om forskning i sygepleje resultater og krav En ny konference er under planlægning i samarbejde med Uddannelsesrådet, og afholdes 16. november 2011 i det store auditorium på Herlev Hospital. Konferencen har fokus på den udvikling, der er i gang på det kliniske felt herhjemme, hvor forskning i sygepleje flytter sig fra skrivebord til bedside. Det er en trend, som vi gerne vil understøtte, fordi vi mener, det vil gavne patienterne, sundhedsvæsenet og dermed samfundet, at de resultater, forskning i sygepleje frembringer, udspringer af og implementeres i klinisk praksis. Programmet kan findes på Forskningsrådets og Uddannelsesrådets hjemmesider. Sidst skal nævnes, at rådet er i gang med en undersøgelse af uddannelsesniveauet hos sygeplejersker i klinisk praksis. Tove Lindhardt Formand 9

10 5. Uddannelsesrådet Rådets formål og mødevirksomhed Uddannelsesrådet har fortsat arbejdet med formålet at skabe overblik over, udbrede kendskabet til og gøre opmærksom på nye uddannelsesbehov og muligheder inden for sygepleje. Det er rådets opgave at bidrage til at indfri DASYS vision i forhold til uddannelsesfeltet. Således arbejder Uddannelsesrådet proaktivt og konstruktivt på, at synliggøre sygepleje, være meningsdannere og styrke sygeplejeprofessionens samlede udvikling. Uddannelsesrådet har eksisteret i 4 år, og har i løbet af 2011 optaget nye medlemmer. Uddannelsesrådet har afholdt 4 ordinære møder i 2011, 1 ekstraordinært møde i januar med etablering af rådets nye medlemmer, og 2 møder fælles med forskningsrådet beskrevet under forskningsrådets beretning. Referater kan ses på hjemmesiden. Desuden har Uddannelsesrådet taget initiativ til øget samarbejde med DSR i uddannelsesspørgsmålet ved invitation til DSR s deltagelse i et af Uddannelsesrådets møder. Flere af rådets medlemmer har deltaget i møder vedr. forslag om kompetencekort, en evt. professionsmaster og niveauet for special- og videreuddannelse. Uddannelsesrådet afholder i år fælles konference med forskningsrådet 16. november på Herlev Hospital med formålet at vise den retning, hvor forskning i sygepleje bevæger sig, resultater vi har nået og hvilke krav det stiller til sygeplejerskers uddannelsesniveau for at blive videreført og implementeret i praksis. Strategi På baggrund af rådets arbejde sidste år med at skabe overblik over uddannelsesmuligheder og udbredelse i praksis udarbejder rådet en beskrivelse af Den lige karrierevej, et whitepaper om holdninger til niveauer for sygeplejerskers efter- og videreuddannelse og deraf følgende strategi for stillingsstruktur. Arbejdet tager udgangspunkt i nationale og internationale oversigter over uddannelsessystemer, bekendtgørelser mm. og forventes færdigt ultimo Beskrivelsen skal danne afsæt for Uddannelsesrådets videre arbejde for, at al efter- og videreuddannelse bliver en del af det formelle uddannelsessystem og således vil kunne vurderes efter internationale anerkendte pointsystemer. Desuden at sygeplejersker med en professionsbachelor på sigt skal tilbydes efter- og videre- og specialuddannelse på et høje re niveau end grunduddannelsen, med mulighed for en lige karrierevej. Uddannelsesrådet har brugt materialet undervejs i arbejdet til bl.a. at udarbejde høringssvar vedr. forslaget om en professionsmaster. Høringssvaret kan ses på hjemmesiden og anbefaler en forskningsbaseret videreuddannelse på masterniveau forankret i universitetsregi, ligesom en revidering af bekendtgørelse for eksisterende specialuddannelser anbefales. Uddannelsesrådet planlægger årets strategi og handleplan hvert år i januar måned. Margit Roed Formand for Uddannelsesrådet 10

11 Medlemmer af dasys Uddannelsesråd Margit Roed (formand), oversygeplejerske MPA, Karkirurgisk klinik, Rigshospitalet, Næstformand i DASYS bestyrelse og repræsentant for FS for Kardiovaskulære & Thoraxkirurgiske sygeplejersker Bente Hoeck, forskningssygeplejerske cand. cur. ph.d., Hæmatologisk afd.x, Odense Universitetshospital, Repræsentant for FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Birthe Hellquist Dahl, uddannelsesleder MPQM Center for kvalitetsudvikling, Aarhus, Repræsentant for FS for Lunge- og allergisygeplejersker Charlotte Fuglesang, oversygeplejerske, BA phil., MHH, MPA, Hjertemedicinsk afd. Århus Universitetshospital, Repræsentant for FS for Kardiovaskulære & Thoraxkirurgiske sygeplejersker Karina Wittrup, sygeplejerske, cand.scient.san., uddannelsesleder, Professionshøjskolen Metropol, Repræsentant for FS kræftsygeplejersker Kirsten Frederiksen, ph.d. lektor, studieleder, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Repræsentant for Universitetet Lone Aaskov, master i voksenuddannelse. Repræsentant for FS for Ledende sygeplejersker Susanne Vahr, Klinisk sygeplejespecialist Master i HRD/voksenudd., Urologisk klinik, Rigshospitalet, Repræsenterer FSUIS Urologiske Sygeplejersker Tove Pank, Klinisk uddannelseskoordinator, cand.cur., Psykiatrien i Region Nordjylland, Repræsentant for FS for Psykiatriske Sygeplejersker Birgitte Grube, 1 års orlov fra rådet i Repræsentant for FS for Kræftsygeplejersker Charlotte Simonÿ, ph.d.-studerende, valgte at trække sig som formand for Uddannelsesrådet primo 2011 Næstformandsposten har været vakant det meste af året. 11

12 6. Råd for Center for Kliniske Retningslinjer Center for Kliniske Retningslinjer er nu veletableret og har fungeret i tre år. Medlemstallet er oppe på 42, alle hospitalsenheder og University Colleges (UC) i Danmark og tre kommuner er medlem per 1. november Strategi Centrets strategi for perioden er opfyldt og Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer har på sit møde 14. september 2011 vedtaget strategi for centret for perioden Tættere kontakt med medlemmer: n Kontakt til chefsygeplejersker/ledere om ønsker og behov n UC fortsat kontakt til netværk af undervisere n UC udbygge kontakt til rektorerne n Kommuner etablere netværk med kontaktpersoner Ansætte person deltid til dette Brugervenlighed: n Revision af hjemmesiden Opbygning Søgefunktioner n Gøre kliniske retningslinjer mere implementeringsklare n Udvikle IT-program, der letter udvikling af kliniske retningslinjer n Afsætte midler til revision og udvikling. Faglighed: n Kursusvirksomhed afpasse denne efter medlemmers behov og krav om kvalifikationer n Øge gennemskuelighed af udarbejdelsesprocessen n Øge kvalitet af litteraturgennemgang, der ligger til grund for kliniske retningslinjer n Deltage i internationalt samarbejde og uddannelse (Cochrane, Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australien) Strategien er beskrevet i Nyhedsbrev 2011, 3 Råd for Center for kliniske Retningslinjer Rådet for Center for Kliniske retningslinjer er i 2011 udvidet med to medlemmer fra regionshospitaler og et medlem fra Kommunernes Landsforening, derved matches medlemsorganisationerne bedre. Endvidere har Vibeke Krøll, formand, ønsket at fratræde denne post. DASYS formand er konstitueret formand for Rådet for Kliniske Retningslinjer. Personale Der er pt. ansat fire akademiske medarbejdere, en på lektorniveau (80% af fuld tid), tre videnskabelige medarbejdere en på fuld tid, en på 15 timer per uge og en på 18,5 timer per uge. Desuden er der tilknyttet en ph.d.-studerende, der er eksternt finansieret. Økonomi Centrets økonomi for 2011 lader til at balancere med medlemsindtægter, del af overskud fra DASYS dokumentationskonference og indtægter fra kursusvirksomhed. Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer planlægger at benytte en del af den opsparede egenkapital til at iværksætte nye initiativer jvf. ovennævnte strategi. Kursusvirksomhed Centrets kursusvirksomhed er veletableret og der udbydes løbende kurser om udvikling af kliniske retningslinjer og ad hoc kurser bestilt af medlemmer og andre organisationer. Internationalt samarbejde Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer har ansøgt om at blive Systematic Review Centre under Joanna Briggs Institute, for at få styrket metode ved udarbejdelse af systematiske litteraturgennemgange. Ansøgningen blev accepteret i maj 2011, og der er etableret Danish Centre of Systematic Reviews in Nursing an Affiliated Centre of Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australien. Lokale Centret huses af Aarhus Universitet, der stiller et kontorlokale til rådighed. Der er ikke nok fysisk plads med den medarbejderstab, centret råder over. Endvidere er det vanskeligt at låne undervisningslokaler på universitetet og på medlemsorganisationerne pga. af højt aktivitetsniveau der. Derfor er der indgået aftale om leje af kontorlokaler eksternt, hvor der ligeledes er mulighed for at låne undervisningslokaler. 12

13 7. Repræsentationer Workshoppen bød på mix af inspiration, erfaringsudveksling, forhandlingsspil, observations analyser og konkret målsætningsarbejde. Alle deltagere, herunder DASYS bestyrelse, arbejdede og kommittede sig sidst på dagen til egne formulerede SMART-mål. Det vil sige mål formuleret og præsenteret som værende S=specifikke, M= målbare, A= Attraktive (På skala fra 1-10), R= realistiske og T= tidsbestemt (hvornår skal målet være opfyldt). Afslutningsvis præsenterede alle deres mål for hinanden og gav samtidig deres bud på, hvad de ville gøre allerede dagen derpå, som startskud i bestræbelserne på at nå målet. Netværksgruppen DASYS har etableret fundamentet for en national frivillig netværksgruppe til support for udpegede repræsentanter. Man kan læse mere om konceptet og tilmelde sig på DA SYS hjemmeside I skrivende stund tæller netværksgruppen ud over bestyrelsen 12 medlemmer. Bestyrelsen håber og satser forsat på, at tilmeldingerne vil stige i takt med udbredelsen af kendskabet til konceptet for netværksgruppen. Om bestyrelsens arbejde Hovedaktiviteten for DASYS bestyrelse har i foråret 2011 været at etablere samarbejde og yde støtte til repræsentanter for de Faglige Selskaber, som er udpeget til at deltage i råd og udvalg på nationalt plan i forbindelse med f.eks. pakkeforløb og høringssvar inden for de forskellige fagområder. Der har været afholdt møde, hvor repræsentanterne fik mulighed for sparring og etablering af indbyrdes netværksgruppe og samarbejde i forhold til skriftligt input. Der er flere, der efterfølgende har benyttet sig af sparring via netværk og bestyrelsen. Tak for det! Temadag for repræsentanter Den 28. september afholdte DASYS traditionen tro workshop for udpegede repræsentanter fra Faglige Selskaber. Ekstern konsulent fra Imageconsult, Henrik Væver, var hyret til at sætter fokus på kommunikation, forhandlingsteknik og præsentationsteknik. Der var i alt 17 deltagere fra Faglige Selskaber, som var mødt op ud fra forskellige personlige, faglige og strategiske overvejelser. Om udpegningerne Aktiviteterne i arbejdsgrupper, råd og udvalg har været stor i den foregående periode. Alle opfordringer fra Sundhedsstyrelsen om udpegninger fra DASYS sendes til medlemmerne af DASYS. I enkelte tilfælde kan der være tale om meget særlige specifikke udvalg, hvor opfordringen kan gå til det enkelte selskab. Det er lykkedes at få kvalificerede repræsentanter til alle arbejdsgrupper på nær en enkelt. Til enkelte arbejdsgrupper har der været flere kvalificerede ansøgere. Udpegningen foregår altid ved formanden for DASYS i samarbejde med sekretariatet, der har overblik over øvrige deltagere i arbejdsgrupperne. Tak til medlemsorganisationerne for hurtige tilbagemeldinger, trods ofte korte deadline, samt stor indsats i arbejdsgrupperne. 13

14 Faste udvalg og grupper Forberedelsesgruppe vedr. national koordination om udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer, 2007 Irmgard Birkegaard, OUH, Svendborg Sygehus. Medlem af DASYS Dokumentationsråd Ingrid Poulsen, Forskningsenheden for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital Faglig referencegruppe vedrørende den offentlige sundhedsportal Margit Roed, næstformand i DASYS Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse Inge Madsen, formand for DASYS Margit Roed, næstformand for DASYS Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe vedrørende kvalitetsmåling observatørplads Birgit Villadsen, Palliativ Enhed, Bispebjerg Hospital NIP s indikatorgruppe for akut mave- og tarmkirurgi Ann-Sophie Nielsen, Gastroenheden, Hvidovre/Glostrup hospitaler Sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe Gitte Ehlers, Slagelse Sygehus, FS for Diabetessygeplejersker Elsebeth Schmith, Gentofte, FS for Diabetessygeplejersker Det rådgivende udvalg for specialeplanlægning Inge Madsen, formand for DASYS Birgitte Rav Degenkolv, Gentofte Hospital, FS for Ledende Sygeplejersker SST s kræftstyregruppe 2007 Jeanette Bech, Rigshospitalet, FS for Ledende sygeplejersker Karen Marie Dalgaard, Forskningsenhed for klinisk sygepleje, Aalborg Sygehus, FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Hjertefølgegruppen 2009 Charlotte Fuglesang, Aarhus Universitetshospital, medlem af DASYS Uddannelsesråd, FS for Kardiovaskulære og thorax kirurgiske sygeplejersker SSTs styregruppe for den ældre medicinske patient 2010 Tove Lindhardt, Hvidovre Hospital, formand for DASYS Forskningsråd SSTs referencegruppe for kronisk syge 2010 Birthe Hellquist Dahl, Region Midtjylland, FS for lunge og allergisygeplejersker 14

15 Ophørte arbejdsgrupper SST s arbejdsgrupper for styrket indsats for den ældre medicinske patient Fagligt oplæg til en national handleplan 4 arbejdsgrupper med en kommunal og en regional repræsentant: 1. Gruppen vedr. sammenhæng på tværs af patientforløbet med fokus på kommunikation Kommunal repræsentant: Ingrid Lysholdt Petersen, Aarhus Kommune, FS for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Regional repræsentant: Irmgard Birkegaard, OUH, FS for Gerontologiske og geriatriske sygeplejersker 2. Gruppen vedr. det rette tilbud ved behov for iværksættelse af behandling og pleje, samt for den efterfølgende indsats Kommunal repræsentant: Kirsten Marquardsen, Aarhus Kommune, FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Regional repræsentant: Jette Pedersen, Geriatrisk afd., Aarhus Universitetshospital, FS for Geriatriske og gerontologiske sygeplejersker 3. Gruppen vedr. tidlig opsporing af sygdom og diagnostik / udredning Kommunal repræsentant: Dunja Vergmann, Odense Kommune, FS for Sygeplejersker i Kommunerne Regional repræsentant: Dora Fog, Ballerup Kommune, FS for Geriatriske og gerontologiske sygeplejersker 4. Gruppen vedr. forebyggelse og sundhedsfremme Kommunal repræsentant: Inge Elmshøj Thorup, Odense kommune, FS for Sygeplejersker i Kommunerne Regional repræsentant: Marie Lavesen, Hillerød Hospital, FS for Lunge- og Allergisygeplejersker Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark Charlotte Skov, Adipositasklinikken, Aalborg, FS for Diabetessygeplejersker Referencegruppe vedrørende diabetiske fodsår (2010) Britta Østergaard Melby, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, FS for Dermatologiske sygeplejersker Revision af faglige retningslinjer for palliation 2011 Ingelise Churchill, UC Nordjylland, FS for Palliations- og Hospicesygeplejersker Pernille Ørnbjærg Nielsen, Hospice Sjælland, FS for Kræftsygeplejersker Aktive grupper Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelsen af pakkeforløb for analkræft, 2011 Connie Hangaard, Onkologisk afd., Herlev Hospital, FS for Kræftsygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for brystkræft Lone Jørgensen, Mammakirurgisk Klinik, Aalborg Sygehus, FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Charlotte Topp, Rigshospitalet, FS for Kræftsygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for hæmatologiske kræftformer Lotte Vittinghus Stokbro, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet, FS for Kræftsygeplejersker Ditte Naundrup Therkildsen, OUH Svendborg, FS for Kræftsygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for kræft i blære og nyrer Henriette Åskar, Urologisk afd., Rigshospitalet, FS for Urologiske Sygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for kræft i hjernen Karin Lütgen, Neurokirurgisk afd., OUH, FS for Neurosygeplejersker Dorte Mosskov Poulsen, Onkologisk afd., Aalborg Sygehus, FS for Kræftsygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for lungekræft Birgitte T. Espersen, Aarhus Universitetshospital, FS for Kræftsygeplejersker 15

16 Arbejdsgruppen vedr. revision af kræft i prostata, penis og testikel Kent Kinge Jensen, Urinvejskirurgisk Afdeling, OUH, FS for Urologiske Sygeplejersker Mia Johansen, Urologisk Afdeling, Rigshospitalet Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm Marianna Bacarda, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, FS for Kræftsygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for kræft i øjne og orbita Ket Andersen, Øjenklinikken, Rigshospitalet, FS for Øjensygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for modermærkekræft Jette Skiveren, Dermato- og venerologisk Afd. Bispebjerg Hospital, FS for Dermatologiske sygeplejersker Mette Nielsen, Plastikkirurgisk Afd. OUH, FS for Plastikkirurgiske sygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for hoved- og halskræft Mette Nielsen, Plastikkirurgisk Afd., OUH, FS for Plastikkirurgiske sygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for gynækologiske kræftformer Hedvig Møller Larsen, Gynækologisk Afd., Roskilde Sygehus, FS for Gynækologiske og Obstetriske sygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for kræft øvre mave-tarm kanal Repræsentant mangler Arbejdsgruppen vedr. pakkeforløb for sarkomer i knogle og bløddele Birthe Hedegaard, Ortopædkirurgisk Afd., Aarhus Universitetshospital, FS for Ortopædkirurgiske sygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. håndtering af komorbiditet i forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft Hanne Nafei, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle, FS for Kræftsygeplejersker Arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for kræft hos børn Mette Normann Hansen, Børnehospitalet, OUH, FS for Kræftsygeplejersker Gitte Petersen, Rigshospitalet, FS for Kræftsygeplejersker Arbejdsgruppe vedrørende inddragelse af pårørende til alvorligt syge patienter, herunder udarbejdelse af nationale retningslinjer for sundhedspersonalets kontakt med pårørende, med særligt fokus på børn Bente Appel Esbensen, Glostrup Hospital, udpeget af DASYS Forskningsråd Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogrammet for kræft, 2011 Karin Brochstedt Dieperink, Onkologisk Afd., OUH, FS for Kræftsygeplejersker Kirsten Lildholdt, Plastikkirurgisk Afd., OUH, FS for Plastikkirurgiske sygeplejersker Det rådgivende udvalg for telemedicin, 2011 Inge Madsen, formand for DASYS Anne Dichmann Sorknæs, FS for Lunge og Allergisygeplejersker Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for knæartrose, 2011 Gitte Højmark Madsen, Region Nordjylland, FS for Ortopædkirurgiske sygeplejersker Følgegruppen for Projekt Evaluering af den Præhospitale Plan (PEPP), Region Sjælland, 2011 Mette Kjerholt, medlem af DASYS bestyrelse, FS for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning 16

17 8. Bilag 8.1 Rapport om arbejdet i kræftstyregruppe 2010 / 2011 v / Jeanette Bech, centerchefsygeplejerske, og Karen Marie Dalgaard, sygeplejerske, oktober 2011 Mødeaktivitet: Det blev besluttet at reducere de årlige møder fra fire til to gange / år. Der har været afholdt to møder i perioden december september Et møde blev aflyst. Implementering Kræftplan III Efter vedtagelse af kræftplan III forestod et stort arbejde med at implementere de prioriterede indsatsområder. Perioden har således været præget af, at der har været nedsat et antal arbejdsgrupper, som har udarbejdet forslag. Kræftstyregruppen har indledningsvis været med til drøftelse af indhold og proces: Arbejdet er efterfølgende forelagt og diskuteret i Kræftstyregruppen Der har været arbejdet med handleplaner på flg. fokusområder: 1. Tidlig opsporing og diagnostik n Fokus på pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på kræft. Pakkeforløbet udarbejdet og forelagt Kræftstyregruppen i september 2011 mhp. n Opdatering af praktiserende læger n Målrettet informationsindsats om symptomer på kræft 2. Sammenhængende forløb og fortsat fokus på behandlingsindsatsen n Revision af eksisterende kræftpakkeforløb, herunder revision af anbefalinger for håndtering af komorbiditet. Notat udarbejdet og drøftet i Kræftstyre gruppen n Rehabilitering, palliation og kontrol inkluderes i pakkeforløbene n Beskrivelse af organisatoriske forløbskoordinator funktioner på sygehusniveau n Revision af faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999; Anbefalinger for den palliative indsats udarbejdet og forelagt Kræftstyregruppen i september 2011 mhp. foreløbig drøftelse af indhold. Høringssvar indarbejdes efterfølgende og endelig udgave drøftes igen i Kræftstyregruppen ultimo Landsdækkende screeningsprogrammer n Indførelse af landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft med forventet opstart Pårørende n Udarbejdelse af nationale retningslinjer for indsatsen for pårørende 5. Forebyggelse n Iværksættelse af informationskampagne målrettet børn og unge samt særligt udsatte grupper Status Kræftplan III ved afslutning på perioden Følgende handleplaner er fortsat under udarbejdelse: n Nationale retningslinjer for sundhedspersonalets møde med pårørende n Pakkeforløb for rehabilitering og palliation n Patientinformation om behandling i udlandet n Opgaver i Borgerrettet Forebyggelse Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler (UVKL) I perioden er der forelagt syv kræftlægemidler til vurdering. Kræftstyregruppen støttede UVKLs indstilling om national ibrugtagning af seks kræftlægemidler, og støttede ligeledes UVKLs anbefaling af et lægemiddel, som ikke kunne godkendes til national ibrugtagning. Pga. stor bilagsmængde og begrænset mødeaktivitet i Kræftstyregruppen blev det på mødet i december 2010 besluttet, at lægemidler fremover kan drøftes via mail for at begrænse sagsbehandlingsperioden. Der har været en meget grundig drøftelse af begrebet progressionsfri overlevelse med udgangspunkt i konkrete drøftelser i forbindelse med vurdering af kræft lægemidler og et notat fra Sundhedsstyrelsen herom. UVKLs årsrapport 2010 blev drøftet i Kræftstyregruppen på mødet i september. Drøftelse af aktuelle temaer: 1. Mediefokus på mammografi og ultralyds undersøgelser af mammae 2. Rapport om screening af livmoderhalskræft, herunder opdatering af anbefalinger for screening 3. Specialevejledninger 4. Ny organisation i SST 5. Behandling af ovariecancer 17

18 8.2 Rapport om aktiviteter i NIP s indikatorgruppe for akut mave-tarm kirurgi v/ Ann-Sophie Nielsen, klinisk oversygeplejerske, gastroenheden, Hvidovre Hospital National audit 2010 Den nationale audit blev afholdt november Hermed fulgte de vanlige opgaver med forberedelse, skrivning af rapport, redigering af borgerversion, pressemeddelelse etc. Med audit fulgte en revision af indikatorsættet i forlængelse af en større litteraturgennemgang, foretaget af indikatorgruppen dokumentalist ultimo Det revidere indikatorsæt var i henhold til retningslinierne gennem flere høringsrunder, inden godkendelse i juni Nye indikatorer og registreringsskema er taget i brug 1. september For de sygeplejefaglige indikatorers vedkommende betød revisionen en ændring i en af de 3 sygeplejefaglige indikatorer. Det er indikatoren Basal monitorering, som er udvidet med respirationsfrekvens. Den indeholder nu registrering af om puls, blodtryk, temperatur, saturation, bevidsthedsniveau og respirationsfrekvens er målt/registreret 2 gange daglig de 3 postoperative døgn. Nationale sundhedsfaglige databaser I forbindelse med regionernes stratificeringskoncept for kliniske databaser, DMCG og NIP blev der indført en standardiseret ansøgningsprocedure for alle databaser. I samarbejde med NIP sekretariatet fremsendte formandskabet en ansøgning i april 2011, til dækning af udgifter vedr. drift og udvikling af databasen på landsplan for I den forbindelse var der livlig faglig debat og høringsrunde med den samlede indikatorgruppe vedr. databasen udviklingspotentialer Bevillingerne retter sig mod 2 stratificeringsniveauer med forskellige krav til indhold, afrapportering, fortolkning, offentliggørelse og organisering af databaserne samt ydelser fra kompetencecentrene, som varetager de epidemiologiske opgaver. Niveau 1 svarer til det niveau vi i Akut mave tarm kirurgi hidtil har arbejdet indenfor. I niveau 2 er kravene til bl.a. evidensgrundlag, afrapportering og revision af indikatorsæt mindre og der er mindre epidemiologisk støtte. NIP akut mave-tarm kirurgi fik tilkendt bevilling svarende til 75% af niveau 1 for en etårig periode. Det kommende år skal forskellige udviklingsmuligheder afklares, der skal fremsende en ansøgning igen i foråret 2012 og arbejdsopgaver for de forskellige led af den nye organisation skal justeres. I forbindelse med det nye koncept har NIP akut mavetarm kirurgi skiftet navn til Akut kirurgi databasen. Den nationale audit for 2011 afholdes den 29. november. 8.3 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for kræft v / Mette Nielsen, Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske Sygeplejersker og Jette Skiveren, Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Ifølge Kræftplan III skal de eksisterende pakkeforløb for kræft revideres i 2011, hvorfor der i foråret blev nedsat en arbejdsgruppe. I denne arbejdsgruppe har undertegnede repræsenteret DASYS og herunder Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker og Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske Sygeplejersker. I forbindelse med revision af pakkeforløbet skulle de sygdomsspecifikke problemstillinger, der håndteres i sygeplejeregi, også beskrives. I foråret 2011 deltog vi i et meget inspirerende nationalt møde mellem sygeplejersker, som var involveret i arbejdsgrupper, der vedrører pakkeforløb. Under mødet blev de særlige udfordringer som opgaven omfattede drøftet. Vi udarbejdede i forsommeren et udkast i forhold til de sygeplejemæssige opgaver, der er ved et pakkeforløb for patienter med modermærkekræft, som blev sendt til alle ledende oversygeplejersker på plastikkirurgiske afdelinger i Danmark med henblik på deres kommentarer. Der kom mange positive besvarelser og få kommentarer, som er inddraget i det endelig forslag. Siden er forslaget godkendt i arbejdsgruppen ved møde i Sundhedsstyrelsen primo oktober. Revision af pakkeforløbet forventes afsluttet primo november

19 8.4 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. revision af pakkeforløb for brystkræftpatienter v / Forløbskoordinator Charlotte Topp, Rigshospitalet og udviklingssygeplejerske Lone Jørgensen, Aalborg Sygehus, oktober 2011 Formålet med revidering af pakkeforløbet er at sikre, at pakkeforløbet er opdateret i henhold til de nationale kliniske retningslinjer samt den organisatoriske udvikling i patientforløbet. Arbejdsgruppen har revideret udrednings- og behandlingsdelen, og der er i modsætning til den tidligere version af pakkeforløbet nu også beskrevet områder vedrørende den specifikke sygepleje i forbindelse med det kirurgiske og medicinske behandlingsforløb, herunder stråleterapi. Derudover er der i henhold til kræftplan III udarbejdet nye afsnit vedrørende anbefalinger i forbindelse med rehabilitering og palliation af patienter med brystkræft. Processen har været relativ kort, særligt set i lyset af den sparsomme evidens og de få nationale retningslinjer, der foreligger inden for de nye områder. Vi har været to sygeplejersker repræsenteret i gruppen til at afdække og beskrive den sygeplejespecifikke del. Det har været en udfordring, idet vi først i august blev præsenteret for hinanden og den samlede opgave, og ligeledes fordi der netop inden for denne gruppe af patienter foreligger mange undersøgelser, som kan danne baggrund for den specifikke sygepleje, og som vi derfor har skullet forholde os til. Vores oplæg har været i høring på de kirurgiske og onkologiske afdelinger i Danmark, som behandler og plejer patienter med brystkræft for at opnå konsensus. Dette har været en positiv oplevelse og vi takker endnu engang for de mange kommentarer, som i det omfang det var muligt, er tilføjet til vores endelige oplæg til arbejdsgruppen. Der har indtil nu kun været positive tilbagemeldinger fra arbejdsgruppen. Arbejdet forventes færdigt oktober Rapport om arbejdet i ARbejdsgruppen hoved-halskræft v / Mette Nielsen, Plastikkirurgisk Afd. OUH, repræsentant for Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske Sygeplejersker, oktober 2011 I henhold til Kræftplan III skal alle eksisterende kræftpakkeforløb revideres i 2011, og i den forbindelse blev der nedsat arbejdsgrupper for de enkelte kræftformer. Undertegnede har repræsenteret DASYS, herunder Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske Sygeplejersker, i arbejdsgruppen for hovedhalskræft. Som noget nyt skulle den specifikke sygepleje til patienter med hovedhalskræft beskrives både i udredningsforløbet, det initiale behandlingsforløb og i efterforløbet. I foråret 2011 deltog undertegnede i et meget inspirerende møde mellem sygeplejersker, som repræsenterer de andre arbejdsgrupper, der vedrører pakkeforløbene. Her blev forskellige udfordringer i forbindelse med arbejdet drøftet og der blev etableret et netværk. Undertegnede har deltaget i indledende møde sammen med Sundhedsstyrelsen. Herefter har arbejdsgruppen mødtes tre gange, hvor jeg også har deltaget. Der er aftalt et afsluttende møde med Sundhedsstyrelsen ultimo oktober. Undertegnede har udarbejdet udkast til de specifikke sygeplejeopgaver, der er i henhold til pakkeforløb for patienter med hovedhalskræft. Dette er sendt til forskellige afdelinger (bl.a. øre-næse-hals, onkologi) i Danmark, DA SYS samt formand for Fagligt Selskab for Plastikkirurgiske Sygeplejersker med henblik deres kommentarer. Disse kommentarer er inddraget i det endelige forslag, som er godkendt af arbejdsgruppen for hoved-halskræft. Revision af pakkeforløbet forventes afsluttet primo november

20

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013.

Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Opfølgning af kræftpatienter oversigt over arbejdsgrupper. Marts/april 2013. Arbejds grupper No. Overordnede kræftområder Kræftform Udpegning Dansk Sygepleje Selskab Kontaktpersoner 1. Brystkræft Kræft

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2009-2010

Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2009-2010 Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2009-2010 Indhold 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, dasys... 4 2. Medlemmer... 6 3. Dokumentationsrådet... 7 4. Råd for Center for Kliniske Retningslinjer... 8 5.

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

INDHOLD ÅRET DER GIK FORMANDENS BERETNING 2012. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS 4. 2. Medlemmer 6

INDHOLD ÅRET DER GIK FORMANDENS BERETNING 2012. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS 4. 2. Medlemmer 6 DANSK SYGEPLEJE SELSKAB ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD ÅRET DER GIK FORMANDENS BERETNING 2012 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS 4 2. Medlemmer 6 3. Dokumentationsrådet 7 4. Forskningsrådet 8 5. Uddannelsesrådet

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

DASYS. What s in it for you? Vilvorde 7. december 2012

DASYS. What s in it for you? Vilvorde 7. december 2012 DASYS What s in it for you? Vilvorde 7. december 2012 Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)..er en paraplyorganisation for faglige selskaber under Dansk Sygepleje Råd og for faglige og tværfaglige sammenslutninger

Læs mere

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN

VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN VEJLEDNING FOR DASYS UDVALGTE REPRÆSENTANTER GRØNSPÆTTEBOGEN 1 Dansk Sygepleje Selskab, DASYS, 2012 Copyright 2 INDLEDNING Sygepleje efterspørges i nationalt udvalgsarbejde og ved afgivelse af høringssvar.

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2008-2009

Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2008-2009 Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2008-2009 Indholdsfortegnelse Året der gik... 3 1. Om dasys... 4 Hvad er dasys... 4 Medlemsindflydelse... 4 Repræsentantskabet... 4 Økonomi... 5 Bestyrelsen...

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2013. Stilling og ansættelsessted. Mobil: +4523480748 / +4538684798 (fastnet)

Forskningsrådet DASYS 2013. Stilling og ansættelsessted. Mobil: +4523480748 / +4538684798 (fastnet) Forskningsrådet DASYS 2013 Tove.lindhardt.damsgaard@regionh.dk Mobil: +4523480748 / +4538684798 (fastnet) Patientinddragelse og empowerment Tove Lindhardt Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 18. november 2013. Beretning Margit Roed

Repræsentantskabsmøde 18. november 2013. Beretning Margit Roed Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Beretning Margit Roed 2013 Hvad var det vi gerne ville? Øget kontakt med medlemmerne Faglige Selskaber Mere synlige - indflydelse Udvikling af den professionelle

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014

UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 SST: Revision af Specialeplan 2014 - udpegninger til specialegennemgange. Januar og februar 2014. 1. Anæstesiologi Carin Engel Gentofte Hospital Dorte Söderberg Anæstesisygeplejerske

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Ole Toftdal, Tove Lindhardt, Ingrid Poulsen, Mette Kjerholt, Marianne Eg, Marianne Jensen, Lene Aaadal, Malene Terp

Ole Toftdal, Tove Lindhardt, Ingrid Poulsen, Mette Kjerholt, Marianne Eg, Marianne Jensen, Lene Aaadal, Malene Terp Referat fra 11. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Torsdag d. 17/11. 2011 kl. 09.00-12.00 Sted Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København Dagsorden 1. Velkommen til, og drøftelse

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne. Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/3/LRA Høring vedrørende s Anbefalinger for den palliative indsats Hermed udsender Anbefalinger for den palliative indsats til

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015 dasys@dasys.dk dasys.dk Formål at samle udsagn fra dokumentationskyndige for at undersøge hvilke krav danske sygeplejersker stiller,

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

Dagsordens punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Dagsordens punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat fra 17. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 8. april, 2013 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Marianne Eg Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Inge Madsen, sygeplejerske, MI., formand for Dansk Sygepleje Selskab (dasys)

Inge Madsen, sygeplejerske, MI., formand for Dansk Sygepleje Selskab (dasys) Sygeplejefaglige retningslinjer hvordan sikres kvaliteten? Inge Madsen, sygeplejerske, MI., formand for Dansk Sygepleje Selskab (dasys) Agenda Hvad er dasys? Hvorfor kliniske retninglinjer? Hvad er en

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36

Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig. 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 Dagsorden Beslutning/referat Ansvarlig 1. Godkendelse af dagsorden Dagordnen godkendes, der er to punkter til eventuelt: SV: direktiv 36 KB: udkast til rapport fra Sundhedskartellet kompleks fremtid og

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2007-2008

Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2007-2008 Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2007-2008 Dansk Sygepleje Selskab Formandsberetning 2007-2008 Copyright dasys 2008 1. oplag, 2008, DSR 08-117 Grafisk tilrettelægning: Grafisk Enhed, Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

DASYS UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014

DASYS UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 DASYS UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER I 2014 SST: Revision af Specialeplan 2014 - udpegninger til specialegennemgange. Januar - marts 2014. 1. Anæstesiologi Carin Engel Gentofte Hospital Dorte Söderberg

Læs mere

Formandens beretning FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER

Formandens beretning FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER Formandens beretning 1.7.2014 30.6.2015 FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER 1 Generalforsamling fredag den 6. november 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Formand/ webredaktør: Mette

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

INDHOLD DASYS I 2015 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4. 2. Medlemmer... 7

INDHOLD DASYS I 2015 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4. 2. Medlemmer... 7 Dansk Sygepleje Selskab Årsberetning 2014 2015 INDHOLD DASYS I 2015 FORMANDENS BERETNING 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 2. Medlemmer... 7 3. Dokumentationsrådet...8 4. Forskningsrådet...10 5.

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd

I DSR står du stærkere. Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Har du holdninger og ambitioner på vores fags vegne, får du en stærk platform i Dansk Sygeplejeråd I DSR står du stærkere Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-92_2016 Foto: Lizette Kabré

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter Netværksdag for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter 13. april 2010 Århus Sygehus, Århus Universitetshospital "Udvikling kommer af at dele viden med andre" Bertel Haarder, undervisningsminister/sundhedsminister

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere