4. Formandens beretning for perioden ved Gitte Ehlers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers"

Transkript

1 Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Godkendelse af formandens beretning 6. Fremlæggelse af regnskab 2011/ Fremlæggelse af budget 2012/ Godkendelse af budget 2012/ Fastsættelse af kontingent 10. Vedtægtsændringer 11. Indkomne forslag 12. Eventuelt REFERAT 1. Valg af stemmetællere Jytte Roed, Svendborg og Edna Stage, Rigshospitalet 2. Valg af dirigent Mona Larsen, Odense. Mona takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 4. Formandens beretning for perioden ved Gitte Ehlers. Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Formand Gitte Ehlers, Slagelse Sygehus

2 Næstformand Marianne Jakobsen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg sekretær Heidi Nissen, Odense Universitetshospital (ny) Kasserer Lone Olsen, Næstved sygehus (ny) Redaktør Jette Kløjgård, Regionshospitalet Randers Medlemsservice Tove Amby, Århus Sygehuse Web-redaktør Mette Glindorf, Steno Diabetes center Jane Thomsen, Kolding sygehus, suppleant (ny) Vi har taget afsked med: Sekretær Alice Jørgensen, Odens Universitetshospital og Kasserer Lise Musaeus, Steno Diabetes Center som valgte at træde ud af bestyrelsen ved sidste generalforsamling. Ved regnskabsårets afslutning 30/ havde vi 374 aktive medlemmer. Vi har haft en tilgang på 30 medlemmer, 43 er blevet udmeldt, heraf 20 grundet manglende fornyelse af kontingent og 7 udmeldt i forbindelse med udmeldelse af DSR.. Medlemskabet har været stabilt igennem mange år. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder: , , , Mødet i januar blev holdt i DSR, hvor den nye samarbejdsaftale var på dagsordenen. Formålet med samarbejdsaftalen er at tydeliggøre mulighederne for et øget samarbejde, og sikre grundlaget for et mere forpligtende samarbejde, samt styrke fundamentet for de faglige selskaber yderligere: medlemsmæssigt, økonomisk, og indholdsmæssigt. Vi er enige med DSR at vi i samarbejde vil arbejde på at få en mere klar profil for en diabetessygeplejerske. På bestyrelsesmødet i marts konstituerede bestyrelsen sig, vi har fået ny kasser, og ny sekretær, de er gået til opgaven med meget stort engagement. Det er rigtig dejligt at vi i bestyrelsen endnu kan klare os uden hjælp til de store poster. Vi har haft uvurderlig støtte af tidligere kasser lise Musaeus, stor tak for en uvurderlig hjælp. Det har været meget spændende at få nye kræfter ind i bestyrelsen. Vi har arbejdet med vedtægtsændringer. Ny hjemmeside, opdatering af, høringssvar, bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver, samt planlægning af dette års landskursus. DSR I december blev der afholdt konference for de faglige selskaber DASYS og DSR. I maj deltog flere fra bestyrelsen i afslutningen af fagets år i Tivoli en meget spændende dag hvor der var fokus på sygeplejefaget bla. Patricia Benner, og Marit kirkevold var talere. DSR har i samarbejde med de faglige selskaber arbejdet på at proflirer de faglige selskaber mhp. at få flere medlemmer i de faglige selskaber. På den årlige kongres i DSR har de faglige selskaber nu fået taleret. Dasys der har været afholdt repræsentantskabsmøde i november De fire råd arbejder ihærdigt 1.dokumentationsrådet, har udarbejdet en statusrapport om dokumentation i sygeplejen Der er afholdt dokumentations konference 2. Uddannelsesrådet har i samarbejde med DSR arbejdet med indhold og niveau for videre og efteruddannelsen. Uddannelsesrådet arbejder videre med at beskrive de kompetence der

3 skal til for at leve op til de krav der stilles til en forskningsbaseret praksis og til udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinier 3..forskningsrådets indsatsområder er at sætte fokus på forskningsprogrammer og internationalt forskningsarbejde 4. Center for kliniske retningslinier arbejder med udgivelse af kliniske retnigslinier Grupper og udvalg Vi har 2 medlemmer siddende i Diabetes styregruppen i Sundhedsstyrelsen der har kun været afholdt 2 møder i styregruppen grundet omstruktureringer i Sundhedsstyrelsen. Fokusområder har været Insulinpumper; Insulinpumper til børn; Kliniske retningslinier; Diagnosekriterier; Kørekortregler. Diabetesstyregruppen i SST, har holdt indledende møde vedrørende udarbejdelse af kliniske retninglinjer omkring diabetes og fodsår (MTV) Nip: som nu hedder Den Danske Voksen Diabetesdatabase præsenterer Dorrit Dylmer os. Der er afholdt et møde hvor man ser på nip resultaterne., drøfter fælles træk og mulige forklaringer. Arbejdsgruppen, der løbende opdaterer Evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne, afholdt et møde retningslinierne mangler stadig nogle rettelser og justeringer før de kan lægges på nettet. Vedrørende Anafylaksi og insulin. vi har som tidligere nævnt rettet henvendelse til sundhedsstyrelsen, på baggrund af Marianne Jakobsens undersøgelse i forbindelse med hendes uddannelse, hun har undersøgt hvilke konsekvenser det medfører, at hjemmesygeplejersker skal medbringe adrenalin hver gang de injicerer insulin! Hun påpeger at evidensen for denne procedure er meget svag, derfor har vi efterspurgt ensartede retningslinier uanset om injektionen gives af andre eller af personen med diabetes! Det har været en meget lang proces vi har fået tilbagemeldinger men de har ikke forholdt sig til vores spørgsmål. Sig grupper Der har været stor interesse god aktivitet i SIG grupperne. Børne SIG gruppen har holdt 2 møder derudover har de afholdt Temadag den 10. oktober 2011 i Vejle med 56 deltagere.. SIG type2 diabetes (2 møder) arbejder i øjeblikket med diabetes om mund hygiejne SIGpumpe (2) Bladet Jette vores redaktør udgiver sammen med redaktionsgruppen et meget flot blad som er udgivet 2 gange i det forgangne år i januar og juni Vi har fået nye medlemmer ind i redaktionsgruppen Hjemmeside Web-redaktør Mette Glindorf sørger for løbende at opdatere hjemmesiden. Vores hjemmeside er netop opdateret. Landskursus november 2011 blev afviklet på Trinity, med meget stor deltagelse hvor 188 deltog i to spændende dage med mange spændende indlæg med meget høj faglighed, fredag aften havde vi en festlig aften hvor vi markerede vores 25 års jubilæum Legater

4 Vi har uddelt 2 legatportioner a kr. 5000,- Legaterne blev brugt til kongresrejser til IDF i Dubai december 2011 Tak til alle jer som har deltaget her i dag, tak til alle medlemmer som gør en indsats i grupper og udvalg, den arbejdsindsats sætter vi stor pris på. Til bestyrelsen vil jeg sige jer tak for samarbejdet og for jeres ihærdige indsats, det er guld værd for mig og for selskabet. Gitte Ehlers Forman 5. Godkendelse af formandens beretning Formandens beretning godkendes og lægges på nettet 6. Fremlæggelse af regnskab 2011/2012 ved Lone Olsen Regnskabet for perioden til blev gennemgået. Regnskabet blev godkendt med enkelte bemærkninger. 7. Fremlæggelse af budget 2012/2013 ved Lone Olsen Budget for regnskabsåret til blev gennemgået. Spørgsmål til buget: Der er afsat mindre beløb til møder, end beløbet vedrørende møder på sidste års regnskab er dette realistisk? Svar: dels var der et bestyrelsesmøde mere end vanligt sidste år, dels er refusionsregler ved transport i forbindelse med møder ændret, hvilket tilsammen forventes at reducere udgift. Overvejelser om møder via telefon/elektronisk for at nedbringe udgift i den forbindelse? Dette tages til efterretning. Ophør med at udsende medlemsblad i trykt udgave og kun som elektronisk version på hjemmeside? Dette skal besluttes via forslag på generalforsamling og er tidligere stemt ned af medlemmerne. Det må overvejes, om det igen skal op på generalforsamling som et forslag. Der er kun afsat 5000 kr. til legater der er i år brugt kr. Svar: Vanligvis har bestyrelsen kun modtaget en enkelt ansøgning. Der opfordres til, at medlemmerne søger legaterne. Der blev stillet forslag om, at legater øges fleksibelt i forhold til hvilke konferencer der udbydes og i forhold til hvor i verden de afholdes. Desuden forslag om, at der afsættes flere penge til uddeling set i lyset af egenkapitalens størrelse. Dette tages til efterretning af bestyrelsen, som arbejder videre med at øge legatudbuddet. 8. Godkendelse af budget 2012/2013 Buget godkendes med ovennævnte kommentarer.

5 9. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag: uændret 250 kr. inkl. moms vedtages uden afstemning. Kommentar: det skal understreges, at det IKKE er nok, kun at give DSR besked om mail/ændringer. Medlemsservice FSDS skal OGSÅ have besked for at man eksempelvis får tilsendt indbetalingskort. 10. Vedtægtsændringer ved Gitte Ehlers Vedtægtsændringer blev godkendt med enkelte kommentarer og ændringer: 3: Der skal stå plejen og behandlingen af mennesker med diabetes. Vedtægterne kan ses på vores hjemmeside. 11. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag 12. Eventuelt Spørgsmål til, hvad der er korrekt i forhold til, hvornår insulindosis deles på mere end en injektion. Dette drøftes i forhold til retningslinjerne for injektion af insulin til voksne. Evidensen for at dele dosis er svag, hvilket også er beskrevet i retningslinjen. Når insulinen med 200 ie/ml kommer på markedet, vil dette skulle tages i betragtning, da det formodes at være volumen, der kan være afgørende for optagelsen mere end antal enheder. Det vil sige, at det er den kliniske ekspertise og patientens præferencer, der må spille betydeligt ind. Der opfordres til, at der laves et nationalt projekt angående behov for at dele injektionsdosis. Dette hermed til opfordring. Der spørges til, om FSDS er vores eller de dermatologiske sygeplejersker forkortelse. Fra bestyrelsen bekræftes, at FSDS, i overensstemmelse med DSR, er Faglig Sammenslutning for Diabetessygeplejersker. Lotte Sehested, Gladsaxe kommune, fortæller om temadag vedrørende borgere med diabetes og anden etnisk baggrund. Temadagen planlægges til slutning af januar. Når program er færdigt lægges det på FSDS hjemmeside. Mette (FSDS webredatør) viser den nye hjemmeside og fortæller om tanker om hjemmesidens fremtid og arbejdet med den. Hun opfordrer medlemmer til at komme med gode ideer og forslag til hjemmesiden. Referent: sekretær Heidi Nissen

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Hvidovre den 31. maj 2011 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring

Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Tidspunkt: 16. marts 2011 kl. 19.30 Sted: Sognegården, Torvet 4, Hjørring Referat fra Generalforsamling 2011 i Kamillus Hjørring Deltagere: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Schou, Bjarne Hougaard, Claus Foged,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere