Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold"

Transkript

1 Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen August 2011

2 Indhold 1. Indledning Baggrund Analyse af oplysninger fra tjenestestederne Analyse af oplysninger fra Dialog Mod Vold Forløb Behandlingslængde Opslag i Klientsystemet Dom Vilkår Status i Kriminalforsorgen pt Ny kriminalitet Omtale af rapport fra servicestyrelsen Opsummering og konklusion Bilag 1 Indberetningsskema Bilag 2 Antal indberetninger modtaget fra Kriminalforsorgens tjenestesteder

3 1. Indledning Denne rapport er en opfølgning på rapporten Midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog Mod Vold, som er udgivet af Direktoratet for Kriminalforsorgen i februar Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvor stor en andel af klienterne i målgruppen Kriminalforsorgens tjenestesteder henviser til behandling hos Dialog Mod Vold (DMV) og det videre forløb for disse, dvs. om klienterne har gennemført behandlingsprogrammet, og hvor mange der recidiverer til ny voldskriminalitet. Datamaterialet til brug for undersøgelsen består af indberetningsskemaer, som er indsendt af Kriminalforsorgens tjenestesteder, og oplysningsskemaer og kontrakter, som er indsendt af DMV. Endvidere er der indsamlet oplysninger ved opslag i Kriminalforsorgens Klientsystem. I afsnit 2 beskrives baggrunden for undersøgelsen. I afsnit 3 analyseres de oplysninger, som er modtaget fra Kriminalforsorgens tjenestesteder og i afsnit 4 analyseres oplysningerne fra DMV. I afsnit 5 præsenteres resultater fra opslag af sagerne i Kriminalforsorgens Klientsystem. I afsnit 6 gennemgås resultaterne fra Servicestyrelsens evaluering af fire behandlingsprogrammer til mænd, som har begået vold. Her er der særligt fokus på evalueringen af DMV. Afsnit 7 er en opsummering og konklusion. 2. Baggrund I november 2008 indgik Direktoratet for Kriminalforsorgen en samarbejdsaftale med Dialog Mod Vold (DMV) om at henvise klienter, som var sigtet eller dømt for vold i nære relationer, til et behandlingstilbud hos Dialog Mod Vold. Dialog Mod Vold er et behandlingstilbud, som retter sig mod personer, som har været voldelige overfor deres nærmeste. 1 Behandlingstilbuddet DMV har eksisteret siden 2002, hvor det blev oprettet som et resultat af regeringens handleplan til bekæmpelse af vold mod kvinder (fra 2000). DMV startede med en afdeling i København (2002) og blev i 2005 udvidet med afdelinger i hhv. Århus og Odense. Behandlingen består primært af samtaler og gruppeforløb med de voldelige mænd. Behandlingsforløbet varer sædvanligvis et år. Ud over behandlingstilbuddet til mændene, kan DMV også tilbyde samtaler eller behandling til deres partner og eventuelle børn. Den terapeutiske behandling hos DMV bliver varetaget af psykologer og pædagoger med en terapeutisk efteruddannelse. Indtil Direktoratet for Kriminalforsorgen indgik en samarbejdsaftale med DMV 1 Ifølge DMVs hjemmeside retter behandlingstilbuddet sig primært mod mænd, men DMV oplyser, at de også har kvinder i behandling. Eftersom det primært er mænd, som modtager behandling, vil de klienter, som Kriminalforsorgen henviser til behandling, blive omtalt som mænd i denne rapport, selvom det i princippet også kan være kvinder. Aktuelt drejer det sig om to kvinder, som er blevet henvist til behandling hos DMV af Kriminalforsorgen. 3

4 har de primært haft klienter, som har henvendt sig frivilligt, eller som er blevet henvist af de sociale myndigheder. De klienter, som bliver henvist til DMV af Kriminalforsorgen, udgør kun en delmængde af DMVs klienter. Ifølge en rapport fra Servicestyrelsen fra 2011, udgjorde Kriminalforsorgens klienter 23 pct. af DMVs samlede klientel i perioden Målgruppen for behandlingen er samtlige Kriminalforsorgens klienter (mænd og kvinder), dvs. varetægtsfængslede, afsonere og KiF-klienter. KiF-klienterne kan have fået et vilkår om behandling hos DMV i forbindelse med en betinget dom eller en prøveløsladelse eller kan ligesom de øvrige typer af klienter deltage i behandlingen frivilligt. Direktoratet for Kriminalforsorgen indgik i 2008 en toårig kontrakt med DMV (fra d 1. november 2008 til 31. oktober 2010). I efteråret 2010 blev der indgået en ny etårig kontrakt, som forløber til d. 31. oktober Denne kontrakt er blevet forlænget indtil udgangen af april Forsøget er finansieret af midler fra sats-puljen. Den nuværende samarbejdsaftale betyder, at Kriminalforsorgen har 77 behandlingspladser hos DMV. Tabel 1 viser hvor mange af kriminalforsorgens klienter, som har skrevet kontrakt med DMV, siden samarbejdsaftalen blev indgået. Tabel 1 Antal indgående kontrakter Kvartal Antal 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal I alt 123 Som tabellen viser, blev der ikke indgået så mange behandlingskontrakter i starten af 2009, men efter en forsigtig start steg antallet af indgåede behandlingskontakter sidst i 2009 og i I første kvartal 2011 er der også blevet indgået en del kontrakter, men herefter ses et fald i andet kvartal Heraf havde én klient reelt allerede underskrevet kontrakten i november

5 3. Analyse af oplysninger fra tjenestestederne I efteråret 2009 iværksatte Straffuldbyrdelseskontoret en undersøgelse, der betød, at kriminalforsorgens tjenestesteder blev bedt om at indberette, hvor mange af deres klienter der var potentielle klienter under forsøgsordningen om at henvise klienter til DMV. Det vil i praksis sige, hvor mange af deres klienter som var dømt for vold i nære relationer. Tjenestestederne blev endvidere bedt om at oplyse om, hvorvidt klienterne var blevet henvist til behandling hos DMV, og i fald de ikke var, angive årsagen til dette. At klienten er blevet henvist er defineret som, at klienten er blevet informeret om, at et sådan behandlingstilbud findes og er blevet spurgt om vedkommende har lyst til at få besøg af en behandler fra DMV. Undersøgelsen forløb i de følgende fire kvartaler: d. 1. okt.-31. dec. 2009, 1. jan.-31. marts 2010, d. 1. april-30. juni 2010, og d. 1. juli-30. sep De fire kvartaler er markeret med gråt i tabel 1. I den etårige periode modtog Straffuldbyrdelseskontoret i alt 304 indberetninger fra tjenestestederne om personer, som er dømt for vold i nære relationer. I fire af disse indberetninger er der ikke angivet navn eller cpr. nr., hvorfor det ikke er muligt at identificere personerne. Bilag 1 viser det anvendte indberetningsskema, mens bilag 2 viser en oversigt over besvarelserne fra tjenestestederne i de fire kvartaler. Mellem tjenestesteder har ikke leveret en indberetning i et af de fire kvartaler. Det svarer til, at der har været en besvarelsesprocent på pct. i de fire kvartaler. En manglende besvarelse er markeret med gråt i oversigten. Tre tjenestesteder har slet ikke deltaget i undersøgelsen med indberetninger i nogle af de fire kvartaler. Der er 63 indberetninger, hvor en person er indberettet mere end én gang (2-5 gange), enten fordi flere tjenestesteder har indberettet personen (fx ved skift fra et fængsel til et andet fængsel eller overgang fra fængsel til tilsyn) eller fordi tjenestestedet har indberettet personen flere gange (i flere kvartaler). Når materialet er renset for disse afvigelser, er der 260 unikke identificerbare personer tilbage. Figur 1 viser forløbet for disse 260 personer, som ligger inden for forsøgsordningens område, og som er blevet indberettet til Straffuldbyrdelseskontoret. Som figuren viser, har tjenestestederne i den etårige periode henvist 142 personer til DMV, mens 113 personer ikke er blevet henvist, og fem personer selv har henvendt sig til DMV. Af de 142 personer, som er blevet henvist til DMV, har 83 takket ja til at få besøg af en behandler fra DMV, mens 54 personer har afvist dette. På indberetningstidspunktet var der endvidere fem personer, som var blevet henvist, men endnu ikke havde taget stilling til, hvorvidt de ville i kontakt med DMV. 53 af de 83 personer, som er blevet henvist til DMV, har skrevet under på en behandlingskontrakt med DMV. Det betyder, at knap 2/3 af de henviste har indgået en kontrakt. To personer, som har takket nej til besøg af DMV, har tilsyneladende alligevel underskrevet en behandlingskontrakt, mens en person, som ikke er blevet henvist, ligeledes har underskrevet en behandlingskontrakt. 5

6 Endeligt har tre af de fem personer, som selv har henvendt sig til DMV, underskrevet en behandlingskontrakt. Det betyder, at der i alt er indgået 59 kontrakter af de 260 personer, hvor Kriminalforsorgen har modtaget en indberetning fra tjenestestederne. 3 Figur 1 Forløb blandt personer inden for forsøgsordningens område 260 personer i målgruppen 142 personer henvist fra tjenestesteder 113 personer ej henvist fra tjenestesteder 5 personer har selv henvendt sig til DMV 83 personer har sagt ja til besøg af DMV 54 personer har sagt nej til besøg af DMV 5 personer var blevet henvist, men overvejer stadig 53 personer med kontrakt med DMV 2 personer med kontrakt med DMV 1 person med kontrakt med DMV 3 personer med kontrakt med DMV Opgørelsen viser, at 142 ud af 260 personer, som har begået vold i nære relationer, er blevet henvist til behandling hos DMV. Det svarer til 55 pct. Når alle ikke er blevet henvist, kan det ikke udelukkes, at der er nogle klienter, som burde være blevet henvist og/eller ville have takket ja til behandling i fald, de havde fået tilbuddet. Hvad er så årsagen til, at klienterne ikke er blevet henvist til DMV? Tabel 2 viser de forklaringer, som tjenestestederne giver på, hvorfor de ikke i alle tilfælde har henvist klienterne til DMV. Flere ansatte på tjenestestederne giver som begrundelse, at de ikke kender til eller ikke kender nok til Kriminalforsorgens samarbejde med DMV (i alt 14 pct. af sagerne). Der er ingen, der begrunder det med, at de ikke vidste, hvordan en henvisning til DMV foregik. 3 Af tabel 1 fremgår, at der i samme periode er 69 personer, som har underskrevet en behandlingskontrakt. De øvrige ti kontrakter kan således angå klienter, som tjenestestederne har glemt at indberette til Straffuldbyrdelseskontoret eller klienter fra de tjenestesteder, som ikke har deltaget med indberetninger. 6

7 I 7 pct. af sagerne angiver de ansatte på tjenestestedet, at de ikke har henvist til DMV, fordi de ikke mente, at klienten ville i behandling. I 13 pct. af sagerne begrundes den manglende henvisning med, at klienten er blevet henvist til eller i gang med anden form for behandling. Tabel 2 Begrundelse for ej henvisning Antal Procent Kendte ikke til samarbejde med DMV 4 4% Vidste ikke hvordan henvisning til DMV foregik 0 0% Havde ikke nok kendskab til DMVs behandling til, at jeg 11 10% vurderede, det var forsvarligt at henvise klient Troede ikke, at klienten ville i behandling 8 7% Iværksat anden type behandling/tiltag 15 13% Behandling hos DMV vurderes ikke egnet 21 19% Klient har ikke erkendt kriminaliteten 5 4% Endnu ikke henvist 13 12% Øvrige begrundelser 13 12% Årsag ikke angivet 23 20% I alt % I en femtedel af sagerne (19 pct.). angiver tjenestestederne, at de ikke mener, behandlingen hos DMV er egnet til klienten. I fem sager (4 pct.) har klienten ikke erkendt kriminaliteten (og formodes derfor ikke motiveret til behandling). I 12 pct. af sagerne er klienten endnu ikke blevet henvist på indberetningstidspunktet. Ligeledes 12 pct. giver andre begrundelser (fx at klienten ikke talte dansk, ikke kunne få udgang, havde et kort fængselsophold eller havde fået lov til at afsone med elektronisk fodlænke). I 20 pct. af indberetningerne er årsagen til den manglende henvisning ikke oplyst. 4. Analyse af oplysninger fra Dialog Mod Vold 4.1. Forløb Oplysningerne i dette afsnit stammer fra DMV. En gang om måneden modtager Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen en oversigt over de personer, som har underskrevet kontrakt med DMV. Undersøgelsesperioden omfatter efteråret 2008 til og med juni Undersøgelsesperioden strækker sig således både før og efter den undersøgelse blandt tjenestestederne, der er beskrevet i afsnit 3. Figur 2 viser, hvor mange klienter fra Kriminalforsorgen, som har skrevet kontrakt med DMV og hvordan behandlingsforløbet har været i disse sager indtil udgangen af juni Undersøgelsen fra 2010 indeholder på baggrund af oplysninger fra DMV en opgørelse over, hvor mange personer der er henvist til DMV fra Kriminalforsorgen uanset, om de ender med at indgå en behandlingskontrakt eller ej. DMV registrerer imidlertid ikke længere, hvor mange klienter som er blevet henvist, men ikke indgår en kontrakt, hvorfor det ikke er muligt at oplyse om samtlige antal henviste i denne rapport. 7

8 Figur 2 Forløb blandt klienter, som har skrevet kontrakt med DMV Sager hvor der er indgået kontrakt: 123 Gennemført behandling: 17 Droppet ud af behandling: 25 Aktiv i behandling pt.: 76 heraf 2 pause På venteliste: 5 Som det fremgår af figuren, er der indgået en behandlingskontrakt mellem DMV og klienten i 123 tilfælde. Af disse 123 havde 17 klienter gennemført behandlingen ved udgangen af juni klienter var droppet ud af behandlingen og 76 klienter var stadig i gang med behandlingen, heraf var der dog pause i behandlingen for to klienters vedkommende. Endvidere var fem klienter på venteliste til at komme i behandling. Som det fremgår af tabel 3, giver DMV mange forskellige årsager til, at klienterne er droppet ud af behandling. Den begrundelse, som optræder oftest, er, at klienten er udeblevet fra behandling evt. i forbindelse med, at vedkommende er blevet løsladt. Tabel 3 Årsag til dropout Antal Procent Død 1 4% Stofmisbrug 2 8% For lang transporttid 1 4% Varetægtsfængslet 2 8% Manglende motivation, ønsker at stoppe 3 12% Udeblevet 8 32% Udeblevet efter løsladelse 4 16% Indlagt psykiatrisk hospital 1 4% Under uddannelse 1 4% I alkoholbehandling 1 4% Årsag ikke angivet 1 4% I alt % 8

9 4.2. Behandlingslængde Tabel 4 og 5 viser behandlingslængden for henholdsvis de klienter, som har gennemført behandlingsprogrammet hos DMV og dem, som er droppet ud af programmet. Tabel 4 Behandlingslængde for klienter, der har gennemført program Antal Procent Under ½ år 2 12% Mellem ½ og 1 år 5 29% Over 1 år 10 59% I alt % Som det fremgår af tabel 4, har flertallet af de klienter, som har gennemført programmet, været i behandling over 1 år. Det stemmer overens med, at DMV oplyser, at behandlingstiden for programmet sædvanligvis er 12 måneder. En enkelt sag skiller sig ud ved, at klienten har været i behandling i 715 dage, dvs. næsten to år. Af tabel 5 fremgår, hvor længe de klienter, som er droppet ud af behandlingen, før den var afsluttet, har været i behandling. Tre personer (12 pct.) er registreret med en behandlingstid på 0 dage, hvilket betyder at de er udeblevet fra første møde, efter de har underskrevet behandlingskontrakten. Som tabellen viser, er der mange klienter, der dropper ud af behandling inden ½ år eller mellem ½ og 1 år. I én sag ligger datoen for behandlingsstop før datoen for underskrivelse af kontrakten, ligesom der er én sag, hvor der mangler oplysning om dato for behandlingsstop. Tabel 5 Behandlingslængde for klienter, der er droppet ud af program Antal Procent Nul dage 3 12% Under ½ år 10 40% Mellem ½ og 1 år 8 32% Over 1 år 2 8% Uoplyst eller fejlregistrering 2 8% I alt % Blandt de 74 klienter, som pt. er aktive i behandling, har 33 personer været i behandling i mere end et år. Heraf har én person været i behandling i mere end to år. 5. Opslag i Klientsystemet Oplysningerne i denne del af rapporten stammer fra opslag i Kriminalforsorgens Klientsystem Dom Tabel 6 viser, hvilken dom klienterne har fået i det fuldbyrdelsesforløb, hvor de har underskrevet behandlingskontrakten med DMV. Det skal pointeres, at klienterne har modtaget dom for flere 9

10 former for kriminalitet og er derfor ikke nødvendigvis dømt for vold i nære relationer. Når de alligevel er blevet henvist til DMV af Kriminalforsorgen, er det tilsyneladende, fordi man har skønnet, at de har denne problematik og et behandlingsbehov. Som tabel 6 viser, har 100 personer, svarende til 81 pct. af klienterne, fået en ubetinget dom, heraf har fire personer fået en kombinationsdom og én person har fået en kombinationsdom med vilkår om samfundstjeneste. 12 personer, svarende til 10 pct., har fået en betinget dom med vilkår om tilsyn og ni personer en samfundstjenestedom. En person var varetægtsfængslet, da vedkommende underskrev behandlingskontrakten. 5 I den sidste sag var der ingen aktuel dom, da vedkommende underskrev behandlingskontrakten i august Det er meget forskelligt hvornår i fuldbyrdelsesforløbet af dommen, at de dømte er blevet henvist til DMV og har underskrevet behandlingskontrakten. Nogle er således blevet henvist i forbindelse med varetægtsfængslingen, andre under afsoning og andre igen mens de var under tilsyn af kriminalforsorgen i forbindelse med en betinget dom eller en prøveløsladelse. Som tidligere nævnt er nogle klienter også blevet henvist (og har skrevet kontrakt med DMV) flere gange, fx fordi de er blevet henvist af fængslet, mens de afsonede en ubetinget dom og så blevet henvist igen af KiF i forbindelse med tilsyn ved prøveløsladelse. Tabel 6 Afgørelsens art for indexdommen Antal Procent Ubetinget dom % Betinget dom med vilkår om tilsyn 12 10% Betinget dom med vilkår om tilsyn og samfundstjeneste 9 7% Varetægtsfængslet 1 1% Ingen aktuel indexdom 1 1% I alt % 5.2. Vilkår Tabel 7 viser, hvor stor en andel af de dømte, der har underskrevet en kontrakt, som har fået fastsat et vilkår. 6 Som tabellen viser, har 33 pct. fået fastsat et vilkår om behandling hos DMV i forbindelse med en prøveløsladelse. Det er således en forholdsvis stor andel af klienterne med kontrakt, som har et sådan vilkår. 12 pct. har fået fastsat vilkår om behandling hos DMV i forbindelse med en betinget dom med eller uden samfundstjeneste og én person (1 pct.) har fået fastsat vilkår om behandling hos DMV i forbindelse med afsoning i eget hjem (fodlænke). Der er ikke muligt at fastsætte vilkår for de 13 klienter, som er blevet løsladt efter endt straf. Disse har således deltaget frivilligt i DMVs behandling. Det samme gælder de 18 personer, som har deltaget i DMVs behandling under deres afsoning. 5 I august 2011 var der endnu ikke faldet dom i sagen. 6 Oplysningerne om domme med vilkår om behandling hos DMV er baseret på Klientsystemet, idet oplysningerne fra DMV er underrapporterede. 10

11 Tabel 7 Vilkår om behandling hos DMV Antal Procent Ved prøveløsladelse 41 33% Ved betinget dom med tilsyn 12 10% Ved betinget dom med tilsyn og samfundstjeneste 3 2% Ved fodlænke 1 1% Ingen vilkår 31 25% Løsladt efter endt straf 13 11% Afsoner stadig indexdom 18 15% Øvrige 7 4 3% I alt % Ud af de 41 klienter, som har vilkår i forbindelse med en prøveløsladelse, har seks gennemført programmet, mens tre er droppet ud. De resterende er enten stadig aktive i behandling, har pause i behandling eller er på venteliste til at komme i behandling. Af de 12 personer, som har vilkår i forbindelse med betinget dom, har to personer gennemført behandlingen, mens én person er droppet ud. Tre personer har vilkår om behandling hos DMV i forbindelse med en samfundstjenestedom. Af disse er én person stadig aktiv i behandling, én person er på venteliste, mens én er droppet ud. Den ene sag, hvor vedkommende har vilkår om behandling i forbindelse med en fodlænkeafsoning, er personen stadig aktiv i behandling. Undersøgelsen kan ikke belyse, om det har haft nogle konsekvenser for de fem klienter, som havde vilkår om behandling hos DMV, at de ikke har gennemført denne. Tabel 8 viser, hvilket tjenestested som har fastsat vilkåret i de 57 sager, hvor der er blevet fastsat vilkår om behandling hos DMV. Det er kun de 22 tjenestesteder, som har fastsat et sådant vilkår, som optræder på listen, og der er således 50 tjenestesteder, som ikke har klienter med et sådant vilkår. 8 Som det fremgår af tabellen, er det Statsfængslet ved Horserød, Statsfængslet i Sønder Omme og Statsfængslet Midtjylland, der har flest klienter, som har fået fastsat et vilkår om behandling hos DMV. 7 Heraf en person med ingen aktuel indexdom, en person som var varetægtsfængslet, da vedkommende indgik kontrakt og hvor der endnu ikke er faldet dom, og to personer som pt er tilsagt til afsoning. 8 I tabellen registreres, at KiF-afdelingerne har fastsat vilkår om behandling, selvom det er domstolen og ikke KiF, som træffer beslutning om fastsættelse af vilkår i forbindelse med betinget dom. Når det alligevel er KiF-afdelingen, der er registreret i tabellen, er det fordi, det formodes, at vilkåret bliver fastsat af domstolen efter indstilling fra KiF. 11

12 Tabel 8 Tjenestested som har fastsat vilkår Antal Procent Statsfængslet i Horserød Statsfængslet ved Sønder Omme 6 10 Statsfængslet Midtjylland 5 9 Statsfængslet i Jyderup 3 5 Statsfængslet Møgelkær 3 5 Statsfængslet på Søbysøgård 3 5 Statsfængslet på Kragskovhede 2 3 Statsfængslet Østjylland 1 2 Statsfængslet i Nyborg 1 2 Statsfængslet i Vridsløselille 1 2 Anstalten ved Herstedvester 1 2 Kontraktpensionen Fyn 2 3 Pensionen Lysholmgård 1 2 Arresthuset i Hobro 1 2 Arresthuset i Nykøbing Falster 1 2 KiF-afdelingen på Fyn 4 7 KiF-afdelingen i Østjylland 4 7 KiF-afdelingen på Vestegnen 3 5 KiF-afdelingen i Midtjylland 2 3 KiF-afdelingen i Nordjylland 1 2 KiF-afdelingen i Nordsjælland 1 2 KiF-afdelingen på Sydsjælland og Lolland-Falster 1 2 I alt % 5.3. Status i Kriminalforsorgen pt. Tabel 9 viser, hvilken status de 123 klienter havde i Klientsystemet ved opslag i juni-august Opslaget viser, at 46 personer, svarende til 37 pct., er inaktive i Klientsystemet. Det betyder, at fuldbyrdelsesforløbet er afsluttet for den dom, hvor de har skrevet behandlingskontrakt med DMV (indexdommen), og at der ikke er sket nye hændelser efterfølgende. 28 personer afsoner pt. en ubetinget dom, heraf afsoner 17 personer stadig indexdommen, én person afsoner en vilkårsovertrædelse af indexdommen, og én person er udeblevet fra at afsone indexdommen. Ni personer afsoner en ny dom. Af de 123 klienter, som har skrevet kontrakt med DMV, har 38 personer, svarende til 31 pct., pt. tilsyn af kriminalforsorgen, heraf har 28 personer tilsyn i forbindelse med en prøveløsladelse, mens ni personer har tilsyn i forbindelse med en betinget dom, og en person er i frivilligt tilsyn. Fem personer er varetægtsfængslet for ny kriminalitet, mens seks personer er anmeldt eller tilsagt til afsoning (august 2011). 12

13 Tabel 9 Status i klientsystemet i juni-august 2011 Antal Procent Inaktive, fuldbyrdelsesforløb afsluttet 46 37% Afsoner 28 23% Tilsyn 38 31% Varetægtsfængslet 5 4% Anmeldt eller tilsagt til afsoning 6 5% I alt % Analyser af datamaterialet viser, at ud af de 46 personer, der er registreret som inaktive i Kriminalforsorgens klientsystem, er 25 personer stadig aktive i behandling hos DMV (heraf er to personer registeret som at have pause i behandlingen). At de er aktive hos DMV men inaktive i klientsystemet betyder i de fleste tilfælde, at de er startet på behandling hos DMV, mens de var aktive klienter i Kriminalforsorgen i 2009, 2010 eller 2011, men at deres fuldbyrdelsesforløb er afsluttet undervejs (fx at de er udgået af tilsyn) Ny kriminalitet For de tre grupper, som hhv. har gennemført behandlingen hos DMV, er droppet ud af behandlingen og som stadig er aktive i behandlingen, er det undersøgt, om klienterne er recidiveret til voldskriminalitet (uanset art). 10 Recidiv betyder, at klienterne efter fuldbyrdelsesforløbet af indexdommen er blevet dømt for vold og har fået en ny ubetinget dom eller betinget dom med vilkår om tilsyn, dvs. at de optræder i Klientsystemet med et nyt fuldbyrdelsesforløb. Tabel 10 Ny kriminalitet Gennemført behandling Droppet ud af behandling Aktiv i behandling Ny dom for vold Ingen ny dom for vold Recidiv ej muligt I alt Tabel 10 viser, hvor mange af klienterne i de tre ovennævnte grupper, der er fået en ny dom for vold. Blandt de 17 personer, som har gennemført behandlingsprogrammet, har tre personer fået en 9 En sag skiller sig dog ud, idet det ser ud som om, at vedkommende ikke har været aktiv klient i Kriminalforsorgen siden december Det synes umiddelbart ikke at være en person, som er blevet henvist til behandling hos DMV af Kriminalforsorgen. Hvad angår de to personer, som er registreret med pause i behandlingen hos DMV, har den ene indgået behandlingskontrakt i marts 2009 og afsluttet sit fuldbyrdelsesforløb i september 2010, mens den anden har indgået behandlingskontrakt i marts 2010 og afsluttet sit fuldbyrdelsesforløb i marts Der er således ikke kun tale om recidiv til vold i nære relationer, idet Klientsystemets definition af vold omfatter alle former for vold og relationen mellem gerningsmand og offer ikke fremgår af registreringen. 13

14 ny dom for vold, mens det er én af de 25 personer, som er droppet ud af behandlingen, der har fået en ny dom. Endelig har syv ud af de 76 personer, som stadig er aktiv i behandling, fået en ny dom. Betegnelsen recidiv ej muligt betyder, at klienten ikke kan observeres mht. recidiv, fordi vedkommende ikke har afsluttet fuldbyrdelsesforløbet af indexdommen (enten fordi vedkommende afventer på at fuldbyrde indexdommen, stadig er i gang med at fuldbyrde indexdommen eller der ikke er en aktuel indexdom). Det er på baggrund af tabellen ikke muligt at drage konklusioner, om behandlingen har en recidivhæmmende effekt. Dels fordi der på nuværende tidspunkt er så få klienter, som har gennemført behandlingen, dels fordi der ikke findes nogen sammenlignelig kontrolgruppe, som de behandlede klienter kan sammenlignes med. Det skal endvidere pointeres, at observationstiden for recidiv er forskellig for klienterne. Det betyder, at de klienter, som har skrevet behandlingskontrakt med DMV i 2010, kan observeres i en længere periode, end dem som har skrevet kontrakt i Alle er observeret indtil juni-august Omtale af rapport fra servicestyrelsen I juli 2011 udgav Servicestyrelsen rapporten Behandling af mænd der udøver vold Evaluering af fire projekter. 11 Et af de projekter, som her evalueres er Dialog Mod Vold. De øvrige tre er Krisecenter Odense, Alternativ til vold i Roskilde og Manderådgivningen i Herning Kommune. Der er ikke tale om en effektevaluering med et højt evidensniveau, men en evaluering af de fire behandlingssteder, der inkluderer en faglig vurdering af behandlingen og udbyttet heraf set med de behandlede mænd, deres partner og behandlernes øjne. Evalueringen er baseret på 1) en spørgeskemaundersøgelse som omfatter de behandlede mænd, deres partner og behandlerne, og 2) en interviewundersøgelse med de behandlede mænd og repræsentanter fra behandlingsstederne. Rapporten indeholder endvidere et litteraturstudie, der gennemgår effektundersøgelser af behandlingsprogrammer til mænd, der udøver partnervold. Datamaterialet er indsamlet i Af de fire behandlingssteder er DMV det sted, som har den største kapacitet. I undersøgelsesperioden var der således 442 mænd i behandling hos DMV, mens der var 110 i behandling i de tre andre behandlingssteder tilsammen. Det er således også klienter fra DMV, som står for størstedelen af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen (264 ud af i alt 338 besvarelser, svarende til 78 procent). Besvarelserne fra DMV vejer dermed tungt i den kvantitative analyse. Servicestyrelsens undersøgelse kan ikke anvendes entydigt til at belyse udbyttet af 11 Stevenson, Gráinne, Kristian Stenager og Lise Barlach: Behandling af mænd der udøver vold. Evaluering af fire projekter. Servicestyrelsen

15 behandlingen for Kriminalforsorgens målgruppe, idet Kriminalforsorgens klienter kun er en delmængde af DMVs klientmasse. Af de 442 personer, som var i behandling hos DMV i , var de 101 personer henvist fra Kriminalforsorgen (baseret på antal underskrevne kontrakter i samme periode). Det svarer til 23 procent. Der er ingen oplysninger i Servicestyrelsens undersøgelse om, hvor klienterne er blevet henvist fra. Servicestyrelsens undersøgelse gør det således ikke muligt at udlede resultater særligt for Kriminalforsorgens klienter i behandling hos DMV. En stor del af Kriminalforsorgens klienter modtager behandling hos DMV som led i en vilkårsfastsættelse (46 pct.). Effektforskning viser, at personer som deltager frivilligt i et behandlingsprogram sædvanligvis er mere motiveret for behandlingen, end personer som bliver dømt til behandling. På den baggrund kan man formode, at DMVs øvrige klienter, som har henvendt sig af egen vilje, er mere motiverede for behandling og alene derfor må de formodes at få et større udbytte af behandlingen. Det kan således ikke udelukkes, at Servicestyrelsens undersøgelse vedrørende DMV giver et mere positivt udbytte af behandlingen, end hvis det var en undersøgelse, som var foretaget alene på Kriminalforsorgens klienter. Det er heller ikke muligt på baggrund af Servicestyrelsens rapport at sammenligne udbyttet af de fire behandlingsprogrammer. Grundet få besvarelser fra ATV, Krisecenter Odense og Manderådgivningen er det ikke muligt at opdele analysen på behandlingssteder, idet det i så fald ville være vanskeligt at opretholde de medvirkendes anonymitet. Servicestyrelsens evaluering må derfor betragtes som en samlet evaluering af behandlingstilbud til mænd, der udøver vold, snarere end en evaluering af fire forskellige behandlingssteder. Servicestyrelsens kvantitative undersøgelse viser, at de mænd, der har begået vold i nære relationer, som har deltaget i undersøgelsen, overordnet set er mindre voldelige overfor deres partner efter behandlingen end før behandlingen, og at stort set alle klienterne giver udtryk for, at behandlingen har hjulpet dem i forhold til deres voldsproblematik og parforhold i øvrigt. De partnere, som har deltaget i undersøgelsen, mener også, at behandlingen har hjulpet deres mænd, om end deres vurdering af udbyttet er lidt mindre, end mændene vurderer. Undersøgelsen viser endvidere, at behandlerne fra de fire behandlingssteder vurderer, at de behandlede mænd er blevet mindre voldelige, og at de er blevet bedre til at forvalte deres aggressioner. Ligeledes viser den kvalitative undersøgelse, at de interviewede mænd er tilfredse med behandlingen, og de vurderer, at de har fået et godt udbytte af den. Rapportens hovedkonklusion er: Behandlingen ved de fire behandlingssteder ser ud til at virke for de mænd, som deltager i den kvantitative såvel som den kvalitative undersøgelse. Det kan ikke ud fra det foreliggende materiale siges, om behandlingen virker på alle mænd, der går i behandling på de fire evaluerede behandlingssteder. Evalueringen viser heller ikke, om mænd i behandling oplever tilbagefald efter endt behandling, da der kun måles på korttidsvirkning (s. 180). 15

16 Endvidere konkluderer Servicestyrelsen, at Der ser overordnet betragtet ikke ud til at være forskel på klienternes udbytte af behandlingen behandlingsstederne imellem (s. 180). På baggrund af rapportens litteraturstudie peger Servicestyrelsen imidlertid på, at længerevarende behandlingsforløb på mindst seks måneders varighed indebærer en lavere recidivrisiko end kortere behandlingsprogrammer. Både ATV og DMV har behandlingsforløb, som sædvanligvis strækker sig over 12 måneder. Endeligt konkluderer Servicestyrelsen, at de fire evaluerede behandlingssteder alle yder fagligt velfunderet behandling til mænd, der udøver partnervold. 7. Opsummering og konklusion I november 2008 indgik Direktoratet for Kriminalforsorgen en samarbejdsaftale med Dialog Mod Vold om at henvise klienter, som havde begået vold i nære relationer, til behandling for denne problematik. Fra begyndelsen af denne forsøgsordning til udgangen af 2. kvartal 2011 har 123 af kriminalforsorgens klienter underskrevet en behandlingskontrakt med DMV. En midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med DMV fra 2010 viste, at der i forsøgsordningens første år (2009) var kommet langt færre klienter i behandling end forventet. I 2010 steg antallet af henvendelser til DMV imidlertid. Det skyldes formentligt, at der blev udsendt information til tjenestestederne om samarbejdet med Dialog Mod Vold, at der blev indsamlet datamateriale til brug for midtvejsevalueringen, og at der blev iværksat en indberetningsordning, hvor tjenestestederne blev bedt om at udfylde lister til Straffuldbyrdelseskontoret om klienter, som faldt inden for forsøgsordningens område. I de fire kvartaler, hvor indberetningsordningen foregik, underskrev 69 klienter en behandlingskontrakt med DMV (57 pct. af samtlige kontrakter). I 2010 påbegyndte repræsentanter fra DMV en besøgsrunde på tjenestestederne for at informere om behandlingstilbuddet. I slutningen af 2010 begyndte antallet af underskrevne kontrakter imidlertid at falde igen. Tidsmæssigt falder det sammen med, at indberetningsordningen stoppede. Direktoratet for Kriminalforsorgen vil hermed opfordre tjenestestederne til stadig at være opmærksomme på, om de har klienter, som har begået vold i nære relationer og henvise dem til behandling hos DMV. I den etårige periode, hvor indberetningsordningen foregik, modtog Straffuldbyrdelseskontoret oplysninger om 260 personer, som faldt indenfor forsøgsordningens område. Heraf havde tjenestestederne henvist 142 klienter (55 pct.) til DMV og af disse havde 83 klienter indvilget i at mødes med en behandler fra DMV. Tjenestestederne begrunder de manglende henvisninger med, at de ikke havde tilstrækkeligt kendskab til samarbejdet med DMV, at der var blevet iværksat anden type behandling eller at man ikke fandt behandlingen hos DMV egnet. Analyse af datamaterialet fra DMV viser, at en stor del af dem, som har skrevet kontrakt med DMV, stadig er i behandling. Af de 123 personer, som har underskrevet en behandlingskontrakt med DMV, var 76 personer (svarende til 62 pct.) stadig registreret som aktiv i behandling ved 16

17 udgangen af juni Det var blot 17 personer (14 pct.), som havde gennemført behandlingen. 25 personer (20 pct.) var droppet ud af behandling. Kombinationen af den store tilgang af klienter i 2010, det store antal personer, som stadig er i behandling og en længere behandlingstid end de forventede 12 måneder for en stor del af klienterne, har givet kapacitetsproblemet hos DMV således, at de nu opererer med en venteliste. Fem personer ventede på at komme i behandling ved udgangen af juni Opslag af sagerne i Kriminalforsorgens klientsystem viser, at ud af de 123 klienter, som har underskrevet en behandlingskontrakt med DMV, har 57, svarende til 46 pct., et vilkår om behandling. Det er primært et vilkår om behandling i forbindelse med en prøveløsladelse, som benyttes. Det er Statsfængslet i Horserød, som er det tjenestested, som oftest har benyttet sig af at fastsætte et vilkår om behandling hos DMV, når klienter skulle prøveløslades. Ved opslag i Kriminalforsorgens Klientsystem er det ligeledes undersøgt, om klienterne er recidiveret, dvs. har fået en ny dom for vold. 11 af de 123 klienter, som har underskrevet en behandlingskontrakt med DMV, har fået en ny voldsdom. Heraf har tre personer gennemført behandlingsprogrammet, én person er droppet ud af behandlingen og syv personer er stadig i behandling hos DMV. Det er ikke muligt på baggrund af disse tal at konkludere, om behandlingen har en recidivhæmmende effekt, eftersom der ikke findes nogen sammenlignelig kontrolgruppe. Det er heller ikke muligt på baggrund af Servicestyrelsens evaluering af DMV (og tre andre behandlingsprogrammer til voldelige mænd) at konkludere, om der er en egentlig effekt af behandlingen. Servicestyrelsens undersøgelse indeholder heller ikke en sammenlignelig kontrolgruppe. Alligevel giver Servicestyrelsens undersøgelse en indikation af, om de medvirkende klienter får et udbytte af behandlingen. Undersøgelsen viser, at de behandlende mænd vurderer, at behandlingen har hjulpet dem. Dette gælder alle fire behandlingstilbud og det er ikke muligt at sammenligne udbyttet af behandlingen de fire behandlingssteder imellem. Pr. 1. juli 2011 har 17 af Kriminalforsorgens klienter gennemført behandlingsprogrammet hos DMV. 17

18 Bilag 1 Indberetningsskema Tjenestested: Omfatter perioden: Potentielle klienter til forsøgsordningen, dvs. klienter som er dømt for vold i nære relationer Navn Cpr Henvist Begrundelse for manglende 1) Henvist og har takket ja til besøg af DMV 2) Henvist men har takket nej til at få besøg af DMV 3) Person er ikke blevet henvist henvisning, dvs. henvist=3 1) Kendte ikke til samarbejde med DMV 2) Vidste ikke hvordan henvisning til DMV foregik 3) Havde ikke nok kendskab til DMV behandling til, at jeg vurderede, det var forsvarligt at henvise klient 4) Troede ikke, at klienten ville i behandling Andet: skriv forklaring 18

19 Bilag 2 Antal indberetninger modtaget fra Kriminalforsorgens tjenestesteder 4. kvt kvt kvt kvt Arresthus Assens Arresthus Esbjerg 0 Arresthus Frederikshavn Arresthus Frederikssund Arresthus Haderslev 0 Arresthus Helsingør Arresthus Herning Arresthus Hillerød Arresthus Hjørring Arresthus Hobro Arresthus Holbæk Arresthus Holstebro Arresthus Kalundborg Arresthus Kolding KiF Kolding KiF Kolding KiF Kolding KiF Kolding Arresthus Køge Arresthus Maribo Arresthus Nakskov 0 Arresthus Nykøbing F Arresthus Nykøbing M Arresthus Næstved 0 0 Arresthus Odense KiF Odense KiF Odense KiF Odense KiF Odense Arresthus Randers Arresthus Ringkøbing Arresthus Ringsted Arresthus Roskilde Arresthus Rønne Arresthus Silkeborg Arresthus Slagelse KiF Sydsj./LF KiF Sydsj./LF KiF Sydsj./LF KiF Sydsj./LF Arresthus Svendborg Arresthus Sønderborg Arresthus Tønder Arresthus Vejle 0 0 Arresthus Viborg Arresthus Åbenrå Arresthus Aalborg Arresthus Århus Københavns Fængsler

20 Pension Brøndbyhus Pension Engelsborg Pension Kastanienborg Pension Lyng Pension Lysholmgård 0 0 Pension Fanø Pension Skejby Kontraktpensionen Fyn 2 0 Statsfænglset Jyderup Statsfænglset Nyborg Statsfænglset Ringe Statsfænglset Vridsløselille Statsfænglset Midtjylland/Nr. Snede Statsfænglset Møgelkær Statsfænglset Kragskovhede Statsfænglset Søbysøgaard Statsfænglset Renbæk Statsfænglset Horserød Statsfænglset Sdr. Omme Statsfænglset Østjylland 4 1 Anstalten ved Herstedvester 25 KiF samftj. KiF Kbh KiF Midt- og Vestsjælland 0 0 KiF Midtjylland KiF Nordjylland KiF Nordsjælland KiF Østjylland KiF Syd- og Sønderjylland KiF Sydøstjylland KiF Vestjylland KiF Bornholm KiF Fyn KiF Sydsjælland og Lolland F KiF Vestegnen I alt

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Samlet (u. indhold) Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført Institution Output Indhold Status Afsl. G 05-09-2012 FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført G 05-09-2012 Institution Output Indhold Status Afsl. FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod vold

Midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod vold Midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod vold Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen Februar 2010 Forord Tak

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført G 05-09-2012 G 16-01-2014 G 11-03-2014 Institution AT j.nr. Output Indhold

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1258 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. oktober 2014 Kontor: Økonomistyringskontoret

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål har vi fælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere