Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød"

Transkript

1 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden Telefon: Region Hovedstaden Nyt hospital Nordsjælland Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød

2 PROGRAM 2 1. Baggrund Hospitaler i Planlægnings-område Nord Region Hovedstadens ansøgning 2010 til Regeringens Ekspertpanel Supplerende analyse af placerings-mulighederne Opfølgning på Regionsrådets beslutning Miljøvurdering Retningslinjer for placeringen Afgrænsning af programområdet Retningslinjer for byggeriets placering og udformning inden for programområdet Retningslinjer for friarealer inden for programområdet Den videre proces... 8 Bilag Miljørapport

3 PROGRAM 3 1. Baggrund Dette program indeholder retningslinjer for placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Miljøvurdering af programmet fremgår af vedlagte miljørapport. 1.1 Hospitaler i Planlægningsområde Nord Region Hovedstaden har siden 2007 arbejdet på at styrke hospitalsbetjeningen af borgerne i Planlægningsområde Nord. Oprindeligt sigtede regionsrådet mod, at det skulle ske via nybyggeri og renovering af Hillerød Hospital. Regeringens ekspertpanel fandt det imidlertid mere hensigtsmæssigt med et helt nyt hospital ved Hillerød. Regeringen tilkendegav i oktober 2009, at et nyt barmarkshospital ved Hillerød indgår i fremtidens sygehusstruktur. 1.2 Region Hovedstadens ansøgning 2010 til Regeringens Ekspertpanel Som led i udarbejdelse af en ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer om godkendelse af et projekt til et barmarkshospital iværksatte Region Hovedstaden herefter i slutningen af 2009 en analyse af placeringsmulighederne ved Hillerød. Analysen omfattede: Arealbehov og egnethed til bebyggelse Planlægningsforhold Miljøforhold Transportforhold Forsyningsforhold Region Hovedstaden søgte i maj 2010 om Regeringens Ekspertpanels godkendelse af et nyt hospital ved Hillerød. Ansøgningen indeholdt ikke en endelig placering, idet Regionsrådet udskød placeringsbeslutningen, indtil en nærmere analyse var gennemført. Regeringens Ekspertpanel meddelte i november 2010 foreløbig godkendelse af ansøgningen med et reduceret bebygget areal og en reduceret anlægsinvestering. 1.3 Supplerende analyse af placeringsmulighederne I forlængelse af beslutningen om en nærmere placeringsanalyse foretog en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, By- og Landskabsstyrelsen (Miljøministeriet) og Trafikstyrelsen (Transportministeriet) en gennemgang af placeringsmulighederne ved Hillerød. Analysen omfattede: Region Hovedstadens ønsker til placeringen areal, byggefeltets egnethed, økonomi Forhold til Fingerplan 2007 Transportforhold

4 PROGRAM 4 Landskab Miljøforhold Gruppen identificerede 10 placeringsmuligheder, hvoraf fire efter gruppens umiddelbare vurdering ikke var relevante for de videre overvejelser. Blandt de resterende seks placeringer var der ingen, der opfyldte alle krav og ønsker, men tre fremstod dog som mere fordelagtige. Gruppens arbejde dannede basis for regionsrådets beslutning af 1. februar 2011 om at Regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nordsjællands Hospital ved Overdrevsvejen på området Vest 1, idet det forudsættes, at alle hensyn - herunder de infrastrukturelle - tilgodeses. 1.4 Opfølgning på Regionsrådets beslutning Umiddelbart efter Regionsrådets beslutning iværksattes en miljøvurdering som beskrevet nedenfor af området ved Overdrevsvej. Samtidigt blev der rettet henvendelse til de statslige myndigheder om at fremme en beslutning om placering af en S-station ved Overdrevsvejen og om at etablere det fornødne statslige plangrundlag for placering af hospitalet. 2. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Med ændringen af loven i 2009 blev ikke-lovbestemte planer og programmer omfattet af loven. Region Hovedstadens plan om at etablere et nyt hospital ved Overdrevsvej syd for Hillerød er ikke lovbestemt, men kan dog være omfattet af lovens 3, stk. 1, pkt. 1, 2 og 3. Region Hovedstaden har efter drøftelse med Naturstyrelsen vurderet, at programmet for placering af hospitalet skal underkastes en miljøvurdering. På dette tidlige planlægningsstadie tages således højde for miljømæssige forhold i området. Med udgangspunkt i en indledende gennemgang af mulige miljøpåvirkninger (scoping) og en myndighedshøring over denne gennemgang er der foretaget en udvidelse af miljøkortlægningsområdet, således at arealerne helt over til S-banen er medtaget. Der er ligeledes sket en udvidelse af datagrundlaget ved iværksættelse af feltstudier af biologisk mangfoldighed i området og en geoteknisk kortlægning i marken. Baggrunden for udvidelserne er et ønske om at søge hospitalet placeret tæt ved en kommende station ved Overdrevsvejen.

5 PROGRAM 5 Figur 1 Kortlægningsområde. Inden for det afgrænsede kortlægningsområde i Figur 1 er foretaget en gennemgang af de eksisterende miljømæssige og planmæssige forhold. Inden for kortlægningsområdet er programområdet derefter afgrænset ved en afvejning af ønsket om, at hospitalet placeres tæt ved en kommende station jfr. også kravene i Fingerplan 2007 om stationsnærhed, geotekniske forhold og tilhørende økonomiske konsekvenser samt miljømæssige forhold Inden for det således fastlagte programområde jfr. Figur 2 er følgende miljøtemaer blevet miljøvurderet: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Miljøtemaerne er fastlagt via en forudgående scoping og høring. Miljøvurdering fremgår af vedlagte bilag.

6 PROGRAM 6 3. Retningslinjer for placeringen Det samlede planlægningsarbejde har resulteret i fastlæggelse af nedenstående retningslinjer for afgrænsning af programområdet og placering af hospitalet med dets tilhørende faciliteter inden for programområdet: 1.1 Det ny hospital skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør, og servicere en befolkning på indbyggere. 1.2 Der skal indbygges en arealreservation, således at en eventuel fremtidig sammenlægning af al somatik og psykiatri i Planlægningsområde Nord kan rummes på arealet. Desuden skal fremtidige udviklingsmuligheder være åbne. Areal reservationen skal ligge i nærheden af 50 ha (inkl. fremtidig udvidelsesområde), mens det erhvervede areal sandsynligvis vil antage en størrelse på omkring 30 ha, der får bebyggelsesprocent på ca. 50, fuldt udbygget. 1.3 Hospitalet vil få en størrelse på omkring m 2, og der vil blive tilknyttet op til parkeringspladser samt en helikopterlandingsplads. 1.4 Hospitalet søges placeret ved Overdrevsvejen på området Vest 1. Ud fra den analyse, der er gennemført i forbindelse med miljøvurderingen, fastlægges følgende yderligere supplerende retningslinjer for placering og udformning af Nyt Hospital Nordsjælland: 3.1 Afgrænsning af programområdet Programområdet, som hospitalsområdet benævnes her, afgrænses som angivet på Figur 2.

7 PROGRAM 7 Figur 2 Programområde og fremtidigt udvidelsesområde. 3.2 Retningslinjer for byggeriets placering og udformning inden for programområdet 1.5 Byggeri placeres inden for 600 meters grænsen fra den kommende S-station og lokalbane-station med undtagelse af servicefaciliteter. 1.6 Hovedindgangen orienteres mod S-stationen. 1.7 Helikopterlandingspladsen og en væsentlig del af P-pladserne placeres uden for 600 meters grænsen. 1.8 Ved placeringen og udformningen af byggeriet tages hensyn til indpasning i landskabet, således at de eksisterende kvaliteter i landskabet indgår i et samspil med det nye byggeri. Herunder tages hensyn til indkig til Frederiksborg Slot. 1.9 Ved udformningen af byggeriet tages hensyn til vandkredsløbet i forhold til vandforbrug, afledning af spildevand og afledning af vand fra befæstede arealer i henhold til gældende praksis i Hillerød Kommune Ved den endelige placering af helikopterlandingspladsen tages så vidt det er muligt hensyn til fuglelivet ved Favrholm.

8 PROGRAM Retningslinjer for friarealer inden for programområdet 1.11 Ved disponering af programområdet indpasses eller erstattes naturområder eller naturlokaliteter efter drøftelse med og afgørelse af Miljøministeriet eller Hillerød Kommune Ved disponeringen af programområdet indarbejdes faunapassagemuligheder imellem de naturområder, der opretholdes inden for programområdet, og øvrige naturområder uden for området Inden for programområdet sikres stiforbindelser til den nye S- togsstation og Hillerød by samt en nord-sydgående overordnet rekreativ stiforbindelse. 4. Den videre proces Efter loven skal programmet og den tilhørende miljøvurdering udsendes i bred, offentlig høring med en høringsfrist på mindst 8 uger. Efter at høringen er afsluttet, bearbejdes de indkomne høringssvar, og der udarbejdes på basis heraf en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse forelægges sammen med dette program og den tilhørende miljøvurdering for Regionsrådet til endelig stillingtagen.

9 PROGRAM FOR BILAG MILJØRAPPORT

10 Miljøvurderingen er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med projektgruppen for Nyt Hospital Nordsjælland Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

11 INDHOLD 1. Ikke-teknisk resumé Baggrund Beskrivelse af eksisterende forhold Miljøvurdering Afværgeforanstaltninger 4 2. Indledning Baggrund Lov om miljøvurdering af planer og programmer Metode for kortlægning og miljøvurdering 7 3. Beskrivelse af alternativer Alternativ Behandlede placeringsmuligheder Planforhold Lovgrundlag Beskrivelse af eksisterende forhold Arealanvendelse Natur Skov Nationalpark Kongernes Nordsjælland Landskab Kulturarv Vand Geologi og jordbund Trafik Støj Friluftsliv Miljøvurdering Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Kumulative effekter Overvågningsprogram Afværgeforanstaltninger Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Anlægsfasen forslag til fremtidige afværgeforanstaltninger Referencer 68

12 1 1. Ikke-teknisk resumé 1.1 Baggrund Region Hovedstaden planlægger opførelse af et nyt akuthospital ved Hillerød, som led i Hospitals- og Psykiatriplan Det nye hospital skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør og skal servicere en fremtidig befolkning på indbyggere (fremskrivning til 2020). Det er en forudsætning, at der indbygges en arealreservation, således at en eventuel fremtidig sammenlægning af al somatik og psykiatri i Planlægningsområde Nord kan rummes på arealet. Desuden skal fremtidige udviklingsmuligheder være åbne. Arealreservationen skal derfor ligge i nærheden af 50 ha, mens det erhvervede areal sandsynligvis endeligt vil være på omkring 30 ha. Hospitalet vil få en størrelse på omkring m 2, og der vil blive tilknyttet op til parkeringspladser samt en helikopterlandingsplads. Ved scopingen er foretaget en kvalitativ vurdering af programmets miljømæssige påvirkning inden for et kortlægningsområde. Scopingen har efterfølgende fungeret som indholdsfortegnelse til selve miljøvurderingen, som derfor skal dække følgende miljøparametre: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Miljøvurderingen er gennemført for et afgrænset programområde for placering af Nyt Hospital Nordsjælland. 1.2 Beskrivelse af eksisterende forhold Området er beliggende syd for Hillerød by mellem den eksisterende bygrænse, Overdrevsvejen og S-banen. Hovedparten af området har igennem tiden været anvendt til landbrugsformål og anvendes fortsat landbrugsmæssigt i mere eller mindre intensiv grad Natur Inden for kortlægningsområdet er områder, der er registreret som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 eller falder ind under definitionen, selvom områderne ikke er registreret. I nogle af naturområderne er der registreret padder. Den østlige del af kortlægningsområdet er beliggende inden for et område, som i Hillerød Kommuneplan er udpeget med biologiske værdier, og der er desuden udpeget lavbundsarealer. Vest for området ligger Favrholm, som er et naturområde med et rigt fugleliv.

13 Landskab Området er beliggende i det åbne land med væsentlige landskabelige værdier og en del af området er udpeget med landskabelige værdier. Derudover findes i den østlige del en udpeget landskabskile omkring Salpetermosen. I henhold til kommuneplanen skal det sikres, at Frederiksborg Slots dominans i forhold til den omliggende by bevares. Det betyder, at der ved planlægning af byggeri og anlæg, hvor indblik til slottet er muligt, lægges begrænsninger på bygningernes højde og dimensioner Kulturarv Inden for området er registeret ikke-fredede fortidsminder. Salpetermosen er ligeledes registeret som kulturarvsareal af national betydning Vand Pøle Å udspringer i Salpetermosen ved sammenløbet med Hestehavegrøften og forløber videre mod nord til Arresø. I den vestlige del af kortlægningsområdet udspringer Havelse Å under Favrholm Mark i den rørlagte Hestehavegrøft, som udspringer ved Salpetermosevej og løber mod vest langs det nordlige skel af matr.nr. 1lo, Favrholm, Hillerød Jorder. Hele området er udpeget område med særlige drikkevandsinteresser. Umiddelbart nord for området findes kildepladszoner Geologi og jordbund De geotekniske undersøgelser giver gode indicier for, at de dybeste tørve/ gytjeforekomster har bund i mere end 6 meters dybde. Dertil kommer, at det ikke har været muligt at foretage måling i de lavestliggende vådområder, hvor tørve/gytjelagets tykkelse må forventes at være allerstørst. Derudover er der i mange delområder stor sandsynlighed for, at der findes tørv og gytje ned til mindst 3-4 meters dybde. I områdets sydlige og centrale del forventes det, at lagserien domineres af smeltevandssand og -grus Trafik Trafikbelastningen på Overdrevsvejen er i dag ca biler øst for Roskildevej og ca biler vest herfor. Det vurderes, at Overdrevsvejen i dag anvendes af ca biler til det eksisterende hospital. Ved de indledende undersøgelser er det estimeret, at trafikbelastningen på Overdrevsvejen bliver øget med netto biler pr. dag ved en hospitalsbebyggelse på m 2. Dette svarer til en forøgelse på %. Dette antal biler forventes at kunne afvikles tilfredsstillende på Overdrevsvejen Støj Den forventede forøgede biltrafik på Overdrevsvejen vurderes at være på % i forhold til i dag. Erfaringsmæssigt medfører en 10 % ændring i trafikken en ændring af støjen på ca. 0,5 db, mens en 25 % ændring af trafikken medfører en ændring af støjen på ca. 1 db. I nærværende tilfælde vurderes det, at stigningen i trafikmængden vil medføre en stigning i støjen med 0,5-1 db. En ændring af støjen på 1 db er ikke hørbar. Støjgener i forbindelse med helikopterflyvninger kan give anledning til et betydeligt støjbidrag i et bredt område omkring indflyvningsretningen. Det

14 3 er muligt at begrænse generne ved delvis fastlæggelse af indflyvningsretninger for at begrænse støjpåvirkningen af støjfølsomme områder (boligområder) omkring projektområdet Friluftsliv Kortlægningsområdet er overvejende markarealer i det åbne land uden væsentlige rekreative værdier. Området krydses af rekreative stier og er inden for rekreative udpegninger, jf. Hillerød Kommuneplan. 1.3 Miljøvurdering Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af miljøkortlægningen i kapitel 5, men omfatter kun relevante miljøtemaer, som er resultatet af scopingen. I visse tilfælde kan de konkrete påvirkninger ikke vurderes på nuværende tidspunkt grundet programmets overordnede karakter, hvor den endelige placering af hospitalets byggefelt og anlægsmetoder endnu ikke er fastlagt Biologisk mangfoldighed Inden for programområdet er ved feltundersøgelser registreret spidssnudet frø på nogle lokaliteter, som er beskyttede vandhuller, enge og moser. Alle områderne påvirkes direkte, og det vurderes at være en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper, herunder Salpetermosen. Samtidig nedlægges yngle- og levesteder for spidssnudet frø, som er en meget almindelig bilag IV-art i Danmark og også vidt udbredt i Nordsjælland. Det vurderes, at der omkring programområdet er flere andre egnede yngle- og rasteområder for spidssnudet frø. Ved at etablere erstatningsbiotoper vurderes det således, at den økologiske funktionalitet for spidssnudet frø kan opretholdes i området. Inden for programområdet og dets nærområde er registreret flagermusarter, som ligeledes er bilag IV-arter. Idet de registrerede flagermus er relativt almindelige arter, og der er øvrige egnede levesteder i nærheden, vurderes det, at den økologiske funktionalitet for flagermusene kan opretholdes ved gennemførelse af hospitalsbyggeriet, forudsat at de afværgende foranstaltninger indarbejdes. Favrholm naturområde er beliggende ca. 500 m fra programområdet. Det er i henhold til tidligere undersøgelser en øget risiko for bird strikes, jo tættere en sø med et areal større end 0,2 ha er på en indflyvningskorridor/ landingsplads. Programområdet er inden for et område med udpegede biologiske interesser og udpeget lavbundsarealer. Realisering af programmet kan forhindre spredning mellem naturområderne i og uden for programområdet. Programmets retningslinje for indpasning af faunapassagemuligheder kan formindske denne påvirkning. Derudover kan realisering af programmet forhindre eventuel fremtidig reetablering af vådområderne i de udpegede lavbundsarealer Befolkning og menneskers sundhed Sundhedsmæssigt vurderes det, at realisering af programmet for opførelse af et nyt hospital vil indebære væsentlige, positive effekter på menneskers sundhed set i et større perspektiv.

15 4 I programmet er der indarbejdet hensyn til de rekreative interesser, idet der lægges vægt på, at en rekreativ tværgående forbindelse skal indarbejdes i det endelige projekt. Etablering af hospitalet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen 1F1, men det forventes, at der udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med detailfasen. Der vil være påvirkninger af landskabet og ske en ændring i arealanvendelsen, som er en vigtig faktor, hvad angår den rekreative værdi. Realisering af programmet vil medføre øget trafik i området, herunder udrykningskørsler. Endvidere vil helikopterflyvninger også bidrage til et ændret støjbillede i nærområdet. Der er i den forbindelse risiko for påvirkning af boligområderne umiddelbart nord for programområdet Landskab Etablering af et hospital i denne skala er en væsentlig påvirkning af landskabet, da det medfører en stor forandring, når et åbent landskab bebygges, og særligt når det er med bebyggelse i de planlagte dimensioner. Den østlige del af programområdet er i Hillerød Kommuneplan udpeget med landskabelige værdier, herunder landskabskilen Salpetermosekilen og indsigtskiler til bl.a. Frederiksborg Slot Vand Udover de direkte fysiske påvirkninger af den sydligste del af Pøle Å kan der forekomme ændringer af mængden af tilført vand fra hospitalets omkringliggende befæstede arealer. Tilledning af vej- og spildevand fra befæstede arealer hæver temperaturen i vandløbene. Dette er også tilfældet, hvis vandet ledes igennem et regnvandsbassin. Havelse Å er målsat faunaklasse 5, og vandkvaliteten af Havelse Å kan påvirkes væsentligt. Området er beliggende bynært og kan med relativt korte ledningsføringer tilkobles det eksisterende vandforsyningsledningsnet, som kan opfylde hospitalets vandforsyningsbehov både ved normale forhold og nødsituationer Kulturarv Programområdet omfatter en del af et større kulturarvsareal og tre ikkefredede fortidsminder (fund). Der er især inden for kulturarvsarealet en forventning om, at der kan være mange fund. Ved en direkte påvirkning af kulturarvsarealet vurderes påvirkningen at være væsentlig. 1.4 Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltningerne er rettet mod de påvirkninger, der kan opstå ved en realisering af programmet under anlægs- og driftsfasen. Der er således indarbejdet afværgeforanstaltninger til reduktion af påvirkninger af natur, rekreative forhold, landskab og vand.

16 5 2. Indledning 2.1 Baggrund Et nyt hospital Region Hovedstaden planlægger opførelse af et nyt akuthospital ved Hillerød, som led i Hospitals- og Psykiatriplan Med udgangspunkt i de politiske beslutninger om etablering af et nyt hospital ved Hillerød for Planlægningsområde Nord er gennemført forudgående undersøgelser af mulige lokaliteter til placering af hospitalet. De politiske beslutninger og forudgående undersøgelser har udgjort grundlaget for den indledende planlægning for hospitalet. På den baggrund har Region Hovedstaden udarbejdet et program for placering af Nyt Hospital Nordsjælland. I programmet er der fastlagt nogle overordnede retningslinjer, der skal sikre, at hospitalet kan etableres på et ubebygget areal under hensyntagen til en række overordnede samfundsmæssige forhold samt specifikke miljømæssige forhold på lokaliteten. Placering og opførelse af et nyt hospital kræver, at der bliver taget hensyn til en lang række faktorer. Dette har været gældende allerede i de indledende faser af planlægningen, hvor den overordnede placering af hospitalet ved Hillerød skulle fastlægges. For at fastlægge placeringen blev der indledningsvist udført en undersøgelse med henblik på at sammenligne en række lokaliteter i omegnen af Hillerød. Den indledende undersøgelse behandlede konsekvenserne ved de forskellige lokaliteter, både i forhold til de miljømæssige konsekvenser, afstand til S-banen samt samfunds- og økonomiske aspekter. I kapitel 3 gives en kort præsentation af de behandlede alternative lokaliteter. Resultaterne af de indledende undersøgelser kan desuden ses på Region Hovedstadens hjemmeside for det nye hospital: Figur 2-1 Oversigtskort Kortlægningsområde ved Hillerød.

17 Programmets indhold og hovedformål Region Hovedstaden har udarbejdet et program med retningslinjer for lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og placering af byggeri i programområdet. Programmets formål, indhold og retningslinjer fremgår af programmet, hvortil denne miljøvurdering er vedlagt som bilag. 2.2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet /1/. Med ændringen af loven i 2009 blev ikke-lovbestemte planer og programmer omfattet af loven. Region Hovedstadens plan om at etablere et nyt hospital syd for Hillerød er ikke lovbestemt, men kan dog være omfattet af lovens 3, stk. 1, pkt. 1, 2 og 3, hvorfor Region Hovedstaden efter drøftelse med Naturstyrelsen har vurderet, at programmet skal underkastes en miljøvurdering. På dette tidlige planlægningsstadie tages således højde for miljømæssige forhold i området. Med udgangspunkt i den indledende screening/scoping er der foretaget en vurdering af programmets konsekvenser for miljøet /2/. Miljøvurderingen fremgår af denne miljørapport, der beskriver de væsentlige indvirkninger, som programmets gennemførelse forventes at få på miljøet. Denne miljørapporten indgår som bilag til programmet og offentliggøres sammen med forslag til programmet i minimum otte uger, således at offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at udtale sig om programforslaget og miljøvurderingen. Som opfølgning på den offentlige høring, og inden programmets endelige vedtagelse, skal der endvidere udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringer har påvirket programmet og beslutningen om at vedtage programmet Scoping af program Ved scopingen af programmet for det nye hospital er anvendt en tjekliste, som omfatter de miljøparametre, der i henhold til lovgivningen skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter er foretaget en kvalitativ vurdering af programmets miljømæssige påvirkning. Den første skitsemæssige afgrænsning af programområdet opfyldte de arealmæssige krav, men det var kun en mindre del af lokaliteten, som var inden for 600-meterzonen fra den nye station ved S-banen. Programmet, der omfattede den første skitsemæssige afgrænsning, har gennemgået en scopingproces for at afgrænse indholdet af miljøvurderingen. Myndighedshøringen af scopingen med det skitserede programområde er resulteret i en række indkomne høringssvar. Herunder er der bemærkninger til placeringen af hospitalet i forhold til S-banen. På den baggrund er det besluttet at udvide kortlægningsområdet for det potentielle programområde til også at omfatte arealerne umiddelbart øst for og helt op mod S-banen. Det er vur-

18 7 deret, at de miljømæssige temaer, der er fremkommet i scopingen, også er gældende for det udvidede område. Scopingen har efterfølgende fungeret som indholdsfortegnelse til selve miljøvurderingen, som derfor skal dække følgende miljøparametre: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv 2.3 Metode for kortlægning og miljøvurdering Kortlægning og sårbarhedsvurdering Under kortlægningen er identificeret beskyttelsesinteresser for natur og miljø, plan- og lovgivningsmæssige restriktioner, trafikale samt geotekniske forhold. For at skabe et bredt kendskab til de eksisterende miljøforhold i området er også beskrevet emner, der ikke efterfølgende er miljøvurderet jf. resultatet af scopingen. Detaljeringsniveauet for kortlægningsundersøgelserne varierer afhængig af det tilgængelige datagrundlag. En række miljøforhold er således kortlagt på baggrund af eksisterende oplysninger fra miljøportalen, kommuneplanen og andre relevante databaser og hjemmesider. Visse andre emner er dog undersøgt mere detaljeret på trods af det tidlige planlægningsstadie. Det drejer sig om naturforhold og geologi, hvor der er udført supplerede feltundersøgelser for beskyttede naturtyper og bilag IV-arter samt geotekniske undersøgelser. De supplerende undersøgelser er gennemført for at belyse mulighederne for at rykke programområdet tættere på S-banen, idet området forventes at rumme naturmæssige beskyttelsesinteresser og kritiske geologiske forhold. Sårbarheden af de kortlagte temaer analyseres med henblik på at identificere de mest problematiske områder at placere et hospital i. Sårbarheden af områderne vil i kombination med bl.a. de trafikale forhold, geoteknik og økonomi, have indflydelse på Region Hovedstadens endelige afgrænsning af programområdet Miljøvurdering Kortlægning og miljøvurdering er foretaget sideløbende med udviklingen af programmet for hospitalet for at sikre, at der tages hensyn til miljøpåvirkninger og indarbejdes afværgeforanstaltninger i programmet ved en iterativ proces. På baggrund af kortlægningen, sårbarhedsvurderingerne og ønsket om stationsnærhed er kortlægningsområdet blevet indsnævret til det endelige programområde, som fremgår af programmet. I miljøvurderingen er beskrevet de potentielle miljømæssige konsekvenser ved gennemførsel af programmet. Vurderingerne er foretaget alene for de emner, der er udvalgt i scopingen jf. kap Derudover er miljøvurderingen foretaget på det kortlægningsgrundlag, som foreligger i et varieret detaljeringsniveau.

19 8 I programmet er fastlagt retningslinjer for placering og omfang af hospitalet på lokaliteten. Enkelte af programmets retningslinjer er beskrevet på et så overordnet niveau, at det ikke er muligt at give et kvalificeret bud på miljøpåvirkningerne. Der henvises i stedet til de efterfølgende faser i udviklingen af selve hospitalsprojektet. Her vil miljøpåvirkningerne blive undersøgt i forbindelse med en VVM-undersøgelse, hvor flere aspekter af projektet ligger fast. De emner, der er mulige at vurdere på dette tidlige stadie af planlægningsfasen, vil blive vurderet efter følgende kriterier: Vurderingen af de potentielle påvirkninger forholder sig i første omgang til påvirkningens: art type grad af reversibilitet dens intensitet udbredelse og varighed, herunder om det er en midlertidig eller permanent påvirkning På baggrund af disse vurderinger beskrives den samlede effekt set i forhold til det pågældende område, der påvirkes. Den samlede effekt kategoriseres som følgende: Ingen: Der vil ikke være nogen virkning på miljøet. Mindre: Strukturer eller funktioner i området vil delvist blive berørt, men der vil ikke være nogen virkning uden for det berørte område, og virkningen vil være af kort varighed i forbindelse med anlægsfasen, hvorefter det berørte område vil kunne retableres. Moderat: Strukturer eller funktioner i området vil blive ændret, men virkningen vil ikke have nogen væsentlig betydning uden for det berørte område. Virkningen kan være langvarig eller permanent. Væsentlig: Strukturer eller funktioner i området vil blive ændret, og virkningen vil også have betydning uden for programområdet. Påvirkningerne vil være langsigtede, omfattende og måske permanente. Miljøvurderingen fremgår af kapitel 6.

20 9 3. Beskrivelse af alternativer I forbindelse med den indledende udpegning af placeringsmuligheder er en række områder omkring Hillerød undersøgt, og herunder hvilke planmæssige, miljømæssige og trafikale påvirkninger en placering af hospitalet potentielt vil have på omgivelserne /20/. Kravene til en egnet placering har som udgangspunkt været behovet for et areal på mellem 30 og 50 ha i en maksimal afstand på 600 eller 1200 meter fra den eksisterende S-bane. Det er forudsat, at der i forbindelse med etablering af et nyt hospital placeres en ny S-togsstation på strækningen mellem Hillerød og Allerød. I de nedenstående afsnit beskrives 0-alternativet samt de behandlede placeringsmuligheder Alternativ Et 0-alternativ er udtryk for, hvordan området vil udvikle sig, hvis programmet ikke gennemføres. Definitionen af 0-alternativet vil derfor være et eller flere realistiske bud på et fremtidsscenarie. I dette tilfælde vurderes der at være flere udviklingsmuligheder for området, som afhænger af flere faktorer, herunder behovet for byudvikling i Hillerød Kommune, den overordnede strategi for etablering af nye sygehuse, placering af en S-station mellem Allerød og Hillerød mv. Nedenfor præsenteres scenarier for 0-alternativet, der både omhandler de overordnede strategiske planer på regionalt niveau samt udviklingen og arealanvendelsen inden for selve området på lokalt niveau. Regionalt niveau Hospitalet etableres ikke på den udvalgte lokalitet, men på en anden lokalitet i omegnen af Hillerød. Overordnet set vil der på den måde stadig blive skabt forbedrede muligheder inden for sundhedsvæsnet, samtidig med at der vil være miljømæssige påvirkninger på en anden lokalitet, som skal tages hensyn til. Hospitalet etableres ikke på lokaliteten, men heller ikke i nærområdet. Derved vil den ønskede forbedring af sundhedsvæsnet ikke blive opnået, og der skal således igangsættes alternative projekter/planer på et overordnet niveau. Lokalt niveau Inden for lokaliteten er det realistisk, at planerne om byudvikling på længere sigt vil blive gennemført, i tråd med perspektivplanerne for Hillerød Kommune. Der vil derved blive bygget erhvervsområder og boliger i området, som i et vist omfang ligeledes vil medføre en række påvirkninger på miljøet. Hvis disse planer ikke gennemføres, er det muligt, at området fortsat vil blive drevet landbrugsmæssigt fordelt på intensive og ekstensive

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere