Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter"

Transkript

1 Folketingsvalg 2015 sæt demens på dagsordenen Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter Manglende opsyn med demenspatienter koster menneskeliv Fredag den 31. oktober 2014 døde en 85 årig demenspatient på Aalborg Sygehus. Hun var kort forinden fundet på et plejehjem kvalt i den stofsele, som personalet havde brugt til at spænde hende fast til sengen med. Den efterfølgende undersøgelse afslørede, at den fastspændte kvinde havde været uden opsyn i lange perioder om natten. I dagene efter blev det afsløret, at der tidligere har været tilsvarende dødsfald eller eksempler på livstruende kvælning i andre kommuner. I 2013 blev en kvinde fra Viborg fundet i sidste øjeblik livløs og blå i hovedet viklet ind i den stofsele, hun var spændt fast med. I 2009 døde en demenspatient i Skive kvalt i den sele hun var spændt fast til sengen med. I 2005 blev en demenspatient kvalt i Brønderslev, i 2000 skete det samme på Frederiksberg Hospital og i 2000 blev en nattevagt fra et plejehjem i Gentofte straffet for at have efterladt en dement beboer i en sele på et toilet. 1 Fælles for disse ulykker er, at der ikke har været fast vagt tilstede hos de pågældende patienter. Demenspatienterne havde derfor i længere perioder været uden opsyn. En gennemgang af disse ulykker har endvidere afsløret, at der hverken er klare regler om faste vagter ved magtanvendelse i forbindelse med fastspænding med stofsele ifølge i Serviceloven eller beskyttelsesfiksering med stofbælte i Psykiatriloven. Alzheimerforeningen foreslår derfor: at Folketinget, om nødvendigt via ændringer i både Serviceloven og Psykiatriloven sikrer, at der ved brug af tvangsmæssig fastspænding med stofsele eller anden form for beskyttelsesfiksering med stofbælte altid skal være mindst én ansat til stede i samme rum som den fastspændte person. 1 Eksemplerne er dokumenteret i mails sendt til Alzheimerforeningen samt omtale i medierne. Derudover nævner Dansk Patientsikkerheds Database i artiklen: Risiko for kvælning ved brug af bløde bælter to eksempler begge angående demenspatienter. Det fremgår dog ikke hvornår hændelserne er forekommet. meddelelser/bloede baelter.aspx

2 2 Lovgivning om fiksering og fastspænding Lovgivningen er ganske klar, når det gælder tvangsmæssig fiksering eller fastspænding af urolige demenspatienter. Det må ganske enkelt ikke forekomme, hvis personen er indlagt på et almindeligt sygehus, der hører under Sundhedsloven 2, eller bor på et plejehjem, der hører ind under Serviceloven. I Socialministeriets vejledning nr. 8 om magtanvendelse står der direkte at: Reglerne i servicelovens giver ikke mulighed for at fiksere inden for det sociale område. Fiksering kan derfor ikke lovligt finde sted inden for det sociale område. 3 Hvis demenspatienten er indlagt på et psykiatrisk sygehus, der hører under Psykiatriloven, kan der i helt særlige tilfælde gives tilladelse og kun hvis der samtidigt bevilges en fast vagt så længe fikseringen foregår. 4 Er der tale om magtanvendelse i forbindelse med fastspænding, der handler om at beskytte en demenspatient, som ellers risikerer at komme alvorligt til skade, er det en helt anden sag. Serviceloven giver nemlig kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at en demenspatient spændes fast med en stofsele. Men fastspænding må alene ske for at forhindre at personen falder med risiko for alvorlig personskade og ikke fordi personen er urolig eller ønsker at gå. I Servicelovens 128 står der direkte at: Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 5 Der er ikke hverken i Serviceloven, bekendtgørelsen eller i vejledningen særlige krav om fast vagt eller opsyn i forbindelse med anvendelse af stofseler til fastspænding af en demenspatient til fx kørestol, toilet eller seng. Beskyttelsesfiksering fx med stofbælte er tilladt på psykiatriske hospitaler. Men heller ikke i Psykiatriloven er der når det handler om beskyttelsesfiksering noget lovkrav om fast vagt. I vejledningen står der således: Beskyttelsesfiksering med bløde stofbælter og lignende kan benyttes. Ledelsen har ansvaret for at sikre, at patienterne ikke ved beskyttelsesfiksering kommer til skade, hvorfor der skal anvendes CE mærkede bælter. Ledelsen har endvidere ansvaret for at vejlede personalet om 2 Bekendtgørelse nr 1202 af 14/11/2014 om sundhedsloven, 15 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vejledning af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, pkt. 33 om fiksering (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135391) 4 Bekendtgørelse 1729 af 02/12/2010 af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164215) 5 Bekendtgørelse af 23. september 2014 lov om social service, 128, stk. 1 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=134497

3 3 brugen af stofbælter og lignende. Ledelsen har tillige ansvaret for at vurdere, om en forsvarlig overvågning af patienten kan etableres inden for afdelingens sædvanlige rutiner, eller der skal være fast vagt, så længe fikseringen varer. 6 Selvom der i mange år har været mange kritiske spørgsmål i Folketinget om sikkerheden ved anvendelse af tvang og bæltefiksering, er det fortsat tilladt at spænde en patient fast med bælte på plejehjem eller et psykiatrisk hospital uden, at der samtidig er bevilget en fast vagt, så længe der er tale om fastspænding med stofsele ifølge Serviceloven eller såkaldt beskyttelsesfiksering ifølge Psykiatriloven og man i øvrigt overholder lovgivningens andre bestemmelser om magtanvendelse og tvang. Praksis i kommuner og regioner Aalborg Kommune, der har ansvaret for det plejehjem, hvor den tragiske ulykke skete, bad umiddelbart efter dødsfaldet Revas Aps om en uafhængig undersøgelse. Undersøgelsen afslørede bl.a. at Der forefindes ikke en hverken skriftlig eller illustreret vejledning i brug af selen eller dens anvendelsesområder. 7 Aalborg Kommune meddelte efterfølgende i en pressemeddelelse at Retningslinjer for brug af sele skal tydeliggøres i den forbindelse vil adgangen til selvstændigt indkøb af seler på plejehjem blive forbudt. 8 Det kan også hurtigt vise sig, at Aalborg Kommune får brug for nye retningslinjer. For magtanvendelse i form af fastspænding med stofsele til seng sker ofte i Aalborg. Af årsrapporten om magtanvendelse på det sociale område fremgår det således, at der i 2011 var 212 godkendte 128 anvendelser af stofseler. De 207 alene til en enkelt person. Det fremgår ikke af redegørelsen hvor mange ikke godkendte eller ulovlige anvendelser af tvangsmæssig fiksering, der er foretaget. Men som Revas undersøgelse af det tragiske dødsfald viser, kan det ikke udelukkes, at der har været endnu flere ikke godkendte anvendelser af tvangsmæssig fiksering af demenspatienter på plejehjem i Aalborg. 9 6 Vejledning nr 9427 af 20/01/2011 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger, pkt. 6 7 Revas APS: Redegørelse vedrørende vurdering af et konkret hændelsesforløb på plejehjemmet Lollandshus, 11. november Aalborg Kommune: Uafhængig redegørelse afslører alvorlige fejl i håndteringen af sag om ulykkeligt dødsfald, Pr meddelelse 11. november Årsberetning magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på ældreområdet for perioden 1. januar december 2011 fremlagt på møde i Ældre og Handikapudvalget i Aalborg Kommune pkt. 5

4 4 Det var ikke kun i Aalborg, at den 85 årige kvindes dødsfald gav anledning til at undersøge brugen af stofseler i forbindelse med beskyttelsesfiksering af demenspatienter på plejehjem. Ifølge Nordjyske Stiftstidende er flere andre kommuner i Nordjylland i gang med at gennemgå regler og procedurer i forbindelse med brug af tvangsmæssig fiksering med stofbælter. I Frederikshavns Kommune har man ikke brugt fastspænding med sele i de sidste tre år, men socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard siger: Efter min opfattelse bør der sættes en fast vagt på, når man skrider til så dybt et indgreb for et menneske som at fastspænde vedkommende. 10 I Mariagerfjord Kommune bruger man ifølge formanden for socialudvalget slet ikke fastspænding, men der er ingen faste procedurer, så socialudvalget har besluttet at skrive til alle plejecentre og præcisere, at Mariagerfjord Kommune ikke benytter seler til at fastspænde beboere til sengen. I Vesthimmerland kommune er fastspænding med stofsele på plejehjem ikke en praksis, der normalt bruges og et medlem af sundhedsudvalget er tilbøjelig til at tro, at sagen fra Aalborg er helt enestående. 11 Men som ovenstående eksempler viser, har kommunalpolitikeren fra Vesthimmerland ikke ret i sin tro på dette punkt. I Thisted kommune har der været en enkelt demenspatient, der blev fastspændt til sengen. Kommunen vil nu gennemgå alle procedurer og retningslinjer fordi [...] En sele må ikke bringe borgeren i fare, og vi skal være 100 procent sikre på, at beboeren bliver tilset efter behov. Thisted Kommunes sundheds og ældrechef understreger samtidig, at når man beslutter, hvor ofte de ansatte skal kigge ind til en fastspændt beboer, skal det ske på baggrund af en konkret vurdering af, hvor urolig beboeren er. 12 Spørgsmålet om hvor ofte man skal kigge ind til en fastspændt demenspatient er centralt. Hvis en demenspatient får viklet den bløde stofbælte om brystet eller halsen, risikerer patienten at blive kvalt. Det er derfor helt afgørende, at personalet hurtigt kan opdage, om der er behov for hjælp og uden unødig forsinkelse kan gribe ind. Ulykken i Aalborg viser, at manglende opsyn kan koste liv, og ulykken fra Viborg viser, at der med hurtig og resolut indgriben kan reddes liv. En rundspørge pr. mail blandt demenskoordinatorer i hele landet viste endvidere, at bløde stofseler ikke anvendes ofte og for det meste i forbindelse med brug af kørestol og toiletbesøg. Fastspænding af demenspatienter til en seng med stofseler sker også, men sjældent. Rundspørgen viste samtidig, at der i mange kommuner slet ikke er faste procedurer og retningslinjer for anvendelse af stofseler efter Nordjyske Stifttidende 17. november Ibid 12 Ibid 13 Rundspørgen er foretaget på initiativ af en offentligt ansat demenskonsulent med udgangspunkt i en konkret hændelse i en kommune. Alzheimerforeningen er bekendt med demenskonsulentens navn og arbejdssted, men har valgt ikke at offentliggøre disse oplysninger af hensyn til pågældende.

5 5 I en større kommune i Jylland har man derimod i gennem et stykke tid haft faste retningslinjer for anvendelse af stofseler. Retningslinjerne beskriver nøje lovgrundlaget for anvendelse af bløde stofseler. Det understreges at beskyttelsesseler i form af bløde stofseler alene kan bruges for at hindre fald. Det præciseres endvidere at der i disse tilfælde skal være tilsyn fx i dagligstuen, fællesstuen eller lignende. 14 I retningslinjerne er der et vejledende skema, der angiver hvor ofte, der skal føres opsyn afhængigt af hvilken sele, der er tale om, hvor selen anvendes, samt hvor urolig/rolig demenspatienten er. Hvis demenspatienten er psykisk eller fysisk urolig og ikke selv kan tilkalde hjælp, skal der, når der anvendes sengesele, være fast vagt. Hvis demenspatienten derimod befinder sig i ro i et rum for sig selv eller i et fællesrum uden personale og stadigvæk ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp foreskriver den vejledende retningslinje, at der skal være seletilsyn hver ½ time. Retningslinje om anvendelse af sele En demenspatient, der vågner om natten fastspændt mod sin vilje, ude af stand til at tilkalde hjælp, og som derfor forsøger at vride sig løs af selen med risiko for at blive kvalt, kan således risikere at ligge alene uden hjælp i op til 30 minutter. Hvis selen strammer og ilttilførslen til hjernen stopper, som det sandsynligvis skete for den 85 årige kvinde i Aalborg, er det overvejende sandsynligt, at demenspatienten afgår ved døden, hvis ikke der kommer en tilfældig forbi og griber ind. CE mærkning giver falsk tryghed Der hersker både i lovgivningen og i det daglige forvirring om, hvad det er for et redskab, demenspatienter spændes fast med. Serviceloven bruger ordet stofsele. I vejledningen til Psykiatriloven benyttes ordet stofbælte. 14 Alzheimerforeningen er bekendt med hvilken kommune, der er tale om, men har valgt ikke at offentlige navnet

6 6 Søger man i Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase efter stofsele kommer der ingen resultater. Det gør der heller ikke, hvis man søger efter stofbælte. Søger man derimod på ordet fiksering eller fastspænding kommer der 44 produktserier op. Nogle af disse produkter henviser til, at de kan bruges ved fiksering og henviser direkte til psykiatriloven. Der kaldes de for rulleseler, sikkerhedsbælter, badesele eller fikseringsudstyr. Ifølge Vejledning til Psykiatrilovgivningens bestemmelser om beskyttelsesfiksering skal der anvendes et CE mærket stofbælte, for at sikre, at patienterne ikke kommer til skade ved beskyttelsesfiksering. 15 Det fremgår ikke af vejledningen hvilken specifik CE mærkning, der er tale om, men af en af producenternes hjemmeside fremgår det, at der er tale om gældende lovgivning for medicinsk udstyr 16. Der henvises således til EU direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993, der bl.a. bestemmer at: Anordningerne skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at de når de anvendes under de fastsatte forhold og med det fastsatte formål for øje, ikke forværrer patienternes kliniske tilstand eller bringer vedkommendes sikkerhed og sundhed i fare 17 I brugsanvisningen til et CE mærket mavebælte af stof står der at: Det er meget vigtigt at patienten centreres i sengen på det åbne mavebælte som herefter justeres og lukkes således, at en håndflade kan komme imellem mavebælte og patientens mave Patienten må ikke kunne komme ud til kanten eller gavlen af sengen. Det kan medføre kvælning eller svær fysisk skade. 18 Der bruges også såkaldte soveseler til børn i dagtilbud. I Sundhedsstyrelsen anbefalinger om soveseler til børn i dagtilbud står der: Vælg en sovesele med skridtstrop (skridtgjord), hvis barnet skal sove i den 19 En skridtstrop skal forhindre at barnet kan vride sig ud af selen og komme til skade. 15 Ibid pkt Protra groups hjemmeside downloaded 24. November 2014 kl 8:00 group.com/da/sortiment/produktgrupper/fikseringsudstyr/ 17 EU direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993, Bilag 1, pkt. 1 Se også Sundhedsstyrelsens vejledning om vejledninger om medicinsk udstyr udstyr/lovgivning ogvejledning/sundhedsstyrelsens vejledninger 18 Protra group: Brugervejledning for mavebælte og sideremme mv. (Alzheimerforeningens understregning), downloaded fra Protra groups hjemmeside 24. november 2014 kl. 8:00 basen.dk/blobs/brugsvejl/20455.pdf 19 Sundhedsstyrelsens anbefalinger til anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, 27. juni 2013 https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/51b777fadccf45bfaf778654de3bc6a9.ashx

7 7 CE mærket mavebælte beregnet til fastspænding ved seng 20 Men som man kan se af billedet ovenfor, er det CE mærkede mavebælte ikke forsynet med en skridtstrop, der skal forhindre, at patienten, der fastspændes, vrider sig ud af mavebæltet. Det fremgår heller ikke af brugsvejledning til ovennævnte bælte, hvordan et mavebælte uden skridtstrop som justeres og lukkes således, at en håndflade kan komme imellem mavebælte og patientens mave og patienten derfor kan vride sig løs af bæltet og risikere at blive kvaltsamtidig kan leve op til CE mærkningens krav om at være konstrueret på en sådan måde [ ] at de når de anvendes under de fastsatte forhold og med det fastsatte formål for øje, ikke forværrer patienternes kliniske tilstand eller bringer vedkommendes sikkerhed og sundhed i fare. Spørgsmålet er, om Sundhedsstyrelsens krav om CE mærkede bælter ville have forhindret ulykkerne i Aalborg, Viborg og Skive, når CE mærkede produkter uden skridtstrop, som bl.a. kan findes i Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase, markedsføres som velegnede til fiksering af voksne personer i en seng. Spørgsmålet er ikke mindre relevant set i lyset af, at der intet lovgivningsmæssigt krav er om fast vagt i forbindelse med magtanvendelse i form af fastspænding med stofsele ifølge Serviceloven eller beskyttelsesfiksering med CEmærkede stofbælter ifølge Psykiatriloven. Kravet om CE mærkning kan derfor risikere at give en falsk tryghed der tilskynder kommunerne til at slække på sikkerheden og undlade fastvagt og dermed forsvarligt opsyn. Alzheimerforeningen foreslår Intet menneske med en demenssygdom skal risikere at miste livet fordi der spares på sikkerhedsforanstaltninger ved magtanvendelse i forbindelse med fastspænding med sele eller beskyttelsesfiksering med bælte, uanset om det er på et psykiatrisk sygehus eller plejehjem. Og intet menneske skal risikere at miste livet fordi sikkerhedskontrollen med det fikseringsudstyr, der anvendes, ikke er i orden uanset om det er tale om fikseringsbælter af læder eller bløde stofseler af bomuld. 20 Protra Groups hjemmeside 28. november 2014 kl. 9:00 stof/

8 8 Hverken lovgivning eller kommunernes praksis tager i dag højde for, at mennesker med en demenssygdom kræver særlig beskyttelse især om natten. Tværtimod er bemandingen på mange plejehjem så lav, at demenspatienter er overladt til sig selv i timevis uden opsyn. Det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at benytte en sele for at undgå, at demenspatienten kommer alvorligt til skade fx efter en operation. Men sikkerheden skal være i orden også om natten. Hvis der sker en ulykke, og ilttilførslen til hjernen stopper, er minutterne kostbare. En halv time er alt for lang tid, også selvom patienten som udgangspunkt er rolig. Det er kommunerne, der har ansvaret for at sikre at det sikkerhedsniveau, som Folketinget vedtager, overholdes. Men som de mange dødsulykker og den lemfældige praksis viser, er hverken lovgivning eller den kommunale praksis tilstrækkelig til at sikre, at ingen demenspatienter kommer til skade i forbindelse med magtanvendelse i form af fastspænding med stofseler. Alzheimerforeningen foreslår derfor: at Folketinget om nødvendigt via ændringer i Serviceloven sikrer, at der ved fastspænding med stofsele, altid skal være mindst én ansat til stede i samme rum som den fastspændte person, så der hurtigt og uden unødig forsinkelse kan gribes ind for at forhindre, at fastspændingen medfører alvorlig skade for den fastspændte person. at Folketinget om nødvendigt via ændringer i Psykiatriloven sikrer, at der ved beskyttelsesfiksering fx med stofbælte, altid skal være mindst én ansat til stede i samme rum som den beskyttelsesfikserede person, så der hurtigt og uden unødig forsinkelse kan gribes ind for at forhindre at beskyttelsesfikseringen medfører alvorlig skade for den fikserede person. at Sundhedsstyrelsen pålægges at gennemgå sikkerhedsgodkendelse af det fikseringsudstyr, der anvendes ved fastspænding og beskyttelsesfiksering, og tilse, at udstyret både lever op til CE mærkningskravene og, når der er tale om udstyr, der anvendes i forbindelse med fastspænding eller beskyttelsesfiksering til seng, også lever op til samme krav som Sundhedsstyrelsen anbefaler for soveseler, der anvendes til børn i dagtilbud

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national undersøgelse af plejeboligenheder

Forslag til folketingsbeslutning om en national undersøgelse af plejeboligenheder Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. december 2014 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om en national undersøgelse af

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Prolog: Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Prolog: Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk Prolog: Prolog: Kirsten, 47 år Alzheimerpatient Prolog: Prolog: Problemet : Hver dag forsvinder 2 3 personer med demens fra deres hjem i Danmark og må eftersøges af pårørende, personale eller politi Årsag

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Fortrolig. Redegørelse vedrørende vurdering af et konkret hændelsesforløb på plejehjemmet Lollandshus. Aalborg Kommune

Fortrolig. Redegørelse vedrørende vurdering af et konkret hændelsesforløb på plejehjemmet Lollandshus. Aalborg Kommune Fortrolig Redegørelse vedrørende vurdering af et konkret hændelsesforløb på plejehjemmet Lollandshus Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, har anmodet os om at gennemgå

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Demente får ikke den nødvendige behandling

Demente får ikke den nødvendige behandling Demente får ikke den nødvendige behandling Hvis en dement afviser at blive behandlet, er der intet at stille op ifølge sundhedsloven. Den dikterer, at man ikke må yde lægehjælp, når patienten modsætter

Læs mere

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Livet med demens Demens og aggression: Demens er en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre. Demens er betegnelsen

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger BEK nr 1338 af 02/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere