Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde."

Transkript

1 REFERAT 05. december 2011 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 17. november 2011 kl. 18:00 i Hyldespjældet Deltagere: Byggeudvalget, VA afd. 10 Hyldespjældet: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZ), Ole Christiansen (OC), Jan Dahl (JD), Poul Markussen (PM) Rådgivere: Merete Hjorth Rasmussen (MHR), rådgiver Cowi Michael Per Vesterløkke (MPV), rådgiver Cowi Administrationen, BO- VEST: Merete Østergaard Krapper (MEK) Projektleder Michael Jensen (MJ) Afdelingsleder Afbud: Ingen DAGSORDEN Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Punkt 2: Drøftelse af Trin 3- andet oplæg til renoveringsforslag, tilrettet efter aftale af Cowi Punkt 3: Helhedsplanens Tidsplan Punkt 4: Cowi gennemgang af udkast til rådgiveroplæg vedrørende håndtering af utætte tage Punkt 5: Næste møde Punkt 6: Eventuelt

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Det blev aftalt, at radon ville blive drøftet under punkt 6 Eventuelt. 2. Drøftelse af Trin 3- andet oplæg til renoveringsforslag, tilrettet efter aftale af Cowi Renoveringsforslag Trin 3 andet oplæg datereret november 2011 blev udleveret, gennemgået og kommenteret. Cowi indarbejder de kommentarer som blev givet, følgende skal særligt fremhæves: Tage og tagterrasser. Afdelingens saldo for udgifter til løbende tagreparationer viser meget tydeligt den eksplosive udvikling i afdelingens udgiftsniveau til disse hjælpeforanstaltninger. Denne saldo udskrives af MJ og indarbejdes af Cowi i rapporten som driftsoplysning, samtidig beskrives den plan for afhjælpning som er under udarbejdelse i samarbejde med Cowi. Betonfacader. MJ følger op vedrørende fremskaffelse af dokumentation i forbindelse med revne i den lodrette hjørneelementsamling, som efter sigende har været konstateret i bebyggelsen. I henvendelsen til Landsbyggefonden skal der redegøres for, at boligerne ville være i meget dårligere stand, hvis ikke beboerne havde så god en adfærd i forhold til reduktion af fugt i boligerne. Dette er et resultat, af afdelingens store og løbende indsats mht. at informere beboerne om korrekt adfærd i forhold til bevarelse af et godt indeklima i boligerne. Ved valg af renoveringsforslag som ikke omfatter en udvendig isolering af alle facader, kan der være risiko for en eksplosiv vækst for fugt og skimmel i boligerne, hvis beboeradfærden ændrer sig, eller hvis nye beboere ikke formår at tilpasse sig de relativt restriktive adfærdsmæssige krav. Dokumenter fra retssag i forbindelse med fugt og skimmelforekomst i boliger i Hyldespjældet, skal vedlægges ansøgningen til Landsbyggefonden sammen med udtalelse fra embedslægen og fotodokumentation. Generelt redigeres udsagn i teksten vedrørende beboerinddragelsen fra ønsker til i stedet at relatere til behov og nødvendighed i relation til isoleringstekniske problematikker og risiko for fugt og skimmel. Vedrørende radonsikring, så bør åbning i gulv ved kanalføring i ventilationsskab lukkes til i forbindelse med etablering af ventilation. Cowi oplyste, at varmegenindvinding kun kræves i det gældende bygningsreglement, hvis det er økonomisk fordelagtigt.

3 Vinduer og døre. Udsagn i teksten vedrørende beboerinddragelsen redigeres fra beboernes ønsker om at få nye vinduer/yderdøre, til i stedet beboerne klager over massive problemer med træk og kulde fra de eksisterende utidssvarende vinduer og yderdøre Det kan konstateres, at Høker2 ikke er anvendelig som reference vedrørende ventilations løsning, da varmluft opvarmning ikke er en optimal løsning, - det er derimod lavenergi varmtvandsopvarmning. Betontrapper. Der er et generelt problem i bebyggelsen mht. udformningen af de eksisterende meget stejle trapper, dette bør løses i helhedsplanens næste fase. Terrænkonstruktion og dæk over port. Cowi foreslår, at der på steder med begrænset plads til isolering, - så som på underside dæk over portåbninger og i gulvkonstruktionen, bør afprøves et komprimeret Rockwool forsøgs produkt, der efter sigende har en optimeret isoleringsevne på mellem %, sammenlignet med et tilsvarende traditionelt produkt. Bestyrelsen kommenterede, at ændringer i gulvkonstruktionen vil medføre behov for genhusning af beboerne i byggeperioden. Det er ikke muligt at sokkelisolere uden at facadeisolere, og den kuldebro som forefindes i sokkel, og som løber ind på betonfacadens indvendige side, er vanskelig at løse uden at facadeisolere. Materielgård. Hyldespjældets mandskabsfaciliteter er i dag spredt ud i bebyggelsen og kunne med fordel samles ved en ombygning af Materielgården, og hermed ville også nutidens krav til arbejdsmiljø b.la. med separate m/k toiletter blive opfyldt. MJ vil komme med yderligere input vedrørende udbygning af dette punkt. Cafeen blev drøftet, denne er af en bedre bygningsmæssig standard end Materielgården, men der bør ind tænkes forbedringer af cafeen i renoveringsforslaget. Disse forbedringer bør omfatte øget energieffektivitet, øget tilgængelighed og forbedrede miljø forhold, herunder arbejdsmiljø (f.eks. etablering af personaletoiletter). Generelt er bygningen snæver og utidssvarende og danner ikke den nødvendige funktionelle og fleksible ramme for beboeres sociale samvær. Dette understøttes beboerinddragelsen, hvor flere beboerne ytrede ønske om yderligere sociale arrangementer i cafeen. Vedrørende miljøforbedringer, bør en renovering af Storetorv ligeledes beskrives i renoveringsforslaget, også dette understøttes af input fra beboerinddragelsen.

4 Dette er det sidste byggeudvalgsmøde med Cowis deltagelse, løsningsbeskrivelserne vil meget snart være låst og herefter igangsætter Cowi økonomiberegning. I slutningen af januar 2012 afholdes næste byggeudvalgsmøde, her vil Cowis endelige renoveringsforslag inkl. økonomiberegning og skriftlig oplæg til LBF udarbejdet af BO- VEST blive drøftet. Ole mailer luft foto af bebyggelsen til Cowi. Merete fra Cowi sender bebyggelsesplan i farver til Michael Jensen 3. Helhedsplanens Tidsplan Dette punkt blev efter aftale sprunget over, og tidsplanen sendes elektronisk til Ole Christiansen. 4. Cowi gennemgang af udkast til rådgiveroplæg vedrørende håndtering af utætte tage Cowis oplæg blev gennemgået, og byggeudvalget ønsker at der fremover ikke skal lægges vægt på analyser og undersøgelser, men at beredskab og den konkrete afhjælpning prioriteres. Konsekvenser af de registrerede skimmel og fugt forekomster i bebyggelsen bør drøftes med embedslægen, da det skal sikres, at denne problematik håndteres forsvarligt, og at eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser for beboerne minimeres mest muligt. Den logbog over utætte tage som driften har udarbejdet, er ikke oprettet med henblik på at kunne analysere årsager til utætheder, men kan sandsynligvis anvendes til at udlede hvorvidt bestemte boligtyper er særligt ramt. Det blev aftalt, at Cowi gennemser logbogen med fokus på løsninger og udarbejder udkast til checkliste for fremadrettet afhjælpning. MEK indkalder MPV og MJ til møde til afholdelse i slut uge 46, for fastlæggelse af Cowis rådgivnings opgave i relation til at bistå afdelingen med at håndtere utætte tage. I henvendelsen til Landsbyggefonden skal også Hyldespjældets presserende problem med utætte tage beskrives, de gener det medfører for beboerne og de store økonomiske konsekvenser de mange tagreparationer har haft for afdelingen særligt eskalerende i de seneste år. Selve helhedsplans renoveringen forventes tidligst at blive påbegyndt i og byggeudvalget imødeser at årene fremefter vil betyde stadigt større udgifter til løbende tagreparationer. Byggeudvalget ser gerne, at Landsbyggefonden anmodes om at tage stilling til dette, før helhedsplanens gennemførelse. 5. Næste møde Næste byggeudvalgsmøde afholdes mandag den 30. januar 2012 klokken 18.00,og der vil ikke være spisning i cafeen først. Materiale til Landsbyggefonden tilsendes byggeudvalget senest den 23. januar.

5 6. Eventuelt Radon Cowi oplyste, at der efter sundhedsstyrelsens anbefaling bør måles for radon i fyringssæsonen i rum anvendt til beboelse. Det blev aftalt, at der i Hyldespjældet vil blive målt for radon i mindst 5 boliger, heraf bebos 3 boliger af byggeudvalget (som alle er 2 plans boliger af forskellig type) samt yderligere 2 boliger i et plan. Det vil typisk skulle måles i stue og sove/børneværelser. MJ står for indkøb, udsætning og indsamling af radonkapsler. Der vil i pakken med radonkapsler være en nøje brugsanvisning vedr. håndtering, målings metode, afsendelse mm., og der vil efterfølgende automatisk blive tilsendt en rapport. Cowi afsætter kryds på grundplans tegning med angivelse af de steder hvor kapslerne skal lægges i boligerne. Jan Dahl blev formand for radonudvalget. Materiale til Landsbyggefonden. MK oplyste, at det supplerende materiale (Tekniske forundersøgelser Trin 1+2 og Afrapportering beboerprocessen), som aftalt, er blevet tilsendt Landsbyggefonden. Følgebrev vedhæftes byggemødereferatet. Merete Ø. Krapper/MEK

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009 2 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. Boligforeningen Brønshøj den 14. nuar 2014 AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj 2. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med mindst 14 dages

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp

Sundhedseftersyn. som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp Sundhedseftersyn som metode til blandt andet forebyggelse af skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvorfor udføre sundhedseftersyn? 3 Beboerne skal informeres 3 Procedurer i forbindelse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere