VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Tegn på skimmelsvamp Lovgrundlag Lejeloven Byggeloven Udlejerens undersøgelsespligt Afhjælpning af skimmelsvampeangrebet Hvis lejeren er uenig i udlejerens vurdering Indbringelse for huslejenævnet, hvor kun lejeloven gælder for lejeforholdet Indbringelse for huslejenævnet, hvor boligreguleringsloven gælder for lejeforholdet Boligrettens afgørelse ved mangler Indbringelse for kommunalbestyrelsen efter byggeloven Yderligere information Om lovgivningsmæssige aspekter af skimmelsvamp Om de bygningsmæssige aspekter af fugt og skimmelsvamp Om de sundhedsmæssige aspekter af skimmelsvamp... 10

3 Indledning Denne vejledning er udarbejdet til brug for udlejere af private udlejningsejendomme, der får henvendelse fra lejere om forekomst af fugt og skimmelsvamp i boligen, eller hvor udlejeren på anden vis bliver opmærksom på fugt og skimmelsvampeproblemer i ejendommen. Vejledningen er udarbejdet af Velfærdsministeriet Formålet med vejledningen er at sikre, at udlejere ved, hvordan de skal forholde sig, hvis der er mistanke om fugt og skimmelsvampeangreb i boligen eller ejendommen. Vejledningen redegør således for udlejerens pligter efter lejeloven og boligreguleringsloven til at få undersøgt og afhjulpet eventuelle fugt og skimmelsvampeproblemer samt for de muligheder, der er for at indbringe uenighed mellem lejer og udlejer for huslejenævnet. Ejerne betegnes i vejledningen som udlejere.

4 1. Tegn på skimmelsvamp Et skimmelsvampeangreb kan ikke alene være forbundet med sundhedsfare for beboerne, men det kan også være forbundet med store udgifter til udbedring og vedligeholdelse for udlejeren. Det er derfor i alles interesse, at henvendelser fra beboerne behandles seriøst og hurtigt, og at beboerne informeres under hele forløbet. I nogle tilfælde kan lejerens henvendelse dække over en unødig bekymring, mens der i andre tilfælde kan være behov for rådgivning om opvarmning og udluftning i boligen. Der kan være behov for, at udlejeren foretager nærmere undersøgelser på grundlag af henvendelsen, mens det i andre tilfælde vil være tydeligt, at der er tale om problemer med fugt og skimmelsvamp, der skal afhjælpes.

5 2. Lovgrundlag Det er som udgangspunkt udlejerens ansvar, at en ejendom ikke er sundhedsfarlig for personer, der opholder sig i den Lejeloven Lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar Almindeligvis vil det være aftalt mellem lejer og udlejer, at udlejeren som angivet i lejelovens 9 skal stille det lejede til rådighed for lejeren i god og forsvarlig stand fra lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. Endvidere vil det normalt være aftalt mellem lejer og udlejer, at det som angivet i lejelovens 19 er udlejeren, der har pligten til at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige (udvendig vedligeholdelse) Byggeloven Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni Efter byggelovens 14 er det ejerens ansvar, at bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Efter byggelovens 17 påhviler det den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter. Efter byggelovens 16 A, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen søge et ulovligt forhold lovliggjort, hvis den bliver opmærksom herpå, medmindre det er af ganske underordnet betydning. Angreb af fugt og skimmelsvampevækst i en bolig, der skyldes manglende iagttagelse af byggelovgivningen eller manglende vedligeholdelse, kan være et ulovligt forhold i medfør af byggeloven.

6 3. Udlejerens undersøgelsespligt Hvis en lejer henvender sig til udlejeren om, at der i det lejede er områder med mulig skimmelsvampevækst, har udlejeren som hovedregel pligt til at undersøge problemet nærmere. Udlejeren skal i så fald undersøge, om der er tale om problemer med fugt og skimmelsvampe eller et andet sundhedsfarligt forhold, omfanget af problemet samt årsagen til problemet. Der er ikke i lovgivningen fastsat krav til, hvordan undersøgelsen skal gennemføres. Hvis udlejeren ikke selv er i stand til at foretage undersøgelsen eller vurdere problemets omfang og årsag, er udlejeren imidlertid forpligtet til at sørge for, at problemet undersøges på anden vis, f.eks. ved at inddrage teknisk sagkyndig bistand. Ved vurderingen af problemets sundhedsfarlighed kan der henvises til SBi anvisning 204 om undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, som kan bestilles på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside samt til Sundhedsstyrelsens orientering Embedslægeinstitutionernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe, der kan ses på styrelsens hjemmeside

7 4. Afhjælpning af skimmelsvampeangrebet Når undersøgelsen er afsluttet, og eventuelle rapporter fra en teknisk rådgiver foreligger, bør resultaterne gennemgås med beboeren. Hvis undersøgelsen viser, at der eksisterer fugtproblemer og en unormalt forekommende vækst af skimmelsvampe i boligen, skal skimmelsvampe fjernes, fugtkilderne standses og nødvendig udtørring iværksættes. Er der tale om angreb af fugt og skimmelsvamp, som alene skyldes forkert brug af det lejede, f.eks. for høj luftfugtighed som følge af indendørs tøjtørring og manglende udluftning eller ikke tilstrækkelig opvarmning, har lejeren selv pligten til at fjerne skimmelsvampen samt ændre adfærd, således at årsagen til problemet ophører. Er der derimod tale om, at angrebet af skimmelsvamp skyldes manglende vedligeholdelse af bygningen, forhold, som er i strid med byggelovgivningen, eller at angrebet udgør en mangel ved det lejede, er det udlejeren, der har pligten til at fjerne selve skimmelsvampen samt sørge for at årsagen til, at der opstår skimmelsvamp, ligeledes fjernes. Udlejeren har dog ikke pligt til at gennemføre forbedringer af ejendommen eller det lejede med henblik på at hindre, at skimmelsvampeangreb opstår på ny.

8 5. Hvis lejeren er uenig i udlejerens vurdering Hvis lejeren ikke er enig i udlejerens vurdering af, om der overhovedet er tale om et skimmelsvampeproblem, omfanget af problemet, årsagen til problemet samt ansvaret for at løse det, har lejeren de muligheder, der er angivet nedenfor. Bagest i vejledningen findes et skema over lejerens muligheder efter lovgivningen, hvis der er skimmelsvamp i boligen Indbringelse for huslejenævnet, hvor kun lejeloven gælder for lejeforholdet Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse af ejendommen eller det lejede, kan lejeren indbringe spørgsmålet for huslejenævnet efter lejelovens 106, nr. 3. Huslejenævnet kan pålægge udlejeren at gennemføre bestemte vedligeholdelsesarbejder, f.eks. afhjælpning af et skimmelsvampeangreb og årsagen hertil, hvis forholdet er begrundet i manglende vedligeholdelse af ejendommen. Huslejenævnet kan ikke pålægge udlejeren at gennemføre forbedringer. Hvis udlejeren ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, kan lejeren indbringe sagen for boligretten. Boligrettens dom kan danne grundlag for, at vedligeholdelsesarbejderne kan gennemtvinges Indbringelse for huslejenævnet, hvor boligreguleringsloven gælder for lejeforholdet Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse af ejendommen eller det lejede, kan lejeren indbringe spørgsmålet for huslejenævnet efter boligreguleringslovens 22, stk. 1. Huslejenævnet kan efter boligreguleringslovens 22, stk. 3, pålægge udlejeren at gennemføre bestemte vedligeholdelsesarbejder, herunder afhjælpning af et skimmelsvampeangreb og årsagen hertil, inden for en fastsat frist. Huslejenævnet har endvidere mulighed for at bestemme, at lejen skal nedsættes, indtil vedligeholdelsesarbejderne er gennemført, eller indtil Grundejernes Investeringsfond har truffet endelig beslutning om at gennemføre arbejderne på udlejerens vegne, eller huslejenævnet har truffet beslutning om tvangsadministration af ejendommen. Hvis udlejeren ikke har udført de vedligeholdelsesarbejder, huslejenævnet har pålagt udlejeren inden udløbet af den fastsatte frist, kan lejeren anmode Grundejernes Investeringsfond om at gennemføre arbejderne for udlejerens regning, jf. boligreguleringslovens 60, stk. 1. Hvis udlejeren ikke efterlever huslejenævnets endelige afgørelse og dette er sket to eller flere gange før kan udlejeren frakendes retten til at administrere sine ejendomme, jf. lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4. Endelig kan udlejeren frakendes administrationsretten, hvis Grundejernes Investeringsfond 3 eller flere gange inden for 10 år har påbegyndt arbejder efter boligreguleringslovens Boligrettens afgørelse ved mangler Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som udlejeren har ansvaret for at afhjælpe, men hvor udlejeren ikke fjerner skimmelsvampen eller årsagen hertil, har lejeren forskellige muligheder efter

9 lejelovens kapitel III om mangler ved det lejede. Lejeren kan indbringe sagen for boligretten med krav om afhjælpning af manglen for udlejers regning forholdsmæssigt afslag i lejen, erstatning eller ret til at hæve lejeaftalen Indbringelse for kommunalbestyrelsen efter byggeloven Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse eller forhold, som er i strid med byggelovgivningen, kan lejeren rette henvendelse til kommunen med anmodning om, at kommunalbestyrelsen i kraft af sin tilsynsforpligtelse efter byggeloven griber ind i sagen. Kommunalbestyrelsen skal efter byggelovens 16 A påse, at byggeloven og bygningsreglementerne overholdes. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold eller har en begrundet formodning herom. Fugt og skimmelsvampevækst, der skyldes manglende iagttagelse af byggelovgivningen eller manglende vedligeholdelse, kan være et ulovligt forhold efter byggelovgivningen. Der kan f.eks. være tale om manglende iagttagelse af isoleringskrav, manglende iagttagelse af ventilationskrav, manglende fuger omkring døre og vinduer, ødelagte tagrender, utæt tag eller brud på vand eller afløbsinstallationen. Foreligger der et ulovligt forhold efter byggeloven, har kommunalbestyrelsen pligt til at reagere, jf. lovens 14. Kommunalbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, anmode udlejeren om at undersøge forholdet nærmere, f.eks. gennem en byggeteknisk og svampeteknisk undersøgelse. Kommunalbestyrelsen kan efter byggelovens 17 give udlejeren et påbud om at berigtige det ulovlige forhold, dvs. fjerne skimmelsvampen samt årsagen hertil inden for en fastsat frist.

10 6. Yderligere information Yderligere relevant information om fugt og skimmelsvamp kan findes her: 6.1. Om lovgivningsmæssige aspekter af skimmelsvamp Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum, Velfærdsministeriet i samarbejde med Erhvervs og Byggestyrelsen med bidrag fra Sundhedsstyrelsen 2008, Findes på Lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene, hvoraf de nærmere regler om rettigheder og pligter samt indbringelse af uenigheder for huslejenævn fremgår Om de bygningsmæssige aspekter af fugt og skimmelsvamp By og Byg Anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, Statens Byggeforskningsinstitut, Findes på By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst, Statens Byggeforskningsinstitut, Findes på Pjece, Er din bolig muggen?, 2001, findes på Vejledning, Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen, 2001, findes på Pjece Skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? er udarbejdet af Landsbyggefonden og Statens Byggeforskningsinstitut til brug for alment boligbyggeri og findes på Om de sundhedsmæssige aspekter af skimmelsvamp Pjece, Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, Sundhedsstyrelsen 2006, findes på

11

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Københavns Kommune opsiger individuelle renovationsaftaler

Københavns Kommune opsiger individuelle renovationsaftaler huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 6 september 2008 6 Nyt fra myndighederne Københavns Kommune opsiger individuelle renovationsaftaler FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere