Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober Journalnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Nordjyllands udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i Aalborg. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet delvist opfylder kriteriet om: Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) fordi praktikaftalen mellem den studerende og praktikvirksomheden ikke er obligatorisk. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland som udbydes i Aalborg. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af professionshøjskolens skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

6 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Poul Windahl Ladekjær, cand.merc., selvstændig virksomhedskonsulent. Censor på markedsføringsøkonomuddannelsen. Har undervisningserfaring fra bl.a. markedsføringsøkonomuddannelsen og hhx og var i en årrække medlem af eksamenskommissionen for markedsøkonomuddannelsen. Har deltaget i en lang række udviklingsprojekter, bl.a. EU-projekter i udlandet. Tidligere afdelingsleder for de korte videregående uddannelser på Svendborg Handelsskole. Susanne Korsholm, cand.merc., pædagogikum, teamkoordinator, lektor og projektleder på Københavns Erhvervsakademi. Censor på Ingeniørhøjskolen i København (efteruddannelsesafdelingen) inden for fagene strategisk markedsføring og ledelse og organisation. Tidligere studieleder på HD-studiet i afsætning på Handelshøjskolecentret i Slagelse. Louise Hededal Andersen, markedsføringsøkonom, studerende på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Århus. Medlem af institutionens uddannelsesudvalg og tutor. Asker Bentsen, cand.mag., master i business administration, udviklingsdirektør i Ziebart Denmark A/S. Tidligere censorformand for handels- og serviceakademiuddannelserne. Stor erfaring som direktør i en række private virksomheder og som medlem af diverse råd og kommissioner med fokus på uddannelse, it, turisme og økonomi. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Rikke Wettendorff fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. 6

7 Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business Porthusgade Aalborg Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Udbuddets struktur Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt. De færdige dimittender kan søge ansættelse i private og offentlige virksomheder, men de fleste får dog ansættelse i private virksomheder. Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk eller 120 ECTS. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Arbejdsbelastningen omfatter således skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse, fordybelse, skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold, praktik og projekter i virksomheder, samt forberedelse og deltagelse i eksaminer. Uddannelsen er opdelt i semestre. Hvert semester har sit tema. På første semester er temaet virksomhedens strategiske situation. På andet semester er det overordnede tema strategiformulering og på 3. semester skal de studerede beskæftige sig med strategiimplementering. Uddannelsens struktur de første tre semestre fremgår af nedenstående tabel International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation og ledelse 1. semester: Virksomhedens strategiske situation A: Strategisk analyse af virksomheden og omverdenen B: Grundlæggende statistik A: Virksomhedsanalyse B: Mikroøkonomi A: Kommunikation B: Organisationsstruktur C: Opbygning og analyse af 2. semester: Strategiformulering 3. semester: Strategiimplementering A: Markedsanalyse A: Markedsføringsstrategi B: Vækststrategi B: Salg og forhandlingsteknik C: Internationalisering D: Segmentering, målgruppevalg og positionering A: Investering og finansiering A: Makroøkonomi B: Beskrivende økonomi og B: Budgettering og parameteroptimering handelsteori A: Ledelse af forsyningskæden A: Projektledelse og salgsorganisering B: Kulturanalyse C: Innovation B: Organisationsudvikling 8

9 Erhvervsret supply chain A: Retskilder B: Aftaleret C: Kreditsikring D: Virksomhedens retlige forhold A: Erstatning uden for kontrakt B: Dansk og internationalt køb C: Retlige markedsrelationer Hertil kommer valgfag på 2. og 3. semester. På 4. semester er de studerende i praktik og skriver det afsluttende eksamensprojekt. Udbuddets centrale fagområder I de første 3 semestre undervises der i følgende centrale fagområder: International Markedsføring og Salg: Faget undervises på alle 3 semestre og omfatter i alt 30 ECTS. Økonomi: Faget undervises på alle 3 semestre og omfatter i alt 20 ECTS. Kommunikation, organisation og ledelse: Faget undervises på alle 3 semestre og omfatter i alt 20 ECTS. Erhvervsret: Faget undervises på de første 2 semestre og omfatter i alt 10 ECTS. Valgfag: Valgfagene undervises på 2. og 3. semester og omfatter i alt 10 ECTS. På UCN Teknologi & Business markedsføringsøkonomuddannelse udbydes der i dette skoleår følgende valgfag: Statistik + Driftsøkonomi Logistik Entrepreneurship International Business Communication in Denmark Den nøjagtige fordeling af ECTS på semestre kan ses af studieordningen. Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 162. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 21 Antal årsværk ca. 12 Årsagen til den store forskel mellem antal ansatte og årsværk er, at de fleste af underviserne på markedsføringsøkonom også underviser på finansøkonomuddannelsen. Udbuddets centrale praktiksteder 9

10 Markedsføringsøkonomer finder praktiksted inden for private virksomheder i Nordjylland. Enkelte finder også praktiksted uden for regionen og i udlandet. Der er typisk tale om små og mellemstore virksomheder men naturligvis også enkelte store virksomheder. I langt de fleste er der kun en enkelt markedsføringsøkonom ansat. Det drejer typisk sig om både produktions- og handelsvirksomheder, men også indenfor konsulent og serviceområdet. Enkelte studerende har også fundet praktikplads indenfor det offentlige, typisk i kommuner. Øvrige oplysninger/særlige forhold/etc. Markedsføringsøkonomuddannelsen forsøger at præge uddannelsen i forskellige retninger. De studerende har således mulighed for at tone deres uddannelse efter deres ønsker. De områder UCN har satset på i forbindelse med markedsføringsøkonomuddannelsen er: Transport/logistik området Oplevelsesøkonomi Entrepreneurship Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr. 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. 10

11 Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 5 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK), baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennem aftagerkontakten og kontakten til dimittender indhenter viden som kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har kontakt til et dækkende felt af aftagere, herunder lokale, nationale og internationale virksomheder. Institutionen redegør for en omfattende kontakt med det lokale erhvervsliv, bl.a. gennem medlemskab af Aalborg Industri- & Handelskammer, medlemskab af styregruppen for ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi) og Aalborg Brand Board. Udbuddet har også kontakt til aftagerne gennem de studerendes praktikforløb og arbejde med det afsluttende eksamensprojekt og andre projekter som ofte udarbejdes i samarbejde med en virksomhed. Udbuddet har desuden kontakt til aftagere gennem uddannelsesudvalget på Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business som bidrager til udbuddets relevans, bl.a. gennem drøftelser af institutionsdelen af uddannelsens studieordning og aftagernes forventninger til dimittendernes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer et år efter dimission. Årets resultater sammenlignes med de to forrige årganges. Den nationale undersøgelse giver oplysning om udbuddets egne dimittender i forhold til andel i job, heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledighed, mens resten af resultaterne er nationale. Ekspertpanelet vurderer at den nationale undersøgelse giver udbuddet viden fra et felt af dimittender som er dækkende for uddannelsen, og at denne viden kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Panelet bemærker dog at internationale studerende ikke indgår systematisk i undersøgelsen, hvilket giver nogen uklarhed i resultaterne, og udbuddet bør overveje at indsamle viden fra denne gruppe af dimittender på anden vis. Ud over den nationale beskæftigelsesundersøgelse har udbuddet også uformel kontakt til dimittenderne gennem kontakten til virksomhederne, idet mange af udbuddets dimittender finder beskæftigelse i lokalområdet. Dimittender inviteres også til at dele deres erfaringer fra arbejdslivet med de studerende. Ekspertpanelet vurderer at den viden udbuddet opnår gennem kontakt til aftagere og dimittender, bidrager til udbuddets fortsatte relevans. Viden fra undervisernes aftagerkontakt drøftes på regelmæssige teammøder og inddrages i undervisningen. Som eksempel på en konkret ændring i 13

14 uddannelsen på baggrund af kontakten med dimittender kan nævnes at institutionen er begyndt at tilbyde faget entrepreneurship som valgfag. Institutionen redegør desuden for at den i forlængelse af kontakten til aftagerne har besluttet at indføre personlighedstest af de studerende på 1. semester sådan at de studerende i løbet af uddannelsen også kan arbejde med deres personlige kompetencer. I interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det ligeledes at udbuddet er i gang med at opbygge en database over udbuddets aftagerkontakt som skal sikre at den viden som den enkelte underviser opnår gennem kontakt til aftagerne, er tilgængelig for andre undervisere. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen under institutionsbesøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Uddannelsesudvalg Bilag 2: Referat fra Uddannelsesmøde den Bilag 3: Referat fra Uddannelsesmøde den Bilag 4: Præsentation af VTO Bilag 5: Beskæftigelsesundersøgelse. 14

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om centrale tendenser inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Dette sker bl.a. gennem den aftagerkontakt der er beskrevet under kriterium 2, gennem de studerendes praktikforløb hvor praktikvejlederne besøger virksomhederne, gennem virksomhedsbesøg med studerende og gennem anvendelse af gæsteforelæsere fra erhvervene. Udbuddet har desuden i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet været involveret i udviklingen og gennemførelsen af en globalt orienteret eksportuddannelse for små og mellemstore virksomheder og har derigennem fået viden om udviklingen inden for dette område. Ekspertpanelet vurderer desuden at udbuddets undervisergruppe er aktiv i forhold til at skaffe sig viden om tendenser inden for beskæftigelsesområderne gennem sit personlige netværk. Ekspertpanelet vurderer at viden om centrale tendenser indgår i udbuddets vidensgrundlag, fx ved at den inddrages i undervisningen. I forbindelse med valgfaget logistik har udbuddet et tæt samarbejde med Aalborg Havn og Transportforening. Udbuddets studerende og undervisere har også deltaget i et praksisnært forløb om oplevelsesøkonomi i samarbejde med Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri og Bøgebjerg Strand Camping. Undervisergruppen inddrager også mere tværgående tendenser i undervisningen, herunder lean, branding og finanskrisen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5: Beskæftigelsesundersøgelse Bilag 6: Markedsføringsøkonom Praktikmanual 2010 Bilag 7: GribGlobaliseringen Bilag 8: Deltagerliste Bilag 9: Lektionsplan Transport Bilag 10: Kerteminde Avis. 15

16 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet viden fra relevant forsøgs- og udviklingsarbejde fra relevante beskæftigelsesområder. Gennem institutionens samarbejde med ApEx har udbuddets undervisere deltaget i forskellige arrangementer, herunder lanceringen af udviklingsprojektet Kulturbro-Aalborg og en konference med fokus på afrapportering af flere udviklingsprojekter og debat om fremtidig anvendelse af oplevelsesøkonomi i Nordjylland. Institutionen samarbejder også med IDEA Entrepreneurship Centre, Syddansk Universitets kompetencecenter for undervisning i entrepreneurship og vidensudveksling mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv hvor bl.a. udbuddets studieleder har deltaget i aktiviteter. Institutionen er ligeledes en del af samarbejdet omkring Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri, og undervisere og studerende fra udbuddet har i den forbindelse deltaget i flere arrangementer om anvendelse af oplevelsesøkonomi og udvikling af nye tiltag i Nordjylland. En af udbuddets undervisere har også deltaget i udviklingen af institutionens udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. En anden af udbuddets undervisere har været medforfatter til lærebogen International markedsføring. Af interview med underviserne under besøget fremgik det desuden at en underviser har været med i udviklingen af faget data, marked og afsætning i akademiuddannelsen finansiel rådgivning sammen med Finansrådet. Udbuddet har desuden i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet været involveret i udviklingen og gennemførelsen af en globalt orienteret eksportuddannelse for små og mellemstore virksomheder, jf. kriterium 3. Ekspertpanelet vurderer at den viden som udbuddet har opnået gennem disse aktiviteter og samarbejder, indgår i udbuddets vidensgrundlag. For eksempel har udviklingsarbejdet omkring professionsbacheloruddannelsen medført at ny litteratur er blevet introduceret på uddannelsen til markedsføringsøkonom, ligesom viden fra de ovennævnte aktiviteter er blevet integreret i undervisningen. 16

17 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med underviserne under institutionsbesøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 10: Kerteminde Avis Bilag 11: Program ApExperience Bilag 12: Program Drømmenavigator Bilag 13: Virksomheder til Graduate Program. 17

18 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet relevant og opdateret viden fra relevante forskningsfelter, dels gennem de arrangementer som udbuddet holder eller deltager i, dels gennem at underviserne løbende holder sig ajour. Undervisere fra udbuddet deltager i kurser i kursusrækken fra Fra forskning til undervisning i regi af det landsdækkende MØK-netværk hvor forskere holder forelæsninger om emner der er relevante for uddannelsens fag. Institutionen redegør også for at den har en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet som indebærer at udbuddets undervisere hvert år deltager i efteruddannelsesugen Livslang Læring. Udbuddet har også samarbejdet med Aalborg Universitet om udviklingen af et eksportkursus (jf. kriterium 3 og 4) hvor de deltagende undervisere fik viden om universitetets tilgang til virksomhedsanalyse. Ekspertpanelet vurderer at undervisernes mulighed for at deltage i Aalborg Universitets efteruddannelsesuge er meget positiv. Hvert år holder udbuddet ligeledes en international uge hvor aktuel international forskning præsenteres for de studerende, ligesom der i det forgangne år har været holdt en gæsteforelæsning ved Joe Pine om oplevelsesøkonomi, og en underviser har deltaget i en master class, ligeledes med Joe Pine. Undervisere og studerende har desuden adgang til et bibliotek der er bemandet med en bibliotekar som kan hjælpe med litteratursøgning. Af interviewet med underviserne under institutionsbesøget fremgik det at underviserne og bibliotekaren orienterer hinanden om nyheder fra forskningsverdenen. Det fremgik ligeledes at underviserne holder sig ajour gennem netværk og medlemskab af faglige foreninger, fx Dansk Indkøbs- og Logistik Forum, og gennem nyhedsbreve, fagblade og kataloger fra akademiske forlag. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med underviserne under institutionsbesøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 14: Program internationale uge Bilag 15: Deltagere International Uge 18

19 Bilag 15A: CV Ari-Pekka Hameri Bilag 39: Kursus i Oplevelsesøkonomi Bilag 40: Erhvervsfaglige databaser Bilag 41: Tidsskrifter i Porthusgade Bilag 42: The Female Economy Bilag 43: How to market in a downturn Bilag 44: Samarbejdsaftale mellem AAU og UCN Teknologi & Business Bilag 45: Program Årskonference

20 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Udbuddet har desuden beskrevet læringsmål for det afsluttende eksamensprojekt i institutionsdelen af studieordningen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 16: Studieordning Bilag 17: Sammenhæng i læringsudbytte Bilag 18: Spritfabrikken Bilag 19: Projektmanual NOEA august 2008 Bilag 20: Intern strategisk analyse Migatronic 20

21 Bilag 21: Intern strategisk analyse Logimatic Bilag 22: Markedsanalyseprojekt Bilag 23: Rejseprojekt Bilag 24: Markedsføringsstrategiprojekt. 21

22 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Det er ekspertpanelets vurdering at udbuddets undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for at læringsmålene kan realiseres. I undervisningen veksles der mellem holdundervisning, øvelser, cases, rollespil, gruppearbejde, forhandlingsøvelser mv. Der lægges vægt på at undervisningen er praksisnær, og at de studerende arbejder aktivt med problemstillinger fra erhvervslivet. Undervisningen er tilrettelagt som moduler a tre timers varighed. Uddannelsen er tilrettelagt med en progression fra lærerstyret og stofbaseret undervisning til projektorganiseret og problemorienteret undervisning med færre konfrontationstimer. Der er formuleret en fælles læringstilgang for institutionens uddannelser som beskriver det pædagogiske fundament undervisningen hviler på. Under besøget bekræftede de studerende billedet af uddannelsens og undervisningens tilrettelæggelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen på det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. 22

23 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 16: Studieordning Bilag 25: Kalender efterår 2009 Bilag 26: FællesLæringstilgang Bilag 27: Lektionsplan International Markedsføring og Salg / statistik 1.semester Bilag 28: Lektionsplan International Markedsføring og Salg / statistik 2.semester Bilag 29: Lektionsplan for jura 2 semester Bilag 30: Lektionsplan International Markedsføring og Salg. 23

24 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set lever op til de krav der følger af reglerne for uddannelsen, ligesom panelet vurderer at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker uddannelsens fagområder og dermed er tilstrækkelige for udbuddets læringsmål. Udbuddets undervisergruppe består af 18 undervisere der alle har relevante lange videregående uddannelser, fx cand.merc., cand.jur., cand.oecon. og cand.scient. 13 ud af 18 undervisere har erhvervsmæssig erfaring, mens 10 ud af 18 undervisere har pædagogikum fra handelsgymnasiet eller en anden uddannelsesinstitution. Alle nye undervisere skal igennem et minipædagogikum. 10 af underviserne har over 10 års undervisningserfaring. Alle undervisere har desuden deltaget i institutionens pædagogiske udviklingsprogram PULS. Ekspertpanelet vurderer undervisernes pædagogiske kompetencer positivt. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter, herunder netværk med andre undervisere og de aktiviteter der er nævnt under kriterium 2, 3, 4 og 5, holder sig ajour med relevant viden og forskning. Hver underviser har op til 50 timer årligt til faglig udvikling, og det tilstræbes at underviserne derudover anvender fem dage til kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder til faglig kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingsaktiviteter aftales hovedsagligt under MUS-samtaler med studielederen, men der kan også aftales kompetenceudvikling på andre tidspunkter hvis en underviser oplever et akut behov for det. Dokumentation: Institutionens redegørelser for kriterium 8, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 26: FællesLæringstilgang Bilag 31: Kursusprogram Bilag 32: Kursusprogram PULS. 24

25 25

26 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet i Aalborg vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet igennem flere år, og flere studerende benytter sig af muligheden. Vurderingen af dette kriterium vil tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning, idet udbuddet vil videreføre denne som den obligatoriske praktikordning. På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssige og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at udbuddets indholdskrav understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Forud for praktikforløbet udarbejder den studerende en praktikplan der beskriver de arbejdsopgaver den studerende skal udføre under praktikken. Praktikplanen integreres efterfølgende i den praktikaftale som den studerende indgår med praktikstedet. Praktikplanen godkendes af den studerendes praktikvejleder på udbuddet for at sikre at den studerende kan nå de læringsmål for praktikken som er beskrevet i studieordningen. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at praktikken er en integreret del af det samlede udbud så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Forberedelsen af praktikken foregår ved at den praktikansvarlige på 2. semester orienterer de studerende om det kommende praktikforløb og udleverer udbuddets praktikmanual. Senere på samme semester får holdene besøg af studerende fra 4. semester som netop har afsluttet deres praktikforløb. Formå- 26

27 let med deres besøg er at dele deres erfaringer fra praktikpladssøgning og praktikophold med de studerende på 2. semester. På det følgende semester arbejder udbuddet løbende med forberedelse af praktikken, herunder i fagene markedsføring og salg hvor der arbejdes med hvordan de studerende kan finde et praktiksted. En oversigt over de praktikvirksomheder som studerende tidligere har anvendt, er tilgængelig hos praktikvejlederen. De studerende skal selv arbejde for at finde et praktiksted, og dette arbejde betragtes som en del af forberedelsen. Det er udbuddets erfaring at langt de fleste studerende egenhændigt finder en praktikplads, men i de tilfælde hvor en studerende har svært ved at finde en praktikvirksomhed, hjælper studielederen. Undervejs i praktikken udarbejder den studerende en rapport der viser at den studerende kan anvende sin teoretiske viden i praksis. Rapporten indgår i den eksamen som afslutter praktikforløbet. I studieordningen beskrives praktikken som det studieelement der forbinder undervisningen på fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt, hvilket bekræftes af institutionens redegørelse hvoraf det fremgår at de studerende ved deres afsluttende eksamensprojekt tager udgangspunkt i praktikken. Det betyder at de studerende allerede før praktikken begynder at tænke i problemstillinger for at kunne indsamle datamateriale til eksamensprojektet under praktikken. Via det afsluttende eksamensprojekt inddrages de studerendes praksiserfaringer i uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og følgende bilag: Bilag 16: Studieordning Bilag 33: Praktikmanual Bilag 34: Kvalifikationsramme Bilag 35: Specialevirksomheder 2009 og

28 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik." Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i Ekspertpanelet vil derfor vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at udbuddet opfylder kriteriet. Samlet set Ekspertpanelet vurderer at kriteriet er delvist opfyldt fordi praktikaftalen mellem den studerende og praktikvirksomheden ikke er obligatorisk. Uddybning Ekspertpanelet vurderer at det ikke er sandsynliggjort at de krav som udbuddet stiller til praktikstederne med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb, samlet set er tilstrækkelige og hensigtsmæssige. Udbuddet stiller krav til praktikvirksomhederne om at de skal medvirke til at den studerende når de læringsmål for praktikken som er beskrevet i studieordningen. Det er desuden et krav at den studerende skal have en kontaktperson eller supervisor i praktikvirksomheden, og at der maksimalt må være tre studerende i praktik i samme funktion i samme virksomhed samtidig. Men det er ikke et ufravigeligt krav at der indgås en praktikaftale mellem praktikstedet og den studerende. Udbuddet opfordrer til at den studerende og praktikvirksomheden indgår en praktikaftale på baggrund af den obligatoriske praktikplan som den studerende har udarbejdet, jf. kriterium 9. De praktikaftaler der indgås, underskrives af den studerende og praktikstedet og godkendes af den studerendes praktikvejleder på udbuddet. Aftalen indeholder oplysninger om praktikperiodens varighed, arbejdstiden og de aftalte opgaver. Af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det at det i praksis er langt de fleste virksomheder der underskriver aftalen, men at udbuddet accepterer praktik uden praktikaftale på baggrund af praktikkoordinatorens vurdering af om der er tale om et godt praktiksted. 28

29 Ekspertpanelet vurderer at det er en svaghed at praktikaftalen ikke er obligatorisk, idet den studerende dermed er mere sårbar over for ændringer i arbejdsopgaverne og i forlængelse heraf kan have svært ved at opfylde kravene i praktikplanen. Ekspertpanelet vurderer desuden at fravær af en praktikaftale kan betyde at praktikvirksomhederne mangler vigtig viden om den studerende læringsmål for praktikken. Ekspertpanelet vurderer derfor at fraværet af en praktikaftale kan gøre det vanskeligere for den studerende at nå de læringsmål der er for praktikken. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at det løbende sikres at praktikstederne lever op til de krav udbuddet stiller. Den studerende holder to obligatoriske møder med sin praktikvejleder fra udbuddet i løbet af praktikken. Vejledningsmøderne tager udgangspunkt i den logbog som den studerende udarbejder undervejs i praktikken, og som skal sikre at den studerende arbejder med problemstillinger der er relevante for studiet. Det tilstræbes at det ene vejledningsmøde holdes i virksomheden, og praktikvejlederen kan her gøre virksomhedens kontaktperson som også deltager, opmærksom på evt. forhold der skal forbedres. Det tilstræbes af samme grund at vejledningsmødet i virksomheden placeres tidligt i praktikforløbet. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at kontakten mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden side bidrager til at der er klarhed om varetagelsen af opgaver i forbindelse med praktikken. Udbuddet har udarbejdet en informationsfolder til praktikvirksomhederne om praktikken som den studerende kan bruge i sin praktikpladssøgning. Derudover er udbuddet i dialog med praktikstedet i forbindelse med de ovennævnte vejledningsmøder. Ekspertpanelet vurderer det positivt at praktikvejlederen besøger den studerende på praktikstedet, da det både kan afhjælpe umiddelbare problemer for den studerende og fungere som et forum for dialog mellem udbudssted og praktiksted. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at evalueringen af praktikken vil ske løbende og med inddragelse af relevante parter. Den studerende evaluerer praktikken i den praktikrapport som indgår i materialet til den eksamen der afslutter praktikforløbet, og gennem de to vejledningsmøder som den studerende holder med sin praktikvejleder. Virksomheden evaluerer praktikken dels gennem en udtalelse som virksomheden efter praktikken giver den studerende, og som ligeledes indgår i materialet til den afsluttende praktikeksamen, dels gennem deltagelse i vejledningsmødet mellem den studerende og praktikvejlederen i virksomheden. Udbuddet har givet eksempler på opfølgning på disse evalueringer, fx er det ikke længere muligt at være i praktik i egen virksomhed, ligesom udbuddets praktikkoordinator er særligt opmærksom på de studerendes muligheder for at få faglig sparring ved praktik i små virksomheder. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er godt orienteret om hvordan praktikken forløber for de enkelte studerende, og følger op på de problemer der konstateres undervejs, ligesom der følges op på negative erfaringer fra de enkelte praktikforløb. Udbuddet redegør desuden for at det fra dette skoleår vil supplere ovenstående aktiviteter med en spørgeskemaundersøgelse som udsendes til praktikvirksomhederne efter praktikperiodens afslutning. I spørgeskemaet skal praktikvirksomheden vurdere sin egen, den studerendes og udbuddets indsats i relation til praktikken og kan komme med forslag til forbedringer. Ekspertpanelet vurderer at den kommende virksomhedsevaluering af praktikken vil bidrage til udbuddets kvalitetssikring af de studerendes praktik. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10 og 9, interview med praktikkoordinatoren og ledelsen under besøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 16: Studieordning Bilag 33: Praktikmanual 29

30 Bilag 34: Kvalifikationsramme Bilag 35: Specialevirksomheder 2009 og 2010 Bilag 50: Evalueringsskema Praktikant. 30

31 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at udbyde markedsføringsøkonomuddannelsen, er til stede på udbudsstedet. Denne vurdering blev bekræftet under besøget på institutionen, dels under ekspertpanelets rundvisning, dels under interviewet med de studerende og underviserne som udtrykte generel tilfredshed med forholdene. Ekspertpanelet finder det positivt at de studerende har adgang til institutionen hele døgnet. Ekspertpanelet vurderer det desuden positivt at der er adgang til assistance fra en bibliotekar på biblioteket, og at de studerende har adgang til trådløst netværk. Ekspertpanelet bemærker at det under rundvisningen under institutionsbesøget fremgik at udbuddet står over for at flytte til nye lokaler, og at ledelsen som konsekvens heraf forventer at udbuddet vil få mere plads og bedre rammer for uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, rundvisning under institutionsbesøget og interview med de studerende og underviserne under institutionsbesøget. 31

32 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt på en måde så det er muligt at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen redegør for at det er muligt at afvikle 3. semester i udlandet, ligesom 4. semesters praktik og evt. market research fra februar til april også kan afvikles i udlandet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet i tilstrækkelig grad fremmer og understøtter at de studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet. Institutionen har 120 søsteruniversiteter, og de studerende på markedsøkonomuddannelsen har konkrete muligheder for studieophold på 7 af disse. Institutionens internationale kontor informerer holdene om mulighederne for at studere i udlandet, og underviserne opfordrer de studerende til at rejse ud og deler deres egne internationale erfaringer med de studerende som inspiration. Underviserne henviser også interesserede studerende til det internationale kontor hvor de kan få yderligere vejledning. Af interviewet med de studerende under institutionsbesøget fremgik det at de studerende føler sig velinformerede om mulighederne for at rejse ud, og at de ved hvem de skal gå til hvis de har spørgsmål eller har brug for hjælp. Institutionen redegør for at studerende i skoleårene og var på studieophold på udenlandske institutioner, mens 4-5 var i praktik i samme periode. I 2008 var ingen studerende dog i praktik i udlandet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12 og interview med underviserne og de studerende under institutionsbesøget. 32

33 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der stilles relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele som de studerende kan tage i udlandet. Det er et krav at alle studie- og praktikophold sker efter reglerne i Erasmus-programmet, og at den studerende skal have en underskrevet learning agreement før opholdet påbegyndes. Inden studieopholdet påbegyndes, skal den studerende ligeledes have godkendelse fra det internationale kontor og udlandsvejlederen eller praktikvejlederen og have meritaccept fra uddannelseslederen. Ekspertpanelet vurderer at det løbende sikres at kravene til de uddannelsesdele som de studerende kan tage i udlandet, opfyldes. Kvalitetssikringen af ophold på udenlandske uddannelsesinstitutioner og praktik i udlandet varetages af institutionens internationale kontor. Det internationale kontor screener løbende partnere og studerende for at sikre kvaliteten af studieopholdene. I forbindelse med praktikforløb i udlandet holder den studerendes praktikvejleder fra udbuddet to obligatoriske vejledningsmøder over Skype med den studerende hvor opholdet evalueres. Den studerende evaluerer desuden opholdet gennem den praktikrapport som indgår i materialet til den afsluttende praktikeksamen. Virksomheden evaluerer praktikken gennem en udtalelse som virksomheden efter praktikken giver den studerende, og som ligeledes indgår i materialet til den afsluttende praktikeksamen. Af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det desuden at de studerende der tager studiedele i udlandet, eksamineres både i udlandet og på udbuddet efter endt studieophold. Ekspertpanelet finder det uhensigtsmæssigt i forhold til at motivere de studerende til at tage studiedele i udlandet at studieophold som afsluttes med en eksamen i udlandet, også følges op med en eksamen i Danmark der dækker den tilsvarende studiedel, idet de studerende dermed eksamineres dobbelt. 33

34 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, 10 og 13 og interview med ledelsen under institutionsbesøget. 34

35 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet er dækkende for de forhold som er centrale for udbuddets kvalitet. Institutionen redegør for at det anvender flere kvalitetssikringstiltag, herunder deltagelse i en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse, individuelle evalueringssamtaler med studerende og kollektive dialogmøder med hold af studerende. Tilsammen dækker disse tiltag de forhold som er centrale for udbuddets kvalitet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet arbejder systematisk og løbende med at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelsen. Udbuddet deltager i en årlig landsdækkende tilfredshedsundersøgelse gennemført af et eksternt konsulentfirma. Som led i undersøgelsen modtager udbuddet en rapport med resultater fra egne studerende og mulighed for at benchmarke med resultater på bl.a. erhvervsakademiniveau og landsplan. I undersøgelsen spørges der bl.a. til forhold vedrørende undervisningen, herunder fagligt niveau, variation i tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen, og forhold vedrørende socialt og fysisk miljø. Udbuddet anvender desuden individuelle samtaler mellem kontaktlærer og studerende og dialogmøder mellem kontaktlærer og hold af studerende som led i kvalitetsarbejdet. Kontaktlæreren informerer ledelsen skriftligt om hovedpunkterne i samtalerne, og de inddrages i udbuddets årlige todages arbejdsseminar for kvalitetsarbejde, kaldet MARS. Underviserne evaluerer desuden løbende undervisningen mundtligt med de studerende. Som eksempler på opfølgning kan nævnes at udbuddet har indført en kontaktlærerordning, jf. ovenstående, og en tutorordning for nye undervisere der skal sikre en ensartet forståelse af studieordningen på tværs af undervisergruppen. Ekspertpanelet vurderer at relevante interne og eksterne interessenter inddrages hensigtsmæssigt i kvalitetsarbejdet. De studerende inddrages i kvalitetsarbejdet gennem deltagelse i de tiltag der er nævnt ovenfor, dvs. en årlig landsdækkende tilfredshedsundersøgelse, individuelle og kollektive samtaler med en kontaktlærer og løbende evaluering af undervisningen. De studerende er desuden repræsenteret i studienævnet og deltager her i drøftelser om kvalitetsarbejdet på udbudsniveau. Af interviewet med de studerende under institutionsbesøget fremgik det at de stude- 35

36 rende oplever at den kritik de kommer med, bliver taget alvorligt, og at der bliver fulgt op på den. Underviserne inddrages i kvalitetsarbejdet gennem det årlige arbejdsseminar, MARS, hvor der aftales opfølgning på input fra samtaler og dialogmøder med de studerende som efterfølgende skrives ind i semesterplanerne. Der gøres også status på udbuddets arbejde med 10 årlige fokuspunkter, og der tages stilling til om der er behov for at revidere dem. Af eksempler på fokuspunkter kan nævnes undervisernes faglighed, læringsmiljø, it-faciliteter og frafald. Udbuddet inddrager eksterne interessenter i kvalitetsarbejdet gennem uddannelsens uddannelsesudvalg, gennem besøg på praktiksteder og en udtalelse fra praktikstederne om praktikken og gennem kontakten til aftagerne og anvendelse af aftagercensorer. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 14, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøget, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 47: Kommissorium for uddannelsesudvalget Bilag 48: Referat af studienævnsmøde den Bilag 49: MARS

37 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 36 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 41% som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til frafald. Udbuddets viden om årsager til frafald har hidtil været baseret på studievejlederens samtaler med de studerende der afbrød studiet. Disse samtaler viste to hovedårsager, nemlig forkert studievalg eller at den studerende havde fået arbejde eller en læreplads. Udbuddet har implementeret en ny systematisk registreringspraksis fra dette skoleår som indebærer at alle studerende der ophører med studiet, udfylder et skema med årsager til frafald og kan give en uddybende begrundelse. I de tilfælde hvor den studerende ikke returnerer registreringsskemaet, kontakter studieadministrationen den studerende og udfylder skemaet telefonisk. Resultatet af dette arbejde foreligger endnu ikke, men panelet bemærker det som et positivt tiltag. Ekspertpanelet vurderer at de indsatser der gøres for at øge antallet af de studerende der gennemfører, er relevante og tilstrækkelige. Udbuddets vejlednings- og fastholdelsesarbejde er delt op i to specialiserede funktioner. De studerende har adgang til udbuddets faglige studievejledning som vejleder den studerende i forhold til de problemer der knytter sig direkte til uddannelsen, herunder problemer med forståelse af de enkelte fag, manglende afleveringer og den studerendes læringsudbytte. Udbuddets studievejledning kan også hjælpe med etablering af studiegrupper og rådgive i forhold til den studerendes læringsstil. De studerende har også adgang til institutionens centrale studievejledning der rådgiver i forhold til overordnede pædagogiske, sociale eller personlige problemstillinger. Den studerende kan fx få adgang til pædagogiske hjælpemidler, eller der kan være en svær samtale som den studerende ikke ønsker at have med en af udbuddets vejledere som også kan være den studerendes underviser. Institutionen har i 2008 indført en kontaktlærerordning hvor en lærer for hvert hold varetager en social funktion i forhold til holdet, fungerer som bindeled til de øvrige undervisere og gennemfø- 37

38 rer samtaler med hver enkelt studerende i løbet af de to første semestre. De individuelle samtaler tager udgangspunkt i den studerendes arbejdsportfolio og den studerendes obligatoriske afleveringsopgaver (de såkaldt bundne forudsætninger), og karakteriseres som en eksamen. Af redegørelsen fremgår det at frafaldet mellem 3. og 4. semester efter indførelsen af dette tiltag er faldet fra 40,2 % pr. 1. februar 2008 til 19,2 % pr. 1. februar Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15 og følgende bilag: Bilag 36: Skema til registrering af studerendes udmeldelse Bilag 37: Instruks-Arbejdsportfolioeksamen Bilag 38: Frafaldsstatistik. 38

39 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 16 og følgende bilag: Bilag 16: Studieordning

40 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 20 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Peter Vollstedt Sendt pr. e-mail: pv@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Midtvest i Herning Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland Att.: Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0196 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg

Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Dsk lklklklklklklkl Ælælæ Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 (revideret rapport juni 2014) Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere