Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid"

Transkript

1 Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret hjælp. Demens skyldes en sygdom i hjernen. Mennesker, der lider af en demenssygdom, skal derfor have den behandling, de har brug for uanset hvor de bor % af alle beboere på plejehjem lider af en alvorlig demenssygdom. De har brug for behandling, pleje og omsorg 24 timer i døgnet. Alligevel efterlades mange demente på plejehjem med alt for få eller helt uden uddannet personale om natten og i weekenden. Alzheimerforeningen foreslår derfor at alle kommuner bør sikre, at der altid er sundhedsfagligt personale til stede på alle plejehjem hele døgnet, alle ugens dage og hele året rundt. I Sverige er der regler for hvilke sundhedsfaglige kompetencer medarbejdere på plejehjem, der behandler og plejer mennesker med en demenssygdom skal have. Reglerne bestemmer også at der altid skal være kompetent personale til stede 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året. I Danmark er der ingen regler. Det er op til kommunerne selv at bestemme.

2 2 Mange alvorligt syge på plejehjem Ingen kommer på plejehjem fordi de er gamle. I dag kommer vi på plejehjem når vi er så alvorligt syge og svage, at vi skal have behandling, pleje og omsorg 24 timer i døgnet. 1 Der findes ingen samlet oversigt over sundhedstilstanden hos beboere på plejehjem. Vi ved derfor ikke præcist hvilke sygdomme, beboerne har, og hvilken behandling, de i givet fald får. Af Ældrekommissions rapport om plejehjem fra 2012 fremgår det, at mange plejehjemsbeboere lider af flere sygdomme ofte 4 5 forskellige som fx diabetes, KOL og kræft. De har derfor et meget komplekst sygdomsbillede med mange forskellige symptomer fx fejlernæring, vægttab, depression og langvarigt sengeleje samt et stort medicinforbrug. 2 En opgørelse af medicinforbruget hos demenspatienter generelt viste, at over halvdelen af de patienter, der har fået ordineret medicin mod en demenssygdom, også får ordineret fem (5) andre receptpligtige lægemidler. Hver syvende får ordineret mere end ti (10) andre lægemidler. Der er fx tale om antidepressive midler, midler mod blodprop, psykofarmaka og stærk smertestillende medicin. 3 Gennemsnitslevetiden for personer, der bor på plejehjem er da også meget lav. Næsten hver tredje plejehjemsbeboer dør indenfor det første år han eller hun er flyttet på plejehjem. I nogle kommuner er gennemsnitslevealderen endda langt under et år. 4 Personale med lidt eller uden viden om demenssygdom Der arbejder medarbejdere på landets ca plejehjem. Tre (3) af disse er uddannet som læge og fem (5) er uddannet som psykolog. Derudover er der ansat 622 er ergo, fysio eller fodterapeuter, sygeplejersker og social og sundhedsassistenter. Det svarer til sådan ca. ingen (o,003) læger eller psykologer, én (1) sygeplejerske, en halv (½) terapeut og syv (7) social og sundhedsassistenter pr. plejehjem. 5 Den største medarbejdergruppe på plejehjem er social og sundhedshjælpere. De udgør næsten halvdelen (44%) af alle ansatte. De har en uddannelse på godt et år, hvoraf én valgfri uge handler om demens. 6 Udover sundhedspersonalet er der ansat pædagoger, økonomaer, rengøringsassistenter og ufag 1 Ældrekommissionen: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, februar s, 17 2 Ibid. S. 49 ff. 3 Dansk Apotekerforening: Medicinprofil for patienter med Alzheimers, maj Ældrekommissionen: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, februar 2012, s. 19. I Odense kommune dør 46% af mændene på plejehjem inden det første år, i Nyborg kommune er gennemsnitsalderen 142 dage og i Helsingør Kommune dør næsten halvdelen af alle kommunens plejehjemsbeboere hvert år Ifølge artikler i Fyns Stifttidende 21. juni 2013 og 10. maj 2012 samt Helsingør Dagblad 15. maj Ældrekommissionen: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, s Bekendtgørelsen nr. 816 af 20. juli 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

3 3 lærte vikarer. Social og sundhedshjælpere er den personalegruppe der har den største daglige kontakt med beboerne. Langt hovedparten af de medarbejdere, der arbejder på plejehjem, og som har mest kontakt med beboerne har således enten slet ingen sundhedsfaglig uddannelse eller en kort uddannelse som social og sundhedshjælper. Tilsammen skal de medarbejdere, hvoraf den største del ingen eller kun meget kort uddannelse i demenssygdomme har, sørge for behandling, pleje og omsorg 24 timer i døgnet til de næsten mennesker, der bor på plejehjem. Mennesker som for hovedpartens vedkommende lider af en alvorlig demenssygdom og flere andre behandlingskrævende sygdomme. Behov for særlig ekspertise Der arbejder mange dygtige og engagerede medarbejdere på plejehjem. De udfører en værdifuld og anerkendelsesværdig indsats for mennesker med en demenssygdom ofte under urimelige vilkår og normeringer. Men de mange mennesker med en demenssygdom og det komplekse sygdomsbillede gør plejeopgaven vanskelig og kræver en særlig omhyggelig medicinsk behandling. En kvalificeret behandling og pleje kræver også en særlig ekspertise hos medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne på plejehjemmet har de fornødne kompetencer til at kunne identificere symptomer og inddrage de relevante samarbejdspartnere, hvis det er påkrævet. Sådan skriver Ældrekommissionen i sin rapport om plejehjem og anbefaler på den baggrund at medarbejderne kontinuerligt skal udvikle deres kliniske kompetencer. 7 I denne nationale handlingsplan for demens som alle Folketingets partier står bag anbefales det bl.a. at kommunerne sikrer en målrettet efter og videreuddannelse på demensområdet herunder uddannelsestilbud der går på tværs af medarbejdere på sygehuse, almen praksis og i kommunerne. Behovet for efteruddannelse i demens gælder således alle personalegrupper læger, som sygeplejersker, fysioterapeuter som social og sundhedsassistenter. 8 Sygdomsbehandling på plejehjem halter Det er Sundhedsstyrelsen, der via embedslægerne, fører uafhængigt tilsyn med sygdomsbehandlingen på plejehjem. Hvert år udgiver styrelsen en rapport om embedslægernes tilsyn. Af rapporten fra 2012 fremgår det at kun på 4% af plejehjemmene var der ingen fejl. På ca. en tredjedel af alle plejehjem var der mindre fejl, der kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden. Men på halvdelen af alle plejehjem var der fejl og mangler, som Sundhedsstyrelsen vurderer indebærer en risiko for beboerne og på syv (7) procent af alle plejehjem fandt embedslægerne endda alvorlige fejl. Antallet af alvorlige fejl har været nogenlunde konstant de seneste tre år. 9 7 Ibid. s National handlingsplan for demensindsatsen, december Sundhedsstyrelsen: Plejehjemstilsynet 2012, udgivet 17. maj 2013

4 4 En alvorlig fejl er fx hvis personalet ikke udførte den behandling som lægerne havde ordineret, eller hvis personalet ikke har reageret på væsentlige ændringer hos patienten eller manglende effekt af behandlingen. 10 Hvis embedslægernes tilsyn er dækkende for sygdomsbehandlingen på danske plejehjem svarer det til at der på mere end 100 plejehjem hvert år er så alvorlige fejl og mangler at de udgør en risiko for plejehjemsbeboerne. Dårlig normering og uuddannede vikarer et problem I Alzheimerforeningen hører vi jævnligt om problemer med normeringer. Det er især om natten, i weekenderne eller på helligdage at problemerne opstår. Pårørende og medarbejderne fortæller os, at der ofte kun er en eller to medarbejdere til at passe indtil flere afdelinger på plejehjem. Nogle gange er der flere end 40 beboere pr. medarbejder. På de skæve tider er det som oftest de dårligst uddannede med den laveste anciennitet eller helt uuddannede vikarer, der er på arbejde. I ekstreme tilfælde har vi hørt fra pårørende at en kommune efterlyste frivillige til at passe på mennesker med en demenssygdom i weekenderne og om natten. 11 Mange mennesker med en demenssygdom har brug for hjælp om natten. Andre kan være urolige og få brug for omsorg. Nogle demenspatienter får problemer, der kræver akut behandling. Alt sammen opgaver der kræver de rette kompetencer og langt flere end to varme hænder. Behov for regler om normering Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem undersøger hverken normeringer eller om personalets sundhedsfaglige kompetencer svarer til de opgaver, der skal udføres. 12 Det er op til kommunerne selv at føre tilsyn med deres egen normering og ansættelsespolitik. I Sverige træder en ny bestemmelse i kraft i Den handler om hvilke regler, der er gældende for myndigheder og personer, der har ansvaret for behandling, pleje og omsorg til mennesker med en demenssygdom. I bestemmelserne står der bl.a. at kommunerne skal:... sikre, at en plejebolig, hvor personer med demenssygdomme lever er bemandet døgnet rundt, så personalet hurtigt kan opdage om en person med demenssygdom har behov for hjælp, og uden forsinkelse kan give personen en sådan støtte og hjælp, som er nødvendig for beskyttelse af liv, personlig sikkerhed eller sundhed. 13 (vores understregninger) 10 Sundhedsstyrelsen: Plejehjemstilsynet 2012, udgivet 17. maj Alzheimerforeningens telefonrådgivning er anonym og alle samtaler er fortrolige. Medarbejderne har tavshedspligt. Mange især medarbejdere i kommunerne beder os om ikke at fortælle om de konkrete tilfælde fordi de er bange for konsekvenserne for demenspatienterne eller medarbejderne selv. Vi kan derfor ikke afsløre hvem, der er kilderne og i hvilke kommuner problemerne er størst. Men vi stoler på de pårørende og de medarbejdere, der kontakter os, og fortæller derfor om det generelle billede. 12 Sundhedsstyrelsen: Plejehjemstilsyn 2012 s Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boende, SOSFS 2012:12 (S) beslutade 26. juni Oversat fra svensk.

5 5 I de svenske bestemmelser står der endvidere at kommunerne skal sikre at bemandingen på plejehjem er på en sådan måde at Socialstyrelsens nationale retningslinjer (svarer til Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje i Danmark) kan opfyldes. Personalet skal derfor bl.a. have teoretiske kundskaber om demenssygdom og kunne omsætte teorien til praksis. Det kan din kommune gøre Ældrekommissionen anbefaler mere sundhedsfaglig uddannelse af medarbejderne på plejehjem. Hjemmehjælpskommissionen mener tilsvarende, at der er behov for flere uddannede i hjemmeplejen så medarbejderne har de nødvendige faglige kompetencer og relevante uddannelser. 14 I Sverige har man indført nationale minimumsregler for kompetencer og normering på plejehjem. Men i Danmark er der ingen regler. Det er helt op til kommunerne selv at bestemme hvor den nedre grænse går for hvor få medarbejdere, der skal være på plejehjem. Det er også kommunerne selv, der bestemmer om og hvilke kompetencer, medarbejderne skal have. Alzheimerforeningen har derfor samlet nogle forslag og ideer til hvad byrådskandidater og kommunerne kunne gøre: Stil forslag om at der på alle kommunens plejehjem er tilstrækkelig bemanding døgnet rundt, så personalet hurtigt kan opdage om en person med demenssygdom har behov for hjælp, og uden forsinkelse kan give personen en sådan støtte og hjælp, som er nødvendig for beskyttelse af liv, personlig sikkerhed eller sundhed. Stil krav om at der som minimum altid er sygeplejersker eller social og sundhedsassistenter med viden om demenssygdomme på vagt 24/7/365 og om nødvendigt mulighed for at tilkalde sygeplejersker i akutte tilfælde Stil forslag om at kommunen skal tilbyde alle medarbejdere herunder læger, sygeplejersker og andre relevante personalegrupper, der arbejder på plejehjem, opkvalificerende efteruddannelse i demens Brug Nationalt Videncenter for Demens. Læs mere om kommunalvalg og demens på Støt demente og pårørende sms HUSK til 1272 og giv 100 kr til Alzheimerforeningens arbejde Hjemmehjælpskommissionen kap * + alm sms takst. SMS tjenesten udbydes af Alzheimerforeningen, Ny Kongensgade 20, 1557 København V

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere