KASTRUP FORT UDVIKLINGSPLAN Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KASTRUP FORT UDVIKLINGSPLAN 2011-2021. Maj 2011"

Transkript

1 KASTRUP FORT UDVIKLINGSPLAN Maj

2 2

3 Kastrup Fort Udviklingsplan Maj 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur 3

4 Kastrup Fort Udviklingsplan Maj 2011 Oplag 25 ISBN ISBN Projektledelse Christine Nuppenau, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur. Kim Larsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur (indledende faser). Rapporten udarbejdet af Opland Landskabsarkitekter MDL, PLR Medarbejdere: Peter Juhl MDL, PLR Lars Alva-Jørgensen MDL Karin Søberg Jarnov MDL Fotos For- og bagside: Lars Alva-Jørgensen Øvrige fotos: Københavns Kommune, Peter Juhl eller kildeangivet. Grafisk tilrettelæggelse Opland Landskabsarkitekter MDL, PLR Medarbejdere: Peter Juhl MDL, PLR Lars Alva-Jørgensen MDL Karin Søberg Jarnov MDL Publikationen er udgivet af Teknik og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Islands Brygge København S Tlf.: Den kan downloades fra Tryk KK Printpartner Tryk på svanemærket papir 4

5 Indhold Indledning 6 Sammenfatning 7 Vision 10 Status for området 11 Nuværende plangrundlag 11 Historien om Københavns nyere befæstning 12 Kastrup Fort Som militært landskab 13 Det militære landskab 18 Kastrup Forts nyere historie 19 Beskrivelse af området idag 20 Veje, stier og adgangsforhold 22 Militærhistoriske bygninger og elementer 24 Øvrige bygninger og inventar 28 Ønsker for Kastrup Fort 35 Udviklingsplanen 36 Landskabelige hovedtræk 38 Militærhistoriske spor 40 Færdselsforhold 42 Rekreative og tekniske faciliteter 44 Retningslinier for brugerinddragelse 47 Retningslinier for plejen 48 Skovagtig plantning 50 Krat 51 Allé 52 Trærækker 53 Fælledgræs 54 Brugsplæne 55 Vandgrav og rørskov 56 Adresser 57 5

6 Indledning Denne udviklingsplan er udarbejdet, fordi Center for Park og Natur ønsker at sætte gang i en proces, der kan skabe fornyet udvikling på Kastrup Fort, således at anlægget i højere grad får rekreativ værdi for lokalområdet. Planen har en gyldighedsperiode på 10 år. Udviklingsplanen er et led i en opfølgning på projektet Revitalisering af Københavns Befæstning, som har til formål at synliggøre og formidle befæstningen som en sammenhængende helhed. Det omfattende forsvarsanlæg fra perioden snor sig rundt om Storkøbenhavn, og forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Initiativet til projektet er taget af Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvstyrelsen og Realdania, og realiseres gennem et partnerskab, som tilsammen har afsat 175 mio. kr. til projektet. Beliggenhedskommunerne og andre interessenter bidrager med yderligere investeringer, engagement og aktiviteter både lokalt og regionalt. I Københavns Kommune har revitaliseringsprojektet fokuseret på at forbedre Kastrup Fort samt den nordlige del af Vestvolden. Kontrakten med partnerskabet blev indgået i 2011 og udviklingsplanen for Kastrup Fort er en del af forudsætningen for aftalens implementering. Udviklingsplanen er en rammeplan, som fastlægger hvilke pleje- og udviklingsarbejder, der vil være hensigtsmæssige at gennemføre, for at opfylde planens vision. Det skal understreges, at der endnu ikke er bevillingsmæssig basis for at gennemføre alle de beskrevne initiativer. Det er endvidere en forudsætning for alle planens projekter at der kan opnås fredningsdispensation og/eller tilladelse for relevante myndigheder. Udarbejdelsen af udviklingsplanen har været fulgt af et parkbrugerråd med deltagere fra Danmarks Naturfredningsforening, Amager Øst Lokaludvalg, Danske Handicaporganisationer, Friluftsrådet, Grundejer- og Haveforeningerne G/F Solvang, G/F Søfryd, HF Elmely, HF Engdraget, HF Formosa, HF Fortbo og HF Vildskuddet, Blå Spejdere Sundby Kreds samt Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur. Udviklingsplanen har været drøftet i en følgegruppe bestående af repræsentanter fra de tværgående projekter under projektet Revitalisering af Københavns Befæstning ; Skoletjenesten, Vidensbanken, Sundhedsprojektet og Formidlingsprojektet. Parkbrugerrådet har afholdt 7 møder, herunder et offentligt parktræf. På parktræffet fremlagde parkbrugerrådet fire scenarier for fortets udvikling; hhv. et status quo-scenarie, fortet som naturreservat, fortet som et rekonstrueret militært anlæg og fortet som aktivitetspark. Sammenfattende kan det konkluderes, at en del ønsker at bevare status quo (selvgroet naturpræg) dog med et højere plejeniveau, eller prioritere naturen på fortet, mens en mindre del ønsker at fremhæve det kulturhistoriske. Begge grupper ønsker, at aktivitetsmuligheder bevares og udvikles. Ved den politiske vedtagelse af planen nedægges parkbrugerrådet formelt igen. Der skal lyde en stor tak til rådet for dets arbejde. 6

7 Sammenfatning Det er planens sigte at understøtte, at Kastrup Forts to fortællinger - den historiske og folkeparken - kommer til at leve side om side. Det betyder, at anlægget på længere sigt skal fremstå som et historisk fæstningsanlæg, som i kraft af brug, arrangementer, plejetiltag og et lokalt ejerskab kommer til at fungere som en nutidig, lokal, rekreativ park med naturpræg og tradition for særlige kulturelle aktiviteter. Udviklingsplanen består af en statusdel og en udviklingsplan. I statusdelen beskrives områdets beliggenhed, afgrænsning og de planmæssige forudsætninger for udviklingen af Kastrup Fort. Desuden beskrives anlæggets historie, både som militært anlæg og som offentlig park. Beskrivelsen af anlægget i dag omfatter en beskrivelse af landskabelige forhold, adgangsforhold, bygninger, inventar og nuværende biologiske forhold. Afsnittet om udviklingsplanen består af en vision og en visionsplan, der overordnet angiver retningslinjerne for områdets fremtidige udformning og anvendelse. Herefter følger beskrivelser og diagrammer af udviklingsplanens forskellige temaer; landskabelige træk, militærhistoriske elementer, færdselsforhold samt rekreative- og tekniske faciliteter. Planen lægger op til rydning af beplantning, så det historiske voldanlæg bliver synligt. Anlæggets historie skal desuden understøttes af formidlingsaktiviteter og ved at reducere omfanget af belysning og ikke autentiske bygninger. Det er dog vigtigt, at Kastrup Fort samtidig udvikles til at blive en aktiv, lokal hverdagspark, både for børn og voksne. Denne udvikling understøttes af en istandsættelse af legepladsen, etablering af overdækninger, undervisningsaktiviteter og ved at der fra lokalområdets side tages initiativ til arrangementer på fortet. Restauranten på fortet søges videreført i en form, som understøtter de lokale initiativer, men kan - hvis dette ikke er muligt - rives ned. Afsnittene retningslinjer for brugerinddragelse og retningslinjer for plejen beskriver grundlaget for den fremtidige drift og udvikling af parken. Der lægges op til et stort lokalt engagement og initiativ for at sikre intentionerne om at skabe en aktiv, lokal park. Nøgleordene i parkens udvikling er synlighed, historie, folkepark, hverdagens park, natur, leg, læring og det lokale engagement. 7

8 Projektidéer som understøtter visionen Undervejs i arbejdet med udviklingsplanen, er der udarbejdet en liste over projekter og indsatser, som kan gennemføres for at understøtte visionen for Kastrup Fort. Umiddelbart er der dog ikke afsat midler til at gennemføre de foreslåede projekter og initiativer, hverken som anlæg eller til øget drift. Det må endvidere bemærkes, at langt de fleste projekter og indsatser kræver fredningsdispensationer og dialog med relevante myndigheder, og at der må tages forbehold herfor. Projektidéerne er grupperet efter deres karaktér og realiseringspotentiale: Projekter som ønskes gennemført i og som finansieres via samarbejdet med Partnerskabet omkring Københavns Befæstning: Projektidéerne Rydning af udvalgte er grupperet dele af fortet efter deres en nærmere karaktér fastlagt og rydnings realiseringspotentiale: plan Projekter Retablering som og sikring ønskes af gennemført terrænformer, i udvalgte dele og af som fortet finansieres Udvendig via samarbejdet sikring af kasematter med Partnerskabet omkring Københavns Befæstning: Udvidelse og fornyelse af legeplads, herunder etablering af nye halvtage Opsætning Rydning af skilte af udvalgte dele af fortet efter en nærmere Større anlægsprojekter, som der ikke er afsat midler til, men som evt. kan gøres til genstand for ansøgninger om fonds- og puljemidler: Projektidéerne Reetablering af udvalgte er grupperet historiske efter elementer, deres fx karaktér kikkertstation og realiseringspotentiale: Fritlægning af kanonstillinger og opsætning af kanoner Projekter Fritlægning som af depoter ønskes for gennemført maskingeværskyts i og som finansieres Etablering via samarbejdet af ny handicapvenlig med Partnerskabet bro samt opholdsplatform omkring Københavns i voldgraven Befæstning: Etablering af grussti langs bærmen fra indgang i nord til bro mod øst Etablering Rydning af rørskov af udvalgte i voldgraven dele af fortet efter en nærmere Andre projekter, som bidrager til helhedsindtrykket, og som ønskes gennemført på langt sigt (listen er ikke prioriteret): Projektidéerne Fåregræsning og er hegning grupperet efter deres karaktér og realiseringspotentiale: Sikring af udsigter på strandsiden Projekter Historiske som elementer ønskes ryddes gennemført for opvækst i og som finansieres Indretning via samarbejdet af kasematterne med afhængig Partnerskabet af anvendelsen omkring Københavns Befæstning: Opretning og sikring af traverser, skråninger og jordformer Ændring Rydning af indgangsparti af udvalgte (velkomstareal) dele af fortet efter en nærmere fastlagt Nye trapper, rydningsplan omlægning af eksisterende trapper Omlægning Retablering af asfaltvej og sikring af terrænformer, udvalgte dele af fortet Håndtering af afvanding foran kasematterne Nedrivning Udvendig af det sikring sydlige toilethus af kasematter og etablering af halvtag Udbud Udvidelse af restaurationsdrift, og fornyelse modernisering af legeplads, eller herunder nedrivning af etablering restaurant af Etablering nye halvtage af cykelparkering Etablering Opsætning af bålplads af skilte Større Parklamper anlægsprojekter, fjernes og el-udtag som etableres der ikke er afsat midler til, men som Trådhegn evt. kan fjernes gøres og/eller til genstand etableres for ansøgninger om fonds- og puljemidler: Istandsættelse af scenen 8

9 Projekter, som forvaltningen vurderer, kan gennemføres i samarbejde med frivillige: Afprøvning af leslåning som driftsform Formidling i kasematter Historiske elementer ryddes for opvækst Projekter, som kan gennemføres som led i den almindelige drift: Enkelte ældre træer bevares som træruiner Indplantning af hjemmehørende træer og buske efter behov Retningslinjer for den almindelige drift For at understøtte visionen er der behov for ændringer af driften på fortet. Listen er en sammenfatning af afsnittet Retningslinjer for plejen. De nye retningslinjer indarbejdes, i det omfang det kan lade sig gøre indenfor den eksisterende driftsramme. Der udføres en aktiv pleje for at opnå idealtilstanden for fortets forskel lige bevoksningstyper (se afsnittet Retningslinier for plejen ) Rydning af uønskede arter og landskabsukrudt Stødskud holdes nede Udtynding efter behov, herunder fremelskelse af ønskede arter og begrænsning af større monokulturer med henblik på at opnå større artsdiversitet Eftersåning af overdrevsurter og græsser for etablering af sammenhængende græs- og/eller urtevegetation Iltning af vandet. Overvågning, kontrolfiskning og vandprøver Bortfiskning af uønskede arter Oprensning af organisk materiale fra bunden af voldgraven Opfyldning af voldgraven de steder hvor rørskoven ønskes, for at sikre muligheden for etablering af rør 9

10 Vision Københavns befæstning blev udbygget og forstærket til lands og til vands i perioden , og udgjorde derved en samlet forsvarsring omkring København. Med tiden blev befæstningen camoufleret af den vildtvoksende natur og tidens tand, og anlægget er i dag kun i ringe grad kendt af byens borgere. Med revitaliseringsprojektet skal befæstningen genoplives, så den kan bruges rekreativt og dens historie blive fortalt. Det betyder bl.a. at tilhørende bygningsværker og naturarealer skal sikres, renoveres og udvikles til glæde for byens borgere og besøgende. Formålet i aftalen imellem Københavns Kommune og Partnerskabet for så vidt angår Kastrup Fort er: at fremhæve og formidle sammenhængen i Københavns nyere Befæstning langs Amagers østkyst, idet Kastrup Fort som det sydligste kystfort i søfronten er et naturligt koblingspunkt til sydfronten. at Kastrup Fortet fremstår synligt som kulturhistorisk anlæg. at sikre, at Kastrup Fortet fortsat har interesse som udflugtsmål. at udnytte synergien mellem historie og nutid i det lokale landskabs fortælling. Visionen for Kastrup Fort er baseret på ovenstående formål samt diskussionerne med parkbrugerrådet og offentligheden om de fire udviklingsscenarier. Visionen respekterer desuden begge de primære fortællinger omkring Kastrup Fort, idet fortet udover den militærhistoriske fortælling, også bærer på en fortælling om fortet som velbesøgt folkepark og lokalt forlystelsessted, både før og efter 2. verdenskrig. Kastrup Fort er både et historisk fæstningsanlæg og en rekreativ park med naturpræg og tradition for kulturelle aktiviteter. Derfor skal fortet kunne ses og opleves som en del af Københavns nyere Befæstning, samtidig med at det fungerer som aktiv, lokal hverdagspark for områdets beboere. Kastrup Fort skal formidle fæstningshistorien og fortets nyere historie som folkepark ved at levendegøre de historiske elementer med en nutidig anvendelse af bygværker og rummeligheder. Fortet skal markere sig i bybilledet og ses i både visuel og funktionel sammenhæng med Amager Strandpark. Kastrup Fort skal være en tryg, grøn ramme for hverdagens parkbesøg. Fortet skal være det lokale naturområde, hvor plejen fremelsker og understøtter en artsvariation, som tilbyder hverdagsnaturoplevelser til børn og voksne. De historiske elementer i brug eller delvist forfald skal indgå som spændende overraskelser og fortælle historien, når hverdagsnaturen udforskes og opleves gennem læring, leg eller bevægelse. Det lokale engagement skal komme til udtryk i initiativet til og karakteren af arrangementer, formidlings- og læringsaktiviteter på fortet. Fortet skal bruges aktivt som udflugtsmål for lokale skoler og institutioner i forbindelse med historie- og naturundervisning. 10

11 Status for området Kastrup Fort er beliggende i bydelen Amager Øst. Denne bydel er særligt kendetegnet ved sammenhængen mellem vandet, byen og de større omkringliggende grønne områder. Herudover består bydelen af tætte boligområder med mindre lokale parker og større områder med parcelhusbebyggelse. På tværs af bydelen er byområderne forbundet med kysten via en række karakteristiske grønne forbindelser; Prags Boulevard, Lergravsvej, Italiensvej og Greisvej. Kastrup Fort er beliggende i bydelens sydlige ende tæt på kommunegrænsen mod Tårnby. Den sydlige del af Amager Strandpark udgør fortets forland på kystsiden. Desuden ligger Kastrup Fort, hvor den sydlige tværgående grønne forbindelse, Greisvej, har forbindelse til Amager Strandpark. Oversigtskort Nuværende plangrundlag I Kommuneplan 2009 er et område nord for Kastrup Fort, mellem Strandlodsvej og Øresundsvej udlagt til boligudviklingsområde i perioden Vest og syd for Kastrup Fort på den modsatte side af henholdsvis metroen og Hedegårdsvej er der desuden udlagt arealer til serviceerhverv. Som en del heraf er et område vest for metrostationen Femøren, udlagt til lokalcenter. Greisvej er i kommuneplaen udlagt som grøn cykelrute med direkte forbindelse til Amager Strandvej via Svend Vonvedsvej. Cykelruten har derved forbindelse til en planlagt nord-syd gående cykelrute i et tracé langs metroen, som forbinder Indre by og lufthavnen. Foreløbigt forløber denne cykelrute langs Amager Strandvej. Den første del af den tværgående cykelrute, som er anlagt, er broen over metroen mellem Engvej og Svend 11

12 Vonvedsvej. Herudover indgår den nord-sydgående cykelrute i en cykelstrategi for Københavns Befæstning, som i øjeblikket afventer godkendelse i beliggenhedskommunerne. Cykelstrategien udpeger en hurtigrute på 64 km og en befæstningsrute på 90 km, som begge giver mulighed for at opleve Københavns nyere Befæstning, som et sammenhængende anlæg. Det gældende plangrundlag for voldgraven ved Kastrup Fort består af Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 og Kommuneplan 2009 samt Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet: Voldgraven ved Kastrup Fort er omfattet af en generel målsætning for vandkvaliteten uden specifikke krav. Det betyder, at det er ulovligt at udlede nogen former for spildevand, herunder overfladevand, til voldgraven. Voldgraven er ikke udpeget med specifikke krav eller indsatser i de kommende statslige vandplaner (forslag). Sammen med spildevandsplanlægningen i Københavns Kommune vil de statslige vandplaner på sigt blive plangrundlag for vandområderne i Danmark. Kastrup Fort er fredet som park med deklaration fra Kastrup Fort er undergivet naturfredning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende naturfredningslovgivning. Københavns Kommune forpligter sig til at bevare arealet som rekreativt grønt område og opretholde det som park. Udseende og placering af bygninger, boder, skure og andre indretninger skal tjene parkens formål og skal godkendes af fredningsnævnet. Desuden er voldgraven og dens beskyttelseslinie omfattet af Naturbeskyttelsesloven af 24. september 2009, 3 og 16 samt 18. Kastrup Fort er beskyttet som fortidsminde efter bestemmelserne i Museumsloven af 14. december 2006 med senere ændringer. Historien om Københavns nyere Befæstning I 1884 besluttede den danske regering at opføre Københavns Nyere Befæstning som en samlet fæstningsring omkring København. Fæstningsanlægget på land kom mod vest til at bestå af en næsten 15 km lang, sammenhængende vold (Vestvolden) fra Avedøre til Utterslev Mose; mod nordvest og nord af en række forter og kanon-batterier samt planlagte oversvømmelsesområder. Hvis krigen brød ud, skulle fjenden afskæres ved at lede vand ud fra Furesøen via Lyngby Sø mod øst ud til Klampenborg og mod syd gennem Gentofte Sø via Søborg Kanal til Utterslev Mose. På den måde ville et kæmpe område blive oversvømmet med ca. 1 meter vand, som ville gøre det meget svært for fjenden at trænge frem. Der blev til det formål gravet en fæstningskanal fra Furesøen til Lyngby, og et stemmeværk blev bygget til at hindre vandet i at løbe i den gamle Mølleå. Søbefæstningen bestod af Trekroner, Flakfortet og nye forter ved Charlottenlund og Kastrup samt på Middelgrunden i Øresund. To batterier ved 12

13 Kastrup Fort i sammenhæng med den øvrigt befæstning Furesøen KØBENHAVNS BEFÆSTNINGSRING DÆMNING GARDERHØJFORTET OVERSVØ MMELSEN CHARLOTTENLUNDFORT TREKRONER VESTVOLDEN KASTRUPFORT Fort KONGELUNDSFORT Batteri CARTOGRAPHY BY FOLIA A/S, Skanse Dæmning Oversvømmelse Hvidøre og Avedøre skulle forhindre fjenden i at landsætte tropper bag ved fæstningsringen. Selvom Københavns Befæstning var et moderne forsvarsanlæg, løb tiden hurtigt fra det af tre grunde: 1. Nye våbentyper gjorde at belejringsartilleriets rækkevidde og træfsikkerhed voksede dramatisk. 2. København havde vokseværk. Byen bredte sig med stor fart udad mod befæstningen, der gradvist blev omringet af villakvarterer. 3. Og endelig var, som noget nyt, truslen fra luften på vej og befæstningen kunne ikke beskytte byen mod flyangreb. Kastrup Fort som militært anlæg I perioden fra maj 1886 til december 1887 blev Kastrup Fort opført, og det blev i denne periode betegnet Kastrup Batteri. Det blev placeret på Amagers østkyst og var et af kystforterne i Københavns søfront. Da batteriet var færdigbygget, blev det henlagt under Det Kongelige Artilleri under Hæren. Kystartilleribataillonen blev oprettet i 1909 og søbefæstningen kom til at høre herunder. Fortet blev bygget som et åbent jordværk, der havde et tilnærmelsesvis rektangulært grundrids. Jordværkerne blev omgivet af en 3 meter dyb og 30 meter bred vandgrav. Den samlede længde og bredde for anlægget er henholdsvis ca. 400 meter og ca. 110 meter. Opgaverne for Kastrup Fort var, sammen med Middelgrundsfortet, at lukke sejlløbet ind til København sydfra, for at forhindre bombardement af København som det skete i 1807, og derudover at forhindre en fjende i at trænge ind i havneområdet. Befæstningen ville ikke kunne afvise et angreb fra en fjende, dvs. England og Tyskland, som blev anset for de sandsynlige angribere, men skulle holde stand mod angrebet, indtil der kom hjælp udefra. 13

14 14 Historisk Kort, 1889 (Statens Forsvarshistoriske Museum). Kort viser bl.a. kanonstillinger, og forløb af underjordiske gange i kasematterne.

15 Kastrup Batteri set fra nordvest, (Flyvevåbnets historiske samling) I de første år efter at fortet blev taget i brug, boede mandskabet i telte, da der ikke var indrettet soverum til dem, men i begyndelsen af 1900 blev der opført træbarakker for at forbedre forholdene. Under første Verdenskrig var fortet krigsbemandet og der blev udført armeringsarbejder. Dermed var det klar til kamp, hvis det skulle blive aktuelt. Efter udførelsen af forstærkningen af Kastrupfort, fremstod det stærkere end nogensinde. Det havde fået følgende armering: 4 stk. 30½ cm. L/35 S.K. M/86 2 stk. 15 cm. L/25 l.j.k. M/87 4 stk. 9 cm. L/24 S.K. M/76 2 stk. 75 mm. L/55 h.s.k. M/13 4 stk. 75 mm. L/28 h.s.k. M/94 2 stk. 47 mm. L/44 h.s.k. M/86 2 stk. 8 mm. 2-løbedemitrailleuser 2 stk. 90 cm projektører og 4 kikkertstationer Krigsbesætningen var på 300 mand Kastrup Fort, Nordre kanon 30½ cm og 75 mm kanon. Kommandantbolig i baggrunden. ca (Statens Forsvarshistoriske Museum). Foto J. Svenstrup. I 1922 blev fortet sammen med store dele af Københavns Befæstnings øvrige anlæg nedlagt. Det var besluttet ved Forsvarsordningen af 1909, at befæstningen som et hele ikke længere skulle benyttes. 15

16 16 Militærhistoriske elementer og benævnelser

17 Ordforklaring Artilleri: Fællesbetegnelse for kanoner, haubitzer og morterer. Batteri: Selvstændigt artilleri armeret fæstningsanlæg eller del af et større fæstningsværk. Det er ofte kun beskyttet med volde på fjendesiden, og det har normalt en hovedskudretning. Brisk: Underlaget for en kanon, haubitz eller morter. Brystværn: Forhøjning på den yderste del af en fæstningsvold til sikring af mandskab og artilleri. Brystværnets øverste del kaldes voldkronen. Face: Den del af et fæstningsanlæg der vender mod fjenden. Fort: Et permanent fæstningsanlæg der kan forsvare sig til alle sider. Kasemat: Bombesikkert rum i et fæstningsanlæg. Kikkertstation: Stedet på-/ ved et fæstningsanlæg, hvorfra fjenden holdes under observation, og måludpegningen til artilleriet foretages. Travers: Tværvold oftest anlagt i en skyttegrav eller på et fæstningsanlægs brystværn og den bagvedliggende banket. Herved opdeler den anlæggets frontale kampafsnit, så skaderne fra eventuelle granateksplosioner begrænses. Samtidig forhindres flankerende skydning hen langs kampafsnittet. Voldgade: Vej på en vold beregnet til færdsel for forsvarere og derfor lagt således, at den er dækket fra beskydning udefra af brystværnet. Mellem voldgangen og brystværnet kan der være placeret batterier med skyts til beskydning af angribere. Escarpe: Den del af en fæstningsvold der vender mod fjenden. Principsnit gennem Kastrup Fort Snittet viser højder, skråninger samt militærhistoriske benævnelser 17

18 Det militære landskab Forter og batterier i Københavns Befæstning måtte ikke være beplantet af træer og større planter, da det ville mindske udsynet fra anlæggene. Derfor var anlæggene stort set kun dækket af græs. Derudover blev typisk plantet brombærbuske, roser og hvidtjørn, der skulle fungere som en form for pigtråd. Kastrup Batteri set fra sydvest, (Tøjhusmuseet) Ved etableringen af Kastrup Fort lå fortet helt kystnært. Amager Strandvej lå som en dæmning imellem vandgraven og Øresund. Øresund og vandgraven var forbundet med rør under vejen for at sikre vandstanden i vandgraven. Rørledningen er lukket i dag, hvilket sandsynligvis er sket i forbindelse med etablering af Amager Strandpark i 1930 erne. Kort fra 1945 viser at en åben grøft forbandt kloakværk med Øresund. Grøften løb i arealet imellem Svend Vonveds Vej og Alléen ved adgangsvejen til Kastrup fort. 18

19 Kastrup Forts nyere historie Luftfoto ca (kilde ukendt) I 1925 blev Kastrup Fort overdraget til Københavns Kommune, og der var stor debat om, hvad området skulle anvendes til. I 1933 blev det en del af Amager Strandpark. Der blev opført restaurant, og boder for teltudlejning og forlystelser. Forarealet ved den nuværende restaurant blev brugt til solbadning med udsigt til vandet. Under den tyske besættelse af Danmark benyttede værnemagten fortet, hvorfor det var lukket mellem 1940 og Fortet blev genåbnet i 1950 som friluftsbiograf og folkepark, og der var planer om at etablere en tovbane og en vandrutsjebane. Der var bådudlejning på en anløbsbro i den nordlige del af fortet, og der var legepladser med opstillede togvogne og gynger i parkens sydlige del. Den sydlige del blev endvidere anvendt til forlystelser, karruseller, boder mv. Fra 1952 var der stor aktivitet omkring friluftsteatret, med en række kendte skuespillere og revykunstnere som Elga Olga, Helge Kjærulff-Schmidt og Ove Sprogøe. Foto (kilde ukendt) 19

20 Beskrivelse af området idag Siden Kastrup Fort blev anlagt har det fået en ny placering i landskabet. Oprindelig lå fortet placeret i det flade landskab, umiddelbart ud til vandet, med kun en grusvej på en dæmning som adskillelse mod havet. Fortets bagland var det flade Amager og fortet lå synligt i landskabet. I dag er fortets forland ikke længere havet, men den kunstigt skabte Amager Strandpark, som består af stranden langs Amager Strandvej, en lagune som er 400 meter på det bredeste sted, en 2 km lang ø samt parkerne 10-øren og 5-Øren. I alt udgør Amager Strandpark 4,6 km badekyst med plads til masser af aktiviteter, som tiltrækker mange mennesker hvert år. Mellem Amager Strandpark og Kastrup Fort ligger Amager Strandvej, som er en den største færdselsåre i området, med biltrafik til bl.a. Amager strandpark, Kastrup Strandpark og Kastrup Lufthavn. På fortets bagland, mod vest, er byen vokset op omkring fortet, sådan at fortet i dag ligger omkranset af hoteller, lettere industri, boligkvarterer og kolonihaver. Metroen mod Københavns Lufthavn løber umiddelbart vest for fortet, hvor nærmeste station er 5-Øren. Adgangsvej til Kastrup Fort set fra Amager Strandvej. 20

21 Eksisterende forhold

22 Veje, stier og adgangsforhold Indgangen til Kastrup Fort fra Svend Vonvedsvej er markeret af en lindeallé som stopper et stykke fra Amager Strandvej. Der er adgang til Kastrup Fort via to broer. Hovedindgangen sker fra den oprindelige bro fra nord ved Kommandantboligen. Herfra er der niveaufri adgang og driftsmateriel bruger denne adgang. Den oprindelige bro ved den nordlige adgang I 1950 erne blev broen fra Amager Strandvej til den centrale del af Kastrup Fort etableret. Broen er forsynet med trapper og er derfor ikke tilgængelig for alle. Der er tillige etableret en sluse, så besøgende kan komme ud - men ikke ind efter lukketid. Broen anvender en maskingeværsstilling som fundament på fortsiden. Den nyere bro fra Amager Strandvej til Kastrup Fort 22

23 Stier og veje på fortet består hovedsageligt af grus. Den nordlige del af voldgaden er dog asfalteret, ligesom sneglestier til toppen af traverserne er asfalteret. Sneglesti til travers Handicapadgang og kørsel til jordbrystværnet fra voldgaden sker via en grusrampe i fortets sydlige del ved legepladsen. Der findes to oprindelige betontrapper på vestsiden af traverserne. Der udover er der senere anlagt trapper fra voldgaden til jordbrystværnet fire steder på tidligere kanonstillinger. Fra jordbrystværnet til traverserne er der også etableret trapper i nyere tid. Åbningstiderne på Kastrup Fort er kl i vinterperioden fra oktober til april og kl i sommerperioden, maj til september. Det er ikke tilladt at cykle eller køre på knallert på fortet. Der er ikke etableret særlige cykelparkeringspladser ved indgangene. Bilparkering sker i dag på Svend Vonvedsvej og langs Amager Strandvej. Oprindelig betontrappe til travers (th.) Trappe fra voldgaden til jordbrystværn (tv.) 23

24 Militærhistoriske bygninger og elementer Kasematterne Kasematterne er opført som ammunitionsdepoter. Væggene består af 1½ meter tykt betonlag, dækket af ca. 10 meter jord. Fra hver kasemat er murede gange ud til de i alt 4 store kanoner. Gangene er dog blokerede i dag. Nordre og søndre magasin (kasematterne), (Statens Forsvarshistoriske Museum) 24

25 Kommandantbolig Som navnet hentyder oprindeligt bygget til kommandanten samtidig med Kastrup Fort i I dag er bygningen indrettet til kontor. Lysmaskinhus Lysmaskinhuset har været brugt til at generere strøm til bl.a. projektørerne på Kastrup Fort. I nyere tid er huset om -og tilbygget og fungerer som mandskabsrum. 25

26 Projektørstation På den sydlige travers ses betonfundamentet til projektørstation. Fundamentet formidler på enkel vis, at Kastrup Fort en et militærhistorisk anlæg. Magasin til maskingeværskyts Magasin til opbevaring af maskingeværskyts ses fra voldgaden ved indgangen i nord og ved legepladsen i syd. Depotet er gravet ind i jordbrystværnet og rummer et overdækket opbevaringsrum. Depotet er i dag opfyldt med jord, men kan fremover indgå som et aktiv. Maskingeværstilling Betonfundamenter fra maskingeværstillinger findes flere steder på Kastrup Fort. Billedet til højre viser tilgroet betonfundament på den nordlige flanke. 26

27 Kikkertstationer Betonfundamenter fra en ottekantet kikkertstation ses på den sydlige flanke. Tegning fra 1889 viser hvordan en overdækket kikkertstation skulle se ud. Det er uvist om overdækningen har været opført. De øvrige kikkertstationer fungerer i dag som udsigtsplatforme, i det omfang beplantningen foran dem er ryddet. Betonkonstruktioner og hegning er i forfald. Kanonbriske De store 30½ cm kanoner var placeret på et solide betonfundamenter, kaldet briske. Kanonerne var placeret så kun kanonpiben ragede over brystværnet. kanonbriskene er ikke synlige i dag, da de er anvendt som fundamenter for de brede trapper der forbinder voldgade med jordbrystværnet. Billedet viser nordlig travers og kanonbrisk, fra juni Tegning fra 1889 viser kanonbrisk i plan og snit. (Statens Forsvarshistoriske Museum) 27

28 Øvrige bygninger og inventar Materialegård Materialegården er i brug af Københavns Kommunes driftsafdeling. Materielpladsen er indhegnet og rummer plads til materialeoplag på terræn samt opbevaring af driftsmateriel i en nyere stor hal. Restaurant Kastrup Fort Der har været restauration på fortet siden 1930 erne. Den nuværende bygning blev opført i Bygningen er i drift som frokostrestaurant i sæsonen med åbent fra kl , og anvendes desuden til aftenselskaber. Grumdet mangelfulde køkkenfaciliteter må maden ved større arrangementer forberedes andetsteds og transporteres til restauranten. Selve bygningen bryder miltiærhistorien og er placeret i midten af fortet hvor der tidligere har ligget tre mindre traverser. 28

29 Toiletbygning Toiletbygningen indeholder herre- og dametoilet samt et handicaptoilet. Bygningen er i pæn stand og i øvrigt velfungerende. Overdækning I forbindelse med legepladsen findes en overdækning med borde og bænke, hvor der er muligt at spise sin madpakke i læ for regnen. 29

30 Legepladsen Legepladsen ligger i områdets sydlige område. Siden 1950 og måske også i 1930 erne har der være legeområde på dette sted. Billeder fra 1950 viser at der har været opstillet en togvogn og en hestevogn som legeelementer samt en gynge. Området har også været brugt til midlertidige forlystelsesboder karrusseller mm. Legepladsen (Kilde ukendt) Arealet med legepladser er todelt og adskilt af en niveauforskel i terrænet. Den største legeplads indeholder legeelementer for de lidt større børn herunder tunnelrutsjebane, svævebane, klatreborg og scene. Ved legepladsen er opsat en overdækning samt borde-bænkesæt. Legepladsen på jordbrystværnet er for lidt mindre børn og indeholder sandkasse, vippedyr, legehus og balanceelementer. Legepladsen er et stort trækplaster og er godt besøgt af institutioner og børnefamilier. Skråningsarealerne omkring legepladsen har stor legeværdi og bruges også i et vist omfang til leg. Leg og færden på skråningerne giver dog et stort slid på jordformerne, der flere steder, især på den sydlige del af traversen, fremstår som bar jord og jordterrasser i stedet for præcise skråninger. Legeplads til større børn. (tv.) Småbørnsleg på sydlig flanke. (th.) 30

31 Vegetationen Ved anlæggelsen har det være meningen at friholde anlægget for beplantning, så eventuelle fjender kunne ses og nedkæmpes. Naturlig succession og eventuelt indplantninger af hvidtjørn på skråningerne har gennem årene bredt sig til alle skråningsanlæg bortset fra inderskråningen vest for den centrale voldgade, der er græsklædt og stort set friholdt for beplantning. Voldgade juni 1953 Voldgade med langt græs på skråning. På billeder fra 1920 erne ses allerede en del store træer på indersiden af fortet, og en trærække på skråningskronen. Der er i dag en trærække af birk, som dog har meget forskellig alder, hvilket tyder på løbende indplantninger af bortfaldne træer på rækken. Regelmæssig placering af lindetræer på vestvendte skråninger mod voldgaden tyder på planlagte plantninger. Disse er plantet efter

32 Udsigt fra nordlig travers set mod sydvest. I bunden af billedet ses Voldgaden med birketrærække samt træbarakker. ca (Holger Damgaard) Dyrelivet Fulgelivet på fortet er varieret og svarer godt til stedets størrelse og placering. Der er gode fouragerings- og ynglesteder for småfulge i skråningernes kratbevoksning. Dog er der ikke mange vandfugle, da fødemulighederne i det ugennemsigtige og plumrede vand er begrænsede. Der har tidligere været mange ænder og svaner, lappedykker og blishøns. Der er medio 2010 meget få fugle i voldgraven med ynglesucces, og der er en formodning om, at det er mink, det tager fugle og æg, da der er registreret mink i Amager Strandpark. Grønbenet rørhøne er registreret og ser ud til at trives. 32

33 Vandgraven Vandgraven er ca meter lang, og da den blev udgravet, var den 3 meter dyb. I dag en den på de dybeste steder omkring 2 meter dyb, da blade og slam har ophobet sig på bunden. Vandet i vandgraven kommer fra afstrømning af de omkringliggende arealer og som indsivning. Da der ikke er cirkulation i vandarealet, er det vanskeligt at opretholde en tilfredsstillende vandkvalitet. Det kniber især med ildtindholdet i vandet, og der er derfor udlagt to hjulpiskere. Fiskelivet i voldgraven består primært af skaller, aborrer og sølvkarusser jævnfør en undersøgelse foretaget af Zoologisk Museum ultimo Vægtmæssigt var sølvkarusserne altdominerende. Desuden er der ved andre lejligheder registreret karper, græskarper, gedder og rimter. Vandgraven set fra adgangsbroen i nord. 33

34 Brugere Ud fra dialogen med parkbrugerrådet og registreringer i området vides, at brugerne er naboerne fra haveforeningerne, grundejerforeningerne, spejderne samt besøgende til Kastrup Fort Restauranten, vuggestuer og børnehaver, børnefamilier, ældre, miniatureskole og skoler. Fortet bliver brugt til rekreation, leg, gå - og løbeture, hundeluftning, cykelture, picnic, læring/undervisning i historie, natur og teknik, matematik, idræt mm. En brugerundersøgelse foretaget af Københavns Kommune på Kastrup Fort juli 2010 opdeler brugerne i 5 kategorier: De lokale - hundeluftere, naboer eller folk med arbejdsplads i nærheden. Legepladsgæster - børn og voksne som kommer pga. legepladsen. Motionisterne - primært løbere. Institutioner/skoler - bruger legepladsen/ naturen/ historien til under visning. Minoriteter - personer, der ikke hører under nogle af grupperingerne. Derudover kommer der folk der deltager i selskaber som picnic, fødselsdage, bryllupsfester mv. i forbindelse med privat lån af området. Gruppeaktiviteter som motionsløb, orienteringsløb, paintball, mv. klubber og foreninger som træner eller dyrker forskellige sportsgrene. Der er udført brugertællinger to dage i sommeren/efteråret På en hverdag i tidsrummet 7-16 blev talt 338 gæster. Det skal nævnes, at nogle skoleklasser holdt træf på fortet den dag. På en weekenddag i tidsrummet 8-18 blev talt 144 gæster. 34

35 Ønsker for Kastrup Fort Under arbejdet med udviklingsplanen er der fremkommet en række ønsker fra parkbrugerrådet. Rekreative funktioner Forbedrede muligheder for børns leg og læring. Shelter til vuggestuebrug eller permanent eller midlertidig overdækning for ophold i forbindelse med middagssøvn eller regn. Mulighed for events som f.eks, at kunne bygge en svævebane (ikke per manent) over til den anden side af vandgraven. Kælkebakke, skibakke, klatrevæg. Bålplads, faste grillpladser, borde- og bænke Renovering af scenen, med muligheder for unikke og intime koncerter. Løberute i sammenhæng med Amager Strandpark. Rindende vand ved f.eks. legeplads til børn og motionister. Skattejagt til Geocaching. Tilgængelighed Mere synlig indgang til fortet. Parkeringspladser for biler og cykler. Rekreativt areal med flere folkelige arrangementer. Tilgængelighed fra Hedegårdsvej med ny bro. Bedre tilgængelighed fra Amager Strandvej. Sikring af tilgængelighed for alle. Tilgængelighed til vandet og etablering af ponton/bro, også for vugge stuebørn og handicappede. Forbedring af trapper. Bedre toiletforhold og handicaptoiletter. Pleje - drift - naturindhold Bevaring og udbygning af naturindholdet på fortet. Udtynding i beplantningerne og et højere plejeniveau. Afgræsning med får. Formidling Formidling af militærhistorien, samt arbejderne og militærets dagligdag. Udsigtslinier til søforterne og til byen samt formidling heraf. Historien kunne formidles ved en kanon. Formidling af historien ved alle historiske spor. Virtuel kanon via mobiltelefon. Formidling af naturen på Kastrup Fort. Skoletjenesten har behov for toiletfaciliteter samt rum til undervisning og spisning af madpakker i tilfælde af dårligt vejr. Andet Velfungerende restauration eller ishus. Begrænsning af støj fra Amager Strandpark og Kastrup Fort Restaurant. Mulighed for opbevaring af materialer i kasematterne. Designmanual - flere skraldespande og siddepladser. 35

36 Udviklingsplanen Udviklingsplanen består af en vision og en visionsplan, som overordnet angiver retningslinjerne for områdets fremtidige udformning og anvedelse. Visionsplanen er opdelt i en række forskellige temaer; landskabelige træk, militærhistoriske elementer, færdselsforhold samt rekreative- og tekniske faciliteter. Udviklingsplanen afsluttes med afsnit der beskriver retningslinjer for brugerinddragelse og den fremtidige pleje af fortet. Mål og intentioner Visionen for Kastrup Fort er at, fortets to fortællinger - den historiske og folkeparken - kommer til at leve side om side. Det betyder, at anlægget kommer til at fremstå som et historisk fæstningsanlæg, som i kraft af brug, arrangementer, plejetiltag og et lokalt ejerskab kommer til at fungere som en nutidig, lokal, rekreativ park med naturpræg og tradition for særlige kulturelle aktiviteter. Herudover lægges der vægt på at prioritere børn og unge som brugergrupper, med leg og læring som primære aktiviteter. Det er derfor et mål at anlæggets særlige militære historie skal træde frem gennem skabelse af autentiske oplevelser på fortet, såvel i det fysiske udtryk, som i lyssætning, arrangementer og formidlingsaktiviteter. Synligheden af det historiske anlæg skal øges gennem rydning af opvækst samt ved at fritlægge og eventuelt reetablere udvalgte historiske elementer på fortet. Intentionen er at fortet skal danne basis for familie- og børneorienterede aktiviteter og kulturelle arrangementer, med udgangspunkt i ånden fra folkeparken og fokus på stedets særlige intime, rå og mystiske karaktér. Faciliteterne på fortet skal understøtte funktionen som møde- og samlingssted. Restauranten skal om muligt bevares som mødested, men bygningen må alternativt fjernes, hvis det forretningsmæssige grundlag ikke er til stede. Kastrup Fort er hverdagens park og bruges primært til hundeluftning, motion, løbeturen, leg, rollespil og som udflugtsmål for dagplejebørn, institutioner og skoler. For at sikre størst mulig biologisk mangfoldighed på fortet, og derved også hverdagsnaturoplevelser til de besøgende, varieres beplantningsudtrykket og plejen, således at der skabes levesteder til flest mulige arter. Ved at vælge hjemmehørende arter og arter, som har en vist militærhistorisk tilknytning, sikres også autenticitet i oplevelsen af anlægget. Legepladsen udvikles, så den bidrager til den historiske fortælling i børnehøjde, og gennem målrettede undervisningsaktiviteter, f.eks. fra skoletjenesten og via mini-naturskolen sikres læringsmuligheder både med kulturelt og naturorienteret sigte. For at sikre at fortet også lever i fremtiden er et lokalt engagement og ejerskab afgørende. Naboer og brugere kan f.eks. bidrage med opbakning til arrangementer, opsyn, deltagelse og formidlingsaktiviteter. Etablering af en venneforening Kastrup Forts venner har været nævnt i parkbrugerrådet som en mulighed. 36

37 Visionsplan 37

38 Landskabelige hovedtræk Kastrup Fort synliggøres i bybilledet, så både Københavnere og byens gæster oplever fortet som et potentielt udflugtsmål. Derfor er det væsentligt at fortet er synligt fra Amager Strandpark og Amager Strandvej samt delvist fra metroen. Et af de overordnede tiltag på Kastrup Fort er derfor en delvis rydning af bevoksningen, så voldterrænet bliver træder tydeligere frem. Mod øst ryddes beplantninger langs vejen og på forlandet til voldgraven med undtagelse af få udvalgte træer. Bevoksningerne på det øvrige fort udtyndes mod nord og øst og plejen tilrettelægges således, at fæstningsanlæggets jordformer træder tydeligere frem. Bevoksningerne mod haveforeningerne i syd og vest plejes som tættere krat uden store træer, således at fortets højeste punkter kan ses fra 5-Øren Station. Udsigter tilrettelægges sammen med Amager Strandpark I/S således, at der ikke genplantes i udsigtslinjer. Fra traverserne bør der være udsigtslinjer til Søbefæstningerne Flakfortet og Middelgrundsfortet samt Saltholm. Den historiske indgang mod nord skal byde de besøgende velkommen på Kastrup Fort og være en tydelig markør for stedet som tidligere fort. Derfor fritlægges bygningerne ved indgangen nord for fortet, materielgårdens tilstedeværelse nedtones og omsluttes delvist af beplantning. Kommandantboligen gøres delvis synlig fra Amager Strandvej, og adgangsvej samt alléplantning omformes til en tydelig indgang til Kastrup Fort. Hækken langs alléen fjernes. Ved rydning og som en del af den fremtidige plejeindsats deles Kastrup Fort op i en række biotoper, som ved artssammensætning og plejeniveau vil give forskellige oplevelser og rumligheder. Da Kastrup Fort er en bynær park uden et stort potentiale for naturlig indvandring af særlige planter og dyr, må biotoperne betragtes som kulturtemaer, der understøttes i anvendelsen og plejen af arealet. Projekter som understøtter de landskabelige hovedtræk: Rydning og biotoppleje. Afprøvning af leslåning. Fåregræsning og hegning. Sikring af udsigter på strandsiden. Retablering og sikring af terrænformer. Etablering af rørskov. Såning af udvalgte urter i skovbund og overdrev. Genplantning af birk i rækken inde på fortet. Indplantning af hjemmehørende træer og buske. Enkelte ældre træer bevares som træruiner. 38

39 Landskabelige hovedtræk 39

40 Militærhistoriske spor Kasematterne Kasematterne er et vigtigt element i formidlingen af Kastrup Forts militære historie. Betonkonstruktioner vedligeholdes og genoprettes af sikkerhedsmæssige og æstetiske årsager. Der etableres nødvendige membraner for sikring af konstruktionen mod vandindtrængning og trærødder. Den indvendige istandsættelse af kasematterne kan ske afhængig af den fremtidige anvendelse. De indvendige gange fra kasematterne til de store kanonbriske på siden af traverserne kan eventuelt genskabes. Kikkertstation Der gives mulighed for at etablere en overdækket kikkertstation på den sydlige travers. Bygningen skal tage udgangspunkt i tegningen fra 1894 Forslag til overdækket kikkertstation på Charlottenlundbatteriet, Trekroner, Prøvesten og Kastrupbatteriet. Tegning fra 1891, Forslag til overdækket kikkertstation, Kastrup fort. Det vides ikke om den har været opført. Depoter De to depoter ved gruspladsen i nord og legepladsen i syd frilægges og kan indgå i områdets fremtidige drift til ophold eller opbevaring. Øvrige spor Synlige bevaringsværdige spor fra kanonstillinger, maskingeværstillinger, projektørstillinger fritholdes for træ- og buskopvækst. Der åbnes mulighed for at rekonstruere udvalgte kanonstillinger, adgangsvej fra kasematterne samt kanoner, maskingeværstillinger, kikkertstation og lyskasterstation samt depoter for maskingeværskyts. Af sikkerhedsmæssige årsager opsættes værn på udvalgte steder efter en nærmere detailplan. Alle rekonstruktioner skal godkendes af kulturarvstyrelsen inden igangsætning. Formidling Formidling af militærhistorien udføres jf. revitaliseringsprojektets formidlingsstrategi, herunder skiltning og formidling baseret på smartphone-teknologi (sms KBKHB til 1919). Projekter som kan understøtte militærhistorien: Historiske elementer ryddes for opvækst. Udvendig sikring af kasematter. Indretning af kasematterne afhængig af anvendelsen. Reetablering af udvalgte historiske elementer f.eks kikkertstation. Fritlægning af kanonstillinger og opsætning af kanoner. Fritlægning af depoter for maskingeværskyts. Opretning og sikring af traverser, skråninger og jordformer. 40

41 Militærhistoriske elementer 41

42 Færdselsforhold Den nordlige adgangsbro bevares som den oprindelige og primære adgang. Den eksisterende bro fra Amager Strandvej til Kastrup Fort er ikke en del af det oprindelige militære anlæg, men er opført for at skabe adgang til restauranten. Det vurderes, at der også i fremtiden er brug for en bro på fortets østside for generelt at sikre adgangen til fortet. Den eksisterende bro er imidlertid ikke tilgængelig for handicappede og bør derfor udskiftes med en ny bro/niveaufri adgangsvej. Af hensyn til det historiske anlæg bør en ny bro placeres løsrevet fra den maskingeværstilling, som i dag udgør fundamentet for broen på fortsiden. En ny bro kan desuden designes og etableres i sammenhæng med en opholdsplatform i vandniveau. Placeringen af en ny bro afhænger af de øvrige funktioner på fortet, herunder i særdeleshed om restauranten er i drift og i forhold til at sikre let og tryg adgang til legeplads og undervisningsaktiviteter for besøgende fra Hedegaardsvej og metrostation 5-øren. Ved en eventuel ny placering af broen skal tages det fornødne hensyn til naboerne syd for fortet, således at der fx ikke skabes mulighed for indkig i haverne. Asfaltvejen på fortets nordlig del omlægges til grus. Grusveje og stier bevares. Kanterne langs voldgaden og eksercerpladsen opstrammes i henhold til de oprindelige historiske former. Der kan etableres delvis fast belægning i forbindelse med løsning af afvandingsforhold foran kasematterne. Grusti på østsiden af den sydlige travers kan forlænges til Restaurant Kastrup Fort, hvis restaurationsdriften opretholdes på fortet. Der kan etableres en ny grussti på bærmen i et forløb fra den nordlige angangsbro til maskingeværstillingen midt i anlægget mod øst. Sneglestier vedligeholdes og retableres som asfaltstier. De historiske betontrapper på vestsiden af traverserne retableres og vedligeholdes. De fire brede trapper fra voldgaden til jordbrystværnet er alle anlagt på kanonstillinger og bør derfor placeres uden for disse stillinger når de omlægges. Trapper fra jordbrystværn til traverser kan omlægges med reference i de historiske trapper. Trapperne skal visuelt underordne sig anlægget. Kastrup Fort er i dag aflåst uden for fortets åbningstider, og der er mulighed for at komme ud af en sluse ved broen til Amager Strandvej efter lukketid. Denne mulighed skal fortsat være til stede. Åbningstider til fortet kan tilpasses anvendelse af området og ressourcerne i driften. Projekter som kan gennemføres i planperioden: Ny handicapvenlig bro til Amager Strandvej. Ændring af indgangsparti (velkomstareal). Etablering af grussti langs bærmen fra nord til ny bro centralt i øst. Etablering af koblingspunkt til befæstningens cykelrute på Strandvejen. Nye trapper/omlægning af eksisterende trapper. Omlægning af asfaltvej. Håndtering af afvandning/dræning fra kasematter. 42

43 Færdselsforhold 43

44 Rekreative og tekniske faciliteter Kommandantboligen Kommandantboligen bevares som kontorfacilitet, men kan ændre anvendelse til formidlingsformål, caféfunktion eller tilsvarende servicefunktion. Restaurant Det er ønsket fra parkbrugerrådet at bevare en café- eller restaurationsfunktion, som har et stort fokus på de lokale behov og brugergrupper, og som indgår aktivt i initiativerne for at skabe liv på fortet. Det er en forudsætning for den fremtidige drift af restaurationen, at forretningen kan fungere på markedsvilkår. Endvidere er det ønskeligt at restauranten underordnes det militære formsprog og visuelt indpasses mere naturligt i området. Generelt er der ønske om at forenkle bygningens fremtræden, begrænse befæstede arealer samt kun at tillade et minimum af oplag som skal afskærmes. Bygningen forvaltes og udlejes af Københavns Kommune og alle ændringer skal godkendes kommunen. Hvis kommunen efter udbud af restaurationsdriften på ovenstående præmisser ikke finder en egnet forpagter, kan bygningen eventuelt overgå til anden anvendelse eller rives ned. Toiletbygninger Bevares i sin nuværende placering i den nordlige ende af fortet, og der åbnes mulighed for løbende forbedringer og opdateringer af bygningen. Den lukkede toiletbygning i fortets sydlige ende rives ned. Kasematterne, halvtage og scene Kasematterne kan åbnes til rundvisninger, åbent hus arrangementer og i forbindelse med lærings- og formidlingsaktiviteter. Kasematterne kan udlejes til folkelige og kulturelle aktiviteter, samt i mindre omfang til opmagasinering, herunder opbevaring af materialer til mini-naturskolen, skoletjenesten m.fl. Udlejning skal ske på markedsvilkår. Der kan etableres nye overdækninger ved legepladsen og hvor den sydlige toiletbygning ligger i dag. Overdækningen skal være enkel i sin udformning, højst 3 meter høj, og må ikke være skæmmende eller af reflekterende materialer. Scenen ved eksercerpladsen sættes i stand og kan fremover anvendes til mindre arrangementer efter en nærmere plan. Belysning Generelt skal belysning på fortet undgås af hensyn til dyrelivet. De eksisterende parklamper fjernes og der etableres el-udtag, således at der ved arrangementer og særlige lejligheder kan opsættes midlertidig belysning. Ligeledes kan enkelte elementer belyses ved særlige lejligheder. Inventar Der findes borde og bænke til ophold ved legepladsen, samt siddemuligheder på udvalgte steder. Generelt skal der vælges ensartet inventar, som passer ind i det militære formsprog. Der skal fortsat findes en vandpost på fortet. Der etableres cykelparkering til cykler på ankomstarealet ved materialegården. Parkering med bil skal fortsat ske på Svend Vonvedsvej, Amager Strandvej eller andre sideveje. 44

KASTRUP FORT UDVIKLINGSPLAN 2011-2021. Maj 2011

KASTRUP FORT UDVIKLINGSPLAN 2011-2021. Maj 2011 KASTRUP FORT UDVIKLINGSPLAN 2011-2021 Maj 2011 1 2 Kastrup Fort Udviklingsplan 2011-2021 Maj 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur 3 Kastrup Fort Udviklingsplan

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Nordfronten I Gentofte Kommune

Nordfronten I Gentofte Kommune Nordfronten I Gentofte Kommune Indledning Københavns Befæstning bestod, i sidste halvdel af 1800-tallet, af Vestvolden, som ligger langs motorringvejen fra Avedøre til Utterslev Mose, og Nordfronten, som

Læs mere

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen.

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen. Delområde 1A - forhold røvestenen Lille Bedding Institution Strand Forening Forening Forening Fritløbsområde for hunde midlertidigt boldbur toiletbygning Adgangsvej Kolonihaver Kolonihaver Kolonihaver

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015]

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015] SKJERNS GRØNNE KORRIDOR [Brugermøde 03_21.06.2015] DAGSORDEN DEN GRØNNE KORRIDOR 14.30 VELKOMST v. Søren Frederiksen (Projektleder, Ringkøbing-Skjern kommune) 14.35 DEN GRØNNE KORRIDOR v. Søren Frederiksen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Historien kort

Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Historien kort Formidlingsguide Partnerskabet bag projekt Københavns Befæstning Et partnerskab bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen har taget initiativ til at revitalisere Københavns nyere Befæstning.

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen

Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Grønne Cykelruter Belysningsforslag for Amagerbanen Indledning Cykelruten Amagerbanen Med udgangspunkt i notatet fra Københavns Kommune og designoplægget fra Schønnherr vedrørende Amagerbanen beskrives

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur Klimatilpasningsplan for Assens Kommune 2014 Hvad nu? Hvad er klimatilpasning? Hvordan gør vi

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

CLAUSHOLM. Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... HERREGÅRDSHAVER. Havens historie. Realisering

CLAUSHOLM. Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... HERREGÅRDSHAVER. Havens historie. Realisering HERREGÅRDSHAVER CLAUSHOLM Haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer... Havens historie Clausholm Slot er med staldgård og park et af de første og mest karakteristiske barokanlæg i Danmark.

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen.

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen. Lars Hegnet Landskabsarkitekt mdl lh@kierkegaard.dk Dato: 09-07-2015 Ref: GEJ J.nr.: 20140930125 Tilladelse til etablering af badebro Ejendom: Taarbæk Strandvej 116 Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Slusen / Bådklubben Valby 2.3 2.3 Slusen og bådklubben valby Stedet Kulturmiljøet er lokaliseret omkring Kalvebodløbet og omfatter Slusen ved

Læs mere

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014 Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé 7 Mail: than@skivekommune.dk Den 20. juni 2014 Svansøvej 8, Skive Legaliserende landzonetilladelse til crossbane og halvtage samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2.

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Projektoplæg Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Teknik og Miljø, Borgerinddragelse og samskabelse Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Tilstandsvurdering RAVNSBORG

Tilstandsvurdering RAVNSBORG Tilstandsvurdering 01-02-2008 RAVNSBORG Fr.nr.4322:90 HISTORIE Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke omgivet af grav og vold på de tre

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Frivillighed i naturen

Frivillighed i naturen Frivillighed i naturen Nordre Fælled Nuværende brug: -Gåture x9 - Løbeture x6 - Orienteringsløb - Hunde luftning x4 - Foto- naturbilleder - er glad for 5 km ruten - Teltlager - Bord og bænke - Ser på rådyr

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt

Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Karlstrup, Karlslunde og Engstrup Moser Orienteringsmøde 14. april 2015 Danmarks arealmæssigt største klimatilpasnings- og naturprojekt Henrik Lynghus, lyn@niras.dk - NIRAS Karlstrup Mose vand- og naturprojekt

Læs mere

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008

Københavns Befæstningsdag. Søndag den 28. september 2008 Københavns Befæstningsdag Søndag den 28. september 2008 2008 Københavns befæstningsdag søndag den 28. september 2008 Velkommen til Københavns Befæstningsdag søndag den 28. september For godt 200 år siden

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Gentofte Park og Sø Udviklingsplan

Gentofte Park og Sø Udviklingsplan Gentofte Park og Sø Udviklingsplan Velkommen til borgermøde og workshop nr 2 Her er aftenens program: 1700-1720 - Velkomst og baggrund Velkommen v. driftschef, Robert Erlefred Meisner Opsummering af indkomne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Karin Lorentzen. Hvidovre Strand. Præsentation af koncept og idé forkortet version af præsentation d. 18.12.2014

Karin Lorentzen. Hvidovre Strand. Præsentation af koncept og idé forkortet version af præsentation d. 18.12.2014 Hvidovre Strand Præsentation af koncept og idé forkortet version af præsentation d. 18.12.2014 12.01.2015 - tekstet 26.01.2015 Kortlægning - eksisterende forhold C B A D D A C B Eksisterende forhold og

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave.

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. BILAG 2 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

STI OVER SVANEMØLLE KASERNE. Faunabroen, der binder Østerbro sammen

STI OVER SVANEMØLLE KASERNE. Faunabroen, der binder Østerbro sammen STI OVER SVANEMØLLE KASERNE Faunabroen, der binder Østerbro sammen PROJEKTOPLÆG Ringbanens 2 banelinjer og den 4-sporede Nordhavnsvej skiller Østerbro helt ad i 2 dele. Det dur naturligvis ikke. Østerbro

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere