Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi Koldings udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i Kolding. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding som udbydes i Kolding. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af erhvervsakademiets skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

6 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Søren Voxted, cand.merc., ph.d. i sociologi, voksenpædagogisk åben uddannelse, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi. Ekstern lektor ved CEUS Handelshøjskolecenter og censor på diplomlederuddannelsen. Har udgivet en lang række bøger og artikler om bl.a. innovation, forandringsledelse og mellemlederrollen. Har arbejdet i efteruddannelsessektoren som udviklingskonsulent og udviklingschef og har udarbejdet evalueringer og undersøgelser for en række ministerier, faglige organisationer og private og offentlige virksomheder. Steen Thorborg, cand.phil. i massekommunikation, selvstændig konsulent inden for kommunikation, salg og markedsføring. Censor på de merkantile erhvervsakademiuddannelser. Omfattende undervisningserfaring, bl.a. fra de merkantile erhvervsakademiuddannelser. Har deltaget i udviklingsprojekter og været medlem af opgavekommissioner. Forfatter til lærebøger i salg, salgsledelse og projektstyring. Tine Klitgaard Nielsen, markedsføringsøkonom, studerende på professionsbacheloruddannelsen i International Sales and Marketing Management på Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg. Medlem af institutionens uddannelsesudvalg og institutionens repræsentant ved uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænser. Frank Fjeldsted, markedsøkonom, bachelor (Hons) i marketing, stifter og adm. direktør for Fjeldsted Fiber. Bestyrelsesformand i Dansk Markeds- og Akademiforening under HK. Ledererfaring med salg og marketing fra flere detailvirksomheder og tidligere medlem af markedsføringsudvalget på Viborg Handelsskole. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. 6

7 Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Erhvervsakademi Kolding IBA Skamlingvejen Kolding Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Udbuddets struktur Markedsføringsøkonom er en toårig, videregående, uddannelse. Det er et intensivt og krævende studie. Det forbinder på en unik måde teori og praksis. Studiet giver 120 ECTS point (ECTS = European Credit Transfer System). Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt. Markedsføringsøkonomen skal kunne kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i forbindelse med markedsføring på et globalt marked. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. For at opnå de i bekendtgørelsen angiven viden, kompetencer og færdigheder for markedsføringsøkonomuddannelsen er følgende systemiske ramme givet: Markedsføringsøkonom-uddannelsen er opdelt i 4 semestre, som er tematiseret ud fra en professionsorienteret progression: 1. Virksomhedens strategiske situation 2. Strategiformulering 3. Strategimplementering 4. Praktik og afsluttende eksamensprojekt Temaerne er styrende for læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 95 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 10 ECTSpoint samt et afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point. Fordelingen er således: 8

9 1. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) 3. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (10 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) 2. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) 4. semester Obligatorisk praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Det enkelte obligatoriske uddannelseselement opdeles i en række kerneområder, der danner grundlag for de enkelte fag og indholdet af semesterplaner for disse. De valgfri uddannelseselementer, der tilbydes på nuværende tidspunkt er linjeopdelt inden for områderne: Statistik og Driftsøkonomi Sprog - tysk International Management Advisor Kommunikation og oplevelsesøkonomi Turisme- og eventmanagement De valgfrie uddannelseselementer tilbydes de studerende på deres 1., 2. og 3. semester Udbuddets centrale fagområder Uddannelsens hovedområder er marketing, kommunikation, organisation, sprog og økonomi. På IBA kan den studerende vælge mellem følgende valgfri uddannelseselementer: Statistik og Driftsøkonomi Sprog - tysk International Management Advisor Kommunikation og oplevelsesøkonomi Turisme- og eventmanagement Studiet er sammensat af obligatoriske fag, profilfag, valgfag og virksomhedsophold. Uddannelsen afsluttes med speciale- og afsluttende eksamensprojekt. De obligatoriske fag og eksaminer er ens på alle linjer. 9

10 Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 241. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 22 Antal årsværk 13 Udbuddets centrale praktiksteder De studerende på MFØ kommer i praktik alle typer virksomheder, små, mellemstore og store, inden for mange forskellige brancher, såvel i Danmark som i udlandet. Der er såvel private som offentlige virksomheder. Øvrige oplysninger/særlige forhold/etc. Mht. den faglige og pædagogiske profil stilles der høje krav. Der står bl.a. i skolens mission: IBA opfatter således høj kvalitet i undervisningen som undervisning: der har et højt fagligt niveau i forhold til de nyeste forskningsresultater og erhvervslivets krav til viden, færdigheder og personlige kvalifikationer hos vore studerende der lever op til de strengeste standarder professionelt og uddannelsesmæssigt der giver mulighed for en vekselvirkning mellem teoretisk studie og praktisk erfaring der udvikles ud fra et internationalt perspektiv gennem udenlandsk research, erfaringer og materiale fra det globale marked der styrker innovativ tænkning. IBA har haft udbudsretten og udbudt markedsføringsøkonom siden Seneste ændring af studieordningen fandt sted i 2008, hvor strukturen i studiet blev revideret (fx erhvervsret flyttes til første og andet semester, økonomi fordeles over samtlige semestre). En del af statistikfaget blev gjort obligatorisk. Der blev ændret på semestrene, således at hvert semester afsluttes med en bunden forudsætning eller eksamen. Der blev endvidere ændret på eksamenerne. Ovennævnte ændringer er fuldt implementerede. Derudover har indførelsen af obligatorisk praktik betydet, at der skal ændres på arbejdsopgaverne i forbindelse med praktikpladsformidling og opfølgning. IBA har ansat en fuldtidsmedarbejder med fokus på dette område. Selve opgaverne er i gang med at blive implementeret. IBA arbejder målrettet på at få IBA studerende til at tage et Erasmusophold på 3. semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Indtil nu har der kun været få studerende, der er taget til udlandet. IBA arbejder i øjeblikket på at tilrettelægge procedurer med det formål at øge antallet af studerende, der tager til udlandet, samt øge antallet af udbudssteder i udlandet. Et væsentligt indsatsområde er ligeledes tiltrækning af Erasmus-studerende til IBA. Der er indgået Erasmus-aftaler med udenlandske institutioner, blevet udviklet procedurer for markedsføring af IBA på skolerne i udlandet, ansøgningsprocedurer, inductionforløb, sociale arrangementer, formidling af værelser mv. Procedurerne er udviklet og implementeret. Fremover skal de forfines og uhensigtsmæssigheder skal rettes. 10

11 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr. 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 2 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har kontakt til et dækkende felt af aftagere, og at der indhentes viden der kan bruges til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Aftagerfeltet består hovedsageligt af private virksomheder, især fremstillingsvirksomheder, detailhandel, reklame- og marketingsbureauer og transport- og kommunikationsbranchen som ansætter uddannede markedsføringsøkonomer i forskellige jobfunktioner. Udbuddet har kontakt til aftagere både gennem møder i uddannelsesudvalget, academic board og examination board. I alle tre fora er aftagere repræsenteret og deltager i diskussionen af udbuddets relevans, udvikling og kvalitetssikring. Academic board og examination board mødes en gang om året. Frekvensen for uddannelsesudvalgets møder fremgår ikke af redegørelsen. Udbuddet indhenter også viden der kan bruges til at understøtte udbuddets fortsatte relevans, gennem kontakten med praktikvirksomhederne. De enkelte undervisere er i dialog med praktikvirksomhederne i løbet af praktikken når der tales om udarbejdelsen af den studerendes afsluttende eksamensprojekt, og i den anledning får underviserne tilbagemeldinger om hvilken viden og hvilke færdigheder og kompetencer der efterspørges inden for beskæftigelsesområderne. Som supplement til undervisernes personlige og individuelle kontakt til praktikvirksomhederne har det internationale kontor og praktikvejlederne kontakt med praktikstederne i forbindelse med evalueringen af praktikforløbet hvor praktikstedet også kan informere udbuddet om de ønsker og behov de studerende skal kunne leve op til. Desuden har underviserne kontakt med aftagerne i forbindelse med de mange projekter som de studerende skal gennemføre i samarbejde med virksomheder. I den forbindelse fortæller virksomhederne undervisere og studerende hvad der skal til for at dimittender fra markedsføringsøkonomuddannelsen er relevante for virksomhederne. Endelig har udbuddet kontakt til en række videregående uddannelsesinstitutioner i både Danmark og udlandet. Eftersom en vis andel af dimittenderne fra uddannelsen læser videre, vurderer ekspertpanelet at det er positivt at udbuddet også fokuserer på at diskutere udbuddets relevans med andre uddannelsesinstitutioner. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer et år efter dimission. Årets resultater sammenlignes med de to forrige årganges. Den nationale undersøgelse giver oplysning om udbuddets egne dimittender i forhold til andel i job, heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledighed, mens resten af resultaterne er nationale. Ekspertpanelet vurderer at den nationale undersøgelse giver udbuddet viden fra et felt af dimittender som er dækkende for uddannelsen, og at denne viden kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Panelet 13

14 bemærker dog at internationale studerende ikke indgår systematisk i undersøgelsen, hvilket giver nogen uklarhed i resultaterne, og udbuddet bør overveje at indsamle viden fra denne gruppe af dimittender på anden vis. Ud over den nationale beskæftigelsesundersøgelse har udbuddet uformel kontakt til dimittenderne når de har fået ansættelse i virksomheder der har brug for praktikanter fra markedsføringsøkonomuddannelsen, og dermed fungerer som aftagere. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden drøftes og vurderes af udbuddet og dermed bidrager til udbuddets fortsatte relevans. Den indhentede viden fra praktikvirksomheder, uddannelsesudvalg, academic board, examination board og dimittender drøftes og vurderes af underviserne, koordinatorerne og uddannelsesledelsen. På baggrund af drøftelserne blandt ledelse og undervisere iværksættes der opfølgningsaktiviteter; eksempelvis er den institutionsspecifikke del af studieordningen blevet ændret på baggrund af feedback fra aftagere og dimittender. Tilbagemeldinger fra udbuddets aftagere har givet anledning til en gentænkning af den faglige progression i de studerendes projekter, og ekspertpanelet betragter det som positivt at udbuddets kontakt med aftagere på den måde er med til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 9 og 10, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 8: Beskæftigelsesundersøgelse årgang Bilag 9: Projektbeskrivelse for projekt 2, virksomhedsprojekt Bilag 10: Projektbeskrivelse for projekt 2, linjeprojekt Bilag 11: Projektbeskrivelse for projekt 5, innovationsprojekt Bilag 12: Program for studietur New York Bilag 13: Program for studietur Dublin Bilag 14: Program for karrieredag Bilag 15: Kopi af forside til alumne hjemmesiden Bilag 16: IBA s kvalitetsplan Bilag 17: Projektbeskrivelse for projekt 1, metodeprojekt Bilag 18: Studietursprojekt Bilag 19: Projektbeskrivelse for projekt 6, marketing/økonomi projekt Bilag 20: Projektbeskrivelse for projekt 7, specialeprojekt Bilag 21: Projektbeskrivelse for projekt 8, hovedprojekt. 14

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får relevant viden om centrale tendenser inden for de relevante beskæftigelsesområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Gennem det nationale netværk for markedsføringsøkonomuddannelsen arrangeres kurser og workshopper hvor der holdes indlæg om nye tendenser og trends fra beskæftigelsesområderne. Desuden får udbuddet ny, central viden fra beskæftigelsesområderne gennem kontakt til praktikvirksomheder og inddragelse af virksomheder i undervisningen i form af virksomhedsprojekter og gæsteforelæsninger. Endelig vurderer ekspertpanelet at undervisernes egne netværk inden for beskæftigelsesområderne er med til at sikre udbuddet tilgang af ny viden om centrale tendenser. Flere af udbuddets undervisere er selvstændigt erhvervsdrivende og har dermed en direkte føling med hvilke krav der stilles til dimittender, hvad angår fx marketing og salg. Ekspertpanelet vurderer at denne viden på hensigtsmæssig vis indgår i udbuddets videngrundlag. Arrangementerne der holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, er målrettet undervisere og ledelse. Underviserne deltager i netværksarrangementerne, og både undervisere og studerende får viden gennem gæsteforelæsernes oplæg. Inddragelsen af virksomheder i forbindelse med gennemførelse af projekter fremstår for ekspertpanelet som en styrke, og udbuddets innovationsfestival hvor studerende under vejledning fra underviserne arbejder med konkrete problemstillinger som virksomheder har formuleret, og hvor deres løsningsforslag vurderes af et dommerpanel, er en nyttig kilde til ny viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurderer at der tilgår udbuddet opdateret viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne gennem ledelsens, undervisernes og de studerendes deltagelse i ovennævnte aktiviteter der foregår løbende igennem året. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 8: Beskæftigelsesundersøgelse årgang Bilag 11: Projektbeskrivelse for projekt 5, innovationsprojekt. 15

16 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet på tilfredsstillende vis er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Udbuddet deltager løbende i aktiviteter som bidrager med ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Det gælder fx et årligt tilbagevendende projekt i samarbejde med LEGO om produkt- og konceptudvikling for specifikke målgrupper og en årlig innovationsfestival hvor relevante virksomheder og udbuddets undervisere og studerende deltager, og hvor studerende bl.a. udarbejder forretningsplaner. Af andre eksempler kan nævnes at en underviser indhenter viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde gennem studier af den nyeste retspraksis, gennem førende juridiske forfattere og via aktiv deltagelse i aktuelle og igangværende retssager, ligesom vedkommende også anvender relevante hjemmesider til løbende at opdatere sig. En anden underviser har deltaget i et kursus ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet om global sourcing der har dannet grundlag for etablering af udbuddets valgfag i hhv. indkøb og global sourcing, og en tredje underviser fungerer som konsulent i et lokalt erhvervsråd og har i denne sammenhæng rådgivet iværksættere og fået viden om udviklingstendenser inden for iværksætteri. Ekspertpanelet vurderer at omfanget og karakteren af udbuddets viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne er tilstrækkelig og kan siges at indgå i udbuddets videngrundlag. Ekspertpanelet vurderer at det er en mindre svaghed at udbuddets aktiviteter overvejende er usystematiske og båret af underviserne individuelt, om end den indhentede udviklingsviden vurderes at have et tilfredsstillende omfang. Institutionen har kun i nogen grad på et strategisk niveau sikret at udbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde inden for de relevante beskæftigelsesområder. Det fremgik imidlertid af interview med ledelsen under institutionsbesøget at udbuddet arbejder på systematisk at sikre udbuddets videngrundlag. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 4, interview med ledelse under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 9: Projektbeskrivelse for projekt 2, virksomhedsprojekt Bilag 11: Projektbeskrivelse for projekt 5, innovationsprojekt Bilag 12: Program for studietur New York 16

17 Bilag 13: Program for studietur Dublin. 17

18 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der tilgår udbuddet viden fra forskningsfelter inden for udbuddets fagområder. Ekspertpanelet vurderer det positivt at flere af udbuddets undervisere selv underviser på forskningsbaserede institutioner, da det er med til at sikre kontakt med relevante forskningsmiljøer. Eksempelvis er en af udbuddets undervisere ekstern lektor på Syddansk Universitet, ligesom en anden underviser fungerer som censor på Aalborg Universitet. Gæsteforelæsninger med forskere fra partneruniversiteter er også en tilbagevendende aktivitet, bl.a. via udbuddets samarbejde med bl.a. Coventry University om MBA-uddannelsen hvor en tredje underviser på tidspunktet for akkrediteringen er i gang med at udarbejde sit afsluttende eksamensprojekt. I forbindelse med institutionens konferencedage kommer der gæsteforelæsere fra bl.a. universiteter, og udbuddets undervisere har fået relevant forskningsviden gennem deltagelse i sommerkurser på hhv. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Desuden er undervisernes deltagelse i seminaret Fra forskning til undervisning som holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, med til at sikre at udbuddet er baseret på opdateret viden fra de centrale fagområder. Endelig blev det bekræftet under institutionsbesøget at underviserne gennem deres adgang til fagtidsskrifter og elektroniske databaser via udbuddets bibliotek får viden om nye forskningsresultater fra relevante fagområder. Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden fra relevante forskningsfelter, og at denne viden indgår i udbuddets videngrundlag. Det er særligt udbuddets undervisere der deltager i aktiviteterne og bliver bærere af ny, relevant forskningsviden. De studerende deltager dog også i eksempelvis gæsteforelæsninger. På baggrund af både redegørelsen og institutionsbesøget er ekspertpanelet overbevist om at aktiviteterne foregår i et omfang der løbende sikrer udbuddet ny viden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5 og følgende bilag: Bilag 23: Oversigt "Fra forskning til undervisning" Bilag 24: Fra forskning til undervisning Bilag 25: Program for årskonferencen

19 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 2: Studieordningen

20 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at undervisnings- og arbejdsformerne er hensigtsmæssige i forhold til fagenes indhold. På udbuddet anvendes en kombination af holdundervisning, øvelser, cases og projekter. I tilrettelæggelsen af undervisningen tager underviserne højde for hvilke studerende undervisningen er rettet imod. Både ledelsen og underviserne redegjorde for at det stigende antal af internationale studerende fra både Asien og Østeuropa har betydet at undervisnings- og arbejdsformerne på udbuddet tilpasses disse gruppers læringsstil og arbejdsmåder. Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen i det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med ledelse og undervisere under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2: Studieordningen Bilag 26: Litteraturlister, danske og engelske hold Bilag 27: Semesterplan for markedsføring 20

21 Bilag 28: Semesterplan for økonomisk styring Bilag 29: Semesterplan for erhvervsret Bilag 30: Semesterplan for KOL Bilag 31: Beskrivelse af metodeforløb. 21

22 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer som følger af reglerne for uddannelsen. Udbuddets samlede pædagogiske kvalifikationsniveau er tilstrækkeligt, idet størstedelen af underviserne har gennemført pædagogikum. Af interviewet med underviserne under institutionsbesøget fremgik det desuden at nye undervisere får hjælp til at tilrettelægge deres undervisning og pædagogiske udvikling af udbuddets pædagogiske koordinator som også selv underviser på udbuddet. Ekspertpanelet vurderer at undervisernes faglige og teoretiske baggrunde samlet set dækker de fagområder der indgår i uddannelsen, og dermed er tilstrækkelige i forhold til udbuddets mål for læringsudbytte. 18 ud af 22 undervisere har en relevant kandidat- eller mastergrad som fx cand.merc., cand.mag. og cand.oecon. Ekspertpanelet vurderer at allokeringen af undervisere med erhvervskompetence på udbuddets centrale fag er hensigtsmæssig. Undervisningen i eksempelvis marketing, kommunikation, organisation og erhvervsret varetages af undervisere der har erfaring med disse arbejdsområder. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets undervisere gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter holder sig ajour med den nyeste viden om centrale tendenser i erhvervet samt relevant forskning. Udbuddet er engageret i forskellige videnbaserede netværk hvor der bl.a. gennemføres lærerudveksling og kompetenceudvikling. Udbuddets undervisere deltager også i den årlige konference for undervisere og ledere på uddannelsen til markedsføringsøkonom. Ifølge interviewet med underviserne under institutionsbesøget afsættes der årligt 100 timer til faglig og pædagogisk udvikling pr. underviser, og ekspertpanelet vurderer det som positivt at både underviserne og ledelsen gav udtryk for at ledelsen generelt opfordrer underviserne til at deltage i faglige kurser og netværksarrangementer som led i deres kompetenceudvikling og faglige ajourføring. Som eksempel nævnte en underviser at han skulle deltage i et fagligt arrangement om salg, og undervisernes deltagelse i faglige kurser foregår jævnt i løbet af hele undervisningsåret. 22

23 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5 og 8 og interview med ledelse og undervisere under institutionsbesøg. 23

24 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet i Kolding vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet igennem flere år, og flere studerende benytter sig af muligheden. Vurderingen af dette kriterium vil tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning, idet udbuddet vil videreføre denne som den obligatoriske praktikordning. På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at praktikken i et tilstrækkeligt omfang er en integreret del af det samlede udbud så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Den studerendes praktikforberedelse består bl.a. i at følge den teoretiske undervisning og i at den studerende opsøger mulige praktikvirksomheder og søger vejledning ved studievejlederne og praktikkoordinatoren. Når den studerende har fundet et praktiksted, tildeles vedkommende en faglig vejleder fra uddannelsen og en supervisor i virksomheden. Den studerende og praktikkoordinatoren fastlægger i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden som efterfølgende er retningsgivende for virksomhedens tilrettelæggelse af den studerendes arbejde. Udbuddet planlægger at styrke de studerendes læring ved at tage kontakt til den studerende under praktikforløbet, bl.a. med det formål at sikre at virksomheden og den studerende overholder den indgåede aftale som også rummer overvejelser om de studerendes læringsmål. Målet er at holde kontakten og tilbyde passende støtte, råd og assistance til den studerende og virksom- 24

25 heden i løbet af praktikken. Ekspertpanelet bemærker dog at denne praksis ifølge interviewet med de studerende under institutionsbesøget endnu ikke er fuldt implementeret. Ifølge de studerende har det hidtil hovedsageligt været dem der forventedes at tage kontakt med udbuddets praktikkoordinator og den faglige vejleder. Ved kontakt kunne svartiden desuden være lang. Ekspertpanelet vurderer at det bl.a. skyldes at udbuddet først for nylig har fastlagt procedurer for den obligatoriske praktik, og derfor er der stadig visse indkøringsvanskeligheder. Ekspertpanelet vurderer dog at de nye procedurer vil blive fuldt ud implementeret i nærmeste fremtid og inden den obligatoriske praktik skal gennemføres, hvorfor det ikke trækker ned i vurderingen. Der er ingen undervisning efter praktikforløbet, men det afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point udarbejdes hyppigst på baggrund af den studerendes praktikerfaringer. Den studerende anvender desuden sine praktikerfaringer i den skriftlige rapport der skrives i slutningen af praktikperioden. Praktikperioden afsluttes med en evalueringssamtale der tager udgangspunkt i denne rapport. Her evaluerer den studerende og praktikkoordinatoren i fællesskab den studerendes læringsudbytte af praktikken i forhold til de opstillede mål. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10, interview med studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 2: Studieordningen Bilag 4: Praktikpladsoversigt Bilag 6: Procedure for praktikpladsfordeling. 25

26 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i udbuddets planer for kvalitetssikring af praktikken, og panelet vil vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at udbuddet opfylder kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikstederne med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb. De studerende har i samarbejde med deres praktikkoordinator, faglige vejleder og praktikvirksomhed udarbejdet en praktikaftale. I et tillæg til praktikaftalen er det beskrevet hvilke retningslinjer den studerende, praktikvirksomheden og udbuddet skal overholde i forbindelse med praktikkens gennemførelse, og det fremgår bl.a. at den studerende skal udarbejde en handlingsplan for praktikforløbet sammen med vejlederen fra praktikvirksomheden. Den studerendes faglige vejleder godkender at den studerendes arbejdsopgaver understøtter at læringsmålene for praktikken kan nås. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet løbende sikrer at praktikstederne opfylder de krav der stilles. Udbuddet har pr. 1. september 2009 ansat en praktikkoordinator på fuld tid, hvilket fremover vil styrke arbejdet med kvalitetssikring af praktikken. Det er praktikkoordinatoren der er ansvarlig for praktikforløbenes gennemførelse og organisering og kvalitetssikringen af dem. Jf. udbuddets procedure for praktikpladsfordeling er udbuddet i kontakt med de studerende i løbet af praktikken. Efter to uger kontaktes den studerende enten telefonisk eller ved besøg, og ved den lejlighed drøfter den faglige vejleder og den studerende praktikkens indhold. Ekspertpanelet vurderer at kontakten mellem udbud og praktiksted sikrer at der er klarhed om varetagelsen af opgaver i forbindelse med praktikken. Dette finder primært sted gennem praktikaftalen der underskrives af den studerende og praktikstedet, og hvor arbejdsopgaverne også er beskrevet. 26

27 Ekspertpanelet vurderer at evalueringen af praktikken sker løbende og med inddragelse af alle relevante parter. Som afslutning på et praktikforløb udfylder praktikstedet og den studerende hver sit elektroniske evalueringsskema, og praktikkoordinatoren eller de internationale koordinatorer holder desuden individuelle opfølgningssamtaler om praktikken med alle de studerende der i evalueringsskemaet har angivet at de ønsker det. Som opfølgning evaluerer praktikkoordinatoren sammen med de internationale koordinatorer og uddannelseslederen hvordan semesterets praktikforløb er blevet afviklet. De studerendes, virksomhedernes og praktikvejledernes indtryk er væsentlige input i denne evaluering. Praktikkoordinatoren sletter eksempelvis praktiksteder fra erhvervsakademiets virksomhedskartotek hvis de studerendes praktikforløb ikke har levet op til udbuddets krav. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med ledelse, praktikansvarlig og studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 6: Procedure for praktikpladsfordeling Bilag 33: Uddannelsesaftale mellem virksomhed og studerende på IBA Bilag 34: Retningslinjer for god opførsel i virksomheden Bilag 35: Studerendes 2. feedbackskema. 27

28 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at udbyde uddannelsen til markedsføringsøkonom, er til stede på udbuddet, og at forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske faciliteter og materielle ressourcer er passende. Institutionen redegør for at der på udbuddet findes velfungerende undervisningslokaler, auditorium, gruppefaciliteter, computerarbejdspladser, trådløs opkobling til bærbare pc er, bibliotek og et socialt studiemiljø i form af fredagsbar og kantine. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddets bibliotek er opdateret og godt bemandet, ligesom omfanget af it-faciliteter og it-service-afdelingens ydelser vurderes positivt. Det fremgik af interviewet med ledelsen at der generelt opleves pladsmangel, men der er planer om inden for de kommende år at flytte udbuddet til lokaler med mere plads og bedre mulighed for fleksibel indretning af læringsrummene. Det fremgik af interviewet med de studerende at de er tilfredse med udbudsstedets faciliteter og ressourcer. Antallet af grupperum, biblioteket og det hjælpsomme personale, døgnadgangen til bygningen og den gode assistance i forbindelse med it-problemer blev fremhævet som positivt. Under rundvisningen blev det bekræftet at de nødvendige faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med ledelse og studerende under institutionsbesøg og rundvisning under institutionsbesøg. 28

29 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen redegør for at udbuddets studerende har mulighed for at gennemføre et ophold i udlandet på både 3. og 4. semester. Hvis udlandsopholdet ønskes gennemført på 4. semester, betyder det at praktikken gennemføres i udlandet. Ekspertpanelet vurderer også at udbuddet på hensigtsmæssig vis fremmer og understøtter at de studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet. Udbuddet har indgået en række udvekslingsaftaler inden for hhv. Erasmus-samarbejdet og Magellan-netværket om udveksling til USA. Desuden har udbuddet mange aftaler med udenlandske virksomheder om praktikforløb i udlandet, og i 2010 har 24 studerende været i praktik i udlandet. I efteråret 2009 har to studerende gennemført studieophold i udlandet som led i deres uddannelse til markedsføringsøkonom. Erhvervsakademiet holder to informationsmøder i løbet af 1. semester, og de studerende der ønsker at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet, gennemgår efterfølgende en procedure hvor udbuddet vurderer om de er fagligt og sprogligt kvalificerede til at gennemføre et studieophold i udlandet. De studerende der ønsker at rejse ud, modtager altså en grundig vejledning fra både undervisernes og Erasmus-koordinatorens side inden opholdet. De studerende der ønsker at gennemføre praktikforløbet i udlandet, informeres løbende igennem 2. og 3. semester i forbindelse med arrangementer som Karrieredag med præsentation af praktik i udlandet og af udarbejdelse af ansøgninger, cv er osv. Der foregår også individuel vejledning. Ansvaret for internationaliseringsarbejdet er forankret hos følgende funktioner: tre internationale koordinatorer der varetager kontakten med samtlige samarbejdspartnere, en studiesekretær der håndterer alle administrative opgaver i forbindelse med Erasmus-ophold for både ind- og udgående studerende, og uddannelsesleder, undervisere og studievejledere der hjælper de studerende med at organisere udlandsopholdet så det passer til den enkelte. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddet i så høj grad arbejder struktureret med internationaliseringen på udbuddet, hvilket blev understøttet af interviewet med de studerende under besøget. De studerende der havde gennemført praktikken i udlandet, gav enstemmigt udtryk for 29

30 at deres ophold var veltilrettelagte, lærerige og gennemgående gode oplevelser. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12, interview med studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 4: Praktikpladsoversigt Bilag 6: Procedure for praktikpladsfordeling Bilag 7: Procedure for Erasmus exchange Bilag 36: Erasmuspartnere Bilag 37: Partnerskabsaftaler Bilag 38: Internationaliseringssiderne fra IBA-hjemmesiden Bilag 39: Oversigt indgående og udgående Erasmusaftaler. 30

31 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der stilles relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele de studerende kan tage i udlandet, så de studerendes muligheder for at nå læringsmålene ikke forringes i sammenligning med en situation hvor hele uddannelsen gennemføres i Danmark. Det fremgår af redegørelsen at de uddannelsesdele de studerende kan gennemføre i udlandet, både i forhold til niveau og indhold skal svare til det faglige indhold på markedsføringsøkonomuddannelsens 3. semester i Kolding. Udbuddet betjener sig af faste procedurer for løbende at sikre sig at kravene til uddannelseselementerne bliver opfyldt. Nogle uddannelsesinstitutioner som udbuddet gennem flere år har samarbejdet med, har forhåndsgodkendte faglige forløb som de studerende følger. I de tilfælde hvor en studerende vælger en ny samarbejdspartner, forhåndsgodkender udbuddets undervisere og uddannelsesleder indholdet i de fag den studerende ønsker at følge. Efter endt studieforløb skal den studerende dokumentere det faglige indhold og beståede eksaminer vha. et såkaldt transcript of records fra den udenlandske institution som godkendes af udbuddet inden opholdet meriteres endeligt. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet løbende sikrer sig at kravene opfyldes. Udbuddet kvalitetssikrer og evaluerer samarbejdsinstitutionerne gennem den løbende kontakt mellem studerende og udbud, ligesom udbuddets internationale koordinatorer jævnligt besøger de udenlandske samarbejdsinstitutioner. Af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det at der gennemføres opfølgningssamtaler med de studerende efter endt studieophold hvor studieopholdene evalueres. Evalueringen af Erasmus-forløbene indgår i udbuddets løbende vurdering af samarbejdsinstitutionernes egnethed. Ekspertpanelet vurderer at det på nuværende tidspunkt er tilfredsstillende at udbuddet evaluerer studieophold i udlandet gennem opfølgningssamtaler og løbende dialog mellem studerende og udbud. Det er desuden positivt at udbuddet har formaliseret screeningen af de studerende forud for studieophold, fordi antallet af studerende der ønsker at gennemføre 31

32 studieophold i udlandet, er stigende. Men netop det at aktiviteten ifølge udbuddet er stigende, betyder også at ekspertpanelet vurderer at det på sigt er hensigtsmæssigt at etablere evalueringsprocedurer der både kvalitativt og kvantitativt svarer til aktivitetens omfang. Praktikophold i udlandet evalueres på samme måde som i Danmark, hvorfor der henvises til kriterium 10. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, 10 og 13, interview med ledelse under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 40: Aftale EBM. 32

33 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kvalitetsarbejde er dækkende og omfatter forhold som er centrale for udbuddets kvalitet. Kvalitetsarbejdet omfatter mål for læringsudbytte, tilrettelæggelse og indhold, undervisningsformer, studentertilfredshed, pensum og faciliteter og ressourcer. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kvalitetsarbejde foregår systematisk, med hensigtsmæssige intervaller og bidrager til en løbende sikring og udvikling af udbuddets kvalitet. Aktiviteterne gennemføres på fastlagte tidspunkter i løbet af skoleåret, og uddannelseslederen er ansvarlig for at revidere den institutionsspecifikke del af studieordningen i marts. Dette gøres på baggrund af en årlig gennemgang af indsamlede data fra kvalitetsarbejdet der iværksættes i september eller oktober. Ekspertpanelet vurderer at relevante interne og eksterne interessenter inddrages i kvalitetsarbejdet på hensigtsmæssig vis. De studerende deltager i kvalitetsarbejdet gennem en årlig elektronisk tilfredshedsundersøgelse der afdækker forhold af betydning for studiemiljøet. Desuden evaluerer de studerende undervisningen og undervisningsmetoderne skriftligt ved semestrenes afslutning. Ansvaret for disse evalueringer er pålagt underviserne som afrapporterer resultaterne af deres individuelle evalueringer til uddannelseslederen. Interviewet med underviserne under institutionsbesøget klarlagde at pensum og undervisningsmetoder også evalueres af dele af undervisergruppen i samspil med uddannelseslederen. Eksterne interessenter inddrages i udbuddets kvalitetsarbejde gennem de årlige møder i uddannelsesudvalget, academic board og examination board hvor arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter og repræsentanter for andre uddannelsesinstitutioner deltager og diskuterer studiets indhold og niveau i forhold til erhvervslivets behov med uddannelsesledelsen. Desuden inddrages praktikvirksomhedernes evaluering af praktikforløbet i den fortsatte udvikling af udbuddet (jf. kriterium 10). Endelig vurderer ekspertpanelet at udbuddet anvender den viden kvalitetsarbejdet giver, til forbedring og udvikling af udbuddet. Udbuddet har fx oprettet mentorordning i samtlige hold på baggrund af tilbagemeldinger fra de studerende om at informationen fra institutionen var utilfredsstillende. Det fremgik af interviewet med de studerende at de ikke har kendskab til at der følges op på de undervisningsevalueringer og øvrige tilfredshedsundersøgelser som de deltager i. Ekspertpanelet fremhæver dog dette som en mindre svaghed, da udbuddets ledelse og undervi- 33

34 sere p.t. er ved at øge graden af tilbagemelding. Ekspertpanelet vurderer derfor at de studerende i fremtiden får et øget kendskab til udbuddets opfølgninger. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 16, interview med undervisere og studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 16 IBA's kvalitetsplan

35 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Frafaldstallet for udbuddet er over den vejledende maksimumgrænse, hvilket er et negativt udgangspunkt for ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Ekspertpanelet vurderer dog at udbuddet har god viden om årsagerne til frafald og på den baggrund har iværksat aktiviteter som kan være med til at nedbringe frafaldet. Kriteriet er derfor samlet set opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet konstaterer at 42 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddets er dermed over den vejledende maksimumgrænse på 41 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor ikke tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Institutionen har haft mulighed for at indsende supplerende redegørelse og bilag som belyser og begrunder særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på frafaldstallet, og som derfor skal tages med i betragtning ved ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder kriteriet. Institutionen har i den forbindelse redegjort for at det store frafald på årgang 2007 skyldes forhold der er helt særlige for dette år, nemlig at optaget af kinesiske studerende steg markant. De kinesiske studerendes faglige, sproglige og kulturelle forudsætninger levede ikke op til udbuddets forventninger og fastlagte niveau på trods af at alle de optagne havde gennemført et forberedelseskursus. På den baggrund har udbuddet revideret sin praksis i forhold til optag af kinesiske studerende. Nu skal kinesiske studerende bestå både en internationalt anerkendt sprogtest og en yderligere optagelsesprøve, ligesom de screenes individuelt af udbuddets repræsentanter i Beijing. Den individuelle screening har resulteret i at ansøgere er blevet vurderet uegnede til at studere i Danmark. Frafaldet for de danske studerende på årgang 2007 er forårsaget af at en gruppe studerende fortrød deres studievalg og en anden gruppe ikke var tilstrækkeligt studieaktive. På den baggrund vurderer ekspertpanelet at institutionen har redegjort for at de studerende gennemfører studiet i tilfredsstillende omfang. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets indsatser for at øge antallet af studerende der gennemfører uddannelsen, er relevante og tilstrækkelige i forhold til frafaldets omfang og årsager. Udbuddet har indført en række vejledningsaktiviteter der har til formål at sikre at den studerende ved 35

36 hvad det vil sige at læse til markedsføringsøkonom, og har den fornødne interesse for uddannelsen. Udbuddet har desuden etableret en mentorordning for hvert hold. Mentoren eller holdlæreren holder mentormøder med holdene hvor der kan stilles spørgsmål. Mentoren holder fire årlige møder med studievejlederne og uddannelseslederen hvor problemer og udfordringer drøftes. Desuden har udbuddet indført fraværsregistrering for på den måde at holde øje med hvilke studerende der potentielt kan være i risikozonen for at falde fra, og hurtigst muligt forsøge at fastholde dem. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15 og følgende bilag: Bilag 16: IBA s kvalitetsplan Bilag 41: Opstartsaktiviteter Bilag 42: Karakterfordeling (samme som appendiks 2). 36

37 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet bemærker at der ikke er defineret eksplicitte mål for det afsluttende eksamensprojekt. I studieordningen beskrives blot at formålet med det afsluttende eksamensprojekt er at den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for forvaltningsområdet. Dette betyder dels at det kan være vanskeligt for den studerende at blive helt klar over hvad der forventes, og dels at karaktergivning efter 7-trins-skalaen er vanskeliggjort fordi der ikke nødvendigvis er klar og fælles viden om hvad der forventes af et eksamensprojekt som opfylder målene. Dette betyder også at der principielt vil kunne være forskel på hvad der forventes af en studerende på de forskellige udbud af uddannelsen. Trods dette vurderer ekspertpanelet dog at det afsluttende eksamensprojekt er et godt studieelement som i praksis er velegnet til at opøve og afprøve de kompetencer den studerende har opnået ved uddannelsens afslutning, og at kriteriet derfor samlet set er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 16 og følgende bilag: Bilag 2: Studieordningen

38 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 19 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 17, nøgletal for kriterium 17 og følgende bilag: Bilag 42: Karakterfordeling (samme som appendiks 2). 38

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Midtvest i Herning Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Peter Vollstedt Sendt pr. e-mail: pv@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0189 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere