Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi Sjællands udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i Roskilde. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland som udbydes i Roskilde. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af erhvervsakademiets skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

6 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Michael Bregendahl, cand.merc., pædagogikum fra Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, lektor på Erhvervsakademi Århus. Underviser på finansbacheloruddannelsen, finansøkonomuddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og HA-uddannelsen. Censor på finansøkonomuddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og handelsøkonomuddannelsen. Formand for eksamenskommissionen for finansøkonomuddannelsen om erhvervskunderådgivning og årsprøven. Desuden erfaring fra en række andre eksamenskommissioner og arbejdsgrupper under Undervisningsministeriet. Bodil Weirsøe, cand.phil. i statskundskab, cand.pæd. i voksenpædagogik, lektor på University College Sjælland. Diverse undervisnings-, foredrags- og konsulentopgaver om kommunikation, ledelsesudvikling og læring. Har deltaget i flere udviklingsprojekter i offentligt regi og publiceret bøger, artikler og rapporter om emnerne kommunikation, pædagogik, organisation og ledelse. Tidligere underviser på pædagogseminarium, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Louise Mark Haldborg Pedersen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest i Herning indtil juni 2010, derefter på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Århus. Tidligere medlem af uddannelsesudvalget og elevrådet for markedsføringsøkonomstuderende på Erhvervsakademi MidtVest i Herning. Finn Märcher, HD i afsætning, international lederuddannelse i Danfoss, International Advertising Association masterclass, corporate brand manager i Danfoss. Stor erfaring med international business to business-reklame og kommunikation. Tidligere underviser på merkantile erhvervsakademiuddannelser og gæsteforelæser på Syddansk Universitet. Censor på professionsbacheloruddannelserne i international handel, markedsføring, multimediedesign og sportsmanagement og erhvervsakademiuddannelsen i webudvikling. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. 6

7 EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde Roskilde Handelsskole Bakkesvinget Roskilde Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Grundlag for udbuddet Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt. Markedsføringsøkonomen skal kunne kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i forbindelse med markedsføring på et globalt marked. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. Udbuddets struktur For at opnå viden, færdigheder og kompetencer, som nævnes i bekendtgørelsen for markedsføringsøkonomuddannelsen, er følgende systemiske ramme givet: Markedsføringsøkonomuddannelsen er opdelt i fire semestre, som er tematiseret ud fra en professionsorienteret progression: 1. semester: Virksomhedens strategiske situation 2. semester: Strategiformulering 3. semester: Strategimplementering 4. semester: Praktik og afsluttende eksamensprojekt. Temaerne er styrende for læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 95 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 10 ECTSpoint samt et afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point. Fordelingen er således: 8

9 1. semester 2. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og logistik (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og logistik (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) 3. semester 4. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (10 ECTS) Kommunikation, organisation og logistik (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) Obligatorisk praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) De valgfri uddannelseselementer (valgfag), der tilbydes på nuværende tidspunkt er: Statistik Driftsøkonomi Marketing i non-profit organisationer Eventpraksis Entrepreneurship Udbuddets centrale fagområder Udbuddets centrale fagområder er opdelt på fire kerneområder International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation og logistik Erhvervsret Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 126. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 10 Antal årsværk 6 Udbuddets centrale praktiksteder De fleste af vores studerende er i praktik inden for den private sektor. Her er der tale om en bred blanding af små, mellemstore og store virksomheder. Nogle studerende tager i praktik i udlandet. De typer virksomheder og organisationer de studerende typisk er i praktik i, kan listes op på denne måde: Den private sektor 9

10 Handelsvirksomheder Produktionsvirksomheder Engros- og detailhandel Liberale erhverv, herunder fx i reklame- eller marketingsbureauer Servicevirksomheder, herunder fx restaurant og hotel Oplevelsesøkonomi, herunder fx Roskilde Festival, eventbureauer, rejsebranchen, messe og udstillingsvirksomhed Transportvirksomheder, herunder spedition og logistik It-virksomheder Finansvirksomheder, herunder fx forsikring, ejendomsmæglere, finansrådgivning Den offentlige sektor Statslige institutioner, herunder fx skattevæsenet, militæret Interesseorganisationer Non-profit organisationer, fx Folkekirkens Nødhjælp Øvrige oplysninger/særlige forhold/etc. Pædagogisk profil Et centralt fokus i udbuddets pædagogiske profil er, at ledelse og navnlig underviserne søger at skabe positive relationer til de studerende via anerkendende dialog såvel i selve undervisningen som i hele læringsmiljøet på skolen. I forbindelse hermed er der oprettet kontaktlærerfunktioner, således at den studerende altid har mindst to personer (kontaktlærer og studievejleder) at henvende sig til med individuelle og til tider fortrolige spørgsmål. Kontaktlæreren skal sikre at der gennemføres minimum to individuelle samtaler i løbet af det første studieår. Det kan enten være kontaktlæreren selv eller en anden underviser der er tilknyttet holdet, der tager samtalen. Udover at medvirke til høj trivsel blandt de studerende, har tiltaget til hensigt at fastholde flest muligt studerende på studiet. Faglig profil og status for ændring Den faglige profil er centeret om markedsføring og salg. Uddannelsens øvrige fagelementer er tæt koblet til markedsføring og salg. Dette kommer til udtryk i selve uddannelsens opbygning og struktur og i den konkrete undervisningsplanlægning af de enkelte semestre, som foregår i team, og dels i selve undervisningen, hvor opgaver, cases og projekter har tværfaglige problemstillinger, der relaterer sig til markedsføring og salg. Ligeledes er ovennævnte faglige profil grundlæggende i udviklingen af det på udbudsstedet udbudte valgfag Eventpraksis. Faget er blevet udviklet i tæt samarbejde med blandt andre Roskilde Festivalen og Musicon. Valgfaget Eventpraksis tager så at sige markedsføring og salg med over i oplevelsesøkonomien både i det teoretiske fagindhold og især i praksis. Valgfaget afsluttes med gennemførelse af et konkret eventprojekt, som de studerende skal udvikle, planlægge, udføre og evaluere. Historik Vi har udbudt kortere videregående uddannelser inden for markedsføring, handel og salg siden 1987 (EksportAkademi og Sælgerakademi). Fra 1992 blev markedsøkonomuddannelsen udbudt i Roskilde. I forbindelse med revisionen af de korte videregående uddannelser i 2000 blev navnet på uddannelsen ændret til markedsføringsøkonom (MAK) og der skete en ændring i strukturen og fagindhold. I 2008 blev uddannelsen igen revideret og der blev indlagt obligatoriske elementer af salg og innovation efter ønske fra aftagerne. På samme tid blev studieordningen revideret og der blev opstillet læringsmål i henhold til de nye uddannelsesbekendtgørelser og Bolognaprocessen. 10

11 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 0 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK), baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der er kontakt med et felt af aftagere som er dækkende for udbuddet. Aftagerfeltet består hovedsageligt af private virksomheder, og udbuddet redegør for at fremstillingsvirksomheder, detailhandel, reklame- og marketingbureauer og transport- og kommunikationsbranchen ansætter uddannede markedsføringsøkonomer i forskellige jobfunktioner. Gennem landsnetværket for markedsføringsøkonomuddannelsen har udbuddet kontakt til brancheforeninger og videregående uddannelsessteder. Målet er at sikre at uddannelsen til markedsføringsøkonom er relevant for forskellige typer af aftagere. På regionalt niveau deltager enkelte af udbuddets undervisere i Videndeling i læringsnetværk, et regionalt udviklingsarbejde der bl.a. har til formål at skabe permanente samarbejdsmodeller mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner til sikring af hurtig og effektiv dialog om fælles interessevaretagelse. Desuden inddrager underviserne deres personlige kontakter fra beskæftigelsesområderne i undervisningen, ligesom de også har kontakt med praktikvirksomheder i forbindelse med de studerendes praktikforløb. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer et år efter dimission. Årets resultater sammenlignes med de to forrige årganges. Den nationale undersøgelse giver oplysning om udbuddets egne dimittender i forhold til andel i job, heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledighed, mens resten af resultaterne er nationale. Ekspertpanelet vurderer at der i lige akkurat tilstrækkeligt omfang indhentes viden som kan bruges til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Kontakten til praktikvirksomhederne og inddragelsen af virksomhederne i undervisningen foregår løbende og tilfører udbuddet relevant viden. Aftagerkontakten gennem landsnetværket for markedsføringsøkonomer og Videndeling i læringsnetværk bidrager også med relevant viden. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden drøftes og vurderes af udbuddet og dermed bidrager til udbuddets fortsatte relevans. Redegørelsen viser at kombinationen af viden fra dimittendundersøgelsen, dimittenderne og aftagerfeltet anvendes til at justere den institutionsspecifikke del af studieordningen, ligesom undervisere og ledelse drøfter inputtene fra aftagere og dimittender i forhold til undervisningens tilrettelæggelse, valg af litteratur og pædagogiske metoder. 13

14 Faget eventpraksis er eksempelvis blevet oprettet på baggrund af viden fra aftagere og dimittender. Ekspertpanelet vurderer dog at det er en mindre svaghed at udbuddets kontakter til aftagere overvejende er usystematiske og båret af underviserne individuelt om end kontakterne vurderes at have et tilfredsstillende omfang. Institutionen har kun i nogen grad sikret på et strategisk niveau at der fra aftagerne løbende tilgår udbuddet dækkende og opdateret viden som kan bruges til at sikre udbuddets relevans. I den forbindelse forventer ekspertpanelet at udbuddets uddannelsesudvalg, når det træder i kraft, vil have en positiv betydning, ligesom udsigten til et aktivt erhvervspanel også fremover kan bidrage til at indholdet af udbuddet er relevant. Institutionen redegør for at udbuddet er i gang med at iværksætte både uddannelsesudvalg og erhvervspanel hvor repræsentanter for det lokale erhvervsliv og offentlig myndigheder er repræsenteret, men da disse endnu ikke er fungerende, er de ikke indgået i vurderingen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 10, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 02.01: Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Bilag 02.02: Dimittend der selv har startet virksomhed Bilag 02.04: Vedtægter for Erhvervsakademi Sjælland Bilag 02.05: Indbydelse VIL: InnovationCamp2010 Bilag 02.06: Indbydelse til erhvervsdag på RHS side Bilag 02.07: Liste over virksomheder Bilag 02.08: Udkast til indbydelse til erhvervspanel Bilag 02.09: Liste over praktiksteder Bilag 02.10: Indkaldelse til gæsteforelæsning. 14

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får relevant viden om centrale tendenser inden for relevante beskæftigelsesområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Udbuddet får relevant viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne gennem aktiv deltagelse i Udviklingsforum Sjælland i regi af Udviklingshuset Sjælland der hyppigt holder arrangementer og faciliterer netværk af relevans for iværksættere, små og mellemstore virksomheder og organisationer. Desuden har udbuddet et omfattende samarbejde med hhv. Roskilde Festival og Musicon Valley Vækstmiljø der giver ny og relevant viden om centrale tendenser inden for både markedsføring og oplevelsesøkonomi. Samarbejdet omhandler bl.a. etablering af praktikaftaler, udveksling af viden og gennemførelse af projekter og events hvor undervisere og studerende har deltaget. Udbuddets undervisere får også ny viden fra beskæftigelsesområderne gennem deres kontakt med praktikvirksomheder, ved at inddrage gæsteforelæsere i undervisningen og ved selv at undervise på videregående voksenuddannelser hvor kursisterne kommer fra beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden indgår i udbuddets videngrundlag, idet ledelse, undervisere og studerende er involveret i projekterne og aktiviteterne. Af interview med ledelse og undervisere under besøget fremgik det at underviserne arbejder i team hvor ny viden fra beskæftigelsesområderne drøftes bl.a. i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen. Ekspertpanelet vurderer samlet set at opdateret viden om centrale tendenser inden for udbuddets beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 12, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 02.04: Vedtægter for Erhvervsakademi Sjælland Bilag 02.09: Liste over praktiksteder Bilag 03.01: Vedtægter for Udviklingshuset Sjælland Bilag 03.02: Samarbejdsaftale med Roskilde Festival Bilag 03.03: Dokumentation af udviklingsarbejde omkring Musicon Valley på RHS Bilag 03.04: CCID Membership Institutions 15

16 Bilag 03.05: Referat af møde om CCID Troika Study Abroad Programme 2010 Bilag 03.06: Projektledelse med fokus på nytænkning Bilag 03.07: Program for Årskonferencen 2010 Bilag 03.08: Performance Linierne (marts 2004) Bilag 03.09: Studerende tilmeldt Projektpraksis og Eventpraksis Bilag 03.10: CCID Experience Economy Programme Draft Bilag 03.11: Invitation til Idegenerering Bilag 03.12: Program for KreaLeder kursus. 16

17 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at projekter, samarbejder og videnkanaler giver udbuddet relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Undervisere og ledelse har i samarbejde med Musicon Valley Vækstmiljø i Roskilde været med til at udvikle uddannelsestilbud og kurser inden for events og oplevelsesøkonomi. Desuden deltager nogle undervisere i et samarbejde mellem nordiske og nordvestrussiske uddannelsesinstitutioner om ledelse af events og afholdelse af kulturelle events. Endelig får udbuddet relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne når underviserne fokuserer på at øge de studerendes kendskab til organiseringen og gennemførelsen af nye projekter på Roskilde Festival. Af interviewet med ledelsen under besøget fremgik det at udbuddets udviklingsbasering er tilfredsstillende og dækker beskæftigelsesområderne bredt. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden på tilfredsstillende vis kan siges at indgå i udbuddets videngrundlag, idet både ledelse, studerende og undervisere deltager i aktiviteterne. Endelig vurderer ekspertpanelet at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 4, interview med ledelsen under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 02.05: Indbydelse VIL: Innovation Camp 2010 Bilag 04.01: Invitation IVA workshops Bilag 04.02: IVA evalueringsrapport Bilag 04.03: VIL projektets kernebegreber Bilag 04.04: Nordisk-russisk samarbejde i uddannelse og forskning Bilag 04.05: Bekræftelse på videreførelse af samarbejdet Bilag 04.06: Eksamensprojekter Eventpraksis Bilag 04.07: Manual for uge

18 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får viden fra forskningsfelter inden for udbuddets fagområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Det er positivt at tre af udbuddets undervisere er eksterne lektorer på forskningsbaserede institutioner, da det er med til at sikre kontakt med relevante forskningsmiljøer. Institutionen redegør også for at undervisernes deltagelse i seminaret Fra forskning til undervisning som holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, er med til at sikre at udbuddet er baseret på opdateret viden om forskningsresultater fra de centrale fagområder. På årskonferencen for medarbejdere på markedsføringsøkonomuddannelsen der holdes af det nationale netværk for markedsføringsøkonomuddannelsen, er der oplæg om ny forskningsviden fra fagområderne. Endelig bekræftede interviewet med hhv. undervisere og ledelse under institutionsbesøget at elektroniske databaser og videnskabelige tidsskrifter anvendes løbende i undervisningen. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden indgår i udbuddets videngrundlag og sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden fra forskningsfelter af relevans for fagområderne. Undervisernes egen undervisningsaktivitet på universiteter sikrer sammen med undervisergruppens deltagelse i konferencer, workshopper og seminarer at udbuddet løbende og i tilstrækkelig grad får ny viden fra relevante forskningsfelter. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4 og 5, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 05.01: Rapport: Fra forskning til undervisning 1998 opdateret 2010 Bilag 05.02: Bekræftelse på deltagelse i Forskningens Døgn 2010 Bilag 05.03: Paper af Kenneth Hansen (RUC) om Otopia på Generative Art Conference, Milano 2005 Bilag 05.04: Projektbeskrivelse fra RHS om dokumentation. 18

19 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 01.00: Studieordning Bilag 01.01: Tillæg til studieordning, valgfag Eventpraksis Bilag 06.03: Læringsmål til punkt 6C. Bilag 06.05: Hovedprojektmanual 2010, MAK (AK). 19

20 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at undervisnings- og arbejdsformerne er hensigtsmæssige i forhold til fagenes indhold, men finder at den praktiske udmøntning af undervisnings- og arbejdsformerne kun lige akkurat er hensigtsmæssig. Institutionen redegør for at der anvendes et varieret udvalg af undervisningsformer på udbuddet, fx holdundervisning, cases, forelæsning, øvelser, dialogundervisning, virksomhedsforedrag, præsentationer og projekter. Redegørelsen og interviewet med ledelsen under institutionsbesøget viser at udbuddet fokuserer på at tilrettelægge undervisningen så indholdet og den pædagogiske tilgang understøtter at de studerende opnår de slutkompetencer der fremgår af læringsmålene. Desuden drøftes det blandt udbuddets ledelse og undervisere hvordan udbuddets it-platform skal understøtte progressionen i fagene. Det fremgik imidlertid af interviewet med de studerende under institutionsbesøget at de ikke oplever at undervisningen er varieret, men at underviserne hovedsageligt gør brug af gruppearbejde og forelæsninger. De studerende udtrykte tilfredshed over lejlighedsvis at gennemføre længerevarende projekter hvor det faglige indhold blev anvendt i praksis og der var mulighed for at gå i dybden med udvalgte emner. Ekspertpanelet vurderer at det er en mindre svaghed at de studerendes oplevelse af den praktiske udmøntning af undervisningen ikke svarer til de undervisnings- og arbejdsformer som institutionen har redegjort for. Det er dog ikke tillagt afgørende vægt i vurderingen af kriteriet, da læringsmålene godt kan nås med de nuværende arbejdsformer. 20

21 Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen i det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 7, interview med ledelsen, underviserne og studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 01.00: Studieordning Bilag 01.01: Tillæg til studieordning, valgfag Eventpraksis Bilag 07.00: Vejledning til studieophold (praktikmanual) Bilag 06.05: Hovedprojektmanual Bilag 07.01: Undervisnings- og arbejdsformer opdelt på fag/elementer. Bilag 07.02: Læringsprofil for Projektpraksis 2007 Bilag 07.03: Udviklings-årshjulet Bilag 07.04: Eksempel på implementeringsplan Bilag 07.05: Eksempel på projektmanual (2. semester) Bilag 07.06: Manual til Markedsanalyseprojekt (Markedsføring og statistik) Bilag 07.07: Resume af Pilotundersøgelse Bilag 07.08: Semesterplan IMF 3. semester Bilag 07.09: Semesterplan KOL 1. semester Bilag 07.10: Semesterplan Økonomi 2. semester Bilag 07.11: Semesterplan Statistik 2. semester Bilag 07.12: Litteraturliste 1. semester Bilag 07.13: Litteraturliste 2. semester Bilag 07.14: Litteraturliste 3. semester. 21

22 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer som følger af reglerne for uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker de fagområder der indgår i uddannelsen, og dermed er tilstrækkelige i forhold til udbuddets mål for læringsudbytte. Alle undervisere har en relevant kandidatgrad, og undervisningen i de centrale fag varetages af undervisere med relevant faglig og teoretisk baggrund. Eksempelvis fremgår det af redegørelsen at undervisningen i international markedsføring og salg varetages af cand.merc.er med forskellige specialiseringer, herunder i international marketing og ledelse og interkulturel virksomhedsledelse. En cand.jur. underviser i erhvervsret, og en cand.comm. underviser i faget organisation, kommunikation og ledelse. Ekspertpanelet vurderer at allokeringen af undervisere med erhvervskompetence på udbuddets centrale fag er hensigtsmæssig. Alle underviserne har relevante erhvervsmæssige erfaringer der kvalificerer dem til at varetage undervisningen på hensigtsmæssig vis, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. Seks af udbuddets ti undervisere har en erhvervspædagogisk læreruddannelse fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (tidligere DEL). Ekspertpanelet vurderer at udbuddets undervisere gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter holder sig ajour med den nyeste viden om centrale tendenser i erhvervene samt relevant forskning. Underviserne har årligt 100 timer til faglig og pædagogisk ajourføring og kompetenceudvikling, ligesom der afsættes 30 timer til kursusdeltagelse pr. medarbejder. Forberedelsesfaktoren pr. 60 minutter er 153, hvilket er fastlagt så underviserne har mulighed for at følge med i de centrale tendenser og den nyeste viden inden for relevante fagområder, hvilket sker på baggrund af aktiviteterne beskrevet i kriterium 3, 4 og 5. 22

23 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5 og 8. 23

24 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf BEK nr 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet i Roskilde vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet igennem flere år. Vurderingen af dette kriterium vil tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning, idet udbuddet vil videreføre denne som den obligatoriske praktikordning. På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at praktikken er en integreret del af det samlede udbud så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Den studerendes praktikforberedelse består i at den studerende selvstændigt tilegner sig praktisk og faglig viden til brug i praktikken og aktivt opsøger mulige praktikvirksomheder. Af interviewet med de studerende under besøget fremgik det at det tidligere har været meget op til den enkelte at forberede sig til praktikken, men at vejledningen for de nyere studerende er blevet forbedret. Af interviewet med den praktikansvarlige fremgik det i den forbindelse at udbuddet holder en praktikvejledningsdag for de studerende, og at der foreligger en praktikmanual der giver eksempler på typer af opgaver den studerende kan løse i løbet af praktikopholdet, og at den praktikansvarlige i øvrigt er tilgængelig for yderligere vejledning og information. Ekspertpanelet vurderet det positivt at det eksemplificeres over for praktikforløbets parter hvordan den studerendes teoretiske viden kan anvendes praktisk i løbet af praktikforløbet, fx ved at den studerende anvender sin faglige viden til at bibringe praktikstedet ny viden gennem løsning af konkrete arbejdsopgaver. 24

25 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 12, interview med den praktikansvarlige og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 01.00: Studieordning Bilag 07.00: Vejledning til studieophold (praktikmanual). 25

26 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Desuden gælder følgende, jf BEK nr 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i 2011, og ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i udbuddets planer for kvalitetssikring af praktikken, og panelet vil vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det opfylder kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikstederne med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb, ligesom kontakten mellem udbud og praktiksted sikrer at der er klarhed om varetagelsen af opgaver, og at de to parter er opdateret om hinanden. Udbuddet stiller krav om at de opgaver den studerende skal udføre for praktikvirksomheden, skal være relateret til centrale elementer i markedsføringsøkonomuddannelsen, og i praktikmanualen gives der eksempler på hvilke typer af opgaver den studerende kan løse. Virksomheden skal stille en kontaktperson til rådighed og deltage i et midtvejsmøde, hvilket ekspertpanelet finder positivt fordi der er mulighed for afklaring af spørgsmål eller problemstillinger der måtte være opstået. Desuden skal der udarbejdes en praktikkontrakt og handlingsplan med udspecificering af arbejdsopgaver. Begge dele godkendes af praktikvejlederen. Ekspertpanelet vurderer at det løbende sikres at praktikstederne opfylder de krav der stilles, ligesom evaluering af praktikken sker løbende og med inddragelse af relevante parter. Udbuddet godkender praktikkontrakten og handlingsplanen for hvert praktikforløb, og kombineret med midtvejsmødet på virksomheden sikres det løbende at kravene opfyldes. Midtvejsmødet fungerer også som midtvejsevaluering mellem alle tre parter. Alle praktikforløb evalueres af de studerende i en rapport hvor læringsmålene for praktikken skal behandles. Praktikstedet udfylder en skriftlig evaluering efter endt ophold, og praktikvejlederne samler op på samtlige evalueringer og formidler resultaterne på et lærermøde hvor de drøftes. Udbuddet giver eksempler på situationer hvor evalueringen af praktikken har ført til ændringer i organiseringen af praktikforløbene, og ekspertpanelet vurderer at udbuddet følger op på resultaterne. 26

27 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10 og 13 og følgende bilag: Bilag 01.00: Studieordning Bilag 07.00: Vejledning til studieophold (praktikmanual) Bilag 07.03: Udviklings-årshjulet Bilag 10.03: Eksempel på brev til praktiksted Bilag 10.04: Manual til synopsis rapport Bilag 10.05: Eksempel på synopsis rapport Bilag 10.06: Spørgeskema til Praktiksted. 27

28 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at udbyde uddannelsen til markedsføringsøkonom, er til stede på udbuddet, og at forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske faciliteter og materielle ressourcer er passende. Udbuddet redegør for at der på institutionen er undervisningslokaler med projektor, adgang til trådløst netværk, mulighed for at arbejde i grupper, bibliotek, helpdesk, kantine og områder med pc-adgang for de studerende. Af interviewet med de studerende fremgik det at bibliotekets beholdning af engelsksprogede bøger var utilstrækkelig, hvilket ekspertpanelet vurderer som en mindre svaghed der dog ikke forhindrer de studerende i at nå læringsmålene. På rundvisningen under besøget blev det bekræftet at de nødvendige faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet i et omfang der understøtter realiseringen af målene for læringsudbyttet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, rundvisning under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 01.00: Studieordning Bilag 11.02: Besvarelse af trivselsundersøgelsen Bilag 11.03: Lokaleoversigt - klasser Bilag 11.04: Lokaleoversigt lærerværelse. 28

29 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt så det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Redegørelsen viser at udbuddets studerende har mulighed for at gennemføre studie- og/eller praktikophold i udlandet på 3. og 4. semester. Hvis udlandsopholdet placeres på 4. semester, betyder det at praktikken skal gennemføres i udlandet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet på tilfredsstillende vis understøtter de studerendes udlandsophold på både 3. og 4. semester. Udlandsopholdet kan eksempelvis gennemføres på en af de 22 partnerinstitutioner som udbuddet har indgået bilaterale samarbejdsaftaler med via Erasmus Livslang Læring Programmet. Udbuddet understøtter og fremmer internationaliseringen ved at holdenes kontaktlærer på 1. semester informerer de studerende om mulighederne for at studere i udlandet. I starten af 2. semester holder studievejlederen og udbuddets Erasmus-koordinator en kort introduktion på hvert hold der følges op af et fælles informationsmøde for alle studerende hvor de formelle krav præsenteres. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet på tilfredsstillende vis understøtter at de studerende gennemfører en del af deres uddannelse i udlandet. Redegørelsen viser at ni studerende har været på studie- eller praktikophold i udlandet i perioden Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12 og følgende bilag: Bilag 12.01: Udenlandsophold Information Bilag 12.02: Erasmus Charter Bilag 12.03: Partneroversigt Bilag 12.04: Bilateralaftale Bilag 12.05: Double Degree Agreement Bilag 12.06: Udenlandsk Aftale Bilag 12.07: Strateginotat Bilag 12.08: Ansøgning om Erasmus Midler Bilag 12.09: Kontaktlærerbeskrivelse Bilag 12.10: Procedure for Information Bilag 12.11: Læringsaftale 29

30 Bilag 12.12: Læringsaftale Ændringer Bilag 12.13: Praktikopholdsvejledning engelsk udgave Bilag 12.14: Praktikopholdskontrakt. 30

31 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele der kan gennemføres i udlandet. For studieophold i et EU- eller EEC-land stilles der krav om at modtagerinstitutionen deltager i EU s Erasmus - Livslang Læring Program, og uddannelseselementerne skal være en del af en bachelor- eller masteruddannelse og udbydes på 2., 3. eller 4. år. Uddannelseselementerne skal være relevante for markedsføringsøkonomuddannelsen, og indholdet gennemgås af såvel den studerende som Erasmus-koordinatoren og koordinatoren for uddannelsen til markedsføringsøkonom. Udbuddet forhåndsgodkender alle studieophold i udlandet gennem en trepartslæringsaftale der underskrives af den studerende, udbuddet og modtagerinstitutionen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet løbende sikrer at kvaliteten af studieophold i udlandet er tilfredsstillende. Der gennemføres evaluering af samtlige studieophold i udlandet, og både den studerende og den udenlandske institution deltager i denne evaluering. Den studerende evaluerer opholdet skriftligt i form af en rapport der drøftes med Erasmus-koordinatoren efter endt ophold. Den udenlandske institution sender også et notat om opholdet til Erasmus-koordinatoren. Resultaterne af evalueringen drøftes af uddannelseschefen, Erasmus-koordinatoren og koordinatoren på uddannelsen til markedsføringsøkonom, og udbuddet giver eksempler på at der på baggrund af evalueringsresultater er foretaget ændringer i organiseringen og tilrettelæggelsen af studieophold i udlandet. Angående kvalitetssikringen af praktikophold i udlandet redegør udbuddet for at der stilles de samme kvalitetskrav til udenlandske virksomheder som til danske, ligesom den løbende kvalitetssikring og evaluering finder sted på samme måde. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 13 og følgende bilag: Bilag 12.12: Læringsaftale Bilag 12.13: Praktikopholdsvejledning engelsk udgave 31

32 Bilag 12.15: Opholdscertifikat Bilag 13.02: Praktikopholdskontrakt engelsk udgave Bilag 13.03: Praktikophold jobbeskrivelse Bilag 13.04: Synopsis Bilag 13.05: uddrag Bilag 13.06: Evalueringsrapport Bilag 13.07: Erasmus evalueringsrapport Bilag 13.08: Erasmus praktikevaluering. 32

33 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kvalitetsarbejde er dækkende og omfatter uddannelsens centrale forhold. Institutionen redegør for en række aktiviteter der omfatter kvalitetssikringen og udviklingen af udbuddets tilrettelæggelse, indhold, pensum, undervisning og faciliteter og ressourcer. Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet gennemføres systematisk og med hensigtsmæssige intervaller. Udbuddets kvalitetsarbejde er organiseret i et udviklingsårshjul der kvartalsvist angiver hvilke temaer kvalitetsarbejdet omhandler. Ekspertpanelet vurderer at relevante interne og eksterne interessenter inddrages hensigtsmæssigt i kvalitetsarbejdet. Eksempelvis gennemføres en årlig elektronisk trivselsundersøgelse blandt udbuddets studerende hvor de bl.a. vurderer uddannelsen generelt, undervisnings- og arbejdsformerne og de fysiske faciliteter. Det fremgik af interviewet med de studerende under institutionsbesøget at en repræsentant fra ledelsen netop havde besøgt samtlige hold med tilbagemeldinger på trivselsundersøgelsen. De studerende bidrager desuden til kvalitetsarbejdet ved at gennemføre semesterevalueringer hvor der fokuseres på arbejdsformer, læring, semestrets rammer og holdets trivsel, og holdenes kontaktlærere gennemfører individuelle samtaler med de studerende hvor de studerende bl.a. vurderer undervisningen. Underviserne kan gennemføre fagevalueringer, men de studerende gav under institutionsbesøget udtryk for at det ikke altid sker systematisk, hvilket ekspertpanelet vurderer som en mindre svaghed. Det er dog ikke tillagt afgørende vægt i vurderingen, da panelet samlet set vurderer at de studerende inddrages på hensigtsmæssig vis i udviklingen og sikringen af udbuddets kvalitet. Ekspertpanelet vurderer at eksterne interessenter lige akkurat inddrages hensigtsmæssigt, hvilket sker i form af praktikvirksomhedernes evaluering af praktikforløbene som giver input til undervisningens indhold. Endelig vurderer ekspertpanelet at udbuddet følger op på kvalitetsarbejdet så den viden kvalitetsarbejdet giver, anvendes til kvalitetsforbedringer af udbuddet. Det fremgik af interviewet med ledelsen under besøget at der foregår opfølgning på kvalitetsarbejdet gennem en formaliseret mødestruktur, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. Panelet lægger i den forbindelse vægt på vigtigheden af at viden fra fagevalueringerne indgår i opfølgningen på kvalitetsarbejdet og derfor systematisk overleveres til uddannelseschefen. 33

34 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 14, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 02.08: Udkast til indbydelse til erhvervspanel Bilag 07.03: Eksempel på implementeringsplan Bilag 10.06: Spørgeskema til praktiksted Bilag 11.02: Besvarelse af Trivselsundersøgelsen Bilag 14.0: Dagsorden til KVU møde d. 9. feb. Bilag 14.02: Indkaldelse til pædagogiske dage i august 2009 Bilag 14.06: Eksempel på aktivitetsplan Bilag 14.09: Spørgeskema til Trivselsundersøgelse Bilag 14.10: Fokusgruppe interview Bilag 14.12: Semester spørgeskema efterår 2009 Bilag 14.13: Eksempel på Besvarelse Semester spørgeskema efterår 2009 Bilag 14.14: Eksempler på ændring af undervisning Bilag 14.15: Spørgeguide til Studerendes Udviklingssamtale. 34

35 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 32 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007 har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 41 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til de studerendes frafald. Gennem studievejlederens samtaler med udmeldte studerende, en udmeldelsesblanket og s får udbuddet viden om årsagerne til frafaldet på udbuddet. De hyppigste årsager til frafald er personlige problemer, andre uddannelsesønsker, faglige problemer på studiet og at de studerendes ønsker til fremtidig beskæftigelse har ændret sig. Ekspertpanelet vurderer at der gennemføres relevante indsatser for at øge antallet af studerende der fuldfører uddannelsen. To-tre gange i semestret holder studievejlederen kollektiv gennemførelsesvejledning på de enkelte hold, ligesom det er muligt for de studerende at modtage individuel gennemførelsesvejledning når særlige faglige eller personlige problemstillinger gør sig gældende. Ekspertpanelet vurderer at den individuelle studentersamtale som underviserne gennemfører med hver enkelt studerende i løbet af semestret, er et positivt tiltag, og det fremgik af interviewet med underviserne under besøget at de oplever at frafaldet på den baggrund er reduceret betragteligt. I den fortrolige samtale mellem studerende og underviser drøftes eksempelvis de studerendes mål med uddannelsen og hvordan målene skal nås. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 14 og 15, institutionens nøgletal for kriterium 15, interview med undervisere under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 15.01: Introduktionsprogram. 35

36 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet bemærker at der ikke er defineret eksplicitte mål for det afsluttende eksamensprojekt. I studieordningen beskrives blot at formålet med det afsluttende eksamensprojekt er at den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for forvaltningsområdet. Dette betyder dels at det kan være vanskeligt for den studerende at blive helt klar over hvad der forventes, dels at karaktergivning efter 7-trins-skalaen er vanskeliggjort fordi der ikke nødvendigvis er klar og fælles viden om hvad der forventes af et eksamensprojekt som opfylder målene. Dette betyder også at der principielt vil kunne være forskel på hvad der forventes af en studerende på de forskellige udbud af uddannelsen. Trods dette vurderer ekspertpanelet dog at det afsluttende eksamensprojekt er et godt studieelement som i praksis er velegnet til at opøve og afprøve de kompetencer den studerende har opnået ved uddannelsens afslutning, og at kriteriet derfor samlet set er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 16 og følgende bilag: Bilag 01.00: Studieordning Bilag 01.01: Tillæg til studieordning, valgfag Eventpraksis Bilag 07.00: Vejledning til studieophold (praktikmanual) 36

37 Bilag 06.05: Hovedprojektmanual. 37

38 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 25 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Midtvest i Herning Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Peter Vollstedt Sendt pr. e-mail: pv@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge)

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0227/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Ole Gram-Olesen Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk kontakt@cphbusiness.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-495/ 495/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Indstilling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen VIA University College Att.: Konstantin Lassithiotakis Sendt pr. e-mail: kl@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere