Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter"

Transkript

1 Folketingsvalg 2015 sæt demens på dagsordenen Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter Manglende opsyn med demenspatienter koster menneskeliv Fredag den 31. oktober 2014 døde en 85 årig demenspatient på Aalborg Sygehus. Hun var kort forinden fundet på et plejehjem kvalt i den stofsele, som personalet havde brugt til at spænde hende fast til sengen med. Den efterfølgende undersøgelse afslørede, at den fastspændte kvinde havde været uden opsyn i lange perioder om natten. I dagene efter blev det afsløret, at der tidligere har været tilsvarende dødsfald eller eksempler på livstruende kvælning i andre kommuner. I 2013 blev en kvinde fra Viborg fundet i sidste øjeblik livløs og blå i hovedet viklet ind i den stofsele, hun var spændt fast med. I 2009 døde en demenspatient i Skive kvalt i den sele hun var spændt fast til sengen med. I 2005 blev en demenspatient kvalt i Brønderslev, i 2000 skete det samme på Frederiksberg Hospital og i 2000 blev en nattevagt fra et plejehjem i Gentofte straffet for at have efterladt en dement beboer i en sele på et toilet. 1 Fælles for disse ulykker er, at der ikke har været fast vagt tilstede hos de pågældende patienter. Demenspatienterne havde derfor i længere perioder været uden opsyn. En gennemgang af disse ulykker har endvidere afsløret, at der hverken er klare regler om faste vagter ved magtanvendelse i forbindelse med fastspænding med stofsele ifølge i Serviceloven eller beskyttelsesfiksering med stofbælte i Psykiatriloven. Alzheimerforeningen foreslår derfor: at Folketinget, om nødvendigt via ændringer i både Serviceloven og Psykiatriloven sikrer, at der ved brug af tvangsmæssig fastspænding med stofsele eller anden form for beskyttelsesfiksering med stofbælte altid skal være mindst én ansat til stede i samme rum som den fastspændte person. 1 Eksemplerne er dokumenteret i mails sendt til Alzheimerforeningen samt omtale i medierne. Derudover nævner Dansk Patientsikkerheds Database i artiklen: Risiko for kvælning ved brug af bløde bælter to eksempler begge angående demenspatienter. Det fremgår dog ikke hvornår hændelserne er forekommet. meddelelser/bloede baelter.aspx

2 2 Lovgivning om fiksering og fastspænding Lovgivningen er ganske klar, når det gælder tvangsmæssig fiksering eller fastspænding af urolige demenspatienter. Det må ganske enkelt ikke forekomme, hvis personen er indlagt på et almindeligt sygehus, der hører under Sundhedsloven 2, eller bor på et plejehjem, der hører ind under Serviceloven. I Socialministeriets vejledning nr. 8 om magtanvendelse står der direkte at: Reglerne i servicelovens giver ikke mulighed for at fiksere inden for det sociale område. Fiksering kan derfor ikke lovligt finde sted inden for det sociale område. 3 Hvis demenspatienten er indlagt på et psykiatrisk sygehus, der hører under Psykiatriloven, kan der i helt særlige tilfælde gives tilladelse og kun hvis der samtidigt bevilges en fast vagt så længe fikseringen foregår. 4 Er der tale om magtanvendelse i forbindelse med fastspænding, der handler om at beskytte en demenspatient, som ellers risikerer at komme alvorligt til skade, er det en helt anden sag. Serviceloven giver nemlig kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at en demenspatient spændes fast med en stofsele. Men fastspænding må alene ske for at forhindre at personen falder med risiko for alvorlig personskade og ikke fordi personen er urolig eller ønsker at gå. I Servicelovens 128 står der direkte at: Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 5 Der er ikke hverken i Serviceloven, bekendtgørelsen eller i vejledningen særlige krav om fast vagt eller opsyn i forbindelse med anvendelse af stofseler til fastspænding af en demenspatient til fx kørestol, toilet eller seng. Beskyttelsesfiksering fx med stofbælte er tilladt på psykiatriske hospitaler. Men heller ikke i Psykiatriloven er der når det handler om beskyttelsesfiksering noget lovkrav om fast vagt. I vejledningen står der således: Beskyttelsesfiksering med bløde stofbælter og lignende kan benyttes. Ledelsen har ansvaret for at sikre, at patienterne ikke ved beskyttelsesfiksering kommer til skade, hvorfor der skal anvendes CE mærkede bælter. Ledelsen har endvidere ansvaret for at vejlede personalet om 2 Bekendtgørelse nr 1202 af 14/11/2014 om sundhedsloven, 15 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vejledning af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, pkt. 33 om fiksering (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135391) 4 Bekendtgørelse 1729 af 02/12/2010 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164215) 5 Bekendtgørelse af 23. september 2014 lov om social service, 128, stk. 1 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134497

3 3 brugen af stofbælter og lignende. Ledelsen har tillige ansvaret for at vurdere, om en forsvarlig overvågning af patienten kan etableres inden for afdelingens sædvanlige rutiner, eller der skal være fast vagt, så længe fikseringen varer. 6 Selvom der i mange år har været mange kritiske spørgsmål i Folketinget om sikkerheden ved anvendelse af tvang og bæltefiksering, er det fortsat tilladt at spænde en patient fast med bælte på plejehjem eller et psykiatrisk hospital uden, at der samtidig er bevilget en fast vagt, så længe der er tale om fastspænding med stofsele ifølge Serviceloven eller såkaldt beskyttelsesfiksering ifølge Psykiatriloven og man i øvrigt overholder lovgivningens andre bestemmelser om magtanvendelse og tvang. Praksis i kommuner og regioner Aalborg Kommune, der har ansvaret for det plejehjem, hvor den tragiske ulykke skete, bad umiddelbart efter dødsfaldet Revas Aps om en uafhængig undersøgelse. Undersøgelsen afslørede bl.a. at Der forefindes ikke en hverken skriftlig eller illustreret vejledning i brug af selen eller dens anvendelsesområder. 7 Aalborg Kommune meddelte efterfølgende i en pressemeddelelse at Retningslinjer for brug af sele skal tydeliggøres i den forbindelse vil adgangen til selvstændigt indkøb af seler på plejehjem blive forbudt. 8 Det kan også hurtigt vise sig, at Aalborg Kommune får brug for nye retningslinjer. For magtanvendelse i form af fastspænding med stofsele til seng sker ofte i Aalborg. Af årsrapporten om magtanvendelse på det sociale område fremgår det således, at der i 2011 var 212 godkendte 128 anvendelser af stofseler. De 207 alene til en enkelt person. Det fremgår ikke af redegørelsen hvor mange ikke godkendte eller ulovlige anvendelser af tvangsmæssig fiksering, der er foretaget. Men som Revas undersøgelse af det tragiske dødsfald viser, kan det ikke udelukkes, at der har været endnu flere ikke godkendte anvendelser af tvangsmæssig fiksering af demenspatienter på plejehjem i Aalborg. 9 6 Vejledning nr 9427 af 20/01/2011 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger, pkt. 6 7 Revas APS: Redegørelse vedrørende vurdering af et konkret hændelsesforløb på plejehjemmet Lollandshus, 11. november Aalborg Kommune: Uafhængig redegørelse afslører alvorlige fejl i håndteringen af sag om ulykkeligt dødsfald, Pr meddelelse 11. november Årsberetning magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på ældreområdet for perioden 1. januar december 2011 fremlagt på møde i Ældre og Handikapudvalget i Aalborg Kommune pkt. 5

4 4 Det var ikke kun i Aalborg, at den 85 årige kvindes dødsfald gav anledning til at undersøge brugen af stofseler i forbindelse med beskyttelsesfiksering af demenspatienter på plejehjem. Ifølge Nordjyske Stiftstidende er flere andre kommuner i Nordjylland i gang med at gennemgå regler og procedurer i forbindelse med brug af tvangsmæssig fiksering med stofbælter. I Frederikshavns Kommune har man ikke brugt fastspænding med sele i de sidste tre år, men socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard siger: Efter min opfattelse bør der sættes en fast vagt på, når man skrider til så dybt et indgreb for et menneske som at fastspænde vedkommende. 10 I Mariagerfjord Kommune bruger man ifølge formanden for socialudvalget slet ikke fastspænding, men der er ingen faste procedurer, så socialudvalget har besluttet at skrive til alle plejecentre og præcisere, at Mariagerfjord Kommune ikke benytter seler til at fastspænde beboere til sengen. I Vesthimmerland kommune er fastspænding med stofsele på plejehjem ikke en praksis, der normalt bruges og et medlem af sundhedsudvalget er tilbøjelig til at tro, at sagen fra Aalborg er helt enestående. 11 Men som ovenstående eksempler viser, har kommunalpolitikeren fra Vesthimmerland ikke ret i sin tro på dette punkt. I Thisted kommune har der været en enkelt demenspatient, der blev fastspændt til sengen. Kommunen vil nu gennemgå alle procedurer og retningslinjer fordi [...] En sele må ikke bringe borgeren i fare, og vi skal være 100 procent sikre på, at beboeren bliver tilset efter behov. Thisted Kommunes sundheds og ældrechef understreger samtidig, at når man beslutter, hvor ofte de ansatte skal kigge ind til en fastspændt beboer, skal det ske på baggrund af en konkret vurdering af, hvor urolig beboeren er. 12 Spørgsmålet om hvor ofte man skal kigge ind til en fastspændt demenspatient er centralt. Hvis en demenspatient får viklet den bløde stofbælte om brystet eller halsen, risikerer patienten at blive kvalt. Det er derfor helt afgørende, at personalet hurtigt kan opdage, om der er behov for hjælp og uden unødig forsinkelse kan gribe ind. Ulykken i Aalborg viser, at manglende opsyn kan koste liv, og ulykken fra Viborg viser, at der med hurtig og resolut indgriben kan reddes liv. En rundspørge pr. mail blandt demenskoordinatorer i hele landet viste endvidere, at bløde stofseler ikke anvendes ofte og for det meste i forbindelse med brug af kørestol og toiletbesøg. Fastspænding af demenspatienter til en seng med stofseler sker også, men sjældent. Rundspørgen viste samtidig, at der i mange kommuner slet ikke er faste procedurer og retningslinjer for anvendelse af stofseler efter Nordjyske Stifttidende 17. november Ibid 12 Ibid 13 Rundspørgen er foretaget på initiativ af en offentligt ansat demenskonsulent med udgangspunkt i en konkret hændelse i en kommune. Alzheimerforeningen er bekendt med demenskonsulentens navn og arbejdssted, men har valgt ikke at offentliggøre disse oplysninger af hensyn til pågældende.

5 5 I en større kommune i Jylland har man derimod i gennem et stykke tid haft faste retningslinjer for anvendelse af stofseler. Retningslinjerne beskriver nøje lovgrundlaget for anvendelse af bløde stofseler. Det understreges at beskyttelsesseler i form af bløde stofseler alene kan bruges for at hindre fald. Det præciseres endvidere at der i disse tilfælde skal være tilsyn fx i dagligstuen, fællesstuen eller lignende. 14 I retningslinjerne er der et vejledende skema, der angiver hvor ofte, der skal føres opsyn afhængigt af hvilken sele, der er tale om, hvor selen anvendes, samt hvor urolig/rolig demenspatienten er. Hvis demenspatienten er psykisk eller fysisk urolig og ikke selv kan tilkalde hjælp, skal der, når der anvendes sengesele, være fast vagt. Hvis demenspatienten derimod befinder sig i ro i et rum for sig selv eller i et fællesrum uden personale og stadigvæk ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp foreskriver den vejledende retningslinje, at der skal være seletilsyn hver ½ time. Retningslinje om anvendelse af sele En demenspatient, der vågner om natten fastspændt mod sin vilje, ude af stand til at tilkalde hjælp, og som derfor forsøger at vride sig løs af selen med risiko for at blive kvalt, kan således risikere at ligge alene uden hjælp i op til 30 minutter. Hvis selen strammer og ilttilførslen til hjernen stopper, som det sandsynligvis skete for den 85 årige kvinde i Aalborg, er det overvejende sandsynligt, at demenspatienten afgår ved døden, hvis ikke der kommer en tilfældig forbi og griber ind. CE mærkning giver falsk tryghed Der hersker både i lovgivningen og i det daglige forvirring om, hvad det er for et redskab, demenspatienter spændes fast med. Serviceloven bruger ordet stofsele. I vejledningen til Psykiatriloven benyttes ordet stofbælte. 14 Alzheimerforeningen er bekendt med hvilken kommune, der er tale om, men har valgt ikke at offentlige navnet

6 6 Søger man i Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase efter stofsele kommer der ingen resultater. Det gør der heller ikke, hvis man søger efter stofbælte. Søger man derimod på ordet fiksering eller fastspænding kommer der 44 produktserier op. Nogle af disse produkter henviser til, at de kan bruges ved fiksering og henviser direkte til psykiatriloven. Der kaldes de for rulleseler, sikkerhedsbælter, badesele eller fikseringsudstyr. Ifølge Vejledning til Psykiatrilovgivningens bestemmelser om beskyttelsesfiksering skal der anvendes et CE mærket stofbælte, for at sikre, at patienterne ikke kommer til skade ved beskyttelsesfiksering. 15 Det fremgår ikke af vejledningen hvilken specifik CE mærkning, der er tale om, men af en af producenternes hjemmeside fremgår det, at der er tale om gældende lovgivning for medicinsk udstyr 16. Der henvises således til EU direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993, der bl.a. bestemmer at: Anordningerne skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at de når de anvendes under de fastsatte forhold og med det fastsatte formål for øje, ikke forværrer patienternes kliniske tilstand eller bringer vedkommendes sikkerhed og sundhed i fare 17 I brugsanvisningen til et CE mærket mavebælte af stof står der at: Det er meget vigtigt at patienten centreres i sengen på det åbne mavebælte som herefter justeres og lukkes således, at en håndflade kan komme imellem mavebælte og patientens mave Patienten må ikke kunne komme ud til kanten eller gavlen af sengen. Det kan medføre kvælning eller svær fysisk skade. 18 Der bruges også såkaldte soveseler til børn i dagtilbud. I Sundhedsstyrelsen anbefalinger om soveseler til børn i dagtilbud står der: Vælg en sovesele med skridtstrop (skridtgjord), hvis barnet skal sove i den 19 En skridtstrop skal forhindre at barnet kan vride sig ud af selen og komme til skade. 15 Ibid pkt Protra groups hjemmeside downloaded 24. November 2014 kl 8:00 group.com/da/sortiment/produktgrupper/fikseringsudstyr/ 17 EU direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993, Bilag 1, pkt. 1 Se også Sundhedsstyrelsens vejledning om vejledninger om medicinsk udstyr udstyr/lovgivning ogvejledning/sundhedsstyrelsens vejledninger 18 Protra group: Brugervejledning for mavebælte og sideremme mv. (Alzheimerforeningens understregning), downloaded fra Protra groups hjemmeside 24. november 2014 kl. 8:00 basen.dk/blobs/brugsvejl/20455.pdf 19 Sundhedsstyrelsens anbefalinger til anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, 27. juni 2013 https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/51b777fadccf45bfaf778654de3bc6a9.ashx

7 7 CE mærket mavebælte beregnet til fastspænding ved seng 20 Men som man kan se af billedet ovenfor, er det CE mærkede mavebælte ikke forsynet med en skridtstrop, der skal forhindre, at patienten, der fastspændes, vrider sig ud af mavebæltet. Det fremgår heller ikke af brugsvejledning til ovennævnte bælte, hvordan et mavebælte uden skridtstrop som justeres og lukkes således, at en håndflade kan komme imellem mavebælte og patientens mave og patienten derfor kan vride sig løs af bæltet og risikere at blive kvaltsamtidig kan leve op til CE mærkningens krav om at være konstrueret på en sådan måde [ ] at de når de anvendes under de fastsatte forhold og med det fastsatte formål for øje, ikke forværrer patienternes kliniske tilstand eller bringer vedkommendes sikkerhed og sundhed i fare. Spørgsmålet er, om Sundhedsstyrelsens krav om CE mærkede bælter ville have forhindret ulykkerne i Aalborg, Viborg og Skive, når CE mærkede produkter uden skridtstrop, som bl.a. kan findes i Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase, markedsføres som velegnede til fiksering af voksne personer i en seng. Spørgsmålet er ikke mindre relevant set i lyset af, at der intet lovgivningsmæssigt krav er om fast vagt i forbindelse med magtanvendelse i form af fastspænding med stofsele ifølge Serviceloven eller beskyttelsesfiksering med CEmærkede stofbælter ifølge Psykiatriloven. Kravet om CE mærkning kan derfor risikere at give en falsk tryghed der tilskynder kommunerne til at slække på sikkerheden og undlade fastvagt og dermed forsvarligt opsyn. Alzheimerforeningen foreslår Intet menneske med en demenssygdom skal risikere at miste livet fordi der spares på sikkerhedsforanstaltninger ved magtanvendelse i forbindelse med fastspænding med sele eller beskyttelsesfiksering med bælte, uanset om det er på et psykiatrisk sygehus eller plejehjem. Og intet menneske skal risikere at miste livet fordi sikkerhedskontrollen med det fikseringsudstyr, der anvendes, ikke er i orden uanset om det er tale om fikseringsbælter af læder eller bløde stofseler af bomuld. 20 Protra Groups hjemmeside 28. november 2014 kl. 9:00 stof/

8 8 Hverken lovgivning eller kommunernes praksis tager i dag højde for, at mennesker med en demenssygdom kræver særlig beskyttelse især om natten. Tværtimod er bemandingen på mange plejehjem så lav, at demenspatienter er overladt til sig selv i timevis uden opsyn. Det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at benytte en sele for at undgå, at demenspatienten kommer alvorligt til skade fx efter en operation. Men sikkerheden skal være i orden også om natten. Hvis der sker en ulykke, og ilttilførslen til hjernen stopper, er minutterne kostbare. En halv time er alt for lang tid, også selvom patienten som udgangspunkt er rolig. Det er kommunerne, der har ansvaret for at sikre at det sikkerhedsniveau, som Folketinget vedtager, overholdes. Men som de mange dødsulykker og den lemfældige praksis viser, er hverken lovgivning eller den kommunale praksis tilstrækkelig til at sikre, at ingen demenspatienter kommer til skade i forbindelse med magtanvendelse i form af fastspænding med stofseler. Alzheimerforeningen foreslår derfor: at Folketinget om nødvendigt via ændringer i Serviceloven sikrer, at der ved fastspænding med stofsele, altid skal være mindst én ansat til stede i samme rum som den fastspændte person, så der hurtigt og uden unødig forsinkelse kan gribes ind for at forhindre, at fastspændingen medfører alvorlig skade for den fastspændte person. at Folketinget om nødvendigt via ændringer i Psykiatriloven sikrer, at der ved beskyttelsesfiksering fx med stofbælte, altid skal være mindst én ansat til stede i samme rum som den beskyttelsesfikserede person, så der hurtigt og uden unødig forsinkelse kan gribes ind for at forhindre at beskyttelsesfikseringen medfører alvorlig skade for den fikserede person. at Sundhedsstyrelsen pålægges at gennemgå sikkerhedsgodkendelse af det fikseringsudstyr, der anvendes ved fastspænding og beskyttelsesfiksering, og tilse, at udstyret både lever op til CE mærkningskravene og, når der er tale om udstyr, der anvendes i forbindelse med fastspænding eller beskyttelsesfiksering til seng, også lever op til samme krav som Sundhedsstyrelsen anbefaler for soveseler, der anvendes til børn i dagtilbud

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ÆLDRE STATUS 2013 ÆLDRE STATUS 2013ÆLDRE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere