Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød"

Transkript

1 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden Telefon: Region Hovedstaden Nyt hospital Nordsjælland Hillerød Hospital Dyrehavevej Hillerød

2 PROGRAM 2 1. Baggrund Hospitaler i Planlægnings-område Nord Region Hovedstadens ansøgning 2010 til Regeringens Ekspertpanel Supplerende analyse af placerings-mulighederne Opfølgning på Regionsrådets beslutning Miljøvurdering Retningslinjer for placeringen Afgrænsning af programområdet Retningslinjer for byggeriets placering og udformning inden for programområdet Retningslinjer for friarealer inden for programområdet Den videre proces... 8 Bilag Miljørapport

3 PROGRAM 3 1. Baggrund Dette program indeholder retningslinjer for placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Miljøvurdering af programmet fremgår af vedlagte miljørapport. 1.1 Hospitaler i Planlægningsområde Nord Region Hovedstaden har siden 2007 arbejdet på at styrke hospitalsbetjeningen af borgerne i Planlægningsområde Nord. Oprindeligt sigtede regionsrådet mod, at det skulle ske via nybyggeri og renovering af Hillerød Hospital. Regeringens ekspertpanel fandt det imidlertid mere hensigtsmæssigt med et helt nyt hospital ved Hillerød. Regeringen tilkendegav i oktober 2009, at et nyt barmarkshospital ved Hillerød indgår i fremtidens sygehusstruktur. 1.2 Region Hovedstadens ansøgning 2010 til Regeringens Ekspertpanel Som led i udarbejdelse af en ansøgning til Regeringens Ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer om godkendelse af et projekt til et barmarkshospital iværksatte Region Hovedstaden herefter i slutningen af 2009 en analyse af placeringsmulighederne ved Hillerød. Analysen omfattede: Arealbehov og egnethed til bebyggelse Planlægningsforhold Miljøforhold Transportforhold Forsyningsforhold Region Hovedstaden søgte i maj 2010 om Regeringens Ekspertpanels godkendelse af et nyt hospital ved Hillerød. Ansøgningen indeholdt ikke en endelig placering, idet Regionsrådet udskød placeringsbeslutningen, indtil en nærmere analyse var gennemført. Regeringens Ekspertpanel meddelte i november 2010 foreløbig godkendelse af ansøgningen med et reduceret bebygget areal og en reduceret anlægsinvestering. 1.3 Supplerende analyse af placeringsmulighederne I forlængelse af beslutningen om en nærmere placeringsanalyse foretog en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, By- og Landskabsstyrelsen (Miljøministeriet) og Trafikstyrelsen (Transportministeriet) en gennemgang af placeringsmulighederne ved Hillerød. Analysen omfattede: Region Hovedstadens ønsker til placeringen areal, byggefeltets egnethed, økonomi Forhold til Fingerplan 2007 Transportforhold

4 PROGRAM 4 Landskab Miljøforhold Gruppen identificerede 10 placeringsmuligheder, hvoraf fire efter gruppens umiddelbare vurdering ikke var relevante for de videre overvejelser. Blandt de resterende seks placeringer var der ingen, der opfyldte alle krav og ønsker, men tre fremstod dog som mere fordelagtige. Gruppens arbejde dannede basis for regionsrådets beslutning af 1. februar 2011 om at Regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nordsjællands Hospital ved Overdrevsvejen på området Vest 1, idet det forudsættes, at alle hensyn - herunder de infrastrukturelle - tilgodeses. 1.4 Opfølgning på Regionsrådets beslutning Umiddelbart efter Regionsrådets beslutning iværksattes en miljøvurdering som beskrevet nedenfor af området ved Overdrevsvej. Samtidigt blev der rettet henvendelse til de statslige myndigheder om at fremme en beslutning om placering af en S-station ved Overdrevsvejen og om at etablere det fornødne statslige plangrundlag for placering af hospitalet. 2. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Med ændringen af loven i 2009 blev ikke-lovbestemte planer og programmer omfattet af loven. Region Hovedstadens plan om at etablere et nyt hospital ved Overdrevsvej syd for Hillerød er ikke lovbestemt, men kan dog være omfattet af lovens 3, stk. 1, pkt. 1, 2 og 3. Region Hovedstaden har efter drøftelse med Naturstyrelsen vurderet, at programmet for placering af hospitalet skal underkastes en miljøvurdering. På dette tidlige planlægningsstadie tages således højde for miljømæssige forhold i området. Med udgangspunkt i en indledende gennemgang af mulige miljøpåvirkninger (scoping) og en myndighedshøring over denne gennemgang er der foretaget en udvidelse af miljøkortlægningsområdet, således at arealerne helt over til S-banen er medtaget. Der er ligeledes sket en udvidelse af datagrundlaget ved iværksættelse af feltstudier af biologisk mangfoldighed i området og en geoteknisk kortlægning i marken. Baggrunden for udvidelserne er et ønske om at søge hospitalet placeret tæt ved en kommende station ved Overdrevsvejen.

5 PROGRAM 5 Figur 1 Kortlægningsområde. Inden for det afgrænsede kortlægningsområde i Figur 1 er foretaget en gennemgang af de eksisterende miljømæssige og planmæssige forhold. Inden for kortlægningsområdet er programområdet derefter afgrænset ved en afvejning af ønsket om, at hospitalet placeres tæt ved en kommende station jfr. også kravene i Fingerplan 2007 om stationsnærhed, geotekniske forhold og tilhørende økonomiske konsekvenser samt miljømæssige forhold Inden for det således fastlagte programområde jfr. Figur 2 er følgende miljøtemaer blevet miljøvurderet: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Miljøtemaerne er fastlagt via en forudgående scoping og høring. Miljøvurdering fremgår af vedlagte bilag.

6 PROGRAM 6 3. Retningslinjer for placeringen Det samlede planlægningsarbejde har resulteret i fastlæggelse af nedenstående retningslinjer for afgrænsning af programområdet og placering af hospitalet med dets tilhørende faciliteter inden for programområdet: 1.1 Det ny hospital skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør, og servicere en befolkning på indbyggere. 1.2 Der skal indbygges en arealreservation, således at en eventuel fremtidig sammenlægning af al somatik og psykiatri i Planlægningsområde Nord kan rummes på arealet. Desuden skal fremtidige udviklingsmuligheder være åbne. Areal reservationen skal ligge i nærheden af 50 ha (inkl. fremtidig udvidelsesområde), mens det erhvervede areal sandsynligvis vil antage en størrelse på omkring 30 ha, der får bebyggelsesprocent på ca. 50, fuldt udbygget. 1.3 Hospitalet vil få en størrelse på omkring m 2, og der vil blive tilknyttet op til parkeringspladser samt en helikopterlandingsplads. 1.4 Hospitalet søges placeret ved Overdrevsvejen på området Vest 1. Ud fra den analyse, der er gennemført i forbindelse med miljøvurderingen, fastlægges følgende yderligere supplerende retningslinjer for placering og udformning af Nyt Hospital Nordsjælland: 3.1 Afgrænsning af programområdet Programområdet, som hospitalsområdet benævnes her, afgrænses som angivet på Figur 2.

7 PROGRAM 7 Figur 2 Programområde og fremtidigt udvidelsesområde. 3.2 Retningslinjer for byggeriets placering og udformning inden for programområdet 1.5 Byggeri placeres inden for 600 meters grænsen fra den kommende S-station og lokalbane-station med undtagelse af servicefaciliteter. 1.6 Hovedindgangen orienteres mod S-stationen. 1.7 Helikopterlandingspladsen og en væsentlig del af P-pladserne placeres uden for 600 meters grænsen. 1.8 Ved placeringen og udformningen af byggeriet tages hensyn til indpasning i landskabet, således at de eksisterende kvaliteter i landskabet indgår i et samspil med det nye byggeri. Herunder tages hensyn til indkig til Frederiksborg Slot. 1.9 Ved udformningen af byggeriet tages hensyn til vandkredsløbet i forhold til vandforbrug, afledning af spildevand og afledning af vand fra befæstede arealer i henhold til gældende praksis i Hillerød Kommune Ved den endelige placering af helikopterlandingspladsen tages så vidt det er muligt hensyn til fuglelivet ved Favrholm.

8 PROGRAM Retningslinjer for friarealer inden for programområdet 1.11 Ved disponering af programområdet indpasses eller erstattes naturområder eller naturlokaliteter efter drøftelse med og afgørelse af Miljøministeriet eller Hillerød Kommune Ved disponeringen af programområdet indarbejdes faunapassagemuligheder imellem de naturområder, der opretholdes inden for programområdet, og øvrige naturområder uden for området Inden for programområdet sikres stiforbindelser til den nye S- togsstation og Hillerød by samt en nord-sydgående overordnet rekreativ stiforbindelse. 4. Den videre proces Efter loven skal programmet og den tilhørende miljøvurdering udsendes i bred, offentlig høring med en høringsfrist på mindst 8 uger. Efter at høringen er afsluttet, bearbejdes de indkomne høringssvar, og der udarbejdes på basis heraf en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse forelægges sammen med dette program og den tilhørende miljøvurdering for Regionsrådet til endelig stillingtagen.

9 PROGRAM FOR BILAG MILJØRAPPORT

10 Miljøvurderingen er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med projektgruppen for Nyt Hospital Nordsjælland Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

11 INDHOLD 1. Ikke-teknisk resumé Baggrund Beskrivelse af eksisterende forhold Miljøvurdering Afværgeforanstaltninger 4 2. Indledning Baggrund Lov om miljøvurdering af planer og programmer Metode for kortlægning og miljøvurdering 7 3. Beskrivelse af alternativer Alternativ Behandlede placeringsmuligheder Planforhold Lovgrundlag Beskrivelse af eksisterende forhold Arealanvendelse Natur Skov Nationalpark Kongernes Nordsjælland Landskab Kulturarv Vand Geologi og jordbund Trafik Støj Friluftsliv Miljøvurdering Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Kumulative effekter Overvågningsprogram Afværgeforanstaltninger Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Anlægsfasen forslag til fremtidige afværgeforanstaltninger Referencer 68

12 1 1. Ikke-teknisk resumé 1.1 Baggrund Region Hovedstaden planlægger opførelse af et nyt akuthospital ved Hillerød, som led i Hospitals- og Psykiatriplan Det nye hospital skal erstatte de eksisterende hospitaler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør og skal servicere en fremtidig befolkning på indbyggere (fremskrivning til 2020). Det er en forudsætning, at der indbygges en arealreservation, således at en eventuel fremtidig sammenlægning af al somatik og psykiatri i Planlægningsområde Nord kan rummes på arealet. Desuden skal fremtidige udviklingsmuligheder være åbne. Arealreservationen skal derfor ligge i nærheden af 50 ha, mens det erhvervede areal sandsynligvis endeligt vil være på omkring 30 ha. Hospitalet vil få en størrelse på omkring m 2, og der vil blive tilknyttet op til parkeringspladser samt en helikopterlandingsplads. Ved scopingen er foretaget en kvalitativ vurdering af programmets miljømæssige påvirkning inden for et kortlægningsområde. Scopingen har efterfølgende fungeret som indholdsfortegnelse til selve miljøvurderingen, som derfor skal dække følgende miljøparametre: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv Miljøvurderingen er gennemført for et afgrænset programområde for placering af Nyt Hospital Nordsjælland. 1.2 Beskrivelse af eksisterende forhold Området er beliggende syd for Hillerød by mellem den eksisterende bygrænse, Overdrevsvejen og S-banen. Hovedparten af området har igennem tiden været anvendt til landbrugsformål og anvendes fortsat landbrugsmæssigt i mere eller mindre intensiv grad Natur Inden for kortlægningsområdet er områder, der er registreret som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 eller falder ind under definitionen, selvom områderne ikke er registreret. I nogle af naturområderne er der registreret padder. Den østlige del af kortlægningsområdet er beliggende inden for et område, som i Hillerød Kommuneplan er udpeget med biologiske værdier, og der er desuden udpeget lavbundsarealer. Vest for området ligger Favrholm, som er et naturområde med et rigt fugleliv.

13 Landskab Området er beliggende i det åbne land med væsentlige landskabelige værdier og en del af området er udpeget med landskabelige værdier. Derudover findes i den østlige del en udpeget landskabskile omkring Salpetermosen. I henhold til kommuneplanen skal det sikres, at Frederiksborg Slots dominans i forhold til den omliggende by bevares. Det betyder, at der ved planlægning af byggeri og anlæg, hvor indblik til slottet er muligt, lægges begrænsninger på bygningernes højde og dimensioner Kulturarv Inden for området er registeret ikke-fredede fortidsminder. Salpetermosen er ligeledes registeret som kulturarvsareal af national betydning Vand Pøle Å udspringer i Salpetermosen ved sammenløbet med Hestehavegrøften og forløber videre mod nord til Arresø. I den vestlige del af kortlægningsområdet udspringer Havelse Å under Favrholm Mark i den rørlagte Hestehavegrøft, som udspringer ved Salpetermosevej og løber mod vest langs det nordlige skel af matr.nr. 1lo, Favrholm, Hillerød Jorder. Hele området er udpeget område med særlige drikkevandsinteresser. Umiddelbart nord for området findes kildepladszoner Geologi og jordbund De geotekniske undersøgelser giver gode indicier for, at de dybeste tørve/ gytjeforekomster har bund i mere end 6 meters dybde. Dertil kommer, at det ikke har været muligt at foretage måling i de lavestliggende vådområder, hvor tørve/gytjelagets tykkelse må forventes at være allerstørst. Derudover er der i mange delområder stor sandsynlighed for, at der findes tørv og gytje ned til mindst 3-4 meters dybde. I områdets sydlige og centrale del forventes det, at lagserien domineres af smeltevandssand og -grus Trafik Trafikbelastningen på Overdrevsvejen er i dag ca biler øst for Roskildevej og ca biler vest herfor. Det vurderes, at Overdrevsvejen i dag anvendes af ca biler til det eksisterende hospital. Ved de indledende undersøgelser er det estimeret, at trafikbelastningen på Overdrevsvejen bliver øget med netto biler pr. dag ved en hospitalsbebyggelse på m 2. Dette svarer til en forøgelse på %. Dette antal biler forventes at kunne afvikles tilfredsstillende på Overdrevsvejen Støj Den forventede forøgede biltrafik på Overdrevsvejen vurderes at være på % i forhold til i dag. Erfaringsmæssigt medfører en 10 % ændring i trafikken en ændring af støjen på ca. 0,5 db, mens en 25 % ændring af trafikken medfører en ændring af støjen på ca. 1 db. I nærværende tilfælde vurderes det, at stigningen i trafikmængden vil medføre en stigning i støjen med 0,5-1 db. En ændring af støjen på 1 db er ikke hørbar. Støjgener i forbindelse med helikopterflyvninger kan give anledning til et betydeligt støjbidrag i et bredt område omkring indflyvningsretningen. Det

14 3 er muligt at begrænse generne ved delvis fastlæggelse af indflyvningsretninger for at begrænse støjpåvirkningen af støjfølsomme områder (boligområder) omkring projektområdet Friluftsliv Kortlægningsområdet er overvejende markarealer i det åbne land uden væsentlige rekreative værdier. Området krydses af rekreative stier og er inden for rekreative udpegninger, jf. Hillerød Kommuneplan. 1.3 Miljøvurdering Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af miljøkortlægningen i kapitel 5, men omfatter kun relevante miljøtemaer, som er resultatet af scopingen. I visse tilfælde kan de konkrete påvirkninger ikke vurderes på nuværende tidspunkt grundet programmets overordnede karakter, hvor den endelige placering af hospitalets byggefelt og anlægsmetoder endnu ikke er fastlagt Biologisk mangfoldighed Inden for programområdet er ved feltundersøgelser registreret spidssnudet frø på nogle lokaliteter, som er beskyttede vandhuller, enge og moser. Alle områderne påvirkes direkte, og det vurderes at være en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper, herunder Salpetermosen. Samtidig nedlægges yngle- og levesteder for spidssnudet frø, som er en meget almindelig bilag IV-art i Danmark og også vidt udbredt i Nordsjælland. Det vurderes, at der omkring programområdet er flere andre egnede yngle- og rasteområder for spidssnudet frø. Ved at etablere erstatningsbiotoper vurderes det således, at den økologiske funktionalitet for spidssnudet frø kan opretholdes i området. Inden for programområdet og dets nærområde er registreret flagermusarter, som ligeledes er bilag IV-arter. Idet de registrerede flagermus er relativt almindelige arter, og der er øvrige egnede levesteder i nærheden, vurderes det, at den økologiske funktionalitet for flagermusene kan opretholdes ved gennemførelse af hospitalsbyggeriet, forudsat at de afværgende foranstaltninger indarbejdes. Favrholm naturområde er beliggende ca. 500 m fra programområdet. Det er i henhold til tidligere undersøgelser en øget risiko for bird strikes, jo tættere en sø med et areal større end 0,2 ha er på en indflyvningskorridor/ landingsplads. Programområdet er inden for et område med udpegede biologiske interesser og udpeget lavbundsarealer. Realisering af programmet kan forhindre spredning mellem naturområderne i og uden for programområdet. Programmets retningslinje for indpasning af faunapassagemuligheder kan formindske denne påvirkning. Derudover kan realisering af programmet forhindre eventuel fremtidig reetablering af vådområderne i de udpegede lavbundsarealer Befolkning og menneskers sundhed Sundhedsmæssigt vurderes det, at realisering af programmet for opførelse af et nyt hospital vil indebære væsentlige, positive effekter på menneskers sundhed set i et større perspektiv.

15 4 I programmet er der indarbejdet hensyn til de rekreative interesser, idet der lægges vægt på, at en rekreativ tværgående forbindelse skal indarbejdes i det endelige projekt. Etablering af hospitalet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen 1F1, men det forventes, at der udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med detailfasen. Der vil være påvirkninger af landskabet og ske en ændring i arealanvendelsen, som er en vigtig faktor, hvad angår den rekreative værdi. Realisering af programmet vil medføre øget trafik i området, herunder udrykningskørsler. Endvidere vil helikopterflyvninger også bidrage til et ændret støjbillede i nærområdet. Der er i den forbindelse risiko for påvirkning af boligområderne umiddelbart nord for programområdet Landskab Etablering af et hospital i denne skala er en væsentlig påvirkning af landskabet, da det medfører en stor forandring, når et åbent landskab bebygges, og særligt når det er med bebyggelse i de planlagte dimensioner. Den østlige del af programområdet er i Hillerød Kommuneplan udpeget med landskabelige værdier, herunder landskabskilen Salpetermosekilen og indsigtskiler til bl.a. Frederiksborg Slot Vand Udover de direkte fysiske påvirkninger af den sydligste del af Pøle Å kan der forekomme ændringer af mængden af tilført vand fra hospitalets omkringliggende befæstede arealer. Tilledning af vej- og spildevand fra befæstede arealer hæver temperaturen i vandløbene. Dette er også tilfældet, hvis vandet ledes igennem et regnvandsbassin. Havelse Å er målsat faunaklasse 5, og vandkvaliteten af Havelse Å kan påvirkes væsentligt. Området er beliggende bynært og kan med relativt korte ledningsføringer tilkobles det eksisterende vandforsyningsledningsnet, som kan opfylde hospitalets vandforsyningsbehov både ved normale forhold og nødsituationer Kulturarv Programområdet omfatter en del af et større kulturarvsareal og tre ikkefredede fortidsminder (fund). Der er især inden for kulturarvsarealet en forventning om, at der kan være mange fund. Ved en direkte påvirkning af kulturarvsarealet vurderes påvirkningen at være væsentlig. 1.4 Afværgeforanstaltninger Afværgeforanstaltningerne er rettet mod de påvirkninger, der kan opstå ved en realisering af programmet under anlægs- og driftsfasen. Der er således indarbejdet afværgeforanstaltninger til reduktion af påvirkninger af natur, rekreative forhold, landskab og vand.

16 5 2. Indledning 2.1 Baggrund Et nyt hospital Region Hovedstaden planlægger opførelse af et nyt akuthospital ved Hillerød, som led i Hospitals- og Psykiatriplan Med udgangspunkt i de politiske beslutninger om etablering af et nyt hospital ved Hillerød for Planlægningsområde Nord er gennemført forudgående undersøgelser af mulige lokaliteter til placering af hospitalet. De politiske beslutninger og forudgående undersøgelser har udgjort grundlaget for den indledende planlægning for hospitalet. På den baggrund har Region Hovedstaden udarbejdet et program for placering af Nyt Hospital Nordsjælland. I programmet er der fastlagt nogle overordnede retningslinjer, der skal sikre, at hospitalet kan etableres på et ubebygget areal under hensyntagen til en række overordnede samfundsmæssige forhold samt specifikke miljømæssige forhold på lokaliteten. Placering og opførelse af et nyt hospital kræver, at der bliver taget hensyn til en lang række faktorer. Dette har været gældende allerede i de indledende faser af planlægningen, hvor den overordnede placering af hospitalet ved Hillerød skulle fastlægges. For at fastlægge placeringen blev der indledningsvist udført en undersøgelse med henblik på at sammenligne en række lokaliteter i omegnen af Hillerød. Den indledende undersøgelse behandlede konsekvenserne ved de forskellige lokaliteter, både i forhold til de miljømæssige konsekvenser, afstand til S-banen samt samfunds- og økonomiske aspekter. I kapitel 3 gives en kort præsentation af de behandlede alternative lokaliteter. Resultaterne af de indledende undersøgelser kan desuden ses på Region Hovedstadens hjemmeside for det nye hospital: Figur 2-1 Oversigtskort Kortlægningsområde ved Hillerød.

17 Programmets indhold og hovedformål Region Hovedstaden har udarbejdet et program med retningslinjer for lokalisering af Nyt Hospital Nordsjælland og placering af byggeri i programområdet. Programmets formål, indhold og retningslinjer fremgår af programmet, hvortil denne miljøvurdering er vedlagt som bilag. 2.2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet /1/. Med ændringen af loven i 2009 blev ikke-lovbestemte planer og programmer omfattet af loven. Region Hovedstadens plan om at etablere et nyt hospital syd for Hillerød er ikke lovbestemt, men kan dog være omfattet af lovens 3, stk. 1, pkt. 1, 2 og 3, hvorfor Region Hovedstaden efter drøftelse med Naturstyrelsen har vurderet, at programmet skal underkastes en miljøvurdering. På dette tidlige planlægningsstadie tages således højde for miljømæssige forhold i området. Med udgangspunkt i den indledende screening/scoping er der foretaget en vurdering af programmets konsekvenser for miljøet /2/. Miljøvurderingen fremgår af denne miljørapport, der beskriver de væsentlige indvirkninger, som programmets gennemførelse forventes at få på miljøet. Denne miljørapporten indgår som bilag til programmet og offentliggøres sammen med forslag til programmet i minimum otte uger, således at offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at udtale sig om programforslaget og miljøvurderingen. Som opfølgning på den offentlige høring, og inden programmets endelige vedtagelse, skal der endvidere udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringer har påvirket programmet og beslutningen om at vedtage programmet Scoping af program Ved scopingen af programmet for det nye hospital er anvendt en tjekliste, som omfatter de miljøparametre, der i henhold til lovgivningen skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter er foretaget en kvalitativ vurdering af programmets miljømæssige påvirkning. Den første skitsemæssige afgrænsning af programområdet opfyldte de arealmæssige krav, men det var kun en mindre del af lokaliteten, som var inden for 600-meterzonen fra den nye station ved S-banen. Programmet, der omfattede den første skitsemæssige afgrænsning, har gennemgået en scopingproces for at afgrænse indholdet af miljøvurderingen. Myndighedshøringen af scopingen med det skitserede programområde er resulteret i en række indkomne høringssvar. Herunder er der bemærkninger til placeringen af hospitalet i forhold til S-banen. På den baggrund er det besluttet at udvide kortlægningsområdet for det potentielle programområde til også at omfatte arealerne umiddelbart øst for og helt op mod S-banen. Det er vur-

18 7 deret, at de miljømæssige temaer, der er fremkommet i scopingen, også er gældende for det udvidede område. Scopingen har efterfølgende fungeret som indholdsfortegnelse til selve miljøvurderingen, som derfor skal dække følgende miljøparametre: Biologisk mangfoldighed Befolkning og menneskers sundhed Landskab Vand Kulturarv 2.3 Metode for kortlægning og miljøvurdering Kortlægning og sårbarhedsvurdering Under kortlægningen er identificeret beskyttelsesinteresser for natur og miljø, plan- og lovgivningsmæssige restriktioner, trafikale samt geotekniske forhold. For at skabe et bredt kendskab til de eksisterende miljøforhold i området er også beskrevet emner, der ikke efterfølgende er miljøvurderet jf. resultatet af scopingen. Detaljeringsniveauet for kortlægningsundersøgelserne varierer afhængig af det tilgængelige datagrundlag. En række miljøforhold er således kortlagt på baggrund af eksisterende oplysninger fra miljøportalen, kommuneplanen og andre relevante databaser og hjemmesider. Visse andre emner er dog undersøgt mere detaljeret på trods af det tidlige planlægningsstadie. Det drejer sig om naturforhold og geologi, hvor der er udført supplerede feltundersøgelser for beskyttede naturtyper og bilag IV-arter samt geotekniske undersøgelser. De supplerende undersøgelser er gennemført for at belyse mulighederne for at rykke programområdet tættere på S-banen, idet området forventes at rumme naturmæssige beskyttelsesinteresser og kritiske geologiske forhold. Sårbarheden af de kortlagte temaer analyseres med henblik på at identificere de mest problematiske områder at placere et hospital i. Sårbarheden af områderne vil i kombination med bl.a. de trafikale forhold, geoteknik og økonomi, have indflydelse på Region Hovedstadens endelige afgrænsning af programområdet Miljøvurdering Kortlægning og miljøvurdering er foretaget sideløbende med udviklingen af programmet for hospitalet for at sikre, at der tages hensyn til miljøpåvirkninger og indarbejdes afværgeforanstaltninger i programmet ved en iterativ proces. På baggrund af kortlægningen, sårbarhedsvurderingerne og ønsket om stationsnærhed er kortlægningsområdet blevet indsnævret til det endelige programområde, som fremgår af programmet. I miljøvurderingen er beskrevet de potentielle miljømæssige konsekvenser ved gennemførsel af programmet. Vurderingerne er foretaget alene for de emner, der er udvalgt i scopingen jf. kap Derudover er miljøvurderingen foretaget på det kortlægningsgrundlag, som foreligger i et varieret detaljeringsniveau.

19 8 I programmet er fastlagt retningslinjer for placering og omfang af hospitalet på lokaliteten. Enkelte af programmets retningslinjer er beskrevet på et så overordnet niveau, at det ikke er muligt at give et kvalificeret bud på miljøpåvirkningerne. Der henvises i stedet til de efterfølgende faser i udviklingen af selve hospitalsprojektet. Her vil miljøpåvirkningerne blive undersøgt i forbindelse med en VVM-undersøgelse, hvor flere aspekter af projektet ligger fast. De emner, der er mulige at vurdere på dette tidlige stadie af planlægningsfasen, vil blive vurderet efter følgende kriterier: Vurderingen af de potentielle påvirkninger forholder sig i første omgang til påvirkningens: art type grad af reversibilitet dens intensitet udbredelse og varighed, herunder om det er en midlertidig eller permanent påvirkning På baggrund af disse vurderinger beskrives den samlede effekt set i forhold til det pågældende område, der påvirkes. Den samlede effekt kategoriseres som følgende: Ingen: Der vil ikke være nogen virkning på miljøet. Mindre: Strukturer eller funktioner i området vil delvist blive berørt, men der vil ikke være nogen virkning uden for det berørte område, og virkningen vil være af kort varighed i forbindelse med anlægsfasen, hvorefter det berørte område vil kunne retableres. Moderat: Strukturer eller funktioner i området vil blive ændret, men virkningen vil ikke have nogen væsentlig betydning uden for det berørte område. Virkningen kan være langvarig eller permanent. Væsentlig: Strukturer eller funktioner i området vil blive ændret, og virkningen vil også have betydning uden for programområdet. Påvirkningerne vil være langsigtede, omfattende og måske permanente. Miljøvurderingen fremgår af kapitel 6.

20 9 3. Beskrivelse af alternativer I forbindelse med den indledende udpegning af placeringsmuligheder er en række områder omkring Hillerød undersøgt, og herunder hvilke planmæssige, miljømæssige og trafikale påvirkninger en placering af hospitalet potentielt vil have på omgivelserne /20/. Kravene til en egnet placering har som udgangspunkt været behovet for et areal på mellem 30 og 50 ha i en maksimal afstand på 600 eller 1200 meter fra den eksisterende S-bane. Det er forudsat, at der i forbindelse med etablering af et nyt hospital placeres en ny S-togsstation på strækningen mellem Hillerød og Allerød. I de nedenstående afsnit beskrives 0-alternativet samt de behandlede placeringsmuligheder Alternativ Et 0-alternativ er udtryk for, hvordan området vil udvikle sig, hvis programmet ikke gennemføres. Definitionen af 0-alternativet vil derfor være et eller flere realistiske bud på et fremtidsscenarie. I dette tilfælde vurderes der at være flere udviklingsmuligheder for området, som afhænger af flere faktorer, herunder behovet for byudvikling i Hillerød Kommune, den overordnede strategi for etablering af nye sygehuse, placering af en S-station mellem Allerød og Hillerød mv. Nedenfor præsenteres scenarier for 0-alternativet, der både omhandler de overordnede strategiske planer på regionalt niveau samt udviklingen og arealanvendelsen inden for selve området på lokalt niveau. Regionalt niveau Hospitalet etableres ikke på den udvalgte lokalitet, men på en anden lokalitet i omegnen af Hillerød. Overordnet set vil der på den måde stadig blive skabt forbedrede muligheder inden for sundhedsvæsnet, samtidig med at der vil være miljømæssige påvirkninger på en anden lokalitet, som skal tages hensyn til. Hospitalet etableres ikke på lokaliteten, men heller ikke i nærområdet. Derved vil den ønskede forbedring af sundhedsvæsnet ikke blive opnået, og der skal således igangsættes alternative projekter/planer på et overordnet niveau. Lokalt niveau Inden for lokaliteten er det realistisk, at planerne om byudvikling på længere sigt vil blive gennemført, i tråd med perspektivplanerne for Hillerød Kommune. Der vil derved blive bygget erhvervsområder og boliger i området, som i et vist omfang ligeledes vil medføre en række påvirkninger på miljøet. Hvis disse planer ikke gennemføres, er det muligt, at området fortsat vil blive drevet landbrugsmæssigt fordelt på intensive og ekstensive

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL Til Region Hovedstaden Dokumenttype Høringsnotat Dato Juli 2011 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL HØRINGSNOTAT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL HØRINGSNOTAT Revision 3 Dato 2011-07-01 Udarbejdet af ASBP, MJK, CM, METW Kontrolleret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Udkast august 2012 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND. Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Udkast august 2012 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND. Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 50A Telefon 48 29 30 33 Direkte Xx xx xx xx Web www.regionh.dk Udkast august 2012 Dato: 21. august 2012 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NYT HOSPITAL

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Direktivforslaget er udarbejdet i enighed af en arbejdsgruppe med Forsvaret, Halsnæs Kommune, og BLST som deltagere og med bistand fra SNS.

Direktivforslaget er udarbejdet i enighed af en arbejdsgruppe med Forsvaret, Halsnæs Kommune, og BLST som deltagere og med bistand fra SNS. Notat Byer J.nr. BLS-145-00133 Ref. jofpa, ATL Den 22. oktober 2009 Høringsnotat Vurdering af høringssvar modtaget i den offentlige høring og sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkningerne for Forslag

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 3. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00120 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerlands

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag Bilag 1 UNDERSØGELSE AF DEPONERET JORD I LYNGE GRUSGRAV Niras A/S, september 2012 Sammenfatning Baggrund Indvindingen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 er udarbejdet af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere